keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 483/18.12.2007 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 483/18.12.2007
privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007 - 27608/07.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/30.11.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR";
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) litera (b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii: "AMENAJAREA STRADA CHIMIŞTILOR" întocmit de SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăţilor comerciale din zonă de la valoarea 1.211.452,60 lei RON (295.996 euro ) la valoarea 1.706.418 lei RON reprezentând 487.924 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_str._Chimistilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI

Nr. SC 2007 – 27608 din 07.12.2007

REFERAT Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie

“AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR”

Strada Chimiştilor este amplasată în partea de sud-est a municipiului Timişoara , este racordată la Cal.Buziaşului şi are o lungime de 285 m .

În prezent strada are un caracter de acces industrial, pe partea nordică existând un trotuar de 3,00 m lăţime pe toată lungimea, iar pe partea nordică existând un trotuar de 1,00 m lăţime pe o porţiune de 65 m lungime; restul suprafeţei fiind o platformă din beton cu lăţimi între 16,50 şi 32,50 m.

Apele meteorice nu pot fi evacuate de pe platformă, deoarece vechiul canal este complet degradat şi nu funcţionează. De asemenea lipsesc gurile de scurgere.

Carosabilul din beton este complet degradat, prezentând toată gama de defecţiuni caracteristice îmbrăcăminţilor din beton de ciment.

Pe partea sudică a străzii există în incintă o platformă de parcare pentru autocamioane, dar spaţiul este insuficient, autotrenurile parcând astfel în aşteptare la intrare în incinta societăţilor pe platforma de beton a străzii Chimiştilor. Această platformă având un carosabil foarte degradat, nu poate fi folosită în întregime, iar circulaţia autovehiculelor se desfăşoară cu dificultate, în special în perioadele ploioase. Ca o consecinţă a acestui fapt autotrenurile parchează pe carosabilul Căii Buziaşului, reducând capacitatea de trafic a acestei artere.

Strada Chimiştilor în perspectivă va face legătura între Calea Buziaşului şi viitorul traseu al inelului 4 de circulaţie a municipiului Timişoara. Ea va avea un caracter industrial, profilul transversal fiind compus dintr-un carosabil de 14,00 m cu 4 benzi de circulaţie(câte două pe sens), staţionări de 3,00 m amplasate adiacent pe ambele părţi şi trotuare de 3,00 m lăţime.

Cele mai sus menţionate evidenţiază necesitatea acută de a fi asfaltată strada Chimiştilor. Nu în ultimul rând trebuie subliniate numeroasele apeluri telefonice şi cererile scrise ale societăţiilor comerciale din zonă adresate Primăriei Municipiului Timişoara, de a lua măsurile care se impun în vederea reparării carosabilului străzii Chimiştilor, pentru desfăşurarea în stare normală a activităţilor economice ale firmelor situate pe această stradă. Însă lucrările se pot atribui numai în urma aplicării unei proceduri de achiziţie publică. În acest sens potrivit OUG nr. 34/2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului ce urmează a se atribui. Ţinând cont de faptul că Studiul de Fezabilitate a fost întocmit în anul 2004 de către SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăţilor comerciale , pentru o estimare reală a valorii contractului s-a cerut proiectantului lucrării, să reactualizeze valoarea devizului general al obiectivului „Amenajare str. Chimiştilor” luând în considerare preţurile curente practicate la ora actuală pe piaţă, având în vedere creşterea spectaculoasă a preţurilor materialelor, manoperei şi a utilajelor din 2004 până în prezent.

Trebuie totodată amintită şi solicitarea consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 de a se reactualiza devizul general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

APROBAT

Primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

În urma reactulizării valorii devizului general de către proiectantul SC COSMUN WEST SRL, a rezultat o valoare a investiţiei de 1.706.418 lei, reprezentând 487.924 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare strada Chimiştilor”.

Director Direcţia Drumuri, Transporturi, Director Direcţia Economică, Culiţă Chiş Smaranda Haracicu

Şef Serviciu Drumuri, Poduri, Şef Serviciu Juridic, Ioan Ganciov Mirela Lasuschevici

Şef Birou Infrastr. Transport, Întocmit, Vasile Olar Szabo Georgeta

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local

PROIECT DE HOTARARE Din data de__________________

Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie “AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC 2007 – 27608 din 07.12.2007 intocmit de către Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/30.11.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR”;

In conformitate cu prevederile art.36 , alin.(2),litera b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală republicată;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii:”AMENAJAREA STRADA CHIMIŞTILOR” întocmit de SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăţilor comerciale din zonă de la valoarea 1.211.452,60 lei RON (295.996 euro ) la valoarea 1.706.418 lei RON reprezentând 487.924 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Secretarului Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Drumuri, Transporturi - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Direcţiei Relaţii Comunicare - Serviciului Juridic - Serviciului Public Audit Intern - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

ANEXA la HCL nr.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei " Amenajare str. Chimiştilor Timişoara"

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitaţiei

lei Euro lei Euro

PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 4.500 1.287 4.500 1.287 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 6.000 1.716 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 28.000 8.006 28.000 8.006 10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 858 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică ,verificare proiect 8.000 2.287 8.000 2.287

12. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

13. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 1.316.120 376.325 1.316.120 376.325 14. 4.2. OB 2 Lucrări canalizare 160.290 45.832 160.290 45.832 15. 4.3. OB 3 Lucrări FRET 5.400 1.544 5.400 1.544 16. 4.4. OB 4 Spaţii verzi 17.900 5.118 17.900 5.118 18. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 1.499.710 428.819 1.499.710 428.819

19. Capitolul 5. Alte cheltuieli

20. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 52.490 15.009 52.490 15.009 21. 5.2. Comisioane, taxe etc 22. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 7.761 2.219 0 0

23. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%) 11.998 3.431 0 0

24. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 7.499 2.144 0 0 25. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 77.461 22.149 0 0 26. TOTAL GENERAL 1.706.418 487.924 1.580.200 451.834 27. Din care C+M 1.552.200 443.828 0 0 Curs valutar (30 Noiembrie 2007) 1 Euro = 3,4973 lei Întocmit: ing. Ciprian Costescu