keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 614/19.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 614/19.12.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006254/28.11.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50, conform Proiectului nr. 02/2006, întocmit de S.C. B-Cubb S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 5024 Freidorf, nr. top 403/4/a/1; 420/a/2/a/1/b; 504/21/b/2; 504/22/a/1/b/1cu suprafaţa de 1000 mp, CF nr. 1424 Freidorf, nr. topo 403/4/a/1;420/a/2/a/1/b;504/21/b/2;504/22/a/1/b/2 cu suprafaţa de 3107 mp, fiind proprietatea S.C. Aldis Trade S.R.L..

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va face cu respectarea condiţiilor impuse de deţinătorii de utilitţi prin avizele acestora şi numai după ce drumurile propuse vor deveni publice conform Declaraţiei notariale şi a propunerii de dezmembrare anexate.
Pentru obtinerea autorizaţiei de construire se va scoate terenul din circuitul agricol dupa aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic de Detaliu.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. Aldis Trade S.R.L;
-Proiectantului S.C. B-Cubb S.R.L ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: r_PUD_NAndreescu_Aldis.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr.U32006-006254/28.11.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Lotizare pentru locuinţe individuale şi

servicii”, Strada Nicolae Andreescu nr. 50, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32006-006254/23.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Lotizare pentru locuinţe individuale şi servicii”, Strada Nicolae Andreescu nr. 50, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 3963/14.07.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Lotizare pentru locuinţe individuale şi servicii”, Strada Nicolae Andreescu nr. 50, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. B-Cubb S.R.L., proiect nr.02/2006, la cererea beneficiarului S.C. Aldis Trade s.r.l.. Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud-vest a oraşului, în cartierul Freidorf, pe una din străzile principale ale zonei: Nicolae Andreescu. Prin P.U.G. Timişoara pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea mixtă de locuinţe (P-P+2), servicii, comerţ şi/ activităţi de depozitare şi producţie, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea P.U.D./P.U.Z.. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 4107 mp. şi este proprietatea privată a lui S.C. Aldis Trade s.r.l., terenurile având nr. topo 403/4/a/1;420/a/2/a/1/b;504/21/b/2;504/22/a/1/b/1 înscris în CF nr. 5024 Freidorf, cu suprafaţa de 1000 mp. şi nr. topo 403/4/a/1;420/a/2/a/1/b;504/21/b/2;504/22/a/1/b/2 înscris în CF nr. 1424 Freidorf, cu suprafaţa de 3107 mp. Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Lotizare pentru locuinţe individuale şi servicii”, Strada Nicolae Andreescu nr. 50, Timişoara se propune realizarea unei zone rezidenţiale cu locuinţe individuale şi servicii. Numărul total de parcele în care se lotizează terenul este de 6, din care o parcelă pentru locuinţe şi servicii (pensiune). Sunt admise în zonă şi funcţiuni complementare care să nu perturbe locuirea.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt următorii, în funcţie de zonificarea reglementată: - locuinţe POT maxim = 40 % CUT maxim = 1,2 Hcornisa maxim = 12,00m Regim maxim de înălţime S(D)+P+2E+M

- locuinţe şi servicii POT maxim = 50 %

CUT maxim = 2,0 Hcornişă maxim = 13,00m Regim de înălţime max. = S(D)+P+2E+M

Accesul auto pe parcele se va face din strada Nicolae Andreescu pe o stradă propusă cu lăţimea proiectată de 10,50 m. şi lungimea de cca. 185 m., prevăzută cu un teu de întoarcere, amplasată în prelungirea străzii Păcii. Se va asigura câte un acces auto pe fiecare parcelă, iar pentru servicii – pe parcela 1 (pensiune) se vor asigura locurile de parcare în incintă. Sunt prevăzute branşamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.D. se va face cu respectare condiţiilor impuse de deţinătorii de utilităţi prin avizele acestora şi numai după ce drumurile propuse vor deveni publice conform Declaraţiei notariale şi a propunerii de dezmembrare anexate.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Lotizare pentru locuinţe individuale şi servicii”, Strada Nicolae Andreescu nr. 50, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, ARHITECT ŞEF, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L.

Atasament: PUD_Andreescu50_Reglementari.pdf

137,90

241,00

18 ,49

55,40 S=942mp.

nr. topo 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/2

6

5

4

nr. topo 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/1

103,10

7.0 0

10 ,70

S=400mp.

S=400mp.

Str . N

. A nd

ree scu

6,00

6.00

41,25

41,25

7,7 6

9,7 2

11 ,29

8,0 6

8,50

3,5 0

7,0 0

2

S=300mp.

3 S=300mp.

6,00

6,00

S=400 mp.

1

10 .50

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

50

LIMITE CONF. CARTII FUNCIARE

LIMITE PARCELE PROPUSE

LEGENDA:

LIMITA TERENULUI STUDIAT

DRUMURI, ALEI PROPUSE

ZONA DE LOCUINTE PROPUSA

ZONA SERVICII SI LOCUIRE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

LEA

ZONE VERZI / SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE / PROPUSE

P.U.D. Lotizare pentru locuinte si servicii 02/2006

Sept. 2006Timisoara, Strada Nicolae Andreescu nr. 50

S.C. ALDIS TRADE S.R.L.

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

P.U.D.

11/09/060

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500 03

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Lotizare pentru locuinte si servicii

RIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA iciul Banca Age Date Urbane planul de bază al municipiului pentru lucrări în continuare ip
“Serviciul Banca de Date 1 “Extras din planul de bază al PP ca referinţă pentru lucrări Şi nieipiului coiijayare