keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 363/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 363/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-003129/18.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrăliror de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 4.02/2008, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+3E, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,8, spaţii verzi de 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 208.610 mp este inscris în C.F. 4501, nr. cadastral Cc 1299/5/1/1/1, în suprafaţă 68 104 mp., C.F. 5260, nr. cadastral Cc 1299/5/1/1/2, în suprafaţă 25 085 mp., C.F. 5258, nr. cadastral Cc 1299/5/1/2, în suprafaţă 703 mp., C.F. 4421, nr. cadastral Cc1299/2/5, în suprafaţă 28 528 mp., C.F. 4395, nr. cadastral Cc 1299/2/8, în suprafaţă 34 332 mp. şi nr. cadastral Cc1299/2/9, în suprafaţă 2 113 mp., C.F. 4394, nr. cadastral Cc 1299/2/11, în suprafaţă 30 670 mp. şi nr. cadastral Cc1299/2/12, în suprafaţă 2155 mp., proprietatea firmei S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L., Chişoda şi în C.F. 4502, nr. cadastral Cc 1299/5/4 (top.1265/2), în suprafaţă 8 820 mp. şi C.F. 140742/A, nr. cadastral Cc 1299/4/5/1, în suprafaţă 8 100 mp., proprietatea firmei S.C. DEL BONO & CO S.A. Timişoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu clădiri cu funcţiuni comerciale, servicii şi depozitare", Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de largirea drumurilor propuse vor trece in domeniul public, in conformitate cu plansa nr. 4 din proiect nr. 4.02/2008 - Proprietatea asupra terenurilor.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarialor S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L si S.C. DEL BONO & CO S.A. ;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_DN59_km7_Incadrare.pdf

Atasament: Mem_PUZ_DN59_km7_dr.pdf

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI / DN 59, KM 7+500 DREAPTA Beneficiar: S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

Comuna Giroc, Chişoda, DN 59 km 8+550 stânga Amplasament: Timişoara – teritoriul intravilan

Calea Şagului / DN 59, km 7+500, dreapta

Nr. topo. Cc 1299/5/1 – dezmembrat (Cc 1299/5/1/1/1, Cc 1299/5/1/1/2, Cc 1299/5/1/2), Cc1299/2/5, Cc 1299/2/8, Cc1299/2/9, Cc 1299/2/11, Cc 1299/2/12, Cc 1299/5/4 (top.1265/2), Cc 1299/4/5/1, Cc 1299/5/2 (top.1265/1/a/2), Cc 1299/5/3 (top.1265/1/b)

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada CarpaŃi nr. 15, Timişoara www.pilotteam.ro

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

Timişoara, iunie 2008

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

2

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Timişoara, Str. CarpaŃi nr. 15 www.pilotteam.ro Arh. Glad Paul Tudora Arh. Laura Mărculescu Edilitare: S.C. HAL PRO S.R.L. Ing. Alin Coşa Electrice: S.C. CAPABIL S.R.L. Ing. Ileana Căpăstraru Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Ing. Vasile Percec Mediu: S.C. FELDAN CONSULT S.R.L. Ing. Marius Damian

LISTA DE SEMNĂTURI

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

3

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAłIEI

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

BENEFICIAR : S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, Teritoriul intravilan

Calea Şagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta

NUMĂR PROIECT : 4.02 / 2008

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

DATA ELABORĂRII : iunie 2008

Obiectul lucrării Prezenta documentaŃie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic, instituŃional şi tehnic pentru realizarea unei zone pentru comerŃ, servicii şi depozitare pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud a teritoriului administrativ, pe parcelele cu nr. topo Cc 1299/5/1 – dezmembrat (Cc 1299/5/1/1/1, Cc 1299/5/1/1/2, Cc 1299/5/1/2), Cc1299/2/5, Cc 1299/2/8, Cc1299/2/9, Cc 1299/2/11, Cc 1299/2/12, Cc 1299/5/4 (top.1265/2), Cc 1299/4/5/1, Cc 1299/5/2 (top.1265/1/a/2), Cc 1299/5/3 (top.1265/1/b) Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condiŃiile pentru: - Utilizare funcŃională a terenului, în relaŃie cu planurile de urbanism aprobate în zonă; - Trasarea şi profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu cele existente sau prevăzute prin planurile de urbanism; - Modului de ocupare al terenului şi condiŃiile de realizare a construcŃiilor. - Realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate. - Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent. Surse documentare Pentru elaborarea acestei documentaŃii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcŃiile de dezvoltare ale teritoriului: - Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara; - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara; - Planuri urbanistice aprobate in zona, pe teritoriul municipiului Timişoara si al comunei Giroc;

MEMORIU GENERAL

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

4

- Ridicare topografică pentru zona studiată La elaborarea documentaŃiei s-a Ńinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism., şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUłIA ZONEI Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud a Municipiului Timişoara, în intravilan, conform Planului Urbanistic General. Amplasamentul este poziŃionat pe DN 59, la km. 7+500 dreapta, la interiorul traseului şoselei de centură sud proiectată. Utilizarea funcŃională a terenului studiat a fost reglementată prin Planul Urbanistic Zonal "Calea Şagului D.N. 59 Km 7 + 500 m dreapta Timişoara", aprobat prin HCLMT nr 291/01.11.2001, pentru o suprafaŃă totală de teren de 275.300 mp., proprietatea S.C. Agro Imobiliare S.R.L Chişoda. FuncŃiunea stabilită pentru teren este aceea de depozitare şi producŃie.

Pe traseul DN 59/ E671 în vecinătatea Timişoarei, precum şi pe teritoriul comunei Giroc, s-au realizat investiŃii pentru comerŃ / servicii, depozitare şi producŃie, pe baza de documentaŃii de urbanism aprobate. Pe terenurile învecinate s-au aprobat şi parŃial implementat următoarele documentaŃii de urbanism: P.U.Z. "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara (HCLMT nr. 495/18.12.2007) SuprafaŃa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 27.200 mp si este identificată prin C.F. 4175 Freidorf, nr. cadastral A 1299/1/16, arabil extravilan, fiind proprietatea firmei S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. Prin Planul Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7, Timişoara se propune parcelarea terenului pentru construirea de unităŃi de depozitare, birouri, prestări servicii şi industrii nepoluante, rezultând 6 parcele, cu suprafeŃe de aproximativ 4000 mp. Accesul la teren se va face din DN 59 / Calea Şagului în dreptul km 7 pe drumul de 7,00 m beton existent în lungul conductelor de evacuare a cenuşii de la C.E.T. Timişoara, in corelare cu documentaŃiile de urbanism aprobate anterior in zona. P.U.Z. "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1299/2/6, DN 59 - Calea Şagului, km 8 dreapta, intravilan extins Timişoara (HCLMT nr. 310/31.07.2007, modificată cu HCL 338/25.09.2007) Terenul aflat în proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. este identificat prin C.F. nr. 137174 Timişoara, nr. cadastral A 1229/2/6 in suprafaŃă de 35.100 mp. SoluŃia

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

5

propune parcelarea terenului, astfel încât să rezulte un număr de 4 loturi destinate construirii de hale pentru depozitare cu corp administrativ aferent. Parcelele vor avea suprafeŃe cuprinse intre 5.847 si 13.005 mp. P.U.Z. "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta (HCLM Timişoara nr. 37/29.01.2008) Terenul propus pentru construire este situat in în partea de sud, pe Calea Şagului, in vecinătatea drumului cenuşii. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord vest de parcelele proprietăŃi private, la nord est de drumul de exploatare DE1318/2/28, DE 1318/3 şi A1318/4/1 (proprietate privată), la sud est de Calea Şagului (DN59) şi la sud vest de DE 1205/3 şi DE 1193. P.U.G. Timişoara prevede pentru aceasta zona funcŃiunea de instituŃii si servicii publice, unităŃi industriale. Se propun spaŃii comerciale, servicii, show room şi depozitare. Terenurile însumează suprafaŃa totală de 23,3714 ha, proprietar JISA Traian cu promisiune de vânzare către JOMRITA INVESTITII S.R.L.. Terenul este accesibil de pe latura sa sud-estica (Calea Şagului) printr-un sens giratoriu realizat pe Calea Şagului, sens giratoriu ce deserveşte şi noile investiŃii realizate pe teritoriul Comunei Giroc (Magazinele Real şi Praktiker). SoluŃia de circulaŃie va Ńine cont de drumul colector prevăzut şi menŃinut pe Calea Şagului, atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal serviciilor şi comerŃului, în cooperare cu zone de depozitare şi producŃie. Acest tip de funcŃiuni sunt preferate datorită poziŃionării pe rute principale de trafic: DN 59 / E671 şi centura ocolitoare a Timişoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la reŃeaua de transport majoră.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU Terenul studiat este situat la sud de municipiul Timişoara, pe Calea Şagului - DN59, la km. 7+500 dreapta. Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel : - la nord - est: DE 1205/3 şi parcela Cc 1299/5/2 (top. 1265/1/a/2) - la nord - vest: parcelele Cc 1299/2/7 şi Cc 1299/2/3 - la sud - est: Calea Şagului / DN 59 şi parcela Cc 1299/5/3 (top.1265/1/b) - la sud: Hcn 1228/2, DE 1227/1/1 şi parcela A 1299/4/6 - la sud - vest: parcela Cc 1299/2/6/5 - teren pentru drum. Terenul studiat are suprafaŃa totală de 211.565 mp., din care 208.610 mp. în proprietatea beneficiarului documentaŃiei, după cum urmează: Carte Funciara

Nr. Cadastral Suprafata Proprietar

4501 Cc 1299/5/1, dezmembrat în parcelele:

94115 (rectificată la dezmembrare la 93892 mp)

S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

6

4501 5260 5258

Cc 1299/5/1/1/1 Cc 1299/5/1/1/2 Cc 1299/5/1/2

68104 25085 703

S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

4421 Cc1299/2/5 28528 S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

4395 Cc 1299/2/8 Cc1299/2/9

34332 2113

S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

4394 Cc 1299/2/11 Cc 1299/2/12

30670 2155

S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L.

4502 Cc 1299/5/4 (top.1265/2) 8820 S.C. DEL BONO & CO S.A.

140742 (fost CF 137174)

Cc 1299/4/5/1 8100 S.C. DEL BONO & CO S.A.

Terenuri adiacente

4750 Cc1299/5/2 (top.1265/1/a/2) 1315 Primăria Municipiului Timişoara

Cc 1299/5/3 (top.1265/1/b) Primăria Municipiului Timişoara

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Terenul studiat este în totalitate neamenajat. Pe teren nu sunt plantaŃii, înalte sau joase, nefiind cultivat în ultimii 7 ani. Pe amplasament se află un canal de desecare Hcn 1228/2. Pe teren nu au existat construcŃii sau activităŃi generatoare de poluare a solului – în ultimii ani. Caracteristici climatice ale zonei

Temperatura aerului: - media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie - august ) - media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie ) - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C - data medie a primului îngheŃ : 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30o C] : 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an PrecipitaŃii : - media lunară maximă 70 - 80 mm. ( iunie ) - cantitatea medie multianuala a precipitaŃiilor : 660 mm/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an - număr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an Vântul: direcŃii predominante: N-S 16 % E-V 13 %

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

7

Caracteristici geo-tehnice ale terenului Terenul studiat face parte din punct de vedere geomorfologic din Câmpia Banatului, respectiv Depresiunea Panonică, fiind situat în partea de sud – vest a municipiului Timişoara. Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan şi orizontal. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a construcŃiilor şi a hărŃii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

2.4. CIRCULAłIA În prezent, accesul pe parcelă se face din DN 59 / Calea Şagului şi pe drumul de exploatare DE 1205/3, situat in partea nordica a terenului. În partea de sud a amplasamentului este poziŃionată centura rutieră a municipiului Timişoara, proiectul fiind aprobat de autorităŃi şi în fază de execuŃie.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Terenul care se parcelează este liber de construcŃii şi neamenajat.

In vecinătate spre nord şi vest, sunt aprobate documentaŃii de urbanism pentru realizarea unor zone de servicii, comerŃ, depozitare şi producŃie, pe teritoriul municipiului Timişoara. In apropiere nu sunt zone cu funcŃiunea de locuire, în principal şi datorită învecinării cu DN 59 Timişoara - MoraviŃa care este un traseu major de circulaŃie în zonă. Zonele de locuinŃe sunt situate la o distanŃă foarte mare de amplasamentul studiat.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Zona studiată nu este echipată cu reŃele centralizate de alimentare cu apă sau canalizare. Pe teren este amplasat un foraj utilizat pentru alimentarea cu apă potabilă a investiŃiilor existente în zonă. Este în curs de proiectare un canal colector pentru zonă, cu legătură la sistemul de canalizarea al municipiului Timişoara, care va avea traseul paralel cu DN 59, pe partea dreaptă.. Există astfel posibilitatea preluării apelor uzate menajere de la toate investiŃiile amplasate în zona DN59 în ultimii ani. Gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberate de S.C. E.ON Gaz România S.A. – aviz nr. 897/2008, pe amplasament există reŃea de alimentare cu gaze naturale de medie presiune şi un SRM. Acestea nu sunt afectate de construcŃiile propuse, fiind respectate distanŃele de protecŃie impuse de normative. Conductele existente sunt amplasate pe terenurile aparŃinând Primăriei Timişoara. Energie termică

Conform aviz de amplasament favorabil nr. 897/2008 emis de S.C. COLTERM S.A., adiacent amplasamentului există o conductă de zgură şi cenuşă, amplasată aerian

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

8

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Conform aviz de amplasament nr. 897/707/2008 emis de SC ENEL DISTRIBUłIE BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de instalaŃii electrice, dar există în zonă reŃele electrice, respectiv LES 20 kV de-a lungul DE 1205/3, care alimentează investiŃiile din zonă, şi LEA 20kV care intersectează un colŃ al parcelei. Conform aviz de amplasament favorabil nr. 599/2008 emis de SC TRANSELECTRICA SA, amplasamentul nu este afectat de reŃele de transport energie electrică. Conform aviz de amplasament nr. 897/2008 emis de SC ROMTELECOM SA, există reŃea subterană de telefonie adiacentă DN 59/ Calea Şagului şi DE 1205/3.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A:T. şi ale Planului Urbanistic Zonal Director Timişoara Nord, este preferabilă dezvoltarea de funcŃiuni altele decât locuirea de-a lungul DN 59 Timişoara - MoraviŃa. Pe teritoriul administrativ al comunei Giroc s-au dezvoltat aceleaşi tipuri de investiŃii, industriale, de depozitare şi comerŃ. În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unui ansamblu de clădiri cu funcŃiuni comerciale, servicii şi de depozitare, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. TIMIŞOARA, P.A.T. TIMIŞOARA Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, zona având destinaŃia de depozitare, prestări servicii. Prezenta documentaŃie se încadrează în prevederile P.U.G. şi propune utilizările funcŃionale ale zonei studiate, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenŃiate traseele de utilităŃi care au zone de restricŃie, precum şi zonele cu restricŃii de construire.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Zona studiată şi-a păstrat caracterul agricol, deşi terenul a fost scos din circuitul agricol, având folosinŃa de curŃi – construcŃii. Pe teren nu există plantaŃii înalte care să pună problema menŃinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAłIEI Terenul este accesibil de pe latura sa sud-estica (Calea Şagului) printr-un sens giratoriu realizat pe Calea Şagului, sens giratoriu ce deserveşte şi noile investiŃii realizate pe teritoriul Comunei Giroc. Acesta este în curs de execuŃie, fiind finanŃat de investitorii interesaŃi adiacenŃi zonei. Din DN 59-Calea Şagului se va realiza accesul principal pe teren, pe relaŃie dreapta.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

9

Din această giraŃie se va crea o arteră cu 4 benzi (câte două pe sens de-o parte şi de alta a conductelor termice) din care se vor realiza două accese pe relaŃie stânga pentru pătrunderea pe terenul ce face obiectul P.U.Z. Este prevăzută prin documentaŃiile de urbanism aprobate anterior realizarea unui sens giratoriu secundar (la intersecŃia drumurilor de exploatare DE 1205/3 şi DE 1193) pentru rezolvarea traficului din 3 direcŃii (o arteră cu 4 benzi ce continuă către str. Ovidiu Cotruş în dreptul străzii Anton Kathrein, o arteră cu 4 benzi dezvoltată de-a lungul actualului DE 1193 pentru o legătură cu continuarea străzii Ioan Slavici şi o a treia arteră majoră cu 4 benzi – două benzi pe sens de-o parte şi de alta a conductelor termice – către METRO, paralel cu Calea Şagului) SoluŃia de circulaŃie va Ńine cont de drumul colector prevăzut şi menŃinut pe Calea Sagului, atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă. Pentru Calea Şagului DN59 se propune o zonă de protecŃie de 30m din axul carosabilului actual. În interiorul terenului aferent investiŃiei sunt propuse căi de circulaŃie cu două benzi de min. 6,0 m lăŃime carosabil, platforme şi locuri de parcare pentru circa 2500 maşini. Se vor respecta căile de intervenŃie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998.

3.5. ZONIFICARE FUNCłIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANł TERITORIAL, INDICI URBANISTICI FuncŃiunea dominantă a zonei studiate va fi comerŃ, servicii şi depozitare SuprafaŃa de teren studiată va fi zonificată astfel: - Zona de comerŃ, servicii şi depozitare;cu regim de înălŃime maxim S+P+3E; - Zona de parcaje, platforme şi alei în incintă; - Zona circulaŃii auto - bretele de acces în zonă. - Zona spaŃii verzi şi spaŃii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor, cu rol de protecŃie. Pentru teritoriul studiat se propun următoarele: Realizarea unei zone pentru comerŃ, servicii şi depozitare, cu amplasarea următoarelor tipuri de spaŃii: un magazin pentru comercializarea de produse de larg consum, care include spaŃii comerciale şi servicii diverse, un magazin de bricolaj (hobby) şi un ansamblu de imobile cu funcŃiune de servicii diverse, birouri şi comercială. Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea drumurilor clasificate, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în teritoriu. Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării, precum şi a celorlalte utilităŃi. Indici urbanistici Pentru zona de comerŃ, servicii şi depozitare indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 55 % (conform anexei la H.C.J. Timiş nr. 87/2004) CUT max = 1,8

Regimul de înălŃime propus pentru zona de comerŃ, servicii şi depozitare este

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

10

P+2E, pentru construcŃiile comerciale, respectiv P+3E pentru corpurile administrative. Regimul maxim de înălŃime propus pentru zona este P+3E.

BILANł TERITORIAL – RAPORTAT LA PROPUNEREA DE MOBILARE Zone funcŃionale Existent % Propus %

Total teren studiat 212.175 mp 100,00 212.175 mp 100,00

Incintă studiată 208.610 mp. 98,31

Canal desecare (se deviază, rămâne ca suprafaŃă)

2.239 mp. 1,06 2.239 mp. 1,06

Drum de exploatare 571 mp. 0,27 571 mp. 0,27

Drum de exploatare (pt. schimb)

755 mp. 0,36

Drumuri majore de acces (se cedează)

9.175 mp. 4,39

Drumuri locale (pt. schimb) 7.295 mp. 3,49

Teren rămas de amenajat 192.895 mp 100,00

Clădiri pentru comerŃ, servicii, depozitare

66.518 mp 34,48

Zone verzi - compacte

36.044 mp 18,68

- parcaje înierbate 28.823 mp 14,94

Drumuri in incintă, alei carosabile, platforme

61.510 mp. 31,90

Total: 212.175 mp 100,00 212.175 mp 100,00

Se va asigura procentul minim de spaŃii verzi în corelare cu funcŃiunea propusă, incluzând şi parcajele înierbate.

REGLEMENTĂRI – CONFIGURARE SPAłIALĂ Zona a fost sistematizată având în vedere posibilitatea dezmembrării terenului în trei loturi, după aprobarea documentaŃiei, cu posibilitatea înstrăinării fiecărei parcele rezultate. Terenul va fi ocupat gradat, construcŃiile realizându-se în etape. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcŃional între ele, sunt independente existând posibilitatea să aibă destinatari / proprietari diferiŃi după construire. Fiecare clădire va avea utilităŃi proprii şi parcaje independente, cu folosirea in

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

11

comun a dotărilor edilitare majore: staŃii pompare, bazine compensare ape pluviale, post transformare, SRM, etc. S-au rezervat zone speciale pentru spatii verzi şi dotări tehnico-edilitare: post trafo, bazin de retenŃie ape pluviale, staŃii de pompare. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaŃi, vizitatori şi pentru TIR (aprovizionare), proporŃional cu dimensiunile şi capacitatea construcŃiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte. Accesele auto propuse vor fi din Calea Şagului / DN 59, din drumul propus pe traseul DE 1205/3, conform planşelor anexate. Amplasarea construcŃiilor pe parcelă Având în vedere configuraŃia zonei, precum şi retragerea de 30,00m. impusă faŃă de DN 59, se propun următoarele: Amplasarea construcŃiilor faŃă de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zonă, pe parcelele învecinate. DistanŃele recomandate ale clădirilor faŃă de limitele parcelei sunt de 10,00 m. DistanŃele între clădirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare. Amplasarea construcŃiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului SănătăŃii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanŃele de siguranŃă între clădiri (construcŃii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998. SoluŃia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcŃiilor, a căilor de comunicaŃii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE A. Alimentare cu apă şi canalizare Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru angajaŃi şi pentru igienizarea spaŃiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este racordare obiectivelor propuse la extinderea reŃelei de distribuŃie apă a municipiului Timişoara. Această extindere va face parte din sistemul major de alimentare cu apă a zonei de servicii şi depozitare în curs de dezvoltare. Extinderea se va realiza cu conducte de polietilenă PE – ID în lungul DN 59 (Calea Şagului) şi în lungul drumurilor publice nou propuse. Din această reŃea se vor realiza branşamente pentru fiecare dintre cele trei obiective propuse. Din aceste branşamente se va asigura apa potabilă pentru uz menajer cât şi refacerea rezervei de apă intangibile pentru stins incendiu. Până când reŃeaua stradală de apă va intra în funcŃiune, pentru obiective, se propune în etapa I, utilizarea puŃului forat existent pentru apă rece de consum cât şi realizarea unui foraj de mică adâncime pentru asigurarea refacerii rezervei de apă intangibile pentru incendiu. Ambele foraje vor fi dotate cu câte o pompă submersibilă şi cu câte un rezervor de hidrofor care vor asigura debitul şi menŃinerea presiunii în reŃelele de apă. Beneficiarul îşi va realiza o gospodărie de apă pentru incendiu proprie care va fi formată din: un rezervor de stocare rezervă intangibilă de apă pentru incendiu cu un volum de 982 m3, o staŃie de pompare care va asigura un debit de 35 l /s la o presiune de 8 bar şi o reŃea de apă pentru stins incendiu din exterior realizată cu conducte din

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

12

PE-ID având Dn 250 mm pe care vor fi montaŃi hidranŃi pentru incendiu exteriori Dn 100 conform planşelor anexate. În etapa a II-a când se vor realiza reŃelele de apă pe stradă precum şi branşamentele propuse şi vor intra în funcŃiune, va asigura atât apa pentru consum cât şi apa pentru refacerea rezervei de incendiu proprii iar puŃurile forate vor fi sigilate. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1- 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reŃelele de distribuŃie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staŃiile de pompare ale localităŃii. Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuŃia lucrărilor de investiŃii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi AutorizaŃie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obŃine avizul definitiv cu soluŃia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuŃie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reŃelele edilitare din zonă. 1. Canalizarea apelor uzate menajere Parcelele studiate se va racorda la extinderea a sistemului de canalizare a municipiului Timişoara aflată în fază de proiect. Se propune şi o extindere de reŃea de canalizare ape uzate menajere pe drumurile publice nou propuse prin prezentul proiect. Racordarea parcelor se va realiza prin câte un racord de canalizare ape uzate menajere. Racordul de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop. În etapa I, până când reŃeaua stradală de canalizare ape uzate menajere va intra în funcŃiune pentru fiecare obiectiv în parte se propune colectarea apelor uzate menajere în bazine etanşe vidanjabile cu un volum de câte 50 m3 fiecare. În etapa a II-a după ce se va realiza reŃeaua de canalizare ape uzate menajere pe stradă, obiectivele vor fi racordat la aceasta. 2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale colectate de pe platforme, drumuri, trotuare, clădiri şi zone verzi vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere şi a rigolelor stradale şi dirijate spre decantoare – separatoare de produse petroliere. Din acestea, apele convenŃional curate vor fi colectate în 3 rezervoare de compensare orară cu un volum total de 320 m3 fiecare, de aici urmând a fi utilizate pentru igienizarea platformelor şi irigarea spaŃiilor verzi din cadrul obiectivului. Surplusul de apă va fi descărcat controlat în canalul de desecare HCN 1228/2 existent. Debitul de apă descărcat va fi, conform breviarului de calcule: Qm = 1218,3 l /s. a. Caracterizarea zonei de amplasament a1. Date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - necesare pentru amplasarea şi dimensionarea lucrărilor. Sursa de alimentare cu apă pentru consum curent este stratul acvifer de adâncime. Necesarul de apa pentru care se va dimensiona sursa va fi:

Q zi med = 40,81 mc/zi Q zi max = 46,93 mc/zi = 0,54 l/s Q max h = 5,48 mc/h = 1,52 l/s

Debitul necesar la sursa : QSURSA = 11,9 l/s

Pentru asigurarea debitului necesar de apa potabila se prevede o înmagazinare

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

13

cu capacitatea de 100 mc, înmagazinata in construcŃia rezervorului de incendiu, prin compartimentare. Sursa de apa pentru refacere debit de incendiu este frontul de mica adâncime, cca. 45m. care va fi captat de un foraj. Debitul necesar pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru incendiu exterior si interior este de :

Q ref.inc. = 11,36l/s.

Valoarea debitului necesar pentru stins incendiu din exterior este de 35l/s, care trebuie asigurat pentru o perioada de 3 ore. Rezerva de intangibila de incendiu exterior si hidranŃi interiori este de :

V INC. = 982mc.

a2. Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor, a influenŃei lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafaŃă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă prin schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic sau conform PUZ. Fluxul apei pe zona studiata se prezintă astfel:

� Sursa de apa pentru necesarul de apa potabila este un foraj de adâncime � Emisarul apelor uzate menajere va fi canalul colector care se proiectează în zonă cu descărcare in canalizarea municipiului Timişoara. Se vor descărca doar ape care au calitatea ceruta de normativul NTPA 002. Nu vor fi ape uzate tehnologice pe zona studiata. � Apele pluviale vor fi preluate de o canalizare cu diametru mare DN 500mm, care va realiza si înmagazinarea parŃiala a acestora. Surplusul de apa se va înmagazina în trei bazine compensare, amenajate cu o staŃie de pompare alăturată in care vor fi montate pompe care vor asigura necesarul zilnic de apa pentru gazonul zonelor verzi. Apa de ploaie de pe construcŃii, considerata convenŃional curata se va descărca in canalizarea incintei de unde prin pompare este dirijată in bazinele de retenŃie. Apele de pe platforme vor fi trecute in prealabil prin SNH, decantor de nămol si separator de produse petroliere, după care se descărca tot in staŃia de pompare. Din punct de vedere al gospodăririi apelor, lucrările proiectate nu influenŃează regimul apelor de suprafaŃă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă.

b. Scopul investiŃiei si elementele de coordonare b1. Elemente privind profilul şi capacităŃile investiŃiei, în funcŃie de care se dimensionează lucrările: - un număr de 510 salariaŃi/zi din care: - 450 serviciu administrativ - 60 muncitori - 4000 vizitatori/zi care folosesc grupurile sanitare; Nu se necesita apa tehnologica. b2. Necesitatea investiŃiei şi impactul ei asupra mediului şi comunităŃii din zonă łinând cont de dezvoltarea accelerată a Timişoarei, este firesc să ne aşteptăm la

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

14

o creştere a populaŃiei, apărând şi necesitatea de noi locuri de muncă, precum şi de noi unităŃi de comerŃ şi servicii către populaŃie. Dezvoltarea propusă nu prevede tehnologii de fabricaŃie sau alte elemente de impact asupra mediului, încadrarea în actele normative de protecŃia mediului a activităŃilor de comerŃ cu bunuri de larg consum şi de servicii către populaŃie fiind cea de impact nesemnificativ. łinând cont de proximitatea imediată cu teritoriul intravilanului, potenŃialul de dezvoltare al zonei va fi sporit. DistanŃele faŃă de zonele de locuit: E – loc. Chişoda – 1,5 km NE- cartier Fratelia – 1,8 km N – NV – cartier Freidorf - 1, 8 km S – loc. Şag – 5 km. b3. Precizări referitoare la alte documente şi avize emise anterior Pentru această investiŃie nu s-a obŃinut un alt aviz de gospodărire a apelor. b4. Încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic Lucrările proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare, a bazinului hidrografic Timiş - Bega. b5. Încadrarea lucrărilor în clasa şi categoria de importanŃă Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apă şi la apărarea împotriva inundaŃiilor: Clasa de importanta III-constructii de importanta medie Categoria construcŃiei hidrotehnice – 3 - constructii de importanta medie-instituŃie publica. FuncŃie de durata de exploatare - construcŃii definitive (permanente). b6. InfluenŃa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă Lucrările se proiectate nu influenŃează în vreun fel obiectivele existente sau proiectate în zonă. c. Precizări privind: c1. Măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a substanŃelor periculoase ActivităŃile ce se vor desfăşura în incintele propuse nu sunt prin natura lor generatoare de ape uzate industriale cu conŃinut de substanŃe periculoase. Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale construcŃiilor vor fi preluate de un canal care le descarcă in canalizarea municipiului Timişoara. Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe platforme şi parcări, vor fi descărcate controlat, după trecerea lor printr-un decantor – separator de hidrocarburi, în canalul de desecare din zonă. Valorile de evacuare pentru familiile şi grupele de substanŃe periculoase din lista I, specifice sectorului de activitate şi tipului de produs Nu este cazul.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

15

Lucrări pentru respectarea normelor de calitate ale resursei de apă receptoare Descărcarea apelor uzate menajere in canalul colector respecta condiŃiile impuse de NTPA 002 privind calitatea apelor ce pot fi preluate de reŃeaua de canalizare orăşeneasca. Apele de ploaie colectate de pe platformele incintelor vor fi preepurate prin decantoare separatore de produse petroliere înainte de a fi descărcate in bazinul de retenŃie ape de ploaie. Program de reducere a valorilor indicatorilor de calitate a apelor uzate la evacuare Apele de ploaie spală doar carosabilul pentru circulaŃia si parcarea autoturismelor si mai puŃine la număr maşini care asigura aprovizionarea, unde probabilitatea de a fi impurificate cu produse petroliere este foarte mica. Pentru a preveni aceste poluări accidentale, înainte de a fi descărcate in bazinul de compensare sunt trecute printr-un decantor de nămol si un separator de produse petroliere. Nu exista alte categorii de ape care sa fie preluate din zona. Abordarea combinată a programului de monitorizare Nu este cazul. c2. Aparatura şi instalaŃiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate, prelevate şi evacuate Pentru măsurarea debitului preluat de la captare, fiecare foraj va avea propriul sistem de măsurare cu apometru funcŃie de debitul forajului. De asemenea, fiecare consumator va avea in punctul de branşament un cămin de apometru ce va fi echipat cu o linie de măsura care va determina consumul de apa. Debitul de ape uzate menajere va fi determinat la descărcarea in canalul colector. c3. Aparatura şi instalaŃiile de monitorizare a calităŃii apei la evacuare în emisar. La descărcarea canalelor menajere din zona in canalul colector se prevede posibilitatea de măsurare a cantităŃii de apa descărcata, de asemenea se pot lua probe de calitate a apei. c4. Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor. Datorita destinaŃiei construcŃiilor, nu exista poluare industriala. Deşeurile care rezulta vor fi colectate selectiv si depozitate in containere specifice pe funcŃiuni, pentru care se vor amenaja locuri speciale de depozitare a containerelor pregătite pe funcŃiuni, reciclabile si gunoi menajer. Containerele sunt preluate de unitatea specializate: operatorul regional al deşeurilor si transportate de asemenea pe funcŃiuni la depozitele de gunoi sau la staŃiile de sortare aprobate pentru municipiul Timişoara. c5. Sistemul informaŃional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaŃiei în caz de incidente sau accidente la construcŃiile hidrotehnice. Nu este cazul. c6. Lucrări pentru refacerea axului cadastral de referinŃă afectat prin obiectivul propus. Nu sunt necesare, lucrările proiectate nu afectează în nici un fel axul cadastral de referinŃă.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

16

c7. Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuŃia investiŃiei. După terminarea lucrărilor de construire a clădirilor si a lucrărilor de infrastructura, se va realiza o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantaŃii si se vor marca toate arterele de circulaŃie. d. ConsideraŃii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile Având in vedere ca toate lucrările ce urmează sa se realizeze vor fi începute in anul 2008, devine obligatorie utilizarea materialelor, utilajelor, tehnologiei, etc. Care sa respecte prevederile normelor U.E. PREVEDERI SPECIFICE. a). precizarea sursei de apa şi calitatea necesară pentru scopul avizat şi a receptorului apelor uzate şi pluviale . a.1.sursa de apa potabila: un foraj de adâncime, calitatea apei - potabila a.2. sursa de apa de incendiu: un foraj de mica adâncime, calitate nepotabila a.3. receptorul apelor uzate menajere: canal colector, apoi canalizarea Timişoara a.4. receptorul apelor de ploaie: HCN, solul vegetal din zona studiata. b). Valorile medii ale necesarului de apă, cerinŃa la sursă şi evacuarea apelor uzate menajere/tehnologice şi meteorice, gradul de recirculare al apei.

� Necesarul de apă potabila:

Q zi med = 40,81 mc/zi Q zi max = 46,93 mc/zi = 0,54 l/s Q max. h = 5,48 mc/h = 1,52 l/s

Debitul necesar la sursa : QSURSA = 11,9 l/s V comp. = 100mc

� Rezerva intangibila de incendiu exterior si hidranŃi interiori:

V INC. = 982mc.

� Necesarul de apă pentru refacere rezerva de incendiu:

QRI = 11,36 l/s.

� Debite evacuate la canalul colector:

Q UZIMED = 32,65 mc/zi

Q UZIMAX = 37,54 mc/zi

Q UHMAX = 4,38 mc/h

� Debite de ape de ploaie de pe construcŃii si drumurile din interiorul zonei:

Qcolectat = 1218,3 x 13 x 60 /1.000 = 950,3 m3.

Nu sunt ape care sa fie recirculate.

c).Regimul de funcŃionare al folosinŃei de apă.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

17

Sursa de apă este folosită pentru asigurarea întregului consum de apa pe obiectiv. FuncŃie de durata de exploatare - construcŃii definitive (permanente). Durata de funcŃionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an. Gospodăria de apa, va fi alcătuita astfel: Foraj de adâncime Foraj de mica adâncime Echipare surse StaŃie de tratare apa ( daca este cazul) Rezervor la sol cu staŃie de pompare pentru apa potabila Idem , pentru apa de incendiu Împrejmuiri şi porŃi ReŃea de distribuŃie apa potabila ReŃea de apa de incendiu exterior ReŃea de canalizare menajera ReŃea de canalizare pluviala Alimentare cu energie electrică - Foraj de adâncime - existent - Echipare surse. Forajele se echipează cu electropompe submersibile a căror caracteristici de debit si presiune se vor stabili după execuŃia acestora, după ce se vor fi realizat pompările de probe si se vor stabili debitele de exploatare recomandate. Pe fiecare foraj se va executa un cămin de protecŃie din beton, care va adăposti casca puŃului forat şi instalaŃiile hidraulice ( robinet de închidere, apometru, clapetă de unic sens, robinet de prelevare probe de apă, manometru ). Zona de protecŃie sanitară este asigurată de perimetrul împrejmuit al incintei gospodăriei de apă formată din forajul de captare, rezervor de înmagazinare cu staŃie de pompare eventual tratare. - StaŃie de tratare. Daca după execuŃie rezultatele de laborator indica o apa cu calitate nepotabila, se va prevedea tratarea apei. Se propune realizarea unei instalaŃii de tratare, amplasată in staŃia de pompare. - Rezervorul de apa. Înmagazinarea a fost dimensionată pentru păstrarea rezervei de compensare a debitului maxim orar şi al rezervei intangibile de incendiu, rezultând un volum de înmagazinare total necesar de 380 mc. Pentru acoperirea necesarului minim de apă potabilă în caz de calamitate, conform Ordin 536/1997 al Ministerului SănătăŃii ( Norme de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populaŃiei ) este obligatorie asigurarea unei capacităŃi de rezervă care să corespundă unui consum de 12 ore,. - ReŃeaua de distribuŃie. ReŃeaua de distribuŃie se va realiza din Ńeava de polietilena PE-HD, va avea diametrul Dn125 mm, montată în pământ la 1,10 m adâncime pe pat de nisip. - ReŃea de canalizare menajera in incinta . ReŃeaua de canalizare se va amplasa paralel cu construcŃiile, se va realiza din tuburi din PVC – KG cu dimetrii cu D=200mm pana la D=300mm colectorul care se descarcă in canalul colector paralel cu DN59 – Timişoara. - La descărcarea apelor uzate in canalul colector se prevede un cămin echipat cu debitmetru pentru determinarea valorii debitelor.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

18

- In incinta, canalizarea va funcŃiona gravitaŃional, cu intercalarea unor staŃii de pompare intre incinta si canalul colector. - ReŃea de canalizare pluviala in incinta Apele de ploaie de pe întreaga suprafaŃa a zonei studiata in PUZ se preiau in canalizarea pluviala a incintei alcătuita din tuburi cu DN500-800 mm si prin pompare se descarcă in bazinul de retenŃie ce se amplasează in zona verde. Bazinul de retenŃie are un volum de 278 mc., contând si pe capacitatea de înmagazinare a tuburilor. Alăturat bazinului de retenŃie se amplasează o staŃie de pompare care preia apele din bazin si le transmite instalaŃiilor de udare a gazonului din toate zonele verzi. e). Elemente de calcul pentru dimensionarea lucrărilor de captare pentru ape subterane Debitele necesare a fi prelevate din subteran sunt prezentate in breviarul de calcul: BREVIAR DE CALCUL

A. ALIMENTARE CU APĂ

1. NECESARUL DE APĂ POTABILĂ Personal:

- nr. angajaŃi: 450 persoane - normă consum: 30 l/om/zi – conform SR 1343/1-06;

Muncitori:

- nr. persoane: 60 persoane - normă consum: 60 l/om/zi – conform SR 1343/1-06;

Vizitatori:

- nr. persoane: 4000 persoane/zi - normă consum: 5 l/om/zi – conform SR 1343/1-06;

N = 1000

1 x (450 x 30 + 60 x 60 + 4000 x 5) = 37,1 m3/zi = 0,43 l/s

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,1 x 37,1 m3/zi = 40,81 m3/zi = 0,47 l/s

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,15 x 40,81 m3/zi = 46,93 m3/zi = 0,54 l/s

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 46,93 m3/zi = 131,4 m3/zi = 5,48 m3/h = 1,52 l/s

2. NECESARUL DE APĂ PENTRU STINGERE INCENDIU

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90)

- volum de apă pentru alimentarea hidranŃilor exteriori: Vhe = 35 l/s x 3 ore x 3,6 = 378 m3

- volumul de apă pentru hidranŃi interiori (se consideră 1 incendiu la care se folosesc 2 hidranŃi/incendiu): Vhi = 2,5 l/s.hidrant x 1 incendii x 2 hidranŃi/incendiu = 3 mc

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

19

- volum de apă pentru sprinklere: Vsp = 167 l/s x 1 oră x 3,6 = 601,2 m3

- volumul de incendiu: Vi = Vhe + Vhi + Vsp = 378 m3 + 3 m3 + 601,2 m3 = 982,2 m3

- debitul de refacere a rezervei de incendiu: qri = Vi / 24 = 982,2 / 24 = 40,9 m3/h = 11,36 l/s

3. VOLUMUL REZERVORULUI DE INCENDIU Vrez (conf. STAS 4165-88)

Vrez = Vi ≅ 1000 m3

4. DEBITUL LA SURSĂ

Qs = Qzimax + Qri= 0,54 + 11,36 = 11,9 l/s.

B. CANALIZARE MENAJERĂ

1. DEBITELE APELOR UZATE EVACUATE

Debitele apelor uzate menajere – conform STAS 1846-90:

Quz.zimed = 0,8 x Qzimed =0,8x 40,81= 32,65 m3/zi = 0,38 l/s;

Quz.zimax = 0,8 x Qzimax = 0,8x46,93=37,54 m3/zi = 0,43 l/s;

Quz.orarmax = 0,8 x Qorarmax =0,8x131,40= 105,12 m3/zi = 1,22 l/s;

Canalizarea menajeră a obiectivului se va realiza prin intermediul unei reŃele de canalizare din PVC, cu racordare la canalizarea municipiului Timişoara.

C. CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele pluviale de pe platforma obiectivului se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale, se vor trece printr-un decantor separator de hidrocarburi şi de aici în bazinul de retenŃie, de unde vor fi evacuate in canalul de desecare. Debitul de ape meteorice total care se colectează:

Qm = m x i x Σ S x Ø

Clasa de importanŃă a folosinŃei conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Unde:

m = 0.80 - t <40 minute

i – intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 110 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafaŃa bazinului aferent secŃiunii considerate în ha;

S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul si aleile pietonale deoarece apele pluviale colectate de pe parcele vor fi reŃinute în bazine individuale).

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

20

S drum = 5,9186 ha; S clădiri = 8,88778 ha; S zone verzi = 3,6991 ha.

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeŃei S.

Ø = 0,85 – pentru drumuri; Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,10 – pentru zone verzi. În concluzie;

Qm = 0,8 x 110 x (5,9186 x 0,85 + 8,88778 x 0,95 + 3,6991 x 0,1) = 1218,3 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 500/60 x 0,6 = 13 min.

Rezultă debitul de apă colectat la o ploaie:

Qcolectat = 1218,3 x 13 x 60 /1.000 = 950,3 m3.

Debitul de apă colectat anual este:

Qanual = 950,3 m3 x 100 zile /an = 95.030 m3 /an.

Apele pluviale colectate de pe platforme, drumuri, trotuare, clădiri şi zone verzi vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere şi a rigolelor stradale şi dirijate spre decantoare – separatoare de produse petroliere. Din acestea, apele convenŃional curate vor fi colectate în 3 rezervoare de compensare orară cu un volum total de 320 m3 fiecare, de aici urmând a fi utilizate pentru igienizarea platformelor şi irigarea spaŃiilor verzi din cadrul obiectivului. Surplusul de apă va fi descărcat controlat în canalul de desecare HCN 1228/2 existent. Debitul de apă descărcat va fi, conform breviarului de calcule: Qm = 1218,3 l /s. f). Elemente caracteristice ale lucrărilor în albie.

Nu este cazul. Nu se executa lucrări in albie. g) .Sisteme de monitoring cantitativ şi calitativ a apelor subterane.

La fiecare foraj se prevăd cabine put forat care vor fi echipate cu apometre pentru cuantificarea debitelor prelevate.

Se montează apometre si la staŃia de pompare care pompează in reŃea apa de consum după o prealabila tratare daca va fi cazul. h). Aparatura şi instalaŃii atestate in tară/UE cu certificat de metrologie in termen de valabilitate.

Lucrările vor fi atacate după aprobarea PUZ si a studiului de fezabilitate, in anul 2007, an când intrarea in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzătoare normelor U.E., dar si provenienŃa acestora sa fie U.E. C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, există reŃea de gaze naturale medie presiune adiacentă amplasamentului, de la care se vor alimenta noile investiŃii. SoluŃii de extindere a capacitaŃii de alimentare cu gaze naturale

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

21

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la staŃia de reglare măsurare care există în zonă. De la această staŃie se alimentează consumatorii prin intermediul unei reŃele de gaze naturale de presiune redusă. Se prevăd branşamente separate. D. InstalaŃii termice Se prevede pentru întreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale pentru fiecare imobil in parte. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultând astfel emisii reduse de noxe. Cazanele vor funcŃiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reŃeaua de distribuŃie a oraşului – extindere. E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. BilanŃul energetic al acestor consumatori se apreciază astfel: - ConstrucŃii şi iluminat parcări Pi = 6,7 MW Ps = 4 MW Pentru alimentarea obiectivelor se propune amplasarea unui post trafo prefabricat, racordat la sursă SC ENEL DISTRIBUłIE BANAT SA prin cablu 20kV, din LES 20kV existent adiacent amplasamentului. De la P.T. se alimentează tablourile generale de joasă tensiune ale obiectivelor. Lucrări necesare: - Studiu de soluŃie pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului - Executarea Postului Trafo şi a racordului aferent de 20kV (LES 20kV) Toate aceste lucrări se proiectează de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. şi se realizează de către firme atestate de ANRE. La proiectare şi execuŃie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaŃia în vigoare. F. Telefonie De-a lungul traseului DN 59 este amplasat un cablu de telefonie aparŃinând S.C. ROMTELECOM S.A., situat adiacent terenului studiat. Obiectivele se pot racorda la reŃelele de telefonie (fibra optică) a S.C. ROMTELECOM S.A., pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reŃelele altor furnizori de servicii similare. La proiectare şi execuŃie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaŃia în vigoare. 3.7. ProtecŃia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, CRITERIILE PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENłIALE ASUPRA MEDIULUI sunt: 3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

22

activităŃi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiŃiile de funcŃionare, fie în privinŃa alocării resurselor. Elaborarea Planului Urbanistic Zonal. Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenŃia de a crea o zona funcŃionala, in acord cu cerinŃele socio-economice, prin activitatea in concordanta cu tendinŃele de dezvoltare locala. Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecŃia mediului, cu condiŃia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la noxele din traficul rutier. Lucrările de amenajare pentru spaŃiile verzi propuse se execută cu material forestier si floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantaŃii de arbuşti decorativi, care, prin proprietăŃile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică. Amplasamentul în suprafaŃa de 208 610 mp este situat intr-o zona cu bune premise de dezvoltare de tip periurban, care necesită o reglementare a infrastructurii si a funcŃiunilor. FuncŃiunea principală va fi cea de comerŃ, iar funcŃiunile complementare vor fi cele de drumuri de acces, circulaŃii pietonale, birouri, zone verzi. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan, telefonie. In această zonă - prin realizarea proiectului propus în acest PUZ - se va rezolva o problemă de infrastructură, de cerinŃe socio-economice şi armonizarea cadrului general de funcŃiuni propuse ale zonei, înlăturându-se tendinŃa actuală de depozitare de deşeuri de diverse tipuri în zona amplasamentului. Estimarea alocării resurselor este redată în tabelul de mai jos: Resurse Tip Cantitate estimativă Furnizor Gaze naturale 1800 Nmc/h EON Gaz Energie electrică 1500 MWh/luna ENEL Electrica SA Apă 11,9 l/s foraj propriu b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenŃează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. In organizarea amplasamentului s-a Ńinut seama de prevederile PUZ- urile aprobate din zonă, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăŃeanului cu cele ale colectivităŃii, respectiv protecŃia proprietăŃii private şi apărarea interesului public”. Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri: - dezvoltarea unei zone de comerŃ, servicii şi depozitare;cu regim de înălŃime maxim S+P+3E; - parcaje, platforme şi alei în incintă; - circulaŃii auto - bretele de acces în zonă. - spaŃii verzi şi spaŃii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor. La baza stabilirii categoriilor de intervenŃie, reglementărilor şi restricŃiilor impuse au stat obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

23

c) RelevanŃa planului pentru integrarea consideraŃiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului . Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaŃii verzi şi plantaŃii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaŃiului existent, asigurarea facilităŃilor necesare desfăşurării activităŃilor propuse, optimizarea traficului. Implementarea planului ar rezolva atât cerinŃe socio-economice, cat si funcŃionale, armonizând cerinŃele cu potenŃialul zonei. d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influenta activităŃilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare: d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Lucrările proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic Banat. Prin soluŃiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraŃiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele pluviale convenŃional curate se vor scurge liber sistematizat in teren, iar cele preepurate vor fi evacuate în canalul de desecare, administrat de ANIF, cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuŃi de Normativul NTPA 001/2002 . In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenŃialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un separator de hidrocarburi. Apa potabilă Necesarul de apă la sursă se va asigura dintr-un foraj de adâncime. Apa uzată Apele uzate menajere, Quz max = 0,43 l/s, sunt colectate de o reŃea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la reŃeaua de canalizare a municipiului Timişoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentraŃiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă. Apele pluviale vor fi dirijate către trei bazine de compensare, cu Vtotal= 3 x 320 mc, după trecerea celor potenŃial impurificare printr-un decantor – separator de hidrocarburi, iar apoi vor fi evacuate în canalele de desecare din zonă. d.2. Aerul

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

24

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităŃile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei specifice funcŃionării obiectivelor sunt: - Surse staŃionare dirijate – emisiile de poluanŃi antrenaŃi de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanŃi specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx). - Surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanŃi sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, in vecinătatea acestuia, precum şi la pornire. Ordinul 462/1993, abrogat parŃial de HG 128/2002 şi modificat de Ordinul 592/2002, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipulează că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiŃiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulaŃie a autovehiculelor rutiere operaŃiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de producŃie indigena sau importate, cat si prin condiŃiile tehnice prevăzute la inspecŃiile tehnice ce se efectuează periodic pe toata durata utilizării tuturor autovehiculelor rutiere înmatriculate in tara”. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : - realizarea unei zone verzi de protecŃie; - realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantaŃii pe aliniament pentru îmbunătăŃirea capacitaŃii de regenerare a atmosferei, protecŃia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006. Lucrările de construcŃie se vor realiza cu respectarea actelor normative in vigoare, şantierul urmând a fi împrejmuit cu panouri, pentru limitarea dispersiei prafului. d.3. Solul SuprafaŃa PUZ nu a fost utilizată în ultimii ani. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului, însă se sesizează tendinŃa de depozitare de deşeuri de diverse tipuri în zona amplasamentului studiat. Prin realizarea proiectului , activităŃile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de execuŃie - Surse specifice perioadei de exploatare In perioada de execuŃie a investiŃiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanŃi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanŃi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcŃie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fora a avea efecte nedorite asupra solului. In perioada de funcŃionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi menajere. In vederea eliminării posibilităŃii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri : - Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier - Realizarea unei platforme betonate pentru zonele de descărcare marfă - Realizarea de spaŃii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

25

- Lucrări de întreŃinere a solului în zonele verzi,cu plantaŃii decorative. Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezintă o sursă de poluare. d.4. Zgomotul şi vibraŃiile În zona studiată nivelul actual de zgomot este de 60 – 65 dB ziua, cu intensificări ale zgomotului la limita cu DN 59. Prin realizarea proiectului , activităŃile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraŃii se împart in doua categorii: a) Surse specifice perioadei de execuŃie b) Surse specifice perioadei de exploatare a) Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcŃie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevăzute sunt cu un grad ridicat de fiabilitate şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcŃiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Materialele şi elementele de construcŃii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiŃiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaŃii sanitare, instalaŃii de transport pe verticală şi orizontală, a unor echipamente corespunzătoare, precum şi împrejmuirea şantierului cu panouri pentru evitarea propagării zgomotelor şi vibraŃiilor, cat şi a prafului . b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, manevrele vehiculelor de marfă, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcŃiune. Astfel, conform HG 1756/2006 echipamentele de exterior nu vor fi introduse pe piaŃă sau puse în funcŃiune pană când producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigură că echipamentele îndeplinesc cerinŃele legale referitoare la emisiile de zgomot in mediu, procedurile de evaluare a conformităŃii au fost realizate, iar echipamentul poarta marcajul CE cu indicarea nivelului de putere acustică garantat şi este însoŃit de o declaraŃie de conformitate EC. d.5. RadiaŃiile Lucrările şi activităŃile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaŃii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaŃiilor. RelevanŃa PUZ pentru implementarea legislaŃiei naŃionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente. e.1. Managementul deşeurilor In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deşeuri rezultate ca urmare a activităŃii desfăşurate:

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

26

- Deşeuri din construcŃii – în faza de execuŃie - Nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi, - Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere, - Deşeuri de ambalaje Deşeurile din construcŃii se vor colecta în containere metalice şi se vor gestiona de către societăŃile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării şi predării către societăŃile autorizate de salubritate a deşeurilor generate pe amplasament în fazele de execuŃie a proiectului. Nămolurile rezultate in urma decantării de la separatoarele de produse petroliere vor fi eliminate prin agenŃi autorizaŃi. Deşeurile menajere vor fi colectate in containere inscripŃionate cf. Ordinului 1281/2005, stocate temporar în spaŃii delimitate, pe platforme betonate, cu aceasta destinaŃie şi eliminate prin societăŃi autorizate cu mijloace de transport adecvate. Deşeurile de ambalaje vor proveni din activitatea magazinelor. Acestea vor fi sortate pe tipuri de ambalaje, stocate temporar în containere care nu permit împrăştierea lor şi vor fi valorificate prin agenŃi economici autorizaŃi. DeŃinătorii/producătorii de deşeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 – vor avea obligaŃia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaŃiuni de valorificare şi/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii. Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deşeuri. e.2. Gospodărirea substanŃelor toxice şi periculoase Deoarece lucrările şi activităŃile proiectate sunt destinate folosinŃei umane, nu rezultă nici un fel de substanŃe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfăşurarea activităŃii propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanŃe toxice si periculoase. e.3. ProtecŃia calităŃii apelor Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreŃinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerinŃele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus . Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 352/2005 . e.4. ProtecŃia calităŃii aerului Pentru îndeplinirea obiectivelor in domeniul protecŃiei aerului se vor respecta prevederile Ordinului MAPAM 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor in suspensie si monoxidului de carbon in aerul înconjurător. Utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul construcŃiei si operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

27

mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecŃiei atmosferei. Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare. PlantaŃiile pe spaŃiul verde ce însumează 20% din total suprafaŃă au atât un rol estetic de protecŃie, cat şi de ameliorare a climatului si calităŃii aerului. e.5. ProtecŃia solului La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiŃiile impuse prin actele de reglementare, precum şi legislaŃia în vigoare. Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului. Prin activităŃile propuse nu se suspicionează un impact asupra solului sau subsolului. S-au prevăzut măsurile adecvate pentru a nu se infiltra în sol substanŃe organice poluante. Pentru protecŃia solului şi a mediului în general, s-a prevăzut un procent de 20% spaŃii verzi. Procentul ridicat impus şi respectat reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008. 3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana În vederea asigurării protecŃiei mediului şi a sănătăŃii oamenilor, în cadrul prezentei documentaŃii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate. Lucrările proiectate nu influenŃează negativ aşezările umane, ci sunt aşteptate cu interes de populaŃie. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) mărimea si spaŃialitatea efectelor - nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secŃiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecŃie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se depăşesc valorile limita. Folosirea terenului în mod intensiv – nu e cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naŃional, comunitar sau internaŃional. Nu e cazul.

PUZ ANSAMBLU CLĂDIRI CU FUNCłIUNI COMERCIALE, SERVICII ŞI DEPOZITARE

Timişoara Calea Sagului / DN 59 km 7+500, dreapta

28

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regulă pe terenurile ce vor fi in domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reŃelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare. Obiective de utilitate publică

Canal desecare propus pentru deviere (se deviază, rămâne ca suprafaŃă)

2.239 mp.

Drum de exploatare DE 1227/1/1, propus pentru a trece în proprietatea privată a persoanelor juridice (SC Agro Imobiliare srl) prin schimb

755 mp.

Drumuri locale propuse a trece în domeniul public prin schimb cu DE 1227/1/1

7.295 mp.

Drumuri majore de acces, propuse pentru a trece în domeniul public 9.175 mp.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanŃă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare. La baza stabilirii categoriilor de intervenŃie, reglementări şi restricŃii impuse au stat următoarele obiective principale: - încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi în Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timişoara; - corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zonele adiacente; - asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă. Întocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU Arh. Glad Paul TUDORA

Atasament: PUZ_Agroimobiliare_Mobilare.pdf

Atasament: PUZ_Agroimobiliare_Reglementari.pdf