keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 285/25.06.2015 privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului "Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", situat în Timişoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 285/25.06.2015
privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului "Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", situat în Timişoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-15604/15.06.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 235/28.06.2011 - privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 pentru finanţarea proiectului "Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AUTOMOTIVE", cod SMIS 39375;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 - privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 2015/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă supravegherea de către Poliţia Locală a zonei obiectivului "Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", situat în Timişoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Universităţii "Politehnica" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SC2015-15604/15.06.2015

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului “Centru Regional

de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, situat în Timişoara, Parc

Industrial Freidorf, str. Paul Morand.

Având în vedere că echipamentele de lucru care fac parte din dotarea Centrului Regional de

Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive , constând în:

- Centru de prelucrare cu comandă numerică;

- Strung cu comandă numerică;

- Scule şi maşini;

- Maşină de injecţie;

- Maşină de măsurat în coordonate,

au o valoare foarte mare de 3.938.896,00 lei iar finalizarea proiectului are loc în data de

22.08.2015, este necesară supravegherea zonei acestui obiectiv, complementar pazei asigurate

de firma constructoare, pentru descurajarea unor acţiuni de vandalizare şi/sau jaf în zona în

cauză, considerată cu risc sporit în acest sens.

Având în vedere cele prezentate , propunem:

1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe supravegherea de către

Poliţia Locală a zonei obiectivului “Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor

în Sectorul Automotive”, situat în Timişoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand,

începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

2. Supravegherea obiectivului mai sus amintit se asigură gratuit, între orele 00:00-24:00, până

la finalizarea proiectului şi predarea către administratorul obiectivului desemnat/selectat.

Înaintăm pentru analiză , avizare şi aprobare proiectul în cauză.

Director Direcţia Economică, Pentru Secretar, Smaranda Haracicu Simona Drăgoi

Director Executiv Direcţia Dezvoltare, Aurelia Junie

Şef Serviciu PFI, Ing. Magdalena Nicoară

Manager Proiect Intocmit, Inspector de Specialitate Anca Mocanu Asistent de Proiect Avizat Juridic, Daniela Ştefan