keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 54/24.07.2012 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 54/24.07.2012
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 17467/20.07.2012 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/2012 - privind constituirea Comisiei Local de Ordine Publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.a) , d), alin.3 lit.b) si alin.(6) lit. a) pct 7 , precum si alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică prin introducerea în componenţa comisiei a doi noi membri, respectiv a doi consilieri locali, astfel comisia locală va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara;
Membri : - Comisar şef Sabin Bogoşel - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Doru Spătaru - Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara;
- Dorel Bogluţ - consilier local;
- Traian - Constantin Stoia - consilier local;
- Constantin - Ştefan Sandu - consilier local;
- Octavian Mircea Purceld - consilier local;
- Andrei - Romulus Petrişor - consilier local;


Art.2: Se aprobă completarea art.5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/26.06.2010 Regulament privind modul de funcţionare a comisiei locale de Ordine Publică, astfel: "art.5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timişoara are următoarea componenţă:

Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara;
Membrii: - Comisar şef Sabin Bogoşel - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Doru Spătaru - Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara;
- Dorel Bogluţ - consilier local;
- Traian - Constantin Stoia - consilier local;
- Constantin - Ştefan Sandu - consilier local;
- Octavian Mircea Purceld - consilier local;
- Andrei - Romulus Petrişor .- consilier local."


Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                                                         Cod FP 53-01,Ver.1

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. ______________ din 19.07.2012 SC2012 – ________ din__________2012

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

R E F E R A T

pentru completarea HCL nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică

Ca urmare a înfiinţării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara prin Hotărârea

Consiliului Local nr.441/20.12.2010 în temeiul Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 în scopul exercitării atributiilor privind apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanei, proprietătii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 la nivelul Consiliului Local al Mun. Timişoara s-a constituit Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ şi s-a aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei locale.

În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 155/2010 ce statuează că: ,, (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti unde functionează politia locală se organizează si functionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism consultativ. (2) Comisia Locală este constituită, după caz din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, seful unitătii/structurii teritoriale a Politiei Române sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitătii administrativ teritoriale si 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnati de autoritatea deliberativă”, prin Hotărârea Consiliului Local al

                                                                                                                                                         Cod FP 53-01,Ver.1

Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 s-a constituit comisia locală de ordine publică, având următoarea componenţă:

Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Comisar şef Sabin Bogoşel – Şeful Poliţiei Municipiului

Timişoara; - Ioan Cojocari – Secretarul Municipiului Timişoara; - Doru Spătaru – Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara; - Dorel Bogluţ - consilier local; - Traian – Constantin Stoia - consilier local; - Constantin – Ştefan Sandu - consilier local; Având în vedere complexitatea atribuţiilor conferite de lege poliţiei locale în

domeniile sale de activitate, respectiv ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, precum şi importanţa atribuţiilor conferite de dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 155/2010 comisiei locale de ordine publică în ceea ce priveşte activitatea, organizarea şi funcţionarea poliţiei locale.

Pentru a asigura un echilibru în luarea deciziilor în cadrul comisiei locale de ordine publică cu privire la activitatea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, propunem completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică prin introducerea în componenţa comisiei a doi noi membri, respectiv a doi consilieri locali.

Astfel, Comisia Locală de Ordine Publică va avea următoarea componenţă:

Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Comisar şef Sabin Bogoşel – Şeful Poliţiei Municipiului

Timişoara; - Ioan Cojocari – Secretarul Municipiului Timişoara; - Doru Spătaru – Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara; - Dorel Bogluţ - consilier local; - Traian – Constantin Stoia - consilier local; - Constantin – Ştefan Sandu - consilier local; - ______________________ - consilier local; - ______________________ - consilier local; De asemenea propunem completarea art.5 din Anexa la HCL nr. 15/26.06.2010

Regulament privind modul de funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică, astfel: ,,art.5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timişoara are următoarea componenţă:

                                                                                                                                                         Cod FP 53-01,Ver.1

Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Comisar şef Sabin Bogoşel – Şeful Poliţiei Municipiului

Timişoara; - Ioan Cojocari – Secretarul Municipiului Timişoara; - Doru Spătaru – Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara; - Dorel Bogluţ - consilier local; - Traian – Constantin Stoia - consilier local; - Constantin – Ştefan Sandu - consilier local; - _____________________ - consilier local; - _____________________ - consilier local. ” DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ÎNTOCMIT C.J. BLAJIN MARIN AVIZAT JURIDIC