keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 482/20.11.2015
privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5932 din 09.11.2015 înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015 - 29769/10.11.2015 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare;
Avînd în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 417/12.09.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 136 din 20.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 417/12.09.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2010.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. 5932 din 09.11.2015

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere că la nivelul municipiului Timișoara se implementează obiectivul de investiții

,,Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cu fonduri europene care

include montarea de mobilier urban, pentru prevenirea fenomenului infracțional și contravențional,

respectiv sustragerea și distrugerea mobilierului urban (bolarzi, bănci, coșuri de gunoi, locuri de joacă

pentru copii, etc.) este necesar și oportun o prezență activă a elementului polițienesc în aceste zone

vulnerabile și cu risc criminogen.

Prin H.G. nr.998/2008 municipiul Timișoara a fost desemnat unul din cei 7 poli naționali de

creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele de finanțare comunitară și națională

în vederea asigurării creșterii economiei și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin

Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere” a Programului

Operațional Regional (POR).

Prin implementarea proiectului investițional ”Sistem de supraveghere pentru creșterea

siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara” va crește eficiența activității de ordine

și siguranță publică a Poliției Locale Timișoara. În acest sens, pentru implementarea proiectului, s-au

achiziționat și montat un număr de 94 camere video de supraveghere în 13 locuri publice din

municipiu, dotate cu echipamente de specialitate.

Astfel, în clădirea Direcției Poliției Locale Timișoara a fost alocat și amenajat un spațiu pentru

amplasarea dispeceratului central, unde se monitorizează în permanență informațiile transmise în timp

real de către camerele de supraveghere. În caz de necesitate, dispeceratul va contacta polițiștii locali

din teren, în vederea soluționării problemelor constatate în zonele monitorizate.

În vederea creșterii eficienței activității de menținere a ordinii publice, a creșterii gradului de

reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de competență,

ISLE TANDA ET Sie] RIS veti

Cod FO 53-01, ver. 2

pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale la nivelul instituției, în baza Hotărârii Consiliului

Local nr.136/20.03.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru

Direcția Poliției Locale Timișoara instituția s-a reorganizat, prin înființarea Biroului Patrulare Navală

în subordinea Serviciului Ordine Publică și Biroului Monitorizare Video, în subordinea Serviciului

Comunicare, Prevenire și Dispecerat.

Având în vedere considerentele expuse, se impune modificarea Regulamentului de Organizare

și Funcționare al Direcției Poliţiei Locale Timişoara, prin completarea cu atribuțiile birourilor nou

înființate (Biroul Patrulare Navală și Biroul Monitorizare Video).

Menționăm că în ședința din data de 04.11.2015 Comisia Locală de Ordine Publică, constituită

conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, a avizat favorabil proiectul de hotărâre privind

modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara, prin

Raportul de avizare nr. SC 2015 29497/09.11.2015.

Luând în considerare cele de mai sus,

PROPUNEM:

Modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliţiei

Locale Timişoara, conform anexei, parte integrantă la prezentul referat și abrogarea Anexei nr. 3 la

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 417/12.09.2014 pentru modificarea și

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Direcției Poliției Locale Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2010.

Director Executiv Adjunct, PENTRU SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN SIMONA DRĂGOI Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef Birou Juridic, C.j. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

Avizat juridic,

Red.: V.R.

Atasament: Anexa.pdf

1

CUPRINS

  Capitolul I  DISPOZIŢII GENERALE __________________________________________________ 2  Capitolul II  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ _________________________________________ 4  Capitolul III Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara  ____________________ 8  Atribuţiile  Directorului  Executiv __________________________________________________ 8  Atribuţiile  Directorului  Executiv  Adjunct   __________________________________________ 9  Atribuţiile  Directorului Executiv  Adjunct  __________________________________________ 10  Atribuţiile  Directorului Executiv  Adjunct  __________________________________________ 12 

Capitolul IV Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente  ____________ 15  Capitolul V Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara  _____ 17  Art.27. Compartiment Audit Public Intern __________________________________________ 17  Art.28. Biroul Juridic ___________________________________________________________ 18  Art.29. Serviciul Resurse Umane  _________________________________________________ 20  Art.30.  Compartimentul Control Intern ____________________________________________ 24  Art.31.  Serviciul Ordine Publică __________________________________________________ 25  Art.32.   Biroul Ordine Publică ___________________________________________________ 27  Art.33. Biroul Reclamaţii  Sesizări  ________________________________________________ 29  Art.34. Biroul Poliţia Pieţelor ____________________________________________________ 32  Art.35. Compartimentul  Intervenţii Rapide _________________________________________ 34  Art.36. Biroul Patrulare Navală __________________________________________________ 36  Art.37. Biroul Transport Urban  __________________________________________________ 38  Art.38. Serviciul Circulaţie Rutieră ________________________________________________ 41  Art.39. Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat _________________________________ 43  Art.40. Biroul Dispecerat si Control Acces __________________________________________ 45  Art.41.  Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură  __________________________ 47  Art.42. Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză  _________________________________________ 50  Art.43. Biroul Monitorizare Video  ________________________________________________ 52  Art.44. Serviciul Pază Obiective __________________________________________________ 52  Art.45. Serviciul Financiar – Contabilitate și  Achiziţii Publice ___________________________ 54  Compartimentul financiar – contabilitate ________________________________________ 55  Compartimentul  salarizare ___________________________________________________ 56  Compartimentul Achiziţii Publice _______________________________________________ 57 

Art.46. Compartimentul Logistic Administrativ ______________________________________ 57  Art.47. Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității _____________ 62  Art.48. Serviciul Protecţia Mediului _______________________________________________ 63  Art.49. Serviciul Inspecţie Comercială _____________________________________________ 64  Art.50. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal ______________________________ 65 

Capitolul VI DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE ______________________________ 67  Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE __________________________________________________ 69 

2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

ANEXĂ la _____________ din _______________

R E G U L A M E N T DE  ORGANIZARE  Ş I  FUNCŢ IONARE  

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE     Art.1 . (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara,  prin  preluarea  posturilor  şi  personalului  Poliţiei  Comunitare  Timişoara,  precum  şi  ale  structurilor  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului,  responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ.      (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Timişoara, sunt prevăzute  de  Legea  Poliţiei  Locale  nr.  155/2010  si HG  nr.  1332/2010  privind  aprobarea  Regulamentului  ‐  cadru  de  organizarea  şi  funcţionarea  a  poliţiei  locale,  precum  şi  de  prevederile  prezentului  regulament.    Art.2.  (1)  Direcţia  Poliţiei  Locale  Timişoara,  denumită  în  continuare  Direcţie,  este  o  instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al  Municipiului Timişoara şi sub directa coordonare a Primarului.      (2)Poliţia  Locală  Timişoara  se  înfiinţează  în  scopul  exercitării  atribuţiilor  privind  apărarea drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale  persoanei,  a proprietăţii private  şi publice,  prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 

    a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;      b) circulaţia pe drumurile publice;      c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;      d) protecţia mediului;      e) activitatea comercială;      f) evidenţa persoanelor;      g) alte domenii stabilite prin lege. 

    (3)Poliţia  Locală  Timişoara  poate  asigura  cu  titlu  gratuit  serviciile  de  ordine  şi  siguranţă prevăzute de art.14 din Legea nr.4/2008, cu prilejul organizării competiţiilor sau jocurilor  sportive  în  incinta  sau pe arenele  sportive din Municipiul Timişoara,  la  solicitarea  cluburilor  sau  asociaţiilor  sportive  finanţate de Consiliul Local pe baza planurilor de acţiune  întocmite  în acest  sens. 

ISLE TANDA ET Sie] RIS veti

3

Art.3.  (1) Sediul Direcţiei Poliţiei Locale se află în Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54.      (2) Direcţia poate organiza  în Timişoara birouri  (secţii) de ordine publică,  în  sedii  aprobate  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Timişoara,  în  vederea  eficientizării  activităţii  şi  a  creşterii  gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor.    Art.4. Activitatea Poliţiei  Locale  se desfăşoară  în  interesul  comunităţii  locale, exclusiv pe  baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ale  Dispoziţiilor  Primarului  şi  în  conformitate  cu  reglementările  specifice  fiecărui  domeniu  de  activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.    Art.5.  Direcţia  Poliţiei  Locale  Timişoara,  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  baza  principiilor  legalităţii,  încrederii, previzibilităţii, proximităţii  şi proporţionalităţii, deschiderii  şi  transparenţei,  eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.    Art.6.În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structurile teritoriale  ale  Poliţiei  Române,  ale  Jandarmeriei  Române,  ale  Poliţiei  de  Frontieră  Române  şi  ale  Inspectoratului  General  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,  cu  celelalte  instituţii  şi  autorităţi  ale  administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi  cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.      (2)  În relaţiile cu acestea, Direcţia este reprezentată de Directorul executiv sau de  Directori executivi adjuncţi (înlocuitori legal).      (3)  Poliția  Locală  Timișoara  poate  încheia  cu  alte  autorități  și  instituții  publice  protocoale  de  cooperare  având  ca  obiect  detalierea  modalităților  prin  care,  în  limitele  competențelor  legale ale fiecărei structuri, acestea  își oferă sprijin  în  îndeplinirea activităților sau  misiunilor specifice.    Art.7. Şeful Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara,  îndeplineşte o funcţie de autoritate publică  şi este şef al întregului personal pe care‐l conduce şi îl controlează.    Art.8..  (1)  Conducerea  instituţiei  asigură  la  nivelul  structurii  conduse  desfăşurarea  activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al calităţii.       (2)  Angajaţii  Direcţiei,  răspund  de  realizarea  atribuţiilor  în  conformitate  cu  procedurile de lucru, parte componentă a Sistemului de Management al calităţii.    Art.9.  (1) Directorii Executivi Adjuncţi, Şefii de serviciu, birouri şi compartimente, răspund  în  faţa  Şefului  Poliţiei  locale,  de  modul  de  rezolvare  a  sarcinilor  ce  le  revin  şi  colaborează  permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiţii de calitate.      (2) Personalul cu  funcţie de conducere au obligaţia de a  stabili  sarcini de serviciu  pentru personalul din subordine,  în vederea desfăşurării  în bune condiţii a activităţii    şi de a  lua  măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea acesteia.    Art.10. Structura organizatorică,  statul de  funcţii, numărul de personal, Regulamentul de  organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu  avizul ANFP.    Art.11. (1) Antetul  documentelor  şi  corespondenţa Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara,  va  avea  următorul  conţinut:  „România,  Consiliul  Local  al municipiului  Timişoara, Direcţia  Poliţiei  Locale Timişoara.”      (2)  Direcţia  dispune  de  cod  fiscal,  conturi  bancare  deschise  la  Trezoreria  Municipiului  Timişoara  şi  unităţile  bancare,  ştampilă  proprie  de  formă  rotundă  cu  următorul  conţinut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.”      (3)  Poliţia  Locală  Timişoara  este  persoană  juridică  de  drept  public,  dispune  de  patrimoniu şi buget propriu.     

4

CAPITOLUL II    

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

  Art.12. (1) Direcţia Poliţia Locală Timişoara, este condusă de un director executiv, ajutat de  trei directori executivi adjuncţi.      (2)  Şeful Poliţiei Locale  şi adjuncţii acestuia sunt numiţi  în  funcţii de conducere  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Art.13. (1) Structura organizatorică al Direcţiei, cuprinde servicii, birouri şi compartimente,  constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul Regulament (anexa nr.1).      (2)  Serviciul  şi biroul –  sunt  compartimente  funcţionale ale Direcţiei, prin  care  se  realizează atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, sau după caz,   şef de birou iar  în lipsa acestora de către un funcţionar public, desemnat în acest scop.      (3) Personalul biroului,  serviciului este  subordonat, după  caz  şefului de birou  sau  şefului de serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi răspund de activitatea  acestora în condiţiile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale.    Art.14.  (1)   Personalul Poliţiei  locale  Timişoara, este  compus din  funcţionari publici  care  ocupă  funcţii  publice  specifice  de  poliţist  local,  funcţionari  publici  care  ocupă  funcţii  publice  generale şi personal contractual.      (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Direcţiei se stabilesc prin fişele  posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament.    Art.15. Organizarea Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  la  nivelul  structurii  de  conducere,  coordonare  şi suport  logistic,  face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru  asigurarea funcţionalităţii sistemului în ansamblul său.    Art.16. (1)  Activitatea  desfăşurată  de  către  structurile  Direcţiei,  în  scopul  realizării  atribuţiilor, are  la bază relaţii de autoritate  (ierarhice,  funcţionale, de coordonare,  reprezentare,  control  şi  de  colaborare),  potrivit  atribuţiilor  stabilite  pentru  fiecare  serviciu,  birou  sau  compartiment în parte.      (2) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile  subordonate  acestora,  în  scopul  organizării, menţinerii  şi  perfecţionării  stării  de  funcţionare  a  sistemului.  Acelaşi  tip  de  relaţii  se  stabilesc  între  şefii  serviciilor,  birourilor,  coordonatorilor  compartimentelor şi personalul subordonat acestora.      (3)  În cadrul compartimentelor  în care nu sunt prevăzute  funcţii de conducere, se  stabilesc  relaţii  de  autoritate  funcţională  între  personalul  cu  funcţia  cea  mai  mare  şi  restul  personalului  acestor  structuri,  în  vederea  îndrumării  şi  coordonării  în mod  unitar  a  activităţii  acestora, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse.      (4) Relațiile autoritate ierarhică presupun: 

a) subordonarea directorului executiv față de primarul municipiului Timișoara  b) subordonarea directorilor executivi adjuncți, a șefilor de serviciu, șefilor de 

birou,  după  caz,  față  de  directorul  executiv,  în  limitele  competențelor  stabilite de lege și de structura organizatorică; 

c) subordonarea șefilor de serviciu, șefilor de birou față de directorii executivi  adjuncți; 

d) subordonarea șefului de birou față de șef serviciu;  e) subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori; 

5

    (5)  Între  structurile Direcţiei  se  stabilesc  relaţii de colaborare, pentru  îndeplinirea  sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele  instituţiei.       (6)  La  nivelul  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara,  activitatea  de  coordonare  şi  de  control este  atributul Directorului  Executiv  şi  se  realizează direct ori prin  intermediul  şefilor de  serviciu şi de birou.    Art.17.  Serviciile,  birourile  şi  compartimentele  din  structura  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara, sunt următoarele:                                                        

     

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Director Executiv Adjunct

Director Executiv Adjunct

Serviciul Resurse Umane Serviciul Protecția Mediului Serviciul Inspecție Comercială Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal Biroul Juridic Compartimentul Audit Public Intern Compartimentul Control Intern

Serviciul Ordine Publică - Biroul Ordine Publică - Biroul Reclamații Sesizări - Biroul Poliția Piețelor - Compartimentul Intervenții Rapide - Biroul Transport Urban - Biroul Patrulare Navală Serviciul Circulație

Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat - Biroul Dispecerat și Control Acces - Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură - Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză - Biroul Monitorizare Video

Serviciul Pază Obiective Serviciul Financiar-Contabilitate și Achiziții Publice Compartimentul Logistic Administrativ Compartimentul C.I.M și M.C

6

  Art.18.(1) La nivelul municipiului Timișoara se organizează și  funcționează Comisia Locală  de Ordine Publică, prin hotărâre a  consiliului  local, denumită  în  continuare  comisia  locală,  care  este un organism cu rol consultativ.      (2) Comisia  locală este constituită, din: primar,  şeful structurii  teritoriale a Poliţiei  Române  sau  reprezentantul  acestuia,  şeful  poliţiei  locale,  secretarul  unităţii  administrativ  teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnaţi de autoritatea deliberativă.      (3) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primaul municipiului Timișoara.      (4)  Modul  de  funcţionare  a  comisiei  locale  se  stabileşte  prin  regulamentul  de  organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local.    Art.19. (1) Comisia locală are următoarele atribuţii: 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii  şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ‐teritoriale; 

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  c) elaborează  proiectul  planului  de  ordine  şi  siguranţă  publică  al  unităţii  administrativ‐

teritoriale, pe care îl actualizează anual;  d) analizează  periodic  activităţile  de menţinere  a  ordinii  şi  siguranţei  publice  la  nivelul 

unităţii  administrativ  teritoriale  şi  face  propuneri  pentru  soluţionarea  deficienţelor  constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei  locale; 

f) prezintă  autorităţii  deliberative  rapoarte  anuale  asupra  modului  de  îndeplinire  a  prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ‐teritoriale.  În  baza  concluziilor  desprinse  din  analizele  efectuate,  propune  autorităţilor  administraţiei publice  locale  iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină  faptele care afectează climatul social. 

    (2) Secretariatul comisiei  locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens  din aparatul de specialitate al primarului.      (3)  Comisia  locală  se  reuneşte  trimestrial  sau  ori  de  câte  ori  este  necesar,  la  convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.    Art.20.  În  privinţa  organizării  şi  funcţionării  Poliţiei  Locale  Timișoara,  autoritatea  deliberativă a administraţiei publice locale are următoarele atribuţii: 

a) aprobă  regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  poliţiei  locale,  în  conformitate  cu  prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, şi  ale prezentei legi; 

b) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi  completările  ulterioare,  procedurile  şi  criteriile  pentru  organizarea  concursului,  în  vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei  locale, acolo unde  la data  intrării  în vigoare a  prezentei legi nu este ocupată; 

c) stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activităţii poliţiei locale;  d) aprobă,  potrivit  competenţelor  sale,  condiţiile materiale  şi  financiare necesare  pentru 

funcţionarea poliţiei locale;  e) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea Poliţiei Locale Timișoara, în condiţiile 

legii, şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia;  f) stabileşte,  la propunerea comisiei  locale, măsurile necesare pentru buna  funcţionare a 

poliţiei  locale  şi pentru  încadrarea activităţii acesteia  în normele  şi procedurile stabilite  de unitatea de reglementare; 

g) aprobă,  la propunerea  comisiei  locale, planul de ordine  şi  siguranţă publică  al unităţii  administrativ‐teritoriale. 

7

  Art.21.  (1)  În  privinţa  organizării  şi  funcţionării  poliţiei  locale,  Primarul  are  următoarele  atribuţii: 

a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi  încetarea raporturilor de  serviciu ale şefului poliției locale și adjuncții acestuia; 

b) supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale  şi  financiare necesare  desfăşurării activităţii poliţiei locale; 

c) îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează activitatea poliţiei  locale, ca serviciu  public de interes local; 

d) asigură  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârilor  consiliului  local  privind  organizarea  şi  funcţionarea poliţiei locale; 

e) evaluează  activitatea poliţiei  locale, potrivit  criteriilor  specifice  stabilite de  autoritatea  deliberativă a administraţiei publice locale; 

f) prezintă autorităţii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind  modul de funcţionare a poliţiei locale; 

g) supune spre aprobare autorităţii deliberative regulamentul de organizare şi funcţionare  a poliţiei locale; 

h) supune spre aprobare autorităţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea  concursului în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale; 

i) organizează  periodic  consultări  cu  membrii  comunităţii  locale,  cu  participarea  reprezentanţilor  structurii  teritoriale  a  Poliţiei  Române  şi  ai  organizaţiilor  neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea poliţiei locale; 

j) primeşte  şi  soluţionează  sesizările  cu  privire  la  deficienţele  constatate  în  activitatea  poliţiei  locale, precum  şi  cu privire  la  îmbunătăţirea  activităţii de  pază  şi menţinere  a  ordinii şi liniştii publice; 

k) împuterniceşte,  prin  dispoziţie,  poliţiştii  locali  ca  agenţi  constatatori,  în  oricare  dintre  situaţiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative. 

  Art.22.  În cazul Poliţiei Locale Timișoara organizată ca instituţie publică de interes local cu  personalitate  juridică,  şeful  poliţiei  locale,  în  condiţiile  legii,  numeşte,  sancţionează  şi  dispune  suspendarea, modificarea  şi  încetarea  raporturilor  de  serviciu  sau,  după  caz,  a  raporturilor  de  muncă ale personalului.     

8

 

CAPITOLUL III  

Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara  

Atribuţiile Directorului Executiv  

  Art.23. Directorul Executiv  îşi  îndeplineşte atribuţiile  în mod nemijlocit sub autoritatea  şi  controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii: 

 organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;   întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;   asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;   răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;   aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;   asigură organizarea și desfășurarea activității Poliției Locale Timișoara pe baza și în spiritul 

competențelor stabilite prin legi, H.C.L. și dispoziții ale primarului; 

 informează zilnic primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile intreprinse de către  instituție; 

 de ordonator terțiar de credite;   sesizează aspecte din competența altor servicii și direcții din cadrul Primăriei Municipiului 

Timișoara și propune primarului intervenția acestora; 

 asigură elaborarea  și  fundamentarea proiectului Planului de Ordine  și Siguranță Publică a  mun. Timișoara; 

 informează  trimestrial  sau ori de  câte ori este necesar Comisia  Locală de Ordine Publică  despre activitatea Poliției Locale; 

 studiază  şi propune unităţilor beneficiare de pază  introducerea amenajărilor  tehnice  şi a  sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

 analizează semestrial și anual activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi  de comisia locală de ordine publică; 

 asigură  informarea  operativă  a  Consiliului  Localal  Municipiului  Timişoara,  a  structurii  teritoriale  corespunzătoare  a Poliţiei Române, precum  şi  a  Jandarmeriei Române despre  evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale; 

 reprezintă poliţia  locală  în  relaţiile cu alte  instituţii ale  statului, cu celelalte autorităţi ale  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  şi  colaborează  cu  organizaţii  neguvernamentale,  precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege; 

 asigură ordinea  interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul  să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii; 

 propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;   asigură  măsuri  pentru  rezolvarea  operativă  a  cererilor,  a  sesizărilor  şi  a  reclamaţiilor 

cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; 

 organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;   întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;   coordonează  activitatea  de  evidenţă,  aprovizionare,  de  repartizare,  de  întreţinere  şi  de 

păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare; 

 urmăreşte  modul  de  echipare  a  personalului  cu  uniforme  şi  însemnele  distinctive  de  ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; 

9

 întreprinde măsuri de aprovizionare  şi menţinere  în  stare de  funcţionare a aparaturii de  pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi  ordine; 

 menţine  legătura  permanentă  cu  beneficiarii  privind  modul  în  care  se  desfăşoară  activitatea  de  pază,  semnalează  neregulile  referitoare  la  îndeplinirea  obligaţiilor  contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei; 

 analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii  publice,la  constatarea  contravenţiilor  în  domeniile  prevăzute  de  lege  şi  ia  măsuri  de  organizare şi îmbunătăţire a acesteia; 

 organizează  şi  execută  controale  tematice  şi  inopinate  asupra  modului  în  care  sunt  îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală; 

 organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;   organizează  activităţile  de  securitate  și  sanătate  în  muncă,  de  prevenire  şi  stingere  a 

incendiilor; 

 numeşte,  sancţionează  şi  dispune  suspendarea, modificarea  şi  încetarea  raporturilor  de  serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei Locale.  

 aprobă fișele de post pentru personalul din subordine;   asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității 

în activitatea instituției; 

 asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute  de  S.M.C.  și  Sistemului  de  Control    Intern  Managerial,  elaborate  și  aprobate  pentru  activitățile specifice ale instituției și în activitatea proprie; 

 respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.     (2)  În  exercitarea  atribuţiilor  ce  îi  revin,  şeful  poliţiei  locale  emite  decizii  cu  caracter 

obligatoriu pentru întregul personal din subordine.  

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct     Art.24.  Directorul  Executiv  Adjunct  –  se  subordonează  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele atribuţii specifice:  

 organizează,  planifică,  conduce  și  controlează  activitatea  personalului  Poliției  Locale  în  domeniul ordinii și liniștii publice și al circulației rutiere; 

 coordonează nemijlocit activitateaServiciului Ordine Publică,Biroului Ordine Publică;Biroului  Reclamatii Sesizari,Biroului Poliția Piețelor, Biroului Intervenţii Rapide șiServiciului Circulaţie  Rutieră; 

 analizează  activitatea  şefilor  de  servicii  ori  de  câte  ori  se  impune  şi  stabileşte  măsuri  punctuale de eficientizare a activităţilor specifice; 

 analizează contribuţia efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de  performanţă precum şi a obiectivelor stabilite. 

 organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite  atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine; 

 informează  deîndată  directorul  executiv  despre  evenimentele  deosebite  înregistrate  în  activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și a fluenței traficului rutier; 

10

 organizează şi conduce tragerile cu armamentul din dotare cu  întreg efectivul cu drept de  port – armă; 

 organizează evaluările anuale privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și ședințele  de tragere cu armamentul; 

 participă  din  partea  Direcţiei  la  şedinţele  Comisiei  de  circulaţie  din  cadrul  Primăriei  Timişoara; 

 stabileşte  reguli  şi  direcţionează    prin  măsuri  funcţionarea  eficienta  a  serviciilor  din  subordine,  direcţionând  întreaga  activitate  conform  principiilor  pe  baza  cărora  îşi  îndeplinesc atribuţiile,structurile din subordine; 

 asigură  ordinea  interioară  şi  disciplina  în  rândul  personalului  din  subordine,  propunând  măsuri de sancţionare în condiţiile legii. 

 rezoluţionează  şi  stabileşte  sarcini  în  reclamaţiile  şi  sesizările  adresate  serviciilor  din  subordine. 

 participă la întocmirea sau realizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a municipiului  Timișoara; 

 participă  la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie,  serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea; 

 organizează,  urmărește  și  controlează  modul  de  păstrare,  utilizare  și  întreținere  a  armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenție; 

 evaluează situația operativă  la nivelul municipiului, pe domenii de activitate și elaborează  prognoze, strategii și tactici pe care  le supune analizei și aprobării directorului executiv al  Poliției Locale Timișoara; 

 constată  și  cercetează  evenimentele  produse  în  activitatea  personalului  din  subordine,  prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create; 

 participă din partea  instituției  la ședințele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei  Municipiului Timișoara; 

 participă  nemijlocit  la  activitatea  de  selecție  și  recrutare  a  pesonalului  din  structurile  subordonate; 

 verifică periodic modul de echipare a personalului și al mijloacelor din dotare;   asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității 

în activitatea proprie;   asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute 

de  S.M.C.  și  Sistemului  de  Control    Intern  Managerial,  elaborate  și  aprobate  pentru  activitățile specifice ale instituției; 

 respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

 în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia. 

 

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct  

  Art.25  Directorul  Executiv  Adjunct  –  se  subordonează  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele atribuţii specifice:  

 organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea  Biroului Dispecerat și Control  Acces; Biroului Comunicare, Relații cu Publicul și Registratiră și Compartimentului Consiliere  Cetățeni; 

11

 analizează activitatea şefilor de birou/compartiment ori de câte ori se impune şi stabileşte  măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice; 

 analizează contribuţia efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de  performanţă precum şi a obiectivelor stabilite. 

 organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite  atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine; 

 stabileşte  reguli  şi  direcţionează    prin  măsuri  funcţionarea  eficienta  a  serviciilor  din  subordine,  direcţionând  întreaga  activitate  conform  principiilor  pe  baza  cărora  îşi  îndeplinesc atribuţiile, structurile din subordine; 

 organizează  testările  periodice  privind  pregătirea  profesională,  pregătirea  fizică  și  executarea tragerilor; 

 asigură  ordinea  interioară  şi  disciplina  în  rândul  personalului  din  subordine,  propunând  măsuri de sancţionare în condiţiile legii. 

 rezoluţionează  şi  stabileşte  sarcini  în  reclamaţiile  şi  sesizările  adresate  birourilor  din  subordine. 

 analizează lunar activitatea personalului din subordine;   asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica 

stabilită; 

 asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  subordonaţi  a  prevederilor  legale  ce  reglementează activitatea din domeniu; 

 verifică  și  asigură  starea  permanentă  de  funcționare  a  aparaturii  și  sistemelor  de  comunicații din dotarea Dispeceratului; 

 organizează și asigură sistemele de cooperare cu celelalte  instituții: Poliția, Jandarmeria și  serviciile de urgență; 

 verifică modul de echipare a personalului și a mijloacelor din dotare;   participă  la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie, 

serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea; 

 participă  nemijlocit  la  activitatea  de  selecție  și  recrutare  a  pesonalului  din  structurile  subordonate; 

 constată  și  cercetează  evenimentele  produse  în  activitatea  personalului  din  subordine,  prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create; 

 asigură operativitatea transmiterii informațiilor  la  intervenția  la evenimente, verificarea in  baza de date a M.A.I a persoanelor  și autovehiculelor oprite pentru verificări  în condițiile  legii  și  ale  protocoalelor  de  colaborare  încheiate  cu  structurile  abilitate  din  cadrul  ministerului; 

 asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității  în activitatea proprie; 

 asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute  de  S.M.C.  și  Sistemului  de  Control    Intern  Managerial,  elaborate  și  aprobate  pentru  activitățile specifice ale instituției; 

 respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

 în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.       

12

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct  

  Art.26  Directorul  Executiv  Adjunct  –  se  subordonează  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele atribuţii specifice:  

 asigură și răspunde de managementul domeniului său de activitate;   organizează,  conduce  şi  coordonează  activitatea  Serviciului  Pază  Obiective  şi 

Compartimentului Logistic Administrativ. 

 conduce şi coordonează activitatea serviciului financiar‐contabilitate si achizitii publice;   coordonează  activitatea  de  aprovizionare,  repartizare,  întreţinere,  utilizare  şi  păstrare  a 

mijloacelor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Poliţiei Locale; 

 urmăreşte  situaţia  execuţiei  bugetare  şi  încadrarea  acesteia  în  limitele  de  cheltuieli  aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 asigură măsurile necesare pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de  inventariere,potrivit prevederilor Normelor privind organizarea  şi efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii  conform  Ordinului  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  2861/2009  prin  crearea  conditiilor  de  lucru  corespunzătoare, comisiei de inventariere  a patrimoniului; 

 asigură organizarea C.F.P.P.;   coordonează  întocmirea  listei de  investiţii  care  se  supune  aprobării odată  cu bugetul de 

venituri și chetuieli al instutuției; 

 coordonează și urmărește elaborarea programului anual de achiziţii publice;    urmareste  si  verifica  fundamentarea  şi  elaborarea  proiectului    bugetului  de  cheltuieli  al 

instituţiei,  pe  care‐l  înaintează  spre  aprobare  Directorului  executiv  şi  ordonatorului  principal de credit; 

 răspunde  împreună  cu  Șeful  Serviciului  Financiar  Contabilitate  și  Achiziții  Publice  de  elaborarea la termenele scadente a proiectului bugetului propriu; 

 urmărește  respectarea  termenelor  scadente  pentru  elaborarea  și  depunerea  proiectului  bugetului de cheltuieli al instituţiei; 

 repartizează  împreună  cu  Şeful  Serviciului  Finciar  Contabilitate,  creditele  bugetare  aprobate  pentru  bugetul  propriu  şi monitorizează  execuţia  bugetară  în  scopul  realizării  unei bune gestiuni financiare; 

 urmărește  respectarea  termenelor  scadente  pentru  depunerea  situațiilor  financiar  contabile; 

 urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea contabilităţii, creditelor  bugetare  şi  a  cheltuielilor,  precum  şi  prezentarea  la  termen  a  raportărilor  lunare,  trimestriale şi anuale;  

 verifică existenţa angajamentelor legale;    analizează, ţine evidenţa şi urmăreşte activitatea achiziţiilor publice în instituţie, precum şi 

activităţile administrative de aprovizionare tehnico‐materială, de echipament, armament şi  muniţii, auto şi carburanţi‐lubrifianţi;  

 întocmeşte/formulează  propuneri  de  imputare  a  prejudiciului  produs  de  angajat,  angajatorului în timpul şi în legătură cu serviciul;  

 coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control  Intern Managerial din cadrul Direcţiei  Poliției Locale Timișoara; 

 monitorizează aplicarea procedurilor  interne aprobate  în dacrul DPLT, pentru  serviciile  și  compartimentele din subordine; 

 avizează operaţiunea de autoevaluare în cadrul Sistemului de Control Intern /Managerial;    

13

 coordonează  şi  supraveghează  elaborarea  şi  actualizarea  procedurilor  pentru  activităţile  proprii direcţiei conform cadrului procedural; 

 asigură în calitate de coordonator implementarea planului sectorial SNA afferent DPLT;   în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.   stabilirea necesarului de formare profesională a personalului din subordine si coordoneaza 

activitatea de pregatire profesionala; 

 planificarea şi gestiunea resurselor umane din subordine;   să  elaboreze  instrucţiuni  proprii  pentru  completarea  şi  aplicarea  reglementărilor  de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor  de muncă aflate în responsabilitatea sa; 

 analizează activitatea şefilor de servicii/birouri ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri  punctuale de eficientizare a activităţilor specifice; 

 organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite  atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine; 

 asigură  ordinea  interioară  şi  disciplina  în  rândul  personalului  din  subordine,  propunând  măsuri de sancţionare în condiţiile legii; 

 rezoluţionează  şi  stabileşte  sarcini  în  vederea  solutionarii  reclamaţiilor  şi  sesizărilor  adresate serviciilor din subordine; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege şi decizii  ale Directorului Executiv;   organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 

activităţii  compartimenelor din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 răspunde  de  stabilirea  corectă  a  documentelor  care  se  întocmesc  in  cadrul  compartimentelor din subordine şi de circuitul  lor  în cadrul  institutiei. Pe document se va  trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte, semnează şi  răspunde de realitatea datelor trecute în acestea; 

 urmăreste modul în care s‐a realizat  valorificarea rezultatelor inventarierii;   verifică  respectarea  disciplinei  de  casa  prin  efectuarea  personal  sau  prin  altă  persoană 

împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat a controlului casieriei, atât sub aspectul existenţei  faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora; 

 asigură  îndeplinirea  la  termen  a  obligaţiilor  instituţiei  faţă  de  bugetul  statului  şi  terţi  în  conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 răspunde  de  eficienţa  şi  calitatea  lucrărilor  executate,  la  termenele  stabilite  prin  reglementări interne sau prin alte acte normative; 

 răspunde  de  buna  pregătire  profesională  a  salariaţilor  din  subordine  şi  propune măsuri  pentru perfecţionarea cunoştinţelor acestora; 

 răspunde  de  respectarea  programului  de  lucru  şi  a  disciplinei  muncii  în  cadrul  biroului/serviciilor pe care le coordonează; 

 organizează,  îndrumă,  coordonează  şi  controlează activitatea personalului  contractual  cu  atribuţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor; 

 participă  la  întocmirea  sau  reactualizarea  planificărilor  de pază  ale  obiectivelor  aflate  în  proprietatea sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

 participă  şi  răspunde  de  încheierea  contractelor  de  prestări  de  servicii  cu  beneficiarii,  asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică; 

 urmărește  și  propune  măsuri  pentru  îmbunătățirea  modului  în  care  se  tine  evidența  tehnico operative a patrimoniului instituției; 

 coordonează activitatea de pregătire a personalului din subordine; 

14

 monitorizează derularea contractelor de  servicii cu caracter administrativ, de  întreţinere,  revizii şi reparaţii; 

 avizeaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectele bugetului de venituri si cheltuieli si   proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; 

 avizează  referate  de  specialitate  pentru  proiecte  de  hotarari  initiate  de  serviciile  din  subodinea sa , precum si de serviciile din instituţie atunci cand se estimează o cheltuială din  fonduri publice; 

 asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii  în propria activitate; 

 respectă  cerinţele  documentaţiei  Sistemului  de  Management  al  Calităţii  în  propria  activitate si monitorizeaza aplicarea acestora; 

 elaboreaza  fisele  de  post  pentru  conducatorii  comparitmentelor  din  subordine  si  contrasemneaza  fisele  de  post  pentru  functionarii  publici  si  personalul  contractual  din  subordine; 

 evalueaza  performantele  profesionale  individuale  ale  personalului  de  conducere  din  subordine ; 

   

15

CAPITOLUL IV  

Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente

    Şefii  de  servicii,  de  birouri  şi  compartimente,  au  următoarele  atribuţii,  competenţe  şi  responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului/  compartimentului , pe care  îl conduc  şi în funcţie de limitele de competenţe stabilite în fişa postului:   

1. conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o  conduc; 

2. răspund  de  realizarea  calitativă  şi  la  termenele  stabilite  a  lucrărilor  repartizate  compartimentelor pe care le conduc; 

3. participă  la  elaborarea  sau  realizarea  unor  lucrări  de  complexitate  sau  importanţă  deosebită, dispune de superiorii ierarhici; 

4. prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul  compartimentului; 

5. informează  pe  conducătorii  compartimentelor  respective  asupra  principalelor  probleme pe care le au de rezolvat sau care s‐au rezolvat în absenţa acestora; 

6. stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;  7. evaluează  performanţele  profesionale  individuale  ale  personalului  din  cadrul 

compartimentului;  8. elaborează şi  revizuiesc  fişele posturilor pentru personalul din subordine,  în condiţiile 

legii;  9. Repartizează  lucrări  în mod echitabil şi  în concordanţă cu  importanţa postului, pentru 

personalul din subordine;  10. stabilesc  măsurile  necesare  pentru  cunoaşterea  şi  aplicarea  legilor  şi  dispoziţiilor 

conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;  11. urmăresc  şi  iau măsuri pentru corecta aplicare a  legislaţiei  în vigoare  în domeniul de 

activitate al compartimentului;  12. întocmesc  planurile  de  acţiune  în  vederea  realizării  obiectivelor  stabilite  pentru 

serviciile pe care le conduc şi le prezintă directorilor generali;  13. verifică,  vizează  şi/sau  propun  spre  avizare  lucrările  din  compartimentele  pe  care  le 

conduc;  14. participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul 

de activitate al Direcţiei;  15. urmăresc  respectarea  normelor  de  conduită  şi  disciplină  de  către  personalul  din 

subordine;  16. stabilesc,  în  condiţiile  legii,  efectuarea  orelor  suplimentare  peste  durata  normală  a 

timpului de  lucru  sau  în  zilele de  sărbători  legale ori declarate nelucrătoare de  către  personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora; 

17. avizează  şi  urmăresc  graficul  concediului  de  odihnă  al  personalului  din  subordine,  corespunzător normelor  legale  în vigoare  şi programelor de activitate ale  structurilor  conduse; 

18. realizează  fişa  de  pontaj  lunar  pentru  personalul  din  subordine,  pe  care  o  prezintă  serviciului resurse umane; 

16

19. analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine,  în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului; 

20. asigură  implementarea, menținerea  și  îmbunătățirea  Sistemului  de Management  al  Calității în activitatea proprie; 

21. asigură  cunoașterea  și  aplicarea  de  către  personalul  din  subordine  a  procedurilor  prevăzute de S.M.C.  și Sistemului de Control  Intern Managerial, elaborate  și aprobate  pentru activitățile specifice domeniului de activitate; 

22. respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

23. exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.   

   

17

 

CAPITOLUL V Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Art.27. Compartiment Audit Public Intern     Compartimentul  Audit  Public  Intern,  este  subordonat  direct  şi  nemijlocit  Directorului  Executiv, desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, asigură consiliere conducerii,  pentru buna administrare a veniturilor  şi cheltuielilor publice; Auditul Public  Intern evaluează  şi  îmbunătăţeşte  eficienţa  sistemului  de  conducere,  bazat  pe  gestiunea  riscului,  a  controlului  şi  a  proceselor de administrare.      Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează  norme  metodologice  specifice  entităţii  publice  în  care‐şi  desfăşoară  activitatea, cu avizul UCAAPI; 

b) elaborează proiectul planului anual de audit public;  c) efectuează activităţi de audit public intern cu privire  la eficienţa sistemului de control 

intern,  la  formarea  şi  utilizarea  fondurilor  publice,  precum  şi  la  administrarea  patrimoniului public; 

d) efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă  sistemele de management  financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele  de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

e) informează UCAAPI  despre  recomandările  neînsuşite  de  către  conducătorul  entităţii  publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

f) raportează periodic  asupra  constatărilor,  concluziilor  şi  recomandărilor  rezultate din  activităţile sale de audit; 

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;  h) în  cazul  identificării  unor  iregularităţi  sau  posibile  prejudicii,  raportează  imediat  

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;  i) auditorii  interni  trebuie  să  respecte  prevederile  codului  privind  conduita  etică  a 

auditorului intern;  j) auditorii intern au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale;  k) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public 

intern;  l) desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea Directorului Executiv, numai în condiţiile 

în  care  acestea  nu  generează  conflicte  de  interese  şi  nu  sunt  incompatibile  cu  îndatoririle auditorului intern; 

m) auditează, cel puţin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele:  - angajamentele bugetare şi legale   - plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale;  - vânzarea, gajarea,  concesionarea  sau  închirierea de bunuri din domeniul privat al 

statului;  - concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului;  - constituirea veniturilor publice   - alocarea creditelor bugetare 

18

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor, de conducere  şi control şi sistemele informatice; 

n)  personalul  de  conducere  şi  de  execuţie  din  structurile  auditate  au  obligaţia  să  ofere  documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar  desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.  

Art.28. Biroul Juridic

    Asigură  îndeplinirea  atribuţiilor  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara,  privind  elaborarea  de  acte normative din domeniul său de activitate, organizarea documentării  juridice  şi reprezintă  în  faţa  instanţelor  judecătoreşti  şi  altor  organe  de  jurisdicţie,  interesele  instituţiei,  avizează  legalitatea actelor întocmite (contracte, decizii, hotărâri).      Şeful  biroului  este  subordonat  nemijlocit  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele  atribuţii: 

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - conduce biroul  subordonat  şi  răspunde de organizarea  şi  funcţionarea acestuia  în 

condiţii de eficienţă şi eficacitate;  - răspunde  de  întocmirea  şi  gestionarea  unei  baze  de  date  reale  şi  actualizate, 

inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;  - răspunde  de  asigurarea  controlului  intern,  cu privire  la  activităţile  desfăşurate  în 

sfera de competenţă;  - reprezintă  şi  angajează  instituţia  numai  în  limita  atribuţiilor  de  serviciu  şi  a 

mandatului care i‐a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului 

sau a instituţiei în general;  - semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea 

acesteia,  despre  care  ia  cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

  Atribuţiile Biroului Juridic sunt:  o reprezintă  Direcţia  Poliţiei  Locale  Timişoara  pe  baza  delegaţiei  date  de  Directorul 

Executiv şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a  altor organe de  jurisdicţie,  ţine evidenţa proceselor  şi  litigiilor  în care unitatea este  parte;  

o ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute  privind probleme de interes general; 

o redactează  şi  depune  în  termenele  procedurale  cererile  de  chemare  în  judecată,  plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele  şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în  care Direcţia este parte; 

o elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar,  propuneri  privind  necesitatea  exercitării  căilor  de  atac  împotriva  hotărârilor  judecătoreşti nefavorabile Direcţiei; 

o întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte  instituţii cu atribuţii de control; 

o elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar,  propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor; 

19

o ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea  titlurilor executorii pentru creanţele unităţii; 

o în  baza  unei  delegaţii  speciale  date  de  Directorul  Executiv,  poate  fixa  pretenţiile,  renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu; 

o participă  la  formularea  obiecţiunilor  precontractuale,  dacă  se  pun  în  discuţie  probleme de buget; 

o formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;  o primeşte  plângerile din  partea  terţelor  persoane  şi  din  partea  diferitelor  servicii  şi 

birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându‐şi punctul de vedere avizat asupra  problemelor ridicate; 

o exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;  o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;  o face cereri de  intervenţii  în dosarele aflate pe rol  şi  în care Poliţia Locală Timişoara 

justifică un interes;  o asigură  asistenţă  juridică  compartimentelor  instituţiei,  la  audienţele  desfăşurate  în 

cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, precum şi personalului acesteia;  o avizează  din  punctul  de  vedere  al  legalităţii  orice  măsură  de  natură  să  angajeze 

răspunderea patrimonială a Direcţiei, în calitate de ordonator secundar de credite;  o verifică  şi  avizează proiectele de  contracte  întocmite de  serviciile  funcţionale  şi de 

specialitate din cadrul instituţiei;  o avizează  din  punctul  de  vedere  al  legalităţii  orice măsură  care  ar  putea  aducere 

atingere drepturilor Direcţiei Poliţiei Locale sau ale personalului său;  o avizează deciziile emise de Directorul Executiv;  o avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi birouri, atunci 

când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare;  o asigură consiliere  juridică de specialitate şi  întocmeşte puncte de vedere referitoare 

la modalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;  o participă,  când  este  cazul  în  comisiile  constituite  în  temeiul  legislaţiei  privind 

achiziţiile publice;  o participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de Direcţie;  o participă  în  comisiile  constituite  la  nivelul  instituţiei  în  vederea  desfăşurării 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;  o întocmeşte proiecte de acte normative  (HCL, Decizii), care au  legătură cu domeniul 

de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;   o asigură  păstrarea  colecţiei  „Monitorul  Oficial  al  României”  şi  completarea  acestei 

colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;  o promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;  o înregistrează  contestaţiile  la  procesele  verbale  depuse  în  termen  sau  tardiv  (cu 

depăşirea termenului  legal de 15 zile de  la primirea  lor de către contravenient, data  poştei pe plic); 

o întocmeşte  întâmpinările  şi  completează pentru  fiecare proces‐verbal  contestat un  dosar,  în  colaborare  cu  serviciile  funcţionale  implicate,  cu  documente  relevante  în  susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în  diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi; 

o înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătoria Timişoara, spre soluţionare;  o ţine  evidenţa  centralizată  pe  computer  a  tuturor  fazelor  până  la  soluţionarea 

definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti; 

20

o întocmeşte  şi prezintă  la cererea conducerii  sau a altor organisme abilitate  situaţia  contestaţiilor la proceselor verbale; 

o în  îndeplinirea  atribuţiunilor  ce‐i  revin,  potrivit  legii,  cooperează  cu  Poliţia,  cu  celelalte  unităţi  ale  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor,  alte  structuri  ale  Sistemului de Apărare Ordine Publică  şi Siguranţă Naţională, organizaţii,  instituţii  şi  autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; 

o asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce‐i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi  libertăţile fundamentale ale omului; 

o asigură  informarea  Şefului  Poliţiei  Locale  cu  privire  la  sesizările  şi  reclamaţiile  adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor. 

o îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  legate  de  specificul  său  de  activitate,  stabilite  de  conducerea Direcţiei; 

 

Art.29. Serviciul Resurse Umane   Asigură aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, 

referitoare  la  recrutare,  selecţie,  încadrare,  evaluare,  promovare,  formare  şi  perfecţionare  profesională,  salarizarea personalului,  încetarea  raportului de  serviciu/contractului  individual de  muncă, sănătate şi securitate în muncă, informatizare. 

  Şeful  Serviciului  se  subordonează  nemijlocit  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele 

atribuţii:  - răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în 

condiţii de eficienţă şi eficacitate;  - răspunde de gestionarea și actualizarea bazei de date  WinPers;  - răspunde  de  asigurarea  controlului  intern,  cu privire  la  activităţile  desfăşurate  în 

sfera de competenţă;  - reprezintă  şi  angajează  instituţia  numai  în  limita  atribuţiilor  de  serviciu  şi  a 

mandatului care i‐a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;  - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului 

sau a instituţiei în general;  - semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea 

acesteia,  despre  care  ia  cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

  Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuţii: 

- întocmeşte  documentele  aferente  concursurilor  organizate  pentru  ocuparea  funcţiilor publice sau contractuale, corespunzătoare posturilor vacante prevăzute în  statul  de  funcţii,  solicitând  avizele  corespunzătoare  de  la  Agenţia  Naţională  a  Funcţionarilor Publici; 

- răspunde de organizarea și desfășurarea concursurilor, de constituirea comisiilor de  concurs  şi  a  comisiilor  de  soluţionare  a  contestaţiilor,  verificând  îndeplinirea  de  către candidaţi a condiţiilor prevăzute de lege; 

- elaborează  împreună  cu  șefii profesionali programul de  stagiu pentru  funcționarii  publici debutanți și monitorizează activitatea acestora; 

- organizează concurs/examen pentru promovarea funcționarilor publici pe categorii  de funcții, promovare în clasă și în grade profesionale;  

21

- elaborează documente privind  încadrarea/numirea  în funcția publică, promovarea,  sancţionarea, modificarea  raportului de serviciu/contractului  individual de muncă,  încetarea  raportului de  serviciu/contractului  individual de muncă, definitivarea  în  funcţie, etc., pentru personalul Poliţiei Locale Timişoara; 

- stabileşte drepturile salariale ale personalului la numirea în funcția publică/angajare,  la acordarea gradației;  

- modifică  salariul  conform  legislației  în  vigoare  la  promovarea  în  clasă,  grad  profesional sau în funcții de conducere.  

- elaborează lunar Statul de Personal al instituției;  - întocmește lunar Statul de Funcții al instituției;  - elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local privind modificarea 

Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Functionare;  - întocmește proiectul Regulamentului Intern al instituției;  - programează controlul medical periodic și examenul medical  la reluarea activității, 

monitorizeazăefectuarea controlului de către toți angajații, gestionează și operează  în baza de date WinPers fişele de aptitudini eliberate de medicina muncii; 

- monitorizează  procesul  de  întocmire  și  actualizare  a  fişelor  de  post  pentru  personalulangajat și pentru posturile vacante; 

- întocmește  documentele  specifice  angajării  –  propuneri  de  numire,  referate  de  numire  în  funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, decizii  de numire în funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, etc;   

- îndrumă  și  monitorizează  procesul  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale ale funcţionarilor publici; 

- gestionează  fișele  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale  pentru  personalul  încadrat  cu  contract  individual  de muncă  și  rapoartele  de  evaluare  a  performanțelor individuale ale funcționarilor publici; 

- elaborează proiecte, planuri,  situații  statistice, estimări pe  termen  scurt, mediu  și  lung, referitoare la strategia resurselor umane ale instituției; 

- întocmește ”Planul anual de perfecționare profesională” pe care îl transmite  ordonatorului principal de credite; 

- monitorizează procesul de formare și perfecționare profesională;  - avizează documentele necesare participării personalului la cursurile de 

perfecționare;  - gestionează dosarele profesionale ale personalului instituției;  - operează și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici;  - eliberează și vizează periodic legitimaţiile de serviciu ale angajațilorîn condiții legale 

și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților ;  - actualizează lunar baza de date a instutuției, verificând periodic exactitatea datelor 

cuprinse în dosarele profesionale ale angajaților;  - întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice;  - completează și transmite trimestrial la ANFP, raportul privind respectarea normelor 

de conduită;  - transmite  semestrial  la ANFP Raportul privind  situația  implementării procedurilor 

disciplinare;  - întocmește  și  transmite  lunar către Direcția Regională de Statistică Timiș, Ancheta 

asupra câștigurilor salariale (S1) ;  - întocmește  și  transmite  trimestrial  către  Direcția  Regională  de  Statistică  Timiș, 

Ancheta locurilor de muncă vacante (LV); 

22

- întocmește și transmite anual către Direcția Regională de Statistică Timiș, Ancheta  salariilor în luna octombrie (S2); 

- întocmește  și  transmite  anual  către Direcția  Regională  de  Statistică  Timiș,  Costul  forței de muncă (S3); 

- operează online pe portalul de management al ANFP datele privind funcțiile publice  și funcționarii publici operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării  locului  de  muncă,  funcției,  clasei,  gradului  profesional,  schimbarea  gradației,  sancțiunile aplicate funcționarilor publici, radierea sancțiunilor, etc.; 

- eliberează  adeverințele  de  vechime  și  vechime  în  specialitatea  funcției,pentru  funcționarii publici, precum și alte documente la cererea angajaților, conform legii; 

- gestionează  contractele  de  muncă,  angajamentele  de  serviciu,  fişele  de  post,  declaraţiile de avere şi declaraţiile de individuale de interese; 

- operează  datele  referitoare  la  personalul  contractual  în  registrul  de  evidenţă  a  salariaţilor  –  REVISAL  și  datele  referitoare  la  funcționarii  publici  în  Registrul  de  evidență al funcționarilor publici; 

- ţine evidenţa  la zi a vechimii  în muncă a salariaţilor şi comunică  lunar modificarea  gradației  serviciului financiar‐contabilitate și achiziții publice; 

- întocmește dosarele în vederea pensionării personalului și le înaintează în termenul  legal organelor competente; 

- ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor angajaților, verificând pontajele lunare,  pe care le transmite serviciului financiar‐contabilitate și achiziții publice; 

- efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor angajaților, ţine evidenţa  efectuării  acestora,  a  rechemărilor,  a  reprogramărilor,  evidenţa  concediilor  medicale,  a  concediilor  fără  salariu,  concediilor  pentru  evenimente  familiale  deosebite, evidenţa orelor suplimentare efectuate de salariaţi, etc.; 

- prezintă  propuneri  privind  încadrarea,  încheierea  şi  desfacerea  contractelor  de  muncă,  pregătirea,  promovarea  şi  aplicarea  dispoziţiilor  legale  privind  drepturile  care se cuvin personalului contractual; 

- urmăreşte respectarea programului zilnic de muncă, verificând prezenţa la serviciu  a  angajaților,  semnalând directorului  executiv neregulile  constatate  şi propunând  aplicarea de măsuri în consecință; 

- analizează situaţia  încadrărilor  la nivel de compartimente  şi supune spre aprobare  directorului executiv propunerile şefilor de compartimente cu privire la promovarea  sau retrogradarea din funcţie a personalului; 

- verifică, analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor  şi sesizărilor care privesc activitatea de personal; 

- monitorizează,  prezintă  propuneri  şi  raportează  la  termenele  stabilite  situaţiile  privind dinamica de personal, starea şi practica  disciplinară în rândul personalului; 

- coordonează și monitorizează activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile  cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei,  asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire; 

- ține  evidența  pregătirii  profesionale  a  personalului  instituției  și  monitorizează  defășurarea acesteia, trimestrial, conform procedurii. 

- asigură aplicarea corectă a prevederilor legale specifice;  - îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. 

     

23

Atribuţii privind sănătatea şi securitate în muncă, prevenire şi stingerea incendiilor 

- controlează  şi  urmăreşte  modul  în  care  se  aplică  reglementările  legislative  în  vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor  de către toţi angajaţii; 

- acordă  consultanţă  compartimentelor  din  cadrul  instituţiei  cu  privire  la  reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la sănătatea şi securitatea  în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- asigură  instruirea  şi  informarea personalului  în probleme de sănătate  şi securitate  în  muncă,  prevenirea  şi  stingerea  incendiilor,  prin  cele  trei  forme  de  instructaj  (introductiv general, la locul de muncă şi periodic); 

- ţine şi completează fişele de instructaj individual;  - identifică factorii de risc de accidente şi  îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul 

de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie; 

- cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor  profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor; 

- elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;  - elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor de 

protecţie şi de lucru a salariaţilor; 

- întocmeşte planul de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru  toate zonele de lucru; 

- întocmeşte  întreaga  documentaţie  cu  privire  la  obţinerea  avizelor,  acordurilor  şi  autorizaţiilor de mediu; 

- se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate;  - îndeplineşte şi alte atribuţii delegate ierarhic. 

  Atribuţii pe linie de  informatizare‐comunicaţii  o organizează  şi  răspunde  de  funcţionarea  neîntreruptă  a  legăturilor  prin  toate 

categoriile de mijloace de comunicaţii şi  informatică, precum şi transmiterea la timp  a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie; 

o controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie  şi informatică din instituţie; 

o asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în  perfectă  stare de  funcţionare,  controlează exploatarea,  întreţinerea, depozitarea  şi  ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică; 

o execută  inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii  şi  informatică şi propune  măsuri pentru efectuarea casărilor; 

o organizează  exploatarea  corectă  a  mijloacelor  de  comunicaţie  şi  informatică  şi  a  protecţiei lor împotriva bruiajului radio; 

o organizează  primirea  şi  transmiterea  cu  prioritate  a  semnalelor  de  alarmare  şi  înştiinţare a personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică; 

o controlează  la  termenele  şi  în condiţiile  stabilite prin  instrucţiuni,  ţinerea corectă a  evidenţei  existente  pe  teren,  modul  de  depozitare  şi  conservare  şi  întreţinerea  bunurilor materiale de resort, precum şi în depozit; 

o cercetează  cazurile  de  abateri  care  pun  în  pericol  integritatea  materialelor  de  comunicaţii şi informatică; 

o dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire;  o administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare; 

24

o gestionează versiunile aplicaţiilor software  instalate  în sistem, atât aplicaţii de bază  cât şi specifice; 

o realizează, actualizează şi administrează site‐ul Direcţiei;  o realizează, modernizează şi ţine la zi pagina de internet a instituţiei;  o oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcţie;  o centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice 

şi elaborează soluţiile optime de achiziţie;  o participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru 

toate serviciile direcţiei;  o urmăreşte noutăţile informatice hardware şi software şi evoluţia acestora;  o administrează reţeaua informatică a direcţiei;  o asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire  la transparenţa 

în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice;  o acordă  asistenţă  la  întocmirea  şi  derularea  contractelor  de  revizie,  reţea,  achiziţii 

calculatoare şi periferice;  o instruieşte  şi perfecţionează personalul direcţiei  cu privire  la utilizarea hardware  şi 

software a staţiilor de lucru;  o asigură  respectarea  de  către  personalul  autorizat  a  prevederilor  protocoalelor 

încheiate cu deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.);  o coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul 

instituţiei;  o colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local Timişoara;  o organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente de 

calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei;  o propune strategia de informatizare a Poliţiei Locale Timişoara:  o asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor 

cu caracter personal.  o pune  în  funcţie  echipamentele  şi  tehnica  de  calcul  şi  configurează  echipamentele 

instalate;  o ia măsuri pentru  asigurarea  comunicaţiilor permanente  în  şi  între  toate  structurile 

Direcţiei;  o implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice;  o participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea 

sau comunicaţii IT; 

Art. 30. Compartimentul Control Intern   Compartimentul  Control  Intern  se  subordonează  nemijlocit Directorului  Executiv,  având  următoarele atribuții specifice: 

- verifică  cererile,  sesizările,  reclamațiile  și  plângerile  formulate  împotriva  funcționarilor publici, polițiștilor  locali  și a personalului contractual,  în  legătură cu  executarea  sarcinilor  de  serviciu  și  cu  privire  la  încălcarea  normelor  de  conduită  profesională și civică prevăzute de lege; 

- verifică  rapoartele  personalului  instituției  precum  și  cererile,  sesizările  sau  plângerile adresate conducerii Direcției Poliției Locale Timișoara, propunând măsuri  legale; 

25

- efectuarea cercetării administrative la solicitarea Comisiei de disciplină pentru fapte  sesizate  ca  abateri  disciplinare  de  către  personalul  instituției,  prezentarea  la  finalizare a unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare, precum  și documentele care au stat la baza întocmirii; 

- face  propuneri  conducerii  instituției  pe  linia  prevenirii  abaterilor  în  rândul  angajaților, pe baza concluziilor desprinse din verificări și controale; 

- organizează  și  execută  controale  de  fond  ori  tematice  privind  activitatea  compartimentelor/birourilor  și  serviciilor din  structura  instituției. Aceste  activități  sunt materializate  în rapoarte cu principalele concluzii, măsuri și propuneri pentru  eliminarea deficiențelor și eficientizarea muncii; 

- verifică modul în care sunt îndeplinite măsurile stabilite în urma controalelor;  - efectuează  cercetarea  prealabilă  în  scopul  stabilirii  existenței  /  inexistenței 

abaterilor disciplinare comise de personalul instituției; 

- efectuează  cercetarea  administrativă  a  pagubelor  produse  de  angajații  Poliției  Locale; 

- verifică contestațiile formulate de personalul poliției  locale  împotriva măsurilor de  natură disciplinară sau administrativă  dispuse de cei îndrituiți. 

- execută  orice  activități  de  verificare  și  control  dispuse  de  conducerea  Direcției  Poliției Locale Timișoara; 

 

Art. 31. Serviciul Ordine Publică   Şeful  Serviciului  se  subordonează  nemijlocit  Directorului  Executiv  Adjunct  şi  are 

următoarele atribuţii specifice:  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei  locale cu 

atribuţii în menţinerea ordinii publice;   b) coordonează nemijlocit activitatea Biroului Ordine Publică, Biroului Reclamații Sesizări, 

Biroului Poliția Piețelor și Biroului Intervenții Rapide;  c) asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  personalul  din  subordine,  a 

prevederilor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  menţinerea  ordinii  şi  a  liniştii  publice, a regulilor de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;  

d) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

e) informează deîndată  conducerea poliţiei  locale despre  toate  evenimentele deosebite  înregistrate  în  activitatea  de  pază  şi  menţinere  a  ordinii  publice  şi  tine  evidenţa  acestora;  

f) analizează lunar activitatea personalului din subordine;   g) întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

h) participă alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului  de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara; 

i) participă alături de conducerea Poliţiei locale la încheierea protocoalelor standarde de  cooperare, cu  serviciile publice comunitare  locale de evidenţă a persoanelor, pe  linia  distribuirii  de  cărţi  de  alegător,  şi  a  punerii  în  legalitate  a  persoanelor  cu  acte  de  identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;   

26

Serviciul ordine publică are următoarele atribuţii:  a) menţine ordinea  şi  liniştea publică  în zonele şi  locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;  b) menţine  ordinea  publică  în  imediata  apropiere  a  unităţilor  de  învăţământ  publice,  a 

unităţilor  sanitare  publice,  în  parcările  auto  aflate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului Timişoara,  în zonele comerciale  şi de agrement,  în parcuri, pieţe, cimitire,  precum şi  în alte asemenea  locuri publice aflate  în proprietatea şi/sau  în administrarea  municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin  planul de ordine şi siguranţă publică; 

c) participă,  împreună  cu  autorităţile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competenţelor,  la activităţi de salvare  şi evacuare a persoanelor  şi bunurilor periclitate  de  calamităţi  naturale  ori  catastrofe,  precum  şi  de  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  provocate de astfel de evenimente; 

d) acţionează  pentru  identificarea  cerşetorilor,  a  copiilor  lipsiţi  de  supravegherea  şi  ocrotirea  părinţilor  sau  a  reprezentanţilor  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredinţarea  acestora  serviciului  public  de  asistenţă  socială  în  vederea  soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

e) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni,  potrivit  competenţei,  pentru  nerespectarea  legislaţiei  privind  regimul  de  deţinere  a  câinilor  periculoşi  sau  agresivi,  a  celei  privind  programul de gestionare a câinilor  fără stăpân  şi a celei privind protecţia animalelor  şi  sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor  fără stăpân despre existenţa  acestor  câini  şi  acordă  sprijin  personalului  specializat  în  capturarea  şi  transportul  acestora la adăpost; 

f) asigură protecţia personalului din aparatul de  specialitate  al primarului, din  instituţiile  sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

g) participă,  împreună cu alte autorităţi competente,  la asigurarea ordinii şi  liniştii publice  cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare,  acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive,  religioase  sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în  spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau  în  administrarea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  sau  a  altor  servicii/instituţii  publice de interes local, stabilite de Consiliul Local. 

i) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  convieţuirea  socială  stabilite  prin  legi  sau  acte  administrative  ale  autorităţilor  administraţiei publice centrale  şi  locale, pentru  faptele constatate  în raza  teritorială de  competenţă; 

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală  şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

k) participă, alături de Poliţia Română,  Jandarmeria Română  şi  celelalte  forţe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii stradale; 

l) cooperează  cu  centrele militare  zonale  în  vederea  înmânării  ordinelor  de  chemare  la  mobilizare  şi/sau de clarificare a situaţiei militare a  rezerviştilor din Ministerul Apărării  Naţionale; 

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

27

n) acordă, pe  teritoriul municipiului Timişoara,  sprijin  imediat  structurilor  competente  cu  atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

  Atribuţii pe linia evidenţei persoanei  a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  b) cooperează cu alte autorităţi competente  în vederea verificării,  la cererea acestora, a 

unor  date  cu  caracter  personal,  dacă  solicitarea  este  justificată  prin  necesitatea  îndeplinirii  unei  atribuţii  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

c)  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor  legale privind  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români,  inclusiv  asupra  obligaţiilor  pe  care  le  au  persoanele  prevăzute  la  art.  37  alin.  (2)  din Ordonanţa  de  urgenţă  a Guvernului  nr.  97/2005 privind  evidenţa, domiciliul,  reşedinţa  şi  actele de  identitate ale  cetăţenilor  români, aprobată  cu modificări  şi  completări prin  Legea nr.  290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea  în  legalitate a persoanelor cu acte de  identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste  14 ani, care nu au acte de identitate. 

    Atribuţii vizând Reclamaţiile şi Sesizările 

- Verificarea  sesizărilor  şi a  reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara  de  către  Asociaţiile  de  Proprietari  /Locatari,  persoanele  fizice  sau  juridice  cu  domiciliul  ori  sediul  social  pe  raza municipiului  Timişoara  sau  instituţiile  publice,  referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire  socială,  ordinea  şi  liniştea  publică  sau  alte  asemenea  fapte  de  natură  contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de  autorităţile locale. 

- Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau  informaţii  legate  de  cele  semnalate,  întocmirea  de  adrese  către  alte  instituţii  publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările  efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate  situaţia de fapt şi  identitatea persoanelor responsabile,  în vederea  luării măsurilor  legale,  constând  în  aplicarea de  sancţiuni  contravenţionale,  conform prevederilor  OG  2/2001  actualizată  sau  redirecţionarea  sesizărilor  către  organele  abilitate  să  soluţioneze astfel de reclamaţii. 

- Executarea mandatelor de aducere emise de  Judecătoria Timişoara sau Tribunalul  Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. 

- Afişarea  Proceselor  Verbale  de  sancţionare  contravenţională,  care  nu  au  fost  comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română,  la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara. 

 

Art. 32. Biroul Ordine Publică  

Asigură menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin  Planul  de  ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, conform competenţei materiale şi teritoriale.       

28

ŞEFUL BIROULUI ORDINE PUBLICĂ:  Se subordonează şefului serviciului ordine publică şi are următoarele atribuţii specifice, în 

funcţie de responsabilităţile încredinţate:   a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei  locale cu 

atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice;   b) asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  personalul  din  subordine,  a 

prevederilor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  menţinerea  ordinii  şi  a  liniştii  publice, a regulilor de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;  

c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

d) informează  de  îndată  pe  şeful  serviciului  ordine  publică  despre  toate  evenimentele  deosebite  înregistrate  în  activitatea  de  pază  şi  menţinere  a  ordinii  publice  şi  tine  evidenţa acestora;  

e) analizează zilnic, săptămânal şi  lunar activitatea personalului din subordine;   f) întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

g) analizează,  la  ieşirea  din  serviciu  a  personalului,  activitatea  desfăşurată  și  apreciază   prestaţia profesională a acestora; 

h) asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni;  i) elaborează consemnul particular al posturilor. 

  Biroul Ordine Publică are următoarele atribuţii:  a) menţine ordinea şi  liniştea publică  în zonele şi  locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;  b) menţine  ordinea  publică  în  imediata  apropiere  a  unităţilor  de  învăţământ  publice,  a 

unităţilor  sanitare  publice,  în  parcările  auto  aflate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului Timişoara,  în zonele comerciale  şi de agrement,  în parcuri, pieţe, cimitire,  precum şi în alte asemenea locuri publice aflate  în proprietatea şi/sau în administrarea  municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin  planul de ordine şi siguranţă publică; 

c) participă,  împreună  cu  autorităţile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competenţelor,  la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate  de  calamităţi  naturale  ori  catastrofe,  precum  şi  de  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  provocate de astfel de evenimente; 

d) acţionează  pentru  identificarea  cerşetorilor,  a  copiilor  lipsiţi  de  supravegherea  şi  ocrotirea  părinţilor  sau  a  reprezentanţilor  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredinţarea acestora  serviciului public de asistenţă  socială  în  vederea  soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

e) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni,  potrivit  competenţei,  pentru  nerespectarea  legislaţiei privind  regimul de deţinere a  câinilor periculoşi  sau  agresivi,  a  celei privind  programul de gestionare a câinilor  fără stăpân  şi a celei privind protecţia animalelor şi  sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa  acestor  câini  şi  acordă  sprijin  personalului  specializat  în  capturarea  şi  transportul  acestora la adăpost; 

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din  instituţiile  sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

29

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice  cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare,  acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase  sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în  spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau  în administrarea  autorităţilor administraţiei publice  locale  sau a altor  servicii/instituţii  publice de interes local, stabilite de Consiliul Local; 

i) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni pentru nerespectarea normelor  legale privind  convieţuirea  socială  stabilite  prin  legi  sau  acte  administrative  ale  autorităţilor  administraţiei publice centrale şi  locale, pentru faptele constatate  în raza teritorială de  competenţă; 

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală  şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

k) participă, alături de Poliţia Română,  Jandarmeria Română şi celelalte  forţe ce compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii stradale; 

l) cooperează  cu  centrele militare  zonale  în  vederea  înmânării  ordinelor de  chemare  la  mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării  Naţionale; 

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu 

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  o) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  p) cooperează  cu alte autorităţi competente  în vederea verificării,  la  cererea acestora, a 

unor  date  cu  caracter  personal,  dacă  solicitarea  este  justificată  prin  necesitatea  îndeplinirii  unei  atribuţii  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

q) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni pentru nerespectarea normelor  legale privind  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români,  inclusiv  asupra  obligaţiilor  pe  care  le  au  persoanele  prevăzute  la  art.  37  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  97/2005  privind  evidenţa,  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români,  aprobată  cu modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

r) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea  în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14  ani, care nu au acte de identitate. 

Art. 33. Biroul Reclamaţii Sesizări  

Şeful  Biroului  se  subordonează  nemijlocit  Sefului  Serviciului  Ordine  Publica  şi  are   următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:  

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei  locale cu  atribuţii pe linie de solutionare a reclamatiilor si  sesizarilor cetatenilor;  

- întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care  le prezinta conducerii pentru  aprobare;  

30

- conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

- informează deîndată pe seful serviciului de ordine publica despre  toate evenimentele  deosebite  înregistrate  în  activitatea  de  solutionare  a  sesizarilor  si  reclamtiilor  cetatenilor   şi tine evidenţa acestora;  

- analizează lunar activitatea personalului din subordine;   - întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

- controlează  modul  în  care  se  constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  de  către  personalul din subordine, potrivit competenţei;  

- întocmeşte sinteza lunară a activităţii biroului;  - organizează  şi  coordonează  activitatea  de  verificare  a  reclamaţiilor  şi  a  sesizărilor 

adresate  Birourile  Reclamatii  Sesizari,  referitoare  la  săvârşirea  unor  fapte  de  natură  contravenţională; 

- asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni;  - evaluează periodic stadiul  îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi măsurile ce 

se impun pentru eficientizarea activităţii;   

Biroul Reclamatii Sesizari are următoarele atribuţii:  1. verifica  sesizările  şi  reclamaţiile  adresate  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  de  către 

Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul  social pe  raza municipiului  Timişoara  sau  instituţiile publice,  referitoare  la  săvârşirea  unor  fapte prin care sunt  încălcate normele de convieţuire socială, ordinea  şi  liniştea  publică sau alte asemenea  fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate  prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale. 

2. Verificarea  în  teren  a  aspectelor  sesizate,  audierea  persoanelor  care  deţin  date  sau  informaţii  legate de  cele  semnalate,  întocmirea de adrese  către alte  instituţii publice  sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate  în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de  fapt  şi  identitatea  persoanelor  responsabile,  în  vederea  luării  măsurilor  legale,  constând  în  aplicarea  de  sancţiuni  contravenţionale,  conform  prevederilor  OG  nr.  2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze  astfel de reclamaţii. 

3. Executarea  mandatelor  de  aducere  emise  de  Judecătoria  Timişoara  sau  Tribunalul  Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. 

4. Afişarea  Proceselor  Verbale  de  sancţionare  contravenţională,  care  nu  au  fost  comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la  domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

5. Solutioneaza  cu operativitate  reclamatiile si sesizarile cetatenilor;  6. Verifica  sesizarile  cetatenilor  adresate  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  conform 

competentelor ce ne revin;  7. Verifica aspectele prezentate de cetateni cu ocazia audientelor la conducerea Primăriei 

Municipiului Timişoara;  8. Informeaza  conducerea  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  sau  dupa  caz  prezinta 

informari  Primăriei  Municipiului  Timişoara  cu  aspectele  ilegale  identificate  pe  raza   Mun. Timisoara; 

31

9. Verifica  conform  competentei  si  formuleaza  raspuns  la  solicitarile  institutiilor publice  locale si centrale. 

10. participă  împreună  cu Biroul Ordine Publică  la menținerea ordinii  şi  liniştii publice  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin  planul  de  ordine  şi  siguranţă  publică  al municipiului  Timişoara, aprobat în condiţiile legii atuncim când situația o impune; 

11. menţine  ordinea  publică  în  imediata  apropiere  a  unităţilor  de  învăţământ  public  repartizate în competența biroului, conform planului de ordine şi siguranţă publică; 

12. participă,  împreună  cu  autorităţile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate  de  calamităţi  naturale  ori  catastrofe,  precum  şi  de  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  provocate de astfel de evenimente; 

13. acţionează  pentru  identificarea  cerşetorilor,  a  copiilor  lipsiţi  de  supravegherea  şi  ocrotirea  părinţilor  sau  a  reprezentanţilor  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială  în vederea  soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

14. constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni,  potrivit  competenţei,  pentru  nerespectarea  legislaţiei privind  regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind  programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi  sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa  acestor  câini  şi  acordă  sprijin  personalului  specializat  în  capturarea  şi  transportul  acestora la adăpost; 

15. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din  instituţiile  sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

16. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice  cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstraţiilor,  procesiunilor,  acţiunilor  de  pichetare,  acţiunilor  comerciale  promoţionale,  manifestărilor  cultural  artistice,  sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi  care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

17. constată  şi  aplică  sancţiuni  conform  competenței  stabilite  prin  legi  sau  acte  administrative ale autorității publice centrale  și ale Consiliului Local Timișoara pentru  faptele constatate pe raza de competență; 

18. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii stradale; 

19. cooperează  cu  centrele militare  zonale  în vederea  înmânării ordinelor de  chemare  la  mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării  Naţionale; 

20. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  21. acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin  imediat structurilor competente cu 

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  22. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  23. cooperează cu alte autorităţi competente  în vederea verificării,  la cererea acestora, a 

unor  date  cu  caracter  personal,  dacă  solicitarea  este  justificată  prin  necesitatea  îndeplinirii  unei  atribuţii  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

24. constată contravenţii  şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor  legale privind  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români,  inclusiv  asupra  obligaţiilor  pe  care  le  au  persoanele  prevăzute  la  art.  37  alin.  (2)  din Ordonanţa  de 

32

urgenţă  a Guvernului  nr.  97/2005 privind  evidenţa, domiciliul,  reşedinţa  şi  actele de  identitate ale  cetăţenilor  români, aprobată  cu modificări  şi  completări prin  Legea nr.  290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

25. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea  în  legalitate a persoanelor cu acte de  identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste  14 ani, care nu au acte de identitate 

Art. 34. Biroul Poliţia Pieţelor

Asigură respectarea regulilor și normelor generale de comerț, menţinerea ordinii şi  liniştii 

publice  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin  Planul  de  ordine  şi  siguranţă  publică  al municipiului  Timişoara,  respectiv  în  pieţele  agroalimentare  din municipiul  Timişoara  conform  competenţei  materiale şi teritoriale. 

  Şeful Biroului Poliția Piețelor:  Se subordonează Şefului Serviciului Ordine Publică şi are următoarele atribuţii specifice, în 

funcţie de responsabilităţile încredinţate:  

 organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  poliţiştilor  locali  din  cadrul  Biroului  Poliţia  Pieţelor,  cu  atribuţii  în menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  respectării  regulilor  generale  de  comerţ  şi  protecţia  mediului,  în  incinta  pieţelor  agroalimentare,  parcările  şi  platourile  aferente,  fluența  traficului  pe  căile  de  acces  şi    străzile  care  delimitează pieţele;    

 participă  la  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

 informează  de  îndată  pe  şeful  serviciului  ordine  publică  despre  toate  evenimentele  deosebite înregistrate în activitatea desfășurată şi ţine evidenţa acestora;  

 analizează zilnic, săptămânal şi  lunar activitatea personalului din subordine;    întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile 

ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

 planifică itinerariile de deplasare a patrulelor şi misiunile acestora;   evaluează periodic stadiul  îndeplinirii misiunilor  şi sarcinilor  încredinţate  şi măsurile ce se 

impun pentru eficientizarea activităţii; 

 instruieşte, la intrarea în serviciu, personalul cu sarcinile generale şi specifice;    analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată;   asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni;   informează  directorul  executiv  adjunct,  care  îl  coordonează,  cu  aspectele  de  interes 

rezultate pe raza de competenţă şi măsurile întreprinse sau preconizate. 

 întocmeşte buletinul posturilor;    Biroul Poliţia Pieţelor are următoarele atribuţii: 

 menţine ordinea şi liniştea publică în incinta pieţelor agroalimentare, parcările şi platourile  aferente, căile de acces şi străzile care delimitează piaţa; 

 Prevenirea  și  reducerea  activității  de  comerț  ilegal  desfășurate  în  perimetrul  pieţelor  agroalimentare, pe căile de acces, platourile și parcările aferente, prin acţiuni de verificare  şi sancționare în conformitate cu legislaţia în vigoare 

33

 verificarea comercianților și prducătorilor din incinta pieței și a zonei adiacente în vederea  identificării a celor care practică comerțul ilegal și luarea măsurilor conform legii; 

 Verifică  îndeplinirea obligatiilor care  le revin administratorilor de piaţă  in conformitate cu  fişa postului, Regulamentul pieței și prevederile legislative în vigoare şi dispun măsuri care  să conducă la remedierea în cel mai scurt timp a aspectelor constatate.  

 Verifică şi monitorizează modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea pieţelor  agroalimentare  şi dispun măsuri  legale comercianţilor  şi administraţiei  în conformitate cu  legislaţie de mediu şi Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL453/2007. 

 Organizează acțiuni comune de verificare şi control cu poliţiştii din cadrul Poliţiei Naţionale  şi  alte  instituţii  abilitate,  în  vederea  asigurării  la  nivelul  pieţelor  agroalimentare  a  unui  comerţ civilizat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Cooperează  şi  acordă  sprijin  autorităţilor  de  control  sanitar,  de mediu  şi  de  protecţie  a  consumatorilor  în exercitarea atribuţiilor de  serviciu  specifice domeniului de activitate al  acestora. 

 Verifică respectarea obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor,  a produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente  în cazul  în care  identifică  nereguli. 

 Identifică  mărfurile  şi  produsele  abandonate  în  pieţe  sau  domeniul  public  şi  aplică  procedurile legale de ridicare şi predare a acestora. 

 Verifică  şi  soluţionează  în condiţiile  legii  sesizările primite  în  legătură cu aspecte  şi  fapte  desfăşurate în pieţe sau locurile publice din apropierea acestora. 

 Constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  privind  încălcarea  normelor  legale  conform  competenţelor ce  le  revin din Legi, Hotărâri ale Guvernului, Hotărâri ale Consiliului Local  Timişoara. 

 Constată infracţiuni flagrante conform Art. 12 din Legea nr. 155/2010 şi Art. 23 din H.G.  nr. 1332/2010. 

 acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor  lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea  părinţilor sau a reprezentanţilor  legali, a persoanelor  fără adăpost  în  incinta şi perimetrul  pieţelor  agroalimentare  şi  procedează  la  încredinţarea  acestora  serviciului  public  de  asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii,  

 participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstraţiilor,  procesiunilor,  acţiunilor  de  pichetare,  acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau  comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul  public şi care implică aglomerări de persoane; 

 participă,  alături  de  Poliţia  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forţe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii stradale; 

 acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu  atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

 Poliţiştii  locali  abilitaţi  de  conducerea  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  acordă  sprijin  structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi  siguranţei traficului în zona pieţelor. 

 Poliţiştii  locali  abilitaţi  de  conducerea  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale  privind  oprirea,  staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis în zona pieţelor.   

34

 cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor  date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei  atribuţii  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind  prelucrarea  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

 constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români,  inclusiv  asupra  obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de  identitate ale  cetăţenilor  români,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  290/2005,  cu  modificările şi completările ulterioare; 

 

Art. 35. Compartimentul Intervenţii Rapide   Şeful Compartimentului  Intervenţii Rapide are următoarele atribuţii specifice  în  funcţie 

de responsabilităţile încredinţate: 

- organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  poliţiei  locale  cu  atribuţii pe linie interventie rapida;  

- întocmeşte  planurile  de  actiune  din  competenţă  pe  care  le  prezinta  conducerii  pentru  aprobare;  

- conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

- informează  de  îndată  conducerea  poliţiei  locale  despre  toate  evenimentele  deosebite  înregistrate în activitatea de dispecerat si interventie rapida şi tine evidenţa acestora;  

- analizează lunar activitatea personalului din subordine;   - întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile 

ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

- controlează modul  în care se constată contravenţii  şi aplică sancţiuni de către personalul  din subordine, potrivit competenţei.  

- asigură, prin personalul din subordine, protecţia personalului din aparatul de specialitate al  primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale  ori acţiuni specifice; 

- coordonează personalul din subordine şi participă împreună cu alte autorităţi competente,  la  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice  cu  ocazia mitingurilor, marşurilor,  demonstraţiilor,  procesiunilor,  acţiunilor  de  pichetare,  acţiunilor  comerciale  promoţionale, manifestărilor  cultural  artistice,  sportive,  religioase  sau  comemorative,  după  caz,  precum  şi  a  altor  asemenea  activităţi  care  se  desfăşoară  în  spaţiul  public  şi  care  implică  aglomerări  de  persoane; 

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea privind situatiile de urgenta;   - întocmeşte sinteza lunară a activităţii compartimentului;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  regulament  intern  pentru  activitatea 

compartimentului sau instituţiei în general; 

- semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea  compartimentului sau instituţiei în general; 

- organizează, planifică, conduce și controlează activitatea privind securitatea și sănătatea în  muncă, prevenirea și stingerea incendiilor la nivel de instituție; 

35

  Compartimentul Intervenții Rapide are următoarele atribuții: 

 intervine  la solicitările dispeceratului  la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă  112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului  intervine”, în funcţie de  specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;  

 în  cazul  constatării  în  flagrant  a  unei  fapte  penale,  imobilizează  făptuitorul,  iau măsuri  pentru  conservarea  locului  faptei,  identifică martorii  oculari,  sesizează  imediat  organele  competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază  de proces‐verbal, în vederea continuării cercetărilor;  

 conduc la sediul poliţiei  locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte  identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;  

 acordă  sprijin  operativ  poliţiştilor  locali  în  cazul,  legitimării  şi  luarea    măsurilor  legale  împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu‐se  cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate; 

 acordă  sprijin  operativ  celorlalte  forţe  de  ordine  publică  în  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea  şi  prinderea  infractorilor  periculoşi,  urmăriţilor  şi  al  altor  infractori  sau  suspecţi  ce  se  sustrag urmăririi penale; 

 menţine ordinea, siguranţa cetăţenilor şi  liniştea publică  în zonele  şi  locurile stabilite prin  planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;  

 menţine ordinea publică, previne săvârşirea de fapte de natură penală şi contravenţională  în  imediata apropiere a unităţilor de  învăţământ publice, a unităţilor  sanitare publice,  în  parcările  auto  aflate  pe  domeniul  public  sau  privat  al municipiului  Timişoara,  în  zonele  comerciale  şi de  agrement,  în parcuri, pieţe,  cimitire, precum  şi  în  alte  asemenea  locuri  publice  aflate  în  proprietatea  şi/sau  în  administrarea municipiului  Timişoara  sau  a  altor  instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;  

 participă,  împreună cu autorităţile competente prevăzute de  lege, potrivit competenţelor,  la  activităţi  de  salvare  şi  evacuare  a  persoanelor  şi  bunurilor  periclitate  de  calamităţi  naturale ori catastrofe, precum şi de  limitare şi  înlăturare a urmărilor provocate de astfel  de evenimente;  

 acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor  lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea  părinţilor  sau  a  reprezentanţilor  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredinţarea  acestora  serviciului  public  de  asistenţă  socială  în  vederea  soluţionării  problemelor acestora, în condiţiile legii;  

 constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni,  potrivit  competenţei,  pentru  nerespectarea  legislaţiei  privind  regimul  de  deţinere  a  câinilor  periculoşi  sau  agresivi,  a  celei  privind  programul  de  gestionare  a  câinilor  fără  stăpân  şi  a  celei  privind  protecţia  animalelor  şi  sesizează  serviciile  specializate  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  despre  existenţa  acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat  în capturarea şi transportul acestora  la adăpost;  

 constată  contravenţii    şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  actelor  normative  (Legi, Ordonanţe  ale Guvernului,  Hotărâri  ale  Cosiliului  Local  Timişoara)  care  intră  în atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale, aşa cum sunt prevăzute  în Legea nr. 155/2010,  HG  nr.  1332/2010  şi  HCL  Timişoara  nr.  441/2010,  ,  pentru  faptele  constatate  în  raza  teritorială de competenţă;  

 asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau  serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;  

36

 participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstraţiilor,  procesiunilor,  acţiunilor  de  pichetare,  acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau  comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul  public şi care implică aglomerări de persoane;  

 execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi  instanţele  de  judecată  care  arondează  unitatea/subdiviziunea  administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;  

 participă,  alături  de  Poliţia  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forţe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii stradale;  

 cooperează  cu  centrele  militare  zonale  în  vederea  înmânării  ordinelor  de  chemare  la  mobilizare  şi/sau  de  clarificare  a  situaţiei militare  a  rezerviştilor  din Ministerul  Apărării  Naţionale;  

 asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;    acordă,  pe  teritoriul  municipiului  Timişoara,  sprijin  imediat  structurilor  competente  cu 

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  

 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, dispoziţii şi decizii scrise ale directorului  executiv. 

Art.36. Biroul Patrulare Navală

Asigură menţinerea ordinii  şi  liniştii publice pe  cei  8  km navigabili  ai Canalului Bega din 

municipiul Timișoara și în imediata apropiere a malurilor acestuia, conform competenţei materiale  şi teritoriale.   

Şeful Biroului Patrulare Navală:  Se subordonează şefului serviciului ordine publică şi are următoarele atribuţii specifice, în 

funcţie de responsabilităţile încredinţate:   a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii  în 

menţinerea ordinii şi liniştii publice;   b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce 

reglementează  activitatea  de menţinere  a  ordinii  şi  a  liniştii  publice,  a  regulilor  de  convieţuire  socială şi integritatea corporală a persoanelor;  

c) informează  de  îndată  pe  şeful  serviciului  ordine  publică  despre  toate  evenimentele  deosebite  înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;  

d) analizează zilnic, săptămânal şi  lunar activitatea personalului din subordine;   e) întreprinde măsuri  eficiente pentru  ca  întregul personal  să  execute  corespunzător  sarcinile  ce  îi 

revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând  recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

f) analizează,  la  ieşirea  din  serviciu  a  personalului,  activitatea  desfăşurată  și  apreciază    prestaţia  profesională a acestora; 

g) asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni;  h) elaborează consemnul particular al posturilor. 

Biroul Patrulare Navală are următoarele atribuţii:  a) menţine ordinea şi  liniştea publică pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega din municipiul 

Timișoara  și  în  imediata  apropiere  a malurilor  acestuia  precum  și  în  zonele  și  locurile 

37

stabilite  prin  planul  de  ordine  şi  siguranţă  publică  al municipiului  Timişoara,  aprobat  în  condiţiile legii; 

b) prevenirea  și descoperirea  infracțiunilor  și a altor  fapte antisociale pe malurile Canalului  Bega și în imediata apropiere a acestora; 

c) colaborează  cu  Căpitănia  Portului  Timișoara,  contribuind  la  respectarea  prevederilor  Ordonanței Guvernului nr. 42 din 28.08.1997 (în  lipsa Regulamentului pentru navigație pe  Canalul  Bega),  semnalizarea  circulației  și  accesul  la  Canalul  Bega,  siguranța  navigației  în  vederea evitării accidentelor și aspecte referitoare la instalațiile plutitoare; 

d) participă,  împreună cu autorităţile competente prevăzute de  lege, potrivit competenţelor,  la  activităţi  de  salvare  şi  evacuare  a  persoanelor  şi  bunurilor  periclitate  de  calamităţi  naturale ori catastrofe, precum şi de  limitare şi  înlăturare a urmărilor provocate de astfel  de evenimente in zona Canalului Bega; 

e) asigură  integritatea  materialului  dendro‐floricol  și  a  mobilierului  stradal  amplasat  pe  malurile Canalului Bega; 

f) veghează  la buna desfășurare  a  traficului  ambarcațiunilor pe Canalul Bega, de  transport  pasageri cât şi celor sportive şi celor de agrement, procedând la verificarea autorizației de  circulație a ambarcațiunilor cu motor; 

g) verifică autorizațiile de  funcționare a  societăților  comerciale  care  închiriază ambarcațiuni  de agrement și respectarea de către acestea a mențiunilor de pe aviz; 

h) urmărește modul  de  respectare  a  zonelor  și  perioadelor  de  prohibiție  privind  pescuitul  resurselor acvatice vii; 

i) colaborează  cu  reprezentanții  Agenţiei  Naţionale  pentru  Pescuit  şi  Acvacultură  pentru  executarea unor controale și acțiuni punctuale specifice ; 

j) asigurarea  ordinii  publice  la  debarcaderele  unde  vor  acosta  ambarcațiunile  „vaporetto”,  precum și la bordul acestora, pe timpul deplasării pe traseul turistic și de agrement; 

k) urmărește  respectarea  orarului  de  funcționare,  a  ordinii  și  liniștii  publice  la  societățile  comerciale care  închiriază ambarcațiuni, precum  și cele de alimentație publică amplasate  pe apele Canalului Bega și în imediata apropiere a malurilor acestuia. 

l) acţionează pentru  identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea  părinţilor  sau  a  reprezentanţilor  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredinţarea  acestora  serviciului  public  de  asistenţă  socială  în  vederea  soluţionării  problemelor acestora, în condiţiile legii; 

m) constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte sau  bauturi alcoolice in mijloacele de transport naval (vaporetto), precum si alte alimente care  conduc la disconfortul celorlalti calatori; 

n) constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care arunca sau abandoneaza deseuri  de orice natura, hartii, ambalaje, mucuri de tigara sau resturi de orice fel  in mijloacele de  transport naval (vaporetto); 

o) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni,  potrivit  competenţei,  pentru  nerespectarea  legislaţiei  privind  regimul  de  deţinere  a  câinilor  periculoşi  sau  agresivi,  a  celei  privind  programul  de  gestionare  a  câinilor  fără  stăpân  şi  a  celei  privind  protecţia  animalelor  şi  sesizează  serviciile  specializate  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  despre  existenţa  acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat  în capturarea şi transportul acestora  la adăpost; 

p) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau  serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice pe malul  Canalului Bega; 

38

q) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstraţiilor,  procesiunilor,  acţiunilor  de  pichetare,  acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau  comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul  public şi care implică aglomerări de persoane; 

r) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei  publice  centrale  şi  locale,  pentru  faptele  constatate  în  raza  teritorială  de  competenţă,  respectiv  pe  cei  8  km  navigabili  ai  Canalului  Bega  de  pe  raza municipiului  Timișoara  și  malurile acestuia;  

s) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi  instanţele  de  judecată  care  arondează  unitatea/subdiviziunea  administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

t) participă,  alături  de  Poliţia  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forţe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracţionalităţii stradale; 

u) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite in zona  de competenta; 

v) acordă,  pe  teritoriul  municipiului  Timişoara,  sprijin  imediat  structurilor  competente  cu  atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

w) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor  date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei  atribuţii  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind  prelucrarea  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

x) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale  cetăţenilor  români,  inclusiv  asupra  obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de  identitate ale  cetăţenilor  români,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  290/2005,  cu  modificările şi completările ulterioare; 

y) menţin ordinea şi siguranţa publică în mijloacele de transport naval (vaporetto). 

Art. 37. Biroul Transport Urban Şeful  Biroului  Transport  Urban  are  următoarele  atribuţii  specifice  în  funcţie  de 

responsabilităţile încredinţate: 

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu  atribuţii in domeniul transportului urban;  

- întocmeşte  planurile  de  actiune  din  competenţă  pe  care  le  prezinta  sefului  ierarhic  superior si conducerii politiei locale pentru aprobare;  

- asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  personalul  din  subordine,  a  prevederilor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  menţinerea  ordinii  şi  a  liniştii  publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor, cu ocazia  deplasarii  pe  rutele  si  itinerariile  mijloacelor  de  transport  public  urban,  pe  raza  municipiului Timisoara;  

- conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

39

- informează de  îndată conducerea poliţiei  locale despre  toate evenimentele deosebite  înregistrate în activitatea personalului din subordine şi tine evidenţa acestora;  

- analizează  lunar activitatea personalului din  subordine privind  realizarea  indicatorilor  de performanta;  

- întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător  sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

- tine  evidenta  sanctiunilor  contraventionale  aplicate  de  personalul  din  subordine  si  verifica respectarea legalitatii;  

- propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  regulament  intern  pentru  activitatea  personalului din subordine; 

- semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea  acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora,  chiar dacă nu vizează direct compartimentul/biroul/serviciul în care are responsabilităţi  şi atribuţii; 

- asigura  instruirea  zilnica  a  politistilor  locali  din  subordine  cu  privire  la  cunoasterea  situatiei  operative,  prelucreaza  principalele  evenimente  care  au  avut  loc  pe  raza  municipiului Timisoara. 

           Atribuţiile Biroului Transport Urban sunt urmatoarele: 

- menţine ordinea,  siguranţa  cetăţenilor  şi  liniştea publică  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile  legii;  

- menţine ordinea publică,  în mijloacele de transport  in comun,  in  imediata apropiere a  statiilor RATT, a  zonelor de  refugiu, buclelor de  intoarcere, peroanelor  sau alveolelor  destinate opririi mijloacelor de  transport  in comun precum  şi  în alte asemenea  locuri  publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor  instituţii/servicii  publice  de  interes  local,  stabilite  prin  planul  de  ordine  şi  siguranţă  publică;  

- participă,  împreună  cu  autorităţile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate  de  calamităţi  naturale  ori  catastrofe,  precum  şi  de  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  provocate  de  astfel  de  evenimente  in  statiile  RATT  sau  zonele/locurile  limitrofe  acestora;  

- participă,  alături  de  Poliţia  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forţe    sau  componente  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranţă  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  furturilor  din  buzunare,  a  actelor  si  faptelor  comise  cu  violenta,  a  actelor  si  faptelor  de  distrugere,  degradare  si  aducere  in  stare  de  neintrebuintare  a mobilierului  si  instalatiilor  de  orice  fel  existente  in mijloacele  de  transport  in  comun,  statiile  RATT,  a  zonelor  de  refugiu,  buclelor  de  intoarcere,  peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun ;  

- acţionează  pentru  identificarea  cerşetorilor,  a  copiilor  lipsiţi  de  supravegherea  şi  ocrotirea  părinţilor  sau  a  reprezentanţilor  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  care  calatoresc  fără  bilet,  abonament  sau  legitimaţie  de  calatorie  adecvate mijlocului  de  transport şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială  în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;  

40

- constată  contravenţii    şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  actelor  normative (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care  intră  în  atribuţiile  Direcţiei  Poliţiei  Locale,  aşa  cum  sunt  prevăzute  în  Legea  nr.  155/2010, HG nr. 1332/2010 şi HCL Timişoara nr. 441/2010, pentru faptele constatate  în raza teritorială de competenţă;  

- constată contravenţii  şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru persoanele care  calatoresc  fără  bilet,  abonament  sau  legitimaţie  de  calatorie  adecvate mijlocului  de  transport  in  comun  folosit  sau  refuzul  prezentarii  politistilor  locali  sau  organelor  de  control, la cererea acestora, a actelor de identitate (excepţie fac copiii preşcolari); 

- constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni    tuturor  persoanelor  care  prin  actele  sau  faptele comise genereaza coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de  transport pe timpul mersului; 

- constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza acte de transport,  de orice fel, de animale vii sau pasari; 

- constata contraventii  şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza  transportul unor  bagaje  voluminoase  si  care  prin  dimensiunea  ori  greutatea  acestora  stanjenesc  calatorii;  

- constata contraventii  şi aplică  sancţiuni persoanelor care calatoresc pe  scarile sau pe  accesoriile exterioare ale mijloacelor de transport, in zona liniilor de refugiu, a buclelor  de  intoarcere,  peroanelor  sau  alveolelor  destinate  opririi mijloacelor de  transport  in  comun; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  persoanelor  care  prin  actiunile  intreprinse  conduc  la   antrenarea de discutii cu vatmanul/conducatorul mijlocului de transport  in  comun; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  tuturor  celor  care  prin  actiunile  initiate  genereaza  sau  da  nastere  la  intrarea  persoanelor  straine  in  cabina  vatmanului/conducatorul mijlocului de  transport  in comun,  in  timpul mersului,  in caz  de oprire in statiile RATT sau chiar in zona refugiilor; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  acelora  care  difuzeaza  muzica  obscena  in  mijlocul de transport in comun; 

- constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte  sau bauturi alcoolice in mijloacele de transport in comun, precum si alte alimente care  conduc la disconfortul celorlalti calatori; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  tuturor  celor  care  arunca  sau  abandoneaza  deseuri de orice natura, hartii,  ambalaje, mucuri de  tigara  sau  resturi de orice  fel  in  mijloacele de transport in comun; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  acelora  care  savarsesc  acte  sau  fapte  de  cersetorie,  canta  sau provoaca  scandal ori adreseaza  insulte  sau  cuvinte  jignitoare  la  adresa vatmanului/conducatorului mijlocului de transport in comun, a calatorilor sau a  personalului de deservire al RATT; 

- constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru persoanele care opresc vehiculele intre  statii sau in afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  vatmanii/conducatorii mijloacelor  de  transport in comun sau persoanele neautorizate care prin orice mijloace, schimba ruta  sau itinerariul de deplasare programat ; 

- constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport  in comun care  folosesc mijloacele de  transport  in comun  in alte scopuri decat cele destinate  transportului public de persoane; 

41

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  vatmanii/conducatorii mijloacelor  de  transport  in  comun  sau  altor  persoane  din  cadrul  RATT  care  folosesc mijloacele  de  transport in comun in scopuri electorale sau publicitare, prin impartirea de pliante sau  prin aplicarea  in mijlocul de  transport  in  comun a afiselor  sau bennerelor  fara avizul  Primariei Municipiului Timişoara; 

- constata  contraventii  şi  aplică  sancţiuni  personalului  RATT  cu  atributii  de  control,  privind nerespectarea obligatiei de a avea o tinuta decenta, un comportament civilizat,   lipsa  ecusonului  sau  neprezentarea  legitimatiei  de  serviciu  cu  ocazia  controlului  efectuat asupra biletelor, abonamentelor sau legitimatiilor de calatorie; 

- constata  propune  masuri  legale  fata  de  persoanele  care  prin  actiunile  lor  produc  pagube sau care prin consecintele actelor sau  faptelor comise, conduc  la distrugerea,  degradarea  sau  aducerea  in  stare  de  neintrbuintare  a  mijloacelor  de  transport  in  comun sau a amenajarilor acestora, atat in timpul mersului cat si pe durata stationarii; 

- desfasoara masuri  preventive  fata  de  faptele  comise  cu  violenta  care  pot  pune  in  pericol viata, sanatatea si  integritatea corporala atat a calatorilor cat si a personalului  de deservire al RATT; 

- colaboreaza, conform competentei, cu conducerea RATT sau persoanele desemnate in  acest sens; 

- participa la sedintele de instructaj cu tehnicieni, inspectori‐titluri (controlori RATT). 

Art.38. Serviciul Circulaţie Rutieră   Şeful  Serviciului  se  subordonează  nemijlocit  Directorului  Executiv  Adjunct  şi  are 

următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: 

 stabileşte,  în  colaborare  cu  şeful  serviciului  rutier,  al  Inspectoratului  de  Poliţie  al  Judeţului Timiş,  itinerariile de patrulare  şi  intervalele orare de patrulare  în  zonele de  competenţă; 

 organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu  atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

 asigură continuitate dispozitivului rutier  în zona de competenţă, pe bază de grafice de  control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, al I.P.J. Timiş; 

 coordonează  activitatea  personalului  din  subordine  la  acţiuni  proprii  şi  participă,  conform solicitării,  la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei  Române sau de către administratorul drumului public; 

 propune  şefului  serviciului  rutier,  al  Inspectoratului  de  Poliţie  al  Judeţului  Timiş,  în  situaţii  deosebite,  luarea  unor  măsuri  de  reglementare,  cum  ar  fi  închidere,  restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite  zone sau sectoare ale drumului public; 

 asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  personalul  din  subordine  a  prevederilor legislaţiei rutiere; 

 efectuează instruirea zilnică a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere;   organizează  şi  execută  controale  asupra  activităţii  desfăşurate  de  efectivele  din 

subordine; 

 analizează,  lunar,  activitatea  desfăşurată  de  personalul  din  subordine  în  domeniul  circulaţiei pe drumurile publice; 

 întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi  directorului executiv adjunct. 

42

 Informează  deîndată  conducerea  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  despre  toate  evenimentele deosebite înregistrate în activitatea  de asigurare şi menţinere a fluenţei  şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă; 

 Întreprinde măsuri ferme şi eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile şi  îndatoririle  de  serviciu,  să  aibă  o  conduită  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare; 

 Verifică  şi  soluţionează,  în  limitele  legii cererile, petiţiile,  reclamaţiile ale persoanelor  fizice/juridice  privind  săvârşirea  unor  acte  sau  fapte  de  natură  contravenţională  conform competenţelor stabilite prin lege; 

 Coordonează  întreaga  activitate  de  constatare  a  contravenţiilor  şi  aplicare  a  sancţiunilor contravenţionale, la regimul circulației rutiere conform competenței; 

 Reprezintă  şi  angajează  instituţia  numai  în  limita  atribuţiunilor  de  serviciu  şi  a  mandatului care i s‐a încredinţat de către conducerea acesteia; 

 Propune documente tipizate şi documente de uz intern pentru activitatea serviciului pe  care îl conduce sau a instituţiei în general; 

 Semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea  acesteia,  despre  ia  la  cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  şi  îndatoririlor  de  serviciu  sau  în  afara  acestora  chiar  dacă  nu  vizează  exact  domeniul  în  care  are  responsabilităţi şi atribuţii; 

    Serviciul Circulație Rutieră are următoarele atribuţii: 

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având  dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul  exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei  pe drumurile publice; 

b) verifică  integritatea mijloacelor de  semnalizare  rutieră  şi  sesizează nereguli  constatate  privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă  asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

c) participă  la  acţiuni  comune  cu  administratorul  drumului  pentru  înlăturarea  efectelor  fenomenelor  naturale,  cum  sunt:  ninsoare  abundentă,  viscol,  vânt  puternic,  ploaie  torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

d) participă,  împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române,  la asigurarea  măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii,  procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni  comerciale promoţionale, manifestări  cultural‐ artistice,  sportive,  religioase  sau  comemorative,  după  caz, precum  şi  de  alte  activităţi  care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane; 

e) sprijină  unităţile/structurile  teritoriale  ale  Poliţiei  Române  în  asigurarea măsurilor  de  circulaţie  în  cazul  transporturilor  speciale  şi  al  celor  agabaritice  pe  raza  teritorială  de  competenţă; 

f) acordă  sprijin  unităţilor/structurilor  teritoriale  ale  Poliţiei  Române  în  luarea măsurilor  pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

g) asigură,  în  cazul  accidentelor  soldate  cu  victime,  paza  locului  acestor  accidente  şi  ia  primele măsuri  ce  se  impun  pentru  conservarea  urmelor,  identificarea martorilor  şi  a  făptuitorilor  şi,  dacă  se  impune,  transportul  victimelor  la  cea  mai  apropiată  unitate  sanitară; 

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,  staţionarea,  parcarea  autovehiculelor  şi  accesul  interzis,  având  dreptul  de  a  dispune  măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

43

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru  încălcarea normelor  legale privind masa  maximă  admisă  şi  accesul  pe  anumite  sectoare  de  drum,  având  dreptul  de  a  efectua  semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 

j) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  încălcarea  normelor  rutiere  de  către  pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

k) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  legale  referitoare  la  circulaţia  în  zona  pietonală,  în  zona  rezidenţială,  în  parcuri  şi  zone  de  agrement,  precum  şi  pe  locurile  de  parcare  adaptate,  rezervate  şi  semnalizate  prin  semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate  pe  terenuri  aparţinând  domeniului  public  sau  privat  al  statului  ori  al  municipiului  Timişoara; 

m) cooperează  cu  unităţile/structurile  teritoriale  ale  Poliţiei  Române  pentru  identificarea  deţinătorului/utilizatorului  autovehiculului  ridicat  ca  urmare  a  staţionării  neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

n) blocarea  şi  ridicarea autovehiculelor  staţionate neregulamentar pe domeniul public pe  raza municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile in vigoare 

o) identificarea  şi  demararea  procedurilor  de  ridicare  şi  depozitare  a  autovehiculului  prevăzute  de  Legea  nr.421/2002  cu  modificările  şi  completările  aduse  de  Legea  nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri  aparţinând  domeniului  public  sau  privat  al  statului  ori  a  unităţilor  administrativ‐ teritoriale; 

p) întocmirea  documentelor  legale  necesare  în  vederea  emiterii  de  către  Primar  a  Dispoziţiilor  referitoare  la  prevederile  Legii  nr.421/2002,  modificată,  şi  asigurarea  arhivării acestora; 

q) înaintarea documentelor legale referitoare la activităţile prevăzute de Legea nr.421/2002  modificată şi înaintarea acestora către Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara în  vederea  emiterii  dispoziţiilor  de  trecere  în  proprietatea  Primăriei  a  autovehiculelor  abandonate ridicate; 

r) ţine  legătura permanent cu S.D.M. SA, Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara,  Serviciul  Comunitar  Regim  Permise  de  Conducere  şi  Înmatriculare  a  Autovehiculelor,  Inspectoratul  Judeţean  de  Poliţie  Timiş,  în  vederea  identificării  proprietarilor  de  autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege; 

s) ţine evidenţa prin dispecerat precum  şi electronic  a  tuturor  autovehiculelor blocate  şi  ridicate în conformitate cu prevederile legale; 

t) execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele  semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege; 

u) actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe  raza municipiului Timişoara. 

v) îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Locală 

Art.39. Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat Șeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct și are următoarele atribuții:

- Răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - Conduce  serviciul  subordonat  și  răspunde  de  organizarea  și  funcționarea  birourilor  din 

cadrul acestuia în condiții de eficiență și eficacitate; 

44

- Răspunde de asigurarea controlului  intern, cu privire  la activităţile desfăşurate  în sfera de  competenţă; 

- Reprezintă  şi  angajează  instituţia  numai  în  limita  atribuţiilor  de  serviciu  şi  a mandatului  care i‐a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; 

- Propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului  sau  a  instituţiei în general; 

- Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia,  despre care  ia cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii sarcinilor sau  în afara acestora, chiar dacă  acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

Atribuțiile Serviciului Comunicare, Prevenire și Dispecerat sunt:

- Organizează, coordonează și conduce birourile din subordine în vederea diseminării unitare  și în timp util a datelor și informațiilor necesare conducerii instituției; 

- Elaborează  strategia de  comunicare  şi  relaţii publice  și  gestionează  relaţiile  instituţiei  cu  mass‐media; 

- Analizează  şi  evaluează  reflectarea  în  presă  a  acţiunilor  întreprinse  de  Poliţia  Locală    Timişoara; 

- Asigură o comunicare  internă eficientă  şi o circulaţie operativă a documentelor  în cadrul  instituţiei,  răspunzând  de  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  activităţii  de  primire,  înregistrare  şi  rezolvare a petiţiilor ce  sunt adresate  instituţiei, prin  îndrumarea acestora  către compartimentele de specialitate; 

- Colectează datele și informațiile rezulate din activitatea instituției și întocmeşte informări și  rapoarte  de  activitate  periodice,  cu  date  statistice  ori  informaţii  necesare  conducerii  instituției; 

- Identifică  tendințele  de  evoluție  a  fenomenului  infracțional  și  contravențional  și  monitorizează dinamica situației operative, a cauzelor și condițiilor favorizante, pe care  le  prezintă conducerii formulând inclusiv propuneri pentru eficientizarea activităților; 

- Analizează  evoluția  fenomenelor  contravenționale  și  infracționale  în  raza  unităților  de  învățământ  și  propune  măsuri  în  vederea  prevenirii  faptelor  antisociale  și  diminuarea  fenomenului; 

- Monitorizează activitățile de prevenire în unitățile de învățământ arondate instituției;  - Întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii, informări privind problematica şi principalele 

aspecte ce se desprind din activitatea Direcției Poliției Locale;  - Asigură  relaţionarea  şi comunicarea directă cu petiţionarii prin  intermediul  serviciului de 

permanență;  - Monitorizează sistematic   dinamica situației operative și menţine  legătura permanentă cu 

efectivele aflate  în misiunile de menținere a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu  care se cooperează; 

- Rapotează  evenimentele  deosebite  și  aplică  măsurile  stabilite  în  caz  de  calamitate,  catastrofe sau alte asemenea evenimente; 

- Coordonează elaborarea de studii și prognoze cu privire la evoluția situației operative  - Execută și alte dispoziții ale Directorului Executiv și Directorului Executiv Adjunct. 

45

Art. 40. Biroul Dispecerat si Control Acces  

      Dispeceratul are urmatoarele atributii: 

- cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare,  situaţia operativă,  forţele  şi mijloacele angajate  în acţiuni,  iar  în afara orelor de program,  dispune primele măsuri privind organizarea  şi executarea misiunilor  încredinţate unităţii,  prezentându‐le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal); 

- menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice  şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează; 

- transmite  şi  urmăreşte  executarea  ordinelor  şi  dispoziţiilor  Directorului  Executiv  şi  ale  adjuncţilor acestuia, primeşte  rapoartele operative de  la serviciile operative  şi urmăreşte  soluţionarea lor; 

- raportează  evenimentele  deosebite  şi  aplicarea măsurilor  stabilite  în  caz  de  calamitate,  catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite; 

- asigură menţinerea  legăturii neîntrerupte  cu  serviciile  instituţiei, precum  şi  cu  forţele  cu  care cooperează în zona de responsabilitate; 

- cunoaşte  şi  actualizează  zilnic  situaţia  cu  răspândirea  personalului,  organizând  şi  planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii; 

- apelarea  periodică  la  intervale  de  2  ore  sau  intervale mai  scurte,  atunci  când  situația  operativă o impune, a elementelor din dispozitivul de siguranță publică (polițiști locali) și a  guarzilor care asigură paza obiectivelor. 

- coordonează activitatea echipei de intervenţie rapidă la evenimentele sesizate de poliţiştii  locali aflaţi în teren; 

- să permită accesul persoanelor autorizate să‐şi desfăşoare activitatea în dispecerat;  - să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice;  - să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora;  - să  solicite  intervenţia  echipei  tehnice  pentru  remedierea  unor  defecte  constatate  în 

funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică; 

- să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale;  - să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor;  - să monitorizeze solicitările de autovehicule;  - să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;  - să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în 

situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare; 

- să transmită directorului executiv datele  şi  informaţiile obţinute cu privire  la sesizarea de  către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi  ordinea publică; 

- să  urmărească  dacă  elementele  de  dispozitiv  respectă  indicaţiile  privind  transmiterea  codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare; 

- să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie;  - să  folosească  tehnica  de  supraveghere,  alarmare  şi  dispozitivele  de  stins  incendiul  din 

dispecerat conform normelor; 

- să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând  la  şedinţele  de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare; 

- înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;  - monitorizarea  activităţii  Poliţiştilor  locali  care  execută  sarcini  pe  linie  de  taxi,  auto 

abandonate, RATT şi urbanism; 

46

- eliberarea  numărului  de  somaţii  şi  înregistrarea  datelor  persoanelor  fizice  sau  juridice  somate; 

- preluarea  sesizărilor  telefonice  care  se  înregistrează  în  registrul  unic  de  la  ofiţerul  de  serviciu; 

- monitorizarea timpului de pauză transmis de politistii locali din teren;  - identificarea  de  persoane  în  baza  locală  şi  naţională  de  date,  înregistrarea  acestora  şi 

comunicarea celor interesaţi; 

- preluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali şi guarzi, cu ocazia  primirii – predării postului; 

  In domeniul Controlului Acces are următoarele atribuţii: 

- cunoaşte  temeinic prevederile Planului de alarmare  şi verifică  funcţionalitatea  sistemului  tehnic de alarmare; 

- verifică  zilnic  la  terminarea  programului,  încuierea  şi  sigilarea  încăperilor  în  care  este  depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei; 

- veghează permanent ca în  incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să  limiteze  accesul persoanelor străine; 

- întocmeşte  zilnic  nota  cu  principalele  evenimente  şi  o  prezintă  Directorului  Executiv  al  Poliţiei Locale (sau înlocuitorului legal); 

- să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu  nivel ridicat de risc; 

- să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor;  - să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului executiv  datele şi informaţiile 

care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport  scris; 

- să  verifice  punerea  în  aplicare  şi  respectarea  procedurilor,  normelor  şi  dispoziţiilor  care  reglementează activităţile specifice; 

- să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul incaperilor/birourilor şi să le elibereze, în  afara  orelor  de  program  şi  în  zilele  de  sărbători  legale  doar  cu  aprobarea  directorului  executiv,  a  directorului  executiv  adjunct,  a  şefului  de  serviciu/birou,  pentru  încăperile  aparţinând  structurilor  conduse  de  aceştia,  şi  fără  aprobare  echipelor  tehnice  sau  de  salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi; 

- să solicite aprobarea directorului executiv  (înlocuitorului  legal) pentru distribuirea cheilor  de  la  tablourile  electrice  şi  să  anunţe  în  toate  birourile  iminenta  oprire  a  alimentării  cu  energie electrică; 

- să urmărească încuierea tablourilor electrice;  - să  ia  în primire serviciul cu toate sistemele  în stare de funcţionare,  informându‐se asupra 

evenimentelor petrecute în obiectiv;  - să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său;  - să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, 

care  este  de  natură  a  pune  în  pericol  activitatea  de  bază  a  obiectivului  sau  zonele  supravegheate; 

- preia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu pe care le consemnează în Registru;  - întocmeşte procese verbale de contravenţii în baza colantelor prezentate de contravenienţi 

şi încasează amenzile;  - întocmirea de sinteze zilnice pe  linia constatării de  fapte contravenţionale  şi aplicarea de 

sancţiuni; 

47

- preluarea  sumelor  încasate  din  amenzile  date  de  poliţiştii  locali  în  teren  şi  predarea  acesteia la ieşirea din schimb, Biroului Comunicare, Registratura si Relatii cu Publicul ; 

- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Politiei Locale Timisoara. 

Art.41. Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură  

  Asigură transmiterea informaţiilor de interes public conform legii, transparenţa decizională,  gestionează imaginea publică a instituţiei şi asigură relaţionarea conducerii Direcţiei cu societatea  civilă, mass – media, comunitatea locală şi instituţiile statului de drept.   

  Şeful biroului este subordonat Directorului Executiv Adjunct şi are următoarele atribuţii:  - răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia  în condiţii 

de eficienţă şi eficacitate;  - răspunde de  întocmirea  şi  gestionarea unei baze de date  reale  şi  actualizate,  inclusiv  în 

format electronic, în domeniul său de activitate;  - răspunde de asigurarea controlului  intern, cu privire  la activităţile desfăşurate  în sfera de 

competenţă;  - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care 

i‐a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului  sau  a 

instituţiei în general;  - semnalează conducerii  instituţiei orice probleme deosebite,  legate de activitatea acesteia, 

despre care  ia cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii sarcinilor sau  în afara acestora, chiar dacă  acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

  Atribuţiile biroului sunt:  - întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi;  - analizează  şi  evaluează  reflectarea  în  presă  a  acţiunilor  întreprinse  de  Poliţia  Locală  a 

municipiului Timişoara;  - întocmeşte,  realizează  şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea acţiunilor 

de  protocol  la  manifestările  publice  –  inclusiv  asigurarea  recuzitei  necesare  (fanioane,  diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.) 

- primeşte  şi  soluţionează  cererile  de  comunicare  a  informaţiilor  de  interes  public  şi  a  sesizărilor în termenele prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de  soluţionare a petiţiilor şi de Legea 544/2001 privind  liberul acces la informaţiile de interes  public,  în  vederea  formulării  şi  transmiterii  răspunsului  către  petiţionar,  în  acest  scop  putând solicita informaţii de la celelalte compartimente; 

- soluţionează lucrările repartizate direct de către Directorul Executiv;  - întocmeşte  note  interne,  note  de  informare,  sinteze,  rapoarte  şi  alte materiale  în  baza 

rezoluţiei Directorului executiv;  - organizează  şi  participă  la  audienţele  acordate  de  către  Directorul  Executiv/Directorul 

Executiv Adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă  problemele semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor; 

- asigură  protocolul  pentru  invitaţii Directorului  Executiv  şi  ţine  evidenţa  folosirii  fondului  alocat pentru acesta; 

- asigură accesul    la  informaţii  şi  în sistem electronic, dacă sunt  întrunite condiţiile tehnice  necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public; 

48

- transmite  şi prin e‐mail sau  înregistrate pe suport magnetic  informaţiile de  interes public  care sunt solicitate în scris sau în format electronic; 

- asigură  disponibilitatea  în  format  scris  (la  afişier,  sub  forma  de  broşuri  sau  electronic  –  dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu; 

- asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu;  - asigură  prin  intermediul  purtătorului  de  cuvânt  o  relaţie  bazată  pe  echidistanţă, 

transparenţă şi deschidere cu mass – media,  în acest scop stabilind  legături şi contacte cu  reprezentanţii mass – mediei acreditaţi; 

- acordă  fără discriminare acreditare ziariştilor  şi  reprezentanţilor mijloacelor de  informare  în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia; 

- organizează  periodic  sau  ori  de  câte  ori  este  nevoie  conferinţe  de  presă,  informări  şi  evenimente  cu  potenţial  mediatic,  pe  diverse  teme  între  conducerea  Direcţiei  şi  reprezentaţii mass – media; 

- asigură, periodic sau de  fiecare dată când activitatea  instituţiei prezintă un  interes public  imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri; 

- informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;  - ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor 

autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa  Poliţiei Locale Timişoara;    Atribuţii în domeniul registraturii 

 Primeşte şi înregistrează petiţiile, cererile, sesizările, reclamaţiile şi le direcţionează pentru  soluţionare serviciilor ori birourilor conform atribuţiilor acestora şi a ordinului rezolutiv; 

 analizează şi soluţionează lucrările repartizate de la Directorul Executiv/Directorul Executiv  Adjunct; 

 expediază răspunsul către petiţionar şi se  îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care  au fost soluţionate de compartimentul registratură; 

 răspunde la solicitările exprimate direct de către cetăţeni, cât şi la solicitările telefonice ale  acestora; 

 îndrumă persoanele să solicite în scris informaţiile de interes public;   are delegaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen 

de 10 zile sau, după caz,  în cel mult 30 de zile de  la  înregistrarea solicitării,  în  funcţie de  dificultatea,  complexitatea,  volumul  lucrărilor  şi  de  urgenţa  solicitată.  În  cazul  în  care  durata necesară pentru  identificarea  şi difuzarea  informaţiei  solicitate depăşeşte 10  zile,  răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia  în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; 

 motivează  şi  comunică  în  termen  de  5  zile  de  la  primirea  petiţiilor  refuzul  comunicării  informaţiilor solicitate; 

 comunică imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal;   colaborează  cu  compartimentul  comunicaţii  şi  informatizare,  în  vederea  publicării  pe 

internet  cum  ar  fi  atribuţiile  biroului,  programul  de  lucru  cu  publicul,  şi  programul  de  audienţă al conducerii instituţiei; 

 primeşte,  înregistrează  corespondenţa  adresată  Direcţiei  Poliţiei  Locale  şi  o  prezintă  Directorului  Executiv  pentru  a  dispune  prin  rezoluţie  repartizarea  spre  competentă  soluţionare, conform atribuţiile serviciului sau biroului, ţine evidenţa acestuia şi termenele  de rezolvare; 

49

 expediază  corespondenţa  adresată  direcţiei,  a  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice,  organizaţiilor  guvernamentale  şi neguvernamentale, mass  – mediei, persoanelor  fizice  şi  juridice; 

 asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta civilă şi specială;   răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare 

a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de  specialitate, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului; 

 urmăreşte  soluţionarea  şi  redactarea  în  termen a  răspunsului, expediază  răspunsul  către  petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia; 

 trimite petiţiile greşit  îndreptate,  în  termen de 5  zile de  la  înregistrare, către autorităţile  sau  instituţiile  publice  în  ale  căror  atribuţii  intră  rezolvarea  problemelor  semnalate  în  petiţie; 

 clasează  petiţiile  anonime  sau  cele  în  care  nu  sunt  trecute  datele  de  identificare  a  petiţionarului; 

 întocmeşte  raport  semestrial  privind  activitatea  de  soluţionare  a  petiţiilor  la  nivelul  instituţiei; 

 organizează  activitatea  de  evidenţă,  întocmire,  multiplicare,  manipulare,  transport,  păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare; 

 verifică aplicarea prevederilor,  instrucţiunilor  în vigoare cu privire  la folosirea şi păstrarea  mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor;    Atribuţii pe linia Evidenţei Proceselor – Verbale 

- urmăreşte  şi  înregistrează  procesele‐verbale  de  constatare  a  contravenţiei  în  vederea  executării unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat; 

- urmăreşte  şi  înregistrează  plângerile  în  registrul  tipizat,  special  destinat  pentru  această  activitate;  

- urmăreşte  şi  execută  clasarea  proceselor‐verbale  în  cazul  primirii  chitanţelor  de  plată  a  amenzii în 48 de ore; 

- execută comunicarea procesului‐verbal contravenientului şi altor persoane interesate când  nu au fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea; 

- execută  comunicarea  actelor  procedurale  către  persoanele  interesate  (înştiinţarea  de  plată, încheierea, etc); 

- urmăreşte  şi  execută  la  timp  trimiterea  procesului‐verbal  sau  încheierii  în  vederea  executării sancţiunii amenzii; 

- urmăreşte  respectarea  cu  stricteţe  a  termenelor  procedurale,  întrucât  depăşirea  unora  dintre ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice  efect pozitiv al activităţii desfăşurate de poliţiştii locali care constată contravenţii; 

- declanşează  activitatea  de  urmărire  şi  evidenţă  a  lucrărilor  din  momentul  primirii  procesului‐verbal  care  trebuie  înregistrat  imediat  şi  comunicat  persoanelor  interesate,  conform alineatului precedent; 

- verifică dacă  în urma comunicării către contravenient a procesului‐verbal  într‐o perioadă  de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare: 

1. s‐a depus plângere;  2. nu s‐a depus plângerea;  3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile. 

   

50

1. Dacă s‐a primit plângerea: 

- menţionează  în  registrul de evidenţă a proceselor‐verbale de  constatare a  contravenţiilor; 

- înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze;  - înregistrează în registrul de evidenţă a plângerilor în cazul când Poliţia Locală 

este competentă să o soluţioneze;  2. Dacă nu s‐a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea procesului‐  verbal, originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda,   făcându‐se menţiune în registrul de evidenţă a proceselor‐verbale.  3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile – procesul‐verbal nu   se mai trimite spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în registru, la   rubrica „observaţii”, iar originalul procesului‐verbal, chitanţele de plată şi celelalte   lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează.  ‐ procedează în acelaşi mod şi cu procesele‐verbale de constatare a contravenţiei la   care contravenientul s‐a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp   chitanţa de plată. 

Art. 42. Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză

             Biroul  Prevenire  Analiza  si  Sinteza  este  structura  din  cadrul  Directiei  Politiei  Locale 

Timisoara care inregistreaza si centralizeaza in timp optim datele si informatiile obtinute de catre 

politistii  locali  in  exercitarea  sarcinilor  si  atributiilor  de  serviciu  in  scopul  realizarii  unui  sistem 

modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul prevenirii si combaterii actelor 

sau  faptelor  de  natura  contraventionala  si  infractionala,  a  creşterii  capacităţii  de  răspuns  a 

structurilor operative si a realizarii efective a unui parteneriat cu societatea civilă, necesar obţinerii 

sprijinului acesteia  în efortul comun de asigurare si mentinere a climatului de ordine si siguranta 

civica. 

         Atributiile Sefului Biroului Prevenire Analiza si Sinteza   - organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului biroului;  - elaboreaza,  intocmeste  si  prezinta  spre  aprobare  conducerii  Directiei  Politiei  Locale 

Timisoara,  informari  lunare  catre  Primar,  Viceprimari,  Consiliul  Local  Timisoara  sau  Aparatul de Specialitate al Primarului privind activitatea efectivului Politiei Locale Timisoara  si indicatorii de performanta a activitatii profesionale realizati, stabiliti si aprobati la nivelul  institutiei prin HCL nr.88/2014; 

- analizeaza, solutioneaza si prezinta spre aprobare conducerii  institutiei punctul de vedere  al  Directiei  Politiei  Locale  Timisoara  privind  interpelarile  persoanelor  fizice,  juridice  sau  consilierilor  locali  in  cadrul  sedintelor  de  plen,  ordinare  sau  extraordinare,  in  care  se  sesizeaza aspecte ce tin de sfera atributionala a Politiei Locale; 

- elaboreaza,  intocmeste  si  prezinta  spre  aprobare  conducerii  Directiei  Politiei  Locale  Timisoara  saptamanal,  lunar,  trimestrial,  semestrial  sau  anual,  analize,  sinteze,  rapoarte  sau note de serviciu privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca  obiect  prevenirea  si  combaterea  actelor  si  faptelor  de  natura  contraventionala  si  infractionala, in conformitate cu prevederile legale; 

- elaboreaza,  întocmeşte  si  propune  spre  aprobarea  conducerii  Directiei  Politiei  Locale  Timisoara rapoarte şi situaţii statistice cu termen; 

51

- participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile  de  profil,  cu  aprobarea  conducerii  institutiei,  in  scopul  realizarii  unui  parteneriat   interinstitutional, deschis  si  transparent, privind asigurarea  si mentinerea unui  climat de  ordine  si  siguranta  civica  in  zonele  sau  perimetrele  limitrofe  institutiilor  de  invatamant  preuniversitar aronadate Directiei Politiei LocaleTimisoara; 

- participă alături de reprezentanti ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române  şi ai celorlalte  forţe ce compun Sistemul  Integrat de Ordine  şi Siguranţă Publică,  la sedintele de analiza  privind stabilirea strategiei comune de actiune  in scopul prevenirii şi combaterii actelor si  faptelor de natura  contraventionala  si  infractionala  in  institutiile de  invatamant  superior  sau  preuniversitare;  realizeaza  periodic  prin  intermediul  mas‐mediei  si  prin  diverse  materiale  prevenirea  infractionalitatii  stradale,  concepe  si  redacteaza  brosuri,  pliante,  flyere de mediatizare a competentelor politiei locale; 

- convoaca  periodic  Consiliile  Consultative  de  Cartier  pentru  realizarea  unui  parteneriat  eficient cu comunitatea si preia toate problemele sesizate. 

  Atribuţiile Biroului Prevenire Analiza si Sinteză sunt următoarele:  - elaboreaza,  intocmeste  si  prezinta  spre  aprobare  sefului  ierarhic  superior  saptamanal,  

lunar,  trimestrial,  semestrial  sau  anual,  analize,  sinteze,  rapoarte  sau  note  de  serviciu  privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca obiect prevenirea si  combaterea  actelor  si  faptelor  de  natura  contraventionala  si  infractionala,  prevazute  si  reglementate prin Legea nr.155/2010 a Politiei Locale sau alte acte normative de  interes  local sau national; 

- elaboreaza,  întocmeşte  si  propune  spre  aprobare  sefului  ierarhic  superior  rapoarte  şi  situaţii statistice privind dinamica  indicatorilor de performanta a activitatii profesionale a  Directiei Politiei Locale Timisoara realizati, stabiliti si aprobati la nivelul institutiei prin HCL  nr.88/2014; 

- centralizeaza  si  evalueaza  permanent  sub  indrumarea  sefului  ierarhic  superior  datele  si  informatiile  rezultate  din  activitatea  tuturor  compartimentelor/birourilor/serviciilor  Directiei  Politiei  Locale  Timisoara  si  propune masuri  pentru  eficientizarea  si  optimizarea  activitatii de serviciu;  

- identifica  tendintele  de  evolutie  a  fenomenului  contraventional  si  infractional,  cauzele  acestuia si factorii favorizanti; 

- identifica,  realizeaza  si  intretine  canalele  de  legatura  cu  Politia  Nationala,  Jandarmeria  Romana  si  celelalte  forte  sau  componente ale Sistemului  Integrat de Ordine  si Siguranta  Publica; 

- elaboreaza studii si prognoze cu privire la dinamica situatiei operative;  - elaboreaza,  sub  indrumarea  sefului  ierarhic  superior,  proiecte  sau  scenarii  privind 

planificarea  si  desfasurarea  actiunilor  punctuale  si misiunilor  de  serviciu  ale  politistilor  locali; 

- participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile  de  profil,  cu  aprobarea  sefului  ierarhic  superior,  in  scopul  realizarii  unui  parteneriat  interinstitutional, deschis  si  transparent, privind asigurarea  si mentinerea unui  climat de  ordine  si  siguranta  civica  in  zonele  sau  perimetrele  limitrofe  institutiilor  de  invatamant  preuniversitar aronadate Directiei Politiei Locale Timisoara; 

- participă cu aprobarea sefului ierarhic superior alături de reprezentanti ai Poliţiei Române,  Jandarmeriei  Române  şi  ai  celorlalte  forţe  ce  compun  Sistemul  Integrat  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică,  in  scopul  prevenirii  şi  combaterii  actelor  si  faptelor  de  natura  contraventionala  si  infractionala  in  institutiile  de  invatamant  preuniversitar  aronadate 

52

Directiei Politiei Locale Timisoara ;  - participă  la  şedinţele  consiliilor  de  cartiere  si  centralizeaza  problemele  si  aspectele  ce  tin  de 

competenta Politiei Locale.  - indeplineste si executa alte dispozitii si ordine ale Directorului Executiv al Directiei Politiei Locale 

Timisoara si adjunctului acestuia.  

Art.43. Biroul Monitorizare Video  

  Biroul  Monitorizare  Video  asigură  monitorizarea  video  a  unor  zone  de  interes  civic,  obiective  importante  de  interes  public  și  privat,  a  bunurilor  și  valorilor,etc.  împotriva  oricăror  acțiuni antisociale care  lezează dreptul de proprietate, existența materială a   acestora, precum și  protejarea persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică și  sănătatea.    

  Şeful Biroului Monitorizare Video:    Se  subordonează  Şefului  Serviciului  Comunicare,  Prevenire  și  Dispecerat  şi  are  următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:  

- organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  poliţiei  locale  cu  atribuţii pe linie de monitorizare video; 

- asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  subordonaţi  a  prevederilor  legale  ce  reglementează activitatea compartimentului; 

- stabileşte măsurile  referitoare  la utilizarea  tehnicii  aflate  în dotarea  compartimentului  şi  răspunde de modul de îndeplinire a acestora; 

- ia măsuri de informare şi de rezolvare a problemelor apărute pe linia executării serviciului  şi  asigură  informarea  operativă  a  șefului  ierarhic  superior  despre  toate  evenimentele  deosebite înregistrate în activitatea de monitorizare video și ține evidența acestora ; 

- întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă șefului ierarhic superior ;  - ia măsuri pentru asigurarea confidențialității datelor gestionate potrivit prevederilor legale 

și procedurilor interne aprobate.  - răspunde de realizarea de înregistrări video și transpunerea  lor pe suport extern, păstrând 

evidența strictă a difuzării lor;  - asigură  legătura  cu  furnizorul de  servicii de mentenanță  și  transmisie de date privitor  la 

sistemul de monitorizare video;  - desfăşoară activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de risc depistate, 

asigură identificarea şi înregistrarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora  şi  întocmeşte  situaţia  generală  a  riscurilor  la  nivelul  zonelor  supravegheate,  pe  care  o  înaintează  șefului de  serviciu, după  caz,  solicită necesarul de  resurse pentru  îndeplinirea  activităţii în condiții  optime ; 

- informează  imediat  șeful  de  serviciu  şi  responsabilul  cu  protecţia  datelor  despre  împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal,  sau  despre  o  situaţie  în  care  au  fost  accesate/prelucrate  date  cu  caracter  personal,  cu  încălcarea normelor legale despre care a luat cunoştinţă, prin orice mijloace;  

           Atribuţiile Biroului Monitorizare Video sunt următoarele: 

- monitorizează permanent zonele suprevegheate pentru cunoaşterea în orice moment şi în  timp  real  a  situaţiei  operative  din  zona  de  responsabilitate,    a  principalelor  puncte  sau  zone vulnerabile, de risc, asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public; 

53

- consemnează în registru toate evenimentele recepţionate prin sistemul de monitorizare  și  asigură  transferul de  informații, către dispeceratul operațional al Direcției Poliției Locale  Timișoara, pentru  luarea măsurilor utile  și urgente de aplanare a unor situații apărute  în  zonele monitorizate video;  

- centralizează și stochează informații/date care să permită identificarea persoanelor vizate  strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și  în care vor fi  ulterior prelucrate; 

- analizează și sintetizează  situația operativă, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care  au  favorizat  sau  au  generat  comiterea  încălcărilor  legii,  pe  tipuri  de  fapte,  zone,  străzi,  timp, etc.  și propune măsuri de prevenire a acestora; 

- supraveghează  cu  tehnica  aflată  la  dispoziție,  încălcarea  normelor  de  salubritate  și  protecția mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat,etc.), situații cu potențial  de  risc  la  adresa  siguranței  cetățenilor  și  a  bunurilor  din  proprietatea  publică,  acte  de  comerț neautorizat pe domeniul public, prezența unor persoane sau grupuri din categorii  sociale defavorizate ( fără adăpost sau mijloace materiale) implicate în acte de cerșetorie,  vagabondaj și alte încălcări ale prevederilor legale  în vigoare; 

- informează în timp real şi util şeful superior ierarhic, asupra condiţiilor specifice locului de  desfăşurare a unor evenimente ce ar putea pune  în pericol ordinea, siguranţa, viaţa sau  integritatea  fizică  a  cetăţenilor  sau  bunurilor  acestora  (incendii,  explozii,  catastrofe,  accidente,etc.); 

- urmăreşte  procesul  de  înregistare  a  imaginilor  surprinse  şi  raportează  neregulile  constatate; 

- cunoaște  în  ansamblu modul  de  operare  al  echipamentelor  din  dotarea  sistemului  de  monitorizare video și respectă normele tehnice de utilizare a aparaturii; 

- anunţă persoanele autorizate să se ocupe de întreţinerea şi depanarea echipamentului în  cazul  apariției  defecţiunilor  apărute  (imagini  distorsionate  pe  monitoare,  dispariţia  imaginilor,  întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.) şi informează şeful superior  ierarhic despre apariţia acestor defecţiuni; 

- stochează pe suport optic/magnetic imaginile surprinse de camerele video cu ocazia unor  evenimente  deosebite  (accidente  rutiere,  infracţiuni  flagrante,  alte  încălcări  ale  prevederilor legale); 

- eliberează cu aprobarea prealabilă a directorului executiv,  înregistrări ale evenimentelor  deosebite surprinse şi stocate pe suport optic/magnetic la cererea instanţelor de judecată,  organelor de urmărire penală, Brigăzii de Poliţie Rutieră şi altor instituţii abilitate; 

- colaborează cu compartimentul C.I.M și M.C în vederea realizării procedurilor de lucru de  la nivelul biroului; 

- asigură posibilitatea vizualizări anumitor  înregistrări, persoanelor cu funcţii de decizie din  cadrul Direcției Poliției Direcției Locale Timișoara; 

- exercită și alte atribuții primite de la superiorii ierarhici, în condițiile legii.  Art.44. Serviciul Pază Obiective   Serviciul Pază Obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de  interes public şi privat 

stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază.    Şeful serviciului Pază Obiective se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct 

şi are următoarele atribuţii:  a) organizează, planifică şi controlează activitatea personalului din subordine; 

54

b) asigură  paza  bunurilor  şi  obiectivelor  aflate  în  proprietatea  şi  /sau  administrarea  Consiliului Local sau Primăriei Municipiului Timişoara sau altor servicii/instituţii publice  de interes local stabilite de Consiliul Local. 

c) Pe bază de convenţie poate asigura paza şi la operatori economici stabiliţi prin Hotărâre  a Consiliului Local la propunerea primarului. 

d) participă  la  încheierea  contractelor  de  prestări  servicii  cu  beneficiarii  din  zona  de  competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi  punerea  lor  în practică, menţine  legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul  de  desfăşurare  a  activităţilor  specifice  şi  ia  măsuri  de  remediere  a  neregulilor  constatate. 

e) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile, pătrunderi  în  obiectiv,  amenajările  tehnice  necesare,  sistemele  de  alarmare  împotriva  efracţiei,  obligativitatea  cu  privire  la  menţinerea  lor  în  stare  de  funcţionare  şi  răspunderea  concretă în cazul nerealizării lor. 

f) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită. 

g) stabileşte  reguli  cu  privire  la  predarea  primire  a  armamentului  şi muniţiei,  portul  şi  folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor  securităţi, când nu se află asupra personalului. 

h) informează  de  îndată  conducerea  Direcţiei  despre  toate  evenimentele  deosebite  înregistrare în activitatea de pază şi ţine evidenţa acestora. 

i) analizează trimestrial activitatea personalului din subordine  j) întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare. 

 

  Serviciul Pază Obiective are următoarele atribuţii:  o asigură paza obiectivelor  şi a bunurilor de  interes public  şi privat  stabilite de Consiliul 

Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;  o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele 

de  încălcare a  legii, altele decât  cele  stabilite  în  competenţa  sa, despre  care a  luat  la  cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

o în  cadrul  obiectivelor  stabilite  de  Consiliul  Local  Timişoara,  asigură  respectarea  prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică; 

o participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de  competenţă; 

o întocmirea  planurilor  de  pază  a  obiectivelor,  asigurând  cunoaşterea  prevederilor  acestora şi punerea lor în practică; 

o prevederea  în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare,  sistemele de alarmare împotriva efracţiei etc. 

Art. 45. Serviciul Financiar – Contabilitate și Achiziţii Publice

 

  Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice este structura organizatorică din cadrul  Directiei Politiei Locale Timisoara cu atribuţii  în  fundamentarea, elaborarea  şi execuţia bugetului  instituţiei  şi  în  care  este  organizată  evidenţa  contabilă  a  elementelor  patrimoniale  de  natura  activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar  şi  de  angajamente,  se  efectuează  plata  cheltuielilor,  se  întocmesc  situaţiile  financiare  şi  se  elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei; 

55

 

  Şeful  Serviciului  Financiar  Contabilitate  si  Achizitii  Publice  răspunde,  împreună  cu  personalul din subordine, de  înregistrarea  în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura  activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar  şi de  angajamente, de plata  cheltuielilor, de  întocmirea  situaţiilor  financiare  şi de elaborarea  şi  fundamentarea proiectului bugetului instituţie.  Se subordonează directorului executiv adjunct in subordinea caruia se afla serviciul și directorului  executiv şi are următoarele atribuţii: 

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - Raspunde de activitatea de plata a cheltuielilor  - Asigura  conform  legii  conditiile  necesare  pentru  organizarea  si  efectuarea  inventarierii 

elementelor de activ si de pasiv   - Asigura conform legii  valorificarea rezultatelor inventarierii  - Asigura respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare  - Depunerea la termen a situatiilor financiare la organele de drept  - Pastrarea documentelor justificative a registrelor si situatiilor financiare  - Organizeaza contabilitatea de gestiune adaptate specificului institutiei publice  - Realizeaza controlul financiar preventiv propriu  - răspunde  de  asigurarea  implementării  Sistemului  de  Control  Intern/Managerial  în  cadrul 

serviciului pe care îl conduce;  - răspunde  de  asigurarea  implementării  Sistemului  de  management  al  Calității  în  cadrul 

serviciului pe crae îl conduce;  - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i‐a 

fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului  sau  a 

instituţiei în general;  - semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea  acesteia, 

despre  care  ia  cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora,  chiar  dacă  acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

Compartimentul financiar – contabilitate   Are următoarele atribuţii: 

- intocmeste  notele  de  fundamentare   pentru  elaborarea  bugetului  instituţiei  in  baza  proiectului  planului  de  achizitii  publice  primite  de  la  Compartimentul  de   Achiziţii  Publice; 

- intocmeste notele de fundamentare pentru salarii pe baza proiectului de cheltuieli de  personal primit de la Serviciul Resurse Umane; 

- intocmeste  proiectul  bugetului  de  cheltuieli  al  institutiei  in  baza  notelor  de  fundamentare;  

- intocmeste notele de fundamentare pentru rectificarea bugetara  - evidentiaza  datele privind cheltuielile aprobate si efective in contabilitate in conturi in 

afara bilantului utilizand metoda de inregistrare in partida   simpla ;  - inregistreaza datele in debitul si creditul conturilor de ordine si evidenta fara utilizarea 

de  conturi  corespondente  (8060  –  credite  bugetare,  8066  –  angajamente  bugetare,  8067 – angajamente legale); 

- asigura evidenta  tehnico‐operativa/repartizarea pe  capitole,articole,alineate bugetare  in limita creditelor bugetare aprobate 

- intocmeste ordonantarile de plata a cheltuielilor  meteriale şi de capital;  - intocmeste ordinele de plata  si efectueaza  viramentele  catre beneficiari,  furnizori de 

bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative legale; 

56

- primeste si verifica extrasele de cont din trezorerie  - inregistreaza in contabilitate notele contabile privind receptii, cheltuieli  facturi fiscale   - inregistreaza  in  contabilitate  documentele  de  plati  si  incasari  prin  casierie  supuse 

controlului financiar‐preventiv ;  - ține  contabilitatea  primara  de magazie  prin  operearea    in  programul  informatic  de 

contabilitate  a  receptiilor,  bonurilor  de  consum,  bonurilor  de  transfer,  obiectelor  de  inventar, mijloacelor fixe din gestiunea unitatii ; 

- inregistreaza  in  contabilitate  notele  contabile  privind  salarizarea  in  baza  statului  de  plata ; 

- inregistreaza deconturile de materiale si cele privind deplasarile in interesul serviciului ;  - calculeaza amortizarea lunara a mijloacelor fixe  - inregistreaza amortismentele in programul de contabilitate  - Intocmeste  Registrul  privind  operatiunile  prezentate  la  viza  de  control  financiar–

preventiv,  in    conformitate  cu  prevederile  O.G.  nr.119/1999  si  Ordinului  Ministerului  Finantelor Publice   nr.522/2003; 

- intocmeste balantele de  verificare,  bilanţul  şi  anexele  contabile  la  sfârşitul perioadei  (lunar, trimestrial, semestrial, anual); 

- intocmeste contul de executie bugetara si anexele aferente acesteia (trimestrial) ;  - intocmeste lunar situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ;  - intocmeste  lunar  situatii  recapitulative  privind  salariile,  ce  se  transmit  Trezoreriei 

municipiului Timisoara ;   - asigura suportul scriptic de date  necesare desfasurarii inventarierii patrimoniului;  - intocmeste situatia platilor planificate pe decade lunare  - intocmeste borderoul de plati zilnice din amenzi  - intocmeste P.V. privind amenzile incasate /situatie recapitulativa privind amenzile  - ţine evidenţa operaţiunilor de casă  - efectuează plăţile şi încasările prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative. 

Compartimentul salarizare   Este compartimentul de specialitate din cadrul serviciului destinat calculului salariilor si a  contribuţiilor aferente către bugetul statului având următoarele atribuţii; 

- introduce in programul informatic  datele din fisele de pontaj pentru calculul salarului brut;  - calculeaza  drepturile  si  obligatiile  de  plata  a  angajatilor  cu  ocazia  incetarii  relatiilor  de 

serviciu;  - intocmeste statele de plata pentru salarii, pentru drepturi materiale   - calculeaza obligatiile de plata catre bugetul statului si bugetul de asigurari sociale privind 

drepturile salariale;  - intocmeste adeverinte privind venitul salarial al angajatilor;  - intocmeste statele de plata pentru comisiile de concurs,   - intocmeste  lunar  propunerea,angajamentul  bugetar  si  ordonantarea  cu  privire  la  plata 

drepturilor de natura salariala;  - intocmeste si transmite anual declaratia 205  pe suport magnetic ;   - intocmeste si transmite lunar declaratia 112  - intocmeste  si salveaza pe suport magnetic datele cu privire la statele de salarii si statele de 

drepturi materiale;  - participa la inventarierea anuala;  - introducerea contului IBAN 

57

Compartimentul Achiziţii Publice   Este  un  compartiment  de  specialitate  din  cadrul  serviciului,  destinat  organizării  şi  desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice  tuturor serviciilor, birourilor  şi  celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare şi are următoarele  atribuţii: 

o elaborează documentaţia(referate, note estimative,note justificative,  propuneri,angajamente bugetare)  pentru desfăşurarea procedurilor de achizitii publice,  caietul de sarcini si specificatiile tehnice  pentru toate categoriile de servicii lucrari. 

o întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice;  o asigură încheierea contractelor de achiziţii publice;  o testează  preţurile  practicate  de  piaţă  aferente  produselor,  lucrărilor  şi  serviciilor  ce 

urmează a fi achiziţionate;  o Centralizeaza  referatele  cu  propuneri  primite  de  la  toate  compartimentele  pentru 

elaborarea programului anual de achizitii publice;  o elaborează proiectul programului de achizitii publice, pe baza  referatelor  transmise de 

compartimentele  functionale  ale  instituţiei  pe  care  le  supune  spre  aprobare,  în  conformitate cu prevederile legale; 

o îndeplineşte  rolul  de  secretariat  organizatoric  pentru  derularea  tuturor  etapelor  procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare  (publicitate,  elaborarea  documentaţiei  şi  avizarea  acesteia  la  Ministerul  Lucrărilor  Publice  şi  Amenajarea  Teritoriului  şi  Ministerul  Finanţelor,  primirea  şi  înregistrarea  ofertelor, organizarea comisiilor); 

o întocmeşte  şi  asigură  distribuirea  caietele  de  sarcini  sau  specificaţiile  tehnice  ale  bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate; 

o redactează hotărîrile de adjudecare  şi comunică  în  scris  factorilor  implicaţi  rezultatele  procedurilor de achiziție; 

o prin personalul  încadrat  în compartiment,  face parte din  comisiile de evaluare  sau de  alegere a ofertelor de preţ; 

o întocmeşte  şi supune spre avizare conform  legii contractele  tehnico‐economice sau de  asociere; 

o urmăreşte  graficul  de  realizare  a  contractelor  încheiate,  participă  la  efectuarea  recepţiilor  şi  ia măsurile necesare  îndeplinirii  clauzelor  contractuale,  inclusiv emiterea  certificatelor constatatoare conform legislației din domeniul achizițiilor publice; 

o face parte din comisia de inventariere,participand efectiv la realizarea acesteia.  o Răspunde  de  realizarea  a    40%  din  totalul  achizitiilor  posibil  a  fi  realizate  în  sistem 

electronic, prin SEAP  o colaboreaza  cu  serviciul  contabilitate  –financiar  in  vederea  intocmirii  ordonantarii  si 

lichidarii cheltuielilor conform angajamentelor legale.   

Art.46. Compartimentul Logistic Administrativ  

  Asigură  din  punct  de  vedere  logistic  desfăşurarea  în  condiţii  optime  şi  de  normalitate  activitatea Direcţiei,precum şi asigurarea integrităţii şi securităţii patrimoniului.   

Şeful  compartimentului  se  subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct  şi are  următoarele atribuţii: 

- gestionează  resursele  materiale,  financiare  şi  umane  din  cadrul  structurilor  logistice,  în  concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin şi în funcţie de modificările structurale survenite  în cadrul D.P.L.T.; 

58

- întocmeşte documentaţiile  tehnico‐economice pentru achiziţiile publice desfăşurate  în cadrul  D.P.L.T.; 

- fundamentează  necesarul  de  fonduri,  în  vederea  includerii  în  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli al D.P.L.T.; 

- centralizează  proiectul  Programului  Anual  al  Achiziţiilor  Publice,  pe  baza  Referatelor  de  necesitate  întocmite de  serviciile  şi  compartimentele din  cadrul  instituţiei, proiect pe  care  îl  supune avizării  şi aprobării, conform prevederilor  legale  în vigoare,  în  limita de competenţă a  Compartimentului Logistic Administrativ; 

- asigură realizarea achiziţiilor directe  prin catalog electronic, în SEAP;  - participă la organizarea şi derularea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a 

procedurile  de  achiziţie  publică  a  produselor,  lucrărilor  şi  serviciilor  prevăzute  în  programele anuale de achiziţii publice, aprobate pentru DPLT, potrivit competenţelor; 

- participă  cu  personal  specializat  la  lansări  în  producţie,  verificări  privind  fluxul  tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se  achiziţionează; 

- asigură participarea în comisii de evaluare a ofertelor  cu personal de specialitate;  - întocmeşte documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, note 

justificative,  caiete  de  sarcini  etc.)  pentru  achizitiile  de  echipament,  armament,  munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar, necesare  pentru funcţionarea DPLT;  

- stabilieşte concepţia unitară de realizare a suportului logistic al acţiunilor;  - asigură, împrospătează şi completează rezervele materiale;   - organizează şi realizează echiparea şi dotarea efectivelor;   - organizează şi realizează dotarea cu armament, muniţie şi spray iritant lacrimogen;  - elaborează şi actualizează programele de  invesţii ale DPLT,  în  limita de competenţă a 

Compartimentului Logistic Administrativ;  - prioritizează  acţiunile  pe  linia  asigurării  logistice  a DPLT  şi  le  supune  spre  aprobare 

conducerii;  - aplică strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură modernă;   - derulează  activităţile  privind  donaţiile  şi  sponsorizările  oferite  de  persoane  fizice  şi 

juridice  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara,  precum  şi  referitoare  la  preluarea  în  comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- întocmeşte baze de calcul pentru proiectul programului anual de reparaţii  la  imobile,  instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte executarea  acestora; 

- organizează,  în  mod  unitar,  evidenţa  de  cadastru  pentru  toate  imobilele  aflate  în  administrarea sau în folosinţa D.P. L.T.; 

- organizează  şi  urmăreşte  lucrările  de  investiţii  şi  de  reparaţii  la  imobilele  aflate  în  folosinţa  DPLT,  executate  prin  antreprenori  de  specialitate,  din  punct  de  vedere  contractual şi tehnic, în limita fondurilor băneşti alocate, conform planurilor aprobate; 

- organizează,  coordonează  şi  verifică  activitatea  Compartimentului  Logistic  Administrativ,  în  condiţii de eficienţă şi eficacitate, în calitate de responsabil compartiment; 

- dezvoltă  şi  coordonează baza de date a  compartimentului,  în  format electronic,  cu privire  la  managementul  stocurilor,  în  vederea  furnizării  la  timp  a  informaţiilor  corecte  despre  gestionarea bunurilor materiale; 

- propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau  a instituţiei, în general; 

- urmăreşte  derularea  contractelor/comenzilor,  îndeplinirea  obligaţiilor  contractuale  şi  finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiţii a activităţii instituţiei;  

59

- coordonează şi verifică permanent activitatea de gestiune a bunurilor materiale şi participă  la  procesul de inventariere anual; 

- urmăreşte  desfăşurarea  în  cele  mai  bune  condiţii  a  activităţii  administrativ‐gospodăreşti  (curăţenie, disciplină etc); 

- oferă  consultanţă  şi  suport  celorlalte  servicii  ale  instituţiei  cu privire  la  aspecte de  logistică,  management al stocurilor, transport, produse achiziţii etc.; 

- planifică şi centralizează necesarul de materiale/produse;  - verifică documentaţia privind casarea obiectelor de  inventar  şi a mijloacelor  fixe,  în condiţiile 

prevăzute de lege;  - propune  măsuri  de  organizare  şi  perfecţionare,  în  vederea  creşterii  eficienţei  activităţiilor 

coordonate;  - asigură  implementarea, menţinerea  şi  îmbunătăţirea Sistemului de management al calităţii  in 

propria activitate;  - participă  şi  răspunde  pentru  implementarea  şi  dezvoltarea  Sistemului  de  Control  Intern 

Managerial la nivelul compartimentului;  - aplică  legislaţia specifică  în domeniu  şi hotărârile Consiliului Local Timişoara  legate de profilul 

activităţii pe care o desfăşoară şi urmăreşte modificările şi completările aduse acestora;  - soluţionează în termen toate documentaţiile ce îi sunt repartizate;  - are obligaţia de a aduce  imediat  la cunoştinţa conducerii  instituţiei situaţiile deosebite  legate 

de activitatea compartimentului;  - întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea compartimentului;  - aplică procedurile de lucru privind atribuţiile specifice postului;  - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către şeful direct. 

    Atribuţiile  compartimentului sunt următoarele:   

Administrarea patrimoniului   - administrare, clădiri, spaţii, birouri;  - derularea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de  întreţinere, 

revizii şi reparaţii;  - întocmirea documentaţiei necesare pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiile necesare 

pentru spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative;  - evaluarea  anuală  a  necesarului  de    lucrări  de  investiţii  şi  reparaţii  ce  urmează  a  se 

efectua la clădirile instituţiei;  - asigurarea stării de curăţenie a Direcţiei;  - asigurarea operativă (în regie proprie) a întreţinerii şi reparaţiilor de mică complexitate;  - participarea în comisiile de inventariere a patrimoniului Direcţiei;  - organizarea gestiunilor (magaziilor) de bunuri materiale;  - evidenţa, urmărirea, gestionarea şi păstrarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  - întocmirea documentaţiilor privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  - întocmirea  şi  gestionarea  documentelor  specifice  (note  de  intrare‐recepţie,  fişe  de 

magazie,  avize  de  însoţire  a mărfii,  ordine  de  transfer,  procese  verbale  de  predare‐ primire, bonuri de mişcare, etc); 

- organizarea colectării selective a deşeurilor în cadrul D.P.L.T.   

Elaborarea  documentaţiile tehnico‐economice pentru achiziţiile publice, urmărirea  derulării contractelor/comenzilor şi finalizarea acestora  - întocmirea documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, note 

justificative,  caiete  de  sarcini  etc.)  pentru  achizitiile  de  echipament,  armament,  munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar;  

60

- asigurarea  realizării  achiziţiilor directe  prin catalog electronic, în SEAP;  - participarea cu personal de specialitate în comisii de evaluare a ofertelor;  - participarea  cu  personal  specializat  la  lansări  în  producţie,  verificări  privind  fluxul 

tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se  achiziţionează; 

- urmărirea  derulării  contractelor/comenzilor,  îndeplinirea  obligaţiilor  contractuale  şi  finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiţii a activităţii instituţiei.  

 

  Parc auto, moto şi velo  - organizarea gestiunii parcului auto, moto şi velo al D.P.L.T.;  - evidenţa operativă a parcului auto, moto şi velo;  - centralizarea consumului de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc;  - verificarea şi avizarea foilor de parcurs şi întocmirea  FAZ‐urilor;  - gestionarea bonurilor valorice de carburant/carduri auto şi motoscutere;  - întocmirea solicitărilor de bonuri valorice de carburant;  - întocmirea  lunară  a  situaţiei  consumurilor  de  carburant  alimentat  în  baza  bonurilor 

valorice de carburant auto/carduri;  - asigurarea garării zilnice a autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor;  - asigurarea  condiţiilor  de  securitate  necesare  autovehiculelor,  motoscuterelor  şi 

bicicletelor ce se află în conservare;  - respectarea normelor de securitate, sănătate a muncii şi PSI;  - întocmirea de referate de necesitate  în vederea achiziţionării de anvelope auto/moto, 

acumulatori auto/moto, accesorii auto/moto;  - derularea contractelor necesare bunei desfăşurări a activităţii proprii;  - recepţionarea lucrărilor pe linie de reparaţii şi service auto, moto, velo;  - programarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice;  - stabilirea  zilnică  a  stării  tehnice  a  autovehiculelor, motoscuterelor  şi  bicicletelor  în 

exploatare;  - propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a componentelor parcului auto, moto, 

velo;  - asigurarea  stării de  curăţenie  şi  imagine  a  tuturor  autovehiculelor, motoscuterelor  şi 

bicicletelor;  - întocmirea  referatelor  de  necesitate  pentru  bunurile,  lucrările  şi  serviciile  necesare 

activităţii administrative;  - stabilirea periodică a consumurilor reale de carburant;  - asigurarea procedurilor  de  înmatriculare  /  radiere  a  vehiculelor  din  dotarea D.P.L.T., 

transmise în folosinţă sau administrare, precum şi din donaţii;  - instruirea  poliţiştilor  locali  şi  a  guarzilor  care  utilizează  parcul  auto, moto  şi  velo  cu 

privire la modul de predare‐primire, păstrare, funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi  limitare a accidentelor; 

- întocmirea  şi  înaintarea  fişelor  de  solicitare  a  examenului medical  pentru  personalul  instituţiei care are şi calitatea de conducător auto/moto pe mijloacele de transport din  dotarea D.P.L.T.; 

- participarea  la  inventarierea anuală a materialelor din acest sector, aflate  în depozite,  magazii sau diverşi deţinători; 

- organizarea  întreţinerii, curăţeniei, micilor reparaţii, precum şi trimiterea vehiculelor la  unităţile service cu care D.P.L.T. are relaţii contractuale; 

- supravegherea  funcţionalităţii  sistemelor  de  emisie‐recepţie,  de monitorizare  trasee,  de avertizare sonoră şi luminoasă montate pe autovehicule; 

61

- verificarea  lunară  a  încadrării  în  consumurile  normate  de  combustibil  şi  sesizarea  şefului compartimentului în cazul depăşirii acestora; 

- organizarea  înzestrării,  completării,  vopsirii  şi  inscripţionării  autovehiculelor,  motoscuterelor şi bicicletelor din dotarea D.P.L.T. 

 

  Armament şi muniţie  - organizarea  gestiunii  armamentului,  a  muniţiilor  şi  a mijloacelor  cu  acţiune  iritant‐

lacrimogenă din dotarea D.P.L.T.;  - instruirea  poliţiştilor  locali  şi  a  guarzilor  care  sunt  dotaţi  cu  arme, muniţie, mijloace 

iritant‐lacrimogene  cu  privire  la  modul  de  predare‐primire,  purtare,  păstrare,  funcţionare, mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor  de prevenire şi limitare a accidentelor; 

- verificarea zilnică a stării sigililor şi a sistemelor de alarmă de la camera de armament;  - verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiilor ce se folosesc la şedinţele de tragere, de 

instrucţie  şi  în  alte  activităţi, precum  şi  a modului  cum  sunt  cunoscute  şi  respectate  regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor; 

- inventarierea  anuală  a materialelor din  acest  sector  aflate  în depozite, magazii  şi pe  diverşi deţinători; 

- distribuirea materialelor necesare întreţinerii tehnicii de luptă din dotare;  - asigurarea materialelor,  din  punct  de  vedere  tehnic,  pentru  şedinţele  de  tragere  cu 

armamentul în poligoane;  - întocmirea listelor cu propuneri de casare a materialelor retrase în depozit la starea de 

casare;  - la terminarea şedinţelor de tragere, organizarea primirii tuburilor rezultate şi a muniţiei 

neconsumate, conform procedurilor interne;  - întocmirea  evidenţei  armamentului,  a muniţiilor  şi  a  mijloacelor  cu  acţiune  iritant‐

lacrimogenă, conform dispoziţiilor  în vigoare, precum  şi organizarea  şi controlul stării  tehnice a acestora. 

 

  Bunuri confiscate  - gestionarea,  în  condiţiile  legii,  a  bunurilor  confiscate,  prin  evidenţierea  acestora  şi 

întocmirea situaţiilor specifice;  - predarea bunurilor confiscate la D.G.F.P., cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

  Arhiva Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara  - preluarea dosarelor de la creatorii de documente;  - selecţionarea periodică a arhivei generale;  - evidenţierea tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă;  - punerea la dispoziţia salariaţilor a documentelor din arhiva generală;  - reactualizarea  periodică  a  nomenclatorului  arhivistic  al  dosarelor  şi  a  ghidurilor  de 

depozit;  - predarea la Arhivele Naţionale a dosarelor cu termen de păstrare „permanent”.   

62

Art. 47. Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității

    ATRIBUŢII: 

a) Desfăşoară activităţi  în vederea proiectării, documentării,  implementării, monitorizării  și  raportării  stadiului  de  implementare  a  Sistemului  de  Control  Intern  Managerial(SCIM),  în  concordanță  cu  Standardele  stabilite  prin  OMFP  946/2005  cu  toate modificările și completările ulterioare; 

b) Asigură activitatea de Secretariat al Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Îndrumare  Metodologică  pentru  Implementarea  SCIM,  conform  prevederilor  Regulamentului  de  organizare și funcționare al Comisie; 

c) Gestionează  și  ține  evidența  documentelor  aferente  SCIM  la  nivelul Direcției  Poliției  Locale  Timișoara(DPLT),  elaborează,  supune  spre  avizare/aprobare,  difuzează,  păstrează și arhivează aceste   documente, conform prevederilor  legale  și procedurilor  aplicabile; 

d) Desfăşoară  activităţi  în  vederea  proiectării,  documentării,  implementării,  menţinerii  certificării și îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii(SMC),  în concordanţă  cu cerinţele standardului de referinţă(SR‐EN ISO 9001‐2008).  

e) Asigură  activitatea  de  înlocuitor  RMC,  conform  Deciziei  de  numire  și  procedurilor  aplicabile; 

f) Gestionează  și  ține evidența documentelor aferente SMC  la nivelul DPLT, elaborează,  supune  spre  avizare/aprobare,  difuzează,  păstrează  și  arhivează  aceste    documente,  conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile; 

g) Întocmeşte  ,  supune  spre  aprobare  şi  transmite  Referatul/Referatele  de  necesitate  cuprinzând  propuneri  privind  achizițiile  publice  de  bunuri/servicii/lucrări  necesare  desfășurării activității proprii în anul următor/ în curs, conform procedurilor aplicabile; 

h) Înițiază  și  transmite  Propunerile  de  angajare  /  Angajamentele  bugetare,  aferente  cheltuielilor/Referatelor de necesitate întocmite în baza punctului anterior și aprobate ,  conform procedurilor aplicabile; 

i) Întocmeşte,  supune  spre  aprobare  şi  transmite  Referatul/Referatele  de  necesitate  cuprinzând  solicitările  de  eliberare  din magazie  a  bunurilor  (rechizite, materiale  cu  caracter  funcțional, obiecte de  inventar, etc.) necesare pentru desfășurarea activității  proprii, conform procedurilor aplicabile; 

j) desfășoară activități privind  implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, conform  prevederilor legale în vigoare; 

k) asigură activitatea de secretariat al Grupului de lucru  pentru identificarea și evaluarea  riscurilor și vulnerabilităților instituționale în cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara; 

l) prin  persoana  desemnată  în  baza  Deciziei  Directorului  Executiv,  cooperează  cu  Secretariatul tehnic al SNA şi are obligaţia transmiterii rapoartelor de progres periodice,  inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a  corupţiei, conform prevederilor legale în vigoare;  

      RESPONSABILITĂŢI : 

a) Răspunde  de  îndeplinirea  cu  profesionalism,  loialitate,  corectitudine  şi  în mod  conştiincios  a  îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite; 

b) Răspunde de realizarea  la timp  şi  întocmai a atribuţiilor ce‐i revin potrivit  legii sau solicitărilor  dispuse expres de către conducerea  instituţiei  şi de  raportarea asupra modului de  realizare a  acestora; 

63

c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor  legale, de  corectitudinea  şi exactitatea datelor,  informaţiilor  şi  măsurilor prevăzute în documentele întocmite; 

d) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului.        AUTORITATE (COMPETENŢE): 

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s‐ a încredinţat de către conducerea instituţiei; 

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;  c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau 

a instituţiei, în general;  d) Semnalează  conducerii  instituţiei  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea  acesteia, 

despre  care  ia  cunoştinţă  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora,  chiar  dacă  acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. 

Art. 48. Serviciul Protecţia Mediului   Şeful  Serviciului  se  subordonează  directorului  executiv  al  Poliţiei  Locale  şi  are 

următoarele atribuţii specifice:  a) organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  poliţiei  locale  cu 

atribuţii în verificarea şi menţinerea protecţiei mediului;  b) asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  subordonaţi  a  prevederilor  legale  ce 

reglementează activitatea compartimentului;  c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine  în  conformitate  cu 

tematica stabilită;  d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;  e) stabileşte măsurile  referitoare  la utilizarea  tehnicii  aflate  în dotarea  compartimentului  şi 

răspunde de modul de îndeplinire a acestora;  f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  g) informează  de  îndată  conducerea  poliţiei  locale  despre  toate  evenimentele  survenite  în 

activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;  h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;  i) desfăşoară  activităţi  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător  sarcinile  ce‐i 

revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând  recompense şi sancţiuni corespunzătoare; 

j) întocmeşte  zilnic  nota  cu  principalele  evenimente  şi  o  prezintă  directorului  general  şi  directorului general adjunct/directorului executiv şi directorului executiv adjunct; 

k) asigură  cunoaşterea  şi aplicarea de personalul din  subordine a procedurilor prevăzute de  SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activităţile specifice domeniului de activitate.  

În domeniul protecţiei mediului, Poliţia locală are următoarele atribuţii:  a) controlează  respectarea  prevederilor  legale  privind  condiţiile  de  ridicare,  transport  şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  b) sesizează  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice  competente  cazurile  de  nerespectare  a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;  c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;  d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara sau 

pe  spaţii  aflate  în  administrarea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  ori  a  altor  instituţii/servicii  publice  de  interes  local  şi  aplică  procedurile  legale  pentru  ridicarea  acestora; 

64

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;  f) verifică  asigurarea  salubrizării  străzilor,  a  căilor  de  acces,  a  zonelor  verzi,  a  rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;  g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 

potrivit legii;  h) verifică  ridicarea  deşeurilor  menajere  de  operatorii  de  servicii  de  salubrizare,  în 

conformitate cu graficele stabilite;  i) verifică  şi  soluţionează,  potrivit  competenţelor  specifice  ale  autorităţilor  administraţiei 

publice  locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor  legale de protecţie a  mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 

j) constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale  specifice  realizării  atribuţiilor  prevăzute  şi  stabilite  în  sarcina  autorităţilor  administraţiei  publice  locale. 

k) aplică  procedurile  prevăzute  de  SMC  şi  SCIM  elaborate  şi  aprobate,  pentru  activităţile  specifice domeniului de activitate.  

Art. 49. Serviciul Inspecţie Comercială   Şeful  serviciului  se  subordonează  Directorului  Executiv    are  următoarele  atribuţii 

specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:  a) organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  poliţiei  locale  cu 

atribuţii în verificarea activităţii comerciale;  b) asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  subordonaţi  a  prevederilor  legale  ce 

reglementează activitatea compartimentului;  c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine  în  conformitate  cu 

tematica stabilită;  d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;  e) stabileşte măsurile  referitoare  la utilizarea  tehnicii  aflate  în dotarea  compartimentului  şi 

răspunde de modul de îndeplinire a acestora;  f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  g) informează  de  îndată  conducerea  poliţiei  locale  despre  toate  evenimentele  survenite  în 

activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;  h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;  i) desfăşoară  activităţi  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător  sarcinile  ce‐i 

revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând  recompense şi sancţiuni corespunzătoare; 

j) întocmeşte  zilnic  nota  cu  principalele  evenimente  şi  o  prezintă  directorului  executiv  şi  directorului executiv adjunct. 

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:  a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 

activităţilor  comerciale,  respectiv  a  condiţiilor  şi  a  locurilor  stabilite  de  autorităţile  administraţiei publice locale; 

b) verifică  legalitatea  activităţilor  de  comercializare  a  produselor  desfăşurate  de  operatori  economici,  persoane  fizice  şi  juridice  autorizate  şi  producători  particulari  în  pieţele  agroalimentare,  târguri  şi  oboare,  precum  şi  respectarea  prevederilor  legale  de  către  administratorii pieţelor agroalimentare; 

65

c) verifică  existenţa  la  locul  de  desfăşurare  a  activităţii  comerciale  a  autorizaţiilor,  a  aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică  pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale  autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;  e) verifică  respectarea  normelor  legale  privind  amplasarea  materialelor  publicitare  şi  a 

locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;  f) verifică  respectarea  prevederilor  legale  privind  orarul  de  aprovizionare  şi  funcţionare  al 

operatorilor economici;  g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 

Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori  a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte  normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

i) cooperează  şi  acordă  sprijin  autorităţilor  de  control  sanitar,  de mediu  şi  de  protecţie  a  consumatorilor,  cât  și    altor  instituții  în  exercitarea  atribuţiilor  de  serviciu  specifice  domeniului de activitate al acestora; 

j) verifică  respectarea  obligaţiilor  ce  revin  operatorilor  economici  cu  privire  la  afişarea  preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în  cazul în care identifică nereguli; 

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de  comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării  atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

Art.50. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal   Şeful  serviciului  se  subordonează  directorului  executiv  şi  are  următoarele  atribuţii 

specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:  a) organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  poliţiei  locale  cu 

atribuţii  în  verificarea  şi  menţinerea  disciplinei  în  construcţii,  respectiv  în  verificarea  respectării normelor legale privind afişajul stradal; 

b) asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  subordonaţi  a  prevederilor  legale  ce  reglementează activitatea compartimentului; 

c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine  în  conformitate  cu  tematica stabilită; 

d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;  e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  f) informează  de  îndată  conducerea  poliţiei  locale  despre  toate  evenimentele  survenite  în 

activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;  g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;  h) desfăşoară  activităţi  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător  sarcinile  ce‐i 

revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând  recompense şi sancţiuni corespunzătoare; 

i) întocmeşte  zilnic  nota  cu  principalele  evenimente  şi  o  prezintă  directorului  executiv  şi  directorului executiv adjunct. 

 

66

  În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele  atribuţii: 

a) efectuează  controale  pentru  identificarea  lucrărilor  de  construcţii  executate  fără  autorizaţie  de  construire  sau  desfiinţare,  după  caz,  inclusiv  a  construcţiilor  cu  caracter  provizoriu; 

b) efectuează  controale  pentru  identificarea  persoanelor  care  nu  respectă  autorizaţia  de  executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă  formă  de  afişaj/reclamă,  inclusiv  cele  referitoare  la  amplasarea  firmei  la  locul  de  desfăşurare a activităţii economice; 

d) participă  la  acţiunile  de  demolare/  dezmembrare/  dinamitare  a  construcţiilor  efectuate  fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara ori pe spaţii aflate  în  administrarea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  sau  a  altor  instituţii/servicii  publice de  interes  local, prin asigurarea protecţiei perimetrului  şi a  libertăţii de acţiune a  personalului care participă la aceste operaţiuni specifice; 

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin  lege, contravenţiile privind disciplina  în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele‐verbale de  constatare  a  contravenţiilor,  în  vederea  aplicării  sancţiunii,  şefului  compartimentului  de  specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

   

67

CAPITOLUL VI

DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE

      Art.51(1) Personalul Poliţiei  Locale este dotat  cu uniformă,  însemne distinctive, mijloace  individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale  instituţiei.      (2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală cu  atribuţii  în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de  interes  local, poartă uniformă şi exercită  atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale.    Art.52 (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au  obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2)  din Legea 155/2010, precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a  fost  atestat  profesional  potrivit  prevederilor  Legii  nr.333/2003,  cu modificările  şi  completările  ulterioare, pot  fi dotaţi cu arme  letale de apărare  şi pază sau cu arme neletale destinate pentru  autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.69 si  70 din Legea nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.      (2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace  de  acţiune  iritant‐lacrimogenă,  se  stabilesc  în  strictă  conformitate  cu  prevederile  normelor,  al  tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.    Art.53. (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara preia  în condiţiile  legii, patrimoniul serviciului  public Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara. 

  (2) Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Poliţia Comunitară,  se preiau de către Poliţia Locală Timişoara  în termen de 90 de zile de  la data  intrării  în vigoare a  Regulamentului Cadru, în limita efectivului existent. 

  (3)  În situaţia  în care efectivele Direcţiei sunt  insuficiente, obiectivele asigurate cu  pază de personalul Poliţiei Comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii. 

(4)Asigurarea tehnico – materială a instituţiei se realizează conform reglementărilor proprii,  stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara. 

Art.54.  (1)  Finanţarea  cheltuielilor  curente  şi  de  capital  ale  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara, care funcţionează ca  instituţie publică cu personalitate  juridică, se asigură din venituri  proprii şi subvenţii de la bugetul local. 

  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei se stabilesc conform reglementărilor  în vigoare  şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,  la propunerea  Primarului. 

  (3)  Direcţia  în  completarea  surselor  bugetare  alocate  din  bugetul  local  al  Municipiului Timişoara, poate obţine şi venituri proprii, în condiţiile prevăzute de lege.      (4)  Veniturile  proprii  se  încasează,  administrează,  utilizează  şi  contabilizează  de  către Direcţie, potrivit prevederilor legale în materie.      (5) Direcţia Poliţiei Locale poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute  de lege.    Art.55. (1)  Directorul  Executiv  al  Direcţiei  Poliţiei  Locale  Timişoara  are  calitatea  de  ordonator terţiar de credite. 

68

    (2)  Ordonatorul  terţiar  de  credite  cu  avizul  ordonatorului  principal  de  credite  întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de buget  al Direcţiei.    Art.56. Angajarea  şi  efectuarea  cheltuielilor din  creditele bugetare  aprobate  în buget  se  aprobă de către ordonatorul terţiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control  financiar  preventiv  intern,  care  atestă  respectarea  condiţiilor  legale,  încadrarea  în  creditele  bugetare aprobate şi destinaţia acestora.     

69

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE  

  Art.57.  În  îndeplinirea  atribuţiilor  de  serviciu  prevăzute  de  prezentul  regulament,  personalul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului  Timişoara.    Art.58.  Toate compartimentele şi personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale au obligaţia: 

- să  asigure  realizarea  la  timp  şi  de  calitate  a  tuturor  sarcinilor  stabilite  de  conducerea Direcţiei Poliţiei Locale; 

- să manifeste  fermitate  în aplicarea  legilor  şi solicitudine  faţă de organele centrale  sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din  domeniile de activitate ale Direcţiei Poliţiei Locale; 

- să manifeste  solicitudine  faţă de  toţi  cetăţenii  care  se adresează Direcţiei Poliţiei  Locale prin  audienţe,  cereri,  sesizări  sau  reclamaţii  în  vederea  rezolvării  acestora  potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

- să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.     Art.  59.    Pentru  reprezentarea  propriilor  interese  în  relaţiile  cu  administraţia  publică  şi  instituţiile/autorităţile  statului,  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  se  pot  asocia  în  condiţiile legii. 

Art.  60.  Atribuţiile  stabilite  prin  prezentul  Regulament  de  organizare  şi  funcţionare  al  Direcţiei Poliţiei  Locale  se detaliază pentru  fiecare post din  structura organizatorică prin  Fişa postului. 

- Obligativitatea  întocmirii  fişelor  de  post  revine  conducătorilor  ierarhici  ai  structurilor pe care aceştia le coordonează.  

- Fişele  posturilor  vor  fi  elaborate  sau  modificate  după  caz,  în  conformitate  cu  prevederile prezentului Regulament,  în  termen de 30 de  zile de  la data  intrării  în  vigoare a acestuia. 

- În  cazul  modificării  prezentului  Regulament,  fişele  posturilor  se  vor  actualiza  corespunzător în termen de 30 de zile de las data modificării. 

Art.61. Prevederile prezentului Regulament  se completează cu orice alte dispoziţii  legale  care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale.    Art.62. Conducătorii compartimentelor din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale sunt obligaţi să  asigure  cunoaşterea  şi  însuşirea  de  către  întregul  personal  din  subordine,  a  prezentului  Regulament.    Art.63.  Nerespectarea  prevederilor  prezentului  Regulament  atrage  răspunderea  disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici sau, după  caz, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.    Art.64.  Prezentul  Regulament  intră  în  vigoare  de  la  data  aprobării  sale  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara  şi  îşi  produce  efecte  faţă  de  toţi  angajaţii  din  momentul încunoştinţării acestora.    Art.65.  La data  intrării  în  vigoare prezentului Regulament,  se abrogă orice alte dispoziţii  contrare.