keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 288/20.05.2014 privind acceptarea de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a donaţiei autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricaţie 2001

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 288/20.05.2014
privind acceptarea de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a donaţiei autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricaţie 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 12871/20.05.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 919/19.05.2014 a SC Pieţe SA precum şi Hotărârea nr. 22/24.04.2014 a Consiliului de Administraţie al S.C. PIEŢE S.A..
Având în vedere art.87 şi 1011 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009
Având în vedere prevederile art. 30 lit. d) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010, republicată;
Având în vedere art. 73 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere art.39 alin.5) din Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare art.121 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. a), alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acceptarea de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a donaţiei autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricaţie 2001.

Art.2:Se împuterniceşte domnul Dorel Cojan - Director Executiv Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în vederea semnării actelor de acceptare a donaţiei în formă autentică.

Art.3: Direcţia Poliţia Locală Timişoara are obligaţia de a exploata în mod corect bunul în cauză, de a asigura întreţinerea şi repararea acestuia, precum şi de a achita toate cheltuielile, taxele şi impozitele care se impun cu privire la acest autovehicul.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Audit;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. _______ din _________ APROBAT PRIMAR ROBU NICOLAE

R E F E R A T

privind acceptarea de către Direcția Poliției Locale Timișoara a donației autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare

UU1D2711913002183 an fabricație 2001.

Prin adresa cu nr. 919/19.05.2014 înregistrată la sediul Direcției Poliției Locale Timișoara cu

nr. 3114/19.05.20154, SC Piețe SA ne comunică Hotărârea nr.22/24.04.2014 prin care s-a aprobat donația către Consiliul Locala al Municipiului Timișoara – Direcția Poliției Locale Timișoara a mijlocului fix: autoutilitara cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricație 2001.

Prin adresa menționată, SC Piețe SA arată faptul că, autoutilitara se află în patrimoniul societății, fiind înregistrată cu o valoare de inventar de 8130,41 lei – conform fișei mijlocului fix, în prezent fiind amortizată integral. Valoarea de piață a acestei autoutilitare este în prezent de 4500 lei.

De asemenea, SC Piețe SA precizează faptul că adresa nr. 919/19.05.2014 ține loc de ofertă de donație, așa cum prevede art.1013 din Codul Civil.

Potrivit art. 73 din HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, asigurarea tehnico-materială a poliţiei locale la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

Conform art. 39 alin.5 din Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 – privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Poliției Locale poate primi donații și sponsorizări în condițiile prevăzute de lege.

Întrucât donația trebuie încheiată prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute (conform art.1011 din Codul civil aprobat prin Legea nr.78/2009) este necesară împuternicirea

Cod FO 53-01, ver.2

Directorului Executiv Adjunct al Direcției Poliției Locale Timișoara în vederea îndeplinirii formalităților pentru încheierea actului de donație în formă autentică. Având în vedere dispoziţiile art.30 lit. d) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 – privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.

PROPUNEM:

Aprobarea acceptării de către Direcția Poliției Locale Timișoara a donației autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop - Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricație 2001.

Împuternicirea domnului Dorel Cojan – Director Executiv Adjunct al Direcției Poliției Locale Timișoara în vederea semnării actelor de acceptare a donației în formă autentică.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN IOAN COJOCARI SEF BIROU JURIDIC MARIN BLAJIN

AVIZAT JURIDIC