keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/04.12.2012 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 230/04.12.2012
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 41.799 /27.11.2012 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Luând în considerare Decizia Civilă Nr. 699/20.03.2012 şi cele 28 sentinţe civile, cu numerele: 1287-1289/2012, 1411/2012, 1412/2012, 1494-1496/PI/CA/2012, 1516-1520/PI/CA/2012, 1578-1580/2012, 1885-1892/2012, 1904-1907/2012.
Conform Avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1665183/2012;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin(2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa 1 şi Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2012 şi Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr. 194/23.11.2012 .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Locală Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ŢOANCĂ RADU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_1.pdf

A P R O B Primar

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ____ / __________

NICOLAE ROBU

Direcþia Poliþiei Locale Timiºoara

ORGANIGRAMÃ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

1

Direcþia Poliþiei Locale Timiºoara

Consiliul Local al Municipiului Timiºoara

1+8

BIROUL Juridic

1+5

1+5+1

SERVICIUL Resurse Umane

BIROUL Comunicare, Relaþii cu Publicul ºi Registraturã

1

COMPARTIMENT Audit Public Intern

AªOI RMI A

T

1

SERVICIUL Ordine Publicã

B IR

O U

L (S

e c

þi a

) 2

O rd

in e

P u

b li c

ã

B IR

O U

L (S

e c

þi a

) 1

O rd

in e

P u

b li c

ã

SERVICIUL Circulaþie Rutierã

B IR

O U

L D

is p

e c

e ra

t º

i In

te rv

e n

þi i R

a p

id e

B IR

O U

L B

lo cã

ri -R

id ic

ãr i

A u

to A

b an

d o

n at

e

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1+71+54

C O

M P

A R

T IM

E N

T L

o g

is ti

c A

d m

in is

tr a

ti v

S E

R V

IC IU

L P

a zã

O b

ie c

ti v

e

S E

R V

IC IU

L F

in a

n c

ia r-

C o

n ta

b il it

a te

º i A

c h

iz iþ

ii P

u b

li c

e

6

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Total posturi din care: - funcþii publice de conducere -

funcþii publice de executie -

funcþii contractuale de conducere -

funcþii contractuale de execuþie -

funcþii contractuale de deservire

3

1 250 17

329

58

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c þi

a M

e d

iu lu

i

S E

R V

IC IU

L D

is c

ip li n

a î n

C o

n s

tr u

c þi

i º

i A

fi º

a j S

tr a

d a

l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c

þi e

C o

m e

rc ia

1+71+71+81+251+131+501+75

1+281+11

  • Page 1

Atasament: Anexa_2.pdf

Nr.posturi Cls. Grad

1 Director executiv S 1 II 1 0 2 Director executiv adjunct S 3 II 2 1 3 Sef serviciu S 7 II 6 1 4 Şef birou S 6 I 6 0

17 15 2

5 Auditor S 1 I superior 0 1 6 Auditor S 0 I principal 0 0 7 Consilier S 5 I superior 4 1 8 Consilier S 7 I principal 7 0 9 Consilier S 5 I asistent 5 0

10 Consilier S 0 I debutant 0 0 11 Consilier juridic S 1 I superior 1 0 12 Consilier juridic S 2 I principal 1 1 13 Consilier juridic S 0 I asistent 0 0 14 Consilier juridic S 0 I debutant 0 0 15 Politist local S 7 I superior 6 1 16 Politist local S 6 I principal 6 0 17 Politist local S 23 I asistent 23 0 18 Politist local S 1 I debutant 0 1 19 Referent M 5 III superior 5 0 20 Referent M 1 III principal 1 0 21 Referent M 0 III asistent 0 0 22 Referent M 0 III debutant 0 0 23 Politist local M 71 III superior 68 3 24 Politist local M 71 III principal 68 3 25 Politist local M 44 III asistent 24 20 26 Politist local M 0 III debutant 0 0

250 219 31 Total functii publice 267 234 33

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 27 Sef serviciu S 1 II 1 0 28 Sef birou S 0 I 0 0

C.2 Functii personal contractual executie Treapta 29 Referent M 1 IA 1 0 30 Administrator M 1 I 0 1 31 Guard GM 54 54 0 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 1 0 33 Arhivar M 1 1 0

34 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 1 0 35 Ingrijitor GM 2 2 0

62 61 1 329 295 34 329 295 34

Număr total posturi 329

1. Funcţii publice 267 - de conducere 17 - de execuţie 250 2. Personal contractual 62 - de conducere 1 - de execuţie 58 - de deservire 3

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORU SPĂTARU 

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

Jr. IOAN HADA

APROB PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

DIRECTIA POLITIEI LOCALE

Vacante Ocupate

Funcţia publică/Post contr

Total functii publice de conducere

C.3 Functii contractuale de deservire

NICOLAE ROBU

din care :

A . Functii publice de conducere

B. Functii publice de executie

Total functii publice de executie

D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA Total personal contractual

TOTAL GENERAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. ………………….../………………......

Denumirea funcţiei Nivel studiiNr.crt

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr.41799 data 27.11.2012 APROB, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT Privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

În conformitate cu prevederile Legii poliţiei locale nr.155/2010 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.441/20.12.2010 prin care s-a înfiinţat Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – instituţie publică de interes local cu personalitate juridică prin reorganizarea fostei Poliţii Comunitare Timişoara.

Anterior acestei Hotărâri, în anul 2010 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.331/03.08.2010 (prin care s-a reorganizat fosta Poliţie Comunitară) în vederea aplicării măsurilor impuse de O.U.G nr. 63/2010 prin care au fost reduse posturile vacante şi s-au disponibilizat efectiv 34 de functionari publici – foşti agenţi de Poliţie Comunitară.

În urma soluţionării dosarului nr.7627/30/2010 având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.331/2010, Curtea de Apel Timişoara a admis recursul formulat de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi prin Decizia Civilă nr.699/2012 a dispus anularea Hotărârii Consiliului Local. nr.331/2010 (şi H.C.L. nr.330/2010 – referitor la aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Timişoara), cu toate că instanţa de fond (Tribunalul Timiş) a susţinut legalitatea acestora.

De asemenea un număr de 28 funcţionari publici (foşti agenţi de Poliţie Comunitară), nemulţumiţi de măsura concedierii, au formulat cereri la instanţa de judecată, solicitând anularea Dispoziţiilor de eliberare din funcţia publică, reintegrarea în funcţia publică deţinută anterior şi obligarea la plata tuturor drepturilor salariale de la data emiterii dispoziţiilor şi până la reîncadrarea efectiv în funcţia publică deţinută anterior.

Tribunalul Timiş, secţia de Contencios administrativ şi fiscal a admis cererea reclamanţilor: Bute Vasile, Cocia Dorel, Urs Daniel, Varga Stelian-Ilie, Bucur Gheorghe, Dumitraşcu Ioan-Viorel, Giurgiu Marius, Sarca Nelu-Dorel, Rusu Ionuţ-Dan, Petrişor Mircea, Falub Claudiu-Horaţiu, Koska Raul-Alexandru, Jurchiţa Iulian, Michnea Gheorghe, Nănuţ Marius, Chiţan Radu-Alexandru, Bizău Emanuel-Alin, Doban Lucian-Ioan, Laşcu Ovidiu-Lucian, Cornea Corneliu-Sebastian, Nica Eugen- Andrei, Cheverşan Svetislav, Morariu Gheorghe, Sîrbu Ioan-Flavian, Dăianu Ion, Radu Petru, Ulmet Gheorghe, Popa Ionuţ-Marius (foşti agenţi de Poliţie Comunitară), iar prin sentinţele civile nr.1287- 1289/2012; 1411/2012; 1412/2012; 1494/PI/CA – 1496/PI/CA/2012; 1516/PI/CA - 1520/PI/CA/2012; 1578-1580/2012; 1885-1892/2012; 1904-1907/2012 a hotărât anularea Dispoziţiilor de acordare a preavizului şi de eliberare din funcţia publică, reintegrarea în funcţia publică deţinută anterior şi obligă pârâtul (Direcţia Poliţiei Locale Timişoara) la plata tuturor drepturilor salariale de la data emiterii dispoziţiilor şi până la reintegrarea efectivă.

NU TA nina

Cod FP 53-01, ver. 1

Instanţa de judecată a motivat faptul că întrucât actul principal care a stat la baza emiterii dispoziţiilor contestate de reclamant a fost anulat (Hotărârea Consiliului Local nr.331/2010) prin Decizia civilă nr.699/2012 – irevocabilă pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, se impune, ca o firească consecinţă, şi anularea actelor subsecvente.

Recursul formulat de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a fost respins ca nefondat , iar prin Decizia civilă nr. 3823/2012 a Curţii de Apel Timişoara, hotărârea instanţei de fond a rămas definitivă şi irevocabilă .

Având în vedere că obligaţia de executare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile revine, în conformitate cu dispoziţiile art.22-26 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, instituţiei căreia îi este opozabilă, în speţă Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, este absolut obligatorie reintegrarea celor 28 de functionari publici (foşti agenţi de Poliţie Comunitară) în funcţia publică specifică de poliţist local, în clasa şi gradul profesional deţinut anterior.

În momentul actual în structura organizatorică a instituţiei există 34 posturi vacante din care 5 posturi aferente funcţiilor publice generale, 22 posturi aferente funcţiei publice specifice de poliţist local şi 7 posturi de personal contractual.

Precizăm că punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile de reintegrare a celor 28 funcţionari publici (poliţişti locali) nu presupune depăşirea numărului maxim de posturi stabilit conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Reintegrarea personalului disponibilizat presupune existenţa în organigrama instituţiei a funcţiilor publice specifice de poliţist local – potrivit Legii nr.155/2010 – a poliţiei locale (agent comunitar potrivit Hotărârii de Guvern nr.2245/2004), de acelaşi nivel, respectiv categorie, clasa şi grad profesional.

În vederea reintegrării tuturor poliţiştilor locali este necesară modificarea unor funcţii, mutarea acestora precum şi transformarea unor posturi de personal contractual (guard) în funcţia publică de poliţist local.

Având în vedere considerentele expuse, propunem următoarele modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale, respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează:

- un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent şi un post de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal se transformă în două posturi de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent la Biroul (secţia) 1 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent şi un post de poliţist local clasa III gradul profesional principal de la Biroul blocari ridicari şi auto-abandonate se transformă în două posturi de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent şi se mută la Biroul (Secţia) 2 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal de la Biroul (Secţia) 1 Ordine Publică se transformă într-un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant şi se mută la Biroul (Secţia) 2 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa III gradul profesional principal de la Serviciul Circulaţie Rutieră se transformă într-un post de poliţist local clasa III gradul profesional asistent şi se mută la Biroul (secţia) 2 Ordine Publică; - două posturi de poliţist local, clasa III gradul profesional asistent de la Biroul Blocări ridicari si Auto-abandonate se mută la Biroul (secţia) 2 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior de la Biroul (Secţia) 2 Ordine Publică se mută la Biroul (Secţia) 1 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent de la Biroul Dispecerat şi Intervenţii rapide se tranformă într-un post de poliţist local, clasa III gradul profesional asistent şi se mută la Biroul (Secţia) 2 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior se mută de la Biroul (Secţia) 2 Ordine Publică la Biroul (Secţia) 1 Ordine Publică; - un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior se transformă într-un post de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent la Serviciul Inspecţie Comercială;

Cod FP 53-01, ver. 1

- două posturi de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în două posturi de poliţist local, clasa III gradul profesional asistent la Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj stradal; - două posturi de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent şi un post de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior se transformă în trei posturi de poliţist local, clasa III gradul profesional principal la Serviciul Protecţia Mediului; - şase posturi de personal contractual (guarzi) de la Serviciul Pază Obiective se transformă în şase posturi de poliţist local, clasa III gradul profesional asistent şi se mută la Biroul (Secţia) 1 Ordine Publică.

Prin adresa nr.1665183/2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. Menţionăm că în proiectul de buget al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara pe anul 2013 au fost prevăzute la Capitolul Cheltuieli de personal sumele necesare pentru salariile personalului reintegrat precum şi pentru plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi băneşti. Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara - Anexele nr.1, 2 la prezentul referat.

Director Executiv, Sef Serviciu Resurse Umane,

Jr. SPATARU DORU Jr. HADA IOAN

Sef Birou Juridic,

C.J. BLAJIN MARIN