keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/28.06.2011 privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/20.11.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara"

28.06.2011

Hotararea Consiliului Local 242/28.06.2011
privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/20.11.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10553/18.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara"
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea alin. 6 din preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/20.11.2009 astfel:
"Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/09.12.2008, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 560/2008 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-14.10.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef ;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.;
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, înternet:www.primariatm.ro SE APROBA, RI Dr. Ing. IRGI HANDI Referat Privind corectarea unei erori de redactare în preambulul H.C.L. 405/2009 Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere că în preambulul HCL. nr. 405/20.11.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcțiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara, s-a strecurat o greşeală de redactare a numărului Avizului de Oportunitate, Propunem Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea modificării HCL. 405 din 20.11.2009 în sensul că aliniatul 6 din preambulul hotărârii: „Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 560/2008 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-14.10.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;" Să fie corectat astfel: „Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/09.12.2008, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 560/2008 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-14.10.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;” A ARHITE F, Arh. Ciprian Silviy/CĂDARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Soring POPA AVIZAT JURIDIC, | Red./dact. S.P., 2 ex. i