keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/25.02.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara"

25.02.2003

Hotararea Consiliului Local 31/25.02.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003- 2746/18.02.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor art.25 alin 1 şi Anexa I din Legea nr.350/2001 peivind amennajarea teritoriului şi urbanismul;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere Avizul nr.4/14.02.2003 al Consiliului Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara" conform Proiectului nr. 7/2002 , întocmit de S.C. PIR S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal " INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara .
Terenul studiat are o suprafaţă de 63,6 ha.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
ŞTEFAN PACE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI