Consiliul Local Timisoara

Hotararea 333/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350, Timişoara

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 333/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349-23350, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003343/10.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, având număr de înregistrare 02/PV-17.09.2007;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349 - 23350, CF nr. 9602 Timişoara, având ca beneficiari pe Grigorescu Dan - Viorel - George, Grigorescu Georgeta - Ileana, Ionescu Mircea - Pietro şi Ionescu Florina - Vasilica, întocmit conform Proiectului nr. 14/DAN/07, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: pentru UTR 1: POT max = 55 %, CUT max = 3,5, regim de inaltime max. - S+P+6E+Er/M pentru corpul situat pe strada Grigore Alexandrescu ( H maxim = 25.00 m fata de cota terenului sistematizat ) si S+P+2E+Er/M pentru corpul din spate, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a imobilului de S+P+6E+Er cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), minim 10% spatiu verde; pentru UTR 2: POT max = 45 %, CUT max = 2,8, regim de inaltime max. - S+P+2E+Er/M ( H maxim = 15.00 m fata de cota terenului sistematizat ), minim 20% spatiu verde, acces auto conform Aviz Comisia de Circulatie nr. TH2007-3641/02.08.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 9981 mp este înscris în C.F. nr. 9602 Timişoara, nr. cadastral 23349 - 23350 fiind proprietatea lui Grigorescu Dan -Viorel -George, Grigorescu Georgeta - Ileana, Ionescu Mircea - Pietro şi Ionescu Florina -Vasilica;

Art. 4: Autorizaţia de construire se va emite numai după ce drumurile prevăzute vor dveni domeniu public.

Art. 5: Rglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential - Blocuri de locuinţe colective si servicii", Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23349 - 23350, CF nr. 9602 Timişoara, şi a Regulamentului de Urbanism aferent.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic; `
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor Grigorescu Dan Viorel George, Grigorescu Georgeta Ileana, Ionescu Mircea Pietro şi Ionescu Florina Vasilica;
-Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_str._Gr._Alexandrescu.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr.U22007-003343/10.09.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential – Blocuri de locuinţe

colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003343/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential – Blocuri de locuinţe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6561/03.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential – Blocuri de locuinţe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timişoara; Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 76/05.07.2007.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential – Blocuri de locuinţe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timişoara a fost elaborată de firma de proiectare S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., proiect nr. 78/BLC/06, la cererea beneficiarilor Grigorescu Dan-Viorel-George, Grigorescu Georgeta- Ileana, Ionescu Mircea-Pietro şi Ionescu Florina-Vasilica.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential – Blocuri de locuinţe colective si servicii”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timişoara este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în partea de nord, între str. Grigore Alexandrescu (inel IV) şi str. Atanasie Demian .

Conform P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, această zonă este prevăzută ca zonă destinată locuirii şi funcţiunilor complementare. Regimul de înălţime stabilit pentru zona în care este inclusă parcela în discuţie, este P – P+2E. În ultima perioadă se remarcă tedinţa de densificare a ţesutului existent cu locuinţe colective pe parcele cu suprafeţe mari.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 9981 mp. si se gaseste in proprietatea privată a lui Grigorescu Dan-Viorel-George, Grigorescu Georgeta-Ileana, Ionescu Mircea-Pietro şi Ionescu Florina-Vasilica, C.F. nr. 9602 Timişoara, nr. cadastral 23349 - 23350, fara sarcini.

Prin documentaţie se propune realizarea unui complex rezidential structurat in doua unitati teritoriale de referinta UTR 1 si UTR 2, cu urmatoarele caracteristici:

- pe UTR 1, situat la nord, cu front la str. Gr. Alexandrescu si drumul propus paralel cu strada Grigore Alexandrescu., se propune realizarea unui ansamblu de clădiri multietajate pentru locuinţe colective, cu aproximativ 128 apartamente, si spatii destinate serviciilor si comertului, compus din doua corpuri, unul cu regim de inaltime S+P+6E+Er si al doilea cu regim de inaltime S+P+2E+M

- pe UTR 2, situat la sud, cu front la str. Atanasie Demian, se propune realizarea unui ansamblu de clădiri multietajate pentru locuinţe colective, cu aproximativ 92 apartamente,

comert si servicii la parter, compus din doua corpuri, ambele avand regim de inaltime S+P+2E+M.

Accesele auto şi pietonale se vor face de pe al doilea drum propus sub culoarul de protectie LEA 110 kw, ce va lega strada Gr. Alexandrescu de str. Atanasie Demian, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007 – 003641/02.08.2007. Parcajele vor fi amenajate parţial la nivelul solului, parţial în subsolul clădirilor. Numărul locurilor de parcare se va stabili în corelare cu numărul de apartamente ce vor rezulta prin proiectul de arhitectură, respectând legislaţia de proiectare.

Drumurile propuse vor deveni publice, conform Ofertei de Donaţie nr. 140/01.08.2007. Incinta se va amenaja cu spaţii verzi (min. 10% din suprafata terenului pentru UTR 1 si

min. 20% din suprafata terenului pentru UTR 2), în conformitate cu Avizul de Mediu nr. 634RP din 12.06.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G. şi sub rezerva dotarii în mod obligatoriu a imobilului de S+P+6E+Er cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: - pentru UTR 1: POT max = 55 % CUT max=3,5 Regim de inaltime max. – S+P+6E+Er/M pentru corpul situat pe strada Grigore

Alexandrescu ( H maxim = 25.00 m fata de cota terenului sistematizat ) - S+P+2E+Er/M pentru corpul din spate - pentru UTR 2: POT max = 45 % CUT max=2,8 Regim de inaltime max. – S+P+2E+Er/M ( H maxim = 15.00 m fata de cota terenului

sistematizat ) La realizarea investiţiei se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de

deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Sunt prevăzute branşamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi

obiectivele propuse. Branşarea investiţiei la utilităţile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentaţiei.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidential – Blocuri de locuinţe colective si servici”, Str. Grigore Alexandrescu - nr. cad. 23350, 23349, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER Arh. Loredana PALALAU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Sit.propusa_-_PUZ_str.Gr.Alexandrescu.pdf

PLAN DE SITUATIE PROPUS RISCURI A limita de proprietate conform CF. limita de proprietate dupa constituire domeniu public parcare/apartamont (intre 124 si 128 apartamente eă UTR1 POT man. 40% Loculre POT=max. 55% _ MIXT (loculre si/sau servici, CUT=max 35 ANSAMBLU REZIDENTIAL - Blocuri de locuinte, comert si servicii- �