keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 143/25.03.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C", situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 143/25.03.2014
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C", situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 6966/18.03.2014 al Direcţiei Dezvoltare Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/12.02.2014;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C", situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 2: Paza şi protecţia obiectivului, prevăzut la art. 1, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim de permanenţă - 24 de ore din 24 de ore, până la finalizarea proiectului şi desemnarea unui administrator al obiectivului.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Primar Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională Biroul Generare Proiecte NICOLAE ROBU SC 2014 – 6966/18.03.2014

REFERAT privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului “Infrastructura Regională

de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C”, situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului

Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Proiectul "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C" vizează încurajarea dezvoltării afacerilor prin realizarea unei structuri de sprijin pentru afaceri şi pentru dezvoltarea antreprenoriatului, în sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii. În valoare totală de 19.159.203,27 lei, proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere”, având perioadă totală de implementare de 34 de luni, începând cu luna iulie a anului 2011. Implementarea proiectului a constat în construirea, pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, a unui imobil în municipiul Timişoara în regim D+P+4E, cu o suprafaţă desfăşurată de 6.311,75 mp şi o suprafaţă utilă totală de 5.489 mp în vederea găzduirii unei structuri de sprijinire a afacerilor în domeniul IT&C, menită să contribuie la sprijinirea IMM-urilor aflate în faza demarării şi/sau consolidării afacerilor lor, şi asigurarea dotărilor necesare şi a serviciilor de suport pentru firmele incubate, care vor contribui la reducerea cheltuielilor indirecte ale acestora, în vederea creşterii competitivităţii lor pe piaţă. Clădirea este amplasată pe o parcelă de 7.156 mp delimitată de rambleul căii ferate, pasajul Jiul, Calea Circumvalaţiunii şi staţia de carburanţi MOL. Lucrările au fost finalizate la data de 30.01.2014, iar la data de 21.02.2014 au fost recepţionate lucrările, condiţionat de efectuarea unor lucrări de remediere. Termenul de finalizare a acestor remedieri este 24.03.2014, dată la care constructorul va preda clădirea Municipiului Timişoara. Totodată, Centrul de afaceri va fi dotat cu mobilier şi cu echipamente specifice. Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de aproximativ 16.870.194,41 lei, TVA inclus, din care valoarea clădirii este de aproximativ 16.199.889,95 lei, TVA inclus, iar valoarea echipamentelor, dotărilor este de aproximativ 670.304,46 lei, TVA inclus. Drept urmare, de la data intrării obiectivului, situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, în posesia Municipiului Timişoara şi până la finalizarea proiectului şi desemnarea unui administrator, paza obiectivului cade în sarcina Municipiul Timişoara care va trebui să asigure paza acestuia în regim de permanenţă, 24 din 24 de ore. Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi dispoziţiile art. 6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010, dispoziţiile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi HCLMT nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de HCLMT nr. 213/2013,

             FO 53‐02  Ver.1 

 

PROPUNEM: - aprobarea preluării şi asigurării pazei şi protecţiei obiectivului “Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C”, situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; - paza şi protecţia obiectivului, prevăzut mai sus, aparţinând Municipiului Timisoara, se asigură gratuit, în regim de permanenţă - 24 din 24 de ore, până la finalizarea proiectului şi desemnarea unui administrator al obiectivului.

Director Direcţia Dezvoltare Pt. Secretar, Arh. Aurelia Junie Simona Drăgoi Şef Serviciu P.F.L.R.N. Ing. Gabriela Bica

Biroul Generare Proiecte Ec. Daniela Ghinea

Şef Serviciu P.F.I. Ing. Magdalena Nicoară

Manager de proiect, Ec. Cristian Gherghe

Întocmit Cons. Maria Pantić-Telbis

Avizat juridic,

Cons. jur. Daniela Ştefan