keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 77/23.02.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-010219/08.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 01/09.12.2008, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 560/2008 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 02/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara, având ca beneficiar pe SC EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. si SABAU ANA, întocmit conform Proiectului nr. 130/2008, realizat de S.C. ARH-ROM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Pentru zona rezidentiala cu locuinte individuale: POT max = 35 %, CUT max = 1,05, Regim maxim de înălţime : S+P+2E, Hcornisa = 9m; Pentru zona rezidentiala cu locuinte colective: POT max = 20%, CUT max = 2,00, Regim maxim de inaltime: S+P+4E+M, Hcornisa = 16m; Pentru zona de dotari si servicii publice: POTmax = 40%, CUTmax = 1,5, Regim maxim de inaltime = S+P+2E, Hcornisa = 12m, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, accesul auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-007020/15.01.2009 si cu Avizul D.R.D.P. nr. 340/537 din 20.12.2008, spaţii verzi de min. 25% conform Avizului ARPM Timisoara nr. 4524/24.08.2009.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat este în suprafaţă totală de 56.400 mp şi este cuprins în: CF nr. 400355 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 143875), nr. topografic A732/1/15/2 reprezentând teren arabil extravilan în suprafaţă de 22.400 mp, proprietatea S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L, CF nr. 404560 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 140618), nr. cadastral: A732/1/15/1 reprezentând teren arabil extravilan în suprafaţă de 10.000 mp; proprietatea S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L., CF nr. 404556 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 131113), nr. cadastral A732/1/13 reprezentând teren arabil extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, proprietatea SABAU ANA si CF nr. 404555 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 131099), nr. cadastral A732/1/14 reprezentând teren arabil extravilan în suprafaţă de 14.000 mp, proprietatea lui SABAU ANA

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Eliberarea Autorizatiei de Construire este condiţionată de reglementarea situaţiei juridice a suprafeţelor de teren afectate de drumuri.

Art. 6: După aprobarea documentaţiei terenul va trece în zona D de impozitare, până la realizarea utilităţilor.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
--Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

SC METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL

12.00 32.00 33.00 30.00 33.00 32.00 39.96 44.8121.96 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.25 22.82 12.00

32.00 35.00 35.00 35.00 35.00 45.25

20.00 21.70 21.55 21.55 35.20 35.00

12.00

38 .6

7 12

.0 0

54 .2

1

28.01 29.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00

51 .4

7

51 .2

1

10 .0

0

31.15

24.86 51.21

5.00 5.00

18.62

10 .0

0

10 .0

0

2. 50

7. 00

2. 50

10 .0

0

10 .0

0

60.17

10 .0

0

26.05 18.60

41.61

10 .0

0

5. 00

5. 00

30.00

14.00

26.00

5.00 5.00

10 .0

0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00

10 .0

0

12.00

10 .0

0

5.00

10 .0

0

10 .0

0

5.00 5.005.00

5.00 5.00

12 .0

0

35 .6

7

35 .6

7

538.15

18 .6

2

538.63

26 .0

5 18

.6 0

41 .8

9

35.60

537.42

537.94

537.64

54 .2

9 12

.0 0

38 .6

7

35 .6

6 773.38 m2 1,237.28 m 2773.38 m2

1,897.58 m2

575.49 m2773.38 m2 773.37 m2 1,159.96 m2773.38 m2 882.59 m2 575.58 m2

1,084.17 m2 1,897.36 m2

1,275.95 m21,237.30 m2 1,275.96 m2

5, 38 4. 35 m

2

1,084.17 m2

544.35 m2

1,078.99 m2

778.60 m2773.37 m2 1,545.01 m2

807.44 m2

1,575.45 m2

1,308.42 m2

1,897.35 m2

801.86 m2

1,686.37 m2 1,085.09 m2

707.86 m2

1,892.84 m2

966.73 m2958.89 m2

1,084.17 m2 1,084.17 m2 1,896.24 m2

801.97 m2

1,829.24 m2

2,620.75 m2

484400

484400

484400

1. S= 959mp 2. S= 967

3. S= 773 zv 4. S= 773 5. S= 773

6. S= 773 zv 7. S= 773 zv 8. S= 773 9. S= 779

10. S= 883 zv

89.76

89.74 89.61

89.75

89.77

89.48

89.48

20 36 00

20 37 00

PT T1

METRO 2

Nr. Top. Cc732/1/16-20/2/1;16-20/1/1

METRO II

drum asfalt

6

Evacuare

Curte Aprovizionare

Curte Aprovizionare

Receptie Delicatese

E2

F

C

B2

Receptie Peste

E

Evacuare D1

D

E1

C1

Centrala Frigo

G

1d

1 2

1a1c 1b

E va

cu ar

e

Receptie Carne

3 4 5

Iesire clienti

Parcare acoperita 50 locuri

1b1d

B1

B

1c

A

1a

Ev ac

ua re

1 2 3 4 5 6

Ev ac

ua re

7 8

Pa rc

ar e

du ba

9

10 11

B

C

A

ax c

an al

N SH

V

10

E va

cu ar

e

Receptie produse nealimentare

7 8.1

8 9

TRAFO 11

G1

G

E

F

D

550 locuri parcare din care 50 acoperite

ZONA AC OPERITA VANZARE FLORI

C O

M B.

SPM

SN

SN

SG

SG

05

05

05

0 5

05

1

05 05

05

GS12 89.15

Receptie Legume Fructe

Acces principal clienti

Rampa carucioare

DNA Grup Electrogen

Acces personal Evacuare

REZERVOR SPRINKLERE

Platforma ambalaje

BAZIN RETENTIE

31. S= 802mp zv 32. S= 807 33. S= 1.079 34. S= 1.084 zv 35. S= 1.084 zv 36. S= 1.084 37. S= 1.084 38. S= 1.085 zv 39. S= 1.575 40. S= 1.686 41. S= 10.006 drum

ZONA FUNCTIUNI COMPLEMENTARE COMERT, SERVICII, P+1E(M); P+2E(1E+M)

LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E(M); P+2E(1E+M)

ZONA INTERDICTIE CONSTRUIRE PROTECTIE DN 6

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PE PARCELA

SPA•II VERZI

LOCUINTE COLECTIVE P+3E(2E+M); P+5E(4E+M)

DRUMURI PROPUSE

11. S= 576mp zv 12. S= 576 zv 13. S= 1.237 14. S= 1.276 15. S= 1.160 zv 16. S= 1.276 17. S= 1.237 18. S= 1.545 19. S= 1.829 20. S= 545 zv

21. S= 708mp zv 22. S= 2.621 23. S= 1.897 24. S= 1.897 25. S= 1.897 26. S= 1.897 zv 27. S= 1.893 28. S= 643 zv 29. S= 1.308 30. S= 802 zv

484100

20 33 00

484100

20 34 00

484200

20 33 00

484200

20 34 00

484200

20 35 00

484300

20 34 00

484300

20 35 00

484300

20 36 00

484400

20 35 00

484400

20 36 00

20 37 00

484400

20 38 00

484500

20 36 00

484500

20 37 00

31 drum colector spre intersectia M

ETR O

II la D N

6 km 562+600

N

89.55

89.76

89.90

89.7389.87

89.84

89.34

89.82

89.60 89.78

89.93

89.64

89.91 89.79

89.96

89.82

89.59

89.76 89.91

89.90

89.84

89.72

89.86

89.85

89.58

89.94

89.85

89.65

89.68

89.82

89.76

89.62 89.43

89.62

89.62

89.80

89.81

89.67

89.74

89.85

89.89

89.73

89.65

89.88

89.72 89.89

89.79

89.72

89.68

A7 11 / 1/ 18

DE716

D E 7 3 2 / 1 / 1

Hm.5

89.9 89.7

89.78 89.62

89.8989.83

89.9 89.88

89.91 89.94

89.79

89.6

89.82

89.62 89.61

89.68 89.55

89.52 89.58

89.43

89.31

89.41 89.37

89.46

89.49

89.17

89.52

89.75 89.88

89.96

89.63

C

C

C

C

90.73

90.26

90.53

90.9

90.67

90.9790.8 90.91

90.74 90.75

90.82

90.98

90.97 90.7

91.04 90.82 90.90

D N

. 6 ( a

sf al

t )

20 38 00

20 39 00

:/ 20

C alea Torontalului

90 .2

7 C

20 0

C

V

C

92 .3

4

C C

C C

C

V V

C

V V

Km 562+700m

D N

6 (a

sf al

t) D

N 6

(a sf

al t)

S innicolau

C 10

0

HM 8

R E

TE A

C A

N A

LI ZA

R E

5 00RE

TE A

G A

ZE N

A TU

R A

LE

C am

in v

iz ita

re c

on du

ct a

ap a

Tr as

eu n

ei de

nt ifi

ca t

C

V

C

km 562+600

D N

6

59.19

A A

D

R 12.00

70

50

50

90 .3

0

90 .2

5 90.35 90.40

90.45 90.50

90.55 90.60 90.65

90.70 90.75

90.75

90.80 90.85

90.90 90.95

91.00 91.10

91.20 91.30

91.40 91.50

91.60 91.70

91.80 91.90

90.80

90.40

90.45 90.35

90.35 90.40

90.30

90.25

90.309 0.2590

.20

90 .1

5

90.1 090.0

5 90.

00 89.9

589.9 0

E F

G H

I J

M

R 12.00

37.00

K

L

NO

P R

T

U X YS

Ti 1

Te 1

V1

Ti 2

Te 2

V2

E1 E2

Ti 3

Te 3 V3

Ti 4

Te 4

V4

Ti 5

Te 5

V5 Ti

6 Te

6

V6 V7

Te 7

Ti 7

C 7

Ti 8

Te 8

V8 C

8

Ti 9

Te 10

4

25

62

1

2

8

N r . T o p . C c 7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 1 / 2

S = 1 2 3 5 3 m p

N r . T o p . C c 7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 3 ;1 6 - 2 0 / 2 / 2

S = 1 1 2 0 0 m p

N r . T o p . C c 7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 2 / 2

S = 4 7 4 7 m p17

V V

V

ca na

l d ale

b eto

n

D E 7 3 2 / 1 / 1

1

2

6

7

8

9

10

11

12

15

19

18

21 14

17

SC METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL S=70000mp

SN

SN

26

27 28

29 30

38

05 05

0 5

1

0,0 0

05

0 5

05

05 1

05

1

05 0,00

050,00

05

0 5

05

05

99.444

97.992

98.630

1

31,8

69

5

2

1

05

67

4

2

35 37,4

425

4

05

44 145

98.604

173,6

390,5

2

35

s =

10 31m p

s =

68 7

m p

s =

68 7

m p

s =

68 7

m p

s =

68 7

m p

zo na

v er

de s

= 33

0 m

p

3

5

s =

21 64m p

s =

25 66m p

s =

84 4

m p

s =

82 9

m p

s =

82 1

m p

s =

81 2

m p

s =

10 15

2 m

p

31

17 4°

R0

GS13 89.95

GS14 89.45

Sant pereat L=53.00 m

Cota fund sant 90.35

Cota fund sant 89.50

M ar

gi ne

c ar

os ab

il

M ar

gi ne

b an

da d

e in

ca dr

ar e

M ar

gi ne

a co

st am

en t

A732/1/16

A732/1/15/1

A732/1/15/2

A732/1/14

A732/1/13

99.640

98.697

98.148

97.333 97.285

97.285

97.022

96.999

97.287

97.870

98.430

98.110

98.301

98.448

97.668

97.659

97.861 97.811

99.728

99.858 99.852

99.853

99.803

99.821

98.223

98.095

97.520

97.413

99.591

99.720

99.303

98.567

97.804

97.825

98.329

97.813

97.659

98.405

97.947 97.995

97.869 97.809

97.797

98.073

98.263 98.638

99.180

99.339

99.688

100.00099.695

98.452

98.259

98.128

98.006 98.102

97.659

99.462 99.657

99.701

99.401

99.542

99.469

99.501

99.583

98.406

98.511

98.005

98.223

97.868

89.82

97.813

20

21

484100

20 34 00

484200

20 33 00

484200

20 34 00

484200

20 35 00

484300

20 34 00

484300

20 35 00

484300

20 36 00

484400

20 35 00

484400

20 36 00

20 37 00

2 10

32

9 11 12 13

40 39

30

14 15 16

22

17

38

18

33

19

2324

PISTE BICICLETE PROPUSE

31 4 5

27

29

6 7 8

34353637

41

26 25

A 7 3 2 / 1 / 3 3

D E 7 3 2 / 1 / 1

6. 00

3. 00

44.68

1. 50

6. 00

1. 50

37 .2

1 9.

00 8.

00 12

.0 0

38 .6

7

643.00 m2

100

PARCELE PROPUSE PENTRU CONSTRUCTII

04SC. 1 : 2000 ZONIFICARE; REGLEMENTARI

URBANISTICE

1. F-CTII COMPLEMENTARE COMERT, SERVICII

89.77

28

P.U.Z.

2008

S.C.ARH-ROM S.R.L. Timi•oara str. Mitropolit Varlaam nr.12 ap.6, telfax 0256 497423

Nr.pr.130

FAZA P.U.Z.

P.U.Z. LOCUINTE INDIVIDUALE, COLECTIVE, COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROIECTANT:

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR: S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; SABAU ANA

PUZ Locuinte indiviuale; colective; functiuni complementare; comert; servicii

Timisoara, zona Calea Torontalului DN6

DENUMIRE PLANSA:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

LIMITA ZONA STUDIATA IN PUZ

501,90m2

LIMITA PARCELE PROPUSE

LIMITA PARCELE CADASTRALE

NUMAR PARCELA

SUPRAFATA PARCELA

ACCES AUTO PE PARCELA

3 zone functionale

2. LOCUINTE COLECTIVE

56 400

3. LOCUINTE INDIVIDUALE

5. ZONA VERDE

4. STRAZI SI ALEI CAROSABILE

mp %

TOTAL TERITORIU

BILANT TERITORIAL

14 141

12 022 21,32

23,19

10 006

7 153

13 078

25,07

17,74 12,68

Atasament: Memoriu_PUZ_D_N6km562-850_PETROCHEM_SABAU.pdf

Volumul I PUZ LOCUINTE INDIVIDUALE, COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT, SERVICII

FOAIE DE GARDA

Denumirea lucrarii : P.U.Z. Locuinte individuale; colective si functiuni complementare, comert, servicii

Amplasament : Timisoara, zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850stg, judetul Timis

Beneficiari : S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. SABAU ANA

Proiect nr.: 130/2008 Proiectant general: S.C. ARH ROM S.R.L. Timişoara str.Mitropolit Varlaam nr.12, ap.6 Tel./fax 0256 497423

Proiectanti: URBANISM arh. Crăculeac Mircea

GEO S.C. GEOSOND S.R.L.

TOPO P.F.A. ing. Sîrb Nela

DRUMURI S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

EDILITARE S.C. HYDRO-EXPERT S.R.L.

ELECTRICE S.C. HYDRO-EXPERT S.R.L.

BORDEROU

I. PIESE SCRISE

A. MEMORIU DE PREZENTARE

1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Obiectul lucrarii 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrare în teritoriu 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulaţia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitară 2.7.Probleme de mediu 2.8. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaţiei 3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ territorial, indici urbanistici

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecţia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică

4. Concluzii 5. Anexe Certificat de Urbanism nr. 1437 / 03.04.2009 Extrase C.F. nr.400355 ; 404560 ; 404555 ; 404556 Avize

B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

6. Dispozitii generale 7. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

II. PIESE DESENATE 1. Planuri de încadrare în municipiu, zonă, PUG 01 – A 2. Plan cadastral 3. Plan incadrare in zona 02 – A 4. Situatia existentă; regim juridic 03 - A

4. Reglementări urbanistice; zonificare 04 - A 5. Circulatia terenurilor 05 - A 6. Retele electrice 01 - E 7. Reţele apă, canalizare 01 - ED 8. Lucrări rutiere; profile transversale 01 - D

A. MEMORIU DE PREZENTARE 1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumire proiect P.U.Z. pentru locuinte individuale, colective si functiuni complementare comert, servicii

Amplasament Timişoara zona Calea Torontalului, judetul Timis Faza de proiectare PUZ Beneficiari S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.;

SABAU ANA Proiectant general S.C.,,ARH ROM’’S.R.L. Numar proiect 130/2008 Data elaborarii august 2008

1.2. Obiectul lucrării Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, pentru care se întocmeşte PLANUL

URBANISTIC ZONAL reprezintă realizarea unui ansamblu residential si dotari pe o suprafata de 5,64 ha, teren amplasat la DN6, Timisoara – Sannicolau Mare, zona km 562+850 stanga, aparţinând extravilanului municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

Obiectul lucrarii constă în rezolvarea complexă a problemelor funcţionale, tehnice şi estetice din zonă, faţă de propunerile si recomandările din PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Timişoara.

Proprietarii S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. si SABAU ANA intenţionează să amplaseze si construiască clădiri pentru locuinte individuale, colective si functiuni complementare comert, servicii. 1.3. Surse documentare Baza topografica folosita este formată din planuri scara 1:2000 si 1:1000 reactua- lizate în anul 2008. Planul de Urbanism General al Municipiului Timişoara şi Regulamentul Local de Urbanism aferent.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei Zona studiată în cadrul P.U.Z., terenuri arabile , este cuprinsă în extravilanul municipiului Timişoara.

În P.U.G. Municipiului Timişoara zona studiata nu este cuprinsa. Ulterior a fost întocmit un P.U.Z. cu caracter director zona Calea Torontalului -

Calea Aradului în care este cuprins şi amplasamentul studiat. P.U.Z.-ul cu caracter director propune pe 60% din suprafaţa teritoriului construcţii

rezidenţiale iar pe 40% din suprafaţă prestări servicii, comerţ, spaţii verzi. Pe amplasamentul studiat cuprins în P.U.Z.-ul director este propusă zonă rezidentiala

precum si functiuni complementare comerţ, servicii.

2.2. Încadrarea în teritoriu( Pl. 01) Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, pe

partea stanga a DN6, in zona km 562+850.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul extravilan municipiului Timişoara din care face parte terenul studiat în P.U.Z. este situat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara. Relieful Fiind asezata în câmpia Banatului, relieful municipiului este format - în totalitate - din câmpie. Relieful este de câmpe joasa, făcând parte din câmpia Timişului, caracterizată de valuri largi, fiind acoperită cu o cuvertura de loess. Această caracteristică de ,,câmpie joasa” îi este atribuita datorita faptului ca, fiind o prelungire a Câmpiei Tisei, în spatiul Piemonturilor Vestice(de-a lungul cursului râului Timis), este formată din formatiuni aluvionare cu denivelari de mai mică amploare, determinate de prezenta croburilor si dispune de altitudini ce se încadrează între 80 si 100m. Teritoriul studiat este in prezent teren arabil, prezintă pante line, nesemnalându-se fenomene fizico-geologice de instabilitate. Hidrografia Teritoriul administrativ al municipiului este strabătut de la est spre sud- vest de canalul navigabil Bega ce prezintă un regim natural de curgere cu fluctuaţii de debit dependente de volumul precipitaţiilor căzute în bazinul lui hidrografic Timiş Bega Scurgerea şi debitele maxime se formează, mai cu seama, din ploile de la începutul verii. Scurgerea minimă se produce în perioada secetoasă din timpul verii si toamnei. Din punct de vedere hidrogeologic se disting trei categorii de apa subterana:

apă freatică cantonată si cu circulaţia în aluviunile recente din lunca pâraielor din zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1-2m si care este în stânsa legatura cu volumul precipitatiilor

apă subterană freatică cantonată si cu circulatia în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10-15m.

apă subterană de adâncime medie si mare Clima este temperată de tranziţie, cu influenţe submediteraneene. Temperatura medie anuală este de 10,7oC (1900 - 1990), înregistrându-se maxima de 41oC în data de 16.08.1952 şi minima de -35,3oC în 29.01.1963. Temperatura medie în 1999 a fost de 11,30C, minima fiind de –14,50C (25.12.99) şi maxima de 35,50C (10.08.99). Vântul bate în câmpie dominant din nord. Precipitatiile Cantitatea de precipitaţii căzută în 1999 a fost de 771,1 mm, la o medie anuală de 609,4 mm (1901-1990). Maxima lunară s-a înregistrat în luna iulie de 187,1 mm, iar maxima pe 24 h în 05.05.99 de 30,2 mm. Solul şi subsolul Stratul geologic din zona municipiului este format dintr-o succesiune de straturi aluviale de argile, nisipuri si pietrisuri pe fundament cristalin. Solurile din zonă sunt soluri aluviale si aluvo-coluviale. Sub aspect geologic, stratificaţia terenului pe adâncimea cât interesează din punct de vedere geotehnic este reprezentată de pamânturi argiloase neogene care în partea superioară pe adâncimi pâna la 3 - 6m prezintă un grad avansat de alterare. Acestea permit fundarea directă a constructiilor de medie importanţă la adâncimi de 1-1,5m cu presiuni convenţionale de calcul de ordinul a 150 -180 kPa. Din punct de vedere seismic întreg teritoriul municipiului este situat în zona D cu Ks = 0,16 si Tc =1 în conformitate cu normativul P100-92.

2.4. Circulaţia În prezent, accesul rutier la parcelă este asigurat prin intermediul DN6 cu care se

învecinează terenul la est şi drumului de exploatare De732/1/1 la vest , racordat la reţeaua majoră de circulaţie DN6 prin intermediul drumului de acces la METRO II. Starea drumului de exploatare De732/1/1 este submediocră, inpracticabil în sezoanul ploios.

2.5. Ocuparea terenurilor Suprafaţa de 5,64 ha a teritoriului analizat în P.U.Z., este teren arabil.

Nu există în prezent spaţii verzi şi nici spaţii cu plantaţii de protecţie. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului. La est terenul are front la DN6 pe o lungime de 105m.

Spre sud terenul este vecin cu METRO II pe o lungime de 538m. La vest terenul are front la De732/1/1 pe o lungime de 105m. Spre nord terenul se invecineaza cu terenuri arabile private.

Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente reiese că realizarea zonei rezidentiale si functiuni complementare comert, servicii, este determinată de dezvoltarea circulaţiei în teritoriul analizat.

2.6. Echiparea edilitara • Alimentarea cu apa

În prezent pe terenul analizat nu există instalaţii de alimentare cu apa. Exista o retea de apa o400 pe partea dreapta a DN6, vis-a-vis de amplasament.

• Canalizarea În prezent pe amplasament nu există instalaţii de canalizare menajeră şi pluvială. Exista retea de canalizare Dn500 pe partea dreapta a DN6, vis-a-vis de amplasament.

• Alimentarea cu caldura Teritoriul analizat nu este echipat cu o retea de alimentare cu caldura.

• Alimentarea cu gaze În zona analizată nu sunt retele de distributie de gaze naturale de presiune redusă.

Exista o retea de presiune medie pe partea dreapta a DN6, vis-a-vis de amplasament. • Alimentarea cu energie electrica

În prezent pe amplasament nu există alimentare cu energie electrică. Exista adiacent amplasamentului retea electrica de distributie subterana pe partea stanga a DN6.

• Telecomunicatii Pe amplasament, nu exista retea de telecomunicatii. Disfunctionalitati

Realizarea clădirilor rezidentiale si functiunilor complementare comert, servicii, este determinată de dezvoltarea echiparii edilitare în teritoriul analizat.

2.7. Probleme de mediu În prezent pe teritoriul analizat în cadrul PUZ nu sunt factori de poluare. Factori de poluare în zona limitrofa sunt provocati de depozitarea ilegală a deseurilor si circulatia rutiera. Dezvoltarea zonei, crează premize pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere şi pluviale, precum şi colectarea si transportarea deşeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timişoara.

2.8. Opţiuni ale populaţiei Populaţia zonei vecine, zona caii Torontalului cât şi Consiliul Local sunt de acord cu P.U.Z. locuinte individuale, colective si functiuni complementare comert, servicii, şi cu

demararea construcţiilor pr-zise. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Realizarea construcţiilor pentru locuinte individuale, colective si functiuni complementare comert, servicii, ce face subiectul prezentului P.U.Z. va duce la dezvoltarea echipării edilitare şi circulaţiei, iar prin numărul de noi locuri de muncă ce se vor crea, un aport economic municipiului Timişoara. 3.2. Prevederi ale P.U.G.

Deoarece in P.U.G. Municipiului Timişoara amplasamentul studiat nu este cuprins, in organizarea acestei zone s-a ţinut seama de propunerile de amenajare a teritoriului din P.U.Z. cu caracter director zona Calea Torontalului - Calea Aradului.

3.2.1. Zone si subzone funcţionale P.U.Z. cu caracter director propune pe 60% din suprafaţa teritoriului construcţii

rezidenţiale iar pe 40% din suprafaţă unităţi industriale, depozitare, prestări servicii, comerţ, spaţii verzi.

Astfel amplasamentul studiat cuprins în P.U.Z. director este o zona mixtă. Cuprinde mai multe subzone:

LM b - subzona rezidenţială propusă cu locuinţe mici LI b - subzona rezidenţială propusă cu locuinţe înalte I b - subzona unităţilor industriale şi de depozitare propuse Idb - subzona depozite şi prestări servicii propuse Pprb - subzonă plantaţii de protecţie propusă Pp b - subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri ,spaţii verzi de aliniament

propuse 3.2.2. Funcţiunea dominantă este cea rezidenţială.

3.2.3. Funcţiuni complementare admise ale zonei:

unităţi industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ accese pietonale şi carosabile spaţii verzi amenajate reţele tehnico edilitare

3.2.4. Interdicţii temporare.

Orice intervenţie în zonele LM b şi LI b, Ib şi Idb propuse, se poate realiza numai pe bază unor documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia temporară de construire.

3.2.5. Interdicţii definitive unităţi ce prezintă riscuri tehnologice, noxe, vibraţii, zgomot,fum unităţi de producţie în zonele industriale şi de depozitare în care P.U.G. propune

reconversie funcţională ferme agro-zootehnice anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor depozite de deşeuri construcţii în perimetrele de protecţie ale forajelor de apă potabilă.

3.3. Valorificarea cadrului natural Planul urbanistic zonal pentru amplasarea constructiilor rezidentiale, comert, servicii, s-a elaborat pe acest teren având în vedere urmatoarele avantaje:

• Zona este relativ plană si orizontală, denivelarile maxime între extremele nord - sud sunt de 0,20 - 0,30m.

• Fundarea obiectivelor propuse se va putea face direct , începând de la adâncimea minimă de 1,00(0,90)m fata de nivelul actual al terenului.

• Apa subterana are NHmax = 2,40m; nu prezintă agresivitate faţă de betoane şi nu trebuiesc măsuri speciale de hidroizolare.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Pentru deservirea rutieră a zonei studiate se propune amenajarea unui drum colector pornind din intersectia METRO II la DN6 km 562+600, drumul major existent la sud de METRO II si un drum major nerealizat inca, amplasat pe traseul drumului de exploatare De732/1/1, drum racordate la strazile propuse si aprobate prin PUZ 382/2005 ,, Zona rezidentiala si spatii comerciale” Buga Viorel si asociatii.

Prospectele stradale ale celor doua drumuri au o lăţime de 26,00m din care 14,00m parte carosabilă, mărginită de zonă verde şi trotuar.

Pentru deservirea locala a terenului analizat in PUZ, se propune o strada ce va strabate pe toata lungimea terenul analizat, cu latime de 12m, din care 6m parte carosabila, marginita de zona verde si trotuar.

În incinte se propun amenajarea de platforme de parcare destinate locatarilor, angajaţilor şi clienţilor, drumuri de incintă şi platforme tehnologice.

Sistematizarea pe vericala a terenului nu impune lucrări deosebite deoarece terenul natural este relativ plan, fără denivelări sau obstacole naturale sau artificiale. Strada va fi executată dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte asfaltică Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate centralizat şi se vor evacua în reţeaua de canalizare a oraşului.

3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Planul urbanistic zonal s-a elaborat având în vedere urmatoarele probleme:

Zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei economice prin folosirea intensivă a terenului

Stabilirea unor relaţii avantajoase în teritoriu ţinându-se seama de propunerile de amenajare complexă a zonei limitrofe

Vecinătatea cu artere majore de circulatie existente Asigurarea echipării tehnico-edilitare a zonei constand din : alimentarea cu

apa, canalizare menajeră si pluvială, alimentarea cu energie electrica, telefonie.

Elemente de tema Tema de proiectare, stabilită de comun acord cu proprietarii terenurilor ce compun

teritoriul analizat, prevede zonificarea terenului analizat în vederea realizării unor constructii pentru locuinte individuale, colective si functiuni complementare comert, servicii, drumuri interioare şi platforme carosabile, spaţii verzi şi plantaţii.

Zonificarea teritoriului, bilant territorial Conform P.U.Z.cu caracter director zona vizată cuprinde o subzonă de unităţi

industriale, depozitare, servicii şi comerţ propuse pe o adâncime de cca 150,00m de la actualul carosabil al DN6 şi o subzonă rezidenţială propusă pe restul de cca 400,00m adâncime a terenului studiat, locuinţe individuale, colective cu funcţiuni complementare.

Criteriile de organizare urbanistica a zonei au fost urmatoarele : Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare obiectivelor prevăzute

prin temă. Amplasarea noilor obiective a tinut seama de urmatoarele considerente:

1. functionale - acces la strazile majore si de deservire locală 2. compoziţionale - amplasarea spre circulaţia majoră de dotari, magazine

prezentare, birouri

Bilant teritorial - existent 100% - arabil - 56.400mp

Bilant teritorial – propus Suprafata totala a terenului analizat este de 56.400mp.

Se propune urmatoarea zonificare: Bilant teritorial

Zona comert, servicii, 13.078 mp - 23,19 Zona locuinte colective, 12.022 mp - 21,32

Zona locuinte individuale, 7.153 mp - 12,68 Zona verde 14.141 mp - 25,07 Zona circulatii 10.006 mp - 17,74 Total teren 56.400 mp - 100,00%

Regimul de înaltime al constructiilor

Zona studiata în cadrul PUZ având o singura construcţie în imediata vecinătate, METROII, pentru stabilirea regimului de înalţime nu se poate face o raportare la înalţimea medie a clădirilor învecinate sau la caracterul zonei. Regimul de înaltime maxim propus s-a stabilit functie de : -necesităţi functionale: rezultate din datele de tema si destinatia clădirilor -necesităţi compozitionale: prin marcarea unor puncte de interes

Regimul de inaltime propus va fi : P+1E(M) ÷ P+2E(1E+M) – locuinte individuale Hmax cornişă = 9,00m;

P+3E(2E+M) ÷ P+4E+M – locuinte colective Hmax cornişă = 16,00m; P ÷ P+2E – construcţii comerţ, servicii Hmax cornişă = 12,00m;

Regimul de aliniere al constructiilor

În sensul Regulamentului General de Urbanism, aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat. O clădire este construită ,,la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public si cel privat. Când construcţia este retrasă de la aliniament, acesta poate fi materializat de împrejmuirea terenului. Alinierea faţadelor coincide dupa caz,cu aliniamentul stradal sau poate constitui o linie paralelă sau neparalelă cu aceasta. Regimul de aliniere al construcţiei din prezentul PUZ este indicat în plansa 04 şi a fost determinat in funcţie de : - profilul transversal caracteristic al strazii de deservire locală propusă si zonelor verzi propuse

Aliniamentul propus pentru constructii este la 5,00m de la limita proprietatii.. Terenul liber de construcţii rezultat prin retragerea aliniamentului, va fi amenajat

cu spaţii verzi sau plantaţii de protecţie. Orientarea faţă de punctele cardinale Amplasarea clădirilor de locuit cu faţadele principale spre est şi vest, asigură lumină naturala şi însorire spaţiilor de locuit. Pentru cladirile comerciale, amplasarea sa asigure insorirea spatiilor pentru public si birourilor.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare Alimentarea cu apă se asigură din sistemul centralizat al municipiului Timişoara,

prin extinderea reţelei de alimentare cu apă. Contorizarea debitului prelevat se va face pe fiecare branşament.

Debitele de apă totale preluate din reţeua de distribuţie sunt: Q.zi.med. = 6,149 mc/zi = 0,074 l/sec.

Q.zi.max. = 7,993 mc/zi = 0,096 l/sec. Q.h.max. = 0,690 mc/h = 0,192 l/sec.

Reţeaua de alimentare cu apă se dimensionează la debitul maxim zi : Qzi max = 0,096 l/sec. Se propune o conductă de aducţiune – de alimentare cu apă din ţeavă PE-HD PE 80 PN10 cu Dext.= 125 mm, în lungime de 550 m.

Canalizarea menajeră se va racorda la canalizarea municipiului Timişoara. Debitele totale de ape uzate sunt : Q.zi.med. = 4,919 mc/zi = 0,059 l/sec. Q.zi.max. = 6,395 mc/zi = 0,077 l/sec. Q.h.max. = 0,552 mc/h = 0,153 l/sec. Canalul care transportă apa uzată de la amplasamentul PUZ-ului şi până la reţeaua care leagă la canalizarea menajeră a municipiului Timisoara este propus din ţeavă PVC cu Dext = 200 mm, în lungime de 550 m.

Canalizarea apelor meteorice Apele meteorice se infiltreaza in sol, in zona verde sau la limita proprietatii, iar cele provenite de pe acoperisurile clădirii, de pe drumuri interioare şi platforme betonate vor fi colectate intr-un bazin de retenţie cu statie de pompare si utilizate la stropitul spatiilor verzi.

Alimentarea cu caldura pentru obiectivele propuse se va putea asigura prin realizarea unei centrale termice proprii, având combustibil gazul metan. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor propuse în Planul urbanistic zonal, este obligatorie prin realizarea unei retele de gaze naturale de presiune redusa şi realizarea branşamentelor aferente fiecarui obiectiv. Alimentarea cu energie electrica Având în vedere specificul activităţilor propuse se va considera un consum de 142,00 kW pentru partea de forţă (luând în considerare suprafaţa construită şi specificul activităţii) şi un consum de 23,00 kW pentru instalaţia de iluminat interioară şi exterioară. Puterea totală instalată este de 165,00 kW şi puterea simultan absorbită este de 130,00 kW. Puterea necesară total instalată se va asigura prin amplificarea postului de tansformare din apropiere şi extinderea reţelei de distribuţie pînă la blocul de măsură şi protecţie din care se va alimenta cu energie electrică pe baza unei contract de furnizare incheiat cu S.C. ENEL ENERGIE S.A.

Telefonie La comanda beneficiarilor obiectivele vor fi racordate la reţelele de telecomunicaţii aparţinând S.C. ROMTELECOM S.A 3.7. Protectia mediului

3.7.1.În zona nu se vor ivi probleme speciale de protectie a mediului prin construirea clădirilor de locuinte individuale, colective si comert,servicii. Deşeurile din ambalaje la fel se vor colecta şi preda la firme specializate. Deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi se vor prelua de RETIM . Cu toate aceste firme de colectare beneficiarii vor incheia contracte pt. colectare. Depozitarea deşeurilor menajere – industriale se fac în pubele şi containere etanşe realizate din materiale necorodabile, amplasate în spatii special amenajate. Ridicarea, transportul şi procesarea acestora se va realiza periodic de către o firmă de salubritate specializată pe baza unui contract.

3.7.2. Recuperarea terenurilor degradate, consolidarea terenurilor instabile În zona studiată de in P.U.Z. nu există terenuri degradate sau instabile, în

consecinţă nu sunt necesare lucrări pentru consolidarea acestora. 3.7.3. Delimitarea zonelor protejate, cu prezentarea prescripţiilor generale pentru

conservarea patrimoniului natural şi construit Suprafaţa alocată P.U.Z – ului nu este încadrată într-o zonă protejată de conservare a patrimoniului natural sau construit.

3.7.4. Zonele propuse pentru refacerea peisagistică şi reabilitare urbană Lucrările propuse ce sunt prevăzute a se executa, nu afectează peisagistica

zonală, nefiind necesare lucrări speciale pentru refacerea peisajului sau a reabilitării urbane. 3.7.5. Măsuri de prevenire şi combatere a riscurilor naturale şi antropice Nu sunt necesare măsuri de prevenire şi combatere a riscurilor naturale şi antropice.

3.8. Obiective de utilitate publică Planul Urbanistic Zonal propune construirea unor clădiri pentru locuinte individuale, colective, comert, servicii, in extravilanul municipiului Timişoara.

Obictive de utilitate publică vor fi dotările tehnico-edilitare din zona studiată : dumuri, reţele de alimentare cu apă şi canalizare, reţele de gaze naturale, reţele electrice, telefonie etc. 3.9.Regimul juridic

În planşă este analizat terenul situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul proprietăţii.

Situatia actuală arata astfel : PROPRIETAR C.F. Nr. Nr.cadastral

Supraf.

mp Descriere

SABAU ANA

404556

A732/1/13

10.000

arabil extravilan

SABAU ANA

404555

A732/1/14

14.000

arabil extravilan

S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.

404560

A732/1/15/1

10.000

arabil extravilan

S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.

400355

A732/1/15/2

22.400

arabil extravilan

T O T A L

56.400

Circulatia terenurlor

Realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse în cadrul PUZ necesita cedari de teren.

Astfel 10.006 mp destinaţi realizării drumurilor şi retelelor edilitare vor trebui sa treacă din proprietatea privată a beneficiarilor S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. si SABAU ANA, în proprietatea publică a Consiliului Local Timişoara. 4. CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic Zonal, s-a efectuat in concordanţă cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate prin ordinul nr. 176/N/2000 al MLPAT, HGR nr. 525/10.07.1996- Regulamentul General de Urbanism si anexele 1-6 ale acestuia. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementarilor si restrictiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

• încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara • respectarea Ordonantei nr.43 /1997 privind regimul drumurilor • asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele

prevazute prin tema

întocmit arh. Crăculeac Mircea

Volumul II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

FOAIE DE GARDA

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL Locuinte individuale; colective si functiuni complementare, comert, servicii

Volumul II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Amplasament : Timisoara, zona Calea Torontalului, DN6 judetul Timis

Beneficiari : S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. si SABAU ANA

Proiect nr.: 130/2008 Proiectant general: S.C. ARH ROM S.R.L. Timişoara str.Mitropolit Varlaam nr.12, ap.6 Tel./fax 0256 497423

Proiectanti: URBANISM arh. Crăculeac Mircea

B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 6. DISPOZITII GENERALE

6.1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ( RLU ) al PUZ este o documentatie cu

caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism (RGU) aprobat cu H.G.R. 525/1996 republicata si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

6.2. BAZA LEGALA La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau in principal: • LEGEA nr. 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI • H.G.R.nr.525/1996(cu modificarile ulterioare) pt. APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM A fost consultat “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM – 007 - 2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, precum si Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000. 6.3. DOMENIUL DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone fuctionale. 6.3.1. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructiile propuse si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997. Terenul studiat cuprinde doua zone functionale majoră si anume: -zona comert, servicii, -zona rezidentiala cu doua subzone : locuinte individuale si colective 6.3.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI

Funcţiunea dominantă a zonei este cea rezidentiala. 6.3.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA In afara functiunii dominante, zona va cuprinde dotari si functiuni complementare.

• comerţ, alimentaţie publică, servicii, administraţie, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei;

• birouri, sedii financiar-bancare,etc. • accese pietonale şi carosabile • spaţii verzi amenajate • reţele tehnico edilitare

6.4. UTILIZARE FUNCTIONALA 6.4.1. UTILIZARI PERMISE

- constructii cu functiune administrativă, - servicii, comerţ - construcţii pentru gospodarie comunală - spatii verzi si plantatii de protectie/aliniament - parcaje si drumuri de deservire

6.4.2.UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul ; - alimentaţie publică - unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii pentru

profesii liberale 6.4.3. INTERDICTII TEMPORARE

- necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (strazile de deservire). 6.4.4. UTILIZARI INTERZISE

- unităţi de producţie cu riscuri tehnologice - ferme agro-zootehnice, abatoare - depozite de deseuri

7. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

7.1. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 7.1.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII art.1.) ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE Conform art.17 - R.G.U. art.2.) AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE Se va respecta art.18 - R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectare zonei rezervate prospectului stradal delimitat conform legii. În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetraţie în oraş (DN 6) se vor respecta retragerile construcţiilor faţă de drumuri stabilite în documentaţiilor P.U.Z. aprobate. art.3.) AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Conform art.23 - R.G.U. Amplasarea fata de aliniament se va face cu o retragere de min.5,00m, în vederea realizării unei plantaţii de protecţie.

Se va asigura coerenţa fronturilor stradale, luând în considerare situaţia vecinilor imediaţi şi caracterul general al străzii. art.4.) AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI Conform art.24 - R.G.U.

a). Constructiile retrase in raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa in limitele codului civil. b). Retragerile impuse fata de limitele laterale si de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerintelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea conditiilor de vizibilitate (perceptia unei portiuni din bolta cereasca din interiorul incaperilor), in acord cu realizarea intimitatii pentru constructiile invecinate.

c).Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile: - clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3 m lăţime - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu jumătatea înălţimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m - amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997. Nu se admit calcane spre vecini, decit la garaje sau construcţii anexe

d).Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii: - clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de 10,00m faţă de limita posterioara ; - construcţiile anexe se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3 m, sau se pot amplasa pe limită în situaţia în care se alipesc altor construcţii anexe din parcela vecină. 7.1.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII art.1.) ACCESE CAROSABILE Conform art.25 şi anexa 4 - R.G.U.

a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor la drum public.

b) La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare privind profilul stradal si de categoria strazii.

c) La drumurile ce se termina in fundatura este necesara amenajarea acestora, in asa fel incat sa permita intoarcerea vehiculelor ce deservesc zona inclusiv a autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor.

d) Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80m latime si 4,20m inaltime.

art.2.) ACCESE PIETONALE Conform art.26 - R.G.U.

a) autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit importantei destinatiei constructiilor

b) la trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru handicapati 7.1.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE art.1.) RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE Conform art.27 - R.G.U.

a) autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica.

b) Lipsa echiparii edilitare in zona conduce la obligativitatea adoptarii unor solutii locale cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice.

c) Realizarea de solutii de echipare in sistem individual cu respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului se admit doar in cazul in care beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la retelele centralizate publice atunci cand acestea se vor executa.

art.2.) REALIZAREA DE RETELE EDILITARE Conform art.28 - R.G.U.

a) Realizarea de retele publice edilitare se va realiza de catre autoritatiile locale sau beneficiari total sau partial. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar. art.3.) PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE Conform art.29 - R.G.U.

a) Retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietatea publica a localitatii.

b) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi) – sunt proprietatea publica a comunitatii. art.4.) AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, si numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

7.1.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA, DIMENSIUNILE TERENULUI SI C-TIILOR.

Art.1. PARCELAREA.

Conform art.30 - R.G.U. a) Prin parcelare se vor asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o

suprafata minima de 700 -1000m pentru constructii izolate sau cuplate cu front minim 20,0 m. b) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora. c) Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelata.

.

Art.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Conform art.31 - R.G.U. La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor - înălţimea clădirilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente

Regimul de înaltime maxim impus constructiilor este de:

P+1E(M) ÷ P+2E(1E+M) – locuinte individuale Hmax cornişă = 9,00m; P+3E(2E+M) ÷ P+4E+M – locuinte colective Hmax cornişă = 16,00m; P ÷ P+2E – construcţii comerţ, servicii Hmax cornişă = 12,00m;

Art.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR

Conform art.32 - R.G.U. • Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu

contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. • Sunt interzise imitatiile de materiale • Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural,

comformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Art.4. PROCENTUL DE OCUPARE (P.O.T.) si COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (C.U.T.)

Conform art.15 şi anexa 2 - R.G.U. Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

C-tii locuinte individuale POTmax=35% ; CUT max= 1,05 C-tii locuinte colective POTmax=20% ; CUT max= 2,00

C-tiicomert, servicii POTmax=40% ; CUT max= 1,50

7.1.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRI

Art.1. PARCAJE, GARAJE

Conform art.33 si anexa 5 - R.G.U. a) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii

caracteristice fiecarei functiuni. b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie

asigurate in afara spatiilor publice. c) Amplasare parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in

vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

e) Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor

f) Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului, partea de acces va incepe dupa limita de proprietate.

g) De regula lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrarile de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului

in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea noxelor si a poluarii sonore.

Art.2. SPATII VERZI

Conform art.34 si anexa 6 - R.G.U. a). Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se v-a stabili în corelare cu normele de igienă şi

protecţia mediului. b). Arborii existenţi vor fi păstraţi la maximum. Construcţiile trebuie să fie implantate în

aşa fel încât să respecte plantaţiile valoroase existente. c). Fiecare documentaţie depusă pentru autorizaţia de construire va fi însoţită de un plan de situaţie ce va indica plantaţia ce se intenţionează să se desfiinţeze pentru realizarea construcţiei şi cea care se intenţionează să se creeze.

d). Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 20% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei

e). Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati.

f). Este obligatorie amenajarea şi plantarea spaţiilor verzi aferente circulaţiilor carosabile \şi a dotărilor edilitare comune.

Art.3. IMPREJMUIRI

Conform art.35 - R.G.U. a). Toate proprietăţile de pe cuprinsul intravilanelor vor fi împrejmuite, potrivit dispoziţiilor

prezentului Regulament, chiar dacă nu sunt construite. b). Împrejmuirea spre stradă se va poziţiona pe linia de aliniere a străzii. Porţile

împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai spre interior. c). Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,00 m de la

nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,40 m. Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 – 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă.

d). Spre frontul stradal şi la limitele de vecinătate, până la frontul casei în interior, se vor realiza împrejmuiri transparente, din grilaje metalice, cu înălţimea de 2.00 m. De la construcţie până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace, cu o înălţime de max. 2,00 m.

e). Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atat spre aliniamentul stradal, cat si intre proprietati.

f). Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate de beton, pe linia de aliniere a strazii.

7.1.6 SERVITUTI Se recomanda corelarea constructiilor cu executarea lucrarilor publice edilitare si de

drumuri. Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiunile ce vor urma avizarii P.U.Z. si introducerea lor in banca de date existenta in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

Întocmit

arh. Crăculeac Mircea

Atasament: Incadrari.pdf

EXTRAS DIN PUZ DIRECTOR

EXTRAS DIN PUG TIMISOARA

ME TR

O II

amp las

ame nt

P.U.Z.

I N C A D R A R E I N M U N I C I P I U

AMPLASAMENT

2008

S.C.ARH-ROM S.R.L. Timi•oara str. Mitropolit Varlaam nr.12 ap.6, telfax 0256 497423

Nr.pr.130

FAZA P.U.Z.

DN 6

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

P.U.Z.LOCUINTE INDIVIDUALE, COLECTIVE, COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROIECTANT:

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR: S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; SABAU ANA

PUZ Locuinte indiviuale; colective; functiuni complementare; comert; servicii

Timisoara, zona Calea Torontalului DN6

PLANURI DE INCADRARE DENUMIRE PLANSA:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA 01

LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lo - Subzone si nuclee centrale înscrate în rezidential LMa- Subzong rezidentială cu clădiri E Pe. P+2 existentă LMb- Subzona rezidentială cu clădiri PP+1, P+ propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri Su mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mică cu clădiri E Pr, P+2 si dotari de cartlr propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente Sb - Subzona de institutii public si servici e Interes general propuse Se Subzona de institutii pubice si servici “tars general propusa prin reconvorsia functională & zonelor existent Sp - Subzona de Inst În spatiu plantat M_-ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb_- Subzona unitătlor industriale propuse db - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
ÎNCADRARE IN MUNICIPIU
Ir LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | PROPUNERE CENTURA Ii TRAMA MAJORA INTERESECTII CU GIRATIE STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT ZONE VERZI PADURE PROPUSA [7] ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE MT] ZONA AEROPORT MURE
PP - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE MI parcuri, oricini Scuaruri existente Ppb - SUbzona parcuri grădini publice 7” propia Psa -subzona dotări de sport, agrement. LT, Pro dela ga spot, agrement. 2 fecreere propuse Pdb - subzonă pădure propusă ca pădure-pare Porb - subzonă plantatii de protectie propuse Prab- subzonă mixtă propusă: parcuri sport. subzonă mixtă propusă: parcuri, spor

Atasament: Circulatia_terenurilor.pdf

24.86 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.25 22.82 15.00

60.17

4.2 4

222.04

51.21

4.22

100.00

217.25

256.77

14 .0

0

31.15 29.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.70 21.55 21.55 35.20 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 48.69

4.25

51 .4

7

4.2 4

14 .0

0

174.01

35 .6

7

35 .6

7

4.2 4

12.00

4.24

38 .6

7 12

.0 0

18.62 26.05

18.60 41.61

2. 50

7. 00

2. 50

14.00

26.00

12.00

12 .0

0

12.00

4.2 9

35 .6

6

54 .2

9 12

.0 0

38 .6

7

11.00

11.00

35.60

18 .6

2 26

.0 5

18 .6

0 41

.8 9

538.15

538.63

537.42

537.94

537.64

12.00

1,896.24 m21,308.42 m21,575.45 m2

966.73 m2

1,085.09 m2 1,897.36 m21,897.58 m21,686.37 m2 801.97 m2 2,620.75 m21,084.17 m2

773.38 m2

1,078.99 m2 807.44 m21,084.17 m21,084.17 m2 1,084.17 m2

773.38 m2

1,892.84 m2

773.38 m2

1,897.35 m2 707.86 m2

2,664.07 m2

773.38 m2 544.35 m 2

773.37 m2

801.86 m2

575.58 m2 575.49 m2773.37 m2 778.60 m2 882.59 m2 1,237.30 m2 1,275.96 m2 1,159.96 m2 1,275.95 m2 1,237.28 m2 1,545.01 m2 1,829.24 m2958.89 m2

484400

484400

484400

N

A732/1/16

D E 7 3 2 / 1 / 1

S innicolau

D N

6

LES

A732/1/15/1

S C M E T R O C A S H & C A R R Y R O M A N I A S R L

32 31 30 29

LES

20 33 00

484100

20 34 00

484200

20 33 00

484200

20 34 00

484200

20 35 00

484300

20 34 00

484300

20 35 00

484300

20 36 00

484400

20 35 00

484400

20 36 00

20 37 00

484500

20 36 00

484500

20 37 00

drum colector spre intersectia M

ETR O

II la D N

6 km 562+600

C alea Torontalului

70

1112 21

14 99.444

97.992

98.630

98.604

A732/1/15/2

A732/1/14

A732/1/13

99.640

98.697

98.148

97.333 97.285

97.285 97.022

96.999

97.287

97.870

98.430

98.110

97.668

97.659

97.861 97.811

99.728

99.858 99.852

99.853

99.803

99.821

98.223

98.095

97.520

97.413

99.591

99.720

99.303

98.567

97.804

97.825

98.329

97.813

97.659

98.405

97.947 97.995

97.869 97.809

97.797

98.073

98.263 98.638

99.180

99.339

99.688

100.00099.695

98.452

98.259

98.128

98.006 98.102

97.659

99.462 99.657

99.701

99.401

99.542

99.469

99.501

99.583

98.406

98.511

98.005

98.223

97.868

97.813

20

21

484100

20 34 00

484200

20 33 00

484200

20 34 00

484200

20 35 00

484300

20 34 00

484300

20 35 00

484300

20 36 00

484400

20 35 00

484400

20 36 00

20 37 00

2 109 11 12 13

40 39

14 15 16

22

17

38

18

33

19

2324

31 4 5

27

6 7 8

34353637

41

26 25

LES

G

Ap

G G

C D

n 500 A

p ø 400 A

p ø 400 C

D n 500

G G

DRUMURI PROPUSE

PISTE BICICLETE PROPUSE

SPA•II VERZI PROPUSE

DRUM EXISTENT DN6

C

44.68

37 .2

1 9.

00 8.

00 12

.0 0

38 .6

7

643.00 m2

LEGENDA

P.U.Z.P.U.Z. LOCUINTE INDIVIDUALE, COLECTIVE, COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

2008

FAZA P.U.Z.

PROIECTAT:

S.C.ARH-ROM S.R.L. Timi•oara str. Mitropolit Varlaam nr.12 ap.6, telfax 0256 497423

arh. CRACULEAC MIRCEA

PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

PROIECTANT:

SEF PROIECT:

DESENAT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR: S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; SABAU ANA

PUZ Locuinte indiviuale; colective; functiuni complementare; comert; servicii

Nr.pr.130

Timisoara, zona Calea Torontalului DN6

SC. 1 : 1000

10 006

56 400

28

46 394

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA IN PROPRIETATEA CONSIULUI LOCAL

TOTAL TERITORIU

%mp

BILANT TERITORIAL

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC•

17,74

05

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CIRCULA•IA TERENURILOR

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC•

100

82,26

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DESTINATE PARCELARII

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DESTINATE SPATII VERZI

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA IN PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

LIMITA ZONA STUDIATA IN PUZ

LIMITA PARCELE PROPUSE

LIMITA PARCELE CADASTRALE

NUMAR PARCELA3 501,90m2 SUPRAFATA PARCELA

E ON Gaz Distributie SA

ENEL Electrica Banat

AQUATIM SA

AQUATIM SA