keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

25.02.2014

Hotararea Consiliului Local 35/25.02.2014
privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 24329 din 19.02.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 535 din 22.10.2013, privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 213/23.04.2013, pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2010.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

N

re pe ag în nr D în Fu

Fu

L C de L

Nr. 24329 din

priv

Pentru eacţie în prev entru preve groalimentar n zona pieţe r. 535/22.10

Direcţia Poliţ Având

nfiinţarea B uncţionare a

Ţinând uncţionare d

Modif Locale Timiş Consiliului L

e Organizare Local nr. 441

Directo Jr. Ec.

Şef Servi Jr.

Şef C.J. M

CONSILI

Num Str. Avram I

Tel./Fax: +

n 19.02.2014

vind modific

u creşterea e venirea şi co

enirea şi co re din munic lor şi limitro 0.2013 privi ţiei Locale T d în vedere

Biroului Pol al Direcţiei P d cont de

de către Com

ficarea şi ap şoara, confo

Local al Mun e şi Funcţion /2010.

or Executiv A DOREL C

ciu Resurse . IOAN HAD

Birou Jurid MARIN BLA

IUL LOCAL DIRECŢIA

măr operator de Imbroane, nr. +40-256-24611

Web :

4

carea şi apro al Dir

eficienţei ac ombaterea fe ombaterea f cipiul Timişo ofe acestora ind modific

Timişoara, in modificarea

liţia Pieţelo Poliţiei Loca

avizul fav misia de Ordi

probarea Re form anexei nicipiului Ti nare al Direc

Adjunct, OJAN

e Umane, DA

dic, AJIN

ROMÂNIA AL MUNICIP A POLIŢIEI e date cu carac 54, 300129 Ti 12; E-mail : co www.polcomt

RE

obarea Reg recţiei Poliţ

ctivităţii de enomenului faptelor ileg oara, a respe a, pe baza H carea şi apr nstituţia s-a r a Organigram r, se impu

ale Timişoara vorabil acor ine Publică î

PRO

egulamentulu , parte inte imişoara nr. cţiei Poliţiei

PIULUI TIMI LOCALE ter personal: 5 imişoara; C.I. [email protected] tim.ro

FERAT

gulamentulu ţiei Locale T

menţinere a contravenţio

gale privind ectării norme

Hotărârii Con robarea Org reorganizat. mei prin reo

une modific a. rdat proiect întrunită în d

OPUNEM:

ui de Organ egrantă la p

213/23.04.2 i Locale Tim

IŞOARA

082 .F. 27872311 aloctm.ro

AP NICO

ui de Organi Timişoara

a ordinii pu onal şi infrac d comercial elor generale nsiliului Loc

ganigramei ş

organizarea area Regul

tului Regula data de 18.02

nizare şi Fun prezentul re 2013, pentru

mişoara aprob

PROBAT, PRIMAR OLAE ROB

izare şi Fun

ublice, a cre cţional pe ra izarea prod e de comerţ, cal al Munic şi Statului d

Serviciului amentului d

amentului d 2.2014,

ncţionare al eferat şi ab u modificare bat prin Hot

Pt. SEC SIMONA

Aviz

BU

ncţionare

eşterii gradu aza de compe duselor în p curăţenie şi cipiului Tim de Funcţii p

Ordine Pub de Organiza

de Organiza

Direcţiei P brogarea Ho ea Regulame tărârea Cons

CRETAR A DRĂGOI

zat juridic,

ului de etenţă, pieţele i trafic

mişoara pentru

lică şi are şi

are şi

Poliţiei otărârii entului siliului

"AA

Atasament: ROF_2014.pdf

1

CUPRINS

Capitolul I ‐DISPOZIȚII GENERALE ___________________________________________________ 2 

Capitolul II ‐ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ __________________________________________ 4 

Capitolul III ‐ Atribuțiile conducerii Direcției Poliției Locale Timişoara ______________________ 8 

Atribuțiile directorului executiv  __________________________________________________________ 8 

Atribuțiile directorului executiv adjunct 1  __________________________________________________ 9 

Atribuțiile directorului executiv adjunct 2  _________________________________________________ 10 

Atribuțiile directorului executiv adjunct 3  _________________________________________________ 12 

Capitolul IV ‐ Atribuții comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente ______________ 15 

Capitolul V ‐ Atribuții specifice ale compartimentelor Direcției Poliției Locale Timişoara ______ 17 

Art.22. Compartiment Audit Public Intern _________________________________________________ 17 

Art.23. Biroul Juridic  __________________________________________________________________ 18 

Art.24. Serviciul Resurse Umane _________________________________________________________ 20 

Art. 25.Compartimentul Control Intern  ___________________________________________________ 24 

Art. 26.Serviciul Ordine Publică __________________________________________________________ 25 

Art. 27.Biroul Ordine Publică ____________________________________________________________ 27 

Art. 28.Biroul Reclamatii  Sesizari ________________________________________________________ 29 

Art. 29.Biroul Poliția Piețelor ____________________________________________________________ 31 

Art. 30.Biroul Intervenții Rapide _________________________________________________________ 33 

Art.31. Serviciul Circulație Rutieră  _______________________________________________________ 35 

Art. 32.Biroul Dispecerat si Control Acces  _________________________________________________ 37 

Art.33. Biroul Comunicare, Relații cu Publicul şi Registratură __________________________________ 39 

Art. 34.Compartimentul  Consiliere Cetățeni _______________________________________________ 43 

Art.35. Serviciul Pază Obiective __________________________________________________________ 43 

Art. 36.Serviciul Financiar – Contabilitate,  Achiziții Publice  ___________________________________ 44 

Art.37. Compartimentul Logistic Administrativ  _____________________________________________ 47 

Art. 38.Compartimentului Control Intern Managerial și Managementul Calității ___________________ 51 

Art. 39.Serviciul Protecția Mediului  ______________________________________________________ 53 

Art. 40.Serviciul Inspecție Comercială _____________________________________________________ 54 

Art.41. Serviciul Disciplina în Construcții şi Afişaj Stradal ______________________________________ 55 

Capitolul VI ‐ DOTAREA ŞI FINANȚAREA POLIȚIEI LOCALE _______________________________ 57 

Capitolul VII ‐ DISPOZIȚII FINALE ___________________________________________________ 58 

 

A

   

 

 

 

 

î

 

ANEXĂ la __

Art.1 Consiliului  Comunitare  responsabil 

  de  Legea  Po cadru  de  o regulament.

Art.2 instituție pu Municipiulu

  apărarea dr prevenirea ş

(3)Po prevăzute d în incinta sa sportive fina

Art.3

CONSIL

Nu Str. Avram

Tel./Fax:

___________

R DE  O

1 . (1) Direcț Local  al  M Timişoara, cu controlu

(2) Organ oliției  Locale organizarea  .  2.  (1)  Direc ublică de inte i Timişoara ş

(2)Poliția repturilor  şi  şi descoperir

    a) ordi     b) circu     c) disci     d) prot     e) activ     f) evide     g) alte 

oliția  Locală e art.14 din au pe arenel anțate de Co

3.(1) Sediul D

LIUL LOCAL DIRECŢ

umăr operator d m Imbroane, nr

: +40-256-2461 Web

__ din ______

E G ORGAN

D

ția Poliției Lo unicipiului    precum  şi l privind disc nizarea, func e  nr.  155/20 şi  funcționa

cția  Poliției  eres local, c şi sub direct a  Locală  Tim libertăților  rea infracțiu nea şi linişte ulația pe dru iplina în con tecția mediu vitatea come ența persoa domenii sta   Timişoara   Legea nr.4/ e sportive d onsiliul Local

Direcției Pol

ROMÂNIA L AL MUNIC ŢIA POLIŢIE de date cu cara r. 54, 300129 T 112; E-mail : b :www.polcom

__________

U L NIZARE

CAPIT

DISPOZIŢ

ocale Timişo Timişoara,  i  ale  struct ciplina în con cționarea şi  010  si HG  n area  a  poliț

Locale  Tim u personalit a coordonar mişoara  se  î fundamenta nilor, în urm ea publică, p umurile publ strucții şi afi ului;  ercială;  nelor;  abilite prin le poate  asigu /2008, cu pr din Municipiu l pe baza pla

iției Locale s

A CIPIULUI TIM

I LOCALE acter personal: Timişoara; C. [email protected]

mtim.ro

L A M E  Ş I  FU

TOLUL  

ŢII GENER

oara se organ prin  prelua urilor  din  a nstrucții, pro atribuțiile P nr.  1332/20 ției  locale, 

mişoara,  den tate juridică, re a Primaru înființează  î ale  ale  pers mătoarele do precum şi pa lice;  işajul strada

ege.  ura  cu  titlu  rilejul organ ul Timişoara anurilor de a

se află în Tim

MIŞOARA

5082 .I.F. 27872311 tialoctm.ro

M E UNCȚ IO

I

RALE 

nizează şi fu area  postur aparatul  de otecția medi Poliției Local 10  privind  a precum  şi 

numită  în  c , aflată în su ului.  în  scopul  ex soanei,  a pr omenii:  za bunurilor

l; 

gratuit  serv izării compe a, la solicitar acțiune întoc

mişoara, str. 

1

N T ONARE

uncționează î ilor  şi  pers   specialitat iului şi come le Timişoara aprobarea  R de  prevede

continuare  ubordinea Co

xercitării  at oprietății pr

r; 

viciile  de  ord etițiilor sau j rea cluburilo cmite în aces

Avram Imbr

E  

în baza Hotă sonalului  Po e  al  Primar erț.  a, sunt prevă Regulamentu erile  prezen

Direcție,  es onsiliului Loc

ribuțiilor  pr rivate  şi pub

dine  şi  sigur ocurilor spo or sau asocia st sens. 

roane nr. 54.

ărârii  oliției  rului, 

ăzute  ului  ‐  ntului 

ste  o  cal al 

rivind  blice, 

ranță  ortive  ațiilor 

centi

3

    (2) Direcția poate organiza  în Timişoara birouri  (secții) de ordine publică,  în  sedii  aprobate  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Timişoara,  în  vederea  eficientizării  activității  şi  a  creşterii  gradului de siguranță şi de încredere a cetățenilor.    Art.4. Activitatea Poliției  Locale  se desfăşoară  în  interesul  comunității  locale, exclusiv pe  baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ale  Dispozițiilor  Primarului  şi  în  conformitate  cu  reglementările  specifice  fiecărui  domeniu  de  activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale şi locale.    Art.5.  Direcția  Poliției  Locale  Timişoara,  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  baza  principiilor  legalității,  încrederii, previzibilității, proximității  şi proporționalității, deschiderii  şi  transparenței,  eficienței şi eficacității, răspunderii şi responsabilității, imparțialității şi nediscriminării.    Art.6.În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția locală cooperează cu structurile teritoriale  ale  Poliției  Române,  ale  Jandarmeriei  Române,  ale  Poliției  de  Frontieră  Române  şi  ale  Inspectoratului  General  pentru  Situații  de  Urgență,  cu  celelalte  instituții  şi  autorități  ale  administrației publice centrale şi locale şi colaborează cu organizații neguvernamentale, precum şi  cu persoane fizice şi juridice, în condițiile legii.      (2)  În relațiile cu acestea, Direcția este reprezentată de Directorul executiv sau de  Directori executivi adjuncți (înlocuitori legal).      (3)  Poliția  Locală  Timișoara  poate  încheia  cu  alte  autorități  și  instituții  publice  protocoale  de  cooperare  având  ca  obiect  detalierea  modalităților  prin  care,  în  limitele  competențelor  legale ale fiecărei structuri, acestea  își oferă sprijin  în  îndeplinirea activităților sau  misiunilor specifice.    Art.7. Şeful Direcției Poliției Locale Timişoara,  îndeplineşte o funcție de autoritate publică  şi este şef al întregului personal pe care‐l conduce şi îl controlează.    Art.8..  (1)  Conducerea  instituției  asigură  la  nivelul  structurii  conduse  desfăşurarea  activității la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al calității.       (2)  Angajații  Direcției,  răspund  de  realizarea  atribuțiilor  în  conformitate  cu  procedurile de lucru, parte componentă a Sistemului de Management al calității.    Art.9.  (1) Directorii Executivi Adjuncți, Şefii de serviciu, birouri şi compartimente, răspund  în  fața  Şefului  Poliției  locale,  de  modul  de  rezolvare  a  sarcinilor  ce  le  revin  şi  colaborează  permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiții de calitate.      (2) Personalul cu  funcție de conducere au obligația de a  stabili  sarcini de serviciu  pentru personalul din subordine,  în vederea desfăşurării  în bune condiții a activității    şi de a  lua  măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea şi perfecționarea acesteia.    Art.10. Structura organizatorică,  statul de  funcții, numărul de personal, Regulamentul de  organizare şi Funcționare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu  avizul ANFP.    Art.11. (1) Antetul  documentelor  şi  corespondența Direcției  Poliției  Locale  Timişoara,  va  avea  următorul  conținut:  „România,  Consiliul  Local  al municipiului  Timişoara, Direcția  Poliției  Locale Timişoara.”      (2)  Direcția  dispune  de  cod  fiscal,  conturi  bancare  deschise  la  Trezoreria  Municipiului  Timişoara  şi  unitățile  bancare,  ştampilă  proprie  de  formă  rotundă  cu  următorul  conținut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcția Poliției Locale Timişoara.”      (3)  Poliția  Locală  Timişoara  este  persoană  juridică  de  drept  public,  dispune  de  patrimoniu şi buget propriu. 

       

4

CAPITOLUL II    

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ   

  Art.12. (1) Direcția Poliția Locală Timişoara, este condusă de un director executiv, ajutat de  trei directori executivi adjuncți.      (2)  Şeful Poliției Locale  şi adjuncții acestuia sunt numiți  în  funcții de conducere  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Art.13. (1) Structura organizatorică al Direcției, cuprinde servicii, birouri şi compartimente,  constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul Regulament (anexa nr.1).      (2)  Serviciul  şi biroul –  sunt  compartimente  funcționale ale Direcției, prin  care  se  realizează atribuțiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, sau după caz,   şef de birou iar  în lipsa acestora de către un funcționar public, desemnat în acest scop.      (3) Personalul biroului,  serviciului este  subordonat, după  caz  şefului de birou  sau  şefului de serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi răspund de activitatea  acestora în condițiile prezentului Regulament şi a dispozițiilor legale.    Art.14.  (1)   Personalul Poliției  locale  Timişoara, este  compus din  funcționari publici  care  ocupă  funcții  publice  specifice  de  polițist  local,  funcționari  publici  care  ocupă  funcții  publice  generale şi personal contractual.      (2) Atribuțiile şi răspunderile funcțiilor din structura Direcției se stabilesc prin fişele  posturilor, elaborate în baza dispozițiilor legale şi a prezentului Regulament.    Art.15. Organizarea Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  la  nivelul  structurii  de  conducere,  coordonare  şi suport  logistic,  face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru  asigurarea funcționalității sistemului în ansamblul său.    Art.16. (1)  Activitatea  desfăşurată  de  către  structurile  Direcției,  în  scopul  realizării  atribuțiilor, are  la bază relații de autoritate  (ierarhice,  funcționale, de coordonare,  reprezentare,  control  şi  de  colaborare),  potrivit  atribuțiilor  stabilite  pentru  fiecare  serviciu,  birou  sau  compartiment în parte.      (2) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile  subordonate  acestora,  în  scopul  organizării, menținerii  şi  perfecționării  stării  de  funcționare  a  sistemului.  Acelaşi  tip  de  relații  se  stabilesc  între  şefii  serviciilor,  birourilor,  coordonatorilor  compartimentelor şi personalul subordonat acestora.      (3)  În cadrul compartimentelor  în care nu sunt prevăzute  funcții de conducere, se  stabilesc  relații  de  autoritate  funcțională  între  personalul  cu  funcția  cea  mai  mare  şi  restul  personalului  acestor  structuri,  în  vederea  îndrumării  şi  coordonării  în mod  unitar  a  activității  acestora, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse.      (4) Relațiile autoritate ierarhică presupun: 

a) subordonarea directorului executiv față de primarul municipiului Timișoara  b) subordonarea  directorilor  executivi  adjuncți,  a  șefilor  de  serviciu,  șefilor  de 

birou, după caz,  față de directorul executiv,  în  limitele competențelor stabilite  de lege și de structura organizatorică; 

c) subordonarea  șefilor  de  serviciu,  șefilor  de  birou  față  de  directorii  executivi  adjuncți; 

d) subordonarea șefului de birou față de șef serviciu;  e) subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori; 

    (5)  Între  structurile Direcției  se  stabilesc  relații de colaborare, pentru  îndeplinirea  sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele  instituției.  

5

    (6)  La  nivelul  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara,  activitatea  de  coordonare  şi  de  control este  atributul Directorului  Executiv  şi  se  realizează direct ori prin  intermediul  şefilor de  serviciu şi de birou.    Art.17.  Serviciile,  birourile  şi  compartimentele  din  structura  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara, sunt următoarele:                                                        

     

Director Executiv

Director Executiv Adjunct 1

Director Executiv Adjunct 2

Director Executiv Adjunct 3

Serviciul Resurse Umane Serviciul Protec�ia Mediului Serviciul Inspec�ie Comercială Serviciul Disciplina în Construc�ii �i Afi�aj Stradal Biroul Juridic Compartimentul Audit Public Intern C i l C l I

Serviciul Ordine Publică - Biroul Ordine Publică - Biroul Reclama�ii Sesizări - Biroul Poli�ia Pie�elor - Biroul Interven�ii Rapide Serviciul Circula�ie

Biroul Dispecerat �i Control Acces Biroul Comunicare, Rela�ii cu Publicul �i Registratură Compartimentul Consiliere Cetă�eni

Serviciul Pază Obiective Serviciul Financiar-Contabilitate �i Achizi�ii Publice Compartimentul Logistic Administrativ Compartimentul C.I.M �i M.C

6

  Art.18.(1) La nivelul municipiului Timișoara se organizează și  funcționează Comisia Locală  de Ordine Publică, prin hotărâre a  consiliului  local, denumită  în  continuare  comisia  locală,  care  este un organism cu rol consultativ.      (2) Comisia  locală este constituită, din: primar,  şeful structurii  teritoriale a Poliției  Române  sau  reprezentantul  acestuia,  şeful  poliției  locale,  secretarul  unității  administrativteritoriale şi 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.      (3) Şedințele comisiei locale sunt conduse de primaul municipiului Timișoara.      (4)  Modul  de  funcționare  a  comisiei  locale  se  stabileşte  prin  regulamentul  de  organizare şi funcționare a acesteia, adoptat de consiliul local.    Art.19.    (1) Comisia locală are următoarele atribuții: 

a) asigură cooperarea dintre instituțiile şi serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii  şi al siguranței publice la nivelul unității administrativ‐teritoriale; 

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcționare a poliției locale;  c) elaborează  proiectul  planului  de  ordine  şi  siguranță  publică  al  unității  administrativ‐

teritoriale, pe care îl actualizează anual;  d) analizează  periodic  activitățile  de menținere  a  ordinii  şi  siguranței  publice  la  nivelul 

unității  administrativ  teritoriale  şi  face  propuneri  pentru  soluționarea  deficiențelor  constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

e) evaluează cerințele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliției  locale; 

f) prezintă  autorității  deliberative  rapoarte  anuale  asupra  modului  de  îndeplinire  a  prevederilor planului de ordine şi siguranță publică al unității administrativ‐teritoriale.  În  baza  concluziilor  desprinse  din  analizele  efectuate,  propune  autorităților  administrației publice locale  inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină  faptele care afectează climatul social. 

  (2)  Secretariatul  comisiei  locale  este  asigurat  de  persoane  cu  atribuții  în  acest  sens  din  aparatul de specialitate al primarului.    (3) Comisia  locală  se  reuneşte  trimestrial  sau ori de câte ori este necesar,  la convocarea  primaruluisau a unei treimi din numărul consilierilor locali.    Art.20.În  privința  organizării  şi  funcționării  Poliției  Locale  Timișoara,  autoritatea  deliberativă a administrației publice locale are următoarele atribuții:  a) aprobă  regulamentul  de  organizare  şi  funcționare  a  poliției  locale,  în  conformitate  cu 

prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, şi ale  prezentei legi; 

b) stabileşte,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, procedurile  şi  criteriile pentru organizarea  concursului,  în vederea  ocupării funcției de şef al poliției locale, acolo unde la data intrării în vigoare a prezentei legi  nu este ocupată; 

c) stabileşte, în condițiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activității poliției locale;  d) aprobă,  potrivit  competențelor  sale,  condițiile  materiale  şi  financiare  necesare  pentru 

funcționarea poliției locale;  e) analizează,  împreună  cu  comisia  locală,  activitatea  Poliției  Locale  Timișoara,  în  condițiile 

legii, şi stabileşte măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;  f) stabileşte,  la  propunerea  comisiei  locale,  măsurile  necesare  pentru  buna  funcționare  a 

poliției  locale  şi pentru  încadrarea activității acesteia  în normele  şi procedurile stabilite de  unitatea de reglementare; 

g) aprobă,  la  propunerea  comisiei  locale,  planul  de  ordine  şi  siguranță  publică  al  unității  administrativ‐teritoriale. 

7

  Art.21.  (1)  În  privința  organizării  şi  funcționării  poliției  locale,  Primarulare  următoarele  atribuții:  a) numeşte,  sancționează  şi  dispune  suspendarea,  modificarea  şi  încetarea  raporturilor  de 

serviciu ale şefului poliției locale și adjuncții acestuia;  b) supune  spre  aprobare  autorității  deliberative  resursele  materiale  şi  financiare  necesare 

desfăşurării activității poliției locale;  c) îndrumă,  supraveghează,  controlează  şi  analizează  activitatea  poliției  locale,  ca  serviciu 

public de interes local;  d) asigură  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârilor  consiliului  local  privind  organizarea  şi 

funcționarea poliției locale;  e) evaluează  activitatea  poliției  locale,  potrivit  criteriilor  specifice  stabilite  de  autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale;  f) prezintă  autorității  deliberative,  anual  sau  ori  de  câte  ori  este  necesar,  informări  privind 

modul de funcționare a poliției locale;  g) supune  spre  aprobare  autorității deliberative  regulamentul de organizare  şi  funcționare a 

poliției locale;  h) supune  spre  aprobare  autorității  deliberative  procedurile  şi  criteriile  pentru  organizarea 

concursului în vederea ocupării funcției de şef al poliției locale;  i) organizează  periodic  consultări  cu  membrii  comunității  locale,  cu  participarea 

reprezentanților structurii teritoriale a Poliției Române şi ai organizațiilor neguvernamentale,  cu privire la prioritățile şi activitatea poliției locale; 

j) primeşte şi soluționează sesizările cu privire  la deficiențele constatate  în activitatea poliției  locale, precum şi cu privire la îmbunătățirea activității de pază şi menținere a ordinii şi liniştii  publice; 

k) împuterniceşte,  prin  dispoziție,  polițiştii  locali  ca  agenți  constatatori,  în  oricare  dintre  situațiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative. 

  Art.22.În cazul Poliției Locale Timișoara organizată ca  instituție publică de  interes  local cu  personalitate  juridică,  şeful  poliției  locale,  în  condițiile  legii,  numeşte,  sancționează  şi  dispune  suspendarea, modificarea  şi  încetarea  raporturilor  de  serviciu  sau,  după  caz,  a  raporturilor  de  muncă ale personalului.     

8

 

CAPITOLUL III  

Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara   

Atribuţiile directorului executiv   

  Art.23.Directorul Executiv  îşi  îndeplineşte atribuțiile  în mod nemijlocit  sub autoritatea  şi  controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuții: 

− organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliției locale;  − întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;  − asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;  − răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;  − aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;  − asigură organizarea și desfășurarea activității Poliției Locale Timișoara pe baza și în spiritul 

competențelor stabilite prin legi, H.C.L. și dispoziții ale primarului;  − informează zilnic primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile intreprinse de către 

instituție;  − de ordonator terțiar de credite;  − sesizează aspecte din competența altor servicii și direcții din cadrul Primăriei Municipiului 

Timișoara și propune primarului intervenția acestora;  − asigură elaborarea  și  fundamentarea proiectului Planului de Ordine  și Siguranță Publică a 

mun. Timișoara;  − informează  trimestrial  sau ori de  câte ori este necesar Comisia  Locală de Ordine Publică 

despre activitatea Poliției Locale;  − studiază  şi propune unităților beneficiare de pază  introducerea amenajărilor  tehnice  şi a 

sistemelor de alarmare împotriva efracției;  − analizează semestrial și anual activitatea poliției locale şi indicatorii de performanță stabiliți 

de comisia locală de ordine publică;  − asigură  informarea  operativă  a  Consiliului  Localal  Municipiului  Timişoara,  a  structurii 

teritoriale  corespunzătoare  a Poliției Române, precum  şi  a  Jandarmeriei Române despre  evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității Poliției Locale; 

− reprezintă poliția  locală  în  relațiile cu alte  instituții ale  statului, cu celelalte autorități ale  administrației  publice  centrale  şi  locale  şi  colaborează  cu  organizații  neguvernamentale,  precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege; 

− asigură ordinea  interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul  să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancțiuni în condițiile legii; 

− propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;  − asigură  măsuri  pentru  rezolvarea  operativă  a  cererilor,  a  sesizărilor  şi  a  reclamațiilor 

cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;  − organizează şi participă la audiențele cu cetățenii;  − întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;  − coordonează  activitatea  de  evidență,  aprovizionare,  de  repartizare,  de  întreținere  şi  de 

păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului şi a muniției din dotare;  − urmăreşte  modul  de  echipare  a  personalului  cu  uniforme  şi  însemnele  distinctive  de 

ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; 

9

− întreprinde măsuri de aprovizionare  şi menținere  în  stare de  funcționare a aparaturii de  pază şi alarmare, radiocomunicații şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi  ordine; 

− menține  legătura  permanentă  cu  beneficiarii  privind  modul  în  care  se  desfăşoară  activitatea  de  pază,  semnalează  neregulile  referitoare  la  îndeplinirea  obligațiilor  contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienței pazei; 

− analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii şi liniştii  publice,la  constatarea  contravențiilor  în  domeniile  prevăzute  de  lege  şi  ia  măsuri  de  organizare şi îmbunătățire a acesteia; 

− organizează  şi  execută  controale  tematice  şi  inopinate  asupra  modului  în  care  sunt  îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală; 

− organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;  − organizează  activitățile  de  securitate  și  sanătate  în  muncă,  de  prevenire  şi  stingere  a 

incendiilor;  − numeşte,  sancționează  şi  dispune  suspendarea, modificarea  şi  încetarea  raporturilor  de 

serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliției Locale.   − aprobă fișele de post pentru personalul din subordine;  − asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității 

în activitatea instituției;  − asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute 

de  S.M.C.  și  Sistemului  de  Control    Intern  Managerial,  elaborate  și  aprobate  pentru  activitățile specifice ale instituției și în activitatea proprie; 

− respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

− îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege.     (2)  În  exercitarea  atribuțiilor  ce  îi  revin,  şeful  poliției  locale  emite  decizii  cu  caracter 

obligatoriu pentru întregul personal din subordine.  

Atribuţiile directorului executiv adjunct 1      Art.24.Directorul  Executiv  Adjunct  1  –  se  subordonează  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele atribuții specifice:  

− organizează,  planifică,  conduce  și  controlează  activitatea  personalului  Poliției  Locale  în  domeniul ordinii și liniștii publice și al circulației rutiere; 

− coordonează nemijlocit activitateaServiciului Ordine Publică,Biroului Ordine Publică;Biroului  Reclamatii Sesizari,Biroului Poliția Piețelor, Biroului Intervenții Rapide șiServiciului Circulație  Rutieră; 

− analizează  activitatea  şefilor  de  servicii  ori  de  câte  ori  se  impune  şi  stabileşte  măsuri  punctuale de eficientizare a activităților specifice; 

− analizează contribuția efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de  performanță precum şi a obiectivelor stabilite. 

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite  atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine; 

− informează  deîndată  directorul  executiv  despre  evenimentele  deosebite  înregistrate  în  activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și a fluenței traficului rutier; 

− organizează şi conduce tragerile cu armamentul din dotare cu  întreg efectivul cu drept de  port – armă; 

10

− organizează evaluările anuale privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și ședințele  de tragere cu armamentul; 

− participă  din  partea  Direcției  la  şedințele  Comisiei  de  circulație  din  cadrul  Primăriei  Timişoara; 

− stabileşte  reguli  şi  direcționează    prin  măsuri  funcționarea  eficienta  a  serviciilor  din  subordine,  direcționând  întreaga  activitate  conform  principiilor  pe  baza  cărora  îşi  îndeplinesc atribuțiile,structurile din subordine; 

− asigură  ordinea  interioară  şi  disciplina  în  rândul  personalului  din  subordine,  propunând  măsuri de sancționare în condițiile legii. 

− rezoluționează  şi  stabileşte  sarcini  în  reclamațiile  şi  sesizările  adresate  serviciilor  din  subordine. 

− participă la întocmirea sau realizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a municipiului  Timișoara; 

− participă  la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie,  serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea; 

− organizează,  urmărește  și  controlează  modul  de  păstrare,  utilizare  și  întreținere  a  armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenție; 

− evaluează situația operativă  la nivelul municipiului, pe domenii de activitate și elaborează  prognoze, strategii și tactici pe care  le supune analizei și aprobării directorului executiv al  Poliției Locale Timișoara; 

− constată  și  cercetează  evenimentele  produse  în  activitatea  personalului  din  subordine,  prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create; 

− participă din partea  instituției  la ședințele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei  Municipiului Timișoara; 

− participă  nemijlocit  la  activitatea  de  selecție  și  recrutare  a  pesonalului  din  structurile  subordonate; 

− verifică periodic modul de echipare a personalului și al mijloacelor din dotare;  − asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității 

în activitatea proprie;  − asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute 

de  S.M.C.  și  Sistemului  de  Control    Intern  Managerial,  elaborate  și  aprobate  pentru  activitățile specifice ale instituției; 

− respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

− în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia. 

  Atribuţiile directorului executiv adjunct 2 

    Art.25Directorul  Executiv  Adjunct  2  –  se  subordonează  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele atribuții specifice:  

− organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea  Biroului Dispecerat și Control  Acces; Biroului Comunicare, Relații cu Publicul și Registratiră și Compartimentului Consiliere  Cetățeni; 

− analizează activitatea şefilor de birou/compartiment ori de câte ori se impune şi stabileşte  măsuri punctuale de eficientizare a activităților specifice; 

− analizează contribuția efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea  indicatorilor de  performanță precum şi a obiectivelor stabilite. 

11

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite  atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine; 

− stabileşte  reguli  şi  direcționează    prin  măsuri  funcționarea  eficienta  a  serviciilor  din  subordine,  direcționând  întreaga  activitate  conform  principiilor  pe  baza  cărora  îşi  îndeplinesc atribuțiile, structurile din subordine; 

− organizează  testările  periodice  privind  pregătirea  profesională,  pregătirea  fizică  și  executarea tragerilor; 

− asigură  ordinea  interioară  şi  disciplina  în  rândul  personalului  din  subordine,  propunând  măsuri de sancționare în condițiile legii. 

− rezoluționează  şi  stabileşte  sarcini  în  reclamațiile  şi  sesizările  adresate  birourilor  din  subordine. 

− analizează lunar activitatea personalului din subordine;  − asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica 

stabilită;  − asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  subordonați  a  prevederilor  legale  ce 

reglementează activitatea din domeniu;  − verifică  și  asigură  starea  permanentă  de  funcționare  a  aparaturii  și  sistemelor  de 

comunicații din dotarea Dispeceratului;  − organizează și asigură sistemele de cooperare cu celelalte  instituții: Poliția, Jandarmeria și 

serviciile de urgență;  − verifică modul de echipare a personalului și a mijloacelor din dotare;  − participă  la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie, 

serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;  − participă  nemijlocit  la  activitatea  de  selecție  și  recrutare  a  pesonalului  din  structurile 

subordonate;  − constată  și  cercetează  evenimentele  produse  în  activitatea  personalului  din  subordine, 

prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create;  − asigură operativitatea transmiterii informațiilor  la  intervenția  la evenimente, verificarea in 

baza de date a M.A.I a persoanelor  și autovehiculelor oprite pentru verificări  în condițiile  legii  și  ale  protocoalelor  de  colaborare  încheiate  cu  structurile  abilitate  din  cadrul  ministerului; 

− asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității  în activitatea proprie; 

− asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute  de  S.M.C.  și  Sistemului  de  Control    Intern  Managerial,  elaborate  și  aprobate  pentru  activitățile specifice ale instituției; 

− respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

− în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.     

12

  Atribuţiile directorului executiv adjunct 3 

    Art.26Directorul  Executiv  Adjunct  3  –  se  subordonează  Directorului  Executiv  şi  are  următoarele atribuții specifice:  

− asigură și răspunde de managementul domeniului său de activitate;  − organizează,  conduce  şi  coordonează  activitatea  Serviciului  Pază  Obiective  şi 

Compartimentului logistic administrativ.  − conduce şi coordonează activitatea serviciului financiar‐contabilitate si achizitii publice;  − coordonează  activitatea  de  aprovizionare,  repartizare,  întreținere,  utilizare  şi  păstrare  a 

mijloacelor materiale necesare desfăşurării în bune condiții a activității Poliției Locale;  − urmăreşte  situația  execuției  bugetare  şi  încadrarea  acesteia  în  limitele  de  cheltuieli 

aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;  − asigură măsurile necesare pentru crearea condițiilor corespunzătoare de lucru comisiei de 

inventariere,potrivit prevederilor Normelor privind organizarea  şi efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii  conform  Ordinului  Ministrului  Finanțelor  Publice  nr.  2861/2009  prin  crearea  conditiilor  de  lucru  corespunzătoare, comisiei de inventariere  a patrimoniului; 

− asigură organizarea C.F.P.P.;  − coordonează  întocmirea  listei de  investiții  care  se  supune  aprobării odată  cu bugetul de 

venituri și chetuieli al instutuției;  − coordonează și urmărește elaborarea programului anual de achiziții publice;   − urmareste  si  verifica  fundamentarea  şi  elaborarea  proiectului    bugetului  de  cheltuieli  al 

instituției,  pe  care‐l  înaintează  spre  aprobare  Directorului  executiv  şi  ordonatorului  principal de credit; 

− răspunde  împreună  cu  Șeful  Serviciului  Financiar  Contabilitate  și  Achiziții  Publice  de  elaborarea la termenele scadente a proiectului bugetului propriu; 

− urmărește  respectarea  termenelor  scadente  pentru  elaborarea  și  depunerea  proiectului  bugetului de cheltuieli al instituției; 

− repartizează  împreună  cu  Şeful  Serviciului  Finciar  Contabilitate,  creditele  bugetare  aprobate  pentru  bugetul  propriu  şi monitorizează  execuția  bugetară  în  scopul  realizării  unei bune gestiuni financiare; 

− urmărește  respectarea  termenelor  scadente  pentru  depunerea  situațiilor  financiar  contabile; 

− urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea contabilității, creditelor  bugetare  şi  a  cheltuielilor,  precum  şi  prezentarea  la  termen  a  raportărilor  lunare,  trimestriale şi anuale;  

− verifică existența angajamentelor legale;   − analizează, ține evidența şi urmăreşte activitatea achizițiilor publice în instituție, precum şi 

activitățile administrative de aprovizionare tehnico‐materială, de echipament, armament şi  muniții, auto şi carburanți‐lubrifianți;  

− întocmeşte/formulează  propuneri  de  imputare  a  prejudiciului  produs  de  angajat,  angajatorului în timpul şi în legătură cu serviciul;  

− coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control  Intern Managerial din cadrul Direcției  Poliției Locale Timișoara; 

− monitorizează aplicarea procedurilor  interne aprobate  în dacrul DPLT, pentru  serviciile  și  compartimentele din subordine; 

− avizează operațiunea de autoevaluare în cadrul Sistemului de Control Intern /Managerial;    

13

− coordonează  şi  supraveghează  elaborarea  şi  actualizarea  procedurilor  pentru  activitățile  proprii direcției conform cadrului procedural; 

− asigură în calitate de coordonator implementarea planului sectorial SNA afferent DPLT;  − în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.  − stabilirea necesarului de formare profesională a personalului din subordine si coordoneaza 

activitatea de pregatire profesionala;  − planificarea şi gestiunea resurselor umane din subordine;  − să  elaboreze  instrucțiuni  proprii  pentru  completarea  şi  aplicarea  reglementărilor  de 

securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților şi ale locurilor  de muncă aflate în responsabilitatea sa; 

− analizează activitatea şefilor de servicii/birouri ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri  punctuale de eficientizare a activităților specifice; 

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite  atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine; 

− asigură  ordinea  interioară  şi  disciplina  în  rândul  personalului  din  subordine,  propunând  măsuri de sancționare în condițiile legii; 

− rezoluționează  şi  stabileşte  sarcini  în  vederea  solutionarii  reclamațiilor  şi  sesizărilor  adresate serviciilor din subordine; 

− îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi decizii  ale Directorului Executiv;  − organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 

activității  compartimenelor din subordine, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  − răspunde  de  stabilirea  corectă  a  documentelor  care  se  întocmesc  in  cadrul 

compartimentelor din subordine şi de circuitul  lor  în cadrul  institutiei. Pe document se va  trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcția celui care îl întocmeşte, semnează şi  răspunde de realitatea datelor trecute în acestea; 

− urmăreste modul în care s‐a realizat  valorificarea rezultatelor inventarierii;  − verifică  respectarea  disciplinei  de  casa  prin  efectuarea  personal  sau  prin  altă  persoană 

împuternicită, cel puțin lunar şi inopinat a controlului casieriei, atât sub aspectul existenței  faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securității acestora; 

− asigură  îndeplinirea  la  termen  a  obligațiilor  instituției  față  de  bugetul  statului  şi  terți  în  conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

− răspunde  de  eficiența  şi  calitatea  lucrărilor  executate,  la  termenele  stabilite  prin  reglementări interne sau prin alte acte normative; 

− răspunde  de  buna  pregătire  profesională  a  salariaților  din  subordine  şi  propune măsuri  pentru perfecționarea cunoştințelor acestora; 

− răspunde  de  respectarea  programului  de  lucru  şi  a  disciplinei  muncii  în  cadrul  biroului/serviciilor pe care le coordonează; 

− organizează,  îndrumă,  coordonează  şi  controlează activitatea personalului  contractual  cu  atribuții în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor; 

− participă  la  întocmirea  sau  reactualizarea  planificărilor  de pază  ale  obiectivelor  aflate  în  proprietatea sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

− participă  şi  răspunde  de  încheierea  contractelor  de  prestări  de  servicii  cu  beneficiarii,  asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică; 

− urmărește  și  propune  măsuri  pentru  îmbunătățirea  modului  în  care  se  tine  evidența  tehnico operative a patrimoniului instituției; 

− coordonează activitatea de pregătire a personalului din subordine;  − monitorizează derularea contractelor de  servicii cu caracter administrativ, de  întreținere, 

revizii şi reparații; 

14

− avizeaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectele bugetului de venituri si cheltuieli si   proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; 

− avizează  referate  de  specialitate  pentru  proiecte  de  hotarari  initiate  de  serviciile  din  subodinea sa , precum si de serviciile din instituție atunci cand se estimează o cheltuială din  fonduri publice; 

− asigură implementarea, menținerea şi îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității  în propria activitate; 

− respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Management  al  Calității  în  propria  activitate si monitorizeaza aplicarea acestora; 

− elaboreaza  fisele  de  post  pentru  conducatorii  comparitmentelor  din  subordine  si  contrasemneaza  fisele  de  post  pentru  functionarii  publici  si  personalul  contractual  din  subordine; 

− evalueaza  performantele  profesionale  individuale  ale  personalului  de  conducere  din  subordine ; 

   

15

 

CAPITOLUL IV  

Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente 

      Şefii  de  servicii,  de  birouri  şi  compartimente,  au  următoarele  atribuții,  competențe  şi  responsabilități, în funcție de specificul serviciului/biroului/  compartimentului , pe care  îl conduc  şi în funcție de limitele de competențe stabilite în fişa postului:   

1. conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o  conduc; 

2. răspund  de  realizarea  calitativă  şi  la  termenele  stabilite  a  lucrărilor  repartizate  compartimentelor pe care le conduc; 

3. participă  la  elaborarea  sau  realizarea  unor  lucrări  de  complexitate  sau  importanță  deosebită, dispune de superiorii ierarhici; 

4. prezintă şi susțin la conducerea direcției, lucrările şi corespondența elaborate în cadrul  compartimentului; 

5. informează  pe  conducătorii  compartimentelor  respective  asupra  principalelor  probleme pe care le au de rezolvat sau care s‐au rezolvat în absența acestora; 

6. stabilesc atribuțiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;  7. evaluează  performanțele  profesionale  individuale  ale  personalului  din  cadrul 

compartimentului;  8. elaborează şi  revizuiesc  fişele posturilor pentru personalul din subordine,  în condițiile 

legii;  9. Repartizează  lucrări  în mod echitabil şi  în concordanță cu  importanța postului, pentru 

personalul din subordine;  10. stabilesc  măsurile  necesare  pentru  cunoaşterea  şi  aplicarea  legilor  şi  dispozițiilor 

conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;  11. urmăresc  şi  iau măsuri pentru corecta aplicare a  legislației  în vigoare  în domeniul de 

activitate al compartimentului;  12. întocmesc  planurile  de  acțiune  în  vederea  realizării  obiectivelor  stabilite  pentru 

serviciile pe care le conduc şi le prezintă directorilor generali;  13. verifică,  vizează  şi/sau  propun  spre  avizare  lucrările  din  compartimentele  pe  care  le 

conduc;  14. participă, în condițiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul 

de activitate al Direcției;  15. urmăresc  respectarea  normelor  de  conduită  şi  disciplină  de  către  personalul  din 

subordine;  16. stabilesc,  în  condițiile  legii,  efectuarea  orelor  suplimentare  peste  durata  normală  a 

timpului de  lucru  sau  în  zilele de  sărbători  legale ori declarate nelucrătoare de  către  personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora; 

17. avizează  şi  urmăresc  graficul  concediului  de  odihnă  al  personalului  din  subordine,  corespunzător normelor  legale  în vigoare  şi programelor de activitate ale  structurilor  conduse; 

18. realizează  fişa  de  pontaj  lunar  pentru  personalul  din  subordine,  pe  care  o  prezintă  serviciului resurse umane; 

16

19. analizează şi sprijină propunerile şi inițiativele motivate ale personalului din subordine,  în vederea îmbunătățirii activității compartimentului; 

20. asigură  implementarea,  menținerea  și  îmbunătățirea  Sistemului  de Management  al  Calității în activitatea proprie; 

21. asigură  cunoașterea  și  aplicarea  de  către  personalul  din  subordine  a  procedurilor  prevăzute de S.M.C.  și Sistemului de Control  Intern Managerial, elaborate  și aprobate  pentru activitățile specifice domeniului de activitate; 

22. respectă  cerințele  documentației  Sistemului  de  Mangement  al  Calitaății  în  propria  activitate și monitorizeaza aplicarea acestora; 

23. exercită alte atribuții primite de la superiorii ierarhici, în condițiile legii.   

   

17

 

CAPITOLUL V Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara 

Art.27. Compartiment Audit Public Intern      Compartimentul  Audit  Public,  este  subordonat  direct  şi  nemijlocit Directorului  Executiv,  desfăşoară o activitate funcțional  independentă şi obiectivă, asigură consiliere conducerii, pentru  buna  administrare  a  veniturilor  şi  cheltuielilor  publice;  Auditul  Public  Intern  evaluează  şi  îmbunătățeşte  eficiența  sistemului  de  conducere,  bazat  pe  gestiunea  riscului,  a  controlului  şi  a  proceselor de administrare.    Compartimentul Audit Intern are următoarele atribuții specifice: 

a) elaborează  norme  metodologice  specifice  entității  publice  în  care‐şi  desfăşoară  activitatea, cu avizul UCAAPI; 

b) elaborează proiectul planului anual de audit public;  c) efectuează activități de audit public intern cu privire  la eficiența sistemului de control 

intern,  la  formarea  şi  utilizarea  fondurilor  publice,  precum  şi  la  administrarea  patrimoniului public; 

d) efectuează activități de audit public pentru a evalua dacă  sistemele de management  financiar şi control ale entității publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele  de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență şi eficacitate; 

e) informează UCAAPI  despre  recomandările  neînsuşite  de  către  conducătorul  entității  publice auditate, precum şi despre consecințele acestora; 

f) raportează periodic  asupra  constatărilor,  concluziilor  şi  recomandărilor  rezultate din  activitățile sale de audit; 

g) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;  h) în  cazul  identificării  unor  iregularități  sau  posibile  prejudicii,  raportează  imediat  

conducătorului entității publice şi structurii de control intern abilitate;  i) auditorii  interni  trebuie  să  respecte  prevederile  codului  privind  conduita  etică  a 

auditorului intern;  j) auditorii intern au obligația perfecționării cunoştințelor profesionale;  k) elaborează programul de asigurare şi îmbunătățire a calității activității de audit public 

intern;  l) desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea Directorului Executiv, numai în condițiile 

în  care  acestea  nu  generează  conflicte  de  interese  şi  nu  sunt  incompatibile  cu  îndatoririle auditorului intern; 

m) auditează, cel puțin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele:  - angajamentele bugetare şi legale   - plățile asumate prin angajamentele bugetare şi legale;  - vânzarea, gajarea,  concesionarea  sau  închirierea de bunuri din domeniul privat al 

statului;  - concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului;  - constituirea veniturilor publice   - alocarea creditelor bugetare  - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor, de conducere 

şi control şi sistemele informatice; 

18

n)  personalul  de  conducere  şi  de  execuție  din  structurile  auditate  au  obligația  să  ofere  documentele şi informațiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar  desfăşurării în bune condiții a auditului public intern.  

Art.28. Biroul Juridic 

    Asigură  îndeplinirea  atribuțiilor  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara,  privind  elaborarea  de  acte normative din domeniul său de activitate, organizarea documentării  juridice  şi reprezintă  în  fața  instanțelor  judecătoreşti  şi  altor  organe  de  jurisdicție,  interesele  instituției,  avizează  legalitatea actelor întocmite (contracte, decizii, hotărâri).    Şeful  biroului  este  subordonat  nemijlocit  Directorului  executiv  şi  are  următoarele  atribuții: 

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - conduce biroul  subordonat  şi  răspunde de organizarea  şi  funcționarea acestuia  în 

condiții de eficiență şi eficacitate;  - răspunde  de  întocmirea  şi  gestionarea  unei  baze  de  date  reale  şi  actualizate, 

inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;  - răspunde  de  asigurarea  controlului  intern,  cu privire  la  activitățile  desfăşurate  în 

sfera de competență;  - reprezintă  şi  angajează  instituția  numai  în  limita  atribuțiilor  de  serviciu  şi  a 

mandatului care i‐a fost încredințat de către conducerea Direcției;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului 

sau a instituției în general;  - semnalează  conducerii  instituției  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea 

acesteia,  despre  care  ia  cunoştință  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

  Atribuțiile biroului juridic sunt:  o reprezintă  Direcția  Poliției  Locale  Timişoara  pe  baza  delegației  date  de  Directorul 

Executiv  şi apără drepturile  şi  interesele acestuia  în  fața  instanțelor  judecătoreşti,  şi a  altor organe de jurisdicție, ține evidența proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte;  

o ține evidența  şi  comunică  compartimentelor  interesate  actele normative nou  apărute  privind probleme de interes general; 

o redactează  şi  depune  în  termenele  procedurale  cererile  de  chemare  în  judecată,  plângerile penale,  întâmpinările, cererile reconvenționale, notele de şedințe, probele şi  concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care  Direcția este parte; 

o elaborează  şi  prezintă  conducerii Direcției,  ori  de  câte  ori  apreciază  că  este  necesar,  propuneri  privind  necesitatea  exercitării  căilor  de  atac  împotriva  hotărârilor  judecătoreşti nefavorabile Direcției; 

o întocmeşte documentele  necesare  în  relație  cu organele de  urmărire penală  sau  alte  instituții cu atribuții de control; 

o elaborează  şi  prezintă  conducerii Direcției,  ori  de  câte  ori  apreciază  că  este  necesar,  propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor; 

o ține evidența proceselor  şi  litigiilor  în care unitatea este parte  şi urmăreşte obținerea  titlurilor executorii pentru creanțele unității; 

o în  baza  unei  delegații  speciale  date  de  Directorul  Executiv,  poate  fixa  pretențiile,  renunțarea la pretenții şi poate da răspunsuri la interogatoriu; 

o participă  la formularea obiecțiunilor precontractuale, dacă se pun  în discuție probleme  de buget; 

19

o formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;  o primeşte  plângerile  din  partea  terțelor  persoane  şi  din  partea  diferitelor  servicii  şi 

birouri,  răspunzând  în  termen  legal  şi  exprimându‐şi punctul de  vedere  avizat  asupra  problemelor ridicate; 

o exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;  o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;  o face  cereri  de  intervenții  în  dosarele  aflate  pe  rol  şi  în  care  Poliția  Locală  Timişoara 

justifică un interes;  o asigură  asistență  juridică  compartimentelor  instituției,  la  audiențele  desfăşurate  în 

cadrul Poliției Locale a Municipiului Timişoara, precum şi personalului acesteia;  o avizează  din  punctul  de  vedere  al  legalității  orice  măsură  de  natură  să  angajeze 

răspunderea patrimonială a Direcției, în calitate de ordonator secundar de credite;  o verifică  şi  avizează  proiectele  de  contracte  întocmite  de  serviciile  funcționale  şi  de 

specialitate din cadrul instituției;  o avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură care ar putea aducere atingere 

drepturilor Direcției Poliției Locale sau ale personalului său;  o avizează deciziile emise de Directorul Executiv;  o avizează din punct de  vedere al  legalității,  lucrările emise de  servicii  şi birouri, atunci 

când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare;  o asigură consiliere  juridică de specialitate  şi  întocmeşte puncte de vedere referitoare  la 

modalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;  o participă, când este cazul  în comisiile constituite  în temeiul  legislației privind achizițiile 

publice;  o participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de Direcție;  o participă  în  comisiile  constituite  la  nivelul  instituției  în  vederea  desfăşurării 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;  o întocmeşte proiecte de acte normative  (HCL, Decizii), care au  legătură cu domeniul de 

activitate al Poliției Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;   o asigură  păstrarea  colecției  „Monitorul  Oficial  al  României”  şi  completarea  acestei 

colecții pe măsura apariției de noi acte normative;  o promovează orice alte acțiuni în justiție cu aprobarea conducătorilor instituției;  o înregistrează  contestațiile  la  procesele  verbale  depuse  în  termen  sau  tardiv  (cu 

depăşirea  termenului  legal  de  15  zile  de  la  primirea  lor de  către  contravenient,  data  poştei pe plic); 

o întocmeşte  întâmpinările  şi  completează  pentru  fiecare  proces‐verbal  contestat  un  dosar,  în  colaborare  cu  serviciile  funcționale  implicate,  cu  documente  relevante  în  susținerea cauzei  în  instanță, solicitând  referate de  specialitate, note de constatare  în  diverse faze de desfăşurare a litigiului între părți; 

o înaintează dosarul cu contestația în original la Judecătoria Timişoara, spre soluționare;  o ține evidența centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluționarea definitivă a 

procesului verbal de contravenție, respectiv încasarea sumelor băneşti;  o întocmeşte  şi  prezintă  la  cererea  conducerii  sau  a  altor  organisme  abilitate  situația 

contestațiilor la proceselor verbale;  o în  îndeplinirea atribuțiunilor ce‐i revin, potrivit  legii, cooperează cu Poliția, cu celelalte 

unități  ale  Ministerului  Administrației  şi  Internelor,  alte  structuri  ale  Sistemului  de  Apărare  Ordine  Publică  şi  Siguranță  Națională,  organizații,  instituții  şi  autorități  ale  administrației publice centrale şi locale; 

o asigură  îndeplinirea  atribuțiunilor  ce‐i  revin,  având  obligația  să  respecte  drepturile  şi  libertățile fundamentale ale omului; 

20

o asigură  informarea Şefului Poliției Locale cu privire  la sesizările şi reclamațiile adresate  personalului unității referitor la constatarea şi aplicarea contravențiilor. 

o îndeplineşte  orice  alte  atribuții  legate  de  specificul  său  de  activitate,  stabilite  de  conducerea Direcției; 

  Art.29. Serviciul Resurse Umane    Asigură aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, 

referitoare  la  recrutare,  selecție,  încadrare,  evaluare,  promovare,  formare  şi  perfecționare  profesională,  salarizarea personalului,  încetarea  raportului de  serviciu/contractului  individual de  muncă, sănătate şi securitate în muncă, informatizare. 

Şeful  Serviciului  se  subordonează  nemijlocit  Directorului  executiv  şi  are  următoarele  atribuții: 

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcționarea acestuia în 

condiții de eficiență şi eficacitate;  - răspunde de gestionarea și actualizarea bazei de date  WinPers;  - răspunde  de  asigurarea  controlului  intern,  cu privire  la  activitățile  desfăşurate  în 

sfera de competență;  - reprezintă  şi  angajează  instituția  numai  în  limita  atribuțiilor  de  serviciu  şi  a 

mandatului care i‐a fost încredințat de către conducerea Direcției;  - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului 

sau a instituției în general;  - semnalează  conducerii  instituției  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea 

acesteia,  despre  care  ia  cunoştință  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

  Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuții:  o întocmeşte documentele  aferente  concursurilor organizate  pentru  ocuparea  funcțiilor 

publice  sau  contractuale,  corespunzătoare  posturilor  vacante  prevăzute  în  statul  de  funcții,  solicitând  avizele  corespunzătoare  de  la  Agenția  Națională  a  Funcționarilor  Publici; 

o răspunde  de  organizarea  și  desfășurarea  concursurilor,  de  constituirea  comisiilor  de  concurs  şi a  comisiilor de  soluționare  a  contestațiilor,  verificând  îndeplinirea de  către  candidați a condițiilor prevăzute de lege; 

o elaborează împreună cu șefii profesionali programul de stagiu pentru funcționarii publici  debutanți și monitorizează activitatea acestora; 

o organizează  concurs/examen pentru promovarea  funcționarilor publici pe  categorii de  funcții, promovare în clasă și în grade profesionale;  

o elaborează  documente  privind  încadrarea/numirea  în  funcția  publică,  promovarea,  sancționarea,  modificarea  raportului  de  serviciu/contractului  individual  de  muncă,  încetarea  raportului  de  serviciu/contractului  individual  de  muncă,  definitivarea  în  funcție, etc., pentru personalul Poliției Locale Timişoara; 

o stabileşte drepturile salariale ale personalului la numirea  în funcția publică/angajare, la  acordarea gradației;  

o modifică salariul conform  legislației  în vigoare  la promovarea  în clasă, grad profesional  sau în funcții de conducere.  

o elaborează lunar Statul de Personal al instituției;  o întocmește lunar Statul de Funcții al instituției; 

21

o elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local privind modificarea Organigramei,  Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Functionare; 

o întocmește proiectul Regulamentului Intern al instituției;  o programează  controlul  medical  periodic  și  examenul  medical  la  reluarea  activității, 

monitorizeazăefectuarea  controlului de  către  toți angajații, gestionează  și operează  în  baza de date WinPers fişele de aptitudini eliberate de medicina muncii; 

o monitorizează  procesul  de  întocmire  și  actualizare  a  fişelor  de  post  pentru  personalulangajat și pentru posturile vacante; 

o întocmește documentele specifice angajării – propuneri de numire, referate de numire  în funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, decizii de numire în  funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, etc;   

o îndrumă  și  monitorizează  procesul  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale ale funcționarilor publici; 

o gestionează  fișele  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale  pentru  personalul  încadrat  cu  contract  individual  de  muncă  și  rapoartele  de  evaluare  a  performanțelor individuale ale funcționarilor publici; 

o elaborează proiecte, planuri, situații statistice, estimări pe termen scurt, mediu și  lung,  referitoare la strategia resurselor umane ale instituției; 

o întocmește ”Planul anual de perfecționare profesională” pe care îl transmite  ordonatorului principal de credite; 

o monitorizează procesul de formare și perfecționare profesională;  o avizează documentele necesare participării personalului la cursurile de perfecționare;  o gestionează dosarele profesionale ale personalului instituției;  o operează și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici;  o eliberează și vizează periodic  legitimațiile de serviciu ale angajațilorîn condiții  legale  și 

urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților ;  o actualizează  lunar  baza  de  date  a  instutuției,  verificând  periodic  exactitatea  datelor 

cuprinse în dosarele profesionale ale angajaților;  o întocmeşte planul anual de ocupare a funcțiilor publice;  o completează și transmite trimestrial  la ANFP, raportul privind respectarea normelor de 

conduită;  o transmite  semestrial  la  ANFP    Raportul  privind  situația  implementării  procedurilor 

disciplinare;  o întocmește  și  transmite  lunar  către  Direcția  Regională  de  Statistică  Timiș,  Ancheta 

asupra câștigurilor salariale (S1) ;  o întocmește și transmite trimestrial către Direcția Regională de Statistică Timiș, Ancheta 

locurilor de muncă vacante (LV);  o întocmește  și  transmite  anual  către  Direcția  Regională  de  Statistică  Timiș,  Ancheta 

salariilor în luna octombrie (S2);  o întocmește  și transmite anual către Direcția Regională de Statistică Timiș, Costul  forței 

de muncă (S3);  o operează online pe portalul de management al ANFP datele privind  funcțiile publice  și 

funcționarii publici operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului  de  muncă,  funcției,  clasei,  gradului  profesional,  schimbarea  gradației,  sancțiunile  aplicate funcționarilor publici, radierea sancțiunilor, etc.; 

o eliberează  adeverințele  de  vechime  și  vechime  în  specialitatea  funcției,pentru  funcționarii publici, precum și alte documente la cererea angajaților, conform legii; 

o gestionează contractele de muncă, angajamentele de serviciu, fişele de post, declarațiile  de avere şi declarațiile de individuale de interese; 

22

o operează  datele  referitoare  la  personalul  contractual  în  registrul  de  evidență  a  salariaților – REVISAL și datele referitoare la funcționarii publici în Registrul de evidență  al funcționarilor publici; 

o ține  evidența  la  zi  a  vechimii  în muncă  a  salariaților  şi  comunică  lunar modificarea  gradației  serviciului financiar‐contabilitate și achiziții publice; 

o întocmește  dosarele  în  vederea  pensionării  personalului  și  le  înaintează  în  termenul  legal organelor competente; 

o ține evidența prezenței  la serviciu a tuturor angajaților, verificând pontajele  lunare, pe  care le transmite serviciului financiar‐contabilitate și achiziții publice; 

o efectuează  programarea  concediilor  de  odihnă  ale  tuturor  angajaților,  ține  evidența  efectuării acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor, evidența concediilor medicale, a  concediilor  fără  salariu,  concediilor  pentru  evenimente  familiale  deosebite,  evidența  orelor suplimentare efectuate de salariați, etc.; 

o prezintă propuneri privind  încadrarea,  încheierea şi desfacerea contractelor de muncă,  pregătirea, promovarea  şi aplicarea dispozițiilor  legale privind drepturile care  se cuvin  personalului contractual; 

o urmăreşte  respectarea  programului  zilnic  de muncă,  verificând  prezența  la  serviciu  a  angajaților,  semnalând  directorului  executiv  neregulile  constatate  şi  propunând  aplicarea de măsuri în consecință; 

o analizează  situația  încadrărilor  la  nivel  de  compartimente  şi  supune  spre  aprobare  directorului executiv propunerile şefilor de compartimente cu privire la promovarea sau  retrogradarea din funcție a personalului; 

o verifică, analizează  şi prezintă propuneri privind  soluționarea cererilor,  reclamațiilor  şi  sesizărilor care privesc activitatea de personal; 

o monitorizează, prezintă propuneri  şi  raportează  la  termenele stabilite situațiile privind  dinamica de personal, starea şi practica  disciplinară în rândul personalului; 

o coordonează și monitorizează activitățile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu  armamentul  din  dotare,  pe  baza  planificărilor  aprobate  de  conducerea  instituției,  asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire; 

o ține  evidența  pregătirii  profesionale  a  personalului  instituției  și  monitorizează  defășurarea acesteia, trimestrial, conform procedurii. 

o asigură aplicarea corectă a prevederilor legale specifice;  o îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.    Atribuții privind sănătatea şi securitate în muncă, prevenire şi stingerea incendiilor  - controlează  şi urmăreşte modul  în care  se aplică  reglementările  legislative  în vigoare 

privind sănătatea  şi securitatea  în muncă, prevenirea  şi stingerea  incendiilor de către  toți angajații; 

- acordă consultanță compartimentelor din cadrul  instituției cu privire  la reglementările  legislative  în  vigoare  şi  normele  privitoare  la  sănătatea  şi  securitatea  în  muncă,  prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- asigură  instruirea  şi  informarea personalului  în probleme de  sănătate  şi  securitate  în  muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, prin cele trei forme de instructaj (introductiv  general, la locul de muncă şi periodic); 

- ține şi completează fişele de instructaj individual;  - identifică  factorii de risc de accidente şi  îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de 

risc pentru fiecare loc de muncă din instituție;  - cercetează,  înregistrează,  declară  şi  ține  evidența  accidentelor  de muncă  şi  a  bolilor 

profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor; 

23

- elaborează instrucțiuni de securitate a muncii proprii instituției;  - elaborează,  împreună  cu  conducerea  instituției,  lista  cu  dotarea  echipamentelor  de 

protecție şi de lucru a salariaților;  - întocmeşte  planul  de  intervenție  în  vederea  prevenirii  şi  stingerii  incendiilor  pentru 

toate zonele de lucru;  - întocmeşte  întreaga  documentație  cu  privire  la  obținerea  avizelor,  acordurilor  şi 

autorizațiilor de mediu;  - se preocupă de permanenta perfecționare în domeniul de activitate;  - îndeplineşte şi alte atribuții delegate ierarhic.    Atribuții pe linie de  informatizare‐comunicații  o organizează şi răspunde de funcționarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile 

de  mijloace  de  comunicații  şi  informatică,  precum  şi  transmiterea  la  timp  a  documentelor operative prin sistemul de comunicație; 

o controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situației mijloacelor de comunicație şi  informatică din instituție; 

o asigură  înzestrarea unității cu  tehnică de comunicații  şi  informatică, menținerea  lor  în  perfectă  stare  de  funcționare,  controlează  exploatarea,  întreținerea,  depozitarea  şi  ținerea evidenței materialelor de comunicație şi informatică; 

o execută  inventarierea  anuală  a mijloacelor  de  comunicații  şi  informatică  şi  propune  măsuri pentru efectuarea casărilor; 

o organizează  exploatarea  corectă  a  mijloacelor  de  comunicație  şi  informatică  şi  a  protecției lor împotriva bruiajului radio; 

o organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiințare  a personalului prin sistemul de comunicații şi informatică; 

o controlează  la  termenele  şi  în  condițiile  stabilite  prin  instrucțiuni,  ținerea  corectă  a  evidenței existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreținerea bunurilor  materiale de resort, precum şi în depozit; 

o cercetează  cazurile  de  abateri  care  pun  în  pericol  integritatea  materialelor  de  comunicații şi informatică; 

o dezvoltarea sistemelor informatice prin cerințe de îmbunătățire;  o administrarea bazelor de date şi a rețelelor de calculatoare;  o gestionează versiunile aplicațiilor software  instalate  în sistem, atât aplicații de bază cât 

şi specifice;  o realizează, actualizează şi administrează site‐ul Direcției;  o realizează, modernizează şi ține la zi pagina de internet a instituției;  o oferă asistență tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcție;  o centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice şi 

elaborează soluțiile optime de achiziție;  o participă  la  recepția  calitativă a elementelor de  tehnică de  calcul achiziționate pentru 

toate serviciile direcției;  o urmăreşte noutățile informatice hardware şi software şi evoluția acestora;  o administrează rețeaua informatică a direcției;  o asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire  la transparența  în 

administrarea informațiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice;  o acordă  asistență  la  întocmirea  şi  derularea  contractelor  de  revizie,  rețea,  achiziții 

calculatoare şi periferice;  o instruieşte  şi  perfecționează  personalul  direcției  cu  privire  la  utilizarea  hardware  şi 

software a stațiilor de lucru; 

24

o asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate  cu deținătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.); 

o coordonează  realizarea  rețelelor de  calculatoare  şi migrarea echipamentelor  în  cadrul  instituției; 

o colaborează  cu  serviciile  corespondente  din  cadrul  serviciilor  publice  din  subordinea  Consiliului Local Timişoara; 

o organizează cursuri de  instruire a personalului  instituției ce utilizează echipamente de  calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcției; 

o propune strategia de informatizare a Poliției Locale Timişoara:  o asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecția datelor cu 

caracter personal.  o pune  în  funcție  echipamentele  şi  tehnica  de  calcul  şi  configurează  echipamentele 

instalate;  o ia  măsuri  pentru  asigurarea  comunicațiilor  permanente  în  şi  între  toate  structurile 

Direcției;  o implementează şi menține protecția sistemelor informatice la atacuri specifice;  o participă  în  comisiile de  recepție  a echipamentelor  informatice, elementelor de  rețea 

sau comunicații IT; 

Art. 30.  Compartimentul Control Intern    Compartimentul  Control  Intern  se  subordonează  nemijlocit  directorului  executiv,  având  următoarele atribuții specifice: 

- verifică cererile, sesizările, reclamațiile  și plângerile formulate  împotriva funcționarilor  publici,  polițiștilor  locali  și  a  personalului  contractual,  în  legătură  cu  executarea  sarcinilor  de  serviciu  și  cu  privire  la  încălcarea  normelor  de  conduită  profesională  și  civică prevăzute de lege; 

- verifică  rapoartele personalului  instituției precum  și  cererile,  sesizările  sau plângerile  adresate conducerii Direcției Poliției Locale Timișoara, propunând măsuri legale; 

- efectuarea  cercetării  administrative  la  solicitarea  Comisiei  de  disciplină  pentru  fapte  sesizate ca abateri disciplinare de către personalul instituției, prezentarea la finalizare a  unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare, precum și documentele  care au stat la baza întocmirii; 

- face propuneri conducerii  instituției pe  linia prevenirii abaterilor  în rândul angajaților,  pe baza concluziilor desprinse din verificări și controale; 

- organizează  și  execută  controale  de  fond  ori  tematice  privind  activitatea  compartimentelor/birourilor și serviciilor din structura  instituției. Aceste activități sunt  materializate  în  rapoarte  cu  principalele  concluzii,  măsuri  și  propuneri  pentru  eliminarea deficiențelor și eficientizarea muncii; 

- verifică modul în care sunt îndeplinite măsurile stabilite în urma controalelor;  - efectuează  cercetarea prealabilă  în  scopul  stabilirii existenței  /  inexistenței abaterilor 

disciplinare comise de personalul instituției;  - efectuează cercetarea administrativă a pagubelor produse de angajații Poliției Locale;  - verifică  contestațiile  formulate  de  personalul  poliției  locale  împotriva  măsurilor  de 

natură disciplinară sau administrativă  dispuse de cei îndrituiți.  - execută orice activități de verificare  și control dispuse de conducerea Direcției Poliției 

Locale Timișoara;     

25

Art. 31.  Serviciul Ordine Publică    Şeful  Serviciului  se  subordonează  nemijlocit  Directorului  Executiv  Adjunct  şi  are 

următoarele atribuții specifice:  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției  locale cu 

atribuții în menținerea ordinii publice;   b) coordonează nemijlocit activitatea Biroului Ordine Publică, Biroului Reclamații Sesizări, 

Biroului Poliția Piețelor și Biroului Intervenții Rapide;  c) asigură  cunoaşterea  şi  aplicarea  întocmai  de  către  personalul  din  subordine,  a 

prevederilor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  menținerea  ordinii  şi  a  liniştii  publice, a regulilor de conviețuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;  

d) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

e) informează deîndată  conducerea poliției  locale despre  toate  evenimentele deosebite  înregistrate  în  activitatea  de  pază  şi  menținere  a  ordinii  publice  şi  tine  evidența  acestora;  

f) analizează lunar activitatea personalului din subordine;   g) întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;  

h) participă alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului  de ordine şi siguranță publică al municipiului Timişoara; 

i) participă alături de conducerea Poliției locale la încheierea protocoalelor standarde de  cooperare, cu  serviciile publice comunitare  locale de evidență a persoanelor, pe  linia  distribuirii  de  cărți  de  alegător,  şi  a  punerii  în  legalitate  a  persoanelor  cu  acte  de  identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;   

Serviciul ordine publică are următoarele atribuții:  a) menține ordinea  şi  liniştea publică  în zonele şi  locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranță publică al municipiului Timişoara, aprobat în condițiile legii;  b) menține  ordinea  publică  în  imediata  apropiere  a  unităților  de  învățământ  publice,  a 

unităților  sanitare  publice,  în  parcările  auto  aflate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului Timişoara,  în zonele comerciale  şi de agrement,  în parcuri, piețe, cimitire,  precum şi  în alte asemenea  locuri publice aflate  în proprietatea şi/sau  în administrarea  municipiului Timişoara sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin  planul de ordine şi siguranță publică; 

c) participă,  împreună  cu  autoritățile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competențelor,  la activități de salvare  şi evacuare a persoanelor  şi bunurilor periclitate  de  calamități  naturale  ori  catastrofe,  precum  şi  de  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  provocate de astfel de evenimente; 

d) acționează  pentru  identificarea  cerşetorilor,  a  copiilor  lipsiți  de  supravegherea  şi  ocrotirea  părinților  sau  a  reprezentanților  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredințarea  acestora  serviciului  public  de  asistență  socială  în  vederea  soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 

e) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni,  potrivit  competenței,  pentru  nerespectarea  legislației  privind  regimul  de  deținere  a  câinilor  periculoşi  sau  agresivi,  a  celei  privind  programul de gestionare a câinilor  fără stăpân  şi a celei privind protecția animalelor  şi  sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor  fără stăpân despre existența  acestor  câini  şi  acordă  sprijin  personalului  specializat  în  capturarea  şi  transportul  acestora la adăpost; 

26

f) asigură protecția personalului din aparatul de  specialitate  al primarului, din  instituțiile  sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

g) participă,  împreună cu alte autorități competente,  la asigurarea ordinii şi  liniştii publice  cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare,  acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive,  religioase  sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activități care se desfăşoară în  spațiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau  în  administrarea  autorităților  administrației  publice  locale  sau  a  altor  servicii/instituții  publice de interes local, stabilite de Consiliul Local. 

i) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  conviețuirea  socială  stabilite  prin  legi  sau  acte  administrative  ale  autorităților  administrației publice centrale  şi  locale, pentru  faptele constatate  în raza  teritorială de  competență; 

j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală  şi instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență; 

k) participă, alături de Poliția Română,  Jandarmeria Română  şi  celelalte  forțe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranță  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracționalității stradale; 

l) cooperează  cu  centrele militare  zonale  în  vederea  înmânării  ordinelor  de  chemare  la  mobilizare  şi/sau de clarificare a situației militare a  rezerviştilor din Ministerul Apărării  Naționale; 

m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  n) acordă, pe  teritoriul municipiului Timişoara,  sprijin  imediat  structurilor  competente  cu 

atribuții în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.   

Atribuții pe linia evidenței persoanei  a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  b) cooperează cu alte autorități competente  în vederea verificării,  la cererea acestora, a 

unor  date  cu  caracter  personal,  dacă  solicitarea  este  justificată  prin  necesitatea  îndeplinirii  unei  atribuții  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date; 

c)  constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor  legale privind  domiciliul,  reşedința  şi  actele  de  identitate  ale  cetățenilor  români,  inclusiv  asupra  obligațiilor  pe  care  le  au  persoanele  prevăzute  la  art.  37  alin.  (2)  din Ordonanța  de  urgență  a Guvernului  nr.  97/2005 privind  evidența, domiciliul,  reşedința  şi  actele de  identitate ale  cetățenilor  români, aprobată  cu modificări  şi  completări prin  Legea nr.  290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea  în  legalitate a persoanelor cu acte de  identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste  14 ani, care nu au acte de identitate. 

    Atribuții vizând Reclamațiile şi Sesizările 

- Verificarea  sesizărilor  şi a  reclamațiilor adresate Direcției Poliției  Locale Timişoara de  către Asociațiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori  sediul  social  pe  raza  municipiului  Timişoara  sau  instituțiile  publice,  referitoare  la  săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de conviețuire socială, ordinea şi  liniştea  publică  sau  alte  asemenea  fapte  de  natură  contravențională,  prevăzute  şi  sancționate prin legi ori acte administrative emise de autoritățile locale. 

27

- Verificarea  în  teren  a  aspectelor  sesizate,  audierea  persoanelor  care  dețin  date  sau  informații  legate de  cele  semnalate,  întocmirea de adrese  către alte  instituții publice  sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate  în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situația de  fapt  şi  identitatea  persoanelor  responsabile,  în  vederea  luării  măsurilor  legale,  constând  în aplicarea de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor OG 2/2001  actualizată sau redirecționarea sesizărilor către organele abilitate să soluționeze astfel  de reclamații. 

- Executarea  mandatelor  de  aducere  emise  de  Judecătoria  Timişoara  sau  Tribunalul  Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. 

- Afişarea  Proceselor  Verbale  de  sancționare  contravențională,  care  nu  au  fost  comunicate persoanelor sancționate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la  domiciliul sau sediul contravenienților, de pe raza municipiului Timişoara. 

  Art. 32.   Biroul Ordine Publică 

  Asigură menținerea  ordinii  şi  liniştii  publice  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin  Planul  de 

ordine şi siguranță publică al municipiului Timişoara, conform competenței materiale şi teritoriale.   

ŞEFUL BIROULUI ORDINE PUBLICĂ:  Se subordonează şefului serviciului ordine publică şi are următoarele atribuții specifice, în 

funcție de responsabilitățile încredințate:   a) organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  poliției  locale  cu 

atribuții în menținerea ordinii şi liniştii publice;   b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor 

legale ce reglementează activitatea de menținerea ordinii şi a  liniştii publice, a regulilor de  conviețuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;  

c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

d) informează  de  îndată  pe  şeful  serviciului  ordine  publică  despre  toate  evenimentele  deosebite  înregistrate  în activitatea de pază şi menținere a ordinii publice  şi tine evidența  acestora;  

e) analizează zilnic, săptămânal şi  lunar activitatea personalului din subordine;   f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca  întregul personal să execute corespunzător sarcinile 

ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;  

g) analizează,  la  ieşirea  din  serviciu  a  personalului,  activitatea  desfăşurată  și  apreciază   prestația profesională a acestora; 

h) asigură planificarea şi repartizarea forțelor din subordine pe sarcini şi misiuni;  i) elaborează consemnul particular al posturilor. 

  Biroul ordine publică are următoarele atribuții: 

a) menține  ordinea  şi  liniştea  publică  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin planul  de  ordine  şi  siguranță publică al municipiului Timişoara, aprobat în condițiile legii; 

b) menține  ordinea  publică  în  imediata  apropiere  a  unităților  de  învățământ  publice,  a  unităților  sanitare  publice,  în  parcările  auto  aflate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului  Timişoara,  în  zonele  comerciale  şi  de  agrement,  în  parcuri,  piețe,  cimitire,  precum  şi  în  alte  asemenea  locuri  publice  aflate  în  proprietatea  şi/sau  în  administrarea 

28

municipiului Timişoara  sau  a  altor  instituții/servicii publice de  interes  local,  stabilite prin  planul de ordine şi siguranță publică; 

c) participă,  împreună cu autoritățile competente prevăzute de  lege, potrivit competențelor,  la  activități  de  salvare  şi  evacuare  a  persoanelor  şi  bunurilor  periclitate  de  calamități  naturale ori catastrofe, precum şi de  limitare şi  înlăturare a urmărilor provocate de astfel  de evenimente; 

d) acționează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor  lipsiți de supravegherea şi ocrotirea  părinților  sau  a  reprezentanților  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredințarea  acestora  serviciului  public  de  asistență  socială  în  vederea  soluționării  problemelor acestora, în condițiile legii; 

e) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni,  potrivit  competenței,  pentru  nerespectarea  legislației  privind  regimul  de  deținere  a  câinilor  periculoşi  sau  agresivi,  a  celei  privind  programul  de  gestionare  a  câinilor  fără  stăpân  şi  a  celei  privind  protecția  animalelor  şi  sesizează  serviciile  specializate  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  despre  existența  acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat  în capturarea şi transportul acestora  la adăpost; 

f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau  serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstrațiilor,  procesiunilor,  acțiunilor  de  pichetare,  acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau  comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activități care se desfăşoară în spațiul  public şi care implică aglomerări de persoane; 

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în  administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice  de interes local, stabilite de Consiliul Local; 

i) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației  publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență; 

j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi  instanțele  de  judecată  care  arondează  unitatea/subdiviziunea  administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență; 

k) participă,  alături  de  Poliția  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forțe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranță  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracționalității stradale; 

l) cooperează  cu  centrele  militare  zonale  în  vederea  înmânării  ordinelor  de  chemare  la  mobilizare  şi/sau  de  clarificare  a  situației militare  a  rezerviştilor  din Ministerul  Apărării  Naționale; 

m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu 

atribuții în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  o) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  p) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor 

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei  atribuții  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind  prelucrarea  datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date; 

q) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  domiciliul,  reşedința  şi  actele  de  identitate  ale  cetățenilor  români,  inclusiv  asupra  obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reşedința şi actele de  identitate ale 

29

cetățenilor  români,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  290/2005,  cu  modificările şi completările ulterioare; 

r) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea  în  legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani,  care nu au acte de identitate. 

  Art. 33. Biroul Reclamaţii  Sesizări 

  Şeful  Biroului  se  subordonează  nemijlocit  Sefului  Serviciului  Ordine  Publica  şi  are  

următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:    

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției  locale cu  atribuții pe linie de solutionare a reclamatiilor si  sesizarilor cetatenilor;  

- întocmeşte planurile de actiune din competență pe care  le prezinta conducerii pentru  aprobare;  

- conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

- informează deîndată pe seful serviciului de ordine publica despre  toate evenimentele  deosebite  înregistrate  în  activitatea  de  solutionare  a  sesizarilor  si  reclamtiilor  cetatenilor   şi tine evidența acestora;  

- analizează lunar activitatea personalului din subordine;   - întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;  

- controlează  modul  în  care  se  constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  de  către  personalul din subordine, potrivit competenței;  

- întocmeşte sinteza lunară a activității biroului;  - organizează  şi  coordonează  activitatea  de  verificare  a  reclamațiilor  şi  a  sesizărilor 

adresate  Birourile  Reclamatii  Sesizari,  referitoare  la  săvârşirea  unor  fapte  de  natură  contravențională; 

- asigură planificarea şi repartizarea forțelor din subordine pe sarcini şi misiuni;  - evaluează periodic stadiul  îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredințate şi măsurile ce 

se impun pentru eficientizarea activității;   

Biroul Reclamatii Sesizari are următoarele atribuții:  1. verifica  sesizările  şi  reclamațiile  adresate  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  de  către 

Asociațiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul  social pe  raza municipiului  Timişoara  sau  instituțiile publice,  referitoare  la  săvârşirea  unor  fapte prin care sunt  încălcate normele de conviețuire socială, ordinea  şi  liniştea  publică sau alte asemenea  fapte de natură contravențională, prevăzute şi sancționate  prin legi ori acte administrative emise de autoritățile locale. 

2. Verificarea  în  teren  a  aspectelor  sesizate,  audierea  persoanelor  care  dețin  date  sau  informații  legate de  cele  semnalate,  întocmirea de adrese  către alte  instituții publice  sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate  în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situația de  fapt  şi  identitatea  persoanelor  responsabile,  în  vederea  luării  măsurilor  legale,  constând  în  aplicarea  de  sancțiuni  contravenționale,  conform  prevederilor  OG  nr. 

30

2/2001 actualizată sau redirecționarea sesizărilor către organele abilitate să soluționeze  astfel de reclamații. 

3. Executarea  mandatelor  de  aducere  emise  de  Judecătoria  Timişoara  sau  Tribunalul  Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. 

4. Afişarea  Proceselor  Verbale  de  sancționare  contravențională,  care  nu  au  fost  comunicate persoanelor sancționate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la  domiciliul sau sediul contravenienților, de pe raza municipiului Timişoara.

5. Solutioneaza  cu operativitate  reclamatiile si sesizarile cetatenilor;  6. Verifica  sesizarile  cetatenilor  adresate  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  conform 

competentelor ce ne revin;  7. Verifica aspectele prezentate de cetateni cu ocazia audientelor la conducerea Primăriei 

Municipiului Timişoara;  8. Informeaza  conducerea  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  sau  dupa  caz  prezinta 

informari  Primăriei  Municipiului  Timişoara  cu  aspectele  ilegale  identificate  pe  raza   Mun. Timisoara; 

9. Verifica  conform  competentei  si  formuleaza  raspuns  la  solicitarile  institutiilor publice  locale si centrale. 

10. participă  împreună  cu Biroul Ordine Publică  la menținerea ordinii  şi  liniştii publice  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin  planul  de  ordine  şi  siguranță  publică  al municipiului  Timişoara, aprobat în condițiile legii atuncim când situația o impune; 

11. menține  ordinea  publică  în  imediata  apropiere  a  unităților  de  învățământ  public  repartizate în competența biroului, conform planului de ordine şi siguranță publică; 

12. participă,  împreună  cu  autoritățile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competențelor, la activități de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate  de  calamități  naturale  ori  catastrofe,  precum  şi  de  limitare  şi  înlăturare  a  urmărilor  provocate de astfel de evenimente; 

13. acționează  pentru  identificarea  cerşetorilor,  a  copiilor  lipsiți  de  supravegherea  şi  ocrotirea  părinților  sau  a  reprezentanților  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredințarea acestora serviciului public de asistență socială  în vederea  soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 

14. constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni,  potrivit  competenței,  pentru  nerespectarea  legislației privind  regimul de deținere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind  programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecția animalelor şi  sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența  acestor  câini  şi  acordă  sprijin  personalului  specializat  în  capturarea  şi  transportul  acestora la adăpost; 

15. asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din  instituțiile  sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

16. participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice  cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstrațiilor,  procesiunilor,  acțiunilor  de  pichetare,  acțiunilor  comerciale  promoționale,  manifestărilor  cultural  artistice,  sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activități  care se desfăşoară în spațiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

17. constată  şi  aplică  sancțiuni  conform  competenței  stabilite  prin  legi  sau  acte  administrative ale autorității publice centrale  și ale Consiliului Local Timișoara pentru  faptele constatate pe raza de competență; 

18. participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română şi celelalte forțe ce compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranță  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracționalității stradale; 

31

19. cooperează  cu  centrele militare  zonale  în vederea  înmânării ordinelor de  chemare  la  mobilizare şi/sau de clarificare a situației militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării  Naționale; 

20. asigură măsuri de protecție a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  21. acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin  imediat structurilor competente cu 

atribuții în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  22. înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  23. cooperează cu alte autorități competente  în vederea verificării,  la cererea acestora, a 

unor  date  cu  caracter  personal,  dacă  solicitarea  este  justificată  prin  necesitatea  îndeplinirii  unei  atribuții  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date; 

24. constată contravenții  şi aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor  legale privind  domiciliul,  reşedința  şi  actele  de  identitate  ale  cetățenilor  români,  inclusiv  asupra  obligațiilor  pe  care  le  au  persoanele  prevăzute  la  art.  37  alin.  (2)  din Ordonanța  de  urgență  a Guvernului  nr.  97/2005 privind  evidența, domiciliul,  reşedința  şi  actele de  identitate ale  cetățenilor  români, aprobată  cu modificări  şi  completări prin  Legea nr.  290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

25. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea  în  legalitate a persoanelor cu acte de  identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste  14 ani, care nu au acte de identitate 

Art. 34. Biroul Poliţia Pieţelor 

Asigură respectarea regulilor și normelor generale de comerț, menținerea ordinii şi  liniştii 

publice  în  zonele  şi  locurile  stabilite  prin  Planul  de  ordine  şi  siguranță  publică  al municipiului  Timişoara,  respectiv  în  piețele  agroalimentare  din municipiul  Timişoara  conform  competenței  materiale şi teritoriale. 

  ŞEFUL BIROULUI POLIȚIA PIEȚELOR:  Se subordonează Şefului Serviciului Ordine Publică şi are următoarele atribuții specifice, în 

funcție de responsabilitățile încredințate:   − organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea polițiştilor locali din cadrul Biroului 

Poliția  Piețelor,  cu  atribuții  în menținerea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  respectării  regulilor  generale  de  comerț  şi  protecția mediului,  în  incinta  piețelor  agroalimentare,  parcările  şi  platourile aferente, fluența traficului pe căile de acces şi  străzile care delimitează piețele;    

− participă  la  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită;  

− informează  de  îndată  pe  şeful  serviciului  ordine  publică  despre  toate  evenimentele  deosebite înregistrate în activitatea desfășurată şi ține evidența acestora;  

− analizează zilnic, săptămânal şi  lunar activitatea personalului din subordine;   − întreprinde măsuri eficiente pentru ca  întregul personal să execute corespunzător sarcinile 

ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;  

− planifică itinerariile de deplasare a patrulelor şi misiunile acestora;  − evaluează periodic  stadiul  îndeplinirii misiunilor  şi  sarcinilor  încredințate  şi măsurile ce se 

impun pentru eficientizarea activității;  − instruieşte, la intrarea în serviciu, personalul cu sarcinile generale şi specifice;   − analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată;  − asigură planificarea şi repartizarea forțelor din subordine pe sarcini şi misiuni; 

32

− informează  directorul  executiv  adjunct,  care  îl  coordonează,  cu  aspectele  de  interes  rezultate pe raza de competență şi măsurile întreprinse sau preconizate. 

− întocmeşte buletinul posturilor;    Biroul Poliția Piețelor are următoarele atribuții: 

− menține ordinea şi liniştea publică în incinta piețelor agroalimentare, parcările şi platourile  aferente, căile de acces şi străzile care delimitează piața; 

− Prevenirea  și  reducerea  activității  de  comerț  ilegal  desfășurate  în  perimetrul  piețelor  agroalimentare, pe căile de acces, platourile și parcările aferente, prin acțiuni de verificare  şi sancționare în conformitate cu legislația în vigoare 

− verificarea comercianților și prducătorilor din incinta pieței și a zonei adiacente în vederea  identificării a celor care practică comerțul ilegal și luarea măsurilor conform legii; 

− Verifică  îndeplinirea obligatiilor care  le revin administratorilor de piață  in conformitate cu  fişa postului, Regulamentul pieței și prevederile legislative în vigoare şi dispun măsuri care  să conducă la remedierea în cel mai scurt timp a aspectelor constatate.  

− Verifică şi monitorizează modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea piețelor  agroalimentare  şi dispun măsuri  legale comercianților  şi administrației  în conformitate cu  legislație de mediu şi Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL453/2007. 

− Organizează acțiuni comune de verificare şi control cu polițiştii din cadrul Poliției Naționale  şi  alte  instituții  abilitate,  în  vederea  asigurării  la  nivelul  piețelor  agroalimentare  a  unui  comerț civilizat, în condiții de siguranță şi cu respectarea legislației în vigoare. 

− Cooperează  şi  acordă  sprijin  autorităților  de  control  sanitar,  de mediu  şi  de  protecție  a  consumatorilor  în exercitarea atribuțiilor de  serviciu  specifice domeniului de activitate al  acestora. 

− Verifică respectarea obligațiilor ce revin agenților economici cu privire la afişarea prețurilor,  a produselor comercializate şi sesizează autoritățile competente  în cazul  în care  identifică  nereguli. 

− Identifică  mărfurile  şi  produsele  abandonate  în  piețe  sau  domeniul  public  şi  aplică  procedurile legale de ridicare şi predare a acestora. 

− Verifică  şi  soluționează  în condițiile  legii  sesizările primite  în  legătură cu aspecte  şi  fapte  desfăşurate în piețe sau locurile publice din apropierea acestora. 

− Constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  privind  încălcarea  normelor  legale  conform  competențelor ce  le  revin din Legi, Hotărâri ale Guvernului, Hotărâri ale Consiliului Local  Timişoara. 

− Constată infracțiuni flagrante conform Art. 12 din Legea nr. 155/2010 şi Art. 23 din H.G.  nr. 1332/2010. 

− acționează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor  lipsiți de supravegherea şi ocrotirea  părinților sau a reprezentanților  legali, a persoanelor  fără adăpost  în  incinta şi perimetrul  piețelor  agroalimentare  şi  procedează  la  încredințarea  acestora  serviciului  public  de  asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii,  

− participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstrațiilor,  procesiunilor,  acțiunilor  de  pichetare,  acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau  comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activități care se desfăşoară în spațiul  public şi care implică aglomerări de persoane; 

− participă,  alături  de  Poliția  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forțe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranță  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracționalității stradale; 

33

− acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu  atribuții în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

− Polițiştii  locali  abilitați  de  conducerea  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  acordă  sprijin  structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței şi  siguranței traficului în zona piețelor. 

− Polițiştii  locali  abilitați  de  conducerea  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale  privind  oprirea,  staționarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis în zona piețelor.   

− cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor  date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei  atribuții  prevăzute  de  lege,  cu  respectarea  reglementărilor  legale  privind  prelucrarea  datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date; 

− constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  domiciliul,  reşedința  şi  actele  de  identitate  ale  cetățenilor  români,  inclusiv  asupra  obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reşedința şi actele de  identitate ale  cetățenilor  români,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  290/2005,  cu  modificările şi completările ulterioare; 

  Art. 35. Biroul Intervenţii Rapide    Şeful  Biroului  Intervenții  Rapide  are  următoarele  atribuții  specifice  în  funcție  de 

responsabilitățile încredințate:  - organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției  locale cu 

atribuții pe linie interventie rapida;   - întocmeşte planurile de actiune din competență pe care  le prezinta conducerii pentru 

aprobare;   - conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu 

tematica stabilită;   - informează de  îndată conducerea poliției  locale despre  toate evenimentele deosebite 

înregistrate în activitatea de dispecerat si interventie rapida şi tine evidența acestora;   - analizează lunar activitatea personalului din subordine;   - întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;  

- controlează  modul  în  care  se  constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  de  către  personalul din subordine, potrivit competenței.  

- asigură,  prin  personalul  din  subordine,  protecția  personalului  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,  din  instituțiile  sau  serviciile  publice  de  interes  local  la  efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

- coordonează  personalul  din  subordine  şi  participă  împreună  cu  alte  autorități  competente,  la  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice  cu  ocazia mitingurilor, marşurilor,  demonstrațiilor,  procesiunilor,  acțiunilor  de  pichetare,  acțiunilor  comerciale  promoționale, manifestărilor  cultural artistice,  sportive,  religioase  sau  comemorative,  după caz, precum  şi a altor asemenea activități care se desfăşoară  în spațiul public  şi  care implică aglomerări de persoane; 

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea privind situatiile de urgenta;   - întocmeşte sinteza lunară a activității biroului; 

34

- propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  regulament  intern  pentru  activitatea  compartimentului sau instituției în general; 

- semnalează  conducerii  instituției  orice  probleme  deosebite  legate  de  activitatea  compartimentului sau instituției în general; 

- organizează,  planifică,  conduce  și  controlează  activitatea  privind  securitatea  și  sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor la nivel de instituție; 

  Biroului Intervenții Rapide are următoarele atribuții:   

− intervin  la  solicitările dispeceratului  la evenimentele  semnalate prin Serviciul de Urgență  112, pe principiul „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție de  specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenței teritoriale;  

− în  cazul  constatării  în  flagrant  a  unei  fapte  penale,  imobilizează  făptuitorul,  iau măsuri  pentru  conservarea  locului  faptei,  identifică martorii  oculari,  sesizează  imediat  organele  competente şi predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază  de proces‐verbal, în vederea continuării cercetărilor;  

− conduc la sediul poliției  locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte  identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;  

− acordă  sprijin  operativ  polițiştilor  locali  în  cazul,  legitimării  şi  luarea    măsurilor  legale  împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenționale, întocmindu‐se  cu această ocazie proces verbal de constatare cu activitățile executate şi măsurile luate; 

− acordă  sprijin  operativ  celorlalte  forțe  de  ordine  publică  în  gestionarea  situațiilor  de  urgență, ce necesită intervenția operativă a forțelor de ordine publică, pentru identificarea  şi  prinderea  infractorilor  periculoşi,  urmăriților  şi  al  altor  infractori  sau  suspecți  ce  se  sustrag urmăririi penale; 

− menține ordinea, siguranța cetățenilor şi  liniştea publică  în zonele  şi  locurile stabilite prin  planul de ordine şi siguranță publică al municipiului Timişoara, aprobat în condițiile legii;  

− menține ordinea publică, previne săvârşirea de fapte de natură penală şi contravențională  în  imediata apropiere a unităților de  învățământ publice, a unităților  sanitare publice,  în  parcările  auto  aflate  pe  domeniul  public  sau  privat  al municipiului  Timişoara,  în  zonele  comerciale  şi de  agrement,  în parcuri, piețe,  cimitire, precum  şi  în  alte  asemenea  locuri  publice  aflate  în  proprietatea  şi/sau  în  administrarea municipiului  Timişoara  sau  a  altor  instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranță publică;  

− participă,  împreună cu autoritățile competente prevăzute de  lege, potrivit competențelor,  la  activități  de  salvare  şi  evacuare  a  persoanelor  şi  bunurilor  periclitate  de  calamități  naturale ori catastrofe, precum şi de  limitare şi  înlăturare a urmărilor provocate de astfel  de evenimente;  

− acționează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor  lipsiți de supravegherea şi ocrotirea  părinților  sau  a  reprezentanților  legali,  a  persoanelor  fără  adăpost  şi  procedează  la  încredințarea  acestora  serviciului  public  de  asistență  socială  în  vederea  soluționării  problemelor acestora, în condițiile legii;  

− constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni,  potrivit  competenței,  pentru  nerespectarea  legislației  privind  regimul  de  deținere  a  câinilor  periculoşi  sau  agresivi,  a  celei  privind  programul  de  gestionare  a  câinilor  fără  stăpân  şi  a  celei  privind  protecția  animalelor  şi  sesizează  serviciile  specializate  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  despre  existența  acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat  în capturarea şi transportul acestora  la adăpost;  

− constată  contravenții    şi  aplică  sancțiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  actelor  normative  (Legi, Ordonanțe  ale Guvernului,  Hotărâri  ale  Cosiliului  Local  Timişoara)  care 

35

intră  în atribuțiile Direcției Poliției Locale, aşa cum sunt prevăzute  în Legea nr. 155/2010,  HG  nr.  1332/2010  şi  HCL  Timişoara  nr.  441/2010,  ,  pentru  faptele  constatate  în  raza  teritorială de competență;  

− asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau  serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;  

− participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu  ocazia  mitingurilor,  marşurilor,  demonstrațiilor,  procesiunilor,  acțiunilor  de  pichetare,  acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau  comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activități care se desfăşoară în spațiul  public şi care implică aglomerări de persoane;  

− execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi  instanțele  de  judecată  care  arondează  unitatea/subdiviziunea  administrativ‐teritorială,  pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;  

− participă,  alături  de  Poliția  Română,  Jandarmeria  Română  şi  celelalte  forțe  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  şi  siguranță  publică,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infracționalității stradale;  

− cooperează  cu  centrele  militare  zonale  în  vederea  înmânării  ordinelor  de  chemare  la  mobilizare  şi/sau  de  clarificare  a  situației militare  a  rezerviştilor  din Ministerul  Apărării  Naționale;  

− asigură măsuri de protecție a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;   − acordă,  pe  teritoriul  municipiului  Timişoara,  sprijin  imediat  structurilor  competente  cu 

atribuții în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.   − îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții şi decizii scrise ale directorului 

executiv. 

Art.36. Serviciul Circulaţie Rutieră    Şeful  Serviciului  se  subordonează  nemijlocit  Directorului  Executiv  Adjunct  şi  are 

următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:  − stabileşte,  în colaborare cu şeful serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliție al Județului 

Timiş, itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competență;  − organizează,  planifică,  conduce  şi  controlează  activitatea  personalului  din  subordine  cu 

atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;  − asigură  continuitate  dispozitivului  rutier  în  zona  de  competență,  pe  bază  de  grafice  de 

control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, al I.P.J. Timiş;  − coordonează activitatea personalului din subordine  la acțiuni proprii şi participă, conform 

solicitării,  la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau  de către administratorul drumului public; 

− propune şefului serviciului rutier, al  Inspectoratului de Poliție al Județului Timiş,  în situații  deosebite,  luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi  închidere, restricționare pentru  anumite  categorii de participanți  la  trafic a  circulației,  în  anumite  zone  sau  sectoare ale  drumului public; 

− asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor  legislației rutiere; 

− efectuează instruirea zilnică a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere;  − organizează şi execută controale asupra activității desfăşurate de efectivele din subordine;  − analizează,  lunar,  activitatea  desfăşurată  de  personalul  din  subordine  în  domeniul 

circulației pe drumurile publice; 

36

− întocmeşte  zilnic  nota  cu  principalele  evenimente  şi  o  prezintă  directorului  executiv  şi  directorului executiv adjunct. 

− Informează  deîndată  conducerea  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  despre  toate  evenimentele deosebite  înregistrate  în activitatea   de asigurare  şi menținere a  fluenței  şi  siguranței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență; 

− Întreprinde măsuri  ferme  şi  eficiente  pentru  ca  întreg  personalul  să  execute  sarcinile  şi  îndatoririle  de  serviciu,  să  aibă  o  conduită  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare; 

− Verifică  şi  soluționează,  în  limitele  legii  cererile,  petițiile,  reclamațiile  ale  persoanelor  fizice/juridice privind  săvârşirea unor acte  sau  fapte de natură contravențională conform  competențelor stabilite prin lege; 

− Coordonează  întreaga  activitate de  constatare  a  contravențiilor  şi  aplicare a  sancțiunilor  contravenționale, la regimul circulației rutiere conform competenței; 

− Reprezintă şi angajează  instituția numai  în  limita atribuțiunilor de serviciu şi a mandatului  care i s‐a încredințat de către conducerea acesteia; 

− Propune documente  tipizate  şi documente  de uz  intern pentru  activitatea  serviciului  pe  care îl conduce sau a instituției în general; 

− Semnalează conducerii  instituției orice probleme deosebite  legate de activitatea acesteia,  despre ia la cunoştință în timpul îndeplinirii sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu sau în afara  acestora chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilități şi atribuții; 

  Serviciul Circulație Rutieră are următoarele atribuții:    a) asigură  fluența  circulației  pe  drumurile  publice  din  raza  teritorială  de  competență,  având 

dreptul  de  a  efectua  semnale  regulamentare  de  oprire  a  conducătorilor  de  autovehicul  exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe  drumurile publice; 

b) verifică  integritatea  mijloacelor  de  semnalizare  rutieră  şi  sesizează  nereguli  constatate  privind  funcționarea  semafoarelor,  starea  indicatoarelor  şi  a marcajelor  rutiere  şi  acordă  asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

c) participă  la  acțiuni  comune  cu  administratorul  drumului  pentru  înlăturarea  efectelor  fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială,  grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

d) participă,  împreună  cu  unitățile/structurile  teritoriale  ale  Poliției  Române,  la  asigurarea  măsurilor  de  circulație  ocazionate  de  adunări  publice,  mitinguri,  marşuri,  demonstrații,  procesiuni,  acțiuni  de  pichetare,  acțiuni  comerciale  promoționale,  manifestări  cultural‐ artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activități care se  desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane; 

e) sprijină  unitățile/structurile  teritoriale  ale  Poliției  Române  în  asigurarea  măsurilor  de  circulație  în  cazul  transporturilor  speciale  şi  al  celor  agabaritice  pe  raza  teritorială  de  competență; 

f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru  asigurarea fluenței şi siguranței traficului; 

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele  măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi,  dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

h) constată  contravenții  şi aplică  sancțiuni pentru  încălcarea normelor  legale privind oprirea,  staționarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri  de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar; 

37

i) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale  privind masa  maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale  de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 

j) constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni,  biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracțiune animală; 

k) constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare  la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi  pe  locurile de parcare adaptate,  rezervate  şi semnalizate prin semnul  internațional pentru  persoanele cu handicap; 

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe  terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara; 

m) cooperează  cu  unitățile/structurile  teritoriale  ale  Poliției  Române  pentru  identificarea  deținătorului/utilizatorului autovehiculului  ridicat  ca urmare a  staționării neregulamentare  sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

n) blocarea şi ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public pe raza  municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile in vigoare 

o) identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculului prevăzute  de  Legea nr.421/2002  cu modificările  şi  completările aduse de  Legea nr.309/2006 privind  regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului  public sau privat al statului ori a unităților administrativ‐teritoriale; 

p) întocmirea documentelor legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispozițiilor  referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată, şi asigurarea arhivării acestora; 

q) înaintarea  documentelor  legale  referitoare  la  activitățile  prevăzute  de  Legea  nr.421/2002  modificată  şi  înaintarea  acestora  către  Direcția  Tehnica  din  cadrul  Primăriei  Timişoara  în  vederea  emiterii  dispozițiilor  de  trecere  în  proprietatea  Primăriei  a  autovehiculelor  abandonate ridicate; 

r) ține  legătura  permanent  cu  S.D.M.  SA,  Direcția  Tehnica  din  cadrul  Primăriei  Timişoara,  Serviciul  Comunitar  Regim  Permise  de  Conducere  şi  Înmatriculare  a  Autovehiculelor,  Inspectoratul Județean de Poliție Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule  pentru dispunerea măsurilor impuse de lege; 

s) ține  evidența  prin  dispecerat  precum  şi  electronic  a  tuturor  autovehiculelor  blocate  şi  ridicate în conformitate cu prevederile legale; 

t) execută  toate  dispozițiile  primite  prin  dispeceratul  Direcției  referitoare  la  autovehiculele  semnalate prin acesta în situațiile prevăzute de lege; 

u) actualizează permanent  situația  autovehiculelor  abandonate  sau  lăsate  fără  stăpân  de  pe  raza municipiului Timişoara. 

v) îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcției Poliția Locală 

Art. 37. Biroul Dispecerat si Control Acces   

      Dispeceratul are urmatoarele atributii:  - cunoaşterea  permanentă  a  misiunilor  care  au  fost  executate  sau  sunt  în  curs  de 

executare, situația operativă, forțele şi mijloacele angajate în acțiuni, iar în afara orelor  de  program,  dispune  primele  măsuri  privind  organizarea  şi  executarea  misiunilor  încredințate unității, prezentându‐le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal); 

- menține  legătura  permanentă  cu  efectivele  aflate  în misiunile  de  asigurare  a  ordinii  publice şi cu forțele sau structurile cu care se cooperează; 

- transmite  şi urmăreşte executarea ordinelor  şi dispozițiilor Directorului Executiv  şi ale  adjuncților  acestuia,  primeşte  rapoartele  operative  de  la  serviciile  operative  şi  urmăreşte soluționarea lor; 

38

- raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate,  catastrofe, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite; 

- asigură menținerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituției, precum şi cu forțele cu  care cooperează în zona de responsabilitate; 

- cunoaşte  şi  actualizează  zilnic  situația  cu  răspândirea  personalului,  organizând  şi  planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activității; 

- apelarea periodică  la  intervale de 2 ore sau  intervale mai scurte, atunci când situația  operativă o impune, a elementelor din dispozitivul de siguranță publică (polițiști locali)  și a guarzilor care asigură paza obiectivelor. 

- coordonează  activitatea  echipei  de  intervenție  rapidă  la  evenimentele  sesizate  de  polițiştii locali aflați în teren; 

- să permită accesul persoanelor autorizate să‐şi desfăşoare activitatea în dispecerat;  - să  supravegheze  (verifice)  funcționarea  normală  a  sistemelor  de  comunicații  şi 

informatice;  - să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora;  - să  solicite  intervenția  echipei  tehnice  pentru  remedierea  unor  defecte  constatate  în 

funcționarea echipamentelor de securitate, comunicații şi informatică;  - să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliției Locale;  - să  urmărească  plecarea  la  timp  în  misiuni,  realizarea  dispozitivelor  şi  primirea 

rapoartelor;  - să monitorizeze solicitările de autovehicule;  - să comunice operativ factorilor de decizie disfuncțiunile constatate prin monitorizare;  - să  transmită  la  ordin  elementelor  din  dispozitiv  informații  privind  schimbările 

intervenite în situația operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;  - să transmită directorului executiv datele şi  informațiile obținute cu privire  la sesizarea 

de  către elementele din dispozitiv  a unor  factori de  risc  ce  ar putea pune  în pericol  liniştea şi ordinea publică; 

- să urmărească dacă elementele de dispozitiv  respectă  indicațiile privind  transmiterea  codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare; 

- să țină legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenție;  - să  folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins  incendiul din 

dispecerat conform normelor;  - să  se  preocupe  de  perfecționarea  continuă  a  pregătirii  personale  participând  la 

şedințele  de  pregătire  organizate  şi  studiind  cu  răspundere materialele  bibliografice  necesare; 

- înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul  legii; 

- monitorizarea  activității  Polițiştilor  locali  care  execută  sarcini  pe  linie  de  taxi,  auto  abandonate, RATT şi urbanism; 

- eliberarea numărului de somații  şi  înregistrarea datelor persoanelor  fizice sau  juridice  somate; 

- preluarea  sesizărilor  telefonice care  se  înregistrează  în  registrul unic de  la ofițerul de  serviciu; 

- monitorizarea timpului de pauză transmis de politistii locali din teren;  - identificarea de persoane  în baza  locală şi națională de date,  înregistrarea acestora  şi 

comunicarea celor interesați;  - preluarea apelurilor prin  stația de emisie –  recepție de  la polițiştii  locali  şi guarzi,  cu 

ocazia primirii – predării postului; 

39

  In domeniul Controlului Acces are următoarele atribuţii:

o cunoaşte  temeinic  prevederile  Planului  de  alarmare  şi  verifică  funcționalitatea  sistemului tehnic de alarmare; 

o verifică  zilnic  la  terminarea programului,  încuierea  şi  sigilarea  încăperilor  în  care  este  depozitată muniția şi armamentul, ține evidența cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei; 

o veghează  permanent  ca  în  incinta  unității  să  se  mențină  ordinea  şi  curățenia  şi  să  limiteze accesul persoanelor străine; 

o întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente  şi o prezintă Directorului Executiv al  Poliției Locale (sau înlocuitorului legal); 

o să supravegheze (verifice) funcționarea normală a camerelor video ce deservesc zonele  cu nivel ridicat de risc; 

o să supravegheze (verifice) funcționarea normală a sistemului de detecție a incendiilor;  o să  primească,  să  verifice  şi  să  transmită  operativ  directorului  executiv    datele  şi 

informațiile  care  au  legătură  cu  producerea  unor  evenimente  sau  încălcări  ale  procedurilor prin raport scris; 

o să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispozițiilor care  reglementează activitățile specifice; 

o să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul incaperilor/birourilor şi să le elibereze,  în afara orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului  executiv, a directorului executiv adjunct, a  şefului de  serviciu/birou, pentru  încăperile  aparținând  structurilor  conduse  de  aceştia,  şi  fără  aprobare  echipelor  tehnice  sau  de  salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamități; 

o să  solicite  aprobarea  directorului  executiv  (înlocuitorului  legal)  pentru  distribuirea  cheilor  de  la  tablourile  electrice  şi  să  anunțe  în  toate  birourile  iminenta  oprire  a  alimentării cu energie electrică; 

o să urmărească încuierea tablourilor electrice;  o să  ia  în  primire  serviciul  cu  toate  sistemele  în  stare  de  funcționare,  informându‐se 

asupra evenimentelor petrecute în obiectiv;  o să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său;  o să  aducă  imediat  la  cunoştință  orice  incident  semnificativ  petrecut  în  zonele 

supravegheate, care este de natură a pune  în pericol activitatea de bază a obiectivului  sau zonele supravegheate; 

o preia  sesizările  cetățenilor  atât  telefonic  cât  şi  la  ghişeu  pe  care  le  consemnează  în  Registru; 

o întocmeşte  procese  verbale  de  contravenții  în  baza  colantelor  prezentate  de  contravenienți şi încasează amenzile; 

o întocmirea de  sinteze zilnice pe  linia constatării de  fapte contravenționale  şi aplicarea  de sancțiuni; 

o preluarea  sumelor  încasate  din  amenzile  date  de  polițiştii  locali  în  teren  şi  predarea  acesteia la ieşirea din schimb, Biroului Comunicare, Registratura si Relatii cu Publicul ; 

o îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcției Politiei Locale Timisoara. 

Art.38.  Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură      Asigură transmiterea informațiilor de interes public conform legii, transparența decizională,  gestionează imaginea publică a instituției şi asigură relaționarea conducerii Direcției cu societatea  civilă, mass – media, comunitatea locală şi instituțiile statului de drept.     

40

  Şeful biroului este subordonat Directorului Executiv Adjunct şi are următoarele atribuții:  - răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - conduce biroul  subordonat  şi  răspunde de organizarea  şi  funcționarea acestuia  în 

condiții de eficiență şi eficacitate;  - răspunde  de  întocmirea  şi  gestionarea  unei  baze  de  date  reale  şi  actualizate, 

inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;  - răspunde  de  asigurarea  controlului  intern,  cu privire  la  activitățile  desfăşurate  în 

sfera de competență;  - reprezintă  şi  angajează  instituția  numai  în  limita  atribuțiilor  de  serviciu  şi  a 

mandatului care i‐a fost încredințat de către conducerea Direcției;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului 

sau a instituției în general;  - semnalează  conducerii  instituției  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea 

acesteia,  despre  care  ia  cunoştință  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

 

  Atribuțiile biroului sunt:  o întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesați;  o analizează şi evaluează reflectarea  în presă a acțiunilor  întreprinse de Poliția Locală a 

municipiului Timişoara;  o întocmeşte,  realizează  şi  organizează  programul  de  vizite,  asigură  desfăşurarea 

acțiunilor de protocol  la manifestările publice –  inclusiv asigurarea  recuzitei necesare  (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.) 

o primeşte  şi  soluționează  cererile de  comunicare a  informațiilor de  interes public  şi a  sesizărilor în termenele prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității  de soluționare a petițiilor  şi de Legea 544/2001 privind  liberul acces  la  informațiile de  interes public, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului către petiționar, în acest  scop putând solicita informații de la celelalte compartimente; 

o soluționează lucrările repartizate direct de către Directorul Executiv;  o întocmeşte note interne, note de informare, sinteze, rapoarte şi alte materiale în baza 

rezoluției Directorului executiv;  o organizează şi participă  la audiențele acordate de către Directorul Executiv/Directorul 

Executiv  Adjunct  sau  persoana  desemnată  de  către  aceştia,  notând  în  registrul  de  audiență problemele semnalate de petenți,  ține evidența termenelor de soluționare a  audiențelor; 

o asigură protocolul pentru invitații Directorului Executiv şi ține evidența folosirii fondului  alocat pentru acesta; 

o asigură  accesul    la  informații  şi  în  sistem  electronic,  dacă  sunt  întrunite  condițiile  tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obțină informații de interes public; 

o transmite  şi  prin  e‐mail  sau  înregistrate  pe  suport magnetic  informațiile  de  interes  public care sunt solicitate în scris sau în format electronic; 

o asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic –  dischete, CD, pagina de internet) a informațiilor comunicate din oficiu; 

o asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu;  o asigură  prin  intermediul  purtătorului  de  cuvânt  o  relație  bazată  pe  echidistanță, 

transparență şi deschidere cu mass – media, în acest scop stabilind legături şi contacte  cu reprezentanții mass – mediei acreditați; 

o acordă  fără  discriminare  acreditare  ziariştilor  şi  reprezentanților  mijloacelor  de  informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia; 

41

o organizează periodic  sau ori de câte ori este nevoie  conferințe de presă,  informări  şi  evenimente  cu  potențial  mediatic,  pe  diverse  teme  între  conducerea  Direcției  şi  reprezentații mass – media; 

o asigură,  periodic  sau  de  fiecare  dată  când  activitatea  instituției  prezintă  un  interes  public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri; 

o informează cetățenii asupra stadiului de soluționare a lucrărilor în termenul stabilit de  lege; 

o ține  evidența  propunerilor  şi  sugestiilor  din  partea  cetățenilor,  agenților  economici,  regiilor autonome şi a altor organe şi organizații care se referă  la problemele aflate  în  competența Poliției Locale Timişoara; 

  Atribuții în domeniul registraturii  • Primeşte  şi  înregistrează  petițiile,  cererile,  sesizările,  reclamațiile  şi  le  direcționează 

pentru  soluționare  serviciilor ori birourilor conform atribuțiilor acestora  şi a ordinului  rezolutiv; 

• analizează  şi  soluționează  lucrările  repartizate  de  la  Directorul  Executiv/Directorul  Executiv Adjunct; 

• expediază  răspunsul  către petiționar  şi  se  îngrijeşte de  clasarea  şi arhivarea petițiilor  care au fost soluționate de compartimentul registratură; 

• răspunde la solicitările exprimate direct de către cetățeni, cât şi la solicitările telefonice  ale acestora; 

• îndrumă persoanele să solicite în scris informațiile de interes public;  • are  delegația  de  a  răspunde  în  scris  la  solicitarea  informațiilor  de  interes  public,  în 

termen de 10 zile sau, după caz,  în cel mult 30 de zile de  la  înregistrarea solicitării,  în  funcție  de  dificultatea,  complexitatea,  volumul  lucrărilor  şi  de  urgența  solicitată.  În  cazul  în  care  durata  necesară  pentru  identificarea  şi  difuzarea  informației  solicitate  depăşeşte  10  zile,  răspunsul  va  fi  comunicat  solicitantului  în maxim  30  de  zile,  cu  condiția înştiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; 

• motivează şi comunică  în termen de 5 zile de  la primirea petițiilor refuzul comunicării  informațiilor solicitate; 

• comunică  imediat  sau  în  cel mult  24  de  ore  informațiile  de  interes  public  solicitate  verbal; 

• colaborează  cu  compartimentul  comunicații  şi  informatizare,  în  vederea publicării pe  internet cum ar  fi atribuțiile biroului, programul de  lucru cu publicul,  şi programul de  audiență al conducerii instituției; 

• primeşte,  înregistrează  corespondența  adresată  Direcției  Poliției  Locale  şi  o  prezintă  Directorului  Executiv  pentru  a  dispune  prin  rezoluție  repartizarea  spre  competentă  soluționare,  conform  atribuțiile  serviciului  sau  biroului,  ține  evidența  acestuia  şi  termenele de rezolvare; 

• expediază  corespondența  adresată  direcției,  a  autorităților  şi  instituțiilor  publice,  organizațiilor guvernamentale şi neguvernamentale, mass – mediei, persoanelor  fizice  şi juridice; 

• asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta civilă şi specială;  • răspunde  de  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  activității  de  primire,  înregistrare  şi 

rezolvare  a  petițiilor  ce  sunt  adresate  instituției,  prin  îndrumarea  acestora  către  compartimentele  de  specialitate,  cu  precizarea  termenului  de  comunicare  a  răspunsului; 

• urmăreşte  soluționarea  şi  redactarea  în  termen  a  răspunsului,  expediază  răspunsul  către petiționar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia; 

42

• trimite petițiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autoritățile  sau  instituțiile publice  în ale căror atribuții  intră  rezolvarea problemelor semnalate  în  petiție; 

• clasează  petițiile  anonime  sau  cele  în  care  nu  sunt  trecute  datele  de  identificare  a  petiționarului; 

• întocmeşte  raport  semestrial  privind  activitatea  de  soluționare  a  petițiilor  la  nivelul  instituției; 

• organizează  activitatea  de  evidență,  întocmire,  multiplicare,  manipulare,  transport,  păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare; 

• verifică  aplicarea  prevederilor,  instrucțiunilor  în  vigoare  cu  privire  la  folosirea  şi  păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor; 

  Atribuții pe linia Evidenței Proceselor – Verbale  - urmăreşte  şi  înregistrează procesele‐verbale de constatare a contravenției  în vederea 

executării unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat;  - urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această 

activitate;   - urmăreşte şi execută clasarea proceselor‐verbale în cazul primirii chitanțelor de plată a 

amenzii în 48 de ore;  - execută  comunicarea procesului‐verbal  contravenientului  şi altor persoane  interesate 

când nu au fost de față la data încheierii lui, ori au refuzat primirea;  - execută comunicarea actelor procedurale către persoanele  interesate  (înştiințarea de 

plată, încheierea, etc);  - urmăreşte  şi  execută  la  timp  trimiterea  procesului‐verbal  sau  încheierii  în  vederea 

executării sancțiunii amenzii;  - urmăreşte respectarea cu strictețe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora 

dintre ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancțiunii, ceea ce anulează  orice efect pozitiv al activității desfăşurate de polițiştii locali care constată contravenții; 

- declanşează  activitatea  de  urmărire  şi  evidență  a  lucrărilor  din  momentul  primirii  procesului‐verbal care trebuie  înregistrat  imediat şi comunicat persoanelor  interesate,  conform alineatului precedent; 

- verifică  dacă  în  urma  comunicării  către  contravenient  a  procesului‐verbal  într‐o  perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situațiile următoare:  1. s‐a depus plângere;  2. nu s‐a depus plângerea;  3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile. 

  1. Dacă s‐a primit plângerea:  - menționează  în  registrul  de  evidență  a  proceselor‐verbale  de  constatare  a 

contravențiilor;  - înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluționeze;  - înregistrează  în  registrul  de  evidență  a  plângerilor  în  cazul  când  Poliția  Locală  este 

competentă să o soluționeze;  2. Dacă nu  s‐a  primit plângerea  în  circa  20  de  zile de  la  comunicarea procesului‐verbal, 

originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându‐se mențiune în  registrul de evidență a proceselor‐verbale. 

3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile – procesul‐verbal nu se mai  trimite spre executare,  făcând mențiunea corespunzătoare  în registru,  la rubrica „observații”,  iar 

43

originalul  procesului‐verbal,  chitanțele  de  plată  şi  celelalte  lucrări  privind  aceeaşi  cauză,  se  clasează. 

‐ procedează  în acelaşi mod  şi cu procesele‐verbale de constatare a contravenției  la care  contravenientul s‐a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanța de plată. 

Art. 39. Compartimentul  Consiliere Cetă�eni      Compartimentul Consiliere Cetățeni are următoarele atribuțiuni: 

o Preluarea de sesizări, reclamații, cereri, puncte de vedere din partea cetățenilor din zona  de competență – cartier Blașcovici, Mircea cel Bătrân, Mehala și Ronaț; 

o Acordarea de consiliere cu privire la problemele expuse de cetățeni facilitând soluționarea  cazurilor  aduse  la  cunoștință  prin  preluarea  acestora  în  scris,  informarea  cu  privire  la  legislația  în vigoare, documentele care trebuie  întocmite atunci când se depune o cerere,  plângere, sesizare, reclamație.  

o Asigură preluarea,  înregistrarea  şi  transmiterea sesizărilor  telefonice către Direcția Poliția  Locală din zona de competență.  

o Verificarea sesizărilor şi a reclamațiilor adresate Direcției Poliției Locale Timişoara de către  Asociațiile  de  Proprietari  /Locatari,  persoanele  fizice  sau  juridice  cu  domiciliul  ori  sediul  social pe raza municipiului Timişoara sau  instituțiile publice, referitoare  la săvârşirea unor  fapte prin care sunt încălcate normele de conviețuire socială, ordinea şi liniştea publică sau  alte asemenea fapte de natură contravențională, prevăzute şi sancționate prin legi ori acte  administrative emise de autoritățile locale pe aria de competență. 

o Afişarea Proceselor Verbale de sancționare contravențională, care nu au  fost comunicate  persoanelor sancționate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română,  la domiciliul sau  sediul contravenienților, de pe raza municipiului Timişoara. 

o Verificarea unităților de  învățământ repartizate Direcției Poliția Locală Timișoara, conform  Planului de cooperare  stabilit  la nivelul  sistemului  integrat de ordine  și  siguranță publică  împreună cu Inspectoratul Județean Școlar, aflate în raza de competență. 

o Asigură înscrierea în audiențele acordate de conducerea Direcției Poliția Locală.  o Asigurarea accesului neîngrădit al populației  la  informațiile de  interes public  și  la asigură 

transparența cu privire  la  întocmirea de cereri, reclamații, sesizări  în scris sau prin e‐mail,  precum și cu privire la legislația care reglementează organizrea și funcționarea instituției; 

o Asigură confidențialitatea informațiilor și datelor ce rezultă în exercitarea atribuțiunilor de  servici; 

Art.40. Serviciul Pază Obiective    Serviciul Pază obiective asigură paza obiectivelor  şi a bunurilor de  interes public  şi privat 

stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază.    Şeful serviciului Pază Obiective se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct 

şi are următoarele atribuții:  a) organizează, planifică şi controlează activitatea personalului din subordine;  b) asigură  paza  bunurilor  şi  obiectivelor  aflate  în  proprietatea  şi  /sau  administrarea 

Consiliului Local sau Primăriei Municipiului Timişoara sau altor servicii/instituții publice  de interes local stabilite de Consiliul Local. 

c) Pe bază de convenție poate asigura paza şi la operatori economici stabiliți prin Hotărâre  a Consiliului Local la propunerea primarului. 

d) participă  la  încheierea  contractelor  de  prestări  servicii  cu  beneficiarii  din  zona  de  competență, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi 

44

punerea  lor  în practică, menține  legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul  de  desfăşurare  a  activităților  specifice  şi  ia  măsuri  de  remediere  a  neregulilor  constatate. 

e) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile, pătrunderi  în  obiectiv,  amenajările  tehnice  necesare,  sistemele  de  alarmare  împotriva  efracției,  obligativitatea  cu  privire  la  menținerea  lor  în  stare  de  funcționare  şi  răspunderea  concretă în cazul nerealizării lor. 

f) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine,  în  conformitate  cu  tematica stabilită. 

g) stabileşte  reguli  cu  privire  la  predarea  primire  a  armamentului  şi muniției,  portul  şi  folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreținerea şi asigurarea deplinei lor  securități, când nu se află asupra personalului. 

h) informează  de  îndată  conducerea  Direcției  despre  toate  evenimentele  deosebite  înregistrare în activitatea de pază şi ține evidența acestora. 

i) analizează trimestrial activitatea personalului din subordine  j) întreprinde  măsuri  eficiente  pentru  ca  întregul  personal  să  execute  corespunzător 

sarcinile  ce  îi  revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare. 

    Serviciul Pază Obiective are următoarele atribuții: 

o asigură paza obiectivelor  şi a bunurilor de  interes public  şi privat  stabilite de Consiliul  Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică; 

o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele  de  încălcare a  legii, altele decât  cele  stabilite  în  competența  sa, despre  care a  luat  la  cunoştință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

o în  cadrul  obiectivelor  stabilite  de  Consiliul  Local  Timişoara,  asigură  respectarea  prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică; 

o participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de  competență; 

o întocmirea  planurilor  de  pază  a  obiectivelor,  asigurând  cunoaşterea  prevederilor  acestora şi punerea lor în practică; 

o prevederea  în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare,  sistemele de alarmare împotriva efracției etc. 

Art. 41. Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziţii Publice 

    Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice este structura organizatorică din cadrul  Directiei Politiei Locale Timisoara cu atribuții  în  fundamentarea, elaborarea  şi execuția bugetului  instituției  şi  în  care  este  organizată  evidența  contabilă  a  elementelor  patrimoniale  de  natura  activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar  şi  de  angajamente,  se  efectuează  plata  cheltuielilor,  se  întocmesc  situațiile  financiare  şi  se  elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituției;      Şeful  Serviciului  Financiar  Contabilitate  si  Achizitii  Publice  răspunde,  împreună  cu  personalul din subordine, de  înregistrarea  în contabilitate a operațiunilor patrimoniale de natura  activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar  şi de  angajamente, de plata  cheltuielilor, de  întocmirea  situațiilor  financiare  şi de elaborarea  şi  fundamentarea proiectului bugetului instituție.  Se subordonează directorului executiv adjunct in subordinea caruia se afla serviciul și directorului  executiv şi are următoarele atribuții: 

45

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;  - Raspunde de activitatea de plata a cheltuielilor  - Asigura  conform  legii  conditiile  necesare  pentru  organizarea  si  efectuarea 

inventarierii elementelor de activ si de pasiv   - Asigura conform legii  valorificarea rezultatelor inventarierii  - Asigura respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare  - Depunerea la termen a situatiilor financiare la organele de drept  - Pastrarea documentelor justificative a registrelor si situatiilor financiare  - Organizeaza contabilitatea de gestiune adaptate specificului institutiei publice  - Realizeaza controlul financiar preventiv propriu  - răspunde de asigurarea  implementării Sistemului de Control  Intern/Managerial  în 

cadrul serviciului pe care îl conduce;  - răspunde  de  asigurarea  implementării  Sistemului  de  management  al  Calității  în 

cadrul serviciului pe crae îl conduce;  - reprezintă  şi  angajează  instituția  numai  în  limita  atribuțiilor  de  serviciu  şi  a 

mandatului care i‐a fost încredințat de către conducerea Direcției;  - propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  biroului 

sau a instituției în general;  - semnalează  conducerii  instituției  orice  probleme  deosebite,  legate  de  activitatea 

acesteia,  despre  care  ia  cunoştință  în  timpul  îndeplinirii  sarcinilor  sau  în  afara  acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate; 

  Compartimentul financiar – contabilitate 

  Are următoarele atribuții:  - intocmeste  notele  de  fundamentare   pentru  elaborarea  bugetului  instituției  in  baza 

proiectului  planului  de  achizitii  publice  primite  de  la  Compartimentul  de   Achiziții  Publice; 

- intocmeste notele de fundamentare pentru salarii pe baza proiectului de cheltuieli de  personal primit de la Serviciul Resurse Umane; 

- intocmeste  proiectul  bugetului  de  cheltuieli  al  institutiei  in  baza  notelor  de  fundamentare;  

- intocmeste notele de fundamentare pentru rectificarea bugetara  - evidentiaza  datele privind cheltuielile aprobate si efective in contabilitate in conturi in 

afara bilantului utilizand metoda de inregistrare in partida   simpla ;  - inregistreaza datele in debitul si creditul conturilor de ordine si evidenta fara utilizarea 

de  conturi  corespondente  (8060  –  credite  bugetare,  8066  –  angajamente  bugetare,  8067 – angajamente legale); 

- asigura evidenta  tehnico‐operativa/repartizarea pe  capitole,articole,alineate bugetare  in limita creditelor bugetare aprobate 

- intocmeste ordonantarile de plata a cheltuielilor  meteriale şi de capital;  - intocmeste ordinele de plata  si efectueaza  viramentele  catre beneficiari,  furnizori de 

bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative legale;  - primeste si verifica extrasele de cont din trezorerie  - inregistreaza in contabilitate notele contabile privind receptii, cheltuieli  facturi fiscale   - inregistreaza  in  contabilitate  documentele  de  plati  si  incasari  prin  casierie  supuse 

controlului financiar‐preventiv ;  - ține  contabilitatea  primara  de magazie  prin  operearea    in  programul  informatic  de 

contabilitate  a  receptiilor,  bonurilor  de  consum,  bonurilor  de  transfer,  obiectelor  de  inventar, mijloacelor fixe din gestiunea unitatii ; 

46

- inregistreaza  in  contabilitate  notele  contabile  privind  salarizarea  in  baza  statului  de  plata ; 

- inregistreaza deconturile de materiale si cele privind deplasarile in interesul serviciului ;  - calculeaza amortizarea lunara a mijloacelor fixe  - inregistreaza amortismentele in programul de contabilitate  - Intocmeste  Registrul  privind  operatiunile  prezentate  la  viza  de  control  financiar–

preventiv,  in    conformitate  cu  prevederile  O.G.  nr.119/1999  si  Ordinului  Ministerului  Finantelor Publice   nr.522/2003; 

- intocmeste balantele de  verificare,  bilanțul  şi  anexele  contabile  la  sfârşitul perioadei  (lunar, trimestrial, semestrial, anual); 

- intocmeste contul de executie bugetara si anexele aferente acesteia (trimestrial) ;  - intocmeste lunar situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ;  - intocmeste  lunar  situatii  recapitulative  privind  salariile,  ce  se  transmit  Trezoreriei 

municipiului Timisoara ;   - asigura suportul scriptic de date  necesare desfasurarii inventarierii patrimoniului;  - intocmeste situatia platilor planificate pe decade lunare  - intocmeste borderoul de plati zilnice din amenzi  - intocmeste P.V. privind amenzile incasate /situatie recapitulativa privind amenzile  - ține evidența operațiunilor de casă  - efectuează plățile şi încasările prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative.    Compartiment  salarizare 

  Este compartimentul de specialitate din cadrul serviciului destinat calculului salariilor si a  contribuțiilor aferente către bugetul statului având următoarele atribuții;  - introduce in programul informatic  datele din fisele de pontaj pentru calculul salarului brut;  - calculeaza  drepturile  si  obligatiile  de  plata  a  angajatilor  cu  ocazia  incetarii  relatiilor  de 

serviciu;  - intocmeste statele de plata pentru salarii, pentru drepturi materiale   - calculeaza obligatiile de plata catre bugetul statului si bugetul de asigurari sociale privind 

drepturile salariale;  - intocmeste adeverinte privind venitul salarial al angajatilor;  - intocmeste statele de plata pentru comisiile de concurs,   - intocmeste  lunar  propunerea,angajamentul  bugetar  si  ordonantarea  cu  privire  la  plata 

drepturilor de natura salariala;  - intocmeste si transmite anual declaratia 205  pe suport magnetic ;   - intocmeste si transmite lunar declaratia 112  - intocmeste  si salveaza pe suport magnetic datele cu privire la statele de salarii si statele de 

drepturi materiale;  - participa la inventarierea anuala;  - introducerea contului IBAN 

  Compartiment Achiziţii Publice 

  Este  un  compartiment  de  specialitate  din  cadrul  serviciului,  destinat  organizării  şi  desfăşurării activității de asigurare a bunurilor materiale specifice  tuturor serviciilor, birourilor  şi  celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislației în vigoare şi are următoarele  atribuții: 

o elaborează documentația(referate, note estimative,note justificative,  propuneri,angajamente bugetare)  pentru desfăşurarea procedurilor de achizitii publice,  caietul de sarcini si specificatiile tehnice  pentru toate categoriile de servicii lucrari. 

o întocmeşte dosarele pentru achiziții publice; 

47

o asigură încheierea contractelor de achiziții publice;  o testează  prețurile  practicate  de  piață  aferente  produselor,  lucrărilor  şi  serviciilor  ce 

urmează a fi achiziționate;  o Centralizeaza  referatele  cu  propuneri  primite  de  la  toate  compartimentele  pentru 

elaborarea programului anual de achizitii publice;  o elaborează proiectul programului de achizitii publice, pe baza  referatelor  transmise de 

compartimentele  functionale  ale  instituției  pe  care  le  supune  spre  aprobare,  în  conformitate cu prevederile legale; 

o îndeplineşte  rolul  de  secretariat  organizatoric  pentru  derularea  tuturor  etapelor  procedurilor privind achizițiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislația în vigoare  (publicitate,  elaborarea  documentației  şi  avizarea  acesteia  la  Ministerul  Lucrărilor  Publice  şi  Amenajarea  Teritoriului  şi  Ministerul  Finanțelor,  primirea  şi  înregistrarea  ofertelor, organizarea comisiilor); 

o întocmeşte  şi  asigură  distribuirea  caietele  de  sarcini  sau  specificațiile  tehnice  ale  bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziționate; 

o redactează hotărîrile de adjudecare  şi comunică  în  scris  factorilor  implicați  rezultatele  procedurilor de achiziție; 

o prin personalul  încadrat  în compartiment,  face parte din  comisiile de evaluare  sau de  alegere a ofertelor de preț; 

o întocmeşte  şi supune spre avizare conform  legii contractele  tehnico‐economice sau de  asociere; 

o urmăreşte  graficul  de  realizare  a  contractelor  încheiate,  participă  la  efectuarea  recepțiilor  şi  ia măsurile necesare  îndeplinirii  clauzelor  contractuale,  inclusiv emiterea  certificatelor constatatoare conform legislației din domeniul achizițiilor publice; 

o face parte din comisia de inventariere,participand efectiv la realizarea acesteia.  o Răspunde  de  realizarea  a    40%  din  totalul  achizitiilor  posibil  a  fi  realizate  în  sistem 

electronic, prin SEAP  o colaboreaza  cu  serviciul  contabilitate  –financiar  in  vederea  intocmirii  ordonantarii  si 

lichidarii cheltuielilor conform angajamentelor legale.    Art.42. Compartimentul Logistic Administrativ   

  Asigură  din  punct  de  vedere  logistic  desfăşurarea  în  condiții  optime  şi  de  normalitate  activitatea Direcției,precum şi asigurarea integrității şi securității patrimoniului. 

Şeful  compartimentului  se  subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct  şi are  următoarele atribuții: 

- gestionează resursele materiale, financiare şi umane din cadrul structurilor logistice,  în  concordanță  cu  atribuțiile  specifice  ce  îi  revin  şi  în  funcție  de  modificările  structurale survenite în cadrul D.P.L.T.; 

- întocmeşte  documentațiile  tehnico‐economice  pentru  achizițiile  publice  desfăşurate în cadrul D.P.L.T.; 

- fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi  cheltuieli al D.P.L.T.; 

- centralizează proiectul Programului Anual al Achizițiilor Publice, pe baza Referatelor  de  necesitate  întocmite  de  serviciile  şi  compartimentele  din  cadrul  instituției,  proiect pe care îl supune avizării şi aprobării, conform prevederilor legale în vigoare,  în limita de competență a Compartimentului Logistic Administrativ; 

- asigură realizarea achizițiilor directe  prin catalog electronic, în SEAP;  - participă  la  organizarea  şi  derularea,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în 

vigoare,  a  procedurile  de  achiziție  publică  a  produselor,  lucrărilor  şi  serviciilor 

48

prevăzute în programele anuale de achiziții publice, aprobate pentru DPLT, potrivit  competențelor; 

- participă  cu  personal  specializat  la  lansări  în  producție,  verificări  privind  fluxul  tehnologic de fabricație şi la recepția calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce  se achiziționează; 

- asigură participarea în comisii de evaluare a ofertelor  cu personal de specialitate;  - întocmeşte documentațiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, 

note  justificative,  caiete  de  sarcini  etc.)  pentru  achizitiile  de  echipament,  armament, munitie,  dotări  specifice  poliției, materiale  consumabile,  obiecte  de  inventar, necesare pentru funcționarea DPLT;  

- stabilieşte concepția unitară de realizare a suportului logistic al acțiunilor;  - asigură, împrospătează şi completează rezervele materiale;   - organizează şi realizează echiparea şi dotarea efectivelor;   - organizează şi realizează dotarea cu armament, muniție şi spray iritant lacrimogen;  - elaborează şi actualizează programele de invesții ale DPLT, în limita de competență 

a Compartimentului Logistic Administrativ;  - prioritizează acțiunile pe linia asigurării logistice a DPLT şi le supune spre aprobare 

conducerii;  - aplică strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură modernă;   - derulează activitățile privind donațiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi 

juridice  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara,  precum  şi  referitoare  la  preluarea  în  comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- întocmeşte  baze  de  calcul  pentru  proiectul  programului  anual  de  reparații  la  imobile, instalații, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte  executarea acestora; 

- organizează,  în mod unitar, evidența de cadastru pentru  toate  imobilele aflate  în  administrarea sau în folosința D.P. L.T.; 

- organizează şi urmăreşte  lucrările de  investiții  şi de reparații  la  imobilele aflate  în  folosința DPLT,  executate  prin  antreprenori  de  specialitate,  din  punct  de  vedere  contractual  şi  tehnic,  în  limita  fondurilor  băneşti  alocate,  conform  planurilor  aprobate; 

- organizează,  coordonează  şi  verifică  activitatea  Compartimentului  Logistic  Administrativ,  în  condiții  de  eficiență  şi  eficacitate,  în  calitate  de  responsabil  compartiment; 

- dezvoltă şi coordonează baza de date a compartimentului,  în format electronic, cu  privire  la  managementul  stocurilor,  în  vederea  furnizării  la  timp  a  informațiilor  corecte despre gestionarea bunurilor materiale; 

- propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intern  pentru  activitatea  compartimentului sau a instituției, în general; 

- urmăreşte derularea contractelor/comenzilor,  îndeplinirea obligațiilor contractuale  şi finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiții a activității instituției;  

- coordonează şi verifică permanent activitatea de gestiune a bunurilor materiale  şi  participă la procesul de inventariere anual; 

- urmăreşte  desfăşurarea  în  cele  mai  bune  condiții  a  activității  administrativ‐ gospodăreşti (curățenie, disciplină etc); 

- oferă consultanță şi suport celorlalte servicii ale  instituției cu privire  la aspecte de  logistică, management al stocurilor, transport, produse achiziții etc.; 

- planifică şi centralizează necesarul de materiale/produse;  - verifică documentația privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, în 

condițiile prevăzute de lege; 

49

- propune  măsuri  de  organizare  şi  perfecționare,  în  vederea  creşterii  eficienței  activitățiilor coordonate; 

- asigură implementarea, menținerea şi îmbunătățirea Sistemului de management al  calității in propria activitate; 

- participă  şi  răspunde  pentru  implementarea  şi  dezvoltarea  Sistemului  de  Control  Intern Managerial la nivelul compartimentului; 

- aplică  legislația specifică  în domeniu şi hotărârile Consiliului Local Timişoara  legate  de profilul activității pe care o desfăşoară şi urmăreşte modificările şi completările  aduse acestora; 

- soluționează în termen toate documentațiile ce îi sunt repartizate;  - are  obligația  de  a  aduce  imediat  la  cunoştința  conducerii  instituției  situațiile 

deosebite legate de activitatea compartimentului;  - întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea compartimentului;  - aplică procedurile de lucru privind atribuțiile specifice postului;  - îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de către şeful direct. 

    Atribuțiile  compartimentului sunt următoarele: 

Administrarea patrimoniului   - administrare, clădiri, spații, birouri;  - derularea  contractelor  de  prestări  de  servicii  cu  caracter  administrativ,  de  întreținere, 

revizii şi reparații;  - întocmirea  documentației  necesare  pentru  realizarea  reparațiilor  şi  investițiile  necesare 

pentru spațiile cu destinații de clădiri administrative;  - evaluarea anuală a necesarului de  lucrări de investiții şi reparații ce urmează a se efectua 

la clădirile instituției;  - asigurarea stării de curățenie a Direcției;  - asigurarea operativă (în regie proprie) a întreținerii şi reparațiilor de mică complexitate;  - participarea în comisiile de inventariere a patrimoniului Direcției;  - organizarea gestiunilor (magaziilor) de bunuri materiale;  - evidența, urmărirea, gestionarea şi păstrarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  - întocmirea documentațiilor privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  - întocmirea şi gestionarea documentelor specifice (note de intrare‐recepție, fişe de magazie, 

avize de însoțire a mărfii, ordine de transfer, procese verbale de predare‐primire, bonuri de  mişcare, etc); 

- organizarea colectării selective a deşeurilor în cadrul D.P.L.T.    Elaborarea    documentațiile  tehnico‐economice  pentru  achizițiile  publice,  urmărirea 

derulării contractelor/comenzilor şi finalizarea acestora  - întocmirea  documentațiile  de  atribuire  (referate  de  necesitate,  note  de  estimare,  note 

justificative,  caiete de  sarcini etc.) pentru achizitiile de echipament, armament, munitie,  dotări specifice poliției, materiale consumabile, obiecte de inventar;  

- asigurarea  realizării  achizițiilor directe  prin catalog electronic, în SEAP;  - participarea cu personal de specialitate în comisii de evaluare a ofertelor;  - participarea  cu  personal  specializat  la  lansări  în  producție,  verificări  privind  fluxul 

tehnologic  de  fabricație  şi  la  recepția  calitativă,  la  furnizor,  a  bunurilor materiale  ce  se  achiziționează; 

- urmărirea  derulării  contractelor/comenzilor,  îndeplinirea  obligațiilor  contractuale  şi  finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiții a activității instituției.  

   

50

  Parc auto, moto şi velo  - organizarea gestiunii parcului auto, moto şi velo al D.P.L.T.;  - evidența operativă a parcului auto, moto şi velo;  - centralizarea consumului de carburanți, piese de schimb, accesorii etc;  - verificarea şi avizarea foilor de parcurs şi întocmirea  FAZ‐urilor;  - gestionarea bonurilor valorice de carburant/carduri auto şi motoscutere;  - întocmirea solicitărilor de bonuri valorice de carburant;  - întocmirea lunară a situației consumurilor de carburant alimentat în baza bonurilor valorice 

de carburant auto/carduri;  - asigurarea garării zilnice a autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor;  - asigurarea condițiilor de securitate necesare autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor 

ce se află în conservare;  - respectarea normelor de securitate, sănătate a muncii şi PSI;  - întocmirea  de  referate  de  necesitate  în  vederea  achiziționării  de  anvelope  auto/moto, 

acumulatori auto/moto, accesorii auto/moto;  - derularea contractelor necesare bunei desfăşurări a activității proprii;  - recepționarea lucrărilor pe linie de reparații şi service auto, moto, velo;  - programarea reviziilor şi inspecțiilor tehnice periodice;  - stabilirea  zilnică  a  stării  tehnice  a  autovehiculelor,  motoscuterelor  şi  bicicletelor  în 

exploatare;  - propuneri de disponibilizare,  casare  şi valorificare a  componentelor parcului auto, moto, 

velo;  - asigurarea  stării  de  curățenie  şi  imagine  a  tuturor  autovehiculelor,  motoscuterelor  şi 

bicicletelor;  - întocmirea  referatelor  de  necesitate  pentru  bunurile,  lucrările  şi  serviciile  necesare 

activității administrative;  - stabilirea periodică a consumurilor reale de carburant;  - asigurarea  procedurilor  de  înmatriculare  /  radiere  a  vehiculelor  din  dotarea  D.P.L.T., 

transmise în folosință sau administrare, precum şi din donații;  - instruirea polițiştilor locali şi a guarzilor care utilizează parcul auto, moto şi velo cu privire 

la modul de predare‐primire, păstrare, funcționare şi a măsurilor de prevenire şi limitare a  accidentelor; 

- întocmirea  şi  înaintarea  fişelor  de  solicitare  a  examenului  medical  pentru  personalul  instituției  care  are  şi  calitatea  de  conducător  auto/moto  pe mijloacele  de  transport  din  dotarea D.P.L.T.; 

- participarea  la  inventarierea  anuală  a materialelor  din  acest  sector,  aflate  în  depozite,  magazii sau diverşi deținători; 

- organizarea    întreținerii,  curățeniei, micilor  reparații,  precum  şi  trimiterea  vehiculelor  la  unitățile service cu care D.P.L.T. are relații contractuale; 

- supravegherea  funcționalității  sistemelor  de  emisie‐recepție,  de monitorizare  trasee,  de  avertizare sonoră şi luminoasă montate pe autovehicule; 

- verificarea  lunară a  încadrării  în consumurile normate de  combustibil  şi  sesizarea  şefului  compartimentului în cazul depăşirii acestora; 

- organizarea  înzestrării,  completării,  vopsirii  şi  inscripționării  autovehiculelor,  motoscuterelor şi bicicletelor din dotarea D.P.L.T. 

  Armament şi muniție  - organizarea  gestiunii  armamentului,  a  munițiilor  şi  a  mijloacelor  cu  acțiune  iritant‐

lacrimogenă din dotarea D.P.L.T.; 

51

- instruirea polițiştilor locali şi a guarzilor care sunt dotați cu arme, muniție, mijloace iritant‐ lacrimogene  cu  privire  la  modul  de  predare‐primire,  purtare,  păstrare,  funcționare,  mânuire, a condițiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi  limitare a accidentelor; 

- verificarea zilnică a stării sigililor şi a sistemelor de alarmă de la camera de armament;  - verificarea stării  tehnice a armelor  şi munițiilor ce se  folosesc  la  şedințele de  tragere, de 

instrucție şi în alte activități, precum şi a modului cum sunt cunoscute şi respectate regulile  de păstrare, purtare şi manipulare a lor; 

- inventarierea anuală a materialelor din acest sector aflate în depozite, magazii şi pe diverşi  deținători; 

- distribuirea materialelor necesare întreținerii tehnicii de luptă din dotare;  - asigurarea  materialelor,  din  punct  de  vedere  tehnic,  pentru  şedințele  de  tragere  cu 

armamentul în poligoane;  - întocmirea  listelor  cu propuneri de  casare  a materialelor  retrase  în depozit  la  starea de 

casare;  - la  terminarea  şedințelor de  tragere, organizarea primirii  tuburilor  rezultate  şi  a muniției 

neconsumate, conform procedurilor interne;  - întocmirea  evidenței  armamentului,  a  munițiilor  şi  a  mijloacelor  cu  acțiune  iritant‐

lacrimogenă,  conform  dispozițiilor  în  vigoare,  precum  şi  organizarea  şi  controlul  stării  tehnice a acestora. 

  Bunuri confiscate  - gestionarea,  în  condițiile  legii,  a  bunurilor  confiscate,  prin  evidențierea  acestora  şi 

întocmirea situațiilor specifice;  ‐  predarea bunurilor confiscate la D.G.F.P., cu respectarea legislației în vigoare.    Arhiva Direcției Poliției Locale Timişoara  - preluarea dosarelor de la creatorii de documente;  - selecționarea periodică a arhivei generale;  - evidențierea tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă;  - punerea la dispoziția salariaților a documentelor din arhiva generală;  - reactualizarea periodică a nomenclatorului arhivistic al dosarelor şi a ghidurilor de depozit;  - predarea la Arhivele Naționale a dosarelor cu termen de păstrare „permanent”. 

Art. 43. Compartimentului Control Intern Managerial și Managementul  Calită�ii 

  ATRIBUȚII: 

a) Desfăşoară  activități  în  vederea  proiectării,  documentării,  implementării, monitorizării  și  raportării  stadiului de  implementare a Sistemului de Control  Intern Managerial(SCIM),  în  concordanță  cu  Standardele  stabilite  prin  OMFP  946/2005  cu  toate  modificările  și  completările ulterioare; 

b) Asigură  activitatea  de  Secretariat  al  Comisiei  de Monitorizare,  Coordonare  si  Îndrumare  Metodologică  pentru  Implementarea  SCIM,  conform  prevederilor  Regulamentului  de  organizare și funcționare al Comisie; 

c) Gestionează și ține evidența documentelor aferente SCIM la nivelul Direcției Poliției Locale  Timișoara(DPLT),  elaborează,  supune  spre  avizare/aprobare,  difuzează,  păstrează  și  arhivează aceste  documente, conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile; 

52

d) Desfăşoară  activități  în  vederea  proiectării,  documentării,  implementării,  menținerii  certificării  și  îmbunătățirii Sistemului de Management al Calității(SMC),  în concordanță cu  cerințele standardului de referință(SR‐EN ISO 9001‐2008).  

e) Asigură  activitatea  de  înlocuitor  RMC,  conform  Deciziei  de  numire  și  procedurilor  aplicabile; 

f) Gestionează  și  ține  evidența  documentelor  aferente  SMC  la  nivelul  DPLT,  elaborează,  supune  spre  avizare/aprobare,  difuzează,  păstrează  și  arhivează  aceste    documente,  conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile; 

g) Întocmeşte  ,  supune  spre  aprobare  şi  transmite  Referatul/Referatele  de  necesitate  cuprinzând  propuneri  privind  achizițiile  publice  de  bunuri/servicii/lucrări  necesare  desfășurării activității proprii în anul următor/ în curs, conform procedurilor aplicabile; 

h) Înițiază  și  transmite  Propunerile  de  angajare  /  Angajamentele  bugetare,  aferente  cheltuielilor/Referatelor  de  necesitate  întocmite  în  baza  punctului  anterior  și  aprobate  ,  conform procedurilor aplicabile; 

i) Întocmeşte,  supune  spre  aprobare  şi  transmite  Referatul/Referatele  de  necesitate  cuprinzând solicitările de eliberare din magazie a bunurilor (rechizite, materiale cu caracter  funcțional,  obiecte  de  inventar,  etc.)  necesare  pentru  desfășurarea  activității  proprii,  conform procedurilor aplicabile; 

j) desfășoară  activități  privind  implementarea  Strategiei  Naționale  Anticorupție,  conform  prevederilor legale în vigoare; 

k) asigură  activitatea  de  secretariat  al Grupului  de  lucru    pentru  identificarea  și  evaluarea  riscurilor și vulnerabilităților instituționale în cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara; 

l) prin  persoana  desemnată  în  baza  Deciziei  Directorului  Executiv,  cooperează  cu  Secretariatul  tehnic  al  SNA  şi  are obligația  transmiterii  rapoartelor de progres periodice,  inclusiv  raportul  semestrial  de  autoevaluare  privind  utilizarea măsurilor  de  prevenire  a  corupției, conform prevederilor legale în vigoare;  

  RESPONSABILITĂȚI : 

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism,  loialitate, corectitudine şi  în mod conştiincios  a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştințele, aptitudinile şi experiența dobândite; 

b) Răspunde  de  realizarea  la  timp  şi  întocmai  a  atribuțiilor  ce‐i  revin  potrivit  legii  sau  solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituției şi de raportarea asupra modului  de realizare a acestora; 

b) Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informațiilor  şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; 

c) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fişa postului.    AUTORITATE (COMPETENȚE): 

a) Reprezintă şi angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu si a mandatului care  i s‐a încredințat de către conducerea instituției; 

b) Se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;  c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului 

sau a instituției, în general;  d) Semnalează conducerii  instituției orice probleme deosebite  legate de activitatea acesteia, 

despre care  ia cunoştință  în  timpul  îndeplinirii sarcinilor sau  în afara acestora, chiar dacă  acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități şi atribuții. 

 

53

Art. 44. Serviciul Protecţia Mediului    Şeful  Serviciului  se  subordonează  directorului  executiv  al  Poliției  Locale  şi  are 

următoarele atribuții specifice:  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției  locale cu 

atribuții în verificarea şi menținerea protecției mediului;  b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce 

reglementează activitatea compartimentului;  c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine  în  conformitate  cu 

tematica stabilită;  d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;  e) stabileşte măsurile referitoare  la utilizarea tehnicii aflate  în dotarea compartimentului 

şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;  f) gestionează şi asigură circulația şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în 

activitatea compartimentului şi ține evidența acestora;  h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;  i) desfăşoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce‐i 

revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare; 

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente  şi o prezintă directorului general  şi  directorului general adjunct/directorului executiv şi directorului executiv adjunct; 

k) asigură cunoaşterea  şi aplicarea de personalul din subordine a procedurilor prevăzute  de  SMC  şi  SCIM  elaborate  şi  aprobate,  pentru  activitățile  specifice  domeniului  de  activitate.  

  În domeniul protecției mediului, Poliția locală are următoarele atribuții:  a) controlează  respectarea prevederilor  legale privind condițiile de  ridicare,  transport  şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  b) sesizează  autorităților  şi  instituțiilor  publice  competente  cazurile  de  nerespectare  a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;  c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;  d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara 

sau  pe  spații  aflate  în  administrarea  autorităților  administrației  publice  locale  ori  a  altor  instituții/servicii  publice  de  interes  local  şi  aplică  procedurile  legale  pentru  ridicarea acestora; 

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;  f) verifică asigurarea  salubrizării  străzilor, a căilor de acces, a  zonelor verzi, a  rigolelor, 

îndepărtarea  zăpezii  şi  a  gheții  de  pe  căile  de  acces,  dezinsecția  şi  deratizarea  imobilelor; 

g) verifică  existența  contractelor  de  salubrizare  încheiate  de  către  persoane  fizice  sau  juridice, potrivit legii; 

h) verifică  ridicarea  deşeurilor  menajere  de  operatorii  de  servicii  de  salubrizare,  în  conformitate cu graficele stabilite; 

i) verifică şi soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației  publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție  a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităților; 

j) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale  specifice  realizării atribuțiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităților administrației publice  locale. 

54

k) aplică procedurile prevăzute de SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activitățile  specifice domeniului de activitate.  

Art. 45. Serviciul Inspecţie Comercială    Şeful  serviciului  se  subordonează  Directorului  Executiv    are  următoarele  atribuții 

specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției locale cu 

atribuții în verificarea activității comerciale;  b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce 

reglementează activitatea compartimentului;  c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine  în  conformitate  cu 

tematica stabilită;  d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;  e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului 

şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;  f) gestionează şi asigură circulația şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  g) informează de  îndată conducerea poliției  locale despre  toate evenimentele survenite 

în activitatea compartimentului şi ține evidența acestora;  h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;  i) desfăşoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce‐i 

revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare; 

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi  directorului executiv adjunct. 

  În domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții: 

a) acționează pentru respectarea normelor  legale privind desfăşurarea comerțului stradal  şi a activităților comerciale, respectiv a condițiilor  şi a  locurilor stabilite de autoritățile  administrației publice locale; 

b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfăşurate de operatori  economici,  persoane  fizice  şi  juridice  autorizate  şi  producători  particulari  în  piețele  agroalimentare,  târguri  şi  oboare,  precum  şi  respectarea prevederilor  legale de  către  administratorii piețelor agroalimentare; 

c) verifică  existența  la  locul  de  desfăşurare  a  activității  comerciale  a  autorizațiilor,  a  aprobărilor,  a  documentelor  de  proveniență  a  mărfii,  a  buletinelor  de  verificare  metrologică pentru cântare, a avizelor  şi a altor documente stabilite prin  legi sau acte  administrative ale autorităților administrației publice centrale şi locale; 

d) verifică  respectarea  normelor  legale  privind  comercializarea  obiectelor  cu  caracter  religios; 

e) verifică  respectarea  normelor  legale  privind  amplasarea materialelor  publicitare  şi  a  locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcționare al  operatorilor economici; 

g) identifică  mărfurile  şi  produsele  abandonate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului Timişoara sau pe spații aflate  în administrarea autorităților administrației  publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local şi aplică procedurile legale de  ridicare a acestora; 

h) verifică respectarea regulilor  şi normelor de comerț şi prestări de servicii stabilite prin  acte normative în competența autorităților administrației publice locale; 

55

i) cooperează şi acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu şi de protecție a  consumatorilor,  cât  și    altor  instituții  în  exercitarea  atribuțiilor  de  serviciu  specifice  domeniului de activitate al acestora; 

j) verifică  respectarea  obligațiilor  ce  revin  operatorilor  economici  cu  privire  la  afişarea  prețurilor,  a  produselor  comercializate  şi  a  serviciilor  şi  sesizează  autoritățile  competente în cazul în care identifică nereguli; 

k) verifică şi soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele şi faptele  de comerț desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

l) constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale  specifice  realizării atribuțiilor prevăzute  şi stabilite  în sarcina autorităților administrației publice  locale. 

Art.46. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal    Şeful  serviciului  se  subordonează  directorului  executiv  şi  are  următoarele  atribuții 

specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:  a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției  locale cu 

atribuții  în  verificarea  şi menținerea  disciplinei  în  construcții,  respectiv  în  verificarea  respectării normelor legale privind afişajul stradal; 

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce  reglementează activitatea compartimentului; 

c) conduce  pregătirea  de  specialitate  a  personalului  din  subordine  în  conformitate  cu  tematica stabilită; 

d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;  e) gestionează şi asigură circulația şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  f) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în 

activitatea compartimentului şi ține evidența acestora;  g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;  h) desfăşoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce‐i 

revin,  să  aibă  o  comportare  civilizată,  să  respecte  regulile  disciplinare  stabilite,  propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare; 

i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi  directorului executiv adjunct. 

  În  domeniul  disciplinei  în  construcții  şi  al  afişajului  stradal,  poliția  locală  are  următoarele 

atribuții:  a) efectuează  controale  pentru  identificarea  lucrărilor  de  construcții  executate  fără 

autorizație de construire sau desființare, după caz,  inclusiv a construcțiilor cu caracter  provizoriu; 

b) efectuează controale pentru  identificarea persoanelor care nu  respectă autorizația de  executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile şi pietonale; 

c) verifică respectarea normelor  legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice  altă  formă de afişaj/reclamă,  inclusiv  cele  referitoare  la amplasarea  firmei  la  locul de  desfăşurare a activității economice; 

d) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate  fără  autorizație  pe  domeniul  public  sau  privat  al municipiului  Timişoara  ori  pe  spații  aflate  în  administrarea  autorităților  administrației  publice  locale  sau  a  altor  instituții/servicii  publice  de  interes  local,  prin  asigurarea  protecției  perimetrului  şi  a  libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice; 

56

e) constată,  după  caz,  conform  atribuțiilor  stabilite  prin  lege,  contravențiile  privind  disciplina  în  domeniul  autorizării  executării  lucrărilor  în  construcții  şi  înaintează  procesele‐verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, şefului  compartimentului  de  specialitate  care  coordonează  activitatea  de  amenajare  a  teritoriului şi de urbanism. 

   

57

CAPITOLUL VI

DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE      Art.47(1) Personalul Poliției  Locale este dotat  cu uniformă,  însemne distinctive, mijloace  individuale de apărare, intervenție şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale  instituției.      (2) În timpul serviciului, polițiştii locali şi personalul contractual din Poliția Locală cu  atribuții  în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de  interes  local, poartă uniformă şi exercită  atribuțiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale.    Art.48 (1) Polițiştii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au  obținut certificatul de absolvire a programului de formare inițială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2)  din Legea 155/2010, precum şi personalul contractual care desfăşoară activități de pază şi care a  fost  atestat  profesional  potrivit  prevederilor  Legii  nr.333/2003,  cu modificările  şi  completările  ulterioare, pot  fi dotați cu arme  letale de apărare  şi pază sau cu arme neletale destinate pentru  autoapărare, în vederea desfăşurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.69 si  70 din Legea nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.      (2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniții şi mijloace  de  acțiune  iritant‐lacrimogenă,  se  stabilesc  în  strictă  conformitate  cu  prevederile  normelor,  al  tabelelor de înzestrare şi cu dispozițiile tehnice de aplicare a acestora.    Art.49. (1) Direcția Poliției Locale Timişoara preia  în condițiile  legii, patrimoniul serviciului  public Direcția Poliția Comunitară Timişoara. 

  (2) Drepturile şi obligațiile rezultate din contractele încheiate de Poliția Comunitară,  se preiau de către Poliția Locală Timişoara  în termen de 90 de zile de  la data  intrării  în vigoare a  Regulamentului Cadru, în limita efectivului existent. 

  (3)  În situația  în care efectivele Direcției sunt  insuficiente, obiectivele asigurate cu  pază de personalul Poliției Comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii. 

(4)Asigurarea tehnico – materială a instituției se realizează conform reglementărilor proprii,  stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara. 

Art.50.  (1)  Finanțarea  cheltuielilor  curente  şi  de  capital  ale  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara, care funcționează ca  instituție publică cu personalitate  juridică, se asigură din venituri  proprii şi subvenții de la bugetul local. 

  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcției se stabilesc conform reglementărilor  în vigoare  şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,  la propunerea  Primarului. 

  (3)  Direcția  în  completarea  surselor  bugetare  alocate  din  bugetul  local  al  Municipiului Timişoara, poate obține şi venituri proprii, în condițiile prevăzute de lege.      (4)  Veniturile  proprii  se  încasează,  administrează,  utilizează  şi  contabilizează  de  către Direcție, potrivit prevederilor legale în materie.      (5) Direcția Poliției Locale poate primi donații şi sponsorizări în condițiile prevăzute  de lege.    Art.51. (1)  Directorul  Executiv  al  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  are  calitatea  de  ordonator terțiar de credite.    (2) Ordonatorul terțiar de credite cu avizul ordonatorului principal de credite întocmeşte şi  prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de buget al Direcției.    Art.52. Angajarea  şi  efectuarea  cheltuielilor din  creditele bugetare  aprobate  în buget  se  aprobă de către ordonatorul terțiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control  financiar  preventiv  intern,  care  atestă  respectarea  condițiilor  legale,  încadrarea  în  creditele  bugetare aprobate şi destinația acestora. 

58

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE   

  Art.  53.  În  îndeplinirea  atribuțiilor  de  serviciu  prevăzute  de  prezentul  regulament,  personalul Direcției Poliției Locale Timişoara îşi exercită competența exclusiv pe raza municipiului  Timişoara.    Art.54.  Toate compartimentele şi personalul din cadrul Direcției Poliției Locale au obligația: 

- să  asigure  realizarea  la  timp  şi  de  calitate  a  tuturor  sarcinilor  stabilite  de  conducerea Direcției Poliției Locale; 

- să manifeste  fermitate  în aplicarea  legilor  şi solicitudine  față de organele centrale  sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din  domeniile de activitate ale Direcției Poliției Locale; 

- să manifeste  solicitudine  față de  toți  cetățenii  care  se adresează Direcției Poliției  Locale prin  audiențe,  cereri,  sesizări  sau  reclamații  în  vederea  rezolvării  acestora  potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

- să nu divulge datele sau informațiile la care a avut acces decât în condițiile legii.     Art.  55.    Pentru  reprezentarea  propriilor  interese  în  relațiile  cu  administrația  publică  şi  instituțiile/autoritățile  statului,  funcționarii  publici  şi  personalul  contractual  se  pot  asocia  în  condițiile legii. 

Art.  56.Atribuțiile  stabilite  prin  prezentul  Regulament  de  organizare  şi  funcționare  al  Direcției Poliției  Locale  se detaliază pentru  fiecare post din  structura organizatorică prin  Fişa postului. 

- Obligativitatea  întocmirii  fişelor  de  post  revine  conducătorilor  ierarhici  ai  structurilor pe care aceştia le coordonează.  

- Fişele  posturilor  vor  fi  elaborate  sau  modificate  după  caz,  în  conformitate  cu  prevederile prezentului Regulament,  în  termen de 30 de  zile de  la data  intrării  în  vigoare a acestuia. 

- În  cazul  modificării  prezentului  Regulament,  fişele  posturilor  se  vor  actualiza  corespunzător în termen de 30 de zile de las data modificării. 

Art.57.Prevederile  prezentului  Regulament  se  completează  cu  orice  alte  dispoziții  legale  care privesc organizarea, funcționarea şi atribuțiile Direcției Poliției Locale.    Art.58.Conducătorii  compartimentelor din  cadrul Direcției  Poliției  Locale  sunt obligați  să  asigure  cunoaşterea  şi  însuşirea  de  către  întregul  personal  din  subordine,  a  prezentului  Regulament.    Art.59.Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară  prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, după caz, Legea nr.  53/2003 – Codul muncii.    Art.60.Prezentul  Regulament  intră  în  vigoare  de  la  data  aprobării  sale  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara  şi  îşi  produce  efecte  față  de  toți  angajații  din  momentul încunoştințării acestora.    Art.61.La  data  intrării  în  vigoare  prezentului  Regulament,  se  abrogă  orice  alte  dispoziții  contrare.