keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 551/12.11.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.447329 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LOMAS SERV SRL şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 551/12.11.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.447329 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LOMAS SERV SRL şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
           Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri,Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 6639 / 06.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019;
          Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;        
           Având în vedere Declaraţia de renuntare la dreptul de proprietate autentificată cu numarul 1847 din 10.10.2019 la Uniunea Nationala a Notarilor Publici-Societate Profesională Notarială CIORÎCĂ MARIN EUGEN - MAGHIARU ANA ADRIANA de către Notar Public CIORÎCĂ MARIN EUGEN;
   În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889,  din Codul Civil;
   Având în vedere prevederile art. 296, alin. (2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
   În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2)  lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
   Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a terenului  situat în Timişoara, zona Freidorf/N.Andreescu, înscris în C.F. nr. 447329 Timişoara, cu nr. cad.447329, în suprafaţă de 2999 mp.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului menţionat la Art.1 din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, în vederea realizării unui drum, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 458/13.09.2018.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
       - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;        
      - Primarului Municipiului Timişoara;
       - Serviciului Juridic;        
       - Direcţiei Economice;        
       - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;        
       - Direcţiei Urbanism;
       - Direcţiei Dezvoltare;
       - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
       - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;                
       - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
       - Direcţiei de Mediu;        
       - Biroului Managementul Calităţii;
       - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;        
      - Biroului Audit;
       - O.C.P.I. Timiş;
       - Lenzini Margherita, administrator al SC LOMAS SERV SRL;
       - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

CT2019 - 6639 / 05.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.447329 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LOMAS SERV SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public

al Municipiului Timișoara

Prin adresa nr.CT2019-6639/17.10.2019, d-na Lenzini Margherita, administrator al SC LOMAS SERV SRL, solicită trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF 447329 Timișoara, provenit din dezlipirea parcelei înscrisă în CF nr. 413811 Timisoara (CF nr. vechi 3731 Freidorf si nr. cad vechi A 855/1/7), în vederea realizării unui drum.

Prin “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr. 1847 din 10.10.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici -Societate Profesională Notarială CIORÎCĂ MARIN EUGEN - MAGHIARU ANA ADRIANA de către Notar Public CIORÎCĂ MARIN EUGEN, LOMAS SERV SRL proprietar tabular al terenului înscris în CF 447329 Timișoara declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia și că terenul nu este grevat de sarcini sau servituți.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr. 447329 Timişoara a fost notată declarația autentificată privind renunțarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 ” (2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a terenului situat în Timişoara, zona Freidorf, înscris în C.F. nr. 447329 Timişoara, cu nr. cad. 447329 și suprafaţa de 2999 mp și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, în vederea realizării unui drum, conform PUZ aprobat prin HCLMT 458/13.09.2018.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA

Cod FO53-03,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2019 - 6639 / 05.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.447329 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LOMAS SERV SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public

al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.447329 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LOMAS SERV SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, facem următoarele precizări:

Terenul situat în Timișoara, zona Freidorf/str.N.Andreescu, înscris în CF 447329 Timișoara provenit din dezlipirea parcelei înscrisă în CF nr. 413811 Timisoara (CF nr. vechi 3731 Freidorf si nr. cad vechi A 855/1/7), este destinat realizării unui drum, conform planșei nr.154-A04 anexă la HCL 458/13.09.2018 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa, Timişoara, beneficiar S.C. LOMAS SERV S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 154/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL.

Dezmembrarea parcelei cu nr. cad A855/1/7 a fost realizată conform Certificatului de Urbanism nr. 4992/19.12.2018, în baza documentației topografice, proiect nr.182/2018, executată de SC DAFIR CADCONSULT SRL.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil și Ordinul 700/2014, art.78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015, în C.F.nr. 447329 Timişoara a fost notată Declarația autentificată nr. 1847 din 10.10.2019 la Uniunea Națională a Notarilor Publici -Societate Profesională Notarială CIORÎCĂ MARIN EUGEN - MAGHIARU ANA ADRIANA de către Notar Public CIORÎCĂ MARIN EUGEN, privind renunțarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

IT TTX LOST IT IT TI

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 ” (2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.447329 Timișoara, cu nr. cad.447329 și suprafața de 2999 mp, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către LOMAS SERV S.R.L. și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, în vederea realizării unui drum, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCLMT 458/2018. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

Cod FO53-03,Ver.2