keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara"

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 673/12.12.2018
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27105/15.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27105/15.11.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 26.11.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 -27105/15.11.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 27105/15.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si lit. d), precum si alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara", intocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestare de servicii nr. 170/17.06.2015 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 389/22.09.2015 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizarea strazilor din piatra cubica din Timisoara".

Art. 3: Se aproba executia, in etapa I, a strazilor Arcidava, Dr. Ioan Muresan si Toplita.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Actualizare_Anexa_-_HCL-piatr__cubic_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/2959BB00F2274BFDC2258359003E9BEF/Actualizare_Anexa_-_HCL-piatr was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Actualizare_Raport_de_specialitate_Piatra_cubica_.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR DIRECŢIA EDILITARĂ SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM. cu APĂ

BIROUL DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzilor din piatră cubică din Timișoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzilor din piatră cubică din Timișoara”; Facem următoarele precizări:

Direcţia Edilitară prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent

anului 2018 obiectivul de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”. Obiectivul de investiţii cuprinde străzi din municipiul Timişoara a căror îmbrăcăminte este realizată din

pavaje de piatră cubică, şi anume: - Str. Argeş delimitată de str. Mitropolit Varlaam şi str. Cluj, - Str. Dr. Ioan Mureşan pe sectorul cuprins între str. Salcâmilor şi str. Drubeta, - Str. Ludwig von Beethoven pe sectorul cuprins între blv. C.D. Loga şi blv. Mihai Eminescu, - Str. Mitropolit Varlaam tronson cuprins între str. Aurel Cândea şi str. 1 Decembrie, - Str. Putna delimitată de str. Ion Vidu şi str. Mitropolit Varlaam, - Str. Remus delimitată de str. Braşov şi str. Romulus, - Str. Sfânta Rozalia tronson cuprins între str. Remus şi blv. Mihai Viteazul, - Str. Sorin Titel delimitată de blv. Victor Babeş şi str. Protopop Ghe. Dragomir, - Str. Topliţa delimitată de Cal. Circumvalaţiunii şi str. Făgăraş, - Str. Virgil Madgearu cuprins între blv. Mihai Viteazul şi str. Filaret Barbu, - Str. Bela Bartok tronson cuprins între blv. Victor Babeş şi str. Argeş, - Str. Filaret Barbu delimitată de str. Sfânta Rozalia şi str. Braşov, - Str. Arcidava pe sectorul cuprins în jurul Parcului Arcidava până în străzile Mureş şi Ulpia Traiana, - Str. Romulus tronson cuprins între str. Ghe. Doja şi str. Sfânta Rozalia.

Starea tehnică a acestor străzi prezintă numeroase defecţiuni ce fac dificilă desfăşurarea circulaţiei rutiere și pietonale. Pe multe din aceste străzi trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare, îngreunând circulaţia pietonilor din zonă; nu există piste pentru biciclişti iar zonele verzi sunt neamenajate. Totodată multe din bordurile de încadrare a carosabilului lipsesc sau sunt deteriorate, gurile de scurgere şi căminele de vizitare se află sub cota carosabilului. Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în municipiu prin amenajarea străzilor, a trotuarelor, amenajare piste de biciclete și zone verzi, acolo unde situația din teren permite, rezultând o mai bună funcționalitate a zonelor.

În cadrul proiectului soluția de modernizare a străzilor constă în execuția unei structuri noi cu stratul de legătură și cel de uzură prevăzut din beton asfaltic. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”, a fost întocmit de către S.C. PROEXCO S.R.L. conform contractului de prestări servicii nr.170/17.06.2015. Prin HCLTM nr. 389/22.09.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate mai sus menționat. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la 14.595,612 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.299,562 mii Euro, sursa de finantare provenind în totalitate de la bugetul local Prin Certificatul de Urbanism s-a solicitat obținerea avizului de specialitate al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, în vederea emiterii Autorizației de Construire. În urma analizării documentației depuse, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nu acceptă soluția de modernizare a străzilor în varianta propusă, cu

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

excepția străzilor Ioan Mureșan, Toplița și Arcidava (așa cum este specificat în adresa Direcției Județene de Cultură Timiș nr. 1448/05.07.2018). Ca urmare propunem, într-o primă fază, execuția străzilor Ioan Mureșan, Toplița și Arcidava în varianta proiectată și anume: structură nouă cu stratul de legătură și cel de uzură prevăzut din beton asfaltic. Având în vedere cele de mai sus, modificările legislative survenite după elaborarea Studiului de fezabilitate și ţinând cont de rata inflaţiei este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației tehnico-economice faza SF. Datorită actualizării valoarea investiţiei, conform Devizului General este estimată la 15.435,650mii lei (inclusiv TVA) respectiv 3.489,465 mii Euro. Valoarea estimată a investiției aferentă celor trei străzi mai sus menționate este de 4.212,337 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 952,263 mii euro. Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER,

VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Cod FO53-01,Ver.1

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu