keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 111/27.05.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Platformă Industrială MONLANDY S "-DN 59 -Calea Şagului, Timişoara

27.05.2003

Hotararea Consiliului Local 111/27.05.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Platformă Industrială MONLANDY S "-DN 59 -Calea Şagului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22003-2439/24.04.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. 9/14.04.2003 al Consiliului Judeţean Timiş;
În baza Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;
Având în vedere prevederile art. 25 aliniatul 1 şi Anexa I din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c),(f) şi( k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Platformă Industrială MONLANDY S "-DN 59-Calea Şagului Timişoara, conform Proiectului nr. 189/2002 întocmit de S.C. SUBCONTROL S.R.L. , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Terenul studiat are o suprafaţă de 49,7 ha.
Drumurile propuse prin această documentaţie vor aparţine domeniului public.

Art.2: Scoaterea din circuitul agricol a terenului prevăzut la art.1 se va face prin grija investitorului .

Art.3: Planul Urbanistic Zonal "Platformă Industrială MONLANDY S "-DN 59- Calea Şagului Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 15 ani.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. MONLANDY S S.R.L.
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI