keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/23.04.2013 pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2010

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 213/23.04.2013
pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2013 - 10681/16.04.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 441/20.12.2010 - privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare;
Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr.155/2010 a Poliţiei Locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(6), lit. a) pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, denumit în continuare Regulament.

Art. 2: După alin. 2 al art. 2 din Regulament, se introduce alin. 3, care va avea următorul cuprins:
"(3) Poliţia Locală poate asigura cu titlu gratuit serviciile de ordine şi siguranţă prevăzute de art. 14 din Legea nr.4/2008, cu prilejul organizării competiţiilor sau jocurilor sportive în incinta sau pe arenele sportive din Municipiul Timişoara, la solicitarea cluburilor sau asociaţiilor sportive finanţate de Consiliul Local pe baza planurilor de acţiune întocmite în acest sens."

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul al Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver.1

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. ______________/ ________2013 SC 2013 - _______/__________2013 A P R O B A T

PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

pentru emiterea unei hotărâri pentru modificarea Regulamentului de Organizare

şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 441/2010

Prin HCLMT nr.441/2010, a fost înfiinţată Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, instituţie de interes public local cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Totodată, prin acelaşi act administrativ normativ a fost aprobat şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Potrivit Regulamentului, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

Prin Legea nr. 10/2012, s-a modificat Legea nr. 4/2008, respectiv art. 5, potrivit căruia

organizatorul jocurilor sportive asigură măsurile de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor sportive, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu societăţi de pază şi protecţie sau cu poliţia locală.

Având în vedere modificările legislaţiei privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, propunem modificarea art. 2 al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în sensul introducerii unui nou aliniat, respectiv alin. 3, care va avea următorul conţinut:

N
ZOR

Cod FP 53-01, ver.1

„(3) Poliţia Locală poate asigura cu titlu gratuit serviciile de ordine şi siguranţă prevăzute de art. 14 din Legea nr. 4/2008, cu prilejul organizării competi�iilor sau jocurilor sportive în incinta sau pe arenele sportive din Municipiul Timişoara, la solicitarea cluburilor sau asocia�iilor sportive finan�ate de Consiliul Local pe baza planurilor de ac�iune întocmite în acest sens.”

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

AVIZAT JURIDIC

Întocmit CONSILIER JURIDIC

DAN-MIRCEA TĂNASE