keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/10.05.2016 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 186/10.05.2016
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-7511/25.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Comunicarea din decembrie 2013, COM(2013) 913 a Comisiei Europene;
Având în vedere adresa cu nr. 59860/11.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2014-833/11.08.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

REFERAT

privind apobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a subliniat importanţa unui sistem de transport european durabil şi modernizat pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii şi a evidenţiat necesitatea de a aduce în discuţie dimensiunea urbană a transporturilor.

Comisia Europeană, prin Comunicarea din decembrie 2013, COM(2013) 913 solicită ca ţările membre să participe la realizarea unei mobilităţi urbane competitive care utilizează eficient resursele.

Un plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană respectivă. Comisia Europeană recomandă să se adopte un set concret de măsuri la diferite niveluri, care să trateze mai multe chestiuni relevante precum logistica urbană, reglementarea accesului urban, implementarea de soluţii pentru STI (sisteme inteligente de transport) în mediul urban şi siguranţa rutieră, urmând să monitorizeze cu atenţie acţiunile subsecvente.

Prin adresa cu nr. 59860/11.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2014-833/11.08.2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ne informează că a fost încheiat un acord cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în scopul elaborării a 8 planuri de mobilitate urbană durabilă, în conformitate cu documentele Comisiei Europene şi practicilor europene, pentru cei 7 poli de creştere şi aglomerarea urbană Bucureşti – Ilfov.

În vederea realizării acestui plan, Municipiul Timişoara, unităţile administrativ-teritoriale care fac parte din Polul de creştere Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, precum şi alte entităţi interesate trebuie să sprijine şi să colaboreze cu experţii desemnaţi. Astfel, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara s-a constituit Consiliului operativ (Operative Board). Pentru luarea deciziilor cu privire la realizarea Planului de mobilitate urbană s-a numit, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara Comitetul de coordonare (Steering Committee).

Planurile de mobilitate urbană oferă o viziune strategică pe termen lung iar politicile şi măsurile definite în aceste planuri se adresează tuturor modurilor şi formelor de transport din întreaga aglomeraţie, incluzând transportul public şi privat, de pasageri şi de marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau oprire.

Astfel, o echipă compusă din experţi BERD şi firme de consultanţă au realizat planul de mobilitate durabilă pentru polul de creştere Timişoara.

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, astfel realizat, acoperă polul de creştere Timișoara, format din municipiul Timișoara și comunele Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Șag, Sânandrei, Sânmihaiu Român și se referă la perioada 2016 – 2030.

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 –2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), este necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate susținuta de către Comisia Europeană.

Conform legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata cu completările si modificările ulterioare in decembrie 2013), Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2016-007511/25.03.2016

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ata

FO 53-01, Ver. 2

care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

PMUD include intervenții (măsuri sau proiecte specifice) prin care sunt propuse rezolvări pentru probleme identificate în etapa de analiză a situației actuale sau care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2016-2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a intervențiilor (măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante.

Scopul PMUD este de a permite dezvoltarea sustenabilă a mobilității în aria metropolitană Timișoara, acesta urmând a funcționa ca un suport pentru pregătirea și implementarea proiectelor și măsurilor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (și programele operaționale din viitoarele perioade de programare) și alte surse asociate bugetelor locale, dar și pentru susținerea implementării unor proiecte de interes național care influenţează mobilitatea în aria de studiu.

În esenţă, PMUD pentru Polul de Creştere Timişoara urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice:

1. Accesibilitatea –Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii - cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);

2. Siguranța și securitatea–Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general;

3. Mediul–Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;

4. Eficiența economică–Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători și de marfă;

5. Calitatea mediului urban–Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

În luna noiembrie 2015 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost finalizat şi transmis spre analiză Comitetului de coordonare (Steering Committee), care în decembrie 2015, după mai multe consultări cu echipa de elaborare, a aprobat acest Plan.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU,

CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,