keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

27.09.2011

Hotararea Consiliului Local 324/27.09.2011
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 19934/078.09.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare,
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obictive a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Paza şi protecţia obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara se asigură gratuit.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă:
- Hotararea Consiliului Local nr. 427/27.11.2007 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara de către agenţii de poliţie comunitară şi personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară;
- Hotararea Consiliului Local nr. 433/28.10.2008 privind aprobarea tarifului minim pentru paza obiectivelor stabilite pe bază de contracte de prestări servicii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ la HCL nr. ______ din __________

privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul

Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

1. Sediul Primăriei Municipiului Timişoara – str. C-D. Loga nr.1; 2. Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B 3. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – str. Avram Imbroane nr. 54 4. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara – str. Eminescu nr. 11 5. Grădina Zoologică – Pădurea Verde; 6. Fundaţia Organizaţiilor Umanitare 1989, str. Splaiul Nic. Titulescu nr.2; 7. Casieria Birou Chirii, str. Oituz nr.1; 8. Casieria Birou Chirii, str. 16 Decembrie 1989 nr. 38; 9. Vila Bistra, judeţul Caraş Severin: 10. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Depozitul de Alimente str. Ioan Plavoşin nr.21;

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ŞEF SERVICIU PAZĂ OBIECTIVE

LUNGU PETRU

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                                                   Cod   FP 53 – 01, ver.1 

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

 

Nr. 3482/06.09.2011 SC 2011 - 19934/08.09.2011 A P R O B A T

PRIMAR DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T Având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010, dispoziţiile

art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Ca urmare a scăderii numărului de personal a Serviciului Pază Obiective din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, pentru funcţionarea în condiţii optime a direcţiei şi pentru asigurarea unui serviciu eficient de pază şi protecţie obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara, în interesul comunităţii, conform prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor propunem: - asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţia Locale Timişoara la următoarele obiective: 1. Sediul Primăriei Municipiului Timişoara – str. C-D. Loga nr.1; 2. Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B 3. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – str. Avram Imbroane nr. 54 4. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara – str. Eminescu nr. 11 5. Grădina Zoologică – Pădurea Verde; 6. Fundaţia Organizaţiilor Umanitare 1989, str. Splaiul Nic. Titulescu nr.2; 7. Casieria Birou Chirii, str. Oituz nr.1; 8. Casieria Birou Chirii, str. 16 Decembrie 1989 nr. 38; 9. Vila Bistra, judeţul Caraş Severin: 10. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Depozitul de Alimente str. Ioan Plavoşin nr.21; DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ŞEF SERVICIU PAZĂ OBIECTIVE LUNGU PETRU

ÎNTOCMIT AVIZAT JURIDIC

Cj. BLAJIN MARIN SORIN CHIRA