keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 189/28.04.2009 privind aprobarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ

28.04.2009

Hotararea Consiliului Local 189/28.04.2009
privind aprobarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 20200/17.04.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială , turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată ;
Conform prevederilor art. 25 alin. (1) si Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia Planului Urbanistic de Detaliu "Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol si imprejmuire proprietate", situate in Timisoara, str. Sulina nr. 19" conform Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ pentru imobilele inscrise in CF 3589 Freidorf, nr. cad. 501/1/2, 501/1/1/3/5/1; nr. cad 501/1/2, 501/1/1/3/5/2 si CF 5208 Freidorf, nr. cad A 1358/2/1.

Art.2:În vederea corelării intereselor generale ale colectivităţii locale cu interesele particulare în valorificarea terenului cu privire la dezvoltarea tramei stradale în zonă, se impune la faza autorizaţiei de construcţie corelarea cu documentaţiile aprobate anterior în zonă, respectiv cu Hotărârea Consiliului Local nr. 398/30.09.2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Construire ansamblu locuinţe colective P+2E+M cu spaţii pentru instituţii, comerţ şi servicii la parter", str. Sulina nr.13, Timişoara, în sensul preluării şi continuării străzii Carol Brocky.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor NACOV LAZAR, NACOV KATALIN, BANATEANU MARIUS, BANATEANU LUMINITA ;
- Proiectantului S.C. ARHITRAVA DESIGN S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM Nr. SC2009 – 20200/17.04.2009

REFERAT privind „adoptarea documentatiei P.U.D. „Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol si imprejmuire proprietate”, situate in Timisoara, str.

Sulina nr. 19” conform Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ

Avand in vedere documentatia P.U.D. „Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol si imprejmuire proprietate”, situate in Timisoara, str. Sulina nr. 19 depusa cu nr. de inregistrare U32008 – 001883/10.04.2008;

Avand in vedere Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ;

Va inaintam documentatia de urbanism cu precizarea ca din punct de vedere urbanistic, documentatia P.U.D. – „Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol si imprejmuire proprietate”, situate in Timisoara, str. Sulina nr. 19 nu a intrunit conditiile conform legislatiei in vigoare, „necoreland interesele generale ale colectivitatii locale cu interesele particulare in valorificarea terenului” cu privire la dezvoltarea tramei stradale in zona;

Totodata, conform Legii 33/1994, art. 5 “Utilitatea publica se declara pentru lucrări de interes naţional sau de interes local”, ceea ce nu este cazul documentatiei inaintata de beneficiarii acesteia, ea reprezentand un interes particular in realizarea unei investitii private;

Avand in vedere cele prezentate:

PROPUNEM:

Consiliului Local al Municipiului Timisoara

„adoptarea documentatiei P.U.D. „Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol si imprejmuire proprietate”, situate in Timisoara, str. Sulina nr. 19” conform Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş, rămasă IREVOCABILĂ pentru imobilele inscrise in CF 3589 Freidorf, nr. cad. 501/1/2, 501/1/1/3/5/1; nr. cad 501/1/2, 501/1/1/3/5/2 si CF 5208 Freidorf, nr. cad A 1358/2/1.

DIRECTOR, CONSILIER Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Ing. Gabriela Ghilezan

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. G.G. Dact.2 exemplare