keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 43/02.02.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 43/02.02.2016
privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 1683/25.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.(c) şi alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiei de negociere cu terţii constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, care va avea următorul cuprins:
Administrator public;
1. Sorin Iacob Drăgoi - Preşedinte:
Reprezentant Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse:
2. Laura Koszegi, Director - Membru
Reprezentant Serviciul Juridic:
3. Caius Suli, Şef Serviciu - Membru
Reprezentant Direcţia Economică:
4. Steliana Stanciu , Şef Serviciu - Membru
Reprezentant Direcţia Urbanism:
5. Sorin Ciurariu, Director -Membru
Reprezentant Secretariat General:
6. Simona Drăgoi - Membru
Reprezentanţi Consiliul Local:
7.Dan Diaconu, Viceprimar - Membru,
8. Traian Stoia, Viceprimar - Membru,
9. Constantin Sandu - Membru
10. Dorel Bogluţ - Membru
11.Lucian Taropa - Membru.
secretar: - Dinu Diana - consilier; înlocuitor Cezar Lukacs;


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică prin Compartimentul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA ECONOMICĂ PRIMAR COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI NR. Nicolae Robu

REFERAT privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii

a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 7/26.06.2012, modificată cu HCLMT nr. 261/14.05.2013 a fost constituită Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în urmatoarea componenţă :

preşedinte: - Diaconu Dan - Viceprimar; membri: - Stoia Traian – Viceprimar; - Caius Suli – consilier juridic; înlocuitor – Gabriela Iova; - Ciprian Silviu Cădariu – Direcţia de Urbanism; - Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică; - Culita Chis - director Direcţia Tehnica; - Staia Martin - director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;

- Jichici Ciprian – Corneliu - consilier municipal; - Sandu Constantin - Ştefan - consilier municipal; - Lucian Taropa - consilier municipal; secretar: - Dinu Diana – consilier; înlocuitor Cezar Lukacs;

Având în vedere faptul că în decursul anului 2015 au avut loc modificări în structura comisiei prin

încetarea raportului de muncă a unor persoane, membri ai comisiei de negociere cu terţii, sau demisia din Consiliul Local a unor consilieri, se impune modificarea componenţei comisiei prin înlocuirea unor membri cu alţii noi, astfel încât comisia va avea următoarea componenţă:

Administrator public; 1. Sorin Iacob Drăgoi – Preşedinte: Reprezentant Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse:

2. Laura Koszegi, Director – Membru Reprezentant Serviciul Juridic: 3. Caius Suli, Şef Serviciu – Membru Reprezentant Direcţia Economică: 4. Steliana Stanciu , Şef Serviciu – Membru Reprezentant Direcţia Urbanism: 5. Sorin Ciurariu, Director –Membru Reprezentant Secretariat General: 6. Simona Drăgoi – Membru Reprezentanţi Consiliul Local: 7.Dan Diaconu, Viceprimar – Membru, 8. Traian Stoia, Viceprimar- Viceprimar– Membru, 9. Constantin Sandu – Membru 10. Dorel Bogluţ – Membru 11.Lucian Taropa – Membru. secretar: - Dinu Diana – consilier; înlocuitor Cezar Lukacs;

pt. Secretar Director Economic Simona Drăgoi Smaranda Haracicu Responsabil Compartiment Slaviţa Dubleş Avizat Juridic,