keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 54/01.03.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara în domeniul privat al Municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C.Drumuri Municipale Timisoara S.A., în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 54/01.03.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara în domeniul privat al Municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C.Drumuri Municipale Timisoara S.A., în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-2821/05.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis;
Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată si modificată;
Având în vedere Adresa numărul 6418/23.10.2015, înaintata de S.C.Drumuri Municipale Timisoara S.A., privind aprobarea casării a 3 stâlpi de afisaj stradal situati în strada Gheorghe Doja, Bv. Iuliu Maniu si P-ta Libertătii întrucât aceste mijloace fixe se află într-o avansată stare de degradare si nu se mai utilizează;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. 2 , lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara în domeniul privat al Municipiului Timisoara, a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa 1, în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
Sumele încasate în urma valorificarii vor fi vărsate la bugetul local.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune,casarea si dezmembrarea pentru mijloacele fixe-stâlpi de afisaj stradal situati în strada Gheorghe Doja,bv.Iuliu Maniu,P-ta Libertătii.

Art.3: Procedura de dezmembrare, scoatere din functiune, casare si după caz valorificare a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre, va fi pusă în aplicare prin grija S.C.Drumuri Municipale Timisoara S.A, iar rezultatele demersurilor se vor comunica Directiei Economice spre înregistrare în evidenta tehnico-operativă.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, respectiv de S.C.Drumuri Municipale Timisoara S.A.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
- S.C.Drumuri Municipale Timisoare S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA                                                                                                                              MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                    APROBAT                                             DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                        PRIMAR,                                                           COMPARTIMENT EVIDENŢA PATRIMONIULUI                                              NICOLAE ROBU      NR.  SC2016‐2821/05.02.2016  

                                                                                                                                                                                                  REFERAT 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat   al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe  aflate în administrarea S.C.Drumuri Municipale 

Timişoara S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării  materialelor rezultate din dezmembrarea acestora 

     

          La  inventarierea  anuală  pe  anul  2015,  a  mijloacelor  fixe  aflate  în  domeniul  public  al  Municipiului  Timişoara,  Comisia  nr.  10  de  inventariere,  numită  prin  Dispoziţia  nr.  1219/01.10.2015,  în  Procesul  – Verbal nr.  8340  încheiat  la data de  10.12.2015,  a  consemnat  existenţa unor bunuri aflate pe  raza Municipiului Timişoara  în stare nefuncţională, propunând   casarea şi scoaterea lor din evidenţa contabilă a instituţiei.              Prin adresa numărul 6418/23.10.2015, S.C. Dumuri Municipale Timişoara S.A. a solicitat     aprobarea casării a 3 stâlpi de afişaj stradal situaţi în strada Gheorghe Doja, Bv. Iuliu Maniu si P‐ ţa Libertăţii întrucât aceste mijloace fixe se află într‐o avansată stare de degradare şi nu se mai  utilizează.              Aceste mijloace  fixe  fac  parte  din  domeniul  public  al Municipiului  Timişoara  aflate  în  administrarea S.C. Dumuri Municipale Timişoara S.A,  in baza HCL nr.203/21.07.1998  şi  în baza  contractului  de  concesiune  nr.26/31.08.1998  fiind  cuprinse  în  evidenţa  mijloacelor  fixe  ale  Primăriei Municipiului Timişoara la o valoare totală de  4.18 lei ( înscrise în anexa 1).               Prin  dezmembrare, materialele  reutilizabile  se  vor  folosi  în  procesul  de  întreţinere  şi  reparaţie a  infrastructurii de  transport,  iar  restul materialelor vor  fi valorificate  ca deşeuri de  materiale. Veniturile care  rezultă din valorificarea acestor active, după deducerea cheltuielilor  cu dezmembrarea lor, se vor vărsa la bugetul local.                 Pentru  a  fi  casate,  este  necesară  trecerea  mijloacelor  fixe  din  domeniul  public  al  Municipiului  Timişoara  în  domeniul  privat  al  Municipiului  Timişoara,  în  conformitate  cu  Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, art.2  , privind  reglementarea procesului de  scoatere din  funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi  al  unităţilor  administrativ  teritoriale  şi  a  prevederilor  art.  10,  alin.  2  din  Legea  213/1998  actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.          Urmare a celor prezentate mai sus:                                                                 PROPUNEM: 

              Emiterea unui HCL care să aprobe:           1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara  în domeniul privat al Municipiului  Timişoara,  a  mijloacelor  fixe  prevăzute  în  Anexa  1,  în  vederea  scoaterii  din  funcţiune,  dezmembrării,  casării,  reutilizării  şi  valorificării  materialelor  rezultate  din  dezmembrarea 

acestora.Sumele încasate în urma valorificării vor fi vărsate la bugetul local; 

     2.  Scoaterea din  funcțiune,casarea  şi dezmembrarea   pentru mijloacele  fixe‐stâlpi de  afişaj  stradal situaţi în strada Gheorghe Doja,bv.Iuliu Maniu,P‐ţa Libertăţii;         3.  Procedura  de  dezmembrare,  scoatere  din  funcţiune,  casare  şi  după  caz  valorificare  a  mijloacelor  fixe  cuprinse  în Anexa  1  la prezentul  referat,  va  fi pusă  în  aplicare prin  grija  S.C.  Dumuri  Municipale  Timişoara  S.A,  iar  rezultatele  demersurilor  se  vor  comunica  Direcţiei  Economice spre înregistrare în evidenţa tehnico‐operativă.   

                                 Pt.Secretar                                                                                     Director,        Simona Drăgoi                                                                               Direcţia Economică                                                                                                                 Smaranda Haracicu                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                Responsabil compartiment,                                                                                                                  Slaviţa Dubleş 

         

                                                                                                                                                                                                                                         Întocmit, 

                                                                                                                       Corina Stanciu                     

                                                                                                                                                                                                                  

                                                     Serviciul juridic                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            

                                                               

                 

                                                                                                                                                                                    

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

MIJLOACE FIXE PROPUSE PENTRU SCOATERE DIN FUNCTIUNE SI CASARE

1 22537 STALPI AF str.I.Maniu

Parc Gh.Doja P-ta Libertatii 1.6.6. 4,18

TOTAL: 4,18

Intocmit,    Corina Stanciu

Valoare inventar

PMT Nr. crt. Nr. Inventar Denumire mijloc fix Amplasare

Cod clasificare