keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 413/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VÂNĂTORILOR"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 413/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VÂNĂTORILOR"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 14092 /26.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală. ,modificată şi completată de de Legea nr.286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Vânătorilor", conform proiectului nr.DP-908-2006 întocmit de S. C. DRUM PROIECT S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL „411. din26.(5 aa 6 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI Conform documentației Studiu de fezabilitate nr.DP — 908 - 2006 „Amenajare str. Vânătorilor Timișoara” întocmită de S.C. Drum Proiect S.R.L., principalii indicatori tehnico-econmici ai investiției sunt: Valoarea totală a investitiei: 975.716 lei din care construcții montaj: 880.885 lei Durata de realizare a investiţiei: 3,0 luni Capacități: a) carosabil 1385m* b) îmbrăcăminte nouă 1550m* c) trotuare 1154m* d) accese 335 m* e) zone verzi 1365 m? DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ Ing. DUMIȚRU ANDOR ŞEF BI CONSILIER Ing.VASIL AR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Referat_-_SF_Str._Vanatorilor.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STRADA VÂNĂTORILOR”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Vânătorilor”.

Strada Vânătorilor este cuprinsă între străzile Gavril Musicescu (la nord) şi strada Dimineţii (la sud). Strada are o lungime de 481,10 m. Strada se împarte în două sectoare, atât în plan cat şi al profilului transversal. Primul sector este cuprins între str.Gavril Musicescu(la nord),şi strada Aluniş(la sud);

Sectorul menţionat are o lungime de 225,35 m. Pe acest sector prospectul stradal prezintă următoarele caracteristici:11,00…11,70

m. distanţa dintre fronturile clădite;4,50…6,00 m. cale rutieră de pământ ;zone verzi laterale cu lăţimi variabile 1,0…1,50 m;1,00…1,10 m. trotuare din dale sau beton(local) alipite frontului clădit.

Axa căii rutiere proiectate se va afla în aliniament pe întreg sectorul proiectat se va face abstracţie de la axa caii de pământ care nu poate fi urmărită pentru realizarea unui prospect stradal .

Pe toată lungimea străzii se vor amenaja accesele rutiere la imobile, trotuarele existente (din dale sau din pământ) se vor reface integral , iar în zonele verzi adiacente carosabilului se vor planta pomi, şi se vor reface suprafeţele verzi.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală prin intermediul indicatoarelor de circulaţie rutieră.

Al doilea sector este cuprins între str. Aluniş(nord) şi str. Dimineţii(sud). Sectorul are o lungime de 255,75m.

Pe acest sector prospectul stradal prezintă următoarele caracteristici:12,00…12,40 m. distanţa dintre fronturile clădite;6,00 m. pietruire existenta;partea carosabilă încadrată cu borduri denivelate din beton de 20 x 25 cm aşezate pe beton; existenţa dispozitivelor de evacuare a apelor pluviale de pe partea carosabilă, prezente prin guri de scurgere şi cămine de vizitare, zone verzi laterale cu lăţimi variabile 1,8…2,00 m;1,20 m. trotuare din beton pe ambele părţi ale străzii alipite frontului clădit.

Axa căii rutiere proiectate se va afla în aliniament pe întreg sectorul proiectat , şi va urmării axa pietruirii existente

Pe toată lungimea străzii se vor amenaja accesele rutiere la imobile, trotuarele existente (din dale sau din pământ) se vor reface integral , iar în zonele verzi adiacente carosabilului se vor planta pomi, şi se vor reface suprafeţele verzi.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală prin intermediul indicatoarelor de circulaţie rutieră.

Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 6,00 m, pentru ambele sectoare ale străzii. Trotuarele pe sectorul cuprins între str g. Musicescu şi str. Aluniş vor avea o lăţime

de 1,20 m. Iar pe sectorul cuprins între str. Aluniş şi str. Dimineţii trotuarele existente de beton se vor păstra cu reparaţiile necesare şi se vor încadra cu borduri mici de 10x15 cm pe fundaţie de beton.

Zonele verzi vor avea lăţimi variabile. Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,0… 2,5 %. iar lângă

bordura de încadrare se prevede realizarea unei rigole din beton pentru a uşura evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal.

Profilul longitudinal va fi proiectat astfel ca să se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile de scurgere proiectate, asigurând lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare.

Cotele proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente. Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor

transversale spre rigolele carosabile, care în profil longitudinal vor urmării evacuarea apelor pluviale spre gurile de scurgere.

La sectorul cuprins intre str g. Musicescu şi str. Aluniş se vor proiecta dispozitivele de scurgere şi colectare a apelor pluviale.Iar la sectorul cuprins între str. Aluniş şi str. Dimineţii se va proiecta profilul longitudinal astfel încât apele pluviale sa fie dirijate spre gurile de scurgere existente, care se vor aduce la cotele carosabilului proiectat.

Structura rutieră: Pe sectorul cuprins între str. G Musicescu şi str. Aluniş se va proiecta un carosabil

nou cu următoarea structură rutieră: 4,0 cm strat de uzură din BA16; 6,0 cm strat de legătură din BAD25; 20 cm strat de bază din piatră spartă [15…25mm.;40..63mm.;63…90mm.]; 25 cm fundaţie din balast cilindrat; 7 cm strat izolator din nisip pilonat;

Pe sectorul cuprins între str. Aluniş şi str. Dimineţii se va prevede o structură rutieră: 4,0 cm strat de uzură din BA16; 6,0 cm strat de legătură din BAD25; scarificare/reprofilare pietruire existentă;

Trotuarele noi şi accese spre imobile se vor proiecta cu următoarea structură rutieră: 3,0 cm strat de uzură din BA8; 10,0 cm beton de ciment B; Pe sectorul cuprins între str. G. Musicescu şi str. Aluniş, pentru realizarea părţii carosabile de 6,00 m este necesară reamplasarea unui număr de 3 stâlpi de susţinere cabluri electrice de medie tensiune. În cadrul proiectului tehnic se va prevede documentaţia necesară reamplasării acestor stâlpi, elaborată de către un proiectant de specialitate.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Vânătorilor” este estimată la 975.175,37 RON, reprezentând 271.875,55 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Vânătorilor” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Vanatorilor.pdf

ANEXA LA HCL nr………din……….. DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

Amenajare Strada Vânătorilor

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

Totală Supusă licitaţiei

Lei (RON) Euro Lei (RON) Euro

PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 3. 1.2.Amenajarea terenului 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 1.012,20 286,67 1.012,20 286,67 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare DO1 21.009,66 5.950,23 21.009,66 5.950,23

10. 3.4. Cheltuieli pentru proiectare DO2 6.000,00 1.699,28 6.000,00 1.699,28 11. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 2.000,00 566,43 12. 3.5. Verificare proiect 630,29 178,51 630,29 178,51 13. 3.6. Asistenţă tehnică , consultanta 4.500,00 1.274,46 4.500,00 1.274,46

14. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

15. 4.1. DO 1 Lucrări rutiere 840.386,33 238.009,10 840.386,33 238.009,10

16. 4.2. DO 2 Lucrări reglemntare reţea electrică 10.710,00 3.033,22 10.710,00 3.033,22 17. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 851.096,33 238.009,10 851.096,33 238.009,10

18.

Capitolul 5. Alte cheltuieli

19. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 29.788,37 8.436,48 29.788,37 8.436,48

20. 5.2. Comisioane, taxe etc

5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 4.404,42 1.247,39 0,00 0,00

5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,7%) 6.166,19 1.746,35 0,00 0,00

5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 4.255,48 1.205,21 0,00 0,00 20. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 44.312,42 12.549,89 0,00 0,00 21. TOTAL GENERAL 975.175,37 271.875,55 914.036,85 258.867,95

22. Din care C+M 880.884,70 249.478,80 0,00 0,00 Curs valutar (1 Iunie 2006) 1 Euro = 3,5309 lei