keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 124/30.11.2004
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 -19478/09.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(c), (d), (f), (l) şi (m) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str. Chimiştilor, Timişoara", conform proiectului nr.0904 - 2004 întocmit de S.C. CosMun WEST S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_S.F._str._Chimistilor.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2004 - 19478 din 09.11.2004

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR”

Strada Chimiştilor este amplasată în partea de sud-est a municipiului Timişoara şi este racordată la

Cal.Buziaşului. Strada are o lungime de 285 m şi este mărginită la vest de Cal.Buziaşului şi la est de incinta societăţii comerciale Azur, ea având caracter de stradă înfundată. Această stradă reprezintă accesul autovehiculelor de transport marfă la întreprinderile din zonă. Acest trafic este intens, circa 60 autotrenuri zilnic, aproximativ 50% fiind compus din vehicule internaţionale. În anul 2005 se va da în exploatare extinderea de la Proctor&Gamble.,ceea ce va suplimenta traficul actual.

În prezent strada are un caracter de acces industrial, pe partea nordică existând un trotuar de 3,00 m lăţime pe toată lungimea, iar pe partea nordică existând un trotuar de 1,00 m lăţime pe o porţiune de 65 m lungime; restul suprafeţei fiind o platformă din beton cu lăţimi între 16,50 şi 32,50 m.

Apele meteorice nu pot fi evacuate de pe platformă, deoarece vechiul canal este complet degradat şi nu funcţionează. De asemenea lipsesc gurile de scurgere.

Carosabilul din beton este complet degradat, prezentând toată gama de defecţiuni caracteristice îmbrăcăminţilor din beton de ciment.

Pe partea sudică a străzii există în incintă o platformă de parcare pentru autocamioane, dar spaţiul este insuficient, autotrenurile parcând astfel în aşteptare la intrare în incinta societăţilor pe platforma de beton a străzii Chimiştilor. Această platformă având un carosabil foarte degradat, nu poate fi folosită în întregime, iar circulaţia autovehiculelor se desfăşoară cu dificultate, în special în perioadele ploioase. Ca o consecinţă a acestui fapt autotrenurile parchează pe carosabilul Căii Buziaşului, reducând capacitatea de trafic a acestei artere.

Strada Chimiştilor în perspectivă va face legătura între Calea Buziaşului şi viitorul traseu al inelului 4 de circulaţie a municipiului Timişoara. Ea va avea un caracter industrial, profilul transversal fiind compus dintr-un carosabil de 14,00 m cu 4 benzi de circulaţie(câte două pe sens), staţionări de 3,00 m amplasate adiacent pe ambele părţi şi trotuare de 3,00 m lăţime.

La amenajarea străzii Chimiştilor sunt necesare şi lucrări de canalizare care cuprind realizarea unui canal pe toată lungimea străzii, racordat la canalul existent pe Cal. Buziaşului. Apele meteorice de pe carosabil vor fi dirijate prin pante transversale şi longitudinale spre guri de scurgere proiectate, care se vor descărca în canalul nou. Acest canal nou va fi amplasat sub trotuarul de pe partea nordică.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare strada Chimiştilor” este estimată la 12.114.526 mii lei, reprezentând 295.996 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Amenajare strada Chimiştilor” a fost făcută de societăţile comerciale din zonă, şi execuţia lucrărilor va fi prevăzută în Bugetul local aprobat pentru anul 2005, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR ECONOMIC, p.DIRECTOR D.EDILITARĂ, Ec. ADRIAN BODO Ing. ROMULUS KOMOZ p.ŞEF SERVICIU T.R.P., AVIZAT JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

p. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT,

Ing.VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO

Atasament: Anexa_S.F._str._Chimistilor.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR, TIMIŞOARA”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Denumirea investiţiei: “Amenajare strada Chimiştilor, Timişoara”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de sud-est

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 12.114.526 mii lei, reprezentând 295.996 euro

C + M 10.907.785 mii lei, reprezentând 266.512 euro

1.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 465.000 mii lei; 11.361 euro - Studii de teren,geo, topo 45.000 mii lei, 1.099 euro -Cheltuieli pentru avize,acorduri 60.000 mii lei, 1.466 euro - Studiu de Fezabilitate 45.000 mii lei, 1.099 euro

- Proiect tehnic+Caiet sarcini 160.000 mii lei 3.910 euro - Detalii execuţie 45.000 mii lei, 1.099 euro

- Cheltuieli pt.organizare licitaţii 30.000 mii lei, 733 euro - Asistenţă tehnică 60.000 mii lei, 1.466 euro - Verificare documentaţie 20.000 mii lei, 489 euro 2.Cheltuieli pentru investiţia de bază 10.538.923 mii lei; 257.499 euro - Lucrări rutiere 9.222.100 mii lei, 225.325 euro - Lucrări canalizare 1.187.323 mii lei, 29.010 euro - Lucrări FRET 40.000 mii lei, 977 euro - Spaţii verzi 89.500 mii lei, 2.187 euro 3.Alte cheltuieli 1.110.603 mii lei; 27.135 euro - Organizare de şantier 368.862 mii lei, 9.012 euro - Comisioane,taxe,cote legale 191.545 mii lei, 4.680 euro - Cheltuieli neprevăzute 550.196 mii lei, 13.443 euro Capacităţi:

Carosabil 6.020 mp Din care:-carosabil nou 1.700 mp - pe fundaţie existentă 4.320 mp Trotuare 1.170 mp

p.Director D.Edilitară p.Şef Serviciu T.R.P., Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV p. Şef Birou I.T., Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO