keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/20.05.2014 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 210/20.05.2014
privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 24752 din 17.04.2014 al Directiei Politiei Locale Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Ordinului comun al M.D.R.A.P./M.F.P. nr. 83/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în Tabelul nr. 2 din Anexă la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 şi Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş nr. 3791/S3/24.02.2014;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică si se aprobă Organigrama si Statul de functii ale Directiei Politiei Locale Timisoara, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa nr.1 si Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 535/22.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Politiei Locale Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

A P R O B

Primar Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _______________

NICOLAE ROBU

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

ORGANIGRAMĂ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

1

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

1+7

BIROUL Juridic 1+5

SERVICIUL Resurse Umane

2

1

COMPARTIMENT Audit Public Intern

COMPARTIMENT Control Intern

1

1

SERVICIUL Ordine Publică

B IR

O U

L R

e c la

m a ti

i S

e s iz

a ri

B IR

O U

L P

o li ti

a

P ie

te lo

r

B IR

O U

L O

rd in

e P

u b

li c ă

S E

R V

IC IU

L C

ir c u

la ţi

e R

u ti

e ră

DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

1+71+491+119 1+8 1+10 1+17 1+7 1+35

C O

M P

A R

T IM

E N

T L

o g

is ti

c A

d m

in is

tr a ti

v

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

.I .M

. s i M

.C .

S E

R V

IC IU

L P

a z ă O

b ie

c ti

v e

S E

R V

IC IU

L F

in a n

c ia

r- C

o n

ta b

il it

a te

ş i A

c h

iz iţ

ii P

u b

li c e

2+7 1

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Total posturi din care: - funcţii publice de conducere -

funcţii publice de executie -

funcţii contractuale de conducere -

funcţii contractuale de execuţie -

funcţii contractuale de deservire

3

1 266

19

344

55

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c ţi

a M

e d

iu lu

i

S E

R V

IC IU

L D

is c ip

li n

a î n

C o

n s tr

u c ţi

i ş i

A fi

ş a j S

tr a d

a l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c

ţi e

C o

m e

rc ia

1+81+71+8

B IR

O U

L In

te rv

e n

ţi i

R a

p id

e

B IR

O U

L T ra

n s

p o

rt U

rb a

n

1+4+2 3

B IR

O U

L C

o m

u n

ic a

re ,

R e

la ţi

i c

u P

u b

li c

u l

ş i

R e

g is

tr a

tu ră

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

o n

s il

ie re

C e

ta te

n i

B IR

O U

L D

is p

e c

e ra

t ș

i C

o n

tr o

l A

c c

e s

1+15

  • Page 1

Atasament: ATT5JY81.pdf

A P R O B

Primar Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _______________

NICOLAE ROBU

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

ORGANIGRAMĂ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

1

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

1+7

BIROUL Juridic 1+5

SERVICIUL Resurse Umane

2

1

COMPARTIMENT Audit Public Intern

COMPARTIMENT Control Intern

1

1

SERVICIUL Ordine Publică

B IR

O U

L R

e c la

m a ti

i S

e s iz

a ri

B IR

O U

L P

o li ti

a

P ie

te lo

r

B IR

O U

L O

rd in

e P

u b

li c ă

S E

R V

IC IU

L C

ir c u

la ţi

e R

u ti

e ră

DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

1+71+491+119 1+8 1+10 1+17 1+7 1+35

C O

M P

A R

T IM

E N

T L

o g

is ti

c A

d m

in is

tr a ti

v

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

.I .M

. s i M

.C .

S E

R V

IC IU

L P

a z ă O

b ie

c ti

v e

S E

R V

IC IU

L F

in a n

c ia

r- C

o n

ta b

il it

a te

ş i A

c h

iz iţ

ii P

u b

li c e

2+7 1

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Total posturi din care: - funcţii publice de conducere -

funcţii publice de executie -

funcţii contractuale de conducere -

funcţii contractuale de execuţie -

funcţii contractuale de deservire

3

1 266

19

344

55

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c ţi

a M

e d

iu lu

i

S E

R V

IC IU

L D

is c ip

li n

a î n

C o

n s tr

u c ţi

i ş i

A fi

ş a j S

tr a d

a l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c

ţi e

C o

m e

rc ia

1+81+71+8

B IR

O U

L In

te rv

e n

ţi i

R a

p id

e

B IR

O U

L T ra

n s

p o

rt U

rb a

n

1+4+2 3

B IR

O U

L C

o m

u n

ic a

re ,

R e

la ţi

i c

u P

u b

li c

u l

ş i

R e

g is

tr a

tu ră

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

o n

s il

ie re

C e

ta te

n i

B IR

O U

L D

is p

e c

e ra

t ș

i C

o n

tr o

l A

c c

e s

1+15

  • Page 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. ............ din ................... APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea şi aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii

pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 s-a înfiinţat

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, au fost

aprobate Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 535/22.10.2013 Direcția

Poliției Locale Timișoara funcționează cu un număr de 338 posturi (306 posturi la care s-au adaugat

22 posturi preluate din aparatul de specialitate al primarului cu ocazia înființării Poliției Locale plus 10

posturi preluate din aparatul de specialitate al primarului în anul 2013, odată cu înființarea Biroului

Poliția Piețelor).

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010

pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare având în vedere Ordinul

comun nr. 83/206/2014 al M.D.R.A.P. și M.F.P. privind revizuirea mediei numărului de locuitori

prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, Instituția Prefectului județului Timiș prin

adresa nr. 3791/S3/24.02.2014 a comunicat Primăriei Municipiului Timișoara numărul maxim de

posturi stabilit conform prevederilor legale.

Având în vedere că populația Municipiului Timișoara la 01.01.2013, comunicată de I.N.S.S.E.,

a fost de 303.737 locuitori, numărul maxim de posturi stabilit conform O.U.G. nr. 63/2010 este de

1163 posturi (800 Primăria municipiului Timișoara) din care 304 posturi pentru Poliția Locală. În

aceste condiții, conform legii, instituția este obligată să reducă două posturi din organigramă.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, polițiștii locali au atribuții

de a menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță

publică al Municipiului Timișoara.

Cod FO 53-01, ver. 2

DGA a TLV Tod cent Li x Ta 9001 SSI

Situația operativă deosebit de complexă în domeniul transportului urban reclamă cu necesitate

desfășurarea unor activități cu caracter permanent privind:

- Menținerea ordinii și liniștii publice în stațiile de călători și în mijloacele de transport în

comun;

- Identificarea cerșetorilor, copiilor lipsiți de supraveghere, a persoanelor fără adăpost care

circulă în mijloacele de transport;

- Prevenirea și combaterea furturilor din buzunare și bagaje de la cetățeni, în stații și în

mijloacele de transport în comun;

- Prevenirea faptelor cu violență de orice fel, a furturilor, distrugerea mobilierului și a

instalațiilor din mijloacele de transport și stații.

- Identificarea persoanelor care exercită presiuni și proferează amenințări la adresa

conducătorilor auto, a vatmanilor sau a tehnicienilor de la inspecția titluri de călătorie.

În vederea prevenirii, combaterii și sancționării faptelor de natură infracțională și

contravențională ce se comit în mijloacele de transport în comun și în stațiile acestora, asigurarea unui

climat de siguranță al cetățenilor, conducerea Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv domnul

Primar, a solicitat înființarea Biroului Transport Urban încadrat cu polițiști locali care vor acționa

zilnic în mijloacele de transport în comun, pe traseele cu riscuri și vulnerabilități privind siguranța și

confortul cetățenilor.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

1. Reducerea a două posturi vacante de guard din cadrul Serviciului Pază Obiective. Astfel, în urma reducerii celor două posturi, Serviciul Pază Obiective va funcționa cu un număr de 50 de posturi.

2. Având în vedere că în prezent Direcția Poliției Locale Timișoara are posturi insuficiente în raport cu activitățile desfășurate în domeniile prevăzute de lege, apreciem că este necesar și oportun

înființarea unui compartiment specializat la nivel de birou, sens în care propunem înființarea Biroului

Transport Urban prevăzut cu 8 posturi (1 post de Șef Birou + 7 posturi de polițist local).

Menționăm că cele 8 posturi nou înființate se încadrează în numărul total de 1163 posturi

prevăzute și aprobate pentru ordonatorul principal de credite.

Ca urmare a acestor modificări propuse, respectiv de reducere a două posturi de guard și

înființarea a 8 posturi pentru Biroul Transport Urban, numărul de posturi al Direcția Poliției Locale

Timișoara va fi de 344 (304 + 40), care se încadrează în numărul maxim de posturi de 1163,

stabilit pentru ordonatorul principal de credite – Primăria Municipiului Timișoara, potrivit

legislației în vigoare.

3. Schimbarea denumirii Compartimentului Control în Compartiment Control Intern. 4. Având în vedere neocuparea în totalitate a posturilor vacante de polițist local scoase la

concursul organizat în perioada 10.02.2014 -13.02.2014 și în perioada 07.04.2014-10.04.2014,

propunem transformarea următoarelor posturi din structura funcțională a instituției: Cod FO 53-01, ver. 2

 4 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior, din cadrul

Biroului Ordine Publică se transformă în 4 posturi vacante de polițist local, clasa III,

grad profesional debutant, în cadrul Biroului Ordine Publică;

 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal și 1 post vacant

de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică

se transformă în 3 posturi vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant,

în cadrul Biroului Ordine Publică;

 1 post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Biroului

Intervenții Rapide se transformă într-un post vacant de polițist local, clasa I, gradul

profesional asistent, în cadrul Biroului Intervenții Rapide.

 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul

Compartimentului Control Intern se transformă într-un post vacant de consilier, clasa

I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Control Intern.

Transformarea acestor posturi nu implică creșterea numărului de posturi din structura

instituției.

Având în vedere considerentele expuse propunem modificarea şi aprobarea Organigramei și

Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timisoara, conform anexei nr.1 şi 2 parte integrantă

din prezentul referat.

Director Executiv Adjunct, SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN IOAN COJOCARI Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA

Consilier, VIOLANDA NICOLAE

Avizat juridic, Red.: V.N.

Cod FO 53-01, ver. 2