keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 359/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe", Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 359/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe", Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-002265/14.05.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe", Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70, având ca beneficiar pe KONRAD MIA CARMEN , întocmit conform Proiectului nr. 327/2005, realizat de S.C. P.S.G. GROUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim P+2E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. T92006-000053/09.03.2006, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, indicii de construibilitate propusi conform Plansei de reglementari urbanistice nr. 03 din proiectul cu nr. 327/2005.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe", Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 667 Freidorf, nr. cadastral 425/a/1/2 în suprafaţă de 187 mp, nr. cadastral 425/a/1/1 în suprafaţă de 4125 mp, nr. cadastral 425/b/2/4/1 în suprafaţă de 3284 mp; C.F. nr. 1823 Freidor nr. cadastral 424/2/2/1/2 arabil în suprafaţă de 97 mp, nr. cadastral 424/b/2/2/2/2 arabil în suprafaţă de 97 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/1 arabil în suprafaţă de 1110 mp; CF NR. 4240 Freidorf nr. cadastral 504/27 arabil intravilan în suprafaţă de 949 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/2 arabil intravilan în suprafaţă de 930 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/3 arabil intravilan în suprafaţă de 7898 mp, nr. cadastral 504/28/1 arabil intravilan în suprafaţă de 388 mp, nr. cadastral 425/a/2 arabil intravilan în suprafaţă de 7191 mp, nr. cadastral 504/29/1 arabil intravilan în suprafaţă de 316 mp, nr. cadastral 504/28/2 arabil intravilan în suprafaţă de 388 mp, nr. cadastral 504/29/2 arabil intravilan în suprafaţă de 317 mp, nr. cadastral 425/b/2/4/2 arabil intravilan în suprafaţă de 1938 mp, fiind proprietatea KONRAD MIA CARMEN.
Terenul de pe strada Andreescu nr. 66 B nu face obiectul respectivei documentaţii.

Art. 4: Emiterea autorizatiei de construire se va face dupa reglementarea situatiei juridice a terenurilor afectate de drumuri si scoaterea din circuitul agricol a terenului pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe, Timişoara" Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului KONRAD MIA CARMEN;
-Proiectantului S.C. P.S.G. GROUP S.R.L;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22008-002265/12.05.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str.

N. Andreescu nr. 70 Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U92006-008163/29.11.2007, cu completarile ulterioare conform fisei anexa intocmita de catre Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5968 din 14.09.2007; Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 178/18.12.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70.

Documentaţia a fost iniţiată de KONRAD MIA CARMEN si elaborată de firma de proiectare S.C. P.S.G. GROUP S.R.L. Timişoara, proiect nr. 327/2005.

Amplasamentul studiat se află in partea sud-vestică a municipiului Timişoara, în intravilan, cu acces din str. N. Andreescu.

În momentul de faţă, amplasamentul este în cea mai mare parte neamenajat, arabil, fiind înconjurat de terenuri agricole.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70, nu se incalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul, în suprafaţă totală de 229.771 mp, este constituit din parcelele aflate în proprietatea lui KONRAD MIA CARMEN, şi sunt identificate prin următoarele: C.F. nr. 667 Freidorf, nr. cadastral 425/a/1/2 în suprafaţă de 187 mp, nr. cadastral 425/a/1/1 în suprafaţă de 4125 mp, nr. cadastral 425/b/2/4/1 în suprafaţă de 3284 mp; C.F. nr. 1823 Freidor nr. cadastral 424/2/2/1/2 arabil în suprafaţă de 97 mp, nr. cadastral 424/b/2/2/2/2 arabil în suprafaţă de 97 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/1 arabil în suprafaţă de 1110 mp; CF NR. 4240 Freidorf nr. cadastral 504/27 arabil intravilan în suprafaţă de 949 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/2 arabil intravilan în suprafaţă de 930 mp, nr. cadastral 424/2/2/3/3 arabil intravilan în suprafaţă de 7898 mp, nr. cadastral 504/28/1 arabil intravilan în suprafaţă de 388 mp, nr. cadastral 425/a/2 arabil intravilan în suprafaţă de 7191 mp, nr. cadastral 504/29/1 arabil intravilan în suprafaţă de 316 mp, nr. cadastral 504/28/2 arabil intravilan în suprafaţă de 388 mp, nr. cadastral 504/29/2 arabil intravilan în suprafaţă de 317 mp, nr. cadastral 425/b/2/4/2 arabil intravilan în suprafaţă de 1938 mp.

Prin documentaţia de faţă se propune lotizarea terenului în 30 de parcele în vederea realizării de locuinţe şi funcţiuni complementare cu regim maxim de înălţime P+2E+M. Suprafaţa parcelelor destinate locuinţelor şi funcţiunilor complementare este cuprinsă între 500 mp şi 700 mp, iar parcela destinată unei funcţiuni mixte are suprafaţa de 1500 mp.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Accesul principal se va asigura din str. N. Andreescu cu o stradă perpendiculară pe aceasta, cu prospect de 10,50m, care se amplifică şi va dezvolta accesele la loturile propuse, făcând legătura spre sud-vest cu prelungirea propusă a străzii A.Bacalbaşa, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. T92006-000053/09.03.2006.

Indicii de construibilitate propuşi: - pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare: POT maxim = 35 % CUT maxim = 0,40 Regim maxim de înălţime admis P+2E - pentru zona mixtă: POT maxim = 40 % CUT maxim = 0,40 – 1,20 Regim maxim de înălţime admis P+2E Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de: - realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela

deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. - reglementarea situaţiei juridice a terenurilor afectate de drumuri - scoaterea din circuitul agricol a terenului pe cheltuiala beneficiarului Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi

utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal Locuinţe”, Timişoara Freidorf intravilan str. N. Andreescu nr. 70, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Pt ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Reglementari_Model_(1).pdf

Atasament: Incadrare_extras_PUG_Model_(1).pdf