keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 467/15.12.2009 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitare "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 467/15.12.2009
privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitare "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2009 -029317/27.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 75/17.11.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, eliberată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere Calea Torontalului", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 75/30.06.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului””

Studiul de fezabilitate actualizat întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului

de investiţii ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”, conform contractului de proiectare nr. 75 din data de 30.06.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 23 luni Eşalonarea principalelor etape a investiţiei :

• Realizarea proiectului şi obţinerea avizelor : 3 luni • Realizarea lucrărilor de execuţie a obiectivului : 20 luni

Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 19.005.145 lei (inclusiv TVA)

4.510.322 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 14.631.648 lei (inclusiv TVA)

3.472.399 euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Parte carosabilă amenajată 30.888 mp • Trotuare 7.213 mp • Piste de ciclişti 4.190 mp • Borduri mici 7.216 m • Borduri mari 3.881 m • Spaţii verzi 4.949 mp

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing. PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009 – 029317 /27.11.2009

REFERAT privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate

,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”.

În condiţiile unor resurse financiare limitate, devine iminentă necesitatea de a accesa fonduri structurale nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1, Planuri integrate de dezvoltare urbana.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin H.C.L. nr. 247 din 22.04.2008, a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere Calea Torontalului".

Obiectul contractului de prestări servicii l-a constituit întocmirea studiul de fezabilitate "Modernizare şi extindere Calea Torontalului" conform contractului de proiectare nr. 207-95/2007 , întocmit de S.C. ALDOR S.R.L.

Un argument important în realizarea independenta a acestui obiectiv este faptul el corespunde criteriilor de eligibilitate prevazute de Axa 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Condiţia necesara de participare în cadrul acestui program ce permite accesare de fonduri structurale pentru realizarea unor obiective de investiţii publice, este depunerea Cererii de Finantare si a documentatiiilor tehnico economice elaborate în conformitate cu prevederile HG 28/2008.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate precum şi faptul ca documentaţia tehnico economica elaborată în anul 2007 nu mai corespunde condiţiilor actuale, considerăm necesară şi oportună realizarea obiectivului şi solicităm derularea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate. Durata de realizare a lucrărilor proiectate este estimată la 20 luni. Durata totală se extinde pe 23 luni, primele 3 luni fiind necesare proiectării şi procedurilor de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrării şi a dirigenţiei de şantier.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”este estimată la 19.005,145 mii lei, reprezentând 4.510,322 mii euro, conform devizului general .

Având în vedere faptul că finanţarea actualizării studiului de fezabilitate ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea actualizării studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA FP 53-01, Ver.1