keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/27.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu"

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 395/27.10.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-024574/14.10.2009 Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 68/29.09.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Musicescu", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 28/13.02.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Musicescu”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Musicescu”, conform contractului de proiectare nr. 28 din 13.02.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 27 luni Eşalonarea principalelor etape a investiţiei :

• Realizarea proiectului şi obţinerea avizelor : 3 luni • Realizarea lucrărilor de execuţie a obiectivului : 24 luni

Varianta cu investiţie medie:

Valoare de investitie (INV) 15.908.572 lei (inclusiv TVA) 3.794.712 euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M 13.358.058 lei (inclusiv TVA) 3.186.332 euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: • Parte carosabilă amenajată 24.914 mp • Suprafata trotuare 6.545 mp • Piste de ciclişti 7.661 mp • Borduri mici 8.806 m • Borduri mari 7.425 m • Rigolă carosabilă 6.677 m • Accese 157 buc • Spaţii verzi 6.351 mp

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009 - 024574/ 14.10.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Musicescu”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Musicescu”.

Amenajarea acestei străzi are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor şi Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane, această stradă se încadrează în: -categoria a lll-a - străzi colectoare, cu două benzi de circulaţie şi viteză de proiectare de 50 km/h, pe tronsonul cuprins între Calea Urseni şi str. Ioachim Miloia, pe str. Musicescu 105-107 respectiv pe sectorul de cca. 715 m pe Calea Urseni; -categoria a IV-a - străzi de folosinta locală, cu o bandă de circulaţie şi viteză de proiectare de 25 km/h, pe tronsonul cuprins între str. Ioachim Miloia şi str. Hebe.

Din studiul topografic a rezultat faptul că pe strada Musicescu nu sunt îndeplinite, pe toate tronsoanele, condiţiile de gabarit necesare proiectării unei străzi cu partea carosabilă de 7,00 m lăţime, trotuare şi piste de ciclişti cu lăţimi conform normelor în vigoare.

Tronsonul cuprins între str. Hărniciei şi str. Hebe - str.Izlaz este situat într-o zonă de blocuri unde circulaţia este reglementată în sens unic, pe o singură bandă de circulate, datorită gabaritului insuficient.

În situaţia actuală, strada Musicescu este diferenţiată pe sectoare de structură rutieră - tronsoane asfaltate, tronsoane cu piatră spartă şi tronsoane din pământ, care totalizează o lungime de cca. 3395 m.

De la intersecţia Căii Urseni cu str. Musicescu înspre comuna Giroc, este prevăzut a se moderniza şi un tronson de cca. 715 m care în prezent este realizat din piatră spartă.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă. Între imobilul cu numărul 113 de pe strada Musicescu şi Calea Urseni nu este realizată reţeaua de canalizare, deasemenea mai există şi un tronson de cca.100 m de la intersecţia cu strada Drubeta.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune deserveşte ambele părţi ale străzii. Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată aerian, pe stâlpi din beton

precomprimat, pe ambele părţi. Sectoarele supuse amenajării totalizează o lungime de cca. 4137 m, astfel: între Calea Urseni şi

str. Hebe; str. Musicescu 105-107; între intersecţia Căii Urseni cu str. Musicescu şi cca. 500 m după intrarea la uzina de apă Aquatim.

În plan, axa străzii Musicescu este formată dintr-o succesiune de aliniamente şi curbe care totalizează o lungime de cca. 3422 m din care: cca. 3207 m între Calea Urseni şi str. Hebe; 215 m pe str. Musicescu 105-107.

Sectorul de stradă de pe Calea Urseni înspre comuna Giroc s-a amenajat la solicitarea beneficiarului şi este alcătuit dintr-un aliniament de cca. 715 m lungime.

Datorită faptului că această stradă este amplasată într-o zonă rezidenţială, se propune ca viteza de circulaţie de 50 km/h să fie restricţionată la 30 km/h.

În vederea obţinerii unui grad de confort superior pentru utilizatori (referitor la zgomotul la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute), atât pe strada Musicescu cât şi pe sectorul de pe

Calea Urseni, s-a prevăzut înlocuirea îmbrăcăminţii rutiere, amenajarea trotuarelor şi a pistelor de ciclişti pe ambele părţi ale străzii, în măsura posibilităţilor.

Pe sectorul de stradă Musicescu 105-107 s-a proiectat înlocuirea structurii rutiere, amenajarea trotuarelor pe partea dreaptă şi a parcărilor longitudinale pe partea stângă. Parte carosabilă

În profil transversal, conform STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale, strada va fi amenajată astfel:

• în profil tip acoperiş cu panta de 2,5% cu partea carosabilă având următoarele lăţimi: - 7,00 m pe sectoarele Calea Urseni - str. Dr. Louis Ţurcanu, str. Tosca (str. Alexandru

Rogojan) - cca. 50 m după intersecţia cu str. Mihail Sadoveanu, str. Gen. Gh. Stavrescu - str. loachim Miloia şi pe sectorul de cca. 715 m de pe Calea Urseni;

- 6,00 m pe sectoarele str. Dr. Louis Ţurcanu - str. Tosca (str. Alexandru Rogojan) respectiv pe str. Anişoara Odeanu - str. Gen. Gh. Stavrescu. Acest lucru se datorează distanţei reduse dintre frontul clădit şi stâlpii LEA adiacenţi străzii.

Deasemenea, această lăţime a fost adoptată şi pe str. Musicescu 105-107 pentru a permite amenajarea parcajelor laterale pe partea stângă.

- 3,35 ... 7,00 m datorită distanţei insuficiente Tntre fronturile clădite pe sectorul cuprins între str. Anişoara Odeanu şi cca. 50 m după intersecţia cu str. Mihail Sadoveanu. Circulaţia pe acest tronson va fi reglementată prin semnalizare adecvată.

• cu panta unică de 2,5 % şi latimea de 3,50 m, pe tronsonul cuprins între str. loachim Miloia şi str. Hebe. S-a adoptat o singură bandă de circulaţie datorită frontului clădit redus, circulaţia fiind reglementată cu sens unic.

Acest tronson permitea doar amenajarea unei străzi cu o lăţime a părţii carosabile de max. 5,50m, ceea ce nu este conform standardelor în vigoare, motiv pentru care s-a optat pentru varianta de gabarit standardizată imediat inferioară de 3,50 m. Această soluţie permite, de asemenea, amenajarea de trotuare şi piste de ciclişti pe ambele părţi ale străzii.

Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea: - 4,0 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; - 20,0 cm fundaţie din piatră spartă 40...63, Tmpănată; - 25,0 cm fundaţie din balast; - 15,0 cm strat de formă din balast; - geotextil.

Încadrarea părţii carosabile se realizează cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton. Parcări

Pe str. Musicescu 105-107, pe partea stângă, s-au amenajat 30 de locuri de parcare laterale pe partea stângă.

Delimitarea locurilor de parcare se propune a se realiza cu pavele din beton de culoare roşie, ceea ce ar conduce la o marcare fizică a locurilor de parcare, a cărei durată de viaţă să coincidă cu durata de exploatare a acestora.

Structura rutieră propusă pentru parcări este următoarea: 8 cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip pilonat pentru pozare pavele; 20 cm balast stabilizat cu ciment; 20 cm fundaţie din balast; geotextil.

Trotuare Pe întreg traseul supus lucrărilor de modernizare, s-a prevăzut amenajarea trotuarelor cu

pavele din beton cu panta transversală de 2,0 %. Acestea au lăţimi variabile cuprinse între 0,80 m şi 1,50 m, în funcţie de constrângerile impuse de limitele de proprietate. La dimensionarea trotuarelor, în sens transversal, s-a avut în vedere includerea unei piste de ciclişti.

Structura rutieră propusă pentru trotuare este următoarea: 6 cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip pilonat pentru pozare pavele; 15 cm balast stabilizat cu ciment; geotextil.

Piste de ciclişti Pentru a putea oferi cicliştilor posibilitatea deplasării în condiţii de siguranţă, atât pe strada

Musicescu cât şi pe tronsonul de cca. 715 m de pe Calea Urseni, s-au prevăzut piste de ciclişti cu lăţimea de 0,80 ... 1,00 m, pentru o bandă şi un sens de circulaţie, adiacente trotuarului dar şi părţii

carosabile sau separate de aceasta printr-un spaţiu verde conform normelor în vigoare. Panta transversală este de 2,0%.

Structura rutieră propusă pentru pistele de ciclişti este următoarea: 3 cm beton asfaltic B.A. 8; 10 cm balast stabilizat cu ciment; 10 cm fundaţie din balast; geotextil. Datorită spaţiului insuficient pentru amplasarea pistei de ciclişti şi a trotuarului ca zone separate, pe anumite tronsoane, pista de ciclişti şi trotuarul formează o zonă comună de lăţime variabilă, realizată din structură caracteristică pistei de ciclişti. Trotuarele, pistele de ciclişti şi zonele verzi vor fi delimitate cu borduri din beton de format mic. Protecţia mediului

Lucrările prevăzute pentru amenajarea străzii Musicescu implică tăierea a 63 de copaci. În locul acestora, în zonele unde se dispune de suficient spaţiu, se vor planta un număr de 73 copaci.

Copacii se înscriu în zona de protecţie a acestei străzi de categoria a III- a (13 m de la axa străzii). Lăţimea acestei zone a fost stabilită în cadrul Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara din data de 08.11.2007. Conform aceleaşi hotărâri, pentru intersecţii s-a stabilit ca zonă de protecţie a străzii, suprafaţa delimitată de o rază de 35 m de la intersecţia axelor străzilor.

În cadrul lucrărilor de modernizare s-a prevăzut atât reamenajarea spaţiilor verzi afectate de lucrările prevăzute în documentaţie, cât şi amenajarea unor noi spaţii verzi.

Valoarea acestor lucrări este precizată în devizul general, iar amenajarea acestor zone se va realiza de către personal de specialitate.

Lucrări accesorii Conform reglementărilor prevăzute în normativele în vigoare, între str. Claude Debussy şi bul.

Sudului, în vederea realizării unei părţi carosabile de 7,00 m este necesară mutarea a doi stâlpi LEA respectiv mutarea unui stâlp LEA între str. Anişoara Odeanu şi str. Gen. Gh. Stavrescu, pentru a permite realizarea unei părţi carosabile de 6,00 m.

Pentru a permite racordarea bordurilor părţii carosabile aferente străzii Prutul şi străzii Muncitorilor cu raze conform STAS 10144/3-91 Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de proiectare, este necesară mutarea a doi stâlpi LEA. Pe planşele - Plan de situaţie proiectat sunt marcate 157 accese la proprietăţi. În vederea facilitării accesului la toate cele 157 proprietăţi din zonă, se prevede amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, cu structura rutieră menţionată mai jos, la nivel cu trotuarul şi pista de ciclişti.

S-a prevăzut următoarea structură pentru amenajarea acceselor: 8cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip pilonat pentru pozare pavele; 12 cm balast stabilizat cu ciment; geotextil.

Bordura se coboară la nivelul părţii carosabile în dreptul acceselor la proprietati respectiv în dreptul trecerilor de pietoni şi ciclişti.

Pe această stradă se amenajează spaţii verzi în funcţie de particularităţile traseului, între partea carosabilă şi trotuar, între partea carosabilă şi pista de ciclişti respectiv între pista de ciclişti şi trotuar.

Datorită faptului că nu se pot respecta pe tot traseul pistei de ciclişti prevederile normativelor în vigoare referitoare la distanţa până la partea carosabilă, s-a prevăzut amplasarea unui parapet de siguranţă metalic. Scurgerea apelor

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi parcări sunt conduse prin pante transversale de 2,5% respectiv 2% către „rigolele” formate la marginile părţii carosabile, din borduri şi dalele prefabricate din beton adiacente, fiind apoi dirijate prin pante longitudinale spre cele 302 guri de scurgere, pozate în partea carosabilă sau în alveole amplasate la bordură în afara părţii carosabile.

Apele meteorice de pe trotuare şi piste de ciclişti sunt colectate şi conduse către gurile de scurgere carosabile prin pante transversale de 2% de acelaşi sens sau de sens contrar, prin rigola continuă din polietilenă prevăzută cu grătar amplasată adiacent pistei de ciclişti sau între trotuar şi pista de ciclişti.

Apele colectate în rigole sunt dirijate prin pante longitudinale spre cele 129 elemente de rigolă cu rol de gură de scurgere, racordate la gurile de scurgere ale părţii carosabile.

Gurile de scurgere sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente şi se racordează la reţeaua de canalizare existentă.

Semnalizare şi marcaje Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în

axa străzii şi pentru separarea benzilor de circulate, marcaje pentru treceri de pietoni şi traversarea bicicliştilor. De asemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate.

Desfasurarea traficului pe pistele de ciclişti, dar şi în zonele comune cu traficul pietonal, va fi reglementată prin montarea de indicatoare şi realizarea marcajelor rutiere specifice, astfel încât să fie asigurată atât siguranţa pietonilor cât şi a bicicliştilor.

Investiţia se va realiza în decurs de 24 luni. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Musicescu” este estimată la

15.908,572 mii lei, reprezentând 3.794,712 mii euro, conform devizului general . Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Musicescu”

se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER, ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA FP 53-01, Ver.1