keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 47/03.08.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 47/03.08.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 4998/19.07.2016 al Direcţiei Poliţia Locală Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 18534/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
În baza avizelor Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform adreselor Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 5382/S3/20.04.2015 şi nr.3649/S3/08.02.2016;
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35079 conexat cu nr. 31863 si nr. 28954/2016, acordat pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

ORGANIGRAMĂ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

COMPARTIMENT Evenimente

BIROUL Juridic

SERVICIUL Resurse Umane

COMPARTIMENT Audit Public Intern

COMPARTIMENT Control Intern

COMPARTIMENT Protectia Muncii

A P R O B Primar

NICOLAE ROBU

SERVICIUL Ordine Publică

S E

R V

IC IU

L C

ir cu

la ţie

R u tie

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

.I .M

. si

M .C

.

S E

R V

IC IU

L P

a ză

O b ie

c tiv

e

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c ţi a M

e d iu

lu i

S E

R V

IC IU

L D

is c ip

lin a î n C

o n s tr

u c ţi i ş i

A fi ş a j S

tr a d a l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c ţi e

C o

m e

rc ia

B IR

O U

L R

e c la

m a

ti i S

e s iz

a ri

B IR

O U

L P

o lit

ia P

ie te

lo r

B IR

O U

L O

rd in

e P

u b lic

ă

B IR

O U

L

T ra

n s p

o rt

U rb

a n

B IR

O U

L

P a

tr u

la re

N a

v a

la

SERVICIUL Comunicare, Prevenire si Dispecerat

S E

R V

IC IU

L D

is p

e c e

ra t

ș i C

o n

tr o

l A c c e

s

TOTAL POSTURI din care: - funcţii publice de conducere -

funcţii publice de executie -

funcţii contractuale de conducere -

funcţii contractuale de execuţie -

funcţii contractuale de deservire

372

22

291 1

55 3

1

2

1+5

1+7

1+111 1+5 1+11 1+5 1+7

1+35 1+12

B IR

O U

L C

o m

u n

ic a

re ,

R e

la ţi i c u

P u

b lic

u l ş i R

e g

is tr

a tu

B IR

O U

L P

re v e

n ir e

, A

n a

liz a

s i

S in

te z a

B IR

O U

L M

o n

it o

ri z a

re V

id e

o

1+4+2 1+5 1+13 1+49

S E

R V

IC IU

L F

in a n c ia

r- C

o n ta

b ili

ta te

1+7

C O

M P

A R

T IM

E N

T L o g is

tic A

d m

in is

tr a tiv

2+7

C O

M P

A R

T IM

E N

T A

ch iz

it ii

P u b lic

e

2 1+10 1+7 1+10110

COMPARTIMENT Intervenţii Rapide

18

1

1

1 1

1 1 1

Atasament: Anexa_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 Sef serviciu S 9 II 4 Şef birou S 9 II

22

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 8 I superior 8 Consilier S 10 I principal 9 Consilier S 4 I asistent

10 Consilier S 0 I debutant 11 Consilier juridic S 2 I superior 12 Consilier juridic S 1 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 14 I superior 16 Politist local S 21 I principal 17 Politist local S 53 I asistent 18 Politist local S 7 I debutant 19 Politist local SSD 1 II superior 20 Referent M 5 III superior 21 Referent M 0 III principal 22 Referent M 0 III asistent 23 Referent M 0 III debutant 24 Politist local M 79 III superior 25 Politist local M 28 III principal 26 Politist local M 32 III asistent 27 Politist local M 24 III debutant

291 313

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 28 Sef serviciu S 1 II

C.2. Functii personal contractual executie Treapta 29 Referent M 2 IA 30 Inspector de specialitate S 2 I A 31 Guard GM 49 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 33 Arhivar M 1

34 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 35 Ingrijitor GM 2

59 372 372

Număr total posturi 372

1. Funcţii publice 313 - de conducere 22 - de execuţie 291 2. Personal contractual 59 - de conducere 1 - de execuţie 55 - de deservire 3

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

C.3. Functii contractuale de deservire

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere B. Functii publice de executie

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB,

PRIMAR

Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. .............. din ......................

STAT DE FUNCŢII

NICOLAE ROBU

Nr. crt

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. 4998 din 19.07.2016

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 s-a înfiinţat Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, au fost aprobate Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, fiind avizate şi aprobate un număr de 333 posturi (311 posturi pentru Poliţia Locală Timişoara, comunicate prin adresa Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 8099/ S4/13.07.2010, la care s-au adăugat 22 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ). În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin adresa nr.11338/S3/23.11.2011, Instituţia Prefectului judeţului Timiş a comunicat Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale, pentru anul 2012. Astfel, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit era de 1177 posturi, iar pentru Poliţia Locală 307 posturi, la care s-au adăugat 22 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului, rezultând un total de 329 posturi.

Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 702/S3/21.12.2012 preciza că numărul maxim de posturi stabilit pentru Poliţia Locală, pentru anul 2013, este de 306 posturi. În consecinţă, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 535/22.10.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara au fost aprobate 338 posturi (306 posturi la care s-au adăugat 22 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului plus încă 10 posturi nou înfiinţate prin constituirea Biroului Poliţia Pieţelor, posturi preluate tot din aparatul de specialitate al Primarului).

Prin adresa nr.3791/S3/24.02.2014, Instituţia Prefectului judeţului Timiş a comunicat Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale pentru anul 2014, pentru Poliţia Locală fiind aprobate 304 posturi.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/20.05.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara au fost avizate şi aprobate 344 posturi (304 posturi la care s-au adăugat 32 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului, plus 8 posturi nou înfiinţate prin constituirea Biroului Transport Urban, posturi preluate tot din aparatul de specialitate al Primarului).

DOSARE T ÎNDĂ CERT a i 9001 at 9240 C

Cod FO 53-01, ver. 3

Prin H.G. nr.998/2008, municipiul Timişoara a fost desemnat unul din cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele de finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economiei şi creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR), în acest context înscriindu-se şi proiectul – ”Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara”.

La sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, în data de 30.06.2016 conform H.C.L. nr. 568/18.12.2015, este obligatoriu îndeplinirea indicatorilor precizaţi în secţiunea 2.6. – Indicatori din cererea de finanţare, respectiv ”locuri de muncă create” – 12 posturi, obligaţie asumată prin Contractul de finanţare în valoare de 3.999.719,84 lei din fonduri externe nerambursabile.

În baza celor menţionate mai sus şi după obţinerea tuturor avizelor necesare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 7/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara au fost avizate şi aprobate un număr de 356 posturi (304 posturi la care s-au adăugat 40 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului, plus 12 posturi nou înfiinţate conform punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, prin constituirea Biroului Monitorizare Video).

Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 5382/S3/20.04.2015, transmisă Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în data de 26.11.2015 de către Instituţia Prefectului judeţului Timiş în momentul obţinerii avizului nr. 13368/S3/26.11.2015, pentru suplimentarea numărului maxim de posturi cu 12 posturi postimplementare, pentru proiectul ”Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara”, finanţat din fonduri externe nerambursabile, preciza că numărul maxim de posturi stabilit pentru Poliţia Locală, potrivit punctului 3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru anul 2015, este de 334 posturi, cu 30 posturi mai mult faţă de numărul posturilor stabilit pentru anul 2014.

Având în vedere că adresa Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 5382/S3/20.04.2015 a fost primită pe sfârşit de an, precizăm că nu am mai avut timpul necesar pentru demararea procedurilor legale, în vederea înfiinţării celor 30 posturi.

Prin adresa nr.3649/S3/08.02.2016, Instituţia Prefectului judeţului Timiş a comunicat Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale pentru anul 2016 iar pentru Poliţia Locală, potrivit punctului 3 şi punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este prevăzut un număr de 346 posturi (304 posturi prevăzute în anul 2014, la care s-au adăugat 12 posturi înfiinţate în anul 2015 conform punctului 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, plus un număr de 30 posturi noi prevăzute inclusiv în anul 2015), la care se adaugă 40 de posturi preluate din aparatul de specialitate al Primarului.

La momentul actual, conform H.C.L. nr. 7/02.02.2016, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara are avizate şi aprobate un număr de 356 posturi.

În vederea creşterii eficienţei şi a reacţiei dispozitivului de ordine şi siguranţă publică, în zonele vulnerabile şi cu risc criminogen şi având în vedere Raportul nr. 1824/31.03.2016 cu centralizarea referatelor şefilor de servicii/birouri/compartimente privind propunerile de suplimentare a posturilor.

În baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35079 conexat cu nr. 31863 si nr. 28954/2016, acordat pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Având în vedere prevederile art. 63 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant.

Conform art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

” Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către

Cod FO 53-01, ver. 3

autorităţile şi instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.”

În baza art.125 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

”(1) Funcţionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare.” Prin adresa nr. 1624/25.03.2016 a fost înştiinţată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici că instituţia noastră organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Având în vedere rezultatele examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 07.06.2016 - proba scrisă şi în data de 09.06.2016 - interviul, pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Cap. I – Salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 09.12.2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, coroborat cu art. I, pct. 1, art. 31 din O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ” prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Luând în considerare cele de mai sus,

PROPUNEM: Modificări ale structurii organizatorice (organigramei), modificări în structura funcţiilor

publice, respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează: 1. Înfiinţarea unui Compartiment de Evenimente, în subordinea Biroului Reclamaţii Sesizări

din cadrul Serviciului Ordine Publică, prevăzut cu 10 posturi vacante de poliţist local – structură menită să asigure intervenţia operativă şi calificată la sesizările telefonice ale cetăţenilor, permiţând astfel patrulelor din teren să respecte itinerariile de patrulare şi prezenţa în locurile şi obiectivele impuse de necesităţile operative; Funcţiile aferente celor 10 posturi vacante de poliţist local sunt următoarele: - 2 posturi vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent; - 4 posturi vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior; - 1 post vacant de poliţist local, clasa III, grad profesional principal; - 3 posturi vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent. După înfiinţarea posturilor enumerate, Biroul Reclamaţii Sesizări va funcţiona cu 1 post de şef birou + 5 posturi de poliţist local şi Compartimentul de Evenimente va funcţiona cu 10 posturi de poliţist local iar în total Biroul Reclamaţii Sesizări va avea: 1 post de şef birou + 5 posturi de poliţist local + 10 posturi de poliţist local.

2. Înfiinţarea unui post vacant de poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant, la Biroul Poliţia Pieţelor, în subordinea Serviciului Ordine Publică; După înfiinţarea acestui post Biroul Poliţia Pieţelor va funcţiona cu 1 post de şef birou + 11 posturi de poliţist local.

Cod FO 53-01, ver. 3

3. În cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră se înfiinţează 2 posturi vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant, iar după înfiinţarea acestor posturi serviciul va funcţiona cu 1 post de şef serviciu + 35 posturi de poliţist local.

4. La Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal se înfiinţează 1 post vacant de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant, iar după înfiinţarea acestui post serviciul va funcţiona cu 1 post de şef serviciu + 10 posturi de poliţist local.

5. În cadrul Serviciului Protecţia Mediului se înfiinţează 1 post vacant de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant, iar după înfiinţarea acestor posturi serviciul va funcţiona cu 1 post de şef serviciu + 10 posturi de poliţist local.

6. Înfiinţarea Compartimentului Protecţia muncii, în subordinea Serviciului Resurse Umane, prevăzut cu 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, impusă atât de modificările legislative apărute dar şi de cerinţele standardelor de management al calităţii ISO 9001, implementat în cadrul instituţiei. În conformitate cu prevederile art. 19 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată prin H.G. nr. 955/2010 , ” Art. 19. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.” iar în conformitate cu dispoziţiile art. 23, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. În actul normativ menţionat se prevede că:

” Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători cu normă întreagă încheiat cu angajatorul." indiferent de numărul total al salariaţilor; După înfiinţarea acestor posturi Serviciul Resurse Umane va funcţiona cu 1 post de şef serviciu + 8 posturi – funcţii publice;

7. Ca urmare a reorganizării, Serviciul Financiar Contabilitate şi Achiziţii Publice va avea următoarea componenţă: Serviciul Financiar-Contabilitate şi Compartimentul Achiziţii Publice, ambele în subordinea Directorului Executiv Adjunct 3. Se desfiinţează 1 post vacant de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Ordine Publică – Biroul Ordine Publică şi se înfiinţează 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate. După înfiinţarea acestui post vacant, Serviciul Financiar-Contabilitate va funcţiona cu 1 post de şef serviciu + 7 posturi – funcţii publice (2 posturi consilier, clasa I, gradul profesional superior, 4 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional principal, posturi desfiinţate de la Serviciul Financiar-Contabilitate şi Achiziţii Publice şi înfiinţate la Serviciul Financiar- Contabilitate plus 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal) iar Biroul Ordine Publică din cadrul Serviciului Ordine Publică va funcţiona cu 1 post şef birou + 111 posturi poliţist local. Compartimentul Achiziţii Publice va funcţiona cu 2 posturi – funcţii publice (1 post consilier, clasa I, gradul profesional principal şi 1 post consilier, clasa I, gradul profesional asistent), posturi desfiinţate de la Serviciul Financiar Contabilitate şi Achiziţii Publice şi înfiinţate la Compartimentul Achiziţii Publice.

Funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice cu respectarea prevederilor art. 100, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că funcţionarii publici participă în situaţii deosebite, din dispoziţia conducerii instituţiei, la acţiuni şi măsuri de ordine publică cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum şi la alte activităţi ce se desfăşoare în spaţiul public (acţiuni în cartiere, pieţe etc.);

Cod FO 53-01, ver. 3

De asemenea, la producerea unor situaţii deosebite: instituirea stării de urgenţă ori de asediu, declararea mobilizării sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare de natură să afecteze ordinea şi liniştea publică, funcţionarea normală a instituţiilor de interes public sau privat despre care ia la cunoştinţă, direct sau prin mijloace de informare din media, funcţionarul public este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte stabilite, fără a aştepta altă înştiinţare (chiar dacă se află în concediu de odihnă, învoiri, recuperări sau alte situaţii);

8. Transformarea următoarelor posturi – functii publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în grad profesional:

- 1 post de CONSILIER, clasa I, grad profesional principal în 1 post de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior.

- 3 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal în 3 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa I, grad profesional superior.

- 4 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa I, grad profesional asistent în 4 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal.

- 9 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa III, grad profesional principal în 9 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa III, grad profesional superior.

- 6 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa III, grad profesional asistent în 6 posturi de POLIŢIST LOCAL, clasa III, grad profesional principal.

9. Având în vedere complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul Biroului Dispecerat şi Control Acces, pentru creşterea gradului de reacţie în prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional pe raza de competenţă, în vederea prevenirii şi combaterii faptelor ilegale, se impune reorganizarea Biroului Dispecerat şi Control Acces. Astfel, Biroul Dispecerat şi Control Acces îşi schimbă denumirea în Serviciul Dispecerat şi Control Acces care va prelua întregul personal al biroului (1 post de sef birou + 12 posturi de poliţişti locali), va fi subordonat direct Directorului Executiv Adjunct 2 şi va funcţiona cu 1 post de şef serviciu + 12 posturi de poliţişti locali. Deoarece atribuţiile aferente funcţiei publice nu se modifică în proporţie de peste 50 %, ca urmare a reorganizării, toţi funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice conform art. 3, lit. f) şi art. 100, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare iar şeful Biroului Dispecerat şi Control Acces va fi numit în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul Dispecerat şi Control Acces, conform art. 3, lit. f) şi art. 100, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara are în prezent un număr de 356 posturi, avizate şi

aprobate conform H.C.L. nr. 7/02.02.2016, din care 332 posturi sunt ocupate şi 24 posturi vacante (3 funcţii publice de conducere şi 21 funcţii publice de execuţie).

În urma discuţiei avute cu domnul Primar, s-a stabilit ca în cadrul instituţiei să existe în prezent doar un număr de 40 de posturi vacante. Astfel, în aceste condiţii, vor fi înfiinţate un număr de 16 posturi noi vacante (24 posturi vacante existente + 16 posturi nou înfiinţate = 40 posturi vacante).

Menţionăm că din totalul de 16 posturi propuse pentru înfiinţare, un număr de 15 posturi (94 %) sunt destinate pentru a desfăşura activităţi efectiv pe teren, în domeniul ordinii publice.

Ca urmare a modificărilor propuse, respectiv înfiinţarea a 16 posturi noi vacante, numărul total de posturi pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara va fi de 372 posturi încadrându-ne în numărul maxim de posturi stabilit pentru ordonatorul principal de credite, Primăria Municipiului Timişoara.

În acest sens, la rectificarea bugetară din cursul anului 2016, vor fi propuse pentru aprobare cheltuieli de personal pentru cele 16 posturi vacante nou înfiinţate.

Cod FO 53-01, ver. 3

Precizăm că în bugetul instituţiei sunt prevăzute şi aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere considerentele expuse propunem modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform anexei nr. 1 şi nr. 2, părţi integrante din prezentul referat.

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN Şef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Şef Birou Juridic, C.j. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

Red.: R.V.