keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 437/16.10.2015 privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului Centru de comandă şi control, din cadrul Proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video", situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 437/16.10.2015
privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului Centru de comandă şi control, din cadrul Proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video", situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-27170/14.10.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 pentru finanţarea ,,Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. 1 şi art. 10 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/22.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010, privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului Centrul de comandă şi control, din cadrul Proiectului ,,Trafic management şi siguranţa circulaţiei", situat în Timişoara, Str. Iuliu Maniu, nr. 29 de către Direcţia Poliţia Locală Timişoara.

Art.2: Paza şi protecţia obiectivului mai sus amintit se asigură gratuit, între orele 00:00-24:00, până la finalizarea proiectului şi predarea către administratorul obiectivului desemnat/selectat.

Art 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Universităţii "Politehnica" Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

REFERAT privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului Centru de comandă

şi control, din cadrul Proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video”, situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29

Obiectivul de investiţii „Trafic Management şi supraveghere video” este inclus în cadrul

poiectelor prioritare pentru atragerea de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale în

cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării

durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri

integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere.

În conformitate cu Calendarul activităţilor şi Calendarul achiziţiilor publice din Cererea

de finanţare aprobată a fost atribuit Contractul de furnizare nr. 99/23.04.2015 asocierii formate

din: S.C. SWARCO TRAFFIC ROMANIA S.R.L. lider, S.C. AVITECH CO. S.R.L. asociat

1, SWARCO MIZAR S.P.A. asociat 2. Obiectul principal al contractului constă în furnizarea,

instalarea, punerea în funcţiune a unui sistem de supraveghere şi management al traficului în

Municipiul Timişoara, în conformitate cu documentaţia tehnică, caietul de sarcini, cu

respectarea reglementărilor legale în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Sistemul propus prin intermediul prezentului proiect are în vedere rezolvarea

problemelor de trafic, propunandu-şi să crească siguranţa rutieră în Timişoara şi să scadă

numărul de accidente, îmbunătăţind siguranţa rutieră generală. Astfel, intersectiile vor fi

echipate cu sisteme moderne şi rezistente care vor permite identificarea în timp real a valorilor

de trafic, comunicarea între intersecţii, modificarea în funcţie de valorile de trafic a timpilor de

semaforizare pentru o bună fluenţă a circulaţiei autovehiculelor, în vederea optimizării traficului

şi realizării unei semaforizări conforme cu normele europene. Sistemul de management al

traficului si supraveghere video va fi gestionat la nivelul unui Centru de Comanda si Control

Integrat care va fi amplasat într-o cladire special construită, amplasata la adresa Bd. Iuliu Maniu

nr. 29, Timisoara, jud. Timis.

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

Având în vedere că Centrul de comandă şi control va fi dotat cu echipamente

achiziţionate din fonduri nerambursabil UE este necesară supravegherea zonei acestui obiectiv

din cadrul proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video”, complementar pazei

asigurate de firma desemnată câştigătoare, pentru descurajarea unor acţiuni de vandalizare

şi/sau jaf a spaţiului în cauză, considerată cu risc sporit în acest sens.

Având în vedere cele prezentate , propunem:

1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe supravegherea de către

Poliţia Locală a zonei obiectivului Centru de comandă şi control, începând cu data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.

2. Supravegherea obiectivului mai sus amintit se asigură gratuit, între orele 00:00-24:00, până

la finalizarea proiectului.

P. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA SANDA GREBLA

AVIZAT JURIDIC,