keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/15.04.2014 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării a două autovehicule prin acest program

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 193/15.04.2014
privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării a două autovehicule prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, nr. CLA50150/25.03.2014, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, art.24, alin. (3), lit. (e), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.13, alin.(1), lit (s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu;
În baza art.32, alin. (n) din Ghidul de finanţare a Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional, aprobat prin Ordinul nr.364/19.03.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" - 2014, în vederea achiziţionării a două autovehicule noi pentru parcul auto propriu.

Art. 2: Se aprobă casarea şi predarea autovehiculelor uzate, marca Renault Trafic 2.5 D şi Daewoo JF696 Nubira II, cu datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru participarea la ,"Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" - 2014.

Art. 3: Se aprobă solicitarea în cadrul "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" - 2014 a sumei de 13.000 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco-bonus) pentru cele două autovehicule uzate (6.500 lei/autovehicul uzat).

Art. 4: Se aprobă alocarea sumei de 152.600 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculelor noi din cadrul "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" - 2014.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA NR.1 la H.C.L. nr._____________

DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOVEHICULELOR UZATE CE FAC OBIECTUL PARTICIPARII LA

,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”– 2014

Nr. crt. Categoria Marca Tipul

Anul fabricaţiei

Data primei

înmatri- culări

Numarul de identificare

Nr. înmatri- culare

Capaci- tatea

cilindri- că (cm3)

1 Autoturism Renault Trafic 2.5 D 1997 16.01.2002 VF1TJWG0516817687 TM 19 PMT 2499

2 Autoturism Daewoo JF696 Nubira II 2006 17.07.2006 UU6JF69616D008355 TM 11 PMT 1598

          DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                                                Jr.Ec.  DOREL  COJAN                                                                                                               

            DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT       CRISTINA SCUTARIU                         

         Întocmit,  Responsabil C.L.A.  Lăcrămioara Pletea                                                                                                  

 

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                                                                          UZ INTERN 

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Compartiment Logistic Administrativ Nr. CLA 50150 din 25.03.2014

A P R O B A T

PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara   la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional” - 2014 în vederea achiziţionării a

două autovehicule prin acest program

Achiziţionarea de autoturisme, inclusiv a celor prin ,,Programul de Stimulare a Înnoirii

Parcului Auto Naţional” de către instituţiile publice a fost limitată odată cu apariţia O.U.G nr. 34/2009. Astfel, conform art. 24 alin. 1, lit. (a) din actul normativ menţionat, ,,De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. 1 al art. 3 din O.U.G nr. 109/2005, privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

Această interdicţie a fost ridicată în cazul instituţiilor publice, cu titlu de excepţie, prin O.U.G nr. 109/2010, care la art. I, pct. 2 stipulează că la art. 24, alin. 3 din O.U.G nr. 34/2009 , după lit. d se introduce o nouă lit. e, cu următorul cuprins:

e) ,,achiziţionarea de autoturisme în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”, aprobat prin O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

Parcul auto al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara este format din 8 autovehicule, marca Peugeot 207, un microbuz: marca Ford Transit 115 CL, un autoturism Renault Trafic 2.5 D, un autoturism Mercedes Vito şi un autoturism Daewoo JF696 Nubira II .

Autoturismul Renault Trafic 2.5 D este transmis cu titlu gratuit în proprietatea Direcţiei Poliţiei Locale prin H.C.L. nr.100/11.03.2014 şi este folosit de către Serviciul de Ordine Publică în activităţile de eradicare a cerşetoriei de pe raza municipiului. Are o vechime mai mare de 10 ani de la anul fabricaţiei (1997) şi de la prima înmatriculare în România (2002).

Autoturismul Daewoo JF696 Nubira II a fost preluat la data de 01.01.2011, în baza art. 5 din H.C.L. 441/20.12.2010. Are o vechime de 8 ani de la anul fabricaţiei (2006) şi de la prima înmatriculare (2006) şi este utilizat de către Serviciul Circulaţie Rutieră.

Conform Ordinului nr.364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional (P.S.I.P.A.N.), emis de către Ministerul Mediului şi

Schimbărilor Climatice, art. 31, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara poate participa în cadrul programului întrucât îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

Ţinând cont de prevederile art.5, alin. (8) din Ordonanţa nr.80/2001 (actualizată) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice prin care se interzice achiziţionarea de autoturisme cu capacitate mai mare de 1600 cmc şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, estimăm astfel suma necesară bugetului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara pentru achiziţionarea a două autoturisme noi:

18.000 euro x 4,6 lei x 2 autoturisme = 165.600 lei (inclusiv T.V.A.) Din totalul sumei, scădem valoarea de 13.000 lei, reprezentând cuantumul primei de casare,

rezultând suma de 152.600 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 123.064,52 lei (fără T.V.A.) În baza celor expuse, în conformitate cu art.32, alin. (n) din Ordinului nr.364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional

PROPUNEM:

1. Aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a

Înnoirii Parcului Auto Naţional”– 2014, în vederea achiziţionării a două autovehicule noi pentru parcul auto propriu.

2. Aprobarea casării şi predarea autovehiculelor uzate, Renault Trafic 2.5 D şi Daewoo JF696 Nubira II, cu datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul referat, pentru participarea la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”.

3. Aprobarea solicitării în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”- 2014 a sumei de 13.000 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco-bonus) pentru cele două autovehicule uzate (6.500 lei/autovehicul uzat).

4. Aprobarea alocării sumei de 152.600 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculelor noi din cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”- 2014.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA SCUTARIU

SEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN Întocmit, Responsabil C.L.A.

Lăcrămioara Pletea

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact.P.L./2ex.

F.O.53-01, ver.2