keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 508/22.10.2013 privind condiţiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 508/22.10.2013
privind condiţiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 42048 din 02.10.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale şi a Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă condiţiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, după cum urmează:
"Condiţii specifice de ocupare a unei funcţii publice de execuţie de poliţist local:
a) Probe sportive;
b) Apt psihologic portarmă;
c) Permis categoria B;
d) Criteriu de înălţime:
- 1,75 m la bărbaţi
- 1,70 m la femei ".
Art.2: Pentru testarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor înscrişi la concurs, probele sportive şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

BAREME MINIME
Nr. crt. PROBELE SPORTIVE Bărbaţi Femei
1. Abdomene ( flexii abdominale) 44 40
2. Alergare - viteză -50 m plat 7"4 9"0
3. Alergare - rezistenţă 1000 m - 4’10" 800 m - 4’10"
4. Deplasare cu bicicleta - 100 metri. - -


Art.3: Toate probele sportive sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

Art.4: Este declarat ,"Admis" candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă, iar dacă candidatul nu a promovat fiecare probă este declarat "Respins". Candidatul respins este eliminat din concurs şi nu va mai parcurge celelalte probe.

Art.5: Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor precum şi alte precizări importante se află în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: La data aprobării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 399 din data de 26.09.2006, privind stabilirea probei sportive eliminatorie la susţinerea concursului pentru numirea în funcţia publică agent comunitar la Direcţia Comunitară Timişoara.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_H.C.L.pdf

Anexa la H.C.L. nr. ............... din .....................

A. Precizări tehnice �i metodice privind efectuarea probelor:

1. Proba de flexie abdominală se execută din pozi�ia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă �i sprijin în picioare, timp de două minute fără pauze, câte un concurent contra cronometru.

2. Proba de alergare – viteză: - Se execută cu startul din picioare, câte doi candida�i, contra cronometru; - Cronometrul porne�te la mi�carea primului candidat; - Startul gre�it (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start

gre�it candidatul este declarat ”RESPINS”. - Candida�ii care se ciocnesc în timpul alergării �i cad sau care se împiedică ori

alunecă din cauza suprafe�ei de alergare, se consideră că nu au parcurs traseul �i vor relua proba o singură dată, la sfâr�itul seriei din care face parte.

3. Proba de alergare – rezisten�ă: - Se execută cu startul din picioare, în serii de până la 10 candida�i contra

cronometru. - Trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

B. Alte precizări: - Verificarea îndeplinirii criteriului de înăl�ime va fi efectuată de cabinetul medical de

medicina muncii abilitat iar constatarea îndeplinirii criteriului va fi consemnată în fi�a de aptitudine emisă cu ocazia examenului medical obligatoriu pentru to�i candida�ii.

- Abandonul, accidentarea sau depăşirea timpului de admitere conduc la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia “RESPINS”;

- Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către persoana desemnată, înainte de începerea probelor. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probelor, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite;

- Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probelor;

- Pe timpul desfăşurării probelor, supravegherea medicală este obligatorie, gratuită, în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie;

- Rezultatele înregistrate de către fiecare candidat vor fi comunicate acestuia la finalul fiecărei probe, de către examinator, iar după ultima probă, pe bază de semnătură.

Director Executiv,

Jr. DORU SPĂTARU

Atasament: Anexa_.pdf

Anexa la Referatul nr. ............... din .....................

A. Precizări tehnice �i metodice privind efectuarea probelor:

1. Proba de flexie abdominală se execută din pozi�ia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă �i sprijin în picioare, timp de două minute fără pauze, câte un concurent contra cronometru.

2. Proba de alergare – viteză: - Se execută cu startul din picioare, câte doi candida�i, contra cronometru; - Cronometrul porne�te la mi�carea primului candidat; - Startul gre�it (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start

gre�it candidatul este declarat ”RESPINS”. - Candida�ii care se ciocnesc în timpul alergării �i cad sau care se împiedică ori

alunecă din cauza suprafe�ei de alergare, se consideră că nu au parcurs traseul �i vor relua proba o singură dată, la sfâr�itul seriei din care face parte.

3. Proba de alergare – rezisten�ă: - Se execută cu startul din picioare, în serii de până la 10 candida�i contra

cronometru. - Trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

B. Alte precizări: - Verificarea îndeplinirii criteriului de înăl�ime va fi efectuată de cabinetul medical de

medicina muncii abilitat iar constatarea îndeplinirii criteriului va fi consemnată în fi�a de aptitudine emisă cu ocazia examenului medical obligatoriu pentru to�i candida�ii.

- Abandonul, accidentarea sau depăşirea timpului de admitere conduc la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia “RESPINS”;

- Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către persoana desemnată, înainte de începerea probelor. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probelor, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite;

- Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probelor;

- Pe timpul desfăşurării probelor, supravegherea medicală este obligatorie, gratuită, în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie;

- Rezultatele înregistrate de către fiecare candidat vor fi comunicate acestuia la finalul fiecărei probe, de către examinator, iar după ultima probă, pe bază de semnătură.

Director Executiv,

Jr. DORU SPĂTARU

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01, ver.1

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. ...................... din ........................ APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT privind condi�iile specifice eliminatorii pentru ocuparea func�iei publice de

poli�ist local la Direc�ia Poli�iei Locale Timi�oara

Având în vedere dispozi�iile art. 1 din Legea nr. 155/2010 a poli�iei locale potrivit cărora,

poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în

domeniile prevăzute de lege.

Luând în considerare evolu�ia �i complexitatea fenomenului infrac�ional �i contraven�ional

care impune interven�ia poli�i�tilor locali �i participarea la ac�iuni cu grad ridicat de risc, în

condi�ii de pericol deosebit care pot afecta sănătatea �i integritatea fizică a poli�i�tilor locali se

impune recrutarea unor candida�i cu calită�i motrice deosebite �i rezisten�ă, mobilitate, înăl�ime �i

trăsături de personalitate puternice precum disciplina, voin�a, starea de echilibru emo�ional.

Capacitatea, calitatea �i eficien�a resurselor umane din cadrul poli�iei locale contribuie la

dezvoltarea unui serviciu public de interes local eficient în scopul satisfacerii nevoilor comunită�ii,

men�inerea �i încrederea cetă�enilor în acest serviciu public, la îndeplinirea indicatorilor de

performan�ă stabili�i de către Consiliul Local al Municipiului Timi�oara pentru Direc�ia Poli�iei

Locale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în scopul cre�terii calită�ii în recrutarea �i selec�ia

candida�ilor, pentru îmbunătă�irea imaginii �i prestigiului institu�iei, a prestan�ei poli�istului local

în stradă �i dezvoltarea capacită�ii de ac�iune �i interven�ie operativă în îndeplinirea sarcinilor de

serviciu propunem aprobarea următoarelor condi�ii specifice eliminatorii pentru ocuparea func�iei

publice de poli�ist local la Direc�ia Poli�iei Locale Timi�oara:

1.Condi�ii specifice de ocupare a unei func�ii publice de execu�ie de poli�ist local:

a) Probe sportive;

b) Apt psihologic portarmă;

c) Permis categoria B;

d) Criteriu de înăl�ime:

- 1,75 m la bărba�i

COD FO 53 – 01, ver.1

- 1,70 m la femei.

2. Pentru testarea aptitudinilor fizice ale candida�ilor înscri�i la concurs, probele sportive �i

baremele minime de promovare sunt următoarele:

Nr. crt. PROBELE SPORTIVE

BAREME MINIME Bărba�i Femei

1. Abdomene ( flexii abdominale) 44 40 2. Alergare –viteză -50 m plat 7”4 9”0 3. Alergare - rezisten�ă 1000 m -4’10” 800 m-4’10” 4. Deplasare cu bicicleta – 100 metri. - -

Precizări tehnice �i metodice privind efectuarea probelor precum �i alte precizări se află în

anexă, parte integrantă din prezentul referat.

DIRECTOR EXECUTIV, Jr. DORU SPĂTARU �EF SERVICIU RESURSE UMANE,

Jr. HADA IOAN

�EF BIROU JURIDIC, Jr. BLAJIN MARIN