keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara

03.08.2016

..., Mijloacele fixe din domeniul retele termoficare recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional COLTERM SA, pentru completarea...

Consiliul Local Timișoara

62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"

01.03.2016

... este mai 2016. Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul: - Legeanr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; - 0.G.nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat...
... CIRCULAŢIEI PRIMAR BIROUL TRANSPORT Nicolae ROBU SC 2016 – _______ din ______________ REFERAT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere...

Consiliul Local Timișoara

63/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro

01.03.2016

... public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-002637 din 05.02. 2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne face cunoscut că SAD 4/B ,nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce...

Consiliul Local Timișoara

64/09.09.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

09.09.2016

...; Având în vedere Referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. IF 2016-076855 din 13.06.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara; Având în...
... prezentate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara. Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 –18910/01.08..2016...

Consiliul Local Timișoara

65/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro

01.03.2016

...- 002891 din 08.02 .2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 002891 din 08.02. 2016,Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă...

Consiliul Local Timișoara

65/09.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara

09.09.2016

... TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 21275 /31.08..2016 Atasament: anexa_spital.pdf a EEE -INIC DE URGENTA APROBAT JIS TURCANU" TIMISOARA PRIMARIA TIMISOARA R - Nicolae Robu STAT DE FUNCTII valabil cu data de 01.07.2016 Denumirea functiei conf. Legii Numele si...

Consiliul Local Timișoara

66/09.09.2016 privind solicitarea acordarii unui drept de administrare a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

09.09.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016-21544/05.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

38/29.07.2016 privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8

29.07.2016

...% - Anexa 1 la referat şi 1% - Anexa 2 la referat; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2016 şi Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind...
... obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorităților publice locale. Raportat la modificările legislative intervenite, prevăzute la art.I pct.12 alin 11, pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, chiria se...

Consiliul Local Timișoara

39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională

29.07.2016

... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi...
... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată; PROPUNEM: 1. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind participarea...

Consiliul Local Timișoara

40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în...
... socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 03/07.01.2016 al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016

29.07.2016

... ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare. Prin Hotărârea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 a fost...

Consiliul Local Timișoara

36/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016." ART 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 562/18.12.2015 rămân nemodificate. ART 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa de...
... demersuri în vederea prelungirii Contractului de finanţare nr. 2748 şi a aprobării prin HCL a cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectului în 2016. Astfel, prin HCL nr. 562/18.12.2015 s-a aprobat data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a...

Consiliul Local Timișoara

36/29.07.2016 privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd. Regele Carol I nr. 22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X

29.07.2016

... minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere cererea doamnei Jura Rozalia nr. CT 2016- 003337/13.06.2016...
...; Având în vedere Documentaţia tehnică pentru dezlipire U.I. nr. 10518/2016 întocmită de ing. Pînzaru Gheorghe, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 114072/08.06.2016; Având în vedere Adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2016-003337...

Consiliul Local Timișoara

37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari

02.02.2016

... evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2016. Cod FO 53-01 versiunea 2 Lista de priorităţi reprezintă unul dintre documentele în baza căruia se face repartizarea efectivă a locuinţelor şi...

Consiliul Local Timișoara

37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

29.07.2016

... Municipiului Timişoara; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri; Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663...
... documentaţiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 şi nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016; Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

..., reprezentand 89.254 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2013; 2016 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 prin directionarea...
... investitiilor in statii de compostare si tratare, reprezentand 115.719 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2016 Ambalaje si deseuri de ambalaje 2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a...