keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 292/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 292/22.05.2018
privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 12041/21.05.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 12042/21.05.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.05.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 12042/21.05.2018;
Avand in vedere Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 25033/2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: hcl_292_rap._spec.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA SERVICIUL RESURSE UMANE NR. SC2018-12042/21.05.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei „Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 12041 /21.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; Facem următoarele precizări: Dezideratele cuprinse în Expunerea de motive se realizează prin reorganizarea partiala a aparatului de specialitate al primarului cu încadrarea in numarul maxim de posturi stabilit conform OUG 63/2010 si comunicat de Instituţia Prefectului Timiş, astfel: - Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse din cadrul structurii organizatorice aprobate prin HCL nr.165/2017 este scindată in două: o Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse I EST o Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II VEST Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse I EST va avea urmatoarea componenta: - 1 director executiv — functie publica - Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spaţii Utilitare cu 1+5+12 posturi . Fata de structura deja avizata,este infiintata o functie publica . In vederea pastrarii aceluiasi numar de posturi se reduce un post contractual vacant. 5 posturi de muncitori necalificati sunt transformate in 5 muncitori calificati gr.Ill in urma dobandirii unei diplome de calificare, iar un post vacant de muncitor necalificat este transformat in inspector de specialitate gradul IA. - Biroul Cladiri Terenuri 1 EST cu 1+8 posturi — se obtine prin preluarea din cadrul biroului teorganizat- Biroul Cladiri Terenuri a 1+6 posturi, a unui post din cadrul Biroului Spatii cu Alta Destinatie si a unui post din cadrul Serviciului Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu. - Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I EST cu 2 posturi preluate din cadrul Biroului Spatii cu Alta Destinatie (birou desfiintat). Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II VEST va avea următoarea componență: "- 1 director executiv — functie publica - Biroul Locuinte- are aceeasi structura de functii publice „Singura modificare este ca de la 1-+-10+1 posturi va avea 1+10 posturi, postul de casier fiind mutat la Serviciul Stare Civila. - Biroul Cladiri Terenuri II VEST cu 1+8 posturi preluate din cadrul biroului reorganizat- Biroul Cladiri Terenuri Cod FO53-01,Ver.1

- Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie 11 VEST cu 2 posturi preluate din cadrul Biroului Spatii cu Alta Destinatie — birou desfiintat . Directia Edilitara - Compartimentul Termoficare, Retele de Gaz isi reduce numarul de posturi de la 6 la 5, prin desfiintarea unui post vacant ca urmare a normării numărului de posturi la volumul de muncă specific din cadrul acestui compartiment . - Tot prin raportare la volumul de muncă din cadrul Biroului Drumuri, Poduri, Parcaje, numarul de posturi din cadrul acestui birou creste cu un post- functie publica- de la 1+16 la 1+17 posturi. Directia Economica - În contextul modificarilor legislative , in vederea monitorizarii cheltuielilor de personal per ansamblul ordonatorului principal de credite , numarul de posturi din cadrul Serviciului Buget creste de la 1+10 la 1+11, prin infiintarea unui post vacant functie publica. - În cadrul Biroului Contabilitate, numarul de functii publice se va reduce cu una, prin desfiintarea unui post post vacant - dar per ansamblu numarul de personal va ramane acelasi prin mutarea postului de casier de la Serviciul Stare Civila , fiind 1+12+2 (fata de 1+13+1 in vechea structura). Direcţia Urbanism și Dezvoltare Urbană - Direcţia Urbanism și Dezvoltare Urbană este obținută prin reorganizarea Direcţiei Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană, astfel : - Se desfiinteaza postul vacant de director general . - Toate elementele structurale raman identice, modificandu-se doar subordonarile; astfel Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finantare Internationala , Nationala si Locala va coordona: Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu, Biroul Eficientizare Energetică Blocuri, Biroul Proiecte Diverse, Compartimentul Atragere Investitii , Gestiune Parcuri Industriale şi Relaționare cu Mediul Economic - Biroul Constructii Instalatii cu 1+9 posturi iese din structura directiei. Directia de Mediu - Numarul de functii publice din cadrul Serviciului Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu se va reduce de la 1+16 la 1+15, prin mutarea unui post in cadrul Biroului Cladiri Terenuri I EST , dar un post constractual din cadrul Gradinii Zoologice va fi preluat in cadrul serviciului ; numărul total de posturi fiind de 1+15+1. Biroul Autorizari Activitati Comerciale - În cadrul acestui birou se suplimenteaza numarul de posturi cu un post - functie publica — post infiintat in vederea implementarii unor proiecte pilot menite sa sprijine dezvoltarea comertului exercitat pe raza municipiului Timisoara in contextul mai larg al Proiectului Timisoara- Capitala Culturala Europeana in anul 2021. Numarul de posturi creste astfel de la 1+6 la 1+7. Activitati Administrative Dezinfectie si Deratizare. Biroul Gestionare Populatie _Canina (1+3+12posturi) - In cadrul acestui birou se suplimenteaza numarul de posturi cu unul - functie publica . Postul contractual vacant de administrator este transformat in referent, gradul I. Numarul de posturi creste de la 1+2+12 la 1+3+12. Cod FO53-01,Ver.1

Structura organizatorică propusă a fost avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte funcțiile publice , prin Avizul nr.25033/2018, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici , Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.548/2017 detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.165/2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara . Modificându-se organigrama este imperios necesară și modificarea Regulamentului de organizare si functionare prin raportarea la noua structură organizatorică propusă. În concluzie, propunem modificarea și aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timișoara conform anexelor- 1,2 și 3 — părţi integrante din prezentul raport. ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: hcl_292_exp.motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2018-12041/21.05.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE Sectiunea 1 Tiflul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei „Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara Sectiunea a2- a Motivul emiterii proiectului de hotărâre | 1. Descrierea situatiei actuale . | În prezent organigrama , statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul | de specialitate al primarului sunt aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.165/2017, respectiv nr.548/2017. | | 2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate | Modificarea organigramei vizează asigurarea funcționalități aparatului de specialitate al | primarului în vedererea creşterii eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate, corelării competențelor acestora si fluidizării fluxului informațional. De asemenea, o parte din modificarile propuse sunt rezultatul recomandarilor auditorilor Camerei de Conturi Timis vis-ă-vis de ineficientele si problemele semnalate cu privire la inventarierea patrimoniului municipiului Timisoara. Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor-sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile | autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligațiile angajaţilor acesteia. | În cadrul autorității publice, Regulamentul de organizare şi funcţionare ajută la îndeplinirea următoarelor funcţii: | + Funcţia de instrument de management — ROF este un mijloc prin care toţi angajații dobândesc o | imagine comună asupra organizării autorităţii publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare; o Funcţia de legitimare a puterii şi obligaţiilor — ce revin fiecărui membru al organizaţiei — fiecare | persoană ştie cu precizie unde îi este locul, ce atribuţii are, care îi este limita de decizie, care sunt | relaţiile de cooperare şi de subordonare; ! e Funcţia de integrare socială a personalului — ROF conţine reguli şi norme scrise care reglează activitatea întregului personal, care lucrează la realizarea unor obiective comune. 3. Alte informatii ---- 4. Concluzii Propunem aprobarea Organigramei, Statului de functii, Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timișoara „conform anexelor 1,23 . PRIMAR NICOLAE ROBU SEF SERVICIU RESURSE UMANE, Cod FO33-03,Ver.1

Atasament: hcl_292_anexa3.pdf

Anexa nr.3 la HCL nr. 212) 22.05. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA "REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CAPITOLULI DISPOZIŢII GENERALE 11 Primăria Municipiului Timișoara Art.1 Primarul, viceprimarii, administratorul public, secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Municipiului Timişoara”, care aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale comunității locale. 12. Misiunea Primăriei Municipiului Timișoara Art.2 Să creeze şi să ofere cetăţenilor Municipiului Timişoara şansa dezvoltării, împlinirii personale şi profesionale. Art.3 Să dezvolte şi să menţină infrastructura oraşului, mediul economic, social, edilitar şi natural la nivelul exigențelor marilor aglomerări urbane. _ Art.4 Să susţină și să contribuie la buna funcţionare a sistemelor de transport, utilități publice, asistenţă socială, sănătate, învăţământ, informare şi educaţie, promovare a culturii şi artei, promovare a sportului şi a mijloacelor de divertisment. Art.S Să încurajeze dezvoltarea comunităţii pentru a oferi siguranţă, confort şi servicii diversificate adresate unei multitudini de stiluri de viaţă, respectând libertatea opţiunilor cetăţenilor săi şi venind în întâmpinarea acestora. 1.3. Principii — Linii directoare în activitate 1.3.1 Lepalitatea - Art.6 Supremaţia Constituţiei şi a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate desfăşurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii. 1.3.2 Interesul public Art.7 Prioritatea interesului public: interesul public, expresie a necesităților colective, este mai presus decât interesul personal al angajaților Primăriei Municipiului Timişoara în exercitarea funcţiei publice. 1.3.3 Egalitatea de tratament Art.8 Asigurarea egalității de tratament a cetaţenilor în fața instituţiilor publice: angajaţii Primăriei Municipiului Timişoara au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situații identice sau similare; 1.3.4 Deschiderea şi transparenţa Art.9 Deschiderea si transparența:activitățile desfăşurate de angajații Primăriei Municipiului Timişoara în exercitarea funcției lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 1.3.5 Excelența Art.10 Primăria Municipiului Timişoara urmăreşte excelența în tot ceea ce îşi propune să realizeze prin Performanță, Eficacitate şi Eficienţă. 13.6 Performanţa Art.1l Obiectivele pe care şi le propune trebuie să răspundă cerințelor, necesităţilor prezente şi anticipate ale cetăţenilor şi comunității, să fie mai ambiţioase decât ale altor entităţi similare şi să reprezinte un progres faţă de propria activitate din trecut. 1.3.7 Eficacitatea Art.12 Organizaţia trebuie să-şi atingă obiectivele, 1.3.8 Eficienţa Art.13 Organizaţia trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

L4 Principii privind conduita 1.4.1 Integritatea Art.14 Integritatea înseamnă sinceritate, consecvență şi responsabilitate în toate acţiunile întreprinse sau coordonate. Angajaţilor Primăriei Municipiului Timişoara le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie. 1.4.2.Cinstea și corectitudinea Art. 15 În realizarea atribuțiilor de serviciu şi în exercitarea funcţiei publice, angajații Primăriei Municipiului Timişoara trebuie să fie de bună credință. L4.3 Atitudinea orientată spre cetățean Art.16 Atitudinea orientată spre cetăţean presupune identificarea cerințelor și necesităților beneficiarilor externi (cetăţeni sau persoane juridice) şi interni. Ea presupune îndeplinirea acestor cerinţe şi necesități dar şi obţinerea satisfacţiei beneficiarului. Amabilitatea, bună-voinţa şi buna-credința trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de îndeplinirea cerinţelor clientului. Art.17 Funcţionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, in scopul realizării competențelor instituției publice. Art.18 Atitudinea orientată spre cetățean presupune, în condițiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea comunității în integritatea, imparțialitatea si eficacitatea autorităților şi instituţiilor publice. L4.4 Profesionalismul Art.19 Profesionalismul înseamnă responsabilitate, competenţă, eficiență, corectitudine şi conştiințiozitate. Un comportament profesionist presupune utilizarea cunoştinţelor pentru urmărirea riguroasă a obţinerii rezultatului aşteptat, asigură predictibilitatea rezultatelor individuale şi inspiră încredere. 1.4.5 Imparţialitatea şi independența Art.20 Imparţialitatea şi independenţa presupun adoptarea unei atitudini obiective, neutre faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea funcţiei publice. L4.6 Spiritul de echipă Art.21 Spiritul de echipă presupune implicare în efortul realizat, respectul şi absenţa discriminării în relaţia cu ceilalţi membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare şi colaborare excelente în urmărirea obiectivelor comune. 1.4.7 Loialitatea Art.22 Angajaţii Primăriei Municipiului Timişoara au obligatia de a apara în mod loial prestigiul instituției în care lucrează , precum şi de a se abţine de la-orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 1.4.8 Libertatea gândirii și exprimării Art23 In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajații Primăriei Municipiului Timişoara au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției. Art.24 În activitatea lor, angajaţii Primăriei Municipiului Timişoara au obligația de a respecta libertatea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 1.4.9 Confidențialitatea Art.25 Angajaţii Primăriei Municipiului Timişoara au datoria să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; Art.26 Normele de conduita profesională sunt prezentate detaliat în Codul de Etică şi Integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi ai serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. | | | | | | | |!

CAPITOLUL II CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SECȚIUNEA I: PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art. 27(1) Primarul Municipiului Timişoara îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. (2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Art.28 - Primarul reprezintă Municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Art.29 - În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Art.30 - În baza prevederilor art.63 din legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată, actualizată și republicată, Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: a) Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă și de autoritate tutelară; b) Asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil; c) Atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; 2. Atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul local, şi anume: a) Prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara; b) Prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; G) Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului timişoara şi le supune aprobării Consiliului Local; 3. Atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume: a) Exercită funcţia de ordonator principal de credite; b) Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; c) Iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Timişoara; d) Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume: a) Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; b) Ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; c) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. A-d; d) la măsuri pentru asiguarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecției şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. A-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara; e) Numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; n) Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) Emite avizele, acordurile şi autorizațiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative; h) Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. S.Alte atribuţii stabilite prin lege. SECŢIUNEA A-II-A: VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art.32 (1) Municipiul Timişoara are 2 Viceprimari. Aceştia sunt subordonați Primarului şi înlocuitori de drept ai acestuia. (2) Primarul deleagă Viceprimarilor exercitarea atribuțiilor ce le revin. 3) Viceprimarii răspund de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care le-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara. SECŢIUNEA A III-A ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art.33 Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul Municipiului Timişoara, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Art. 34 Primarul poate delega către Administratorul Public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. SECȚIUNEA A- IV-A : SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art.35 Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Art.36 (1) În conformitate cu legea nr. 286/2006 - pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Secretarul Municipiului Timişoara îndeplineşte următoarele atribuții: a) Avizează, pentru legalitate, Dispoziţiile Primarului şi Hotărârile Consiliului Local; b) Participă la şedinţele consiliului local; c) Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între aceştia şi Prefect; d) Organizează arhiva şi evidența statistică a Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului; e) Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. C, în condiţiile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; î) Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; 8) Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; h) Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local, de Primar. (2) Secretarul municipiului Timişoara răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara. 1 | 1 |

CAPITOLUL III APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECŢIUNEA I: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Art.37 - Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexată la prezentul regulament. Art.38 - Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele: 1. DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL 11. Compartimentul Arhivă 12. Compartimentul Administrare Fond Funciar 13, Serviciul Autoritate Tutelară | 14, Serviciul de Administraţie Locală 1,5. Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni 1.5.1, Biroul Managementul Documentelor 2. DIRECŢIA ECONOMICĂ 2.1, Serviciul Buget 22. Biroul Finanţare Școli 2.3. Biroul Contabilitate 24. Biroul Evidenţa Patrimoniului 3. DIRECŢIA EDILITARĂ 3.1. Compartimentul Secretariat 3.2. Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice 3.2.1.Biroul Reţele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicaţii 3.2.2. Compartimentul Termoficare, Rețele de gaz 3.3, Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă 3.3.1. Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje 3.3.2. Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă 3.3.3.Compartimentul Realizare, Întreţinere, şi Reparare Drumuri, Trotuare şi Parcaje Intrainstituţionale ale Municipalității 3.4. Serviciul Transport 34.1.Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei 3.4.2. Biroul Monitorizare Trafic 3.5. Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, Termoficare, Rețele de gaz, Rețele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii, Transport) | 3.5.1. Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare 3.52. Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare 4. DIRECŢIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ 41. Serviciul Certificări şi Autorizări 42. Compartimentul Atelier de Urbanism | 43. Compartimentul Management Documente, Arhivare şi Statistică i 44. Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic i 45. Biroul Banca de Date Urbană 46. Biroul Avizare Conformităţi Pug/ Pud/ Puz 47. Compartimentul Spaţii Publicitare 48. Serviciul Gencrare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Națională și Locală 4.8.1. Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 4.8.2. Biroul Eficientizare Energetică Blocuri

4.8.3. Biroul Proiecte Diverse 4.8.4. Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale și Relaţionare cu Mediul Economic 49. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte 5. DIRECŢIA EVIDENŢA PERSOANEI 5.1. Serviciul Evidenţa Persoanelor 52. Serviciul Stare Civilă 6. DIRECȚIA DE MEDIU 6.1. Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu 62. Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă (inclusiv Parcul Copiilor) 6.3. Compartimentul Grădina Zoologică 7. DIRECŢIA COMUNICARE-RELAȚIONARE 7.1. Biroul Comunicare 7.1.1. Compartimentul Comunicare electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) 7.1.2. Compartimentul Monitorul Primăriei 7.1.3. Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informații Publice 7.1.4. Compartimentul Centrul de Informare Turistică 72. Biroul Relaţii Internaţionale 8. DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST 8.1. Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit și Spaţii Utilitare 82. Biroul Cladiri-Terenuri I EST 8.3. Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I EST 9. DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST 9.1. Biroul Locuinţe 9.3. Biroul Cladiri-Terenuri II VEST 9.4 Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II VEST 10. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 11. SERVICIUL JURIDIC 11.1.Biroul Contencios 11.2.Biroul Consultanţă Juridică 12, SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE 13. SERVICIUL RESURSE UMANE 13.1.Compartimentul Protecţia Muncii 13.2 Compartimentul Evidenţă Personal 13.3Compartimentul State de Plată 13.4Compartimentul Perfecţionare Profesională 13.5Compartimentul Securitate în Muncă 14 BIROUL SPORT-CULTURĂ 14.1 Compartimentul Sport 14.2 Compartimentul Cultură 15 BIROUL AUDIT 16 BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII 17 CORPUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI 18 BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂŢI COMERCIALE 19 BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECŢIE, DEZINFECȚIE ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 20 BIROUL LOGISTICĂ 21 BIROUL SALUBRIZARE 22 COMPARTIMENTUL SERVICII INFORMATICE 23 COMPARTIMENTUL MONUMENTE

24 COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ 25 COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVĂ 26 COMPARTIMENTUL RELAŢIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE 27 UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 28 BIROUL CABINET PRIMAR 28.1Compartimentul Secretariat 28.2Compartimentul Protocol 28.3Compartimentul Consilieri Personali Primar 29, Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale 30. Biroul Construcții-Instalaţii SECŢIUNEA A-II-A : ATRIBUŢII PRINCIPALE LATRIBUŢII COMUNE FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ȘI FUNCȚIILOR DE EXECUȚIE: Art.39 Toți angajații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, atât cu funcții de conducere, cât și de execuție, au anumite atribuţii comune, după cum urmează: a) Urmărirea respectării şi punerii în aplicare a legislaţiei specifice domeniului de activitate; b) Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la domeniul său de activitate, întocmirea rapoartelor de specialitate și/sau emiterea avizelor în procesul elaborării proiectelor de hotărâri ; c) Elaborarea proiectelor de dispoziții şi a referatelor care stau la baza acestora, cu privire la domeniul său de activitate; d) Aplicarea şi respectarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale, în scopul funcţionării optime şi în conformitate cu cerințele legale ale sistemelor de management al calităţii şi de control intern managerial implementate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; e) Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor cuprinse în Programul de Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial şi a deciziilor Comisiei de Monitorizare; f) Participarea la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la activitatea desfăşurată; g) Monitorizarea și evaluarea sistemică a riscurilor în vederea stabilirii formelor de control intern corespunzătoare în activitatea specifică şi care să conducă la minimizarea riscurilor inerente; h) Asigurarea aducerii la îndeplinire a acţiunilor preventive, a corecțiilor și a acţiunilor corective; i) Colaborarea la întocmirea programului anual al achiziţiilor publice; j) Colaborarea la întocmirea programului de investiţii anual şi multianual; k) Colaborarea la elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor şi a rectificărilor bugetare; 1) Comunicarea necesarului de tehnică de calcul şi soft și a solicitărilor de dezvoltare a sistemelor informatice existente; contribuirea la toate etapele de realizare şi implementare a acestora;comunicarea documentaţiilor aferente aplicaţiilor informatice achiziţionate direct; m)Participarea în comisiile înfiinţate prin dispoziţii ale Primarului sau Hotărâri ale Consiliului Local; n) Arhivarea documentelor create şi gestionate, conform nomenclatorului arhivistic; 0) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în vederea realizării activităților specifice şi a atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii şi a instituției; p) Identificarea riscurilor de corupție și a vulnerabilităților structurii organigramice din care fac parte şi/sau pe care o conduc, pentru fiecare dintre atribuțiile stabilite în sarcina structurii și activitățile

desfăşurate de aceasta, evaluarea acestora printr-o analiză multicriterială, identificarea măsurilor de prevenire şi/sau remediere; q) Aducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care derivă din aplicarea legislației în vigoare, a procedurilor aprobate și a fişei postului în domeniul său de activitate; aducerea la îndeplinire, în termen, a sarcinilor încredințate de şefii ierarhici superiori; II. ATRIBUȚII ALE FUNCŢIILOR DE CONDUCERE (Director executiv, Șef Serviciu, Șef Birou) Art. 40 Funcţiile de conducere în cadrul aparatului propriu al Primarului sunt următoarele: Director executiv, Șef Serviciu, Şef Birou. Art.41 Pentru structurile de tip compartiment se poate nominaliza un responsabil/coordonator al activității acesteia, care va prelua parțial sau total, în funcție de delegarea de competență atribuțiile si responsabilitatile funcţiei de conducere. Art.42 Directorul executiv, Şeful Serviciului şi Şeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele atribuții principale: a) Asigură realizarea unui management eficient și eficace în domeniului său de activitate; b) Conduce compartimentele subordonate și răspunde de organizarea și funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate, dând dovadă de imparțialitate în relația cu angajații; c) Elaborează şi propune spre aprobare politici, strategii, planuri, programe și proceduri în domeniul său de activitate. d) Stabileşte obiective specifice SMART şi indicatori de performanță relevanți pentru structura pe care o conduce şi asigură realizarea acestora. e) Crează şi menține un sistem eficient de management al riscurilor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităților şi atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora. f) Identifică amenințările/vulnerabilitățile prezente în cadrul activităților curente din domeniul său de activitate care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupție și fraude, stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru a preveni aceste fapte. g) Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structura pe care o conduce; h) Asigură organizarea controlului intern cu privire la activitățile subordonate. i) Asigură întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; ) Asigură păstrarea în bune condiții a documentelor; HI. RESPONSABILITĂȚI ALE FUNCȚIILOR DE CONDUCERE Art.43 Directorul executiv, Şeful Serviciului și Șeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele responsabilități principale: a) Răspunde de realizarea unui management eficient și eficace în domeniului său de activitate; b) Răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile subordonate; c) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției; e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuțiilor și sarcinilor ce îi revin potrivit legii, fişei postului, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; f) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite; sg) Răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; răspunde de păstrarea în bune condiții a documentelor;

IV. AUTORITATEA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE (competențe): Art.44 Directorul executiv, Şeful Serviciului şi Şeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele competențe principale: a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuțiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Evalueaza performantele profesionale ale personalului din subordine; c) Propune programe de instruire si perfecţionare profesionale; d) Propune si elaboreaza proceduri pentru activitățile structurii sale specifice şi ale instituției în general; e) Semnalează conducerii instituţiei problemele deosebite despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul propriu. ATRIBUŢII ALE SUBDIVIZIUNILOR STRUCTURII ORGANIZATORICE Art. 45 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului are în cuprisul său mai multe subdiviziuni de tipul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor, denumite în continuare structuri organigramice (reprezentate în organigramă), după cum urmează: 1. DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL Compartimentul Arhivă Compartimentul Administrare Fond Funciar Serviciul Autoritate Tutelară Serviciul de Administraţie Locală Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni Biroul Managementul Documentelor 1.1, Comparțimentul Arhivă a) Iniţierea şi organizarea activității de întocmire a nomenclatorului dosarelor, asigurarea legăturii cu arhivele naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmărirea modului de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor; b) Verificarea și preluarea de la compartimente a dosarelor constituite; întocmirea inventarelor pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă; c)' Asigurarea secretariatului comisiei de selecţionare, convocarea comisiei în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmirea formelor cerute de lege pentru confirmarea lucrării de către arhivele naţionale, asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare; d) Cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare; e) Imprumuta si evidenţiaza documentele împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea integrității documentelor împrumutate la restuire și reintegrarea la fond; f) Organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor arhivelor naţionale, menţinerea ordinii şi asigurarea curăţeniei în depozitul de arhivă, informarea 10

conducerii instituției şi luarea măsurilor în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei; g) Punerea la dispoziția delegatului arhivelor naţionale a tuturor documentelor solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; h) Pregătirea documentelor cu valoare istorică şi a inventarelor acestora în vederea predării la arhivelor naţionale conform prevederilor legii arhivelor naţionale; 1.2 Compartimentul administrare fond funciar a) Asigurarea culegerii şi înscrierii datelor în registrele agricole ale Municipiului Timişoara, ţinerea la zi a acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii; b) Asigurarea pregătirii şi organizarea recensământului general agricol; c) Eliberarea de atestate de producător şi carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol, diferite adeverințe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme (folosință, arendă), cu privire la animalele crescute în gospodăriile populației; eliberarea titlurilor de proprietate şi a Ordinelor Prefectului emise în baza legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare; eliberarea copiilor xerox ale documentelor de fond funciar (dosare, schiţe); d) Înregistrarea contractelor de arendare pe raza municipiului Timişoara; e) Asigurarea afişării la vedere publică a situațiilor privind stadiul aplicării legii fondului funciar, a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, a listei preemptorilor şi a comunicărilor de acceptare a ofertelor de vânzare; f) Soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor ; g) Verificarea si confirmarea situatiei revendicarilor terenurilor şi formularea de răspunsuri cu privire la aceste solicitări; h) Punerea în aplicare a legii fondului funciar; verificărea dosarelor depuse în vederea reconstituiri şi constituirii dreptului de proprietate; verificarea pe teren a amplasamentelor solicitate; punerea în posesie a celor îndreptățiți; î) Activitati de prevenire şi combaterea bolilor infecto-contagioase de mare difuzibilitate la animale ; j) Monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate în cadrul compartimentului, a activităţilor desfăşurate de prestatorii de servicii, păstrarea evidenţei lucrărilor executate de către aceştia în vederea stabilirii conformităţii lor cu prevederile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini; 1.3 Serviciul autoritate tutelară a) Efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanţelor de judecată sau a cabinetelor notariale privind exercitarea autorităţii părintești, stabilirea domiciliului minorilor, stabilirea pensiei de întreţinere sau a unui program de vizitare pe seama minorilor, stabilirea filiației şi încuviinţare purtare nume minor; b) Consilierea şi asistarea persoanelor vârstnice în faţa notarului public, în vederea încheierii contractelor de întreţinere; efectuarea anchetei sociale la domiciliul persoanei vârstnice şi al întreţinătorului. c) Consilierea părţilor contractului de întreţinere, în cazul nerespectarii clauzelor contractual şi efectuarea în termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării persoanei vârstnice a unei anchete sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei vârstnice şi a unei adrese către agenţia judeţenă pentru plăţi și inspecţie socială, pentru realizarea unei investigaţii privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii sociale, conform Legii 17/2000. d) Promovarea de acţiuni judecătoreşti de reziliere a contractelor de întreţinere, în cazul în care nu s-a reuşit concilierea părţilor. c) Interventii în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată care vizează interesul minorilor sau altor persoane lipsite de discernământ. f) Rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, ale asociaţiilor de proprietari, ale organelor de poliție, cât şi ale spitalelor de psihiatrie cu privire la problemele ce ţin de natura serviciului . 11

g) Întocmirea actelor administrative si a documentatiilor cu privire la autorizările de acte juridice ce privesc minorii şi persoanele puse sub interdicţie pe cale judecătorească şi la numirea curatorului special, în baza delegării acestor atribuţii de către instanţa de tutelă, conform legislaţiei în vigoare. h) Efectuarea de anchete sociale pentru minorii care au comis fapte penale, în vederea expertizării psihiatrico-legale, la cererea unității sanitare de specialitate; i) Asistarea minorilor în vârstă de până la 14 ani care au calitatea de martori în faţa organelor de cercetare penală; j) Efectuarea de anchete sociale cu privire la persoanele condamnate care au depus cerere de întrerupere a executării pedepsei sau de grațiere, la solicitarea instanţei de judecată. k) Efectuarea de anchete sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei, întocmirea inventarului cu bunurile persoanei reprezentate şi efectuarea controalelor periodice , la solicitarea instanţei de tutelă ; aprobarea dărilor de seamă în urma verificării cheltuielilor efectuate de tutori sau curatori cu privire la întreţinerea persoanelor reprezentate. ) Efectuarea verificărilor ce se impun, la solicitarea instanţei de tutelă, cu privire la numirea şi înlocuirea tutorilor/curatorilor. m) Monitorizarea minorilor asupra cărora s-a instituit tutela prin instanţa de judecată, precum şi a celor asupra cărora s-a instituit curatela în vederea ridicării pensiei de urmaş . n) Participarea la internări voluntare /nevoluntare ale persoanelor vârstnice sau cu dizabilități psihice, în colaborare cu medicul de familie, organele de poliţie şi cu serviciile sociale, după efectuarea cercetărilor prealabile pe teren şi întocmirea documentaţiei; o) Efectuarea de anchete sociale cu privire la obținerea indemnizaţiei pentru creşterea și îngrijirea copilului şi a stimulentului de inserţie; p) Efectuarea de anchete sociale cu privire la acordarea alocaţiei de stat pentru copii; q) Efectuarea de anchete sociale la solicitarea unităţilor sanitare de specialitate cu privire la persoanele pentru care a fost luată măsura internării într-un institut medical de specialitate, până la însănătoşire. r) Întocmirea de proiecte de dispoziţii şi a documentației care stă la baza acestora, cu privire la autorizarea schimbării pe cale administrativă a numelui minorului, în situaţia în care părinţii nu se înţeleg; s) Întocmirea actelor administrative si a documentației care stă la baza acestora, cu privire la numirea curatorului special ; t) Efectuarea cercetărilor solicitate de instanața de judecată în dosarele ce au ca obiect declararea judecătorească a dispariţiei sau a morţii; u) Întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare privind minorii cărora li s-au acordat bencficii sociale alocaţie lunara de plasament. v) Asigurarea asistenţei juridice a cetăţenilor pentru soluţionarea problemelor acestora ( acţiuni de punere sub interdicţie pe cale judecătorească a persoanelor cu dizabilităţi psihice, exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilire domiciliu minor, reglementare program de vizitare, etc.) w) Efectuarea deplasărilor pe teren în vederea efectuării cercetărilor ; 1.4 Serviciul de Administraţie Locală a) Evidenţierea si comunicarea / publicitatea actelor administrative emise de Primarul Municipiului Timisoara si a celor adoptate de Consiliul Local ; Întocmirea de rapoarte semestriale privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor Primarului. b) Întocmirea de rapoarte semestriale privind modul de aducere la îndeplire a dispozițiilor; c) Prelurea proiectelor de hotărâre și urmărirea respectării legalității acestora; d) Indeplinirea procedurilor de convocare a consilierilor locali la şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate şi în plen; e) Organizarea și asigurarea asistenței şedinţelor Consiliului Local ; întocmirea notei de constatare prin care clarifică din punct de vedere juridic unele aspecte rezultate din materialele întocmite de compartimentele de specialitate; 12

f) Întocmirea avizelor comisiilor,procesele—verbale ale şedinţelor comisiilor pe domenii de specialitate; corespondența / publicitatea acestora; g) Întocmirea proceselor—verbale ale şedinţelor în plen şi asigurarea publicitatii acestora; h) Redactarea hotărârilor consiliului local ; i) Publicarea anunţului privind organizarea dezbaterilor publice, primirea de propuneri/sugestii/opinii ale persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ, participarea la dezbaterile publice, întocmirea procesului-verbal al dezbaterilor, publicarea pe site a procesului- verbal și comunicarea acestuia iniţiatorului proiectului, întocmirea de rapoarte anuale privind transparența decizională; j) Publicarea anunţului privind organizarea dezbaterilor publice, primirea de propuneri/sugestii/ opinii ale persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ, participarea la dezbaterile publice , întocmirea procesului-verbal al dezbaterilor, publicarea dez și comunicarea cu iniţiatorului proiectului, întocmirea de rapoarte anuale privind transparența decizională; k) Păstrarea în condiţii de securitate a listelor electorale permanente; D) Asigurarea îndeplinirii procedurilor şi exercitarea atribuțiilor privind organizarea alegerilor, referendumurilor şi a recensămintelor, potrivit competențelor stabilite de lege, și anume: primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor preşite şi a oricăror erori din liste şi le transmite celor care au întocmit listele; efectuează copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare; delimitează secţiile de votare şi le transmite prefectului în termenul prevăzut de lege; asigură amenajarea corespunzătoare a secțiilor de votare; predă pe bază de proces - verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „, votat „„ precum şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare; asigură condiţiile necesare consultării de către cei interesaţi a copiilor de pe listele electorale permanente la sediul primăriei şi la sediile secţiilor de votare, etc; m) Actualizarea permanentă a registrului electoral; n) Participarea prin membrii desemnaţi, la şedinţe ale comisiei de negociere ; punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la prevederile legii nr. 550/2002; o) Participarea la ședințele comisiei de avizare a adunărilor publice și întocmirea lucrărilor necesare desfăsurării acestora: primirea materialelor, redactarea ordinii de zi, convocarea membrilor comisiei, întocmirea avizelor și comunicarea acestora petenților; p) Invitarea persoanelor interesate la ședințele la care sunt implicati în organizare; q) Asigurarea evidenţei și actualizarea datelor privind aleşii locali, gestionarea registrului declarațiilor de avere și declarațiilor de interese, publicarea şi arhivarea declarațiilor de avere şi a declarațiilor de interese în colaborare cu compartimentul comunicare electronică; întocmirea pontajului consilierilor locali şi colaborează cu serviciul resurse umane în vederea asigurării plății indemnizaţiei consilierilor locali; 1) Înregistrarea corespondenței ce intră la cabinetul secretarului şi ținerea evidenţei opisurilor documentelor semnate de Secretar; s) Asigurarea audienţelor la cabinetul Secretarului, înregistrarea petenților și a tipului problemei în registrul de audiențe şi întocmirea notelor de audiențe; î) Înregistrarea solicitărilor transmise pe fax /mail la cabinetul Secretarului; u) Asigurarea păstrării documentelor create în cadrul serviciului, protecția şi folosirea acestora, inventarierea şi pregatirea pentru arhivare ; v) Arhivarea, cu termen permanent, a Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispozițiilor Primarului Municipiului Timişoara. w) Colaborarea cu compartimentul de comunicare electronică la actualizarea informațiilor inserate în portalul primăriei , referitor la secțiunile hotărâri consiliul local, dispoziții normative primar , procese- verbale ale şedinţelor consiliului local, minute ale şedinţelor dezbaterilor publice, declarații de avere şi de interese aleşi, a căror publicitate se impune, etc; 13

15 Serviciul relaţionare directă cu cetățeni a) Asigurarea relației cu cetăţenii/petenţii prin informareaşi consilierea acestora cu informaţii de b) interes general şi particular legate de activitatea instituţiei, folosind aplicaţia Does Connect/Lotus, ILegis, Monitorul Oficial online, pagini web ale instituţiilor publice, informaţii din mass-media şi reţele de socializare, internet. c) Verificarea şi înregistrarea actelor/petiţiilor/cererilor/sesizărilor/documentațiilor preluate de la petenţi, persoane fizice sau juridice,organe de control, în sistemul informatic integrat de management al documentelor Docs ConnectLotus; distribuirea, în vederea rezolvării, către structurile organigramice. d) Preluarea şi înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la activitatea instituţiei şi a angajaţilor acesteia, inclusiv cele ale avertizorilor publici, în sistemul informatic integrat de management al documentelor Docs Connect/Lotus; distribuirea, în vederea rezolvării, către structurile organigramice. c) Îndrumarea, consilierea şi sprijinirea asociaţilor de proprietari, efectuarea controalelor financiar- contabile, atestarea și autorizarea administratorilor de imobile, persoane fizice şi juridice, conform prevederilor Legii 230/2007 a asociaţilor de proprietari, ) Înmânarea şi eliberarea citaţiilor şi ale altor acte de procedură în condiţiile Noului Cod de Procedură Civilă; la expirarea termenului prevăzut de lege, returnarea la instanţele de judecată a citaţiilor/adreselor/actelor de procedură şi a procesului verbal aferent. g) Asigurarea înscrierii în audienţă a cetăţenilor, pe structuri şi problematici, conform reglementărilor interne, gestionarea notelor de audienţe, participarea la audienţe, completarea registrelor de audienţă şi a notele de audienţă electronice, asigurarea corespondenţei sau a legăturii cu petenții. h) Verificarea stadiului de rezolvare al cererilor în “Sistemul de management al documentelor -Docs Connect”, la solicitarea beneficiarilor. i) Participarea la activitatea de relaţii cu publicul, informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informaţiilor de interes public solicitate verbal, punerea la dispoziţia cetăţenilor a formularelor tip conform Legii 544/2001 şi a altor formulare tipizate; j) Eliberarea de acorduri, avize, adeverinţe , certificate, autorizaţii, documentaţii aprobate sau respinse şi restituite, după caz, planuri, permise, atestate, formulare,alte acte/documente solicitate de petenţi, persoane fizice şi juridice, prin cereri înregistrate în sistemul informatic integrat de management al documentelor Docs Connect/Lotus etc. k) Înregistrarea facturilor şi a documentelor conexe. 1) Emiterea notelor de plată și verificarea încasăriirii acestora în vederea gestionării creanţelor bugetare/fiscale, după caz. m) Îndeplinirea procedurii de publicitate a vânzării. n) Arhivarea documentelor , conform nomenclatorului arhivistic 15.1 Biroul managementul documentelor o) Preluarea de corespondenţă la sediul Primăriei Municipiului Timişoara de la factorii poştali, firme de curierat, curieri ai judecătoriei, tribunalului, curţii de apel, poliției, de la executori judecătoreşti, poşta militară, curierii regiilor; distribuirea la compartimentele instituţiei; p) Preluarea de corespondenţă de la instituțiile cu care colaborează, prin deplasare pe teren; distribuirea la compartimentele instituţiei; q) Preluarea de corespondenţă de la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetățenii , pe bază de semnătură, şi distribuirea la compartimentele instituţiei; 1) Preluarea actelor care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local şi redistribuirea la Direcţia Fiscală; 14

s)] Preluarea de adrese interne, referate, cereri concediu de odihnă, înştiințări de incapacitate de muncă, etc; distribuirea la compartimentele instituţiei; t) Introducerea în sistemul integrat de management al documentelor dox connect a solicitărilor de anchete sociale, la cererea poliției, a instanțelor judecătoreşti,a notarilor; u) Verificarea solicitărilor cetăţenilor înregistrate pe portalul PMT, înregistrarea şi repartizarea în funcţie de problematica acestora la compartimente; v) Preluarea, înregistrarea, centralizarea actelor de procedură de la instanțe şi executori judecătoreşti, redactarea centralizatoarelor pentru introducerea lor în flux și predarea pe bază de semnătură; w) Întocmirea de procesele-verbale de afişare - dezafișare ; x) Afișarea la avizier a actelor de procedură; y) Redistribuirea citațiilor şi comunicărilor, publicațiile de vânzare 1134/2010 art 838; z) Expedierea prin poştă și poştă militară a corespondenței întocmită de compartimente; aa) Asigurarea și urmărirea circuitului documentelor în PMT şi între PMT şi instituții; bb) Întocmirea documentației pentru inițierea procedurii de achiziție pentru prestarea de servicii poștale şi Urmărirea derulării contractului pentru „servicii poştale constând în preluarea, prelucrarea, transportul şi livrarea la destinatari a corespondenței PMT. 2 DIRECȚIA ECONOMICĂ 2,1. Serviciul Buget 2.2. Biroul Finanţare Școli 2.3. Biroul Contabilitate 2.4. Biroul Evidenţa Patrimoniului 2.1.Seryiciul Buget a) Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform legii bugetului de stat şi legii finanțelor publice, pe baza propunerilor structurilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara transmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor; b) Primirea din partea structurilor de specialitate a prognozelor pe următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza legii finanțelor publice; c) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite, în conformitate cu legea finanțelor publice; d) Urmărirea fundamentării bugetului local, bugetului datoriei publice locale, întocmirea rectificărilor bugetului local, bugetului de venituri proprii şi bugetului de credite externe, realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru unitatea administrativ — teritorială; e) Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, respectiv evidența contabilă sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului local; ) Întocmirea contului de execuţie al PMT (lunar, trimestrial, anual) prin centralizarea unităților subordonate (anexa la darea de seamă contabilă); g) Întocmirea situației privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile administrativ teritoriale subordonate, finanțate din bugetul local, venituri proprii, respectiv subvenţii de la bugetul de stat, conform O.M.F.P, nr. 166/2006, 0.U.G. 48/2005, reglementate prin Legea 367/2005. h) Întocmirea notei justificative lunare privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pe seama bugetului local pe care le transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice precum şi situaţia lunară privind finanțarea rambursabilă contractată direct sau garantată de unitatea administrativ teritorială, pe care o transmite Ministerului Finanţelor Publice; 15

i) Colaborarea cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş privind execuţia bugetară, urmărirea plăţilor şi încadrarea în creditele bugetare aprobate. j) Urmărirea, aplicarea şi respectarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi a hotărârilor administraţiei publice locale legate de profilul activităţii de elaborare a bugetului; k) Participarea la întocmirea studiilor privind structura şi conţinutul bugetelor locale, la gestionarea surselor în limita creditelor alocate, la raportarea trimestrială a contului de execuție a cheltuielilor; l) Întocmirea de analize privind cheltuielile curente şi de capital având în vedere angajamentele bugetare multianuale din anii anteriori şi de prioritățile anului pentru care se întocmeşte bugetul conform clasificației bugetare; 2.2 Biroul Finanţare Şcoli a) Verificarea și centralizarea lunară a execuțiilor bugetare la unitațile de învațământ şi întocmirea anexelor conform legii; b) Centralizarea situațiilor cu „Plăţi restante” pentru buget local, venituri proprii şi componența acestora, urmată de transmiterea către Direcţia Economică din cadrul PMT,; c) Verificarea trimestrială a anexei 7 la buget local şi venituri proprii pentru fiecare unitate de d) Întocmirea situațiilor fluxurilor de trezorerie şi verificarea concordanței cu execuţia bugetară a disponibilităților pentru unitațile de învatământ; e) Verificarea şi centralizarea lunară a monitorizărilor privind cheltuielile de personal pentru venituri proprii, urmată de transmiterea către Direcţia Economică din cadrul PMT; f) Pe baza documentelor justificative prezentate de unitățile private se întocmesc documentele necesare (propunere, angajament, ordonanţare de plată, ordin de plată) pentru transferul sumelor alocate din bugetul local în conturile unităților de învățământ private”. g) În baza documentelor justificative se întocmesc centralizările și deschiderile bugetare cu privire la sumele privind stimularea, participarea în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; h) Întocmirea, pe baza propunerilor de buget elaborate de unitățile de învăţământ din subordinea PMT, a referatului cu fiecare unitate de învăţământ al propunerilor de BVC, urmărind corelarea acestora; i) Verificarea documentațiilor elaborate prin grija unităților de învățământ din subordinea PMT, din punct de vedere al conformităţii cu cerințele privind cuprinderea în buget a obiectivelor solicitate; j) Înaintarea filelor de buget aprobate / rectificate de către Consiliul Local ordonatorilor terțiari de credite, respectiv unităților de învățământ; k) Intocmirea dispoziții bugetare în limitele creditelor alocate prin bugetul local pentru unitățile de învățământ; I) Întocmirea listelor de investiții — dotări, în baza referatelor primite de la unitățile de învăţământ; m) Inaintarea listei de investiții — dotări / rectificărilor, către director economic şi aprobării de către ordonatorul principal de credite, urmată de predarea către DGUDU,; n) Comunicarea către unitățile de învățământ a obiectivelor aprobate de către Consiliul Local; o) Situaţia trimestrială a plăţilor efectuate, transmise de către unitățile de învăţământ, transmiterea acesteia către DGUDU,; p) Colaborează permanent cu Serviciul Buget și Serviciul Monitorizare, Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană pentru asigurarea fondurilor atât pentru secțiunea de dezvoltare cât și pentru secțiunea de funcţionare; q) Centralizarea solicitărilor la bursele şcolare, tipul şi numărul acestora, în baza solicitărilor primite de la unitățile de învățământ. Inaintarea acesteia către Serviciul Buget pentru aprobarea sumei spre a fi cuprinsă în Bugetul Local; r) Transmiterea către unităţile de învăţământ a sumelor aprobate în Bugetul Local, urmată de inițierea proiectului de HCL pentru aprobarea numărului și cuantumului de burse, solicitate de acestea; 16 i | i

s) Comunicarea către fiecare unitate de învăţământ în parte, a HCL cu privire la aprobarea burselor şcolare: suma, număr, tip şi cuantum; t) Fundamentarea sumelor necesare acordării drepturilor băneşti copiilor, elevilor cu cerințe educaționale speciale CES, în baza solicitărilor de la unităţile de învăţământ din rețeaua de stat și privată din Timişoara; u) Verifică faptic listele cu propunerile de casare a mijloacelor fixe întocmite de către unitațile de învățământ, înaintarea spre avizare către ordonatorul principal de credite; v) Raportează lunar/trimestrial contul de execuţie al cheltuielilor realizate pentru subcapitolul Învățământ; w) Verificarea cererilor pentru deschidere de credite bugetare la venituri proprii, pentru toate titlurile, privind încadrarea sumelor solicitate în prevederile bugetare, urmate de transmiterea lor pentru avizare la ordonatorul principal de credite; x) Întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea prin HCL, includerea în lista de proiecte şi în buget a sumelor necesare pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă derulate de unitațile de învățământ; y) Întocmeşte/prelucrează documente, raportări și/sau situații statistice solicitate de către autoritațile administrației locale și/sau centrale, instituții publice locale şi/sau central; 2.3. Biroul Contabilitate a) Înregistrarea în contabilitate sistematic în confuri sintetice și analitice pe baza documentelor justificative a tuturor operațiunilor patrimoniale; b) Întocmirea balanței de verificare analitică şi sintetică /lunară/trimestrială; c) Evidenţa analitica a veniturilor bugetului local operând ordinele de plată şi foile de vărsământ anexate acestora si efectuarea transferurilor bancare din contul colector in contul bugetului local; d) Întocmirea de state de plată/ordine de plata privind restituiri/compensări/transferuri de impozite și taxe pe baza documentelor furnizate; e) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor efectuate în contabilitatea cheliuielilor — situația sintetică a clienţilor şi întocmirea jurnalului de vânzari/cumpărări în vederea întocmirii decontului de tva; 5) - Evidenţierea taxei pe valoarea adaugată datorată bugetului de stat, întocmirea registrelor jurnal aferente taxei pe valoarea adaugată/colectată precum si T.V.A. deductibil, depunerea declaratiei “300” privind decontul de taxă pe valoarea adaugată si declaratia “394”privind livrările /prestarile si achizițiile efectuate pe teritoriul national si efectuarea plății TVA-ului; g) Evidentierea deconturilor pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localității și în străinătate; h) Întocmirea evidenţei sintetice a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor; i) Evidenţierea, achitarea şi preluarea în programul informatic a statelor de plată salarii si indemnizatii; j) Urmărirea încasărilor şi restituirilor garanţiilor de licitaţii; k) Plătirea restituirilor/transferurilor din impozite şi taxe, întocmirea evidenţei sumelor neridicate reprezentând restituiri din împozite şi taxe pe baza statelor de plată; ) Incasarea şi plata în numerar şi virament, efectuarea operaţiunilor în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată . m) Evidentierea proiectelor cu finantare internationala; n) Întocmirea dării de seamă contabile, a anexelor pentru bilanţul propriu; o) Centralizarea darii de seamă şi a anexelor unităților subordonate şi raportarea dării de seamă contabile centralizate, raportul explicativ şi politicile contabile; p) Inregistrarea in evidenta contabila a investitiilor in curs in conformitate cu documentele de intrare transmise de Serviciul Monitorizare Implementere Proiecte si a documentelor de iesire transmise de Biroul Evidenta Patrimoniului; q) Intocmeste lunar si trimestrial „Situatia platilor restante” si anexele la acestea, pentru aparatul propriu precum si pentru unitatile subordonate, pe care le transmite la A.N.A.F - D.G.R.F.P. Timis; 17

r) Colaboreaza cu DGR.FP.Timis privind executia bugetara, urmarirea platilor si incadrarea in creditele bugetare aprobate; s) Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, respectiv evidenta contabila sintetica si analitica a cheltuielilor bugetului local pentru capitolele de cheltuieli 51, 61 si 67; î) Transmite in Sistemul National de Raportare FOREXEBUG formularele aferente situatiilor financiare lunare si trimestriale””. 2.4. Biroul Evidenţa Patrimoniului a) Gestionarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului Timişoara, cât şi a celor aflate în administrarea Municipiului Timişoara pentru asigurarea inventarierii, a evidenţei statistice, conform legislaţiei în vigoare. b) Urmărirea „verificarea şi colectarea creanţelor bugetare rezultate din contractele care nu au titlu de creanţă, precum și creanțele rezultate din fişele de calcul. c) Înregistrarea în evidenţa patrimoniului a bunurilor imobile de natura mijloacelor fixe aflate în domeniul public/privat şi a celor aflate în administrarea/folosința Municipiului Timişoara; d) Alocarea de numere de inventar imobilelor de natura mijloacelor fixe pe care le preia în evidența scriptică a patrimoniului public şi privat sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara; o) Întocmirea şi actualizarea evidenţei imobilelor cuprinse în categoria domeniului public, privat sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara pentru constituirea unei baze de date operaţionale a evidenţei patrimoniului; A Urmărirea şi asigurarea evidenţei mişcărilor de bunuri imobile aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara (majorari/scăderi a valorii mijlocului fix ); g) Ţinerea evidenţei contabile analitice a imobilelor de natura mijloacelor fixe; h) Verificarea faptului că imobilele de natura mijloacelor fixe evaluate/reevaluate, conform legislaţiei în vigoare, sunt înregistrate în evidenţa analitică; i) Asigurarea înregistrării scriptice a valorii imobilelor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara în baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii; j) Operarea în Fişele mijloacelor fixe a imobilelor, în sensul majorării/scăderii din evidenţa patrimoniului a valorii scriptice a acestora, în baza documentelor justificative; k) Transmiterea lunară a datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fişele contabile ale bunurilor -situaţia intrărilor şi ieşirilor valorilor scriptice a mijloacelor fixe- către Biroul Contabilitate; I) Se asigură că imobilele de natura mijloacelor fixe aflate în proprietatea Municipiului Timişoara (public şi privat), a Statului Român şi a celor pentru care Municipiul Timişoara are un interes sunt evaluate sau reevaluate de către experţi ANEVAR, conform legislaţiei în vigoare; m) Întocmirea şi actualizarea evidenţei imobilelor evaluate/recvaluate cuprinse în categoria domeniului public, privat sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara pentru constituirea unei baze de date operaţională a evidenţei patrimoniului; n) Asigurarea inventarierii anuale a mijloacelor fixe aparţinând Municipiului Timişoara, concretizată într-un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor o) Asigurarea înregistrarii rezultatelor inventarierii în baza raportului de valorificare a bunurilor aflate în evidenţa patrimoniului Municipiului Timişoara; p) Înregistrarea permanentă în contabilitatea analitică a facturilor emise pentru folosirea spaţiilor(clădiri/terenuri) cu titlu de despăgubire; q) Urmărirea încasărilor veniturilor aferente facturilor emise pentru folosirea spaţiilor(clădiri/terenuri) cu titlu de despăgubire; r) Emiterea de noi facturi pentru folosirea spațiilor(clădiri/terenuri) cu titlu de despăgubire, s) Întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată, pentru societăţiile care nu respectă termenele de plată stabilite prin contract sau fişe de calcul; 18

t) Verificarea pe teren a spaţiilor pentru care nu se ridică facturile, astfel fiind necesară întocmirea de procese verbale de afişaj la sediul societăţii debitoare. u) Întocmirea documentaţiilor necesare pentru deschiderea acţiunilor în instanţă în vederea recuperării creanţelor scadente şi neachitate;urmărirea derulării proceselor şi întocmirea de referate pentru recalcularea creanţelor până la emiterea sentinţelor investite cu titlu executoriu, v) Urmărirea societăților aflate în insolvenţă şi înscrierea debitelor conform legislaţiei la masa credală. 3. DIRECȚIA EDILITARĂ 4 3.1. Compartimentul Secretariat 3.2, Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice 3.2.1. Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii 32.2. Compartimentul Termoficare, Rețele de gaz 3.3. Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă 3.3.1, Biroul Drumuri, Poduri, Parcâje 3.3.2. Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă 3.3.3.Compartimentul Realizare, Întreţinere, şi Reparare Drumuri, Trotuare şi Parcaje Intrainstituționale ale Municipalității 3.4. Serviciul Transport 341. Biroul Transport și Siguranţa Circulaţiei 342. Biroul Monitorizare Trafic 3.5. Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, Termoficare, Reţele de gaz, Rețele Electrice, INuininat, Rețele de Comunicaţii, Transport) 35.1, Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare 352, Biroul Monitorizare Implementare Proiccte Edilitare 3.1 Compartimentul Secretariat a) Evidentierea documentelor intrate/repartizate/ expediate ; b) Comunicare, documentare şi coordonare internă;redactarea adreselor sau răspunsurilor la solicitări potrivit conform recomandări acestuia; c) Activități de secretariat şi protocol în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul directiei; 3.2 Serviciul Energetic Și Monitorizarea Serviciilor De Utilităţi Publice 3.2.1 Biroul Rețele Electrice, Huminat, Rețele De Comunicaţii a) Derularea procedurilor de elaborare a studiilor şi proiectelor aferente investițiilor aprobate; b) Îndrumarea și controlarea respectării legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul iluminatului public; c) Urmărirea şi verificarea respectării graficului de eşalonare a lucrărilor,a documentaţiilor tehnico- economice şi a tehnologiilor de execuţie; folosirea eficientă a resurselor alocate; d) Urmărirea executării lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziții de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate; e) Stabilirea lunară a necesarului resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi supunerea acestora spre avizare şi aprobare; f) Urmărirea întocmirii cărţii construcţiei şi stabilirea măsurilor pentru respectarea legalităţii, g) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepție, la recepţionarea lucrărilor terminate; h) Preluarea, înregistrarea și întocmirea rapoartelor privind execuţia lucrărilor în curs; 19

i) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; j) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție şi postgaranție; k) Urmărirea îndeplinirii la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; ) Asigurarea desfăşurării în cele mai bune condiții a manifestărilor organizate de, sau împreună cu Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare; m) Asigurarea iluminatului public; n) Urmărirea şi coordonarea lucrărilor de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; o) Inspectarea teritoriului pentru depistarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi implicarea pentru remedierea lor; p) Obţinerea de avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul iluminatului public; q) Pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări de iluminat public ; r) Întocmirea documentației tehnice necesar a fi transmisă serviciului achiziții publice în vederea inițierii procedurilor de achiziție publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerințe, etc.); s) Administrarea contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziție publică solicitate serviciului achiziţii publice; t) Transmiterea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ, însoțite de facturi; întocmirea propunerii de angajare şi a angajamentelor bugetare; 3.22 Compartimentul Termoficare, Rețele De Gaz a) Coordonarea activităților din domeniul energetic referitoare la asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor edilitare de alimentare cu energie termică; b) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea inițierii procedurilor de achiziţie publică; c) Estimarea contractelor de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compararea valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice; d) Administrarea contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfășurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice; e) Obţinerea de avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiții legale a lucrărilor de investiţii promovate de compartiment; f) Pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări promovate de compartiment; g) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor de execuţie în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat, îndrumarea şi controlarea respectării legalităţii în cursul realizării acestora; h) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; î) Urmărirea şi stabilirea măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; j) Urmărirea şi verificarea respectării documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; k) Urmărirea refacerii documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru execuţia lucrărilor conform acestor documentaţii; ]) Stabilirea lunară a necesarului resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept; m) Preluarea, înregistrarea şi întocmirea rapoartelor privind execuţia lucrărilor în curs; n) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a situațiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; 20

o) Transmiterea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plății; p) Întocmirea de propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si de referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite Direcţiei Economice; q) Urmărirea întocmirii Cărţii construcţiei și stabilirea de măsuri pentru respectarea legalității: r) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate, inclusiv cele finanţate şi realizate de distribuitorul de gaze naturale pe teritoriul Municipiului Timişoara; s) Constarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare în conformitate cu legislația; t) Urmărirea îndeplinirii la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; u) Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizarea şi verificarea pe teren a situaţiei, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competențelor care îi revin; v) Colaborarea cu S.C, Colterm S.A. pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populației cu apă caldă, apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi; w) Verificarea necesarului lunar de subvenții pentru energia termică furnizată populației; x) Elaborarea, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C,, şi supunerea spre aprobare a regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica, a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica şi pentru exploatarea SACET și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz; y) Elaborarea şi actualizarea bazei de date a serviciilor comunitare de utilităţi publice, privind datele de identificare ale operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice şi parametrii pentru fiecare serviciu de utilitate publică; z) Elaborarea, distribuirea şi interpretarea rezultatelor chestionarelor referitoare la satisfacția cetăţenilor privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 3.3. Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare Cu Apă 3.3.1Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje a) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post-garanţie: b) Propunerea de programe de reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de drumuri de pe teritoriul Municipiului Timişoara; c) Îndrumarea și controlarea respectării legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul său; d) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; e) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; f) Urmărirea şi verificarea respectării documentațiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; g) Urmărirea execuției lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier ctc., cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate; h) Stabilirea lunară a necesarului resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi supunerea spre aprobare; i) Prelucrarea, înregistrarea şi întocmirea rapoartelor privind execuţia lucrărilor în curs; j) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situațiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; k) Transmiterea către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a facturilor însoțite de situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; ) Urmărirea întocmirii cărţii construcţiei şi stabilirea măsurilor pentru respectarea legalităţii; m) Verificarea documentației şi întocmirea „permisului de spargere” pentru lucrări tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi urmărirea refacerii tramei stradale; n) Verificarea documentației şi întocmirea „permisului de intervenţie” pentru lucrări tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi urmărirea refacerii tramei stradale; 21

o) Verificarea documentației și întocmirea „avizului de principiu drumuri” pentru lucrări care se execută pe domeniul public şi urmărirea refacerii tramei stradale; p) Promovarea luctărilor de investiţii în domeniul de activitate; asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); q) Întocmirea şi transmiterea către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a propunerii de angajare, a angajamentelor bugetare şi a ordonanțării de plată; r) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziție publică în domeniul de activitate şi înaintarea lor compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; s) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea obiectivelor de investiţii, a lucrărilor sau a serviciilor (după caz), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; î) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; u) Controlarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în domeniul de activitate; 3.3.2, Biroul Canalizare, Alimentare Cu Apă a) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție şi post-garanție: b) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate; c) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparații canale pluviale deschise de pe raza Municipiului Timişoara d) Pregătirea, promovarea și urmărirea lucrărilor lucrările de întreţinere şi reparaţii fântâni publice aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara; e) Efectuarea demersurilor necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; f) Urmărirea refacerii documentaţiilor, când este cazul, stabilirea de măsuri pentru aplicarea acestora; g) Promovarea lucrărilor în domeniul apă-canal în vederea obţinerii fişei tehnice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de către comisia tehnico - economică a Municipiului Timişoara; h) Promovarea spre aprobarea consiliului local a documentaţiilor tehnice din domeniul alimentării cu apă, a canalizării şi epurării apelor uzate, necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local, alte fonduri şi din sursele proprii ale SC Aquatim SA. i) Obţinerea de avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate ; j) Pregătirea documentației necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; k) Pregătirea documentaţiei tehnice necesară a fi transmisă serviciului achiziţii publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică; 1) Estimarea fiecărui contract de achiziție publică ce urmează a se atribui şi compararea valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achizițiile publice; m) Administrarea contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică; n) Urmărirea respectării clauzelor contractuale ale contractelor de servicii de proiectare a lucrărilor în domeniul apă-canal precum şi întocmirea certificatelor constatatoare privind îndeplinirea acestora; o) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; p) Urmărirea și stabilirea de măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; q) Urmărirea și verificarea respectării documentațiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; r) Urmărirea execuției lucrărilor, asigurarea continuității și finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. ; s) Verificarea și confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; 22

t) Transmiterea către compartimentul de specialitate a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor vor fi certificate în vederea efectuării plăţii; u) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepționarea lucrărilor terminate ; v) Urmărirea întocmirii cărţii construcţiei şi stabilirea de măsuri pentru respectarea legalităţii în această privință; w) Stabilirea lunară a necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare;întocmirea propunerii de angajare şi angajamente bugetare precum si de referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare; x) Colaborarea SC Aquatim SA în vederea întocmirii programelor anuale de investiţii, reparații și întreţinere ale reţelelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate de pe teritoriul Municipiului Timişoara, , privind întocmirea programului lunar de curăţare a receptorilor pluviali și privind serviciul de colectare,transport şi epurare a apelor meteorice; y) Colaborarea cu administraţia bazinală de apă Banat privind monitorizarea, utilizarea și exploatarea fântânilor publice forate aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara; z) Constatarea faptelor ce contravin legislației în vigoare şi sancţionarea acestora; 3.3.3.Compartimentul Realizare, Întreţinere, Și Reparare Drumuri, Trotuare Și Parcaje Intrainstituționale ale Municipalității a) Propunerea de programe de reparații şi întreţinere din domeniul său de activitate de pe teritoriul Municipiului Timişoara; b) Îndrumarea şi controlarea respectării legalităţii în cursul realizării lucrărilor; c) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmărirea și stabilirea de măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmărirea şi verificarea respectării documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; f) Urmărirea execuției lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc., cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate; g) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanție şi post-garanție: h) Stabilirea lunară a necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare; i) Preluarea, înregistrarea și întocmirea de rapoarte privind execuţia lucrărilor în curs; j) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor-spre decontare; k) Transmiterea către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a facturilor însoţite de situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; Convocarea comisiei de recepție la lucrările din domeniul său de activitate de pe raza Municipiului Timişoara, şi participarea în calitate de membru la recepţionarea lucrărilor; 3.4Serviciul Transport 3.4.1Biroul Transport Şi Siguranţa Circulaţiei a) Organizarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin promovarea spre aprobare în consiliul local a organigramei, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii, a obiectivelor, criteriilor de performanţă şi a bugetului operatorului de transport; b) Asigurarea exploatării sistemului/serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin darea în administrare a sistemului/serviciului de transport public; c) Contribuirea la dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin înfiinţare/modificare staţii de călători şi de trasee pentru mijloacele de transport în comun; d) Efectuarea demersurilor pentru asigurarea finanțării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin acordarea de compensații pentru acoperirea costurilor de exploatare ale operatorului de transport, în conformitate cu prevederile legale; 23

e) Înregistrarea/ radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării sau care circulă ocazional pe drumurile publice (tramvaie, troleibuze, mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, vehicule cu tracţiune animală ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Timişoara); î) Autorizarea serviciului de transport public local pe raza Municipiului Timişoara (serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie şi troleibuze, serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual, serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, serviciul de transport persoane în regim de taxi, serviciul de transport persoane în regim de închiriere, serviciul de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi; Bg) Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la locurile de parcare de pe raza Municipiului Timişoara prin acordarea cardurilor legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap; h) Urmărirea respectării regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem Timpark în Municipiul Timişoara; i) Organizarea și desfăşurarea activității de evaluare şi valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a Municipiului Timişoara. j) Participarea la coordonarea activităţii comisiei de circulaţie şi verificarea punerii în aplicare a hotărârilor acesteia; k) Verificarea documentației depusă de solicitanți pentru acordarea avizului comisiei de circulație; ]) Întocmirea programului săptămânal/lunar de semnalizări rutiere pe orizontală şi verticală şi verificarea lucrărilor de semnalizare rutieră realizate; m) Reglementarea circulației rutiere prin implementarea de sensuri unice, semaforizarea intersecţiilor; n) Eliberarea de autorizaţii de circulație pentru accesul în zona restricționată a autovehiculelor de mare tonaj, în conformitate cu prevederile legale; o) Întocmirea şi transmiterea compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Timişoara de propuneri de angajare, angajamente bugetare şi ordonanţări de plată; p) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică în domeniul de activitate şi înaintarea lor compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; q) Asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investițiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); 1) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea obiectivelor de investiții, a lucrărilor sau a serviciilor (după caz), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; s) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; t) Controlarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în domeniul de activitate; 342 Biroul Monitorizare Trafic a) Asigurarea monitorizării în timp real a tuturor subsistemelor integrate în sistemul de trafic management şi supraveghere video; b) Accesarea şi monitorizarea sistemului de management al traficului; c) Verificarea/monitorizarea timpilor de semaforizare şi a modului de funcţionare a echipamentelor instalate în intersecțiile din Municipiul Timişoara; d) Accesarea în timp real sau off-line a datelor de diagnosticare şi a datelor de trafic; e) Monitorizarea prin intermediul camerelor video a anumitor zone acoperite de sistemul de managementul al traficului, precum şi monitorizarea tuturor serviciilor şi funcţionalităţilor oferite de către software-ul de supraveghere video; Menţinerea comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privința funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură publică (nontrafic) la dispeceratul poliției locale; h) Monitorizarea funcţionării sistemului de informare publică (mesaje de interes public afişate pe panourile de informare publică); i) Accesarea bazelor de date pentru transmiterea imaginilor/datelor înregistrate la solicitarea poliției sau a altor organe abilitate; 24

j) Asigurarea suportului software şi hardware pentru utilizatorii sistemului de management al traficului; k) Monitorizarea alarmelor emise de sistemul de managementul al defectelor şi asigurarea remedieri acestora; I) Întocmirea şi transmiterea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara de propuneri de angajare, angajamente bugetare şi ordonanțări de plată; m) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziție publică în domeniul de activitate și le înaintarea acestora Serviciului de Achiziţii Publice. n) Asigurarea condiţiilor legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); o) Preluarea şi soluţionarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; 3.5 Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare Cu Apă, Termoficare, Rețele De Gaz, Rețele Electrice, Iluminat, Rețele De Comunicaţii, Transport) 3.5.1 Biroul Generare Și Management Proiecte Edilitare a) Identificarea de programe naționale/regionale/internaționale adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor locale privind construirea, reabilitarea, consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare pe raza municipiului timişoara; b) Generarea şi implementarea de strategii şi planuri de dezvoltare, modernizare și îmbunătăţire a serviciilor şi rețelelor de utilități publice; c) Promovarea şi implementarea de proiectele stabilite ca prioritare, cuprinse în PMUD, respectiv în SIDU, d) Rezolvarea problemelor administrative ce țin de pregătirea și implementarea proiectelor, asigurarea comunicării între părţile contractuale, menţinerea relațiilor şi a corespondenței cu terțe părți implicate în derularea proiectelor; e) Acordarea de asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; f) Realizarea atribuţiilor în stabilirea, constatarea, controlul şi urmărirea creanţelor generate de inițierea proiectelor cu finanţare internaţională în vederea evitării pierderii finanțării datorate gestionării deficitare sau a utilizării eronate/frauduloase a fondurilor; g) Gestionarea resurselor financiare aferente programelor şi proiectelor coordonate, finanţate din diverse fonduri complementare atrase la bugetul local; h) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică în domeniul de activitate şi înaintarea Serviciului de Achiziţii Publice. i) Asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investițiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); j) Întocmirea şi transmiterea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a propunerii de angajare, angajamentelor bugetare şi ordonanţărilor de plată; k) Preluarea și soluţionarea reclamaţiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; 3.52 Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare a) Urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea proiectelor; b) Colectarea datelor şi informațiilor necesare urmăririi stadiului implementării proiectelor; c) Monitorizarea implementării strategiilor şi planurilor de dezvoltare, modernizării şi îmbunătățirii serviciilor și reţelelor de utilități publice; d) Monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în PMUD, respectiv în SIDU; e) Monitorizarea proiectelor implementate şi urmărirea realizării indicatorilor și a rezultatelor propuse; DO Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor propuse prin proiect şi a obiectivelor strategiilor şi planurilor de dezvoltare a Municipiului Timişoara; g) Rezolvarea problemelor administrative ce ţin de monitorizarea proiectului, menţinerea relațiilor şi corespondența cu terţe părți implicate în implementarea proiectelor; h) Elaborarea de statistici şi rapoarte privind monitorizarea proiectelor implementate; i) Acordarea de asistență internă şi externă în domeniul de activitate; 25

j) Are atribuţii în stabilirea, constatarea, controlul şi urmărirea creanţelor generate de monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională în vederea evitării pierderii finanţării datorată gestionării deficitare sau a utilizării eronate/frauduloase a fondurilor; k) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; 4 DIRECŢIA URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ 4.1. Serviciul Certificări și Autorizări 42. Compartimentul Atelier de Urbanism 4,3, Compartimentul Management Documente, Arhivare și Statistică 4.4. Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic 4.5. Biroul Banca de Date Urbană 4.6, Biroul Avizare Conformităţi Pug/ Pud/ Puz 4.7. Compartimentul Spaţii Publicitare 4.8. Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Naţională și Locală 481, Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 482, Biroul Eficientizare Energetică Blocuri 483. Biroul Proiecte Diverse 48.4. Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționare cu Mediul Economic 4.9. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte 41. Serviciul Certificări Și Autorizări a)Întocmirea Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire pentru construcţii civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare altă natură, în conformitate cu prevederile legii 50/1991, după verificarea actelor, documentelor şi proiectelor tehnice; efectuarea verificărilor pe teren; b) Formularea de răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete și la lucrările care se pot executa fără Autorizaţie de Construire; c) Vizarea din punct de vedere urbanistic a activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara; d) Păstrarea evidenţei şi înregistrarea solicitărilor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism şi Autotizaţiilor de Construire precum şi a celorlalte solicitări din domeniul de activitate; c) Întocmirea proceselor verbale de recepție care stau la baza eliberării certificatelor de existenţă; f) Întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; g) Regularizarea taxei de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 42. Compartimentul Atelier De Urbanism a) Administrarea bazei de date cu documentaţii de urbanism; b) Elaborarea şi înaintarea documentațiilor / studiilor pentru achiziţia publică a serviciilor de proiectare pentru studii şi documentații de urbanism şi amenajarea teritoriului; d) Propunerea unor concepte şi strategii de dezvoltare urbană a Municipiului Timişoara sau de îmbunătăţire a situaţici existente; 43. Compartimentul Management Documente, Arhivare Și Statistică a) Preluarea, înregistrarea și asigurarea fluxului documentelor şi documentațiilor de urbanism intrate şi emise în/de Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi care intră în competența de soluţionare a arhitectului şef/directorului executiv; 26

b) Întocmirea evidenţelor documentelor specifice, pe parcursul fluxului, conform etapelor procedurate, şi pe cele ale documentelor emise prin Direcţia Urbanism și Dezvoltare Urbană şi care intră în competenţa de soluţionare a arhitectului şef/directorului executiv; c) Întocmirea răspunsurilor la solicitările directe de informaţii specifice activităţilor compartimentului, în limita competenţelor; d) Documentarea și întocmirea statisticilor INS solicitate prin Direcţia Judeţeană de Statistică, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Consiliulul Județean, Instituţia Prefectului şi a altor instituţii administrative interesate; e) Pregătirea, asistarea şi consemnarea audienţelor susţinute de superiorii ierarhici; f) Inventarierea, păstrarea și pregătirea şi transmiterea documentelor specifice de urbanism la arhiva instituţiei, conform legislaţiei în vigoare; 44. Compartimentul Monitorizare Și Control Urbanistic a) Verificarea pe teren, elaborarea şi comunicarea răspunsurilor la sesizările privind disciplina în construcţii; b) Întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; c) Întocmirea dosarelor pentru a fi înaintate în instanţă de către serviciul juridic, în cazul nerespectării măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare a contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor; d) Întocmirea punctului de vedere al Direcţiei Urbanism și Dezvoltare Urbană privind exprimarea sau nu a dreptului de preemțţiune. 4.5. Biroul Banca De Date Urbană a) Întocmirea de certificate de urbanism pentru dezmembrare , unificare , servitute , alocare numere cadastrale prin operaţiuni de dezlipire , alipire , rectificare suprafaţă , prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară , rectificare limite (geometrie) după verificarea documentaţiilor topo-cadastrale specifice , întocmirea certificatelor de atestare a existenței / inexistenţei construcţiilor rețelelor , schimbări de destinaţie spaţiu construcţii/părți din construcţie, în baza autorizaţiilor de construire şi în baza prevederilor HCL nr.196/1998 completată cu HCL nr.197/2014 pentru construcţiile executate/demolate fără autorizaţie de construire /desființare , după verificarea corelării actelor , documentaţiilor topo-cadastrale cu situaţia de pe teren şi completarea referatelor privind eliberarea certificatelor de atestare a existenţei /inexistenţei construcţiilor/reţelelor , în vederea operării modificărilor în cartea funciară prin OCPI Timiş ; b) Întocmirea de adeverințe de : schimbare denumire stradă / parcuri / pieţe , schimbare număr poştal, atribuire denumire stradă , atribuire număr stradal , de teren intravilan , după verificarea documentaţiei/actelor depuse şi corelarea cu datele deţinute în baza de date a biroului, în vederea operării modificărilor în cartea funciară prin OC PI Timiş; c) Formularea de răspunsuri către beneficiari la solicitările de emitere a certificatelor de urbanism (indicate la litera a) , certificatelor de atestare a existenței /inexistenţei construcţiilor , adeverinţelor de schimbare destinaţie spatiu , adeverinţelor de schimbare denumire/număr stradă , adeverinţe de teren intravilan , care au la bază documentaţii incomplete sau necorespunzătoare , în care se transmite modul de soluţionare , în limitele competenţelor ; d) Emiterea avizului unic pentru reţele existente pe baza avizelor eliberate de societăţile deţinătoare de reţele ; e) Exprimarea punctului de vedere tehnic (topo-cadastral), la solicitarea Serviciului Juridic ,„ asupra raportului de expertiză tehnică în specialitatea topografie/cadastru , întocmit în dosarele de instanță care au ca obiect acţiuni ce ţin de domeniul de activitate al biroului . Participarea la expertizele judiciare , la solicitarea Serviciului Juridic , în dosarele de instanță ce au ca obiect acţiuni din domeniul de activitate al Biroului Banca de date Urbană; f) Exprimarea unui punct de vedere tehnic cadastral şi urbanistic asupra documentaţiilor topo- cadastrale , la solicitarea compartimentelor care gestionează dosarele întocmite în baza prevederilor legilor restituirii : Legea nr.10/2001 , Legea nr.247/2005, după verificarea pe teren a stării terenului 27 | | | , |

revendicat ( aparent liber , ocupat de construcţii , căi de acces , străzi , zonă verde , parcuri , incinte scoli , spitale , etc.) şi corelarea cu datele deţinute în baza de date a Biroului Banca de Date Urbană ; g) Efectuarea verificărilor pe teren a corectitudinii datelor cuprinse în documentaţiile înregistrate pentru eliberarea certificatelor de atestare a existenţei / inexistenţei construcţiilor , adeverințelor de schimbare destinaţie spatiu , adeverinţelor de schimbare/atribuire numere stradale , denumiri străzi , certificatelor de urbanism (indicate la litera a) , a datelor din documentaţiile din dosarele de Legea 10/2001 , Legea nr.247/2005 , Legea nr.1/2000 , şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul Municipiului Timişoara ; h) Efectuarea de verificări pe teren pentru eliberarea certificatelor de existenţă/inexistenţă, adeverințelor pentru numere poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, legea 10/2001, legea 1/2000, legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul Municipiului Timişoara. i) Eliberarea de extrase din planuri de situaţie scara 1:500 şi încadrare în zonă 1:5000; j) Identificarea de parcele/construcții şi eliberarea de planuri de uz intern pentru toate compartimentele din structura primăriei; k) Urmărirea modului de derulare a contractului de prestări servicii în domeniul topografiei şi cadastrului care a fost încredințat Biroului Banca de Date Urbană ; efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii , urmăririi şi administrării contractelor de lucrări/servicii în domeniul GIS și în domeniul topo-cadastru specific activităţii Biroului Banca de Date Urbană , l) Întocmirea de propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite compartimentului de specialitate;Completarea ordonanţărilor de plată , după verificarea datelor din documentele anexă (propunere financiară şi tipul de lucrări) şi facturile înregistrate pentru plata serviciilor prestate de către prestator , pentru lucrările executate în baza contractelor de prestări servicii urmărite , al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor se va certifica în vederea efectuării plăţii; m) Întocmirea de referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare , de propuneri de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi angajamente bugetare individuale/globale , care se vor transmite compartimentului de specialitate din cadrul primăriei , pentru contracte de prestări servicii specifice domeniului de activitate al Biroului Banca de Date Urbană şi urmărite în derulare de către Biroul Banca de Date Urbană; n) Participarea în comisiile de recepţie tehnică a serviciilor prestate în cadrul contractelor de prestări servicii urmărite de către Biroul Banca de Date Urbană , comisia tehnico-cconomică , comisiile de delimitare a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Timişoara cu comunele învecinate , constituite în baza ordinelor emise de Instituţia Prefectului- Judeţul Timiş , comisia pentru aplicarea H.G. nr.834/1991 , comisia pentru atribuirea / schimbarea / modificarea denumirilor străzilor/ parcurilor / pieţelor / scuarelor din municipiul Timişoara o) Participarea în comisii de recepţie a documentaţiilor topo-cadastrale, comisia tehnico-economică, comisia pentru aplicarea H.G.834/1991, comisiile de delimitare a hotarelor unităţilor administrativ teritoriale ale municipiului timişoara cu comunele învecinate, constituite în baza ordinelor emise de instituţia prefectului- judeţul Timiş; Asigurarea secretariatului comisiilor de recepţie tehnică a serviciilor prestate în cadrul contractelor de prestări servicii urmărite de către Biroul Banca de Date Urbană , comisiei pentru aplicarea H.G. nr.834/1991 p) Întocmirea şi promovarea pentru aprobare în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru operaţiuni de dezmembrare (dezlipire) , unificare (alipire) , rectificare suprafaţă , notare servitute , prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară , rectificare limite (geometrie) imobile , la solicitarea compartimentelor din cadrul primăriei care stabilesc oportunitatea promovării acestor proiecte de hotărâre de consiliu local ; q) Asigurarea colaborarii cu OCPI Timiş pentru actualizarea/corectarea bazei de date cu privire la imobile situate în municipiul Timişoara după întabulareafradierea construcţiilor , operarea dezmembrărilor/unificărilor de terenuri , rectificărilor de suprafaţă, prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară , rectificare limite (geometrie) imobile , etc.;

r) Asigura realizarea ortofotoplanului pe zona metropolitană pe Municipiul Timişoara ; s) Administrarea sistemului informatic geografic al municipiului Timişoara, bazei de date topo- cadastrală deţinută de Biroul Banca de Date Urbană, planului digital de carte funciară al municipiului Timişoara, TimSig ,TimSir 4.6 Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ a) Elaborarea de strategii, studii şi proiecte în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si a planificării spațiale în vederea dezvoltării urbane şi metropolitane a municipiului Timişoara; b) Verificarea, analizarea și documentarea (inclusiv pe teren), a proiectelor tehnice, studiilor şi actelor ce vizează amenajarea teritoriului si planificarea spaţială şi elaborarea rapoartelor tehnice ce stau la baza proiectelor de hotărâri ale consiliului local cu privire la acestea; c) Asistarea proiectanţilor /experților angajaţi pentru elaborarea PUG-ului; d) Urmărirea contractelor cu experții coptaţi privind planificarea spațială şi amenajarea teritoriului; e) Acordarea asistenței interne şi externe in domeniul amenajării teritoriului, planificării spaţiale, respectiv dezvoltării urbane; f) Coordonarea și asigurarea desfăşurării procedurii cu privire la implicarea publicului în elaborarea, revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; g) Organizarea și participarea la evenimente, expoziții, workshop-uri, dezbateri pe teme de urbanism, h) Asigurarea secretariatului comisiilor pe domeniul de activitate; i) Pastrarea evidentei si inregistrarea certificatelor de urbanism emise pentru obtinerea avizului de oportunitate si elaborare PUG in baza avizului de oportunitate obtinut", in „pastrarea evidentei si inregistrarea certificatelor de urbanism emise pentru obtinerea avizului de oportunitate si elaborare PUZ in baza avizului de oportunitate obtinut ; j) întocmeşte certificatele de urbanism în vederea obţinerii Avizului de oportunitate şi elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obţinut în prealabil; 4.6. Compartimentul Spaţii Publicitare a) Prelucrarea documentaţiilor pentru autorizarea sistemelor publicitare temporare in conformitate cu legea nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate ; b) Verificarea pe teren a cererilor pentru solicitările de autorizare, cu propunerea avizării favorabile a cererilor sau, după caz, cu motivarea respingerii documentațiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare; c) Întocmirea avizelor pentru publicitate temporară pentru societatile care îndeplinesc condiţiile legale; d) Preluarea sesizărilor, reclamațiilor şi a altor documente repartizate de sefii ierarhici in vederea intocmirii raspunsurilor in termenul prevazut de lege sau conform dispozitiilor curente ; e) Informarea telefonică a societăţilor care au debite, întocmirea somaţiilor catre societătile care nu au ridicat avizele de publicitate temporara ; f) Operarea in baza de date a valorii avizelor incasate (taxă ocupare domeniul public, taxă reclamă, taxă autorizare, taxă imprimat) si returnate de la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii in vederea centralizării plaților efectuate pentru sistemele publicitare teraporare ; g) Întocmirea de note de plată privind taxele de ocupare a domeniului public cu sisteme publicitare, de reclamă, publicitate , de autorizare si urmărirea încasării acestora; h) Analizarea solicitărilor de restituire a taxelor si întocmirea referatelor privind aceasta operațiune; i) Întocmirea, gestionarea şi îmbunătățirea bazei de date referitoare la avizele de publicitate temporară ; 4.8 Serviciul Generare Şi Management Proiecte Cu Finanţare Internaţională, Națională Și Locală 4.8.1Compartiment Reabilitare Clădiri De Patrimoniu a) Coordonarea activităților rezultate din programe de reabilitare a clădirilor de patrimoniu aprobate; 29 i j j

b) Asigurarea cooperării cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare de clădiri de patrimoniu, c) Asigurarea de consiliere şi consultanţă pentru locatari - proprietari clădiri de patrimoniu;asigurarea informării cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare; d) Asigurarea, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş, a semnalizării monumentelor istorice (ansambluri situri clădiri); e) Asigurarea, împreună cu Direcţia Fiscală, a acordării de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri la care s-au realizat lucrări de reabilitare în condițiile legii 153/2011; f) Identificarea de surse suplimentare de finanţare pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu, propunerea şi iniţierea de programe pe baza acestora; 4.8.2Biroul Eficientizare Energetică Blocuri a) Verificarea şi avizarea documentației de reabilitare termică blocurilor de locuinţe în cadrul programului operaţional regional (POR) 2014-2020; b) Efectuarea demersurilor în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică; c) Îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari cu privire la efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei blocului şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi producere a apei calde menajere, aferente clădirii; d) Contractarea, împreună cu asociaţiile de proprietari, expertiza şi auditul energetic, proiectarea şi execuția lucrărilor la blocurile de locuit nominalizate în programele anuale; e) Iniţierea de hotărâri ale consiliului local-privind aprobarea indicatorilor tehaico-economici rezultați în urma efectuării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții; f) Notificarea asociațiilor de proprietari în privinţa condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie a blocurilor de locuinţe, a etapelor de intervenție şi a modului de finanțare a cheltuielilor; g) Înaintarea de propuneri privind lista de priorităţi pentru blocurile ce urmează a fi incluse în programul naţional de reabilitare termică; h) Înaintarea de propuneri pentru fundamentarea bugetului local, în funcţie de estimarea cheltuielilor pe ctape de intervenție; i) Preluarea de la auditorii energetici, persoane fizice/juridice, a raportului de expertiză energetică şi a certificatului energetic; j) Preluarea şi verificarea situațiilor de lucrări, vizate de dirigintele de şantier, a situaţiilor de lucrări executate; urmărirea lucrărilor de execuţie; k) Organizarea recepției la terminarea lucrărilor de rebilitare termică, precum şi a recepţiei finale; 4.8.3. Biroul Proiecte Diverse a) Identificarea de programe şi generarea de proiecte adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor Primăriei Municipiului Timişoara; b) Contractarea de documentații tehnice şi financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare. c) Elaborarea documentaţiilor necesare în vederea completării cererilor de finanţare corespunzătoare programelor şi surselor de finanţare identificate. d) Colaborarea, respectiv consilierea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaţionale nerambursabile. e) Urmărirea executării contractelor de finanţare încheiate în cadrul proiectelor cofinanțate prin intermediul instrumentelor structurale ale uniunii europene. f) Gestionarea corectă, în conformitate cu legislaţia națională şi europeană relevantă, a resurselor aferente programelor/proiectelor coordonate, în special a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 30

484. Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale Și Reiaționare Cu Mediul Economic a) Întocmirea anuală a situaţiei privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara; b) Desfăşurarea de activități pentru atragerea de investiţii străine; c) Iniţierea şi implementarea de proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; d) Întocmirea şi participarea la elaborarea materialelor de prezentare/promovare a municipiului timişoara; e) Participarea la acţiuni vizând promovarea economică locală (seminarii, târguri, workshop-uri, conferinţe, vizite, dezbateri publice, etc); f) Realizarea documentației şi a demersurilor necesare în vederea concesionării parcelor de teren din parcul industrial, încheierea contractelor de concesiune și verificarea stadiului investiţiilor conform contractelor de concesiune încheiate; g) Participarea la monitorizarea strategiei integrate de dezvoltare locală în colaborare cu personalul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara, în ceea ce priveşte proiectele municipiului Timişoara; h) Desfăşurarea de activități în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; i) Întocmirea și gestionarea bazei de date reale şi actualizată, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; j) Întocmirea de propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare şi transmiterea acestora Direcţiei Economice. 4.9. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a) Elaborarea programului de dezvoltare anual al municipiului Timişoara, aprobarea și comunicarea acestuia; b) Elaborarea notei conceptuale, temei de proiectare/caiet de sarcini,a referatului de fundamentare in vederea elaborării strategiei de contractare, a referatului de necesitate privind achizitia publica, a contractului, propunerii de angajare cheltuieli şi angajamente bugetare pentru obiectivele de investiţii gestionate de direcție; c) Transmiterea la Serviciul Achiziţii Publice a documentelor in vederea demarării procedurii de achiziţii publice de servicii de proiectare/furnizare/executie lucrari, pentru obiectivele de investiții gestionate de direcție; d) Urmărirea derulării contractului, a termenelor şi obligaţiilor contractuale; c) Elaborarea procesului verbal de receptie a documentaţiei tehnico-economice si a procesului verbal de recepție la punerea în funcţiune; N Verificarea documentaţiei tehnico-economice (DTE) in vederea supunerii acesteia spre avizarea comisiei tehnico-economice (CTE)si elaborarea referatului privind avizarea acesteia; g) Verificarea si avizarea documentațiilor tehnico-economice depuse la secretariatul comisiei tehnico- economice (CTE) şi returnarea acesteia la serviciile publice/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara, a DTE în cazul neavizării de către comisie; h) Certificarea facturii si transmiterea acesteia spre plata, impreuna cu procesul verbal de recepţie şi a avizul CTE; i) Predarea amplasamentului liber de sarcini — în prezența tuturor furnizorilor de utilităţi; j) Transmiterea anunţului de începere a execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Judeţean în Construcţii; k) Emiterea ordinului de începere a lucrării (OT) şi transmiterea acestuia,la executant şi dirigintele de santier; l) Emiterea ordinului de sistare a lucrării (OS) şi transmiterea acestuia, la executant si dirigintele de santier; m) Întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse, faze determinante, probe, etc.; 31

n) Verificarea şi confirmarea situaţiilor de lucrări şi a centralizatoarelor (situaţii de plată) in conformitate cu stadiul fizic de realizare a lucrărilor şi devizul ofertă; o) Verificarea facturilor, certificatelor de calitate şi de garanţie, agrementelor, buletinelor de încercare pentru materialele de construcţie; p) Verificarea şi confirmarea spre plată a facturilor pe baza situaţiilor de plată şi a centralizatoarelor în prealabil confirmate; q) Întocmirea documentelor pentru plata taxelor şi comisioanelor legale (către casa socială a constructorilor; inspectoratul judetean în construcţii, etc) şi a ordonanţării de plată; r) Urmărirea reţinerii garanţiilor de bună execuţie si eliberarea acestora pentru obiectivele de investitii gestionate de direcţie; s) Constituirea şi convocarea comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor si a comisiei de recepție finală, pentru obiectivele de investitii gestionate de direcție; t) Participarea la recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, pentru obiectivele de investitii gestionate de DGUDU, u) Transmiterea facturii/fişei de proiect si a procesului verbal de recepţie, la Directia Economica, pentru înregistrarea mijlocului fix, intabularea investiţiilor terminate ( daca este cazul); v) Înregistrarea în registrul de facturi şi în format electronic a facturilor transmise la de spre plata pe fiecare obiectiv de investiţii; w) Predarea obiectivelor de investiţie spre exploatare; x) Urmărirea lucrărilor de remedieri şi completări (dacă e cazul), pe perioada de garanție, pentru obiectivele de investitii gestionate de direcție; y) Întocmirea „cărţii tehnice” pentru obiectivele de investitii gestionate de direcţie; z) Elaborarea raporului de progres si a raportului de monitorizare pentru obiectivele de investitii cu finantare nerambursabila, gestionate de direcţie; 5. Direcţia Evidenţa Persoanei f ' 5.1, Serviciul Evidenţa Persoanelor 5.2.Serviciul Stare Civilă 5.1. Serviciul Evidenţa Persoanelor a) Primirea, analizarea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reședinței și înmânarea acestora solicitanţilor; b) Primirea, analizarea şi soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România; c) Primirea, analizarea şi soluționarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de poliție sau în penitenciar, din zona de responsabilitate şi înmânarea documentelor solicitate; d) Înregistrarea tuturor cererilor, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; e) Asigurarea corectitudinii datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate; f) Desfăşurarea de activităţi de distribuire a cărţilor de alegător; g) Desfăşurarea de activităţi de primire, analiza şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; h) Furnizarea, în condiţiile legii, a datelor de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, județene şi locale, agenţi economici şi către cetăţeni; 32

i) Identificarea — pe baza menţiunilor operative —a elementelor urmărite, cele cu interdicţia prezenței în anumite localităţi etc. şi anunţarea unităţilor de poliție în vederea luării măsurilor legale; j) Asigurarea colaborării şi a schimbului permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; k) Soluţionarea cererilor formaţiunilor operative din M.A.l,, S.R.I, S.P.P, justiție, parchet, M.AP.N, privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice; ) Acordarea de sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate; m) Întocmirea de situaţii statistice şi de analize ale activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul serviciului; n) Asigurarea gestiunii cărţilor de identitate provizorii şi întocmirea proceselor-verbale de scădere din gestiune; o) Asigurarea activităţilor de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice; p) Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale; q) Sesizarea dispariției, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportarea dispariției acestora; 1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în condiţiile legii; 5.2. Serviciul Stare Civilă a) Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, de acte de naştere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar, eliberarea către persoanele fizice îndreptățite de certificate doveditoare; b) Înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi transmiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul i sau, după caz, exemplarul ii, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; c) Eliberarea gratuită, la cererea autorităţilor publice, de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, precum şi ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; d) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice, a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă; e) Transmiterea, structurilor de evidenţă a persoanelor, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu; f) Trimiterea centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, a documentului de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruților; g) Comunicarea, în scris, Camerei Notarilor Publici, în a cărei rază administrativă se află, a listei actualizate a actelor de deces întocmite; h) Întocmirea de buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele institutului național de statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş; i) Dispunerea măsurilor necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă; 33

j) Atribuirea codurilor numerice personale din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate; k) Propunerea necesarului de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor; l) Recontituirea registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, cu certificarea exactității datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei; m) Primirea, spre verificare, a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi a documentelor prezentate în motivare; n) Primirea cererilor de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; o) Primirea cererilor de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmeşte referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.E.P. Timiş; p) Primirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuarea verificărilor pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmirea documentaţiei şi a referatului cu propunerea de aprobare sau respingere şi înaintarea acestora D.E.P. timişș, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare / respingere a cererii de rectificare de către Primar; q) Primirea cererilor de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmirea documentaţiei şi a referatului prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.E.P. timiş; r) Înscrierea în registrele de stare civilă, de îndată, a mențiunilor privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.E.P. timiş; s) Transmiterea, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naştere, a unei comunicari cu privire la schimbarea numelui Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul M.A.L, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidențe operative din cadrul Inspectoratului general al poliţiei române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului; t) Înaintarea Direcţiei Judeţeane De Evidenţă A Persoanelor Timiş exemplarul ii al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul i; u) Sesizarea imediată a D.E.P. Timiş în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special; v) Eliberarea de livrete de familie cu ocazia oficierii căsătoriei şi la cererea persoanelor fizice îndreptăţite; w) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, de certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate; x) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, de certificate de stare civilă în locul celor pierdute, furate sau deteriorate; y) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, de extrase multilingve de nastere, căsătorie sau deces; z) Efectuarea verificărilor necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;

aa) Efectuarea verificărilor și întocmirea de referate cu propuneri în vederea avizării de către D.E.P, Timiş a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă; bb) Efectuarea verificărilor şi întocmirea de referate cu propuneri în dosarele având ca obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morții unei persoane; cc) Primirea cererilor de înregistrare tardivă a naşterii, însoţite de actele ce le susţin, efectuează verificările necesare şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către d.e.p. timiş; dd) Efectuarea verificărilor cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; ee) Primirea cererilor de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi,în faţa ofițerului delegat, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora; ff) Confruntarea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor şi constituie dosarul de divorţ; gg) Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr. 64/2011, eliberarea certificatului de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare; hh) Solicitarea, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul D.EP, Timiş, alocării, din registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta; ii) Comunicarea imediată către Serviciului Public Comunitar De Evidenţă A Persoanelor de la locul de domiciliu al celor doi soţi, o copie a certificatului de divorţ; jj) Operarea pe actul de căsătorie menţiunea privind desfacerea căsătoriei prin divorţ şi transmite comunicări de menţiuni pentru actele de naştere ale celor doi soţi; kk) Completarea buletinului statistic privind divorţul administrativ pe care-l transmite până în data de 5 a lunii urmatoare direcţiei judeţene de statistică timiş; ll) Solicitarea aprobării primarului pentru clasarea dosarului, în cazul în care nu sunt întrunite, cumulativ cerinţele legii; mm) Întocmirea referatului cu propunerea de respingere a dosarului de divorţ şi supunerea spre aprobare primarului, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de codul civil. nn) Transmiterea, în vederea înregistrării în R.N.E.P., a menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă; 00) Colaborarea cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistrați la starea civilă; pp) Colaborarea cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliție, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situației numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; qq) Întocmirea situaţiilor statistice, sintezele ce conţin activitățile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, precum şi procesele verbale de gestiune a certificatelor anulate la întocmire; rr) Ținerea evidenţei, până la predarea către D.E.P. Timiş, a certificatelor de stare civilă anulate; ss) Ținerea evidenţei, până la predarea către D.E.P. Timiş, a extraselor multilingve de stare civilă anulate; tt) Desfăşurarea de activităţi de primire, examinare, evidență şi rezolvare a petițiilor cetăţenilor; uu) Asigurarea colaborării şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale m.a.i., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; vv) Coordonarea activităţilor de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; 35

ww) Executarea acţiunilor şi controalelor cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută; xx) Colaborarea cu formațiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonați; yy) Transmiterea lunară la D.E.P. Timiş a situaţiei indicatorilor specifici,a situației căsătoriilor mixte; zz) Transmiterea lunară către Agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială a situaţiei copiilor decedați; aaa) Colaborarea cu Direcţia Fiscală A Municipiului Timişoara şi Compartimentul Administrare Fond Funciar în vederea întocmirii, din oficiu a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, pentru persoanele decedate, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara; transmiterea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale către Camera Notarilor Publici Timişoara ; 6. DIRECŢIA DE MEDIU 6.1, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu 62.Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă (inclusiv Parcul Copiilor) 6.3. Compartimentul Grădina Zoologică 6.1. Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie Și Ameliorare Mediu a) Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind protecția mediului; b) Colaborarea cu reprezentanții instituțiilor şi organizațiilor abilitate privind protecția mediului; c) Avizarea documentațiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar — gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană; d) Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii hotărârii consiliului local nr. 155/1999, hotărârii consiliului local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată; e) Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafețelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public; f) Întocmirea proceselor — verbale de afişare/dezafişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei; g) Avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru lucrările noi de investiții publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. h) Avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri şi construcţii edilitar-gospodărești, deşeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea şi întreţinerea parcurilor şi a zonelor verzi, a deşeurilor din producție, a deşeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto şi din curățarea receptorilor pluviali. i) Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; j) Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor privind calitatea solului în municipiul Timişoara; kK) Monitorizarea poluării fonice şi cu vibrații în municipiul Timişoara; DY Monitorizarea calităţii apelor de suprafață şi subterane în municipiul Timişoara şi verificarea modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile locale privind calitatea apei; 36

m) Coordonarea activităților de întreţinere, amenajare şi protecție a perdelei forestiere a municipiului Timişoara; n) Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice deţinute în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; o) Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; p) Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, persoans fizice, juridice, asociații, instituţii, etc, privind problemele de mediu; q) Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislației în domeniul protecţiei mediului. r) Propunerea unor teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, privind specificul serviciului; s) Întocmirea documentaţiei tehnice necesară a fi transmisă serviciului achiziții publice în vederea inițierii procedurilor de achiziţie publică; t) Promovarea şi susţinerea programe privind educaţia cetățenilor împreună cu diverse organizaţii, asociații, instituţii; u) Urmărirea derulării contractelor de lucrări şi servicii, rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice, şi respectarea clauzelor contractuale ale acestora şi ale oricăror alte contracte care cad în competenţa serviciului şi eliberează certificatele constatoare pentru contractele încheiate; v) Urmărirea contractul de delegare de gestiune a serviciilor la S.C. Piețe s.a. w) Arhivarea documentelor din cadrul serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; x) Actualizarea paginii web www.dmmt.ro și www.biotowns.ro şi redactarea de materiale şi comunicate de presă în vederea promovării activității direcției de mediu în mass-media. 6.2. Serviciul Spaţii Verzi Şi Locuri De Joacă (Inclusiv Parcul Copiilor) a) Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; b) Bfectuarea de verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi locurile de joacă şi intervenția prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii; c) Verificarea sesizărilor persoanelor fizice şi juridice pe probleme de spaţii verzi şi locuri de joacă, analizarea situaţiilor pe teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competențelor care îi revin; d) Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor şi organizațiilor abilitate pe probleme de spaţii verzi, locuri de joacă şi în vederea aducerii speciilor din flora autohtonă la un efectiv optim, verificarea şi urmărirea protejării lor; e) Inventarierea problemelor de spații verzi şi locuri de joacă, împreună cu instituţiile abilitate, informarea şi propunerea de măsuri în acest sens; f) Urmărirea şi asigurarea în permanenţă a unei stări corespunzătoare a mobilierului urban din spaţiile verzi şi locurile de joacă; g) Urmărirea şi asigurarea unei stari tehnice şi de funcţionare a echipamentelor de joacă şi a cerinţelor minime de securitate şi siguranță în exploatare a acestora; h) Propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; i) Evaluarea şi propunerea de măsuri de recuperare a pagubelor înregistrate pe spațiile verzi şi locurile de joacă; j) Urmărirea respectării normelor de înfrumusețare a zonelor verzi şi a locurilor de joacă de pe raza municipiului Timișoara, de către persoanele fizice şi juridice; k) Urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităților, serviciilor prestate de operator în domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă; D Verificarea activității operatorilor conform programelor stabilite; ] | | | | | 37

m) Recepționatea lucrărilor şi urmărirea realizării contractelor în derulare privind spaţiile verzi şi locurile de joacă, defrişări şi tăieri de corecție la arbori, achiziții de material dendrologic, mobilier urban şi echipamente de joacă, refacerea spațiilor verzi şi a locurilor de joacă afectate şi distruse; n) Urmărirea derulării contractelor de lucrări şi servicii, rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice, şi respectarea clauzelor contractuale ale acestora şi ale oricăror alte contracte care cad în competența serviciului şi eliberarea certificatelor constatoare pentru contractele încheiate; o) Organizarea periodică de întâlniri cu operatorii în domeniu, analizarea şi stabilirea măsurilor de soluţionare a sesizărilor, reclamațiilor primite de la utilizatori; p) Urmărirea îmbunătățirii stării de sănătate a vegetației, studiul cauzelor ce conduc la îmbolnăvirea şi degradarea acesteia (boli, dăunători, poluare); q) Propunerea de teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, privind spațiile verzi şi locurile de joacă în municipiul timişoara, Întocmirea documentației tehnice necesar a fi transmisă serviciului achiziţii publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, plange, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.); s) Urmărirea realizării registrului spaţiilor verzi a municipiului timişoara; t) Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociații, instituţii; 6.3. Compartimentul Grădina Zoologică a) Asigurarea documentării şi derularea activităţilor în vederea obţinerii şi menţinerii acordului şi autorizaţiei de mediu, a autorizaţiei sanitar-veterinare emise de autorităţile sanitar-veterinare teritoriale şi a autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor legale; b) Asigurarea îndeplinirii cerinţelor legale privind obligaţiile şi răspunderea pentru conservarea vieţii sălbatice şi asigurarea bunăstării animalelor aflate în colecţie şi în perimetrul grădinii zoologice; c) Asigurarea criteriilor de conduită internațională acceptate pentru obţinerea, transportul şi manipularea colecţiei de animale vii; d) Urmărirea, monitorizarea şi asigurarea în permanență a stării de siguranță a adăposturilor şi habitatelor precum şi a stării de sănătate a animalelor aflate în colecţie; , e) Aplicarea mărurilor de carantină, de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor animalelor, în funcţie de gradului de receptivitate al speciilor de animale din colecţie; f) Asigurarea îndeplinirii cerinţelor convenției privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie (cites), care reglementează importul, exportul, vânzarea şi alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenției; g) Derularea activităților specifice de aprovizionare, pe baza normelor de consum, pentru asigurarea stocului de hrană şi a raţiei zilnice corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi ' cantitativ, specific fiecărei specii şi potrivit cerinţelor individuale ale animalelor din colecţie şi de depozitare în bune condiţii a stocurilor de hrană (referate de necesitate, note de estimare, caiete de sarcini, note justificative, alte documente necesare aprovizionării); h) Derularea activităţilor specifice în vederea îmbogățirii colecţiei de animale şi asigurării pentru vizitatorii grădinii zoologice a condiţiilor de vizitare şi facilităților corespunzătoare; i) Întocmirea decumentațiilor şi promovarea de proiecte de hotărâre şi prezintă rapoarte către consiliul local al municipiului timişoara privind activitatea de administrare şi dezvoltare a grădinii zoologice din Timişoara; j) Colaborarea cu reprezentanții instituţiilor şi organizaţiilor abilitate privind protecţia animalelor şi conservarea biodiversităţii, protecției mediului și sanitar-veterinare, federaţia grădinilor zoologice şi acvariilor din românia, alte instituţii și organizaţii de profil şi grădini zoologice din ţară şi străinătate; 38

k) Propunerea de teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini şi documentaţiile aferente pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, modernizări, extinderi, pentru servicii, lucrări şi reparaţii obiective şi investiții în domeniul de activitate specific grădinii zoologice; Întocmirea documentațiilor tehnice necesare a fi transmise serviciului achiziţii publice în vederea inițierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, plane, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerințe, alte documente, etc.); m) Administrarea contractelor de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice; n) Urmărirea respectării clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa compartimentului; o) Urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de către terţi în cadrul grădinii zoologice din timişoara,; p) Urmărirea şi verificarea modului de realizare/implementare a lucrărilor de investiţii, dotări, servicii, reparaţii efectuate/executate în cadrul grădinii zoologice din Timişoara; q) Urmărirea realizării investiţiei „clădire educaţională multifuncţională” şi încheierea contractelor de cofinanţare cu Ministerul Mediului; m) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului în cadrul grădinii zoologice din Timişoara; s) Aplicarea măsurilor privind protecţia şi securitatea muncii în cadrul grădinii zoologice din Timişoara; Promovarea şi susținerea de programe privind educaţia şi sensibilizarea publicului vizitator privind protecţia animalelor, protecţia şi conservarea biodiversităţii, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; u) Urmărirea și inventarierea problemelor legate de degradarea mediului natural din cadrul grădinii zoologice Timişoara şi propunerea de soluţii şi măsuri corespunzătoare; v) Aplicarea măsurilor de analiză etică a acţiunilor şi activităţilor proprii pentru toate situaţiile în care condiţiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate; 7, DIRECȚIA N MURI 7.1.Biroul Comunicare 7.1.1.Compartimentul Comunicare electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) 112. Conipartimentul Monitorul Primăriei 7113. Compartimentul Părtător de Cuvânt și Informații Publice 1.14. Compartimentul Centrul de Informare Turistică 7.2.Biroul Relații Internaţionale 7.1.Biroul Comunicare T..1.Compartimentul Comunicare Electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) a) Actualizarea şi gestionarea portalului; b) Actualizarea şi gestionarea sistemului de comunicare si informare facilă a cetătenilor — panouri informative și alte mijloace electronice; 7.1.2. Compartimentul Monitorul Primăriei a) Editarea ziarului Monitorul Primăriei şi a buletinului informativ; b) Gestionarea corespondenţei cu cetăţenii prin intermediul taloanelor; c) Realizarea de design/grafică pentru tipărituri; 7.1.3. Compartimentul Purtător De Cuvânt Și Informaţii Publice a) Relaționarea cu mass-media; 39

b) Asigurarea accesului la informatii de interes public; 1.1.4. Compartimentul Centrul De Informare Turistică a) Oferirea de informații utile despre oraş vizitatorilor: cazare, transport, obiective de vizitat, monumente şi atracţii turistice, programe culturale, trasee turistice în oraș şi în zonă, modalități de petrecere a timpului liber, oferte ale operatorilor locali, excursii, tururi, programe şi evenimente ale comunității locale; b) Punerea la dispozitia turistilor a materialelor de promovare a Timişoarei şi a regiunii Banatului: hărţi, pliante, broşuri atât proprii, cât şi ale agenţilor economici din turism. 7.2.Biroul Relaţii Internaţionale a), Asigurarea relaţiilor de cooperare ale municipiului Timişoara cu oraşele înfrățite şi partenere/asociații şi reţele de oraşe şi diverse instituții şi organizaţii europene şi internaţionale/ reprezentanțe străine în România şi reprezentanțe ale României în străinătate şi cu Asociaţia Timişoara — Capitală Culturală Europeană; 8. DIRECŢIA CLĂDIRI, TERE DOTARI DIVERSE I EST 8.1. Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spaţii Utilitare 8.2. Biroul Cladiri-Terenuri I EST 8.3. Compartiment Spaţii cu Altă Destinaţie I EST 81. Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit Și Spaţii Utilitare a) Verificarea și prelucrarea solicitărilor de întocmire a contractelor de concesiune/închiriere pentru terenul aferent garajelor autorizate şi edificate pe terenul proprietatea statului român sau al municipiului Timișoara; b) Întocmirea adreselor de verificare a amplasamentelor pe care sunt edificate garajele pentru care se solicită întocmirea contractului de concesiune/închiriere pentru terenul aferent; c) Întocmirea contractelor de concesiune/închiriere, actelor adiţionale ale acestora şi fişelor de calcul pentru terenul aferent garajelor; d) Comunicarea către Direcţia Fiscală a contractelor de concesiune/închiriere, actele adiţionale şi fişele de calcul încheiate pentru terenul aferent parajelor în vederea încasării redevenţei/chiriei stabilită prin contract; e) Întocmirea documentelor de reziliere a contractelor de concesiune/închiriere pentru terenul aferent garajelor, teren care a fost retrocedat sau pentru care a fost declarat interesul public; f) Întocmirea de comunicări pentru Direcţia fiscală pentru rezilierea contractelor de concesiune/închiriere, actelor adiţionale şi fişelor de calcul încheiate pentru terenul aferent garajelor în vederea sistării încasării redevenței/chiriei stabilită prin contract, în cazurile terenurilor retrocedate; g) Verificarea sesizărilor şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, analizarea situaţiilor pe teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competențelor care îi revin; h) Urmărirea şi controlarea administrării şi bunei desfăşurări a activității în cele șase cimitire aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara ; i) Concesionarea de locuri de veci în cimitirele aflate în administrare, prelungirea concesionării locurilor de veci la cerere, precum şi reconcesionarea locurilor devenite disponibile; j) Încasarea taxei de concesiune a locului de veci ; k) Întocmirea raportărilor încasărilor concesiunii locului de veci şi comunicarea situaţiei încasărilor; ) Verificarea şi prelucrarea solicitărilor de concesionare/reconcesionare a locului de veci din cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara; 40

m) Întocmirea şi eliberarea de adeverințele necesare autorităților străine pentru transportul şi înhumarea persoanelor decedate în străinătate; n) Păstrarea evidenţei locurilor de veci pe sectoare, parcele, rânduri, locuri(morminte) şi a încasărilor din taxele corespunzatoare concesionarii cât şi istoricul concesionărilor (mormintelor); o) Generarea de rapoarte periodice (lista cu locurile neocupate/expirate, lista încasărilor zilnice/lunare/anuale, evidența înhumărilor,etc.) și păstrarea la zi a acestei evidențe; p) Creearea unei baze de date computerizată pentru cimitirele existente și aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timisoara; q) Urmărirea activității de servicii funerare desfăşurată în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara; r) Verificarea în teren a activității de înhumare şi urmărirea respectării regulamentului de administrare a cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara; s) Urmărirea derulării şi monitorizarea contractelor de concesiune şi a activităţilor de pompe funebre încheiate de Municipiul Timişoara cu societăţile concesionare a activităţii din cimitire; t) Prestarea activității de curăţare a coşurilor de fum pe raza Municipiului Timişoara şi în comunele limitrofe acestuia pentru care se solicită încheierea unei convenţii de prestări a acestor servicii ; u) Urmărirea şi controlarea serviciilor oferite populaţiei cu privire la curăţarea coşurilor de fum ; v) Întocmirea de convențiile de coşerit şi încasarea taxei de curăţare a coşului de fum ; w) Întocmirea raportărilor încasărilor pentru activitatea de coşerit, comunicarea către Direcţia Economică a situaţiei acestora şi transmiterea documentele necesare; x) Verificarea și prelucrarea solicitărilor de încheiere a convențiilor de coşerit; y) Întocmirea şi eliberarea de procese verbale/avize/adeverințe de funcţionare a coșului de fum; z) Generarea de rapoarte periodice cu privire la curăţarea coşurilor de fum şi a situaţiei convențiilor încheiate în acest sens şi păstrarea la zi aceastei evidențe; aa) Acordarea de asistență internă şi externă în domeniul de activitate; bb) Asigurarea respectării normelor de tehnică a securităţi muncii şi a celor PSI; cc) Urmărirea şi controlarea administrării şi bunei desfăşurare a activităţii de la wc-urile publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara ; dd) Urmărirea aprovizionării cu materiale consumabile, de curăţenie şi alte materiale; asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a tuturor activităţilor din domeniul de activitate specific; ee) Urmărirea, verificarea şi întocmirea de rapoarte cu privire la activitatea de curăţenie a wc-urilor publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara; ff) Urmărirea derulării şi monitorizarea contractelor de prestări servicii de curăţenie şi de amplasare a we-urilor ecologice încheiate de Municipiul Timişoara; gg) Urmărirea contractelor de prestări servicii care le-au fost încredințate, a modului de derulare, a termenelor de execuţie şi a termenelor de plată a facturilor corespunzătoare; hh) Verificarea remedierii defecţiunilor şi avariilor la instalațiile sanitare, tâmplărie, feronerie, instalaţii electrice, efectuarea demersurilor necesare pentru înlocuirea pieselor deteriorate de la wc-urile publice şi asigurarea funcţionării la parametrii normali ai clădirilor în care sunt amplasate şi a instalaţiilor acestora; 8.2. Biroul Cladiri-Terenuri I EST a) Identificarea, înregistrarea, verificarea în teren, publicitatea imobiliara si valorificarea terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau privat) al municipiului Timisoara, precum si proprietatea statului roman în administrarea/folosința Consiliului Local al Municipiului Timisoara; b) Constituirea unei baze de date reale si operaţionale a terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau domeniul privat) al Municipiului Timişoara , precum si proprietatea statului roman in administrarea / folosinta Consiliului Local; c) Actualizarea permanenta a evidenţei terenurilor din domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara; 41

d) Colaborarea cu Biroul Evidenţa Patrimoniului în vederea înregistrarii , evaluării si impunerii terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau domeniul privat) al Municipiului Timisoara, precum si proprietatea statului român in administrarea / folosința Consiliului Local; e) Asigurarea realizării tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, sau prin dispoziții ale Primarului, pentru identificarea , administrarea si valorificarea terenurilor din domeniul public şi privat al municipiului Timişoara, conform legislatiei in vigoare; î) Participarea la inventarierea proprietatii publice și private a Municipiului Timisoara; g) Întocmirea de raportări statistice şi transmiterea de date altor compartimente sau instituţii , cu aprobarea conducerii; h) Constituirea bazei de date actualizate cu privire la terenurile aferente construcţiilor înstrăinate în baza legii nr. 112/1995, legii nr.79/1997; i) Inchirierea și întocmirea contractelor de inchiriere la terenurile aferente construcţiilor înstrăinate în baza legii nr. 112/1995, legii 79/1997, incasarea si urmarirea clauzelor contractuale din contracte; concesionarea acestor terenuri in vederea extinderii constructiilor; j) Obţinerea de venituri din vânzarea terenurilor aferente construcţiilor vândute în baza legii 112/1995, în conformitate cu HCLMT nr. 275/2009; k) Identificarea de noi parcele de teren, si atribuirea acestora în vederea sprijinirii tinerilor conform legii nr.15/2003; 1) Obţinerea de venituri din vânzarea terenurilor aferente clădirilor, halelor în conformitate cu HCLMT nr. 82/2013 modificată cu HCLMT nr.76/2013. m) Verificarea, identificarea şi propunerea de hotărari pentru aprobare în Consiliul Local, în vederea includerii imobilelor aflate in proprietatea statului roman în domeniul public a Municipiului Timişoara. n) Verificarea documentaţiilor cadastrale pentru intabularea in cartea funciara a bunurilor aflate in patrimoniul Municipiului Timişoara o) Verificarea, avizarea documentaţiilor tehnice de dezmembrare, rectificare de carte funciară , întocmite de către alte persoane fizice sau juridice autorizate; p) elaboreaza si sustine proiectele de hotarari in domeniul de activitate - trecerea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara şi intabularea acestora in cartea funciara ; q) Urmărirea si constituirea bazei de date după intabularea acestor imobile ; r) Asigurarea legăturii cu Biroul Banca De Date Urbană pentru identificarea imobilelor care prezintă interes pentru municipiul Timişoara. s) Efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii, preluării și urmăririi contractelor în domeniul specific de activitate. t) Asigurarea legăturii cu OCPI TIMIŞ şi Serviciul De Carte Funciara Timișoara pentru crearea bazei de date şi a schimbului de informaţii privind evidența electronică şi transmiterea acestor date cu privire la bunurile aflate in patrimoniul Municipiului Timişoara. 8.3. Compartiment Spaţii Cu Altă Destinație I EST a) Asigurarea evidenţei patrimoniului public si privat al Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind spaţiile cu altă destinație decât aceea de locuinţă, întocmirea inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public si privat în domeniul specific; b) Promovarea proiectelor de hotărâri pentru inchirierea, vânzarea, darea in folosinţă gratuită, concesionarea și administrarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; c) Verificarea pe teren a sesizărilor, a cererilor de diverse modificări ale profilului de activitate, lucrări ale asociaţilor de locatari (proprietari), organe locale, cu privire la spațiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; d) Păstrarea evidenţei cererilor beneficiarilor legii 341/2004 ( revoluționari ) privind solicitările de spații comerciale. 42

e) Întocmirea de contracte de comodat privind atribuirea in folosinta gratuita a unor SAD-uri către fundații, asociații, organizații, ong-uri; N) Întocmirea şi actualizarea dispoziției de numire a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie, a comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența legii nr. 550/14.10.2002, a comisia pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie libere de sarcini; g) Întocmirea in vederea aprobarii in consiliul local, al regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta; h) Centralizarea solicitărilor privind atribuirile de SAD-uri-uri, prelungiri contracte de inchiriere/concesiune care expiră, intocmirea ordinii de zi a comisiei, referate, proiecte de hotarari conform hotararilor comisiei, raspunsuri către solicitanti; i) Întocmirea documentației în vederea prezentării în comisia pentru vanzarea spatiilor medicale si a comisiei de contestatii in baza ordonantei de urgenta nr. 68/28.05.2008; j) Întocmirea de contracte de vanzare cumparare ale cabinetelor medicale în baza ordonanţei de urgențăa nr. 68/28.05.2008; contractele de vanzare cumparare ale spatiilor comerciale sau de prestari servicii ce cad sub incidenta legii ar. 550/14.10.2002; k) Eliberarea acordului pentru diverse lucrări ca racordări de apă — canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune , pentru spațiile cu altă destinație aflate în evidență; l) Întocmirea de procese verbale de predare primire a spatiilor cu alta destinatie ; m) Întocmirea tuturor actelor modificatoare la contractele aflate in cadrul biroului ( prelungiri, modificari parti, modificari obiect, etc.) n) Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind organizarea şi desfășurarea licitaţiior pentru închirierea şi, respectiv vânzarea SAD- urilor; o) Întocmirea contractelor de concesiune, închiriere, vânzare, comodat, pentru SAD-urile aflate in evidenta biroului; p) Întocmirea referatului pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a comisiei de rezolvare a contestaţiilor;Întocmirea dispoziției de numire a comisiilor de licitatie ; q) Asigurarea organizării procedurilor de licitatie a SAD-urilor, prin punerea la dispoziţia ofertanților a tuturor documentelor necesare, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale; r) Asigurarea desfășurării procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele verbale de deschidere şi de negociere); s) Transmiterea contractelor incheiate în cadrul biroului SAD, către Directia Fiscala a municipiului Timisoara — compartimentul urmarire si evidenta venituri nefiscale si serviciul impuneri, Directiei economice - Biroul Evidenta Patrimoniu, în vederea colectării creanţelor si catre terti. 9, DIRECȚIA CLĂDIRI, | DOTARI DIVERSE II VEST 9.1 Biroul Locuinte 9.2 Biroul Cladiri-Terenuri îl VEST 9.3 Compartiment Spaţii cu Altă Destinaţie II VEST 9.1 Biroul Locuinţe a) Administrarea fondului locativ de stat al municipiului Timişoara, respectiv închirierea locuinţelor şi garajelor aferente acestora, aflate în proprietatea/administrarea Primăriei Municipiului Timişoara, calculul chiriei pentru acestea, urmărirea exploatării lor de către chiriaşi conform prevederilor legale, precum şi propunerea pentru redistribuire a locuinţelor care devin disponibile. 43

b) Vânzarea locuințelor aflate în proprietatea/administrarea Primăriei Municipiului Timişoara. c) Efectuarea înscrierilor persoanelor îndreptăţite pe listele de priorități în vederea atribuirii unei locuințe din fondul de stat sau sociale ale municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile legii nr.114/1996 - legea locuinţei şi cu hotărârile de consiliu local emise în acest sens; d) Analizarea şi centralizarea solicitărilor depuse de către petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale, împreună cu documentaţiile aferente necesare în vederea stabilirii punctajului, şi întocmirea listelor de priorități; e) Analizarea şi centralizarea cererilor depuse de către persoanele îndreptățite pentru atribuirea unei locuinţe realizată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, în baza legii nr.152/1998 — modificată şi completată şi a normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia şi întocmirea listelor de priorităţi; f) Inventarierea și verificarea locuinţelor aflate în evidență; g) Întocmirea de adeverințe şi acorduri la solicitarea petenţilor; h) Verificarea în teren a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă închiriate şi urmărirea respectării prevederilor legii nr.114/1996 şi a clauzelor contractuale stabilite prin contractul de închiriere; îi) Întocmirea de referate în vederea acţionării în instanță a chiriaşilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau a legislaţiei în vigoare sau pentru neplata chiriei; j) Întocmirea de contracte de închiriere pentru locuințele aflate în administrare şi păstrarea evidenţei acestora; k) Calcularea şi recalcularea chiriei în baza OUG nr.40/1999, legii nr.241/2001 şi HG nr.310/2007 pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea statului român şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara pe baza declaraţiilor de venit depuse de către chiriaşi; Întocmirea referatelor necesare soluționării notificărilor depuse de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora conform prevederilor legii 10/2001; m) Operarea de modificări ale contractelor de închiriere : radieri, includeri, transcrieri, unificări, schimburi, urmare a aprobărilor emise de conducere; n) Deschiderea de fişe analitice de evidenţă pe fiecare chiriaş în parte care cuprind numele şi prenumele, adresa, soldul la începutul anului şi chiria lunară şi încasarea chiriei lunare datorate de fiecare chiriaş şi operarea în ordine cronologică pe baza comunicărilor transmise, a modificărilor de chirii, a sistărilor şi preluării în evidenţă a chiriaşilor cu contracte noi; o) Întocmirea notelor de plată şi calcularea majorărilor de întârziere unde este cazul, încasarea sumelor calculate și întocmirea somațiilor de plată pentru debitori ; p) Evidentierea incasarilor în registrul de încasări și în fişele analitice de evidenţă a tuturor încasărilor efectuate pe baza chitanţelor eliberate de către casierie şi întocmirea funară a balanței analitice a chiriilor; q) Întocmirea situației debitorilor care urmează a se preda la compartimentul de specialitate ; r) Întocmirea de adeverințe radiere ipotecă și calcul plată rate ca urmare a vânzării locuințelor în baza legii nr.112/1995, ordonanța nr.19/1994, decretului-lege nr.61/1990; s) Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale şi întocmirea actelor adiţionale dacă este cazul; t) Analizarea dosarelor în vederea vânzării locuinţelor ANL, întocmirea contractelor, precontractelor, calculul sumei, evidenţa; u) Păstrarea evidenţei contractelor de vânzare cumpărare, a documentației care a stat la baza vânzării, respectiv a corespondenţei aferentă acestora; v) Recaicularea dobânzii în cazul achitării integrale în avans a ratelor pentru contractele de vânzare- cumpărare; w) Eliberarea adeverinţelor necesare executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a fondului locativ de stat; 44

9.2 Biroul Cladiri-Terenuri II VEST a) Identificarea, înregistrarea, verificarea în teren, publicitatea imobiliara si valorificarea terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau privat) al municipiului Timisoara, precum si proprietatea statului roman în administrarea/folosința Consiliului Local al Municipiului Timisoara; b) Constituirea unei baze de date reale si operaţionale a terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau domeniul privat) al Municipiului Timişoara , precum si proprietatea statului roman in administrarea / folosinta Consiliului Local; c) Actualizarea permanenta a evidenţei terenurilor din domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara; d) Colaborarea cu Biroul Evidenţa Patrimoniului în vederea înregistrarii , evaluării si impunerii terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau domeniul privat) al Municipiului Timisoara, precum si proprietatea statului român in administrarea / folosința Consiliului Local; e) Asigurarea realizării tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, sau prin dispoziţii ale Primarului, pentru identificarea , administrarea si valorificarea terenurilor din domeniul public şi privat al municipiului Timişoara, conform legislatiei in vigoare; f) Participarea la inventarierea proprietatii publice şi private a Municipiului Timisoara; g) Întocmirea de raportări statistice şi transmiterea de date altor compartimente sau instituţii , cu aprobarea conducerii; h) Constituirea bazei de date actualizate cu privire la terenurile aferente construcţiilor înstrăinate în baza legii nr. 112/1995, legii nr.79/1997; i) Inchirierea şi întocmirea contractelor de inchiriere la terenurile aferente construcţiilor înstrăinate în baza legii nr. 112/1995, legii 79/1997, incasarea si urmarirea clauzelor contractuale din contracte; concesionarea acestor terenuri in vederea extinderii constructiilor; j) Obţinerea de venituri din vânzarea terenurilor aferente construcţiilor vândute în baza legii 112/1995,în conformitate cu HCLMT nr. 275/2009; k) Identificarea de noi parcele de teren, si atribuirea acestora în vederea sprijinirii tinerilor conform legii nr.15/2003; Obţinerea de venituri din vânzarea terenurilor aferente clădirilor, halelor în conformitate cu HCLMT nr. 82/2013 modificată cu HCLMT nr.76/2013. m) Verificarea, identificarea și propunerea de hotărari pentru aprobare în Consiliul Local, în vederea includerii imobilelor aflate in proprietatea statului roman în domeniul public a Municipiului Timişoara. n) Verificarea documentaţiilor cadastrale pentru intabularea in cartea funciara a bunurilor aflate in patrimoniul Municipiului Timişoara o) Verificarea, avizarea documentaţiilor tehnice de dezmembrare, rectificare de carte funciară , întocmite de către alte persoane fizice sau juridice autorizate; p) elaboreaza si sustine proiectele de hotarari in domeniul de activitate - trecerea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara şi intabularea acestora in cartea funciara ; q) Urmărirea si constituirea bazei de date după intabularea acestor imobile ; r) Asigurarea legăturii cu Biroul Banca De Date Urbană pentru identificarea imobilelor care prezintă interes pentru municipiul "Timişoara. s) Efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii, preluării şi urmăririi contractelor în domeniul specific de activitate. )Y Asigurarea legăturii cu OCPI TIMIŞ şi Serviciul De Carte Funciara Timişoara pentru crearea bazei de date şi a schimbului de informaţii privind evidenţa electronică şi transmiterea acestor date cu privire la bunurile aflate in patrimoniul Municipiului Timişoara. i i

93 Compartiment Spaţii Cu Altă Destinație II VEST y Asigurarea evidenţei patrimoniului public si privat al Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, întocmirea inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public si privat în domeniul specific; u) Promovarea proiectelor de hotărâri pentru inchirierea, vânzarea, darea in folosință gratuită, concesionarea și administrarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; vY) Verificarea pe teren a sesizărilor, a cererilor de diverse modificări ale profilului de activitate, lucrări ale asociaţilor de locatari (proprietari), organe locale, cu privire la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; w) Păstrarea evidenţei cererilor beneficiarilor legii 341/2004 ( revoluționari ) privind solicitările de spații comerciale, x) Întocmirea de contracte de comodat privind atribuirea in folosinta gratuita a unor SAD-uri către fundații, asociații, organizații, ong-uti; y) Întocmirea şi actualizarea dispoziției de numire a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie, a comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa legii nr. 550/14.10.2002, a comisia pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie libere de sarcini; z) Întocmirea in vederea aprobarii in consiliul local, al regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta; aa) Centralizarea solicitărilor privind atribuirile de SAD-uri-uri, prelungiri contracte de inchiriere/concesiune care expiră, intocmirea ordinii de zi a comisiei, referate, proiecte de hotarari conform hotararilor comisiei, raspunsuri către solicitanti; bb) Întocmirea documentației în vederea prezentării în comisia pentru vanzarea spatiilor medicale si a comisiei de contestatii in baza ordonantei de urgenta nr. 68/28.05.2008; cc) Întocmirea de contracte de vanzare cumparare ale cabinetelor medicale în baza ordonanţei de urgențăa nr. 68/28.05.2008; contractele de vanzare cumparare ale spatiilor comerciale sau de prestari servicii ce cad sub incidenta legii nr. 550/14.10.2002; , dd) Eliberarea acordului pentru diverse lucrări ca racordări de apă — canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune , pentru spațiile cu altă destinație aflate în evidență; ec) Întocmirea de procese verbale de predare primire a spatiilor cu alta destinatie ; ff) Întocmirea tuturor actelor modificatoare la contractele aflate in cadrul biroului ( prelungiri, modificari parti, modificari obiect, etc.) gg) Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiior pentru închirierea şi, respectiv vânzarea SAD- urilor; hh) Întocmirea contractelor de concesiune, închiriere, vânzare, comodat, pentru SAD-urile aflate in evidenta biroului; ii) Întocmirea referatului pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a comisiei de rezolvare a contestațiilor;Întocmirea dispoziției de numire a comisiilor de licitatie ; jj) Asigurarea organizării procedurilor de licitatie a SAD-urilor, prin punerea la dispoziţia ofertanţilor a tuturor documentelor necesare, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale; kk) Asigurarea desfăşurării procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele verbale de deschidere şi de negociere); l) Transmiterea contractelor incheiate in cadrul biroului SAD, către Directia Fiscala a municipiului Timisoara — compartimentul urmarire si evidenta venituri nefiscale si serviciul impuneri, Directiei economice - Biroul Evidenta Patrimoniu, în vederea colectării creanţelor si catre terti. 46

10, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE a) Asigurarea inregistrarii unitatii administrativ teritoriale in SEAP; b) Elaborarea strategiei de contractare , programul anual al achizitiilor publice si/sau programul de cumparari directe, precum si modificarile/completarile ulterioare ale acestora ; c) Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice cu respectarea procedurilor legale; 11.SERVICIUL JURIDIC 11.1.Biroul Contencios 11.2.Biroul Consultanţă Juridică 11.1.Biroul Contencios a) Reprezentarea intereselor autoritatii publice Municipiului Timişoara, Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Primarului Municipiului Timisoara în faţa instanţelor judecătoreşti, susţinerea intereselor acestora, b) Formularea de întâmpinări, note scrise, precizări, obiecţiuni, concluzii, ridicări de excepții, alte cereri necesare şi utile soluționării cauzei, solicitarea administrării de probe în fața instanțelor; - d) Asigurarea evidenţei informatizate a proceselor şi litigiilor în care institutia este parte; e) Urmărirea obținerii titlurilor executorii pentru creanţele unității; Comunicarea titlurilor executorii compartimentelor de specialitate şi executorului judecătoresc; g) Solicitarea opiniei compartimentelor de specialitate și comisiilor constituite la nivelul instituţiei, vis a vis de solicitările formulate în litigiile în care instituţia este parte, opinie de care va ţine cont la formularea punctului de vedere al instituţiei în dosarele aflate pe rolul instanţelor; h) Solicitarea de relații de la alte instituţii, acolo unde este cazul; i) Formularea de răspunsuri la interogatorii şi de puncte de vedere la rapoartele de expertiză, în colaborare cu serviciile competente; j) Formularea de plângeri de carte funciară; k) Formularea contestaţiei la executare, a cererilor de suspendare a executării; Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; m) Exprimarea punctului de vedere în scris, prin referate, privind neexercitarea căilor de atac; n) Promovarea cererilor de chemare în judecată (desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenții, anulare acte administrative etc.) în baza unui referat întocmit de compartimentul de specialitate aprobat de Primarul Municipiului Timişoara; o) Formularea cererilor de intervenție, cererilor de chemare în garanție etc. în dosarele aflate pe tol şi în care institutia justifică un interes; p) Asigura autentificarea tuturor actelor notariale necesare instituţiei în baza procurii şi delegaţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara; 1) Asigurarea consilierea juridica şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv; s) Verificarea în evidenţa informatizată a Serviciului juridic cu privire la existenţa unor litigii, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice cât şi a compartimentelor interesate din cadrul instituţiei, formularea unui răspuns în scris, în baza cererii şi a actelor anexate. Indeplinirea şi a altor atribuții care necesită cunoştinţe superioare de specialitate juridică prevăzute de lege sau încredințate de către Primar şi de către şefii ierarhici superiori; u) Reprezentarea în fața instanţelor judecătoreşti competente a intereselor autorităţii administraţiei publice locale, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, in procesele avand ca obiect contestarea 47

titlurilor de creanta emise in baza OUG ur. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum si in litigiile vizand procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica; 11.2.Biroul Consultanţă Juridică a) Acordarea de consultanţă juridică celorlalte compartimente ale instituției în problemele legate de aplicarea executarea legilor; Asigurarea asistenței juridice compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi persoanelor fizice şi juridice care se prezintă audienţele Serviciului Juridic, în limitele competenţelor legale; b) Verificarea şi avizarea juridică a referatelor care însoțesc dispozițiile primarului, precum şi a dispoziţiilor primarului; d) Avizarea juridică a contractelor, protocoalelor, actelor adiţionale încheiate de Municipiul Timisoara e) Intocmirea, verificarea şi avizarea contractelor de achiziţie publică; şi în la f) Verificarea şi avizarea juridică a autorizării activităţiilor comerciale în domeniul alimentaţiei publice, precum şi acordarea de consultanţă pe toate celelalte domenii comerciale; £) Emiterea de avize juridice cu privire la rapoartele de specialitate ce însoțesc proiectele de hotărâri; 12,SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE a) Asigurarea desfăşurării activităţi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi sănătate din subordinea consiliului local timişoara; gestionarea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile publice sanitare; b) Reglementarea raporturilor dintre proprietarul imobilelor şi utilizator / comodatar / administrator / chiriaşi, în scopul derulării corespunzătoare a activităţii unităților de învăţământ şi sănătate; c) Valorificarea prin închiriere/dare în folosinţă gratuită/administrare a spaţiilor rămase disponibile în imobilele cu destinaţia de învăţământ şi sănătate; d) Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat, privat autorizat şi acreditat; e) Elaborarea documentatiei in vederea desemnarii reprezentanţilor primarului şi ai consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi sănătate, în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educaţiei din unităţile de învăţământ; f) Elaborarea documentatiei pentru schimbarea destinaţiei imobilelor sau părţi din imobile cu destinaţia învăţământ în vederea demolării, rămânerii la dispoziţia consiliului local, transmiterii în administrare/folosinţă gratuită/închiriere sau achiziţionare imobile destinate activităților şcolare; J Promovare proceduri administrative în vederea rezolvării situaţiilor parcelare, a înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcţii şi teren). g) Asigurarea, împreună cu celelalte direcţii, acţiuni privind actualizarea inventarului domeniului public al municipiului timişoara, referitor la imobilele cu destinaţia unități de învăţământ şi unități sanitare, conform cu prevederile legii 213/1998 actualizată; h) Asigurarea realizarii lucrărilor topo-cadastrale pentru intabularea imobilelor cu destinaţia unităţi de învăţământ/sănătate; i) Iniţierea procedurii privind închirierea unor imobile pentru desfăşurarea activităţi de învăţământ si sănătate /pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ prin licitaţie publică; j) Prezentare raportări şi/sau situaţii statistice solicitate de către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale, instituţii publice locale şi/sau centrale; k) Venfica cantitativ si valoric si avizeaza pentru plată situaţiile de lucrări înaintate spre decontare de către constructori, privind lucrările de reparaţii/întreținere a imobilelor aferente unităților de 48

învăţământ şi sănătate; urmărirea modului de execuţie al lucrărilor de reparaţii / întreţinere, încadrarea în termene şi in bugetul alocat pentru acestea. 13.1. Compartimentul Protecţia Muncii 13.3, Compartimentul Evidenţă Personal 13.3. Compartimentul State de Plată 13.4. Compartimentul Perfecţionare Profesională 13.5. Compartimentul Securitate în Muncă 13.1. Compartimentul Protecţia Muncii a) Asigurarea instruirii, testării şi perfecţionării profesionale periodice a persoanelor cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătății în muncă a salariatilor; b) Elaborarea actelor specifice activității şi comunicarea acestora celor în drept; c) Asigurarea selectării furnizorilor de medicina muncii, expertilor in evaluare, echipamentelor de protectia muncii, medicamentelor si materialelor sanitare precum si aparatura necesara cabinetelor medicale scolare; d) Asigurarea si urmărirea evaluării riscurilor la locurile de muncă si a stării de sănătate a salariatilor; 13.2. Compartimentul Evidenţă Personal a) Asigurarea selecţionării şi recrutarea de personal; organizarea şi asigurarea funcţionării comisiei de concurs/ solutionare contestatii, organizarea si desfasurarea concursurilor/ examenelor pentru angajare şi promovare , inclusiv a managerilor institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara; b) Intocmirea documentatiilor pentru încadrarea, promovarea, detașarea si încetarea activităţii pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor publice fara personalitate juridica; întocmirea contractelor de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, acte administrative privind încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale salariaţilor; c) Stabilirea drepturilor salariatilor ; d) Întocmeşte statele de personal, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, statele de funcţii; e) Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale / personale ale salariaților aparatului de specialitate si al serviciilor publice fara personalitate juridica; f) Eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de funcţionar public/de angajat cu contract individual de muncă; g) Întocmirea de raportări statistice privind activitatea de personal; h) Evidentierea salariatilor in registrele speciale; i) Asigurarea evidenţei timpului lucrat si nelucrat al salariatilor; j) FEfectuarea programării concediilor de odihnă ale salariaților si evidenţierea efectuării acestora; k) Consiliaza aplicarea procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaților, conform actelor normative în vigoare; ) Asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi de avere pentru persoanele cu funcţii de conducere/control şi funcţionarii publici; 13.3. Compartimentul State De Plată a) Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare la nivelul ordonatorului principal de credite; b) Elaborarea documentatiei in vederea aprobarii nivelului salariului de baza la nivelul ordonatoralui principal de credite si verifica propunerile ordonatorilor de credite ; 49

c) Urmărirea respectării legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul setviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local, d) Întocmirea proiectului de buget privind cheltuielile cu salalariile si cu pregatirea profesionala; 13.4. Compartimentul Perfecţionare Profesională a) Asigurarea selectării furnizorilor de formare profesională; b) Urmărirea derulării contractelor de formare profesională; c) Elaborarea planului de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile de formare profesională a salariaţilor; d) Urmărirea şi luarea măsurilor necesare pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului; e) Realizarea activităţii de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare,specializare,etc); e) Analizarea datelor şi informaţiilor şi elaborarea de programe, prognoze şi strategii de dezvoltare (în domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, etc.); 13.5 Compartimentul Securitate a) Elaborarea şi supunerea aprobării Primarului Municipiului Timişoara a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) Întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și supunerea spre avizarea instituţiilor abilitate; c) Coordonarea activității de protecție a informațiilor clasificate; d) Asigurarea relaţionării cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea si să controleze măsurile privitoare la protecţia informațiilor clasificate; e) Monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecție şi a modului de respectare a acestora; 14, BIROUL SPORT-CULTURĂ 14.1 Compartimentul Sport 14.2 Compartimentul Cultură 14.1.Compartimentul Sport a) Intocmirea Notelor de fundamentare pentru elaborarea bugetului local-secţiunea de funcţionare privind activitatea sportiva şi înaintarea către Direcţia Economică; b) Promovarea sesiunilor de selecţie a proiectelor de sport, în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local pentru proiecte de activitate sportivă; c) Verificarea dosarelor de finanţare depuse de către structuri sportive si organizaţii din punct de vedere al eligibilităţii; d) Întocmirea Raportului de prezentare al proiectelor de sport şi prezentarea Comisiei de evaluare; e) Efectuarea activităţilor secretariatului Comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor de proiecte şi comunicarea rezultatelor; f) Întocmirea documentaţiei Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a contribuţiilor financiare alocate structurilor şi organizaţiilor sportive ale căror proiecte au fost selectate; g) Încheierea contractelor de finantate nerambursabila ale Municipiului Timişoara cu structurile şi organizaţiile sportive; h) Urmărirea derulării contractelor de finanțare nerambursabilă şi execuţia contribuţiilor financiare, în baza rapoartelor comisiei de analiză şi control a documentelor justificative; întocmirea documentelor de plată; 50

i) Verificarea modulului de îndeplinire a clauzelor prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate de Municipiul Timişoara cu structuri sportive/organizțtii. Intocmirea fişelor de evaluare semestriale/ anuale privind modul de îndeplinire a obiectivelor si indicatorilor cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă; j) Întocmirea Notei cu propunerea pentru diminuarea contribuției financiare, si dupa caz, rezilierea contractului de finantare nerambursabila încheiat de Municipiul Timişoara cu structuri sportive/ organizatii, în cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor ce le revin; k) Întocmirea şi gestionarea derulării Agendei cu programe sportive proprii destinate comunităţii: (ex: Zilele Sportului pentru Toţi, Ziua Timişoarei, Gala Sportului); ]) Gestionarea activității desfăşurate în bazele sportive administrate: Sala Polivalentă (Olimpia) "Constantin Jude” , Complex Sportiv Bega, Baza sportivă”Adrian Stoicov”, terenurile de sport în aer liber amenajate de municipiu pe domeniul public; m) Întocmirea programelor de utilizare a bazelor sportive în baza programelor competiţionale şi a solicitărilor depuse de structuri sportive, organizatii, instituții pentru activităti sportive, culturale; n) Gestionarea programelor sportive pentru practicarea înotului recreativ şi de întreţinere , prin care cetaţenii au acces gratuit la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega: ” Mişcarea pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populaţie şi ”” Veteranii Masters”' - înot pentru persoane vârstnice; o) Întocmirea documentaţiei şi Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a modului de utilizare a bazelor sportive, tarifele si regimul de gratuități; p) Întocmirea documentelor necesare şi a contractului de punere la dispozitie/ închiriere a Sălii Polivalente "Constantin Jude” (Olimpia), a Complexului Sportiv Bega, a Bazei sportive” Adrian Stoicov”; q) Urmărirea modului de derulare a contractelor de punere la dispozitie/ închiriere a bazelor sportive şi execuția financiară a acestora cu toate operaţiunile necesare, conform reglementărilor legale; r) Emiterea facturilor şi documentelor de încasare, înregistrarea facturi în registru, chitanțe şi întocmirea situaţiei lunare a încasărilor; s) Efectuarea încasărilor în numerar, întocmirea borderoului-decont şi a monetarului de predare a sumelor încasate precum şi predarea la casierie a sumelor încasate pentru serviciile de la bazele sportive; t) Asigurarea cu personalul contractual angajat a verificării zilnice pentru buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor bazelor sportive; u) Asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru buna desfăşurare zilnică a programelor de pregatire sportivă, respectiv pentru logistica competițiilor sportive, a acţiunilor /evenimentelor sportive şi culturale desfăşurate în bazele sportive administrate; v) Verificarea zilnică a calităţii apei la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega şi completarea registrului de evidenţă zilnică a calităţii apei din bazin (valoarea pH-ului şi clorului rezidual liber); w) Executarea cu personalul propriu a lucrărilor de intervenții urgente, pentru reparaţii tâmplărie, instalaţii sanitare și electrice, igienizări şi zugrăveli, lucrări de curațire și îngrijire a spaţiilor verzi din perimetrul bazelor sportive; x) Efectuarea permanentă a constatrilor privind deteriorările, nefuncţionalitățile şi avariile la clădiri şi instalaţii, întocmirea referatelor şi documentatiilor pentru intervenţii de reparaţii si a referatelor cu necesarul de materiale; y) Administrarea şi întreţinerea terenurilor de sport construite de Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public; z) Întocmirea referatelor cu necesarul de materiale pentru curăţenie şi materiale de întreţinere pentru bazele sportive administrate; aa) Elaborarea programului anual de reparații curente şi generarea de documente suport necesare pentru realizarea lucrărilor de reparatii la bazele sportive; bb) Urmarirea stadiului de realizare a lucrărilor de reparații curente; participarea la recepții la terminarea lucrărilor; 51

cc) Intocmirea Referatelor de necesitate si oportunitate privind includerea în bugetul local-Programul de dezvoltare-investiţii a obiectivelor sportive; dd) Generarea de documente suport pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice la obiective de investiţii pentru imobile baze sportive, instituții culturale: referat de necesitate şi oportunitate / nota de fundamentare/ memorii tehnice/ cerere extrase CF pentru documentații topo cadastrale / corespondență compartimente; ee) Urmarirea stadiului de realizare a obiectivelor de investitii la obiective sportive, de cultură şi generarea de documente suport; ff) Intocmirea documentelor necesare, în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publice, pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii; gg) Gestionarea bazei de date privind evidenţa structurilor/ organizatiilor sportive, respectiv baza de date cu imobile baze sportive, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 14.2.Compartimentul Cultură a) Întocmirea Notelor de fundamentare pentru elaborarea bugetului local-secțiunea de funcţionare privind activitatea instituţiilor de cultură şi finanțarea unităților de cult şi înaintarea către Direcţia Economică; b) Promovarea sesiunilor de selecţie a proiectelor de finanațare a unităților de cult, în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult aparţinanad cultelor religioase recunoscute din România; c) Verificarea dosarelor de finanţare depuse de către unitaţile de cult din punct de vedere al eligibilităţii şi întocmirea Raportului de prezentare al proiectelor depuse catre Comisia de evaluare; d) Efectuarea activităților secretariatului Comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor de proiecte şi comunicarea rezultatelor; e) Întocmirea documentaţiei şi Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a sprijinului financiar de la bugetul local pentru unitaţile de cult ale căror proiecte au fost selectate; f) Încheierea protocoalelor de finanţare cu unitățile centrale de cult; g) Urmărirea derulării protocoalelor de finanţare şi execuţia contribuţiilor financiare; h) Încheierea Rapoartelor de analiză şi control privind documentele justificative; i) Întocmirea documentelor de plată pentru tranşele de contribuții financiare ; j) Întocmirea Notei cu propunerea pentru diminuarea contribuției financiare, şi după caz, rezilierea protocoalelor de finanţare nerambursabilă încheiate de Municipiul Timișoara cu unitățile de cult, în cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor ce le revin; k) Acordarea de suport pentru gestionarea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea instituțiile culturale, cinematografe, grădini de spectacole aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; ]) Gestionarea bazei de date privind evidența cu reţeaua de imobile în care funcţionează instituţiile culturale, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora, precum si evidența imobilelor în care funcţionează institutiile de cult; 15.BIROUL AUDIT a) Elaborarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern de la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi actualizarea acestora ca urmare a modificărilor organizatorice şi legislative; b) Avizarea normelor metodologice specifice entităţilor publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a cartei auditului intera; 52

c) Acordarea avizului în vederea numirii, respectiv destituirii şefului compartimentului de audit intern din cadrul entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara ; d) Acordarea avizului în vederea numirii, respectiv revocării auditorilor interni din cadrul entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; e) Elaborarea planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani; f) Elaborarea planului anual de audit public intern având la bază planul multianual de audit public intern; sg) Efectuarea activităților de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primăriei Municipiului Timişoara sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; h) Informarea U.C.A.A.P.. teritorial despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entității ce a dispus misiunea; i) Informarea Serviciului Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — reprezentant al U.C.CA.P.. în teritoriu, la solicitarea acestora, prin rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern; j) Bilaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care prezintă modul de realizare a obiectivelor Biroului Audit; k) Raportarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern, Primarului Municipiului Timişoara şi structurii de control intern abilitată; ) Realizarea misiunilor de audit public intern de asigurare, de consiliere și de evaluare; m) Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a codului privind conduita etică a auditorilor interni în cadrul compartimentelor de audit public intern din entitățile publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; n) Elaborarea programului de asigurare şi îmbunătățire a calității activității de audit public intern şi a raportului de monitorizare a programului de asigurare şi îmbunătățire a calității activității de audit intern; o) Desfăşurarea de activități specifice implementării, menținerii și îmbunățirii sistemului de control intern managerial la nivelul Biroului Audit, conform 0.8.G.G. nr. 400/2015 cu modificările aferente; p) Desfăşurarea, la nivelul Biroului Audit, de activități privind implementarea strategiei naționale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională şi de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public adoptate la nivelul unităţii administrativ- teritoriale; 16. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII a) Menţinerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calităţii implementat şi certificat în conformitate cu cerințele standardului de referință SR EN 1SO 9001:2015; b) Gestionarea şi monitorizarea proceselor sistemului de management al calităţii, pentru asigurarea eficienței activităţilor, controlului adecvat al acestora şi conformitatea cu cerinţele legale; c) Stabilirea metodologiei de elaborare a procedurilor operaționale și urmărirea respectării acesteia d) Coordonarea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara în activitatea elaborare şi actualizare a procedurilor operaţionale care documentează activităţile acestora, conform cerințelor legale și a modificărilor organizatorice; e) Asigurarea controlului tuturor documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv 53 |

elaborarea, aprobarea, difuzarea, uzul, codificarea, accesul, păstrarea, revizuirea, retragerea, arhivarea şi distrugerea documentelor calităţii; f) Desfăşurarea auditurilor interne anuale pentru verificarea menţinerii conformităţii sistemului de management al calității implementat cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015; g) Identificarea, analizarea, implementarea şi urmărirea acţiunilor corective adoptate ca urmare a constătării de neconformităţi în funcţionarea sistemului de management al calității; h) Organizarea analizei efectuate de conducere cu privire la starea şi funcţionarea sistemului de management al calității; întocmirea documentației care stă la baza acestei analize; i) Întocmirea chestionarelor de evaluare a satisfacției cetățenilor şi prelucrarea informaţiilor rezultate din completarea acestora; j) Identificarea unor măsuri de îmbunătățire continuă în vederea creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor cu privire la serviciile furnizate; elaborarea programului de îmbunătățire continuă; k) Elaborarea draftului programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul al Primăriei Municipiului Timişoara, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării sistemului; monitorizarea şi urmărirea îndeplinirii cerințelor minimale cuprinse în acesta de către compartimentele de specialitate. Corelarea procedurilor operationale existente în sistemul de management al calităţii cu cerinţele sistemului de control intern managerial şi realizarea de noi proceduri operaţionale și de sistem care să corespundă cerințelor legale specifice controlului intern managerial; m)Coordonarea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara în activitatea de stabilire a obiectivelor specifice, a indicatorilor de performanță și a riscurilor asociate acestora; n) Elaborarea centralizatorului obiectivelor specifice, a centralizatorului indicatorilor de performanţă şi a registrului riscurilor la nivelul instituției și supunerea acestora spre aprobare Primarului Municipiului Timişoara; o) Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. p) Consilierea entităților subordonate/sub autoritatea/in coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu privire la implementarea sistemului de control managerial şi a strategiei naționale anticorupţie, prin organizarea întâlnirilor necesare inclusiv la sediul acestora q) Întocmirea şi comunicarea planului de integritate pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie; 1) Întocmirea, aprobarea şi comunicarea inventarului măsurilor preventive anticorupţie. s) Întocmirea, aprobarea şi comunicarea seturilor de indicatori de evaluare şi a seturilor de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategia națională anticorupţie, precum și sursele de verificare. t) Cresterea gradului de cunoastere, înțelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul municipiului Timişoara şi la nivelul entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea sau sub autoritatea Municipiului Timişoara; participarea la actiunile menite a promova şi întări integritatea şi de a preveni corupția; u) Raportarea semestrială/anuală către Secretariatul Tehnic al SNA de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene privind aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara şi al entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea sau sub autoritatea Municipiului Timișoara; v) Monitorizarea măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi în vederea aducerii la îndeplinire; w) Întocmirea formularului de urmărire măsuri corective şi difuzarea acestuia structurilor responsabile cu aducerea la îndeplinire; x) Colectarea datelor de la toate structurile din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Timişoara, întocmirea şi comunicarea tabelului centralizator privind stadiul implementării măsurilor corective i i 54

dispuse de Curtea de Conturi, pe fiecare decizie în parte; actualizarea periodică a datelor; y) Urmărirea stadiului implementării măsurilor corective în cadrul unor întâlniri cu structurile responsabile și transmiterea situației către Curtea de Conturi, la solicitarea acesteia; Z) Asigurarea secretariatului Comisiei de Monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, a Comisiei de Monitorizare a Municipiului Timişoara şi a Echipei de gestionare a riscurilor organizată la nivelul Municipiului Timişoara; 17. CORPUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI a) Bfectuarea de misiuni de control încredințate de către Primarul Municipiului Timişoara; b) Soluţionarea sesizărilor adresate de cetățeni Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către acesta Corpului de Control şi Antifraudă; c) Verificarea iregularităților pentru care au fost întocmite formulare de constatare și raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Biroul Audit din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern”; d) Constată contravențiile şi aplică sancţiunile în cazul refuzului personalului de execuție sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Primarului Municipiului Timișoara Intern, în baza Legii nr. 672/2002, republicată și actualizată ; e) Efectuează cercetarea disciplinară la solicitarea comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici; n Efectuează cercetarea disciplinară la solicitarea comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici; 18.BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE a) Consilierea operatorilor economici cu privire la activitatile comerciale ; b) Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, în conformitate cu prevederile legale ; c) Emiterea acordului pentru desfaşurarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile legale ; d) Analizarea si solutionarea solicitărilor agenţilor economici în cazul modificării orarului de funcționare, pe o perioada limitată; priviind intenţia desfăşurării activităţii de soldare pentru participare la evenimentele comerciale ocazionale, emiterea avizului pentru desfaşurarea activităţii de comerţ stradal sau expedierea răspunsurilor negative , în vederea obţinerii acordului de funcţionare ambulant si desfăşurării unei activităţi de comerţ stradal temporar (terasă sezonieră, vehicul comercial, mobiler urban etc.) ; e) Soluționarea petițiilor operatorilor economici cu privire la diversele situaţii legate de necesitatea autorizării sau procedura legală de autorizare ; f) Analizarea si solutionarea documentațiilor depuse şi verificarea pe teren a condițiilor pentru întocmirea notei de constatare cu privire la avizarea sau respingerea cererilor depuse ; | aprobarea declaraţiilor de alimentaţie publică în conformitate cu prevederle H.G. nr. 843/1999, | 35

g) Verificarea pe teren a existenței acordului de funţionare ambulant sau a avizului penru desfăşurarea activităţii de comert stradal , precum şi dovada achitării taxelor de ocupare a domeniului public ; întocmirea documentelor specifice constatării(nota de constatare sau somaţie); b) Întocmirea de note de plată privind taxele de ocupare a domeniului public, de autorizare sau vizare anuală şi urmărirea plății acestora ; i) Urmărirea respectării clauzelor contractuale prevăzute în contractele de închiriere comerciale . j) Întocmirea de acte adiţionale la contractele de închiriere comerciale, în limita competenţelor legale. k) Întocmirea de referate de restituire sume aferente autorizării activităţilor comerciale sau ocupare domeniu public, în situaţia unor solicitări fundamentate ; l) Întocmirea documentelor specifice în cazul identificării unor fapte de comerţ stradal ilicite şi înaintarea acestora compartimentelor de specialitate; m) Participarea la acţiuni instituţionale sau interinstituționale menite să identifice acte şi fapte de comerţ neautorizate ; n) Întocmirea documentației privind anularea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, la solicitarea operatorilor economici ; privind propunerile de suspendare activitate/reducere orar de funcţionare, a acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale; o) Întocmirea si gestionarea bazei de date activității specifice; 19,BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECŢIE ŞI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE a) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de deţinere, întreţinere, creștere, transport şi comercializare a animalelor deţinute de către persoanele fizice şi juridice pe raza Municipiului Timişoara şi a contravenţiilor constatate pentru legislaţia de protecţia mediului, protecţiei animalelor, precum şi domeniul deratizării, dezinsecţiei şi dezinfecţiei; b) Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin; 'c) Verificarea sesizărilor/reclamaţiilor cetăţenilor și persoanelor juridice, inclusiv prin deplasare pe teren; d) Participarea la activităţile de control privind managementul animalelor de companie şi a animalelor fără stăpâni, precum şi pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, conform programelor stabilite; e) Urmărirea derulării contractelor de achiziţie publică, de lucrări şi servicii şi respectarea clauzelor contractuale conform normelor în vigoare, privind gestionarea populaţiei canine, animalelor de companie , activităţi de ecarisaj, combaterea vectorilor şi dăunătorilor, prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, delarvizare prestate de către operatorul de servicii publice şi recepţionarea lucrărilor; f) Verificarea activității operatorilor serviciilor publice specifice biroului conform programelor stabilite, organizarea periodică de întâlniri cu operatorii în domeniu, analizarea şi stabilirea de măsuri pentru soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor primite de la utilizatori; g) Recepţionarea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a lucrărilor şi serviciilor şi urmărirea realizării contractelor; întocmirea documentelor de plată a serviciilor prestate; h) Coordonarea acţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a unor spaţii publice, a unor instituţii publice, determinate de evenimente speciale, de necesitate sau de apariţia unor circumstanţe speciale care impun luarea de măsuri corespunzătoare; i) Asigurarea informării prin mijloace adecvate a populaţiei, agenţilor economici, instituţiilor publice asupra obligaţilor ce le revin privind protecţia, bunăstarea animalelor şi a lucrărilor de combatere a vectorilor pe raza municipiului Timişoara; j) Organizarea şi coordonarea de campanii de adopţie a animalelor de companie fără stăpân; 56

k) Promovarea şi susținerea de programe de educație a cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii, privind specificul compartimentului; )) Asigurarea necesafunctionarii institutiei ; m) Gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotarea apararatului propriu de specialitate păstrarea evidenţei actualizate a acestora; n) Întreprinderea demersurilor necesare pentru casarea obiectelor de inventar si mijloacelor fixe atunci cand depăşesc durata normală de funcționare si nu mai îndeplinesc caracteristicile de funcționare; scoaterea ulterioară a acestora din evidențele contabile; o) Întocmirea de procese verbale de receptie pentru mijloacele fixe care intră in gestiune, numerotarea prin coduri, predarea pentru înregistrare la Biroul Contebilitate şi urmărirea mişcării acestora în instituţie pe baza bonurilor de miscare (atunci cand acestea sunt predate de la un angajat la altul) p) Participarea la efectuarea anuală a inventarului la mijloace fixe si obiecte de inventar din instituție şi a celor date in custodie; comunicarea cu membrii comisiei de inventariere. q) Urmărirea contractelor de prestari servicii care le-au fost incredintate, a modului de derulare a termenelor de execuţie a lucrărilor si a termenelor scadente pentru achitarea facturilor corespunzatoare, inclusiv a contractelor de utilităţi necesare pentru desfăşurarea activității (salubrizare,apa-canal,energie electrica si termică) pentru toate locațiile in care isi desfasoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului. 1) Asigurarea respectării normelor de tehnică a securității muncii si a celor P.S.I pentru clădirile în care isi desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului. s) Urmărirea modului de întreţinere al clădirilor în care își desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului şi asigurarea funcţionării acestora la parametrii optimi. t) Urmărirea activității magaziei de consumabile si material; colaborarea cu Biroul Contabilitate. u) Urmărirea activității de curațenie în clădirile în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului şi asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea acestei activități. v) Participarea la organizarea alegerilor locale,parlamentare, europarlamentare şi a referendumurilor, asigurarea materialelor necesare si transportul buletinelor,urnelor,cabinelor,steagurilor pentru dotarea secțiilor de vot si buna desfășurare a acestora . | 20.BIROUL LOGISTICĂ a) Efectuarea demersurile necesare pentru punerea in aplicare a legilor si actelor normative care reglementează activitățile de achiziţii, emiterea de comenzi, incheierea si urmărirea contractelor de prestări servicii de telefonie fixă şi mobilă cât si servicii de intreţinerea parcului auto, liftului de transport persoane, rampelor de ridicare a persoanelor cu dizabilități, mentenanța sistemelor de numere ordine din cadrul Serviciului Relaționare directă cu cetăţenii (cameral2) si Direcţia de evidență a persoanei; b) Pregătirea documentațiilor tehnice necesar a fi transmisă Serviciului de Achiziţii Publice în vederea inițierii procedurilor de achizitie publică (referate de necesitate si oportunitate, caiete de sarcini, referate de fundamentare in vederea elaborării strategiei de contractare a achizitiei etc.); c) Estimarea fiecărui contract de achizitie publică ce urmeaza a se atribui si compararea valorilor contractelor cu pragurile valorice prevăzute in actele normative care legifereaza achizițiile publice; d) Administrarea contractelor de achizitie publică de produse si servicii rezultate in urma desfasurării procedurilor de achiziție publică solicitate Serviciului de Achizitii Publice; e) Urmărirea respectării clauzelor contractuale din contractile gestionate în cadrul biroului; 57

î) Întocmirea de propuneri de angajare si angajamente bugetare precum si referate in vederea angajării cheltuielilor bugetare; transmiterea acestora Direcţiei Economice; g) Organizarea activității si întreținerea parcului auto; h) Întocmirea de note de comenzi in vederea achiziționarii produselor si serviciilor; i) Eliberarea foilor de parcurs pentru autoturismele din parcul auto propriu al instituției şi a ordinelor de deplasare pentru conducătorii auto; j) Normarea consumului de carburanţi conform kilometrilor efectuaţi şi confirmaţi din foile de parcurs ale autoturismelor din dotarea parcului auto propriu al instituției şi întocmirea lunară a "fişei activităţii zilnice” pentru fiecare autoturism în parte conform normelor specifice legale în vigoare; k) Asigurarea aprovizionării cu bonuri valorice carburanți auto pentru autoturismele din parcul auto al instituţiei, cu respectarea normelor stabilite prin 0.G. nr. 80/2001 cu completările și modificările ulterioare. ID) Asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de exploatare și participarea la lucrările de întreţinere şi reparații a autoturismelor din dotarea parcului auto propriu al Primariei Municipiului Timisoara; m) Asigurarea încadrării în cotele stabilite conform legislaţiei în vigoare ale consumului de carburanţi pentru autoturismele din dotare; n) Încheierea asigurărilor auto obligatorii şi casco pentru autoturismele din parcul auto al instituţiei. 21,BIROUL SALUBRIZARE a) Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală, de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; b) Coordonarea şi urmărirea modului de realizare a serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi înghețului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; c) Monitorizarea prin GPS a lucrărilor mecanice stabilite conform graficelor de lucrări; d) Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi încadrarea lucrărilor în sumele alocate din bugetul local pentru serviciile de salubrizare; e) Întocmirea documentelor necesare decontării lucrărilor recepționate; 3) Întocmirea şi supunerea, spre aprobare, în Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a documentelor necesare în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică, în domeniul specific activităţii biroului, pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea problemelor de salubrizare şi întreţinerea căilor de comunicaţie în municipiul Timişoara; urmărirea respectării clauzelor contractuale în contractele rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziție; g) Organizarea de acţiuni ecologice de curățenie de primăvară şi de toamnă; h) Soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor, reclamațiilor şi solicitărilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, prin verificarea în teren a aspectelor sesizate şi aplicarea măsurilor legale ce se impun; Consilierea persoanelor fizice şi juridice în domeniul de activitate al biroului; î) Participarea la acțiuni comune desfăşurate împreună cu reprezentanți ai Direcţiei Poliţia Locală, CIT, ISU Timişoara, etc. D Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie de resturi de materiale rezultate din reparații şi din amenajări interioare; k) Participarea şi susţinerea de programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, împreună cu diverse organizații, asociaţii, instituţii; l) Întocmirea de informări, rapoarte şi note de constatare referitoare la acţiunile şi activităţile de salubrizare şi igienizare a municipiului, desfăşurate din inițiativa și sub organizarea Primăriei Municipiului Timişoara; 58

22, COMPARTIMENTUL SERVICII INFORMATICE a) Elaborarea de studii tehnice privind necesităţile instituţiei în funcţie de orientările curente în tehnologia informatică; b) Urmărirea asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice de management al documentelor cu alte sisteme informatice implementate in instituție; c) Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale privind contractele de prestări-servicii informatice sau de furnizare echipamente informatice încheiate de Primăria Municipiului Timișoara cu operatorii economici; d) Elaborarea caietelor de sarcini şi a documentelor, în sprijinul activității celorlalte compartimente; e) Propunerea de îmbunătăţiri, de soluţii tehnice şi organizatorice pentru sistemul informatic; participarea la aplicarea lor; f) Participarea la întocmirea programului anual al achiziţiilor publice şi a programului de investiţii; 8) Acordarea asistenței de specialitate structurilor organigramice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 23. COMPARTIMENTUL MONUMENTE a) Verificarea solicitărilor privind exprimarea dreptului de preemţiune în baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice de către Municipiul Timişoara, verificarea dosarului si elaborarea documentelor în vederea promovarii proiectului de hotărâre privind exercitarea /neexercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Municipiul Timişoara la intenția de înstrăinare a clădirilor monumente istorice aparţinînd persoanelor fizice sau conform H.C.L. nr.67/26, 02.2008, art.2, în vederea întocmirii şi eliberării adeverinţei dreptului de preemţiune. b) Elaborarea si gestionarea bazei de date reale , inclusiv în format electronic „actualizarea permanentă a evidenţei Monumentelor de for public şi a operelor comemorative de razboi aflate în administrarea Patrimoniului Timişoara , a personalităţilor marcante din cimitirele aflate în administrarea Municipiului Timişoara, conform Circularei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr.528/01.03.2010, a Legii nr.120/2016 Legii nr.422/2001 , Legii 3792003 şi D.P nr.326/2016. c) Întocmirea de situații si raportări statistice în domeniul de activitate; d) Comunicarea Direcţiei Fiscale a situației cu eliberarea adeverintelor de exercitare/neexercitare a dreptului de preemțiune , în baza legii 422/2001 privind protejarea monumentelor ; c) Culegerea de date , documentare, corespondență şi consultarea instituţiilor cu domeniul de activitate ce vizează Monumentele Istorice , în vederea completării bazei de date, a întocmirii fişelor analitice a monumentelor de for public aflate în evidenţele Municipiului Timişoara ,„ deschiderea dosarelor individuale cu plange topocadastrale, schiţe, fişă mijloc fix,P.V constatare stare fizică monument în conformitate cu Legea nr.120/2016 şi Legea nr.422/2001 actualizată; î) Preluarea în administrare a monumentelor eroilor neamului , conform Legii 379/2003, întocmirea bazei de date, inventariere , fotografiere , culegerea de date si colaborarea cu D.J.Cultură Timis în vederea completării fişelor de evidenţă a operelor comemorative de război şi deschiderea dosarelor individuale ; g) Transmiterea documentelor justificative în vederea corectării unor erori constatate în urma inventarierii periodice a monumentelor şi statuilor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara către Biroul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Direcţiei Economice şi înregistrării acestora în evidenţa Mijloacelor fixe . h) Asigura secretariatul a comisiei de verificare monumente , opere comemorative de razboi în baza D.P nr.326/2016. 39

i) Solutionarea sesizărilor de la cetăţeni sau Poliţia Locala cu privire la starea fizică a monumentelor şi statuilor din spaţiul public, deplasarea pe teren, verificarea şi întocmirea P.V.Constatare stare monument, colaborarea cu serviciile tehnice competente din cadrul P.M.T şi răspunsul în termen către petenţi privind remedierea aspectelor sesizate. j) Colaborarea cu compartimentele specializate din cadrul instituţiei, cu organismele de specialitate şi cu Instituţiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice precum şi cu proprietarii sau administratorii de momumente istorice; k) Înştiințarea proprietarilor sau titularilor drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre obligaţiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic al acestora; ) Arhivarea documentaţiilor aferente solicitărilor privind eliberarea adeverinţelor de exercitare/ neexercitare a dreptului de preemţiune în baza Legii nr.422/2001; m) Asigurea constituirea unei comisii mixte care să propună strategia de protejarea monumentelor de for public şi opere comemorative de război, să evalueze starea fizică a monumentelor şi operelor comemorative de război, si să estimeze bugetul necesar „în vederea prioritizării lucrărilor de reparare şi restaurare care se impun ; n) Întocmirea Listei cu monumentele propuse de reparat anual, înaintare spre analiză Biroului Comisiei de verificare pt. stabilirea obiectivelor propuse de reparat, a estimării bugetului pentru reparatii si pregătirea documentelor premergatoare intervenţiei ; o) Transmiterea documentelor pentru lucrările de investiții , respectiv pentru reparațiile curente; p) Colaborarea cu Casa de Cultură în cazul realizărilor unor monumente de for public sau replici precum si de înlocuire a unor elemente artistice componente distruse . q) Documentarea , consultarea şi colaborarea cu D.J.Cultură Timiş, Casa de Cultură Timis , Uniunea Artişilor Plastici Timiş , Muzeul Banatului ; r) Participa la organizarea evenimentelor festive şi a zilelor comemorative, adrese şi corespondenţa cu Instituţiile statului dar şi colaborarea cu serviciile abilitate din cadrul P.M.T, verificarea pe teren a principalelor obiective unde se desfăşoară ceremoniile militare şi religioase; s) Transmiterea documentelor in vederea evaluării si înregistrării in evidența mijloacelor fixe a monumentelor si statuilor care fac parte din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara; 24, COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ a) Identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul Municipiului Timişoara; b) Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informațiilor referitoare la protecția civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; c) Informarea şi pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; d) Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime în cazuri de urgenţă civilă; e) Înştiinţarea autorităților publice şi alarmarea populației în situaţii de protecţie civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; g) Asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă; 60

h) Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă; i) Participarea la activităţi de colaborare națională și internaţională în domeniu; j) Constituirea resurselor financiare şi constituirea bazei tehnico-materiale specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă; k) Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor scrise, telefonice, electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor instituției în domeniul situaţiilor de urgenţă; ) Coordonarea activității formațiunii de intervenţie „SALVO”, participarea la intervenții, activităţi, antrenamente şi la şedinţele de pregătire teoretică şi practică a membrilor formaţiunii; m) Actualizarea planurilor în domeniul situațiilor de urgență și elaborarea documentelor necesare comitetului local al municipiului Timişoara; n) Executarea unor acţiuni pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare; are acces liber în orice incintă a persoanelor fizice sau juridice, cu sprijinul organelor abilitate; o) Participarea la exerciții şi aplicații de protecţie civilă şi organizarea acțiunilor de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgență desfășurate în cadrul instituţiei ; p) Întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de muncă conform solicitărilor structurii teritoriale pentru probleme speciale Timiş; q) Efectuarea instructajului în domeniul situațiilor de urgență pentru salariaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; r) Controlarea modului de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace de stingere, propunerea de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în acest domeniu şi actualizarea documentelor operative pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor; s)] Elaborarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, tehnice, materiale destinate gestionării situațiilor de urgență; î) Asigurarea întreținerii şi menţinerea în stare de funcționare a echipamentelor de intervenţie şi a mijloacelor de radiocomunicații din dotarea compartimentului ; 25, COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVA a) Numirea reprezentanțiilor unităţii administrativ-teritoriale, Municipiul Timisoara în adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi aprobarea mandatului acestora; b) Propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie , cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de legislația în vigoare; c) Întocmirea scrisorii de aşteptări şi publicarea acesteia pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidații la postul de administrator sau director înscrişi pe lista scurtă; d) Monitorizarea și evaluarea prin reprezentanții săi în adunarea generală a acţionarilor a performanței consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unităţii administrativ- teritoriale — Municipiul Timisoara-acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii; e) Asigurarea transparenţei politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care exercită competențele de autoritate publică tutelară; O Mandatarea reprezentanților săi în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie; g) Monitorizarea şi evaluarea prin structurile de guvernanţă corporativă proprii a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi la contractul de mandat; 61

h) Stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administraţie, asigurarea înscrierii acestora în contractele de mandat; i) monitorizarea şi evaluarea aplicării prevederilor 0UG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice, şi raportarea către Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta şi cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea OUG ar. 109/2011. 26.UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ŞI CAPITALA EUROPEANA A CULTURII a) Identificarea de programe și generarea de proiecte adecvate pentru implementarea proiectelor asumate in candidatura capitala culturala; b) Contractarea de documentaţii tehnice și financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare. c) Elaborarea documentaţiilor necesare în vederea completării cererilor de finanţare corespunzătoare programelor şi surselor de finanţare identificate. d) Colaborarea cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaţionale nerambursabile, e) Urmărirea executării contractelor de finanţare încheiate în cadrul proiectelor ; f) Gestionarea resurselor aferente programelor/proiectelor coordinate; 27. COMPARTIMENTUL RELAȚIONARE CU MINORITĂŢILE ETNICE a) Asigurarea secretariatului consiliului consultativ al minoritatilor nationale, al intalnirilor, colaborarilor cu orasele infratite in care se vorbeste limba romana sau una din limbile minoritatilor nationale timisene; b) Gestionarea programelor si asigurarea desfasurarii activitatilor stabilite; c) Analizarea solicitarilor unitatilor de cult traditionale ale minoritatilor ; d) Participarea la elaborarea si realizarea programelor de reabilitare, pastrare, valorificare turistica si dezvoltarea patrimoniului; 28.BIROUL CABINET PRIMAR 8 28.1.Compartimentul Secretariat -28.2.Compartimentul Protocol - 28.3.Compartimentul Consilieri Personali Primar a) intocmeste agenda primarului; b) primeste, inregistreaza si distribuie zilnic corespondenta primarului ; c) asigura preluarea apelurilor telefonice la cabinetul primarului ; d) asigura accesul in biroul primarului, conform dispozitiilor acestuia ; 62

redacteaza corespondenta primarului; executa documentatiile pentru viza primar; asigura transmiterea documentelor prin fax si tine evidenta acestora ; executa si alte activitati specifice, dispuse de catre primar ; adminstreaza posta electonica —cabinet primar ; asigura consilierea primarului in domeniile de interes; tine evidenta operativa Dispozitiilor Primarului si Hotararilor Consiliului Local. 29,Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale mentinerea si dezvoltarea relatiilor autoritatii cu institutiile statului la nivel local, regional si national; asigura raportarea privind stadiul de realizare a programului de guvernare; organizeaza evaluarea managemantului institutiilor de cultura subordonate consiliului local; elaboreaza si sustine proiectele de hotarari in domeniul de activitate; 30, Biroul Construcţii-Instalaţii Pregătirea documentației necesare demarării procedurilor de achiziţii publice pentru servicii de proiectare şi lucrări de investiţii ( temă de proiectare, referat de fundamentare în vederea elaborării strategiei de contractare, referat de necesitate, notă conceptuală, angajament şi propuneri de cheltuieli), pentru toate investiţiile cuprinse în buget, la solicitarea Serviciului Școli Spitale, Biroului Sport Cultură şi a Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse, în limitele de competenţă ale biroului; Transmiterea către Serviciul Achiziţii Publice a documentelor în vederea demarării procedurii de achiziţii publice de servicii de proiectare pentru obiective din programul dezvoltare; Întocmirea documentațiilor pentru aprobarea prin HCL a lucrărilor de investiţii; Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor; n, Urmărirea derulării contractelor de servicii de proiectare şi a contractelor de lucrări de investiții (colaborare cu prestatorul - inclusiv deplasări pe teren - în elaborarea studiilor/proiectelor,) privind respectarea termenelor şi obligaţiilor contractuale; Urmărirea și verificarea în teren a lucrărilor de investiţii; Verificarea şi semnarea situaţiilor de lucrări și a facturilor întocmite de către prestatori/furnizori; Întocmirea de ordonanţări de plată şi predarea către Direcţia Economică pentru efectuarea plăţilor; Reținerea garanțiilor de bună execuţie şi eliberarea după finalizarea lucrărilor/serviciilor; Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale; Predarea investițiilor finalizate compartimentelor PMT spre administrare; Anunţarea Inspectoratului De Stat În Construcţii, Inspectoratului Teritorial De Muncă şi a eliberatorului autorizaţiei de construire cu privire la începerea şi finalizarea lucrărilor; 63

CAPITOLULUL IV DISPOZIȚII FINALE Art.46 În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara este implementat și certificat un sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 9001: 2015; Art.47 În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, integrat sistemului de management al calității, este implementat un sistem de control intern managerial, în conformitate cu cerințele legale. Art.48 Procesele prin care subdiviziunile structurii organizatorice, în baza atribuțiile aprobate, realizează fiecare activitate specifică în parte (desfăşurarea cronologică a acțiunilor/operațiunilor, circuitul documentelor, responsabilitățile, înregistrările care rezultă ş.a.) sunt documentate în proceduri de sistem şi proceduri operaționale aprobate de Primarul Municipiului Timişoara. Art.49 Pentru fiecare dintre subdiviziunile structurii organizatorice sunt aprobate anual obiective SMART care decurg din obiectivele generale stabilite de Primarul Municipiului Timișoara și a căror realizare este monitorizată. Riscurile de nerealizare a obiectivelor specifice sunt identificate, evaluate şi monitorizate la nivelul fiecărei structuri. Art.50 Fiecărui obiectiv specific îi sunt asociați unul sau mai mulți indicatori de performanță a căror îndeplinire este monitorizată permanent la nivelul fiecărei structuri . Art.51 Normele de conduită profesională sunt cuprinse într-un Cod de Etică și Integritate, aprobat prin Dispoziția Primarului, şi este adus la cunoştinţa tuturor angajaților instituţiei. Art.52 Regulamentul Intern este aprobat prin Dispoziţia Primarului şi este adus la cunoştinţa tuturor angajaților Primăriei Municipiului Timişoara. 64

CAPITOLULI CAPITOLUL II SECŢIUNEA I-A: SECȚIUNEA A-ILA : SECȚIUNEA A: SECȚIUNEA A-IV-A : CAPITOLUL III SECȚIUNEA I: SECȚIUNEA A-II-A : IL IL UI TV. V. 1, ll. 12. 13. 14 1.5. 1.5.1, 2. 2.1, 22. 23, 24, 3, 3.1. 32. 32.1. 3.2.2, 33. 33.1, 33.2, 3.3.3, 34, 341, 3.42. 3.5. 3.5.1. 3.3.2. 41, 42, 43, 44. CUPRINS DISPOZIŢII GENERALE CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Primarul Municipiului Timişoara Viceprimarii Municipiului Timişoara Administratorul Public Al Municipiului Timişoara Secretarul Municipiului Timișoara APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Structura Organizatorică Atribuţii Principale Atribuţii comune funcțiilor de conducere şi Funcţiilor de execuție Atribuții ale funcțiilor de conducere Responsabilităţi ale funcțiilor de conducere Autoritatea funcțiilor de conducere (competenţe) Atribuţii ale subdiviziunilor structurii organizatorice DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL Compartimentul Arhivă Compartimentul Administrare Fond Funciar Serviciul Autoritate Tutelară Serviciul de Administraţie Locală Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţeni Biroul Managementul Documentelor DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Biroul Finanţare Şcoli Biroul Contabilitate Biroul Evidenţa Patrimoniului DIRECȚIA EDILITARĂ Compartimentul Secretariat Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii Compartimentul Termoficare, Reţele de gaz Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă Compartimentul Realizare, Întreţinere, și Reparare Drumuri, Trotuare și Parcaje Intrainstituţionale ale Municipalități Serviciul Transpart Biroul Transport şi Siguranța Circulaţiei Biroul Monitorizare Trafic Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, Termoficare, Rețele de gaz, Reţele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii, Transport) Biroul Generare și Management Proiecte Edilitare Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare DIRECŢIA DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ Serviciul Certificări și Autorizări Compartimentul Atelier de Urbanism Compartimentul Management Documente, Arhivare şi Statistică Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic Pag.9 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 10-15 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 11-12 Pag. 12-13 Pag. 14 Pag. 14-15 Pag. 15-19 Pag. 15-16 Pag. 16-17 Pag. 17-18 Pag. 18-19 Pag. 19-24 Pag. 19 Pag. 19-21 Pag. 19 -20 Pag.20-21 Pag. 21-23 Pag. 21-22 Pag. 22-23 Pag. 23 Pag. 23-25 Pag. 23 -24 Pag. 24-25 Pag. 25-26 Pag. 25 Pag. 25-26 Pag. 26-32 Pag. 26 Pag. 26 Pag. 26-27 Pag. 27

4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.8.1. 482. 1.8.3. 4.84. 4.9, 6.1. 6.2. 61 62. 63. 71. 7.11, 7.1.2. 7.13. 7.14. 72. 81. 82. 9.1 92 9.3 10, 11, 11.1 112 12, 13, 13.1. 132. 13.3, 134. 13.5, 4 141 142 15 16 17 18 19 Biroul Banca de Date Urbană Biroul Avizare Conformităţi Pug/ Pud/ Puz Compartimentul Spaţii Publicitare Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Națională şi Locală Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu Biroul Eficientizare Energetică Blocuri Biroul Proiecte Diverse Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaționare cu Mediul Economic Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte DIRECŢIA EVIDENŢA PERSOANEI Serviciul Evidenţa Persoanelor Serviciul Stare Civilă DIRECŢIA DE MEDIU Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie și Amneliorare Mediu Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă (inclusiv Parcul Copiilor) Compartimentul Grădina Zoologică DIRECŢIA COMUNICARE-RELAȚŢIONARE Biroul Comunicare Compartimentul Comunicare electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) Compartimentul Monitorul Primăriei Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice Compartimentul Centrul de Informare Turistică Biroul Relaţii Internaţionale DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST Biroui Garaje, Cimitire, Coșerit și Spaţii Utilitare Biroul Cladiri-Terenuri I EST DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST Biroul Locuinte Biroul Cladiri-Terenuri II VEST Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I EST SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL JURIDIC Biroul Contencios Biroul Consultanţă Juridică SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE SERVICIUL RESURSE UMANE Compartimentul Protecţia Muncii Compartimentul Evidenţă Personal Compartimentul State de Plată Compartimentul Perfecţionare Profesională Compartimentul Securitate BIROUL SPORT-CULTURĂ Compartimentul Sport Compartimentul Cultură BIROUL AUDIT BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII CORPUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI ACTIVITĂȚI DMINISTRATIVE Pag.27-29 Pag. 29 Pag. 29 Pag. 29-31 Pag. 29-30 Pag. 30 Pag. 30 Pag.31 Pag. 31-32 Pag. 32-36 Pag. 32-33 Pag. 33-36 Pag. 36-39 Pag. 36-37 Pag. 37-38 Pag. 38 Pag. 39-40 Pag. 39-40 Pag.39 Pag.39 Pag. 39-40 Pag. 40 Pag. 40 Pag. 40-43 Pag. 40-41 Pag. 41-42 Pag. 43 — 46 Pag. 43-44 Pag. 44-45 Pag. 46 Pag. 47 Pag. 47 —48 Pag. 47-48 Pag. 48 Pag. 48-49 Pag. 49-50 Pag. 49 Pag. 49 Pag. 49-50 Pag. SO Pag. 50 Pag. 50 -52 Pag. 50-52 Pag. 32 Pag. 52-53 Pag. 53-35 Pag. 55 Pag. 55-56 Pag. 56 -57

20 BIROUL LOGISTICĂ Pag. 57-58 21 BIROUL SALUBRIZARE Pag. 58 22 COMPARTIMENTUL SERVICII INFORMATICE Pag. 59 23 COMPARTIMENTUL MONUMENTE Pag. 59-60 24 COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE Pag. 60 —61 URGENȚĂ 25 COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVĂ Pag. 61-62 26 UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE Pag. 62 CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 27 COMPARTIMENTUL RELAŢIONARE CU MINORITĂŢILE Pag. 62 ETNICE 28. BIROUL CABINET PRIMAR Pag. 62-63 28.1. Compartimentul Secretariat Pag. 62-63 282. Compartimentul Protocol Pag. 62-63 28.3 Compartimentul Consilieri Personali Primar Pag. 62-63 29. Compartimentul Relații Locale, Regionale și Naționale Pag. 63 30 Biroul Construcții-Instalații Pag. 63 CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE Pag.64 a CUPRINS Pag. 65-67 (sar

Atasament: hcl_292_anexa1.pdf

CORPERTITENT| ADMINISTRARE FOND FUNGIAR [COMPARTIMENT ARANĂ TEL SERVITE ADMINISTRATIE DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL TE 20 APRILIE 2018 CONSILIUL LOCAL dl 052018 fm DIRECTIA RECTOR EXECUTIV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA SECRETARIAT = DIRECTIA EDILITARA. DRESTOR oi Er TEI 8 pr esa RE SR Sr FOT TAI) TR DIRECTIA DE ASISTENTA, SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA EI BIROUL EVIDENTA. PATRIMONICILUL Teri DIRECTIA [ECONOMICA SE = BIROUL CONTABLITATE EXECUTIV, E BIRSUL E SCOLI BEST ro e | URBARA, SOARE DIRECTOR] EXECUTIV EROUL VICEPRIMAR EREI E FROESTE SEI DIVERSE a DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA COMPARTIMENT E = COMPETENT INDUSTRIALE SI EDEN DIRECTIA FISCALA R DIRECT, DE EVIDENTA A PERSOANELOR DRESTOR EXESUTIV SERVICIUL STARE CVLA DREGTIA SLABIT BIROUL IRE GOSERIT| PRIMAR ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA ENURI SIDOTARI BRECTOR EXECUT, BROUL STAS TERENURII ET, cz [nou Locuniie = pers E) EROUL GLABIRI EXECUTIV REST CLT TERENURI SI DOTARI SEE SPORT OLUS MUNICIPAL TIMISOARA. UER BIROU RECEA E DIREOTIA COMUNICARE- RELATIONARE, DIREGTERE EXECUTIV, = = VICEPRIMAR EREU SCOLI-SPITALE| BIROUL + SPORT CULTURA DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SEGTORUL AUTOMOTIVE REGIONAL DE GOMPETENTE SI A CENTRULUI CEIA “NEBUN [ADMINISTRATOR | PUBLIC Finante ENE | Steel ORARE. ROL CONSTRCRI INSTALATI DIRECTIA POLITIA LOCALA TIMISOARA CESTI GORPORATIVA [a aaa | SSE) E ez TIMISOARA SERVICIUL PUBLIC CRESE [SERVICIUL PUBLIG ASISTENTA MEDICALA ERE [CONSULTANTA | RIDICA | une SPITALUL CLINIC DEE URGENTĂ PENTRU COPI 1 (SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE Sl PNEUMOFTIZOLOGIE BIRO GONTENGIOS SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LOUIS TURCANU TIMISOARA. VICTOR BABES TIMISOARA CET fpRorECTIA MUSCA e [ TOTAL POSTURI DIN CARE de demnitate publică functii publice de conducere functii publice de exeoutie SP DEPLATAJ SERAGUL une personal contractual de conducere porsonal contractual de execuție TEATRUL DE STAT GERMAN TIMISOARA FILARMONICA BANATUL TIMISOARA SECURITATE CASA DE CULTURA A, Mun, MUNICIPIULUI TIMISOARA TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKI GERGELY TIMISOARA.

Atasament: hcl_292_anexa2.pdf

Anexa la H CL nr. [ STAT DE FUNCŢII Auexa DO da for m, 292/22.05. 2018 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu Funcţia publică/ Post contractual Numar Nr.ort Denumirea funcţiei Nivel studii |Cls. |Grad posturi l, FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA L T|PRIMAR 1 2|VICEPRIMAR : 2 Total functii demnitate publica 3 IL APARAT PROPRIU A . Functii publice de conducere 3 Secretar s 1 4 Director general Ss 0 5 Arhitect Şef $ 1 6 Director executiv Ss d) 8 1 Sef serviciu s 20 8 Şef birou Ss 31 Total functii publice de conducere 61 B. Functii publice de executie 9|Consilier s I superior 180 10|Consilier RI Î principal 123 11|Consilier s l asistent 86 12|Consilier s l debutant 15 13|Consilier juridic s l superior 9 14|Consilier juridic s l principal 6 15|Consilier juridic s l asistent 2 15| Auditor Ss | superior 4 16|Auditor Ss l principal 1 17| Auditor s l asistent 1 18|Referent de specialitate SSD II superior 6 19IReferent M III ___|superior 38 20|Referent M 1 20|Referent M IIl_asistent 1 Total functii publice de executie 473 Total functii publice 334 C.1. Functii personal contractual de conducere 21|Administrator Public Ss 1 22|Sef birou $ 1 Total personal contractual de conducere 2 C.2. Functii personal contractual executie 23|nspector de specialitate $ IA, 11 24|nspector de specialitate R | 4 25|Inspector de specialitate Ss II 28 26| Inspector de specialitate Ss D 2 27 |Expert sportiv Ss UI 2 28|Referent SSD IA, 1 29|Referent M IA 6 30|[Referent M [ 4 31|Referent M UI 2 -_32|Functionar [ 1 33|Casier l 5 Total personal contractual de executie 66 C.3 Functii contractuale de deservire 34 |Ingrijitor 8 35 |Paznic 2 36 |Magaziner 1 37 |Administrator 0 38 |Arhivar 1 39|Sofer 5 40 |Muncitor calificat [ 6 41|Muncitor calificat N 2 42 |Muncitor calificat N 5 42 |Muncitor necalificat 0 Total personal contractual de deservire 30 Total personal contractual C.1+C.2+C.3 98 D.TOTAL APARAT PROPIU 632 TOTAL GENERAL 635 SEF SERVICIU RESURSE E RODICA AUREL, [cet