keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 338/25.09.2007 privind modificarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 338/25.09.2007
privind modificarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-006160/18.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 51/2007, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., în conformitate cu noul Aviz nr. 118/11.09.2007 al Consiliului Judeţean Timiş şi planşele anexă, şi noul Aviz nr. 1163/11.09.2007 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărîri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din data de 31.07.2007 / privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Construire hale depozitare cu corp administrativ" - parcela cu număr cadastral A 1299/2/6, DN 59 Calea Şagului km 8 dreapta, extravilan extins.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor : S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.;
- Proiectantului: S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aviz_CJT_anulat.pdf

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ ARHITECT ŞEF E 0256 — 406300/428 AVIZ Nr. 171 /09.08.2007 Privind evocarea avizului Nr. 100 din 25.97.2007 la documentația PLAN URBANISTIC ZONAL — c NSTRUIRE LE DEPOZIT, E CU CORP ADMINISTRATI >» EXTRAVILAN TIMIŞOARA, pe teren înscris în C.F. nr Timişoara nr.top. A 1299/2/8 gea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi Urbanismul, completată cu Legea nr. 289/07.07.2008, Planşa „Obiective de utilitate publică Necesare, Consiliul Judetean Timi. Timiş REVOCĂ AVIZUL NR. 100/25.07.2007 tația proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU „EXT RAVILAN TIMIŞOARA, proiect nr, 7 Proiectant: S.C. “ARHITE : la documen; o planul topografic va Vecinătățile, cu identifica ARHITECT SEF, Liana BUŞILĂ n E

Atasament: Aviz_CJT_nou.pdf

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIŞ ARHITECT ŞEF & 0256 — 406300/428 AVIZ Nr. 118/11.09.2007 Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 12186 din 11.09.2007, adresate de beneficiarul S.C. “BANU CONSTRUCT” S.R.L. pentru avizarea documentației PLAN URBANISTIC ZONAL — CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV, INTRAVILAN EXTINS TIMIŞOARA, pe teren înscris în C.F. nr. 137174 — Timişoara, nr.top. A 1299/2/6, S = 35100mp. În baza prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 122/24.11.2004,. În conformitate cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000, În conformitate cu Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, completată cu Legea nr. 289/07.07.2006, Având în vedere următoarele avize preliminare obținute: OSPA, O.C.P.l.
Timiş, Aviz Unic (Enel Electrica Banat, E-On Gaz Romania, 5.C. Colterm sS.A., Romtelecom S.A., R.A. Aquatim, R.A. Transport Timişoara), SC Transgaz SA Mediaş — Sucursala Arad, C.N. Transelectrica S.A., Primăria Municipiului Timişoara- Direcţia Patrimoniu-Serviciul Administrare Imobile, Serviciul Juridic, Serviciul Administrare Fond Funciar, Comisia de circulație, Direcţia Edilitară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al Judeţului Timiş, Autoritatea de Sănătate Publică Timiş, R.A. Aquatim, AN Apele Române - Direcţia Apelor Banat-Timişoara, AN Îmbunătăţiri Funciare R.A, Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului, Având în vedere avizele anterioare emise: avizul nr. 100/25.07.2007 revocat prin avizul nr. 111/09.08.2007 până la soluţionarea modificărilor şi completărilor solicitate, condițiile fiind îndeplinite, Consiliul Județean Timiş AVIZEAZA documentația proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL — CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV, INTRAVILAN EXTINS TIMIŞOARA, proiect nr. 51/2007 proiectant: S.C. “ARHITECT TRIMBIȚAŞ” S.R.L. TIMIŞOARA cu condiția autorizării clădirilor după realizarea lucrărilor de infrastructură tehnico — edilitară Planşele: Reglementări urbanistice — A02, Obiective de utilitate publică — AND DBacihilităti Aa mahilara ANA Dlsn de ratala alartrira
IL SLI TUI SA E SES EDEA ES FINE UNEI A ZISA a E e EI E OLE şi de telecomunicații - 01 E, Plan de reglementări — lucrări edilitare — 01.ED, vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz. Scutit de tâxă, conform Legii. ARHITECT ŞEF, /(Liana BUŞILĂ al -- Constantin
NE a

Atasament: Plansa_anexa_aviz_CJT.pdf

Obiective de utilitate publica
n
4 aaa CONSILIUL TINIŞ
E limita zonei studiate limita teren limita parcele propuse Înterdicie de construire - zona profetie canal

Atasament: Referat_-_PUZ_C._Sagului.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U92007-006160/18.09.2007

REFERAT pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal:„Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U92007-006160/12.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 7012 din 24.11.2006

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificarea Planului Urbanistic Zonal: „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 31.07.2007.

Ulterior aprobării documentaţiei Plan Urbanistic Zonal: „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 31.07.2007, beneficiarul S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L a adus următoarele modificări:

1. Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 118/11.09.2007 cu planşa anexă A 03 – obiective de utilitate publică emis după îndeplinirea condiţiilor solicitate prin avizul 111/09.08.2007 al Consiliul Judeţean Timiş care revocă avizul nr. 100/25.07.2007 al Consiliul Judeţean Timiş;

2. Avizul nr. 1163/11.09.2007 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, însoţit de planşa nr. 1 – Plan de situaţie cotat, plan cadastral şi plan de încadrare în zonă care modifică Avizul nr. 739/16.07.2007 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.

In urma măsurătorilor topografice s-a identificat o suprafaţă suplimentară de teren care a fost trecută iniţial sub drumul care urmează să fie trecut în domeniul public, conform avizului OCPI nr. 739/16.07.2007 şi care, prin noul aviz al OCPI nr. 1163/11.09.2007, trece în zona de protecţie a canalului care mărgineşte partea de vest a parcelei. Nu se modifică profilul drumului aprobat iniţial.

La emiterea autorizaţiei de construire se vor respecta întocmai avizele emise.

Planul Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare cu corp administrativ” – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, D.N.59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, ARHITECT ŞEF, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare