keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 495/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 495/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-005915/04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 1/2005, realizat de S.C. TOPOSISTEM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se stabilesc condiţiile de construire: realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, se va asigura procentul minim de spaţii verzi 10%, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu Avizul de Mediu nr. 6 din 06.09.2005.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. 4175, Freidorf , cu nr. topo A1299/1/16, arabil extravilan, fiind proprietatea firmei S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L.

Art. 4 :Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5 :Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic Zonal se va face cu respectarea condiţiilor impuse de către deţinătorii de utilităţi prin avizele acestora şi numai după ce drumurile propuse vor deveni publice.

Art. 6 :Dupa aprobare Plan Urbanistic Zonal -"DE 1205 Calea Şagului km 7", Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7 Timişoara, terenul va fi scos din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarului si va trece in zona D de impozitare.

Art.7 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8 :Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L.;
- Proiectantului S.C. TOPOSISTEM S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Sagului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22006-005915/04.12.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea

Şagului, D.N. 59 km 7, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22007-3356/19.06.2007 si nr. U22006-005915/18.10.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 201 din 11.01.2007. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea

şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7, Timişoara. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de proiectant general S.C. TOPOSISTEM S.R.L. proiect nr. 1/2005, la cererea beneficiarului S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-vest, adiacent drumului de beton ce pleacă din DN 59, în dreptul km 7, între prelungirea Căii Şagului şi Cartierul Freidorf.

Suprafaţa terenului care face obiectul documentatiei are în prezent folosinţa agricola (fost CAP Freidorf) şi este liberă de construcţii. Obiectul prezentei documentaţii îl constituie lotizarea terenului pentru construirea de unităţi de depozitare, birouri, prestări servicii şi industrii nepoluante.

Prin prezentul PUD “Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare, strada I. M. Klein, nr. 22”, Timişoara, nu se incalca prevederile OU nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OU nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 27.200 mp si este identificată prin C.F. 4175 Freidorf, nr. cadastral A 1299/1/16, arabil extravilan, fiind proprietatea firmei S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L.

Prin Planul Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7, Timişoara se propune parcelarea terenului pentru construirea de unităţi de depozitare, birouri, prestări servicii şi industrii nepoluante, rezultand 6 parcele, cu suprafeţe de aproximativ 4000 mp. Accesul la teren se va face din DN 59, continuarea Căii Şagului în dreptul km 7 pe drumul de 7.00 m beton existent în lungul conductelor de evacuare a cenuşei de la C.E.T. Timişoara, in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate anterior in zona.

In privinţa utilităţilor nu există reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare. Terenul studiat este traversat pe o porţiune de LEA 20 kv unde se creează o interdicţie de construire pentru parcelele 1, 2 si 3 de câte 12 m de o parte şi de alta a liniei.

Indicii de construibilitate propuşi sunt: POT maxim = 50% CUT maxim = 1

Alinierile se vor face conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 03-A anexata prezentei documentaţii. Se va respecta procentu minim de spatiu verde de 10% necesar functiunii propuse, conform Avizului de Mediu nr. 6 din 06.09.2005.

Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ se va face cu respectare condiţiilor impuse de către deţinătorii de utilităţi prin avizele acestora şi numai după ce drumurile propuse vor deveni publice, conform Ofertei de Donaţie nr. 1372/26.07.2006 anexată.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Dupa aprobare Plan Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7 Timişoara, terenul va fi scos din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarului si va trece in zona D de impozitare

Plan Urbanistic Zonal “DE 1205 Calea Şagului km 7”, Zona Calea Şagului, D.N. 59 km.7, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu

CONSILIER, CONSILIER Arh. Simona Soporean Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Exemplare 2

Atasament: PUZ_Lavedi_reglementari.pdf

17 .00

17 .00

4.00

12.00

6.0 0

2.00

6.00

6.00

4,00

2.0 0

2.0 0

R SP

F

Hala "Finimm"

SNH

SNH

BC

1

2

Ha la

faz a 1

Pa rte

r

Ha la

faz a 2

Pa rte

r

Hala

S Teren = 6346 mp

86.97

86.96

86.96

86.99

86.96 87.01

86.91 86.99

86.91 86.76

87.01

86.62

86.85

86.76

86.80

86.90

86.83

86.91

86.78

86.78 86.88

86.78 86.82

86.86

86.68

86.78

86.85

86.89

86.72 86.89

86.65

86.77

86.77

86.79

87.68

86.78 86.63

86.58

86.63

86.52 86.55

85.80

85.58

85.49

85.68

85.77

85.56

85.91

85.48

84.08 85.51

85.15

84.61

85.31

83.89

84.79

84.65

83.31

86.26

86.15

85.85

86.09

86.44

85.59

85.99

85.02

Co rp

ad mi

nis tra

tiv

P+ 3

A 1299/2/6 S=3,51 ha

CF nr 137174

PTT 1

PT T 2

1

2 3

4

5

16 17

19

20

21

22

23

S Teren = 13005 mp

12.00

BC

A 1 299

/1/1 6

Pla tfor

ma ba

las t

S.C . F

EN IMM

SR L

De 12

05/ 3

Drum beton

DE 1228/6/1

A 1 316

/19

A 1 316

/18

DE 1293

Spre DN59

A 1 316

/20

De 12

05

324 .00

83.95

324 .00

A 1 299

/1/1 5

Pla tfor

ma ba

las t

De 12

05/ 3

Drum beton

DE 1228/6/1

A 1 316

/19

A 1 316

/18

DE 1293

Spre DN59

A 1 316

/20

De 12

05

A 1 299

/1/1 5

Plan reglementari si zonificare PROIECTANT

PUZ D.E. 1205 CALEA SAGULUI

sc LAVEDI srl

titlul plansei :data : pl. nr. :

2007

scara :

1 :1000

titlul proiectului :

beneficiar :

faza :

pr. nr. :

PLAN REGLEMENTARI

Sef proiect Arh. Radu Grumeza PUZ

1/2005

03 - A

sc TOPOSISTEM srl TIMISOARA

EXTRAVILAN TIMISOARA, A1299/1/16 amplasament :

Sa ntie

r in co

nst ruc

tie

1 Numar parcele

Limita zona studiata

Limite parcele propuse

LEGENDA

Aliniament constructii

Limita parcela

Parcele functiuni industriale

Drumuri existente

Drumuri si accese propuse

Zona amplasare constructii

Zona verde

Limita parcele cadastrale

Conducta gaz DN 200 GASGASGASGASGASGASGAS

Imprejmuire gard

Urbanism Arh. Oana Grumeza

Topografie Ing. Delia Laszlo

6

S = 2845 mp

5

4

3

2

1

S = 3719 mp

S = 3715 mp

S = 3564 mp

S = 3726 mp

S = 2533 mp

6

Zona de protectie linii electrice si conducta gaze naturale

Linie electrica LEA 20 KV

Interdictie de constructie : - zona de protectie linie electrica

Co ndu

cte co

lter m

Conducte Colterm

%mp. Propus

%mp. ExistentSuprafata teren

Bilant teritorial

73,9

21,6

4,5

5.877

00

0

00

0

00

00100

Terenuri industriale Strazi acces Spatii verzi Agricol 15.000

1.221

POTmax. = 50 %

Regim de inaltime maxim : - functiuni industriale P+2E

Zona verde S = 1221 mp

20.102

Total parcela 10010027.200 27.200

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL PTT1

PROFIL TRANSVERSAL PTT4