keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/02.06.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

02.06.2015

Hotararea Consiliului Local 265/02.06.2015
privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 2654/26.05.2015 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
În baza avizelor Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanţei de Guvern nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 351 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
- Ordinului nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
În temeiul art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform prevederilor legale, în limita bugetului aprobat.

Art.2. Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.3. Sursa de finanţare pentru acoperirea sumelor necesare acordării Normei de hrană este bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, titlul I - cheltuieli de personal, alineatul 10.02.02 - Norma de hrană.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ANDREI PETRIŞOR
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. 2654 din 26.05.2015 APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara s-a înfiinţat prin H.C.L. nr. 441/20.12.2010 ca instituţie

publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului

Timişoara, în baza Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, în scopul exercitării atribuţiilor privind

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, paza

bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia

mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite prin lege.

Potrivit dispoziţiilor punctului 3.1. din H.G. nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei

Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea

sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale, poliţia locală este inclusă în categoria

forţelor de ordine şi siguranţă publică, astfel cum sunt considerate şi structurile de poliţie şi

jandarmi, contribuind alături de aceste forţe la exercitarea dreptului de poliţie al statului, la

gestionarea problematicii din domeniul ordinii şi liniştii publice pe timp de pace, pe timpul stării de

urgenţă.

În conformitate cu prevederile art.351 din legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita

bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale,

conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană în timp de

pace ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,

republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.155/2010 statuează şi faptul că metodologia şi regulile de aplicare a normei de

hrană se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice.

re VATA SEI Pad ti

Cod FO 53-01, ver. 2

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.171/2015 privind stabilirea

metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei

locale nr. 155/2010 care prevede la art. 2, alin.(3):

„ Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:

a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate

prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare,

şi personalul de conducere;

b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate

prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările

ulterioare;

c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în

activitate care lucrează în ture sau schimburi.”

Norma de hrană se poate acorda prin hotărâre a consiliului local, în natură şi/sau în bani şi se

acordă pentru zile calendaristice.

În cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, acordarea normei de hrană în natură nu este

posibilă datorită inexistenţei personalului calificat şi a logisticii necesare în acest scop.

La art.6 din H.G. nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a

drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 se prevede:

” Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se

aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Astfel, a fost adoptat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

nr.496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordate personalului

poliţiei locale care prevede pentru:

 norma nr.6, potrivit anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 24 lei/zi;

 norma nr.1, potrivit anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 18 lei/zi;

 norma nr.12 ”B”, potrivit anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 2 lei/zi.

Menţionăm că norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal, indiferent de

modalitatea în care se acordă. Suma este cuprinsă în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara,

aferent anului 2015, conform H.C.L. nr.29/13.02.2015.

Cod FO 53-01, ver. 2

Având în vedere considerentele expuse şi în conformitate cu prevederile art.351 din legea

nr. 155/2010 a poliţiei locale, O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,

H.G. nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la

art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 şi Ordinul nr.496/30.03.2015 privind

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale

PROPUNEM:

1. Aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara,

conform prevederilor legale, în limita bugetului aprobat.

2. Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă valoarea

financiară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director Executiv, SECRETAR

Jr. Ec. DOREL COJAN IOAN COJOCARI Director Executiv Adjunct, Director Economic, Ec. CRISTINA SCUTARIU Ec. SMARANDA HARACICU

Şef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA

Şef Serviciu Financiar Contabilitate şi Achiziţii Publice Ec. MIRELA BOGDĂNESCU

Consilier, VIOLETA ROBU

Avizat juridic,

Red.: V.R.