keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 336/31.07.2015 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 336/31.07.2015
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.5600/22.07.2015 al Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului " CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA", de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 2: Paza şi protecţia obiectivului prevăzut la art. 1, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim temporar, zilnic intre orele 20.00-08.00.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_aprob_paza_TIC_.pdf

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Municipiul Timişoara CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU Se aprobă PERSOANE FARA ADAPOST CU Primar CANTINA SOCIALA NICOLAE ROBU Nr.5600/22.07.2015

REFERAT privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE

URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază

Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara este un serviciu public de asistenta sociala , acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis prin decizia nr.411din 25.11.2013, aflata in subordinea Consiliului Local Timisoara, infiintat in baza HCL nr.582/09.12.2014. Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost cu Cantină Socială Timişoara a derulat proiectul social:, REABILITAREA/MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL TIMIŞOARA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FARA ADĂPOST" - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. — „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere. Axa prioritară 1 pe care l-a inaugurat in data de 14 iulie 2015. Tinand cont de prevederile contractului de finantare nr.3696 din 1 aprilie 2013 semnat de catre domnul Primar Nicolae ROBU, precum si de conflictul latent existent alimentat de locatarii blocurilor din jurul centrului . Având în vedere agresivitatea cunoscuta a unora dintre beneficiarii centrului , pentru descurajarea oricaror forme de violenta, pentru prevenirea distrugerilor de orice fel ca si pentru interventia prompta in cazul producerii de acte antisociale , va rugam a aproba un post de paza din partea Politiei Locale pentru a asigura ordinea publica in centru si in perimetrul acestuia. Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi dispoziţiile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010, dispoziţiile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, precum şi HCLMT nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de HCLMT nr. 213/2013,

PROPUNEM: - aprobarea preluării şi asigurării pazei şi protecţiei obiectivului „CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA “ situat pe str. Telegrafului nr.8, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; - paza şi protecţia obiectivului, prevăzut mai sus, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim temporar , zilnic intre orele 20.00- 08 .00.

Director Pt. Secretar, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Ioan Cojocari

Jr.Rodica COJAN Avizat juridic, Cons. jur.Sandra URSEI

             FO 53‐02  Ver.1