keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 360/18.07.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

18.07.2014

Hotararea Consiliului Local 360/18.07.2014
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 18019/10.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timisoara, din data de 15.08.2014 până în data de 15.10.2014.

Art.2: Paza şi protecţia obiectivului, prevăzut la art. 1, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim de permanenţă - 24 de ore din 24 de ore, până la predarea în administrare şi operare a clădirii cu dotările aferente, situată în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Primar Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională Biroul Generare Proiecte NICOLAE ROBU SC 2014 – 18019/10.07.2014

REFERAT privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru

persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului

Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate” , cod SMIS 40778, este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” şi se încadrează în obiectivul Obiectiv 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil progresului, Politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, Programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale. Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul: Poli de crestere pentru proiectul. Prin Contractul de finanţare nr. 3655/15.02.2013 şi Actul adiţional nr. 1/10.01.2014, încheiate între Municipiul Timişoara şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, s-a aprobat finanţarea realizării acestui proiect. Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii sociale din Municipiul Timişoara şi implicit din regiune, prin crearea unui Centru social de zi pentru persoane în dificultate în scopul asigurării de programe educaţionale şi asistenţei socio-medicale, adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor persoanelor în dificultate şi familiilor acestora în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite pentru comunitatea locală. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 Îmbunătăţirea serviciilor sociale din Timişoara prin crearea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a unui Centru Social de Zi pentru persoane aflate în dificultate

 Crearea unui nou serviciu social oferit pentru categoriile sociale aflate în pericol de excluziune socială, respectiv pentru persoanele aflate în dificultate (persoane vârstnice cu semipareză, accident cerebral vascular, boala Parkinson, persoane diagnosticate cu boala Alzheimer incipient şi mediu, familiile aparţinătoare ale persoanelor cu dizabilităţi), beneficiare ale infrastructurii sociale dezvoltate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara prin reabilitarea şi finalizarea unei clădiri deteriorate din str. Ioan Plavoşin nr. 21.

prin reabilitarea şi finalizarea unei clădiri deteriorate aflate pe str. Ioan Plavoşin nr.21 şi dotarea acesteia cu aparatură, echipamente şi utilaje specifice funcţionării unui centru social la standarde europene. Clădirea situată în Timisoara, pe str. Ioan Plavoşin, este amplasată pe o parcelă de 1379 mp conform CF nr. 404370 cu nr. topo 22370. Lucrările se vor finaliza la data de 31.07.2014, urmând ca recepţia acestora să fie efectuată la o dată ulterioară.

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Valoarea lucrărilor de reabilitare a clădirii este de 1.887.160,96 lei (TVA inclusă), iar cea a dotărilor de specialitate(mobilier, echipamente medicale, echipamente sportive, echipamente electrocasnice şi echipamente electronice şi IT) este de 375.566,55 lei (TVA inclusă). De la finalizarea proiectului şi până la predarea în administrare şi operare a clădirii cu dotările aferente, situată în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, paza obiectivului cade în sarcina Municipiului Timişoara care va trebui să asigure paza acestuia în regim de permanenţă, 24 din 24 de ore. Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi dispoziţiile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010, dispoziţiile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi HCLMT nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de HCLMT nr. 213/2013,

PROPUNEM: - aprobarea preluării şi asigurării pazei şi protecţiei obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, din data de 15.08.2014 până în data de 15.10.2014; - paza şi protecţia obiectivului, prevăzut mai sus, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim de permanenţă - 24 din 24 de ore, până la predarea în administrare şi operare a clădirii cu dotările aferente, situată în Timişoara pe str. Ioan Plavoşin nr.21, către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Director Direcţia Dezvoltare Pt. Secretar, Arh. Aurelia Junie Jur. Simona Drăgoi Şef Serviciu P.F.E. Ing. Magdalena Nicoară

Şef Serviciu P.F.L.R.N. Ing. Gabriela Bica

Manager de proiect, Ec. Adriana Deaconu

Întocmit Cons. Maria Pantić-Telbis

Avizat juridic,

Cons. jur. Daniela Ştefan