keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 388/22.09.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 24757 / 18.09.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 300/10.09.2015 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", întocmit de S.C. Drum Proiectconsult S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 328/23.12.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare , Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015

obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”. Traseul drumului propus pentru amenajare este situat în partea sud-estică a Municipiului

Timişoara şi va asigura legătura între trama stradală a Municipiului Timişoara şi reţeaua de străzi şi drumuri comunale din comuna Moşniţa Nouă, satul Moşniţa Veche. În acest sens se va putea asigura o legătură viabilă între zonele rezidenţiale noi apărute în comuna Moşniţa Nouă şi reţeaua de străzi din municipiu.Traseul propus pentru amenajare are o lungime de aproximativ 1500m şi începe pe Calea Moşniţei la sfârşitul carosabilului amenajat al drumului. Tronsonul proiectat se va corela cu traseul de perspectivă a Centurii de ocolire Sud a municipiului Timişoara.

Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare spaţii verzi. Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea investiţiei propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, a fost realizat de SC DRUM PROIECTCONSULT SRL în baza contractului de prestări servicii nr. 328/23.12.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 19.458,322 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 4.408,619 mii Euro (1 euro =4,4137 lei la data de 01.04.2015). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”.

Mentionăm ca pentru realizarea lucrărilor de construire a tramei stradale este necesară ocuparea unor suprafete de teren care în momentul de faţă sunt private.

Traseul drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” a fost aprobat prin HCL nr.290 / 25.06.2015.

VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC VIOLA DUMITRU Red. DV Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, conform contractului de proiectare nr. 328 din data de 23.12.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 12 luni (8 luni execuţia) Valoare de investitie (INV) 19.458,322 mii lei (inclusiv TVA)

4.408,619 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 17.014,506 mii lei (inclusiv TVA)

3.854,931 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Suprafaţă tramă stradală 40.271,00 mp - Suprafaţă carosabil 15.361,00 mp - Suprafaţă trotuare 6.441,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 3.760,00 mp - Suprafaţă taluzuri vegetalizate 14.709,00 mp - Podeţe tip C2 3 buc - Pod metalic 1 buc - Marcaje rutiere 2.080,00 ml - Canal tehnic 1.980,00 ml - Arbori 638,00 buc - Lungime canalizare menajeră 1.230,00 ml - Lungime reţea alimentare cu apă 1.400,00 ml - Lungime reţea canalizare pluvială 1.745,00 ml - Stâlpi iluminat stradal 110,00 buc - Post trafo alimentare (50kva) 1,00 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU