keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 15/26.06.2012
privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC 2012 - 14868/21.06.2012 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.28 şi art.29 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.a) , d), alin. 3 lit.b) si alin.(6) lit. a) pct. 7 , precum si alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei Locale de Ordine Publică, denumită în continuare comisia locală, organism cu rol consultativ, în următoarea componenţă:
Preşedinte: - Nicolae Robu- Primarul Municipiului Timişoara;
Membri : - Comisar şef Sabin Bogoşel - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Doru Spătaru - Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara;
- Dorel Bogluţ - consilier local;
- Traian - Constantin Stoia - consilier local;
- Constantin- Ştefan Sandu - consilier local;

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei locale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Comisia locală are următoarele atribuţii;
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Art.4: Secretariatul comisiei locale va fi asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate a primarului.

Art.5: Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Art.6: La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.26/25.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică;

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod.FP53‐01,ver.1 

RED.M.D./2ex

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. 1976 din 21.06.2012 SC2012 – 14868 din 21.06.2012

                                                                                     

              APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

R E F E R A T PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ     Prin Legea nr. 155/12.07.2010 la nivelul fiecărei localități s-a înființat Poliția Locală

Timișoara, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.441/20.12.2010 a fost înființată Direcția Poliției Locale în temeiul Legii nr. 155/2010, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 din Legea nr. 155/2010 se statuează „că la nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraș, municipiu și sector al municipiului București unde funcționează poliția locală se organizează și funcționează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, denumită în continuare comisia locală, care este un organism consultativ”. Conform prevederilor exprese din alin. 2 al aceluiași articol al actului normativ, din componența comisiei locale de ordine publică vor face parte: primarul, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul unității administrativ teritoriale și 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă a administrației publice locale.

Comisia urmează să își desfășoare activitatea în baza unui regulament propriu, anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Cod.FP53‐01,ver.1 

RED.M.D./2ex

Potrivit dispoziţiilor art. 29 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, comisia locală are următoarele atribuţii: 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; c)elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual; d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei ublice la nivelul

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, iar secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

În concluzie, propunem adoptarea unei hotărâri de consiliu privind aprobarea înființării Comisiei locale de ordine publică și stabilirea componenței acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.26/25.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.  

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ÎNTOCMIT C.J. MURI DACIANA     AVIZAT JURIDIC

Atasament: Regulament.pdf

1

ANEXĂ LA H.C.L. Nr.______/____

R E G U L A M E N T

privind modul de funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. La nivelul Municipiului Timişoara se constituie prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Comisia Locală de Ordine Publică denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

Art.2. Comisia Locală funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 şi ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei Direcţiei Poliţiei Locale. Art. 3. Atribuţiile Comisie Locale sunt prevăzute de Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010.

Art.4. Comisia Locală asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurarii unui climat de siguranţă şi securitate publică.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timişoara are următoarea componeţă:

Preşedinte: - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Secretarul Municipiului Timişoara;

- Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara; - Directorul executiv al Poliţiei Locale Timişoara. - ______________ - consilier local; - ______________ - consilier local; - ______________ - consilier local;

Art. 6. Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

2

CAPITOLUL III

ATRIBUŢII

Secţiunea 1

Atribuţiile generale ale comisiei locale

Art. 7. Comisia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale; b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual; d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale; f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Secţiunea a 2-a

Atribuţiile specifice ale membrilor

Art. 8. Preşedintele comisiei locale are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea comisiei; b) aprobă planul de activităţi al comisiei; c) reprezintă comisia în relaţiile cu alte structuri; d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor comisiei; e) prezidează lucrările în plen ale comisiei; f) invită şi alte persoane fără drept de vot să participe la şedinţele comisiei,

dacă interesele lucrărilor o cer, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 9.Secretarul Municipiului Timioara are următoarele atribuţii: a) este înlocuitorul preşedintelui, în caz de indisponibilitate a acestuia;

3

b) asistă preşedintele în realizarea atribuţiilor ce îi revin; c) întocmeşte proiectul planului de activităţi al comisiei. Art. 10. Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii: a) asigură păstrarea documentelor comisiei; b) la solicitarea preşedintelui, convoacă membrii comisiei pentru şedinţe; c) ţine evidenţa prezenţei membrilor la şedinţele comisiei; d) redactează procesele-verbale de şedinţă

CAPITOLUL IV

MODUL DE FUNCŢIONARE

Art. 11. Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Art. 12. Comisia locală funcţionează prin şedinţe în plen.

Art. 13. Şedinţele comisiei locale se desfăşoară la sediul Primăriei Mun. Timişoara şi sunt conduse de primar iar în lipsa acestuia, de către Secretarul Municipiului Timişoara iar în lipsa acestuia din urmă de un membru al comisie desemnat de primar. Art. 14. Şedinţa este legal constituită în prezenţa majorităţii simple a membrilor. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea primarului. Art.15. Ordinea de zi a şedinţei se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui sau a înlocuitorului său legal.

Art.16. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Art.17. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează în procese-verbale, într-un registru special.

Art. 18. Hotărârile comisiei se consideră adoptate prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, iar, în caz de paritate, votul preşedintelui comisiei sau, după caz, al înlocuitorului acestuia este decisiv.

Art. 19. Hotărârile comisiei se adoptă prin vot deschis, dacă nu se stabileşte altfel.

4

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

Art. 20 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine publică se adoptă de către Consiliul Local al Municipiului Timişora.

Art. 21 – Prezentul regulament poate fi modificat şi completat, la propunearea Comisie Locale de Ordine Publică prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timşoara.

DIRECTOR EXECUTIV

JR. DORU SPĂTARU