keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 143/24.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Hale productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 143/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Hale productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006504/28.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Hala productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara conform Proiectului nr. 15/03/2006, întocmit de S.C. PRO - ARH S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic Zonal - Hala productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3282 Freidorf, nr. topo A 1318/1/2, arabil extravilan, în suprafaţă de 14500 mp, fiind proprietatea S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. şi S.C. CROITER'S S.R.L. Şag.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Hala productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Suprafaţa de teren studiată se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii şi va trece în zona D de impozitare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. şi S.C. CROITER'S S.R.L. Şag;
-Proiectantului S.C. PRO - ARH S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_Hala_productie_-_Model.pdf

E :\P

R O

IE C

TE an 2006\P

R O

IE C

TE IN

LU C

R U

\P U

Z C IU

TA +H

A LA

\P R

O IE

C T A

U TO

R IZA

R E

\P L C

IU TA

.jpg

S .C

. P R

O - A

R H

S .R

.L. str. zona S

teaua nr. 15 / tel: 285334

LEG EN

D A

P LA

N U

R B

A N

IS TIC

ZO N

A L - m

unicipiul Tim isoara

arh. Laura Tifan G y

S ef proiect

D esenat

P roiectat

A pr.2006

1:1000

R E

G LE

M E

N TA

R I U

R B

A N

IS TIC

E

15/03/2006

P .U

.Z.

03-A

D enum

ire proiect :

B eneficiar:

A m

plasam ent:

P lansa:

D ata:

S cara :

P l. nr.:

Faza:

N r. proiect:

Tim isoara,Z. S

teaua,bl. 15

Inreg.O R

C . J 35/674/2001

C .F. nr. R

13948134

arh C osm

in Judea

S pecificatie

N um

e S

em natura

R eferat/ E

xpertiza N r. / D

ata V

erificator/E xpert

N um

e S

em natura

C erinta

m un.TIM

IS O

A R

A , parcela nr. A

1318/1/2

P .U

.Z. - A 1318/1/2

• PL. IN

C A

D R

A R

E 1: 5000

arh. Laura Tifan G y

proprietar: S

.C . IN

D IM

E X

-C IU

TA S

.R .L. - 1/2 parte

S .C

. C R

O ITE

R 'S

C O

N S

T S .R

.L. - 1/2 parte

C .F. nr. 3282 FR

E ID

O R

F parcelanr. top : A

1318/ 1/ 2

S uprafata teren: 14500 m

pRETELE ELEC TR

IC E- A

X LEA 20K

V

PA R

C ELE PR

O PU

SE

LIM ITA

ZO N

EI STU D

IA TE

D E

1320 D

R U

M U

R I EXISTEN

TE

H C

n 1305 C

A N

A LE EXISTEN

TE

TER EN

A R

A B

IL - EXTR A

VILA N

ZO N

A D

E PR O

TEC TIE SI SER

VITU TE A

C

U LO

A R

ELO R

D E U

TILITA TI G

EN ER

A TO

A R

E D

E R ISC

U R

I TEH N

O LO

G IC

E

C O

N D

U C

TE

PA R

C ELA

conform C

.F. nr. 3282 -Freidorf

C O

N STR

U C

TII PR O

PU SE

ZO N

A IN

D U

STR IA

LA

SPA TIU

VER D

E

C IR

C U

LA TII PR

O PU

SE

S .C

. IN D

IM E

X -C

IU TA

S .R

.L. si S

.C . C

R O

ITE R

'S C

O N

S T S

.R .L.

11.00

7.13

6.00

30.00

50.00

10.00

31.00 10.00

12001200

90.48

83 parcare - 13 locuri

parcare - 3 locuri

parcare - 23 locuri

2.00 6.009.00 16.00

8.00

34

7.00

106

84.16

parcare - 10 locuri

21

17.05

IN TER

D IC

TIE D E C

O N

STR U

IR E

R ETR

AG ER

E D IN

AX LEA C U

12 M

parcare - 7 locuri

parcare - 4 locuri

parcare - 4 locuri

12.00

R9.0

R9.0

12.00

26.00

perspectiva

30.00

43.90

50.00

1718

10.00

R EG

LEM EN

TA R

I si PR O

PU N

ER I

ZO N

A de C

O N

STR U

C TII

1.1 P rocentul de ocupare a terenului m

axim

adm is : P

.O .T.= 75

% , C

.U .T. m

ax = 2 1.2 R

egim ul m

axim de inaltim

e adm is :

P + 2E

1.3 Zona construibila va fi retrasa cu o distanta cuprinsa intre 7 m

si12 m de la frontul stradal.

B ILA

N T TER

ITO R

IA L : Suprafata teren = 14500 m

p

Suprafata aferenta circulatiilor= 1470 m

p - 10.13%

din S .teren

Suprafata teren construibil = 13030 m p - 89.87%

din S .teren

S uprafata aferenta

constructiilor industriale = 10424 m p

- 80% din S

.teren construibil

S patii verzi = 2606 m

p - 20% din S

. teren construibil

Atasament: Memoriu_-_PUZ_Hale_productie.pdf

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

FOAIE DE CAPAT Pr. nr. 15 / 03 – 2006 – P.U.Z.

Denumirea proiectului : P.U.Z. A 1318/1/2

Beneficiar : S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Proiectant general : S.C. PRO – ARH S.R.L.

Arh.LAURA TIFAN GY

Arh.COSMIN JUDEA

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

Data : Mai 2006

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

OPIS Piese scrise :

Foaie de capat Opis Dovada drept de semnatura R.U.R. Dovada plata taxa R.U.R. Certificat de Urbanism Contracte de vanzare–cumparare teren Extras CF Oferta de donatie pt. drum Avize PUZ :

Transelectrica nr.4082 din 12.06.2006 TransGaz nr.3206 din 12.06.2006 Sanitar nr.340/M din 06.06.2006 Pompieri nr.826235 din 16.06.2006 Aparare Civila nr.627 din 07.06.2006 Aviz Unic – Retele exist. nr.1083 din 04.07.2006 Comisia Circulatie nr.2489 din 06.07.2006 Drumuri si Mediu Urban nr.380 din 05.06.2006 OCPI nr.536 din 10.07.2006 ANIF nr.6422 din 03.06.2006 Mediu nr.170RP din 11.10.2006 Aviz C.J.T. nr.86 din 26.10.2006

Studiu geotehnic Memoriu general Regulament de urbanism

Piese desenate :

Plan de situatie / parcelar – STEREO 70 - existent Plan parcelar cu propunerea de dezmembrare pt.drum Plan incadrare in P.U.G. 01 Plan incadrare in planul de dezv. ind. a mun. Timisoara 01* Plan analiza existent 02 Plan reglementari urbanistice 03 Propunere amenajare parcele 04 Prospecte stradale propuse 05

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1 Date generale – obiectul lucrarii

Denumirea proiectului : Plan urbanistic zonal – P.U.Z. Freidorf – C.F. 3282 Nr.Top: A 1318/1/2

Beneficiar : S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Proiectant : S.C. PRO- ARH S.R.L. Timisoara, zona Steaua bl. 15.

Contract nr : 15 din 20.03.2006

Data : Iunie 2005

Planul Urbanistic Zonal este identificat prin C.F. Freidorf nr. 3282, NR. TOP A1318/1/2, al carei proprietari sunt S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Prevederile din acest regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara si “ Studiul privind dezvoltarea spatiala in Aglomerarea Urbana Timisoara “ – avizat cu H.C.L. nr.325 din 26.07.2005, care vor deveni odata cu aprobarea lor, acte de autoritate pentru administratia locala.

2. STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTARII URBANE

2.1 Incadrarea in teritoriu Parcela studiata este amplasata in partea de Sud-Vest a municipiului Timisoara,

avand acces la Calea Sagului prin partea de nord printr-un drum existent.

2.2 Analiza situatiei existente Terenul in studiu nu este ocupat de constructii sau amenajari, el fiind in momentul

de fata un teren viran, amplasat in proximitatea municipiului Timisoara. Este delimitat la partea din Nord-Est de un drum de acces - De 1320. cu profil transversal de 4 m, la Sud- Vest un canal de desecare Hcn 1305, la Sud-Est terenul identificat prin nr TOP 1318/1/3 si la Nord-Vest terenul cu nr TOP 1318/1/1.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

2.3. Caracteristici climatice Zona municipiului Timisoara se incadreaza in caracteristicele climaterice generale

specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata.

Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate: primaverile sunt timpurii si adesea capricioase veri uscate si lungi toamne lungi si cu temperaturi relativ constante ierni blande si scurte

Caracterizarea climaterica a zonei: • temperatura medie multianuala a aerului: 8,8º C • data medie a primului inghet : 11 octombrie • nr.mediu al zilelor tropicale(Tmax. > 30ºC): 8 zile/an • cantitatea medie multianuala a precipitatiilor : 660mm/an • durata medie de stralucire a soarelui : 1924,1 ore/an • numar mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an • numar mediu al zilelor cu bruma: 25 zile/an

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate apare fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa in medie de 736cal/m² la 21.06 si 118 cal/ m² la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0,342.

Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180zile. Din punct de vedere al particularitatilor topoclimatice se remarca o repartitie relativ

uniforma a unora dintre elemente meteorologice. Potrivit fenomenului de incalzire globala si in aceasta zona se observa o usoara deviere spre excesiva.

2.4. Seismicitate. Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat

in zona “D” cu perioada Tc =1,0 sec si k =0,16 .

2.5 Cai de comunicatie Circulatia auto principala se desfasoara pe Calea Sagului, singura cale de acces

spre terenul studiat fiind dinspre acesta pe strada de legatura intre Calea Sagului si Pod – Fabrica de zahar si drumul de acces D.C 2106.

2.6 Echiparea edilitara Terenul nu este prevazut cu retele de gaz, canalizare, apa si telefonie. Zona este

traversata de o retea electrica aeriana de 20 Kv.

2.7. Probleme de mediu: Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun

in mod curent conf. legislatiei in vigoare. De asemenea nu se constata in acest moment in zona activitati poluante care sa impuna luarea de masuri speciale.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

2.8. Optiuni ale populatiei: In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructiile ce urmeaza a

se realiza sunt cladiri cu un regim de inaltime de Parter, P+ 1E, maxim P+ 2E, iar zona, conform P.U.G. are functiunea de industrie si servicii.

3. REGLEMENTARI

3.1 ELEMENTE de TEMA

Obiectivele majore ale Planului Urbanistic Zonal al terenului in studiu sunt: - zonificare functionala – pentru stabilirea parcelelor si a functiunilor permise - stabilirea obiectivelor nou propuse si a disponibilitatilor de amplasament - organizarea circulatiei, si amenajarea domeniului public - masuri de reglementare urbanistica a zonei, ca instrument de aplicare de catre

foruri abilitate.

3.2 ZONIFICAREA TERITORIULUI

Tinind cont de dezvoltarea urbana ulterioara a municipiului Timisoara, si respectand reglementarile impuse prin Planul Urbanistic General, in Planul Urbanistic Zonal se inainteaza urmatoarele propuneri:

- o parcelare a terenului in loturi de suprafete aproximativ egale, in vederea transformarii caracterului zonei – in zona industriala. - se propun interventii specifice unei zone industriale ( regim de inaltime, aliniere, integrare ).

3.3 ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Se propune realizarea unui profil stradal de 12.00 m compus din 7.00 m carosabil marginit pe fiecare parte de 0.50 m alveole si 1.00 m trotuare si 1.50 m spatiu verde. Acest lucru se va realiza prin cedarea de o parte si de alta a drumului a unei fasii de teren conform documentatiei cu propunerea de dezmembrare si oferta de donatie anexate.

3.4 REGIMUL de ALINIERE al CONSTRUCTIILOR

Pentru cladirile de birouri si halele de productie si depozitare se propune o retragere minima de 7.00 m fata de limita terenului mai mica, si minim 11.00 m fata de limita mai lunga.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

3.5 REGIM de INALTIME

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele P, P+ 1E, P+ 2E.

Prin P.U.Z. se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste. Se vor admite accente locale ale acoperisului, in functie de perspectiva constructiei. Fiind zona industriala inaltimea maxima a acoperisului la hale va fi stabilita de catre proiectant, dar nu va depasi 12 m.

3.6 MODUL de UTILIZARE al TERENULUI

Se propune un procent de ocupare al terenului de 75.00% si un coeficient de utilizare al terenului de maxim 2.

3.7 ECHIPAREA TEHNICO- EDILITARA

3.7.1. ALIMENTARE CU AP•.

Situa•ia existent•. În prezent parcela studiat• nu are instala•ii de alimentare cu ap• potabil• sau

industrial•.

Situa•ia propus•. Consumul de ap• din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer

pentru angaja•i •i pentru igienizarea spa•iilor. Nu exist• consum de ap• tehnologic•. Sistemul de alimentare cu ap• propus pentru acest P.U.Z. este format din o re•ea de distribu•ie din conducte de polietilen• PE-HD, De = 125 mm în lungime de cca. 170 m. Aceste conducte se vor racorda la o extindere a re•elei de ap• municipal• din Timi•oara. Din aceast• re•ea de distribu•ie se vor racorda cele dou• parcele propuse prin intermediul a dou• bran•amente individuale.

Re•eaua proiectat• va asigura atât consumul menajer cât •i asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,5 m în lungul str•zilor conform plan•elor anexate.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizeaz• execu•ia lucr•rilor de investi•ii. La fazele urm•toare •i anume Certificat de Urbanism •i Autoriza•ie de Construire pentru lucr•rile propriu zise se va ob•ine avizul definitiv cu solu•ia aliment•rii cu ap• care va cuprinde toate detaliile de execu•ie necesare constructorului precum •i avizele de gospod•rie subteran• pentru re•elele edilitare din zon•.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Breviar de calcul – alimentare cu apa 1. Necesarul de ap•. Se estimeaz• pentru zona industrial• un num•r de:

- nr. angaja•i = 50 persoane. - norm• de consum = 80 l /om /zi.

- nr. angaja•i = 40 persoane. - norm• de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed = 1,1 x [(50 x 80) /1000 + (40 x 20) /1000] = 5,28 m3 /zi. Qzimax = 1,15 x Qzimed = 6,07 m3 /zi. Qorarmax = 2 x Qzimax /24 h = 0,51 m3 /h.

3.7.2. CANALIZARE.

Situa•ia existent•. În prezent terenul nu este sistematizat, are func•iunea de teren agricol •i în

concluzie nu exist• canalizare menajer• sau pluvial• în zon•.

Situa•ia propus•. Canalizarea propus• pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ

(canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere Apele uzate menajere provenite de la obiectiv vor fi colectate prin intermediul unei

re•ele de canalizare subterane realizate din tuburi de PVC cu De 200 •i vor fi desc•rcate într-o extindere sistemul centralizat de canalizare a municipiului Timi•oara. Pe traseu re•elei de canalizare propus• pe amplasament vor fi amplasate c•mine de vizitare •i intersec•ie cu un diametru de minim 1m.

2. Canalizare apelor pluviale Apele pluviale de pe platformele betonate •i cl•diri din interiorul parcelelor vor fi

colectate în rezervoare individuale subterane având 15 m3 fiecare. Apele astfel colectate vor fi folosite pentru undarea spa•iilor verzi din cadrul fiec•rei parcele.

Apele pluviale colectate de pe drumuri •i trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale •i dirijate spre un rezervor de re•inere propus conform plan•elor anexate. Rezervorul de re•inere va avea un volum de 20 m3.

La execu•ie se vor respecta distan•ele minime între utilit••i conform normelor în vigoare.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Breviar de calcul - canalizare 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajer•.

Quz zimed = 0,8 x Qzimed = 4,22 m3 /zi. Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 4,86 m3 /zi. Quz orarmax = 0,8 x Qorarmax = 0,41 m3 /h.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizeaz• formula: Qm = m x i x •S x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care •ine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a re•elei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mic• de 40 minute. i – intensitatea normal• a ploii de calcul; i = 110 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafa•a bazinului aferent sec•iunii considerate în ha; S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul si aleile pietonale deoarece

apele pluviale colectate de pe parcele vor fi re•inute în bazine individuale). S drum = 0,43 ha.

Ø – coeficient de scurgere corespunz•tor suprafe•ei S. Ø = 0,85 – pentru drumuri.

În concluzie; Qm = 0,8 x 110 x 0,43 x 0,85 = 32,16 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maxim• este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min.

Rezult• debitul de ap• colectat: Qcolectat = 32,16 x 10,3 x 60 = 20 m3.

3.7.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA.

Situa•ia existent•. Pe lotul in studiu, nu exista retele de alimentare cu energie electrica

corespunzatoare. Singura retea existenta este cea de medie tensiune, de 20 Kv.

Situa•ia propus•. Pentru alimentarea cu energie electrica este necesara extinderea retelei stradale

existente. Solutia de racord aerian sau subteran se va stabili pe baza unui proiect de bransament si racord intocmit de specialisti ai F.R.E.T.

Pentru iluminatul public stradal retelele de alimentare vor fi subterane. Necesarul de energie electrica se stabileste pentru categoria de zona industriala si

in functie de dotarile propuse. Se vor respecta distante minime fata de retele existente, impuse prin avizele eliberate.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

3.7.4. ECHIPAREA CU RETELE DE TELECOMUNICATII.

Situa•ia existent•. Pe lotul in studiu, nu exista retele de telecomunicatii.

Situa•ia propus•. Extinderea retelei de telecomunicatii se va face la solicitarea beneficiarilor catre

regia de telecomunicatii Romtelecom sau alte societati de telecomunicatii, pe baza unei documentatie specifice.

3.7.5. ALIMENTARE CU GAZ.

Situa•ia existent•. Pe lotul in studiu, nu exista retea de gaze naturale.

Situa•ia propus•. Pentru incalzirea constructiilor, se vor monta centrale termice proprii cu combustibil

solid (n lemn / rumegus ), prevazuta si cu boiler pentru prepararea apei calde, incorporate in cladire si prevazute cu cos pentru evacuarea gazelor nearse.

Procesul tehnologic nu necesita utilizarea gazelor naturale, astfel nu este necesara extinderea retelei existente in apropierea lotului in studiu.

3.8. PROTECTIA MEDIULUI

În cadrul P.U.Z. - ului propus se vor desf••ura, în exclusivitate, activit••i care au un impact nesemnificativ sau un impact redus asupra mediului. Desigur, orice activitate nou propus• fa•• de cultura agricol• presupune, totu•i, un grad de poluare a factorilor de mediu. În cazul nostru, factorii de mediu posibil afecta•i sunt :

3.8.1. Protec•ia calit••ii apelor. Conform specificatiilor tehnice descrise la cap. 3.7., aliniatele : 3.7.1., 3.7.2.

3.8.2. Protec•ia aerului. Obiectivul va putea constitui un factor de poluare a aerului prin emisii •i imisii

rezultate în urma arderii combustibililor pentru înc•lzirea spa•iilor. Pentru reducerea polu•rii datorit• emisiilor •i imisiilor de la centralele termice se vor realiza co•uri de fum corespunz•toare ca •i în•l•ime •i diametru util astfel încât nivelul de poluare s• se încadreze în prevederile STAS 12574 /1987.

3.8.3. Protec•ia împotriva zgomotului •i vibra•iilor. Obiectivul prin natura activit••ii va putea produce zgomote •i vibra•ii. Având în

vedere c• obiectivul este amplasat izolat iar activit••ile se vor desf••ura în cl•diri închise cu

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

geam de termopan nu se poate pune problema zgomotului sau a vibra•iilor la limita de proprietate.

3.8.4. Protec•ia împotriva radia•iilor. Nu este cazul, în cadrul obiectivului nu se vor desf••ura activit••i care s• presupun•

probleme de radia•ii.

3.8.5. Protec•ia solului •i subsolului. Nu este cazul, toate suprafe•ele obiectivului vor fi betonate sau gazonate •i vor fi

monitorizate orice fel de posibile polu•ri ale solului sau subsolului.

3.8.6.Protec•ia ecosistemelor terestre •i acvatice. Nu este cazul, în zon• nu exist• ecosisteme terestre sau acvatice sensibile.

3.8.7. Protec•ia a•ez•rilor umane •i a altor obiective de interes public. Vecin•t••ile sunt constituite exclusiv de terenuri agricole.

3.8.8. Gospod•rirea de•eurilor generate pe amplasament. De•eurile vor fi constituite din de•euri curente menajere rezultate de la angaja•i •i

clien•i •i din de•euri tehnologice. Se va organiza o colectare selectiv• a de•eurilor pentru a asigura un grad ridicat de

reciclare •i refolosire. De•eurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate •i depozitate la

Deponeul ecologic gestionat de c•tre S.C. RETIM S.A. De•eurile tehnologice se vor colecta separat •i se vor preda spre reciclare sau

refolosire în func•ie de natura fiec•rei activit••i desf••urate.

3.8.9. Gospod•rirea substan•elor toxice •i periculoase. Nu este cazul, nu se vor accepta desf••urarea de activit••i care s• foloseasc•

substan•e toxice sau periculoase în cantit••i semnificative.

4. CONCLUZII si MASURI in CONTINUARE

Ca prioritati ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si drumul de acces la standarde normale pentru categoria prevazuta.

Locurile de parcare vor fi prevazute in incinta fiecarie unitati.

Intocmit : arh. Laura Tifan Gy

ing. Alin Co•a

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM P.U.Z. A1318/1/2

INTRODUCERE

Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. A1318/1/2”

Regulamentul cuprinde prevederile generale si apoi specifice pentru zona studiata in cadrul P.U.Z.-ului, grupate in capitole. Prevederile sunt redactate sub forma unor articole tratand subiecte distincte.

PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

Articolul 1. Prezentul regulament se aplica teritoriului marcat in planul de reglementari care

face parte integranta din acest regulament dupa cum urmeaza: VECINATATI : - la NordEst: drumul De 1320 - la NordVest: parcela cu nr. top A1318/1/1 - la SudVest: canalul de desecare Hcn1305 - la SudEst: parcela cu nr. top A1318/1/3

Articolul 2. Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului

aferent Planului Urbanistic General. Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

CONDITII de AMPLASARE, ECHIPARE si CONFORMARE a CONSTRUCTIILOR

CARACTERISTICI ale PARCELELOR

Articolul 3. In cazul terenului de fata, se vor prevedea 2 parcele cu suprafete aproximativ

egale de 7427 mp, respectiv 5603 mp.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA de ALINIAMENT

Articolul 4. Constructiile se vor alinia in functie de forma parcelei dupa cum urmeaza:

- pentru cladirile de birouri si halele de productie si depozitare, in cazul parcelei de pe colt, se propune o retragere minima de 7.00 m fata de limita terenului mai mica, si minim 11.00 m fata de limita mai lunga. - in cazul celeilalte parcele, retragerea obligatorie va fi conforma cu plansele anexate in PUZ.

Articolul 5. Retragerile sau iesirile de la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi

autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor din zona, in conditiile avizarii documentatiei de serviciul de urbanism al municipiului Timisoara.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA de LIMITELE LATERALE si POSTERIOARE ale PARCELEI

Articolul 6. Pentru toate constructiile noi ce se vor realiza pe o parcela se impune o distanta

minima fata de limitele laterale si fata de limita posterioara a acesteia, dupa cum urmeaza: - fata de limitele laterale ale parcelei se vor respecta retrageri minime de 1.90 m. - fata de limita din spate se va respecta o retragere minima obligatorie ce variaza conform planselor anexate.

Articolul 7. Nu se accepta amplasarea constructiilor la distanta mai mica de 1.00 m, fata de

limita de proprietate atunci cand scurgerea apelor meteorice este indreptata catre limita parcelei.

Articolul 8. Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi marginea parcelei, nici chiar in

cazul amplasarii unui duplex pe doua parcele alaturate, iar apa meteorica captata de invelitoarea cladirii va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

Articolul 9. In cazul anexelor, a garajelor sau a constructiilor cu caracter provizoriu,

retragerile fata de limitele laterale ale parcelelor vor fi de minim 1.00 m. Nu se accepta ca aceste anexe sa fie considerate ca si spatii de folosinta pentru

animale, sau alte functiuni decat depozitare. Nu se accepta amplasarea lor in partea din

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L. fata a parcelei decat in spatele corpului principal de cladire sau retrase cu cel putin 20 de m de la frontul stradal.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA de ALTELE pe ACEEASI PARCELA

Articolul 10. In cazul amplasarii mai multor cladiri sau hale pe aceeasi parcela distanta dintre

ele va fi egala cu minim inaltimea la cornisa a cladirii cu inaltimea mai mica, dar nu mai putin de 6 m.

In situatia in care peretii orientati catre spatiul dintre cele doua cladiri nu au ferestre sau au doar ferestre de la dependinte (casa scarii, wc, bai sau camari), aceasta distanta poate fi redusa la 5 m.

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI

Articolul 11. Procentul de Ocupare al Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa

sa fie ocupata la sol cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la sol a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentei lotizari se va respecta un P.O.T. maxim de 75%. Depasirea P.O.T. este permisa numai cu avizul compartimentului de specialitate

din cadrul municipiului Timisoara in cazuri speciale – terenuri de colt, alipiri, sau in functie de anumite functiuni propuse care necesita mai mult spatiu.

Coeficientul de Utilizare al Terenului va fi de maxim 2.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Articolul 12. Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 12.00 m. Inaltimea acoperisului la coama va fi de maxim 14.00 m. Regimul de inaltime al constructiilor va fi de P, P+1E sau maxim P+ 2E.

CONDITII de ACCES si DRUMURI

Articolul 13. Pentru a fi construibil, un teren trebuie sa aiba acces la un drum sau strada.

Parcela va avea in mod obligatoriu un acces auto de minim 6 m latime, si un acces pietonal de cel putin 1 m latime. De asemenea este obligatoriu prevederea de locuri de parcare sau garare pe teren propriu in latime de minim 2.50 m.

Articolul 14. Este interzisa amplasarea garajelor pe parcele in afara regimului de aliniere

principal.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Articolul 15. - Drumuri Drumurile prevazute in acest P.U.Z., trebuie sa permita satisfacerea regulilor

minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, salvare, circulatia persoanelor handicapate loco-motor.

Din aceasta cauza, nu se vor prevedea drumuri mai mici de 12 m.

CONDITII de ECHIPARE EDILITARA

Articolul 16.

Situa•ia existent•. În prezent parcela studiat• nu are instala•ii de alimentare cu ap• potabil• sau

industrial•.

Situa•ia propus•. Consumul de ap• din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer

pentru angaja•i •i pentru igienizarea spa•iilor. Nu exist• consum de ap• tehnologic•. Sistemul de alimentare cu ap• propus pentru acest P.U.Z. este format din o re•ea de distribu•ie din conducte de polietilen• PE-HD, De = 125 mm în lungime de cca. 170 m. Aceste conducte se vor racorda la o extindere a re•elei de ap• municipal• din Timi•oara. Din aceast• re•ea de distribu•ie se vor racorda cele dou• parcele propuse prin intermediul a dou• bran•amente individuale.

Re•eaua proiectat• va asigura atât consumul menajer cât •i asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,5 m în lungul str•zilor conform plan•elor anexate.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizeaz• execu•ia lucr•rilor de investi•ii. La fazele urm•toare •i anume Certificat de Urbanism •i Autoriza•ie de Construire pentru lucr•rile propriu zise se va ob•ine avizul definitiv cu solu•ia aliment•rii cu ap• care va cuprinde toate detaliile de execu•ie necesare constructorului precum •i avizele de gospod•rie subteran• pentru re•elele edilitare din zon•.

Breviar de calcul – alimentare cu apa 1. Necesarul de ap•. Se estimeaz• pentru zona industrial• un num•r de:

- nr. angaja•i = 50 persoane. - norm• de consum = 80 l /om /zi.

- nr. angaja•i = 40 persoane. - norm• de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed = 1,1 x [(50 x 80) /1000 + (40 x 20) /1000] = 5,28 m3 /zi. Qzimax = 1,15 x Qzimed = 6,07 m3 /zi. Qorarmax = 2 x Qzimax /24 h = 0,51 m3 /h.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L. Articolul 17.

În prezent terenul nu este sistematizat, are func•iunea de teren agricol •i în concluzie nu exist• canalizare menajer• sau pluvial• în zon•.

Canalizarea propus• pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

Articolul 18. – Canalizarea apelor uzate menajere Apele uzate menajere provenite de la obiectiv vor fi colectate prin

intermediul unei re•ele de canalizare subterane realizate din tuburi de PVC cu De 200 •i vor fi desc•rcate într-o extindere sistemul centralizat de canalizare a municipiului Timi•oara. Pe traseu re•elei de canalizare propus• pe amplasament vor fi amplasate c•mine de vizitare •i intersec•ie cu un diametru de minim 1m.

Articolul 19. – Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe platformele betonate •i cl•diri din interiorul parcelelor vor

fi colectate în rezervoare individuale subterane având 15 m3 fiecare. Apele astfel colectate vor fi folosite pentru undarea spa•iilor verzi din cadrul fiec•rei parcele.

Apele pluviale colectate de pe drumuri •i trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale •i dirijate spre un rezervor de re•inere propus conform plan•elor anexate. Rezervorul de re•inere va avea un volum de 20 m3.

La execu•ie se vor respecta distan•ele minime între utilit••i conform normelor în vigoare.

Breviar de calcul - canalizare 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajer•.

Quz zimed = 0,8 x Qzimed = 4,22 m3 /zi. Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 4,86 m3 /zi. Quz orarmax = 0,8 x Qorarmax = 0,41 m3 /h.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizeaz• formula: Qm = m x i x •S x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care •ine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a re•elei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mic• de 40 minute. i – intensitatea normal• a ploii de calcul; i = 110 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafa•a bazinului aferent sec•iunii considerate în ha; S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul si aleile pietonale deoarece

apele pluviale colectate de pe parcele vor fi re•inute în bazine individuale). S drum = 0,43 ha.

Ø – coeficient de scurgere corespunz•tor suprafe•ei S. Ø = 0,85 – pentru drumuri.

În concluzie; Qm = 0,8 x 110 x 0,43 x 0,85 = 32,16 l /s.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maxim• este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min. Rezult• debitul de ap• colectat:

Qcolectat = 32,16 x 10,3 x 60 = 20 m3.

Articolul 20. – Retele electrice, telefonice si CATV Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului ca si iluminatul

public, de asemenea si retelele de telecomunicatii trebuiesc introduse in subteran. Pentru alimentarea cu energie electrica este necesara extinderea retelei stradale

existente. Solutia de racord aerian sau subteran se va stabili pe baza unui proiect de bransament si racord intocmit de specialisti ai F.R.E.T.

Pentru iluminatul public stradal retelele de alimentare vor fi subterane. Necesarul de energie electrica se stabileste pentru categoria de zona industriala si

in functie de dotarile propuse. Se vor respecta distante minime fata de retele existente, impuse prin avizele eliberate.

Extinderea retelei de telecomunicatii se va face la solicitarea beneficiarilor catre regia de telecomunicatii Romtelecom sau alte societati de telecomunicatii, pe baza unei documentatie specifice.

Articolul 21. – Gaze Pentru incalzirea constructiilor, se vor monta centrale termice proprii cu combustibil

solid ( lemn / rumegus ), prevazuta si cu boiler pentru prepararea apei calde, incorporate in cladire si prevazute cu cos pentru evacuarea gazelor nearse.

Procesul tehnologic nu necesita utilizarea gazelor naturale, astfel nu este necesara extinderea retelei existente in apropierea lotului in studiu.

Articolul 22. – Salubritate Orice cladire, precum si orice alta unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau

recreere, trebuie sa fie prevazuta cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in pubele – amplasate intr-un loc special pe propriul teren.

ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCTIILOR

Articolul 23. Orice constructie noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie

armonios in zona. Constructiile noi trebuie – prin proportii si configuratia fatadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zona industriala, si sa asigure prin inaltime, forma, si dimensiunile sale o continuitate in profilul general al strazii.

Articolul 24. Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior, si

materiale de constructii precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic, etc..)

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L. Pentru toate constructiile, fatadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi

executate de aceeasi calitate arhitecturala si urmarindu-se aceleasi criterii, chiar si atunci cand rezulta un calcan.

Executia finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

Articolul 25. Nu se accepta sub nici o forma culori contrastante la nici o fatada (violet, roz sau

alte culori intepatoare), acestea trebuie sa fie executate de o calitate superioara si in tonuri moderate.

Articolul 26. Imprejmuirea la frontul stradal va respecta o inaltime minima de 2 m, cu un soclu

inalt cu dimensiuni cuprinse intre 30 si 50 de cm. Forma arhitecturala si materialele de executie trebuie sa se incadreze si sa se subordoneze stilului arhitectural adoptat de cladirea principala pentru a forma impreuna cu aceasta un tot unitar.

In cazul unor reparcelari si al realizarii unor constructii noi, imprejmuirile vor fi realizate in sprijinul celor existente. Ele nu vor depasi in inaltime imprejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

Pe celalalte laturi ale terenului (in afara frontului stradal), se pot realiza imprejmuiri opace (zidarie, lemn etc) sau transparente (plasa de sarma), cu o inaltime maxima de 2.00 m.

FUNCTIUNI si alte POSIBILITATI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 27. Din punct de vedere al functiunilor care pot fi asimilate in zona terenului studiat,

7.5 % va fi rezervat pentru rezolvarea cailor de circulatie. Din terenul ramas de amenajat, se va rezerva un procent de minim 20% pentru zone verzi .

Articolul 28. Tipul de subzona functionala:

FUNCTIUNEA DOMINANTA: Functiunea dominanta a zonei este cea industriala, zona fiind compusa din

locuinte cu caracter urban si semi-rural, cu un regim de inaltime P, P+ 1E, P+ 2E.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE: Functiunile complementare admise zonei sunt: - Servicii si functiuni de tip industrial (hale de productie, spatii de depozitare, hale

de prelucrare), cladiri de birouri. - Spatii verzi amenajate. - Accese carosabile, alei pietonale, parcaje, garaje.

S.C. PRO- ARH S.R.L.

zona Steaua nr. 15, sc. A tel./ fax: 0256/ 285334

P.U.Z. – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L. si S.C. CROITER’S CONST S.R.L.

Articolul 29. UTILIZARI PERMISE

-Activitati industriale, de productie sau prelucrare; -Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite; -Statii de intretinere auto; -Statii de spalare auto; -Spatii verzi amenjate. -Panouri mari de publicitate in spatiile verzi de aliniament sau parcuri. -Accese pietonale, carosabile, parcari.

Articolul 30. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

-Ferme agro-zootehnice, abatoare -Anexe pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

-Panouri mari de publicitate in spatiile verzi de aliniament sau parcuri. -Depozite de deseuri. -Construirea de locuinte individuale sau cuplate cu caracter semiurban cu

garajele aferente. -Construirea de locuinte pentru maxim 2 familii. - alte functiuni ce nu se incadreaza unei zone industriale: (gradinite, spatii de

cult, cabinete medicale, farmacii) -nu este permisa utilizarea unor spatii de la parterul unor cladiri pentru comert,

sau activitati ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare: magazin mixt, cabinet medical, birouri, farmacie, etc.

Arh.Laura Tifan Gy