keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 134/27.04.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Extindere zonă industrială" - strada Ion Slavici, nr. 135, Timişoara

27.04.2004

Hotararea Consiliului Local 134/27.04.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Extindere zonă industrială" - strada Ion Slavici, nr. 135, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004 - 000513/ 13.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , modificata si completata;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c),(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Extindere zonă industrială" - strada Ion Slavici, nr. 135, Timişoara. conform Proiectului nr. 42/2003, întocmit de S.C. "ARHITECT TRÎMBIŢAŞ" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.4782 - Freidorf fiind proprietatea S.C. JOINT INVEST SRL Timişoara,cu numerele cadastrale A 1265/2/2/1, A 1265/2/2/2 şi Cc 1265/2/2/3, în suprafaţă de 15 000 mp şi a lui Cardoş Horia-Dan şi Cardoş Denisa, înscris în C.F. nr. 4663 - Freidorf, cu nr. top A 1265/2/1 , în suprafaţă de 1 ha.

Art. 2: Planul Urbanistic Zonal - "Extindere zonă industrială" - strada Ion Slavici, nr. 135, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 15 ani.
Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. "ARHITECT TRÎMBIŢAŞ" SRL;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_Slavici.pdf

Atasament: Referat_PUZ_Slavici.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL Nr. U32004 - 000513/ 13.02.2004

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Extindere zonă industrială” – strada Ion

Slavici, nr. 135,Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal –“Extindere zonă industrială”– strada Ion Slavici, nr. 135, Timişoara. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de proiectant S.C.”ARHITECT TRÎMBIŢAŞ” S.R.L.,Proiect nr. 42/2003, la cererea S.C.”JOINT INVEST” SRL strada Lucian Blaga,nr.1, etj.1, apt.23, Timişoara.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în partea de sud/vest a municipiului Timişoara, în cartierul Freidorf, în apropierea vechii platforme industriale constituită din Fabrica de Zahăr şi C.E.T.Vest. Funcţiunea terenului este arabil în intravilanul extins, două parcele şi curţi – construcţii o parcelă.

Zona studiată face parte dintr-o zonă mai largă a cărei destinaţie specifică propusă prin PUG Municipiul Timişoara este de zonă verde amenajată şi plantaţii de protecţie.

Prin PUZ – “Extindere zonă industrială” – strada Ion Slavici se propune funcţiunea de industrie cu plantaţii de protecţie şi rezolvarea tramei majore pe străzile Slavici şi Polonă. Extinderea industrială este în concordanţă cu funcţiunile vecine: S.C. “SHELL GAS” S.A.Bucureşti şi S.C.”VESTAGROTIM” S.A.. Pentru construirea halei propuse există avizul favorabil al Inspectoratului de Protecţie a Mediului Timişoara.

Suprafaţa totală studiată în cadrul PUZ este de 15 000 mp. Terenul este proprietatea S.C. JOINT INVEST SRL Timişoara, înscris în C.F. nr.4782, cu numerele cadastrale A 1265/2/2/1, A 1265/2/2/2 şi Cc 1265/2/2/3.

Pe terenul studiat se propune construirea unei hale, ce va respecta un POT maxim de 75%.

Propunerea va avea prevăzute parcaje conform normelor HG 525/1996 şi RLU aferent PUG municipiul Timişoara. Procentul de spaţii verzi va fi asigurat prin amenajări şi parcări înierbate. Referitor la trama majoră se prevede amenajarea intersecţiei dintre strada Slavici cu strada Polonă, sub forma de sens giratoriu şi amenajarea străzii I. Slavici de la 2 benzi la 4 benzi de

circulaţie. S.C.JOINT INVEST S.A. va dona pentru lărgirea străzii I.Slavici suprafaţa de 1596 mp. din terenul proprietatea sa, conform actului de donaţie anexat.

Prin PAT – municipiul Timişoara şoseaua de centură trece pe strada I.Slavici. Prin avizul Comisiei de Circulaţie a Primăriei Timişoara nr.23 din 29.01.2004 centura a fost deviată fără a mai afecta strada I.Slavici.

Conform Aviz nr.4293/3 linia electrică de 20 Kv ce trece pe terenul studiat va fi deviată pe zona verde a străzii I.Slavici, de către proprietarii terenului.

Propunerea se încadrează în prevederile Certificatului de Urbanism, nr 5648 din 28.11.2003.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal - “Extindere zonă industrială”– strada Ion Slavici, nr.135, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 15 ani.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU INSPECTOR, dr.arh. Radu Radoslav arh. Laura Mărculescu urb. Carmen Ilie

Avizat pentru legalitate, Jr. Mirela Lasuschevici