keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 148/09.06.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Penetratie DN59" Calea Sagului si extinderea intravilanului Municipiului Timisoara

09.06.1998

Hotararea Consiliului Local 148/09.06.1998
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Penetratie DN59" Calea Sagului si extinderea intravilanului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0987049/29.05.1998 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, modificata si republicata si a avizului O.C.O.T. al Judetului Timis nr.6154/22.12.1997;
In baza art.2 alin.2 si art.20 alin. 1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri privind realizarea locuintelor, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal "Penetratie DN59" Calea Sagului,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba extinderea intravilanului Municipiului Timisoara prin
includerea suprafetei totale de 236,61 ha teren in conditiile precizate de
avizul O.C.O.T. nr.6154/22.12.1997, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.3: Se propune spre aprobare de catre Guvernul Romaniei a scoaterii
definitive din circuitul agricol, a terenului in suprafata de 236,61 ha, situat
in extravilan conform Planului Urbanistic mentionat la art.1, in scopul
extinderii cu aceasta suprafata de teren a intravilanului Municipiului
Timisoara, unde urmeaza sa fie executate unele lucrari de constructii de
interes public.

Art.4: Terenul introdus in intravilan este supus interdictiei temporare de
construire pana la scoaterea sa din circuitul agricol.

Art.5:Cu aducerea laindeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
O.C.O.T. Timis;
S.C. IPROTIM S.A.;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN LACRAMA
Contrasemneaza