keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 435/12.09.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz "

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 435/12.09.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 23960/10.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014 - 23938/10.09.2014 a Comisiei tehnico-economice.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz ", întocmit de S.C. SELLM S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Se acceptă donaţia documentaţiei faza SF+PT din partea Universităţii de Vest pentru obiectivul de investiţii " Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz ".

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 150/14.03.2013.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general_Oituz.pdf

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA DRUMURILOR DE LEGATURA SI A UTILITATILOR AFERENTE, INTRE STRAZILE POPA SAPCA, CALEA ARADULUI SI STRADA OITUZ DEE TEZA, 1euro = 4,3643 din 11.03.2013 curs de schimb Denumirea capitolelor si Valoare(fara TVA) Valoare(inclusiv TVA) subcapitolelor de cheltuieli ii mii lei mii euro mii euro mii lei 11 Obtinerea terenului NA NA NA NA NA 1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajari pentru protectia 13 mediului si aducerea la starea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 initiala TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TEPES EERO TOTII ca 2 i 2.1 Alimentare cu energie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22 Alimentare cu apa potabila si NA NA NA NA NA canalizare 2.3 Alimentare cu gaze naturale NA NA NA NA NA 2.4 Racord si lucrari rutiere NA NA NA NA NA TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 EEE TETINE TIET TEI III de teren NA NA NA NA NA sn PE pomi obtinerea de avize, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 sa procedurilor de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 achizitie 35 Consultanta 2,339 0,536 0,561 2,900 0,665 sg 2,339 0,536 0,561 2,900 0,665 management de proiect TOTAL CAPITOL 3 4,678 1,072 1,123 5,801 1,329 TE EET TE 4.1 Constructii si instalatii 3.119,165 714,700 748,600 3.867,765 886,228 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente 43 tehnologice si functionale cu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 montaj a Vllaje fara montaj si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 echipamente de transport 45 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46 Active necorporale NA NA NA NA NA TOTAL CAPITOL 4 3.119,165 714,700 748,600 3.867,765 886,228 EEE ITI

curs de schimb 1 euro = 4,3643 din 11.03.2013 Nr. Denumirea capitolelor si Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) crt. subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 5.1 Organizare de santier 77,900 17,849 18,696 22,133 5.1.1 Lucrari de constructii 54,284 12,438 13,028 15,423 SL i cani 23,616 5,411 5,668 6,710 organizarii santierului Comisioane,cote,taxe,costul 582 5 A 56,145 12,865 0,000 56,145 12,865 creditului (1.8% C+M ) Cheltuieli diverse si 5.3 311,917 71,470 74,860 386,776 88,623 neprevazute (10% din C+M) TOTAL CAPITOL 5 445,961 102,184 93,556 539,517 123,621 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste NA NA NA NA NA TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2014 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz”

Sectorul studiat este situat în zona centrală a municipiului Timișoara, în interiorul careului format din străzile oituz, Popa Șapcă, Penitenciar și zona de blocuri de pe Calea Aradului. Obiectivul principal al investiției îl constituie realizarea a două străzi principale, respectiv utilitățile aferente acestora, care vor deserrvi clădirile existente și viitoare de pe platforma noului Campus Universitar Oituz.

O stradă parcurge terenul pe direcția est-vest, racordându-se pe partea estică la strada Popa Șapcă, iar la partea vestică la strada Intrarea Doinei (Strada 1) cu o lungime de 276m. A doua stradă este amplasată pe direcția nord-sud racordându-se la sud la strada Oituz, iar la nord la Strada 1(Strada 2), cu o lungime de 169m. Cele două străzi vor fi de categoria a-3-a, cu un carosabil de 7,00m lățime. Pentru circulația pietonală vor fi prevăzute trotuare. Pe ambele străzi sunt prevăzute lucrări hidroedilitare: alimentare cu apă potabilă și tehnologică, canalizare menajeră și pluvială

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz”, a fost pus la dispoziţie de către Universitatea de Vest Timișoara. fiind elaborat de SC SELLM SRL, Timișoara. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 4.413,083mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.011,178 mii Euro (1 euro = 4,3643 lei la data de 11.03.2013). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 6 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz”.

VICEPRIMAR, SECRETAR,

DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH,

CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DP, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

AVIZAT JURIDIC Red. LP Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului

şi str.Oituz”.

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz”, pus la dispoziţie de către UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA și întocmit de SC SELLM SRL Timişoara, are principalii indicatori tehnico - economici: Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Valoare de investitie (INV) 4.413,083 mii lei (inclusiv TVA) 1.011,178 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 3.935,077 mii lei (inclusiv TVA) 901,651 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice): - Suprafaţă Strada 1 = 4.553 mp - Suprafaţă Strada 2 = 3.363 mp - Structură rutieră strada 1 = 276 ml - Structură rutieră strada 2 = 169 ml - Instalaţii alimentare cu apă potabilă = 792 ml - Instalaţii canalizare menajeră = 863 ml - Instalaţii canalizare pluvială = 529 ml - Instalaţii hidranţi exteriori = 511 ml - Instalaţii apă tehnologică = 625 ml DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH,

CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU