keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 383/22.09.2015 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 383/22.09.2015
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.6117/26.08.2015 al Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost cu Cantina Socială Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. (6) lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvenului nr. 1.332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013, precum si prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.336/31.07.2015 - privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă efectuarea pazei si protectiei obiectivului " CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA", de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara, in regim permanent (24 ore/24 ore, 7/7 zile).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-mediea locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat__asigurare_paza_2015.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PTR. PERSOANE

FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

e-mail: [email protected]

Nr.6117/26.08.2015 APROBAT,

PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT privind asigurarea pazei si protectiei obiectivului Centrul Social pentru Persoane fara Adapost

cu Cantina Sociala Timisoara, de catre personalul contractul (guarzi) din cadrul Serviciului Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara in regim permanent

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara este un serviciu public de asistenta sociala, acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis prin Decizia nr.411 din 25.11.2013, aflata in subordinea Consiliului Local Timisoara, infiintat in baza HCL nr.582/09.12.2014.

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara a derulat proiectul social: „REABILITAREA/MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL TIMISOARA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST” – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere. Axa prioritara 1 pe care l-a inaugurat in data de 14 iulie 2015.

Tinand cont de prevederile contractului de finantare nr.3696 din 1 aprilie 2013 semnat de catre domnul Primar Nicolae ROBU, precum si de conflictul latent existent alimentat de locatarii blocurilor din jurul centrului. Avand in vedere agresivitatea cunoscuta a unora dintre beneficiarii centrului, pentru descurajarea oricaror forme de violenta, pentru prevenirea distrugerilor de orice fel ca si pentru interventia prompta in cazul producerii de acte antisociale, va rugam a aproba un post de paza din partea Politiei Locale pentru a asigura ordinea publica in centru si in perimetrul acestuia.

- Avand in vedere cele expuse mai sus, precum si dispozitiile art.6, lit.h, din Legea Politiei Locale nr.155/22.07.2010, dispozitiile art.22 din Hotararea Guvernului nr.1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, precum si HCLMT nr.441/20.12.2010 privind infiintarea institutiei publice de interes local cu personalitate juridica – Directia Politiei Locale Timisoara, aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare, modificata de HCLMT nr.213/2013, alaturi de prevederile HCL nr.336/31.07.2015 prin care a fost aprobata preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului „CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA” situat pe Str.Telegrafului nr.8, apartinand Municipiului Timisoara, gratuit de catre personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara.

PROPUNEM:

- Aprobarea efectuarii pazei si protectiei obiectivului, prevazut mai sus, apartinand Municipiului Timisoara in regim permanent (24 ore/24 ore, 7 zile /7 zile).

DIRECTOR Centrul Social de Urgenta pentru Pt. Secretar,

Persoane fara Adapost SIMONA DRAGOI jr.RODICA COJAN Avizat juridic Serviciu Juridic PMT jr. Ursei Sandra Ana-Maria jr.Gabriela Iova

FO 53-02, ver.1

Csu