keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 52/01.03.2016
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 4294/23.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere:
- Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş";
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 17/25.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş revizuit la data de iunie 2015 şi a indicatorilor de performanţă pentru activitatea de colectare-transport a deşeurilor, a Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din judeţul Timiş;
Dispoziţiile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Dispoziţiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin. (3) lit.b.), alin.(6) lit.a.) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înfiinţarea Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, în scopul delegării de gestiune, prin concesionarea acestuia.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş revizuit la data de iunie 2015 şi a indicatorilor de performanţă pentru activitatea de colectare-transport a deşeurilor anexă la caietul de sarcini, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hătârâre.

Art. 3: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş, prin încheierea a cinci contracte de concesiune de servicii, câte unul pentru fiecare zonă de colectare, astfel cum aceste zone au fost stabilite prin Proiectul ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş".

Art. 4: Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract de concesiune a activităţii de colectare-transport deşeuri municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hătârâre.

Art. 5: Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale în judeţul Timiş - Zona 1 Timişoara compusă din Caiet de sarcini şi Anexe la acesta, Fişa de date a achiziţiei, Formulare, Model de contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale în judeţul Timiş, în vederea lansării procedurii de achiziţie publică conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hătârâre.

Art. 6: Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă - pe loturi aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş să se facă pentru o durată de 10 ani.

Art. 7: Se mandatează ADID Timiş să organizeze şi să deruleze procedura de achiziţie publică privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de colectare-transport deşeuri municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş, prin licitaţie deschisă, în calitate de Autoritate Contractantă, în numele şi pe seama unităţii administrative teritoriale Timişoara, membru ADID Timiş, inclusiv să opereze modificările impuse şi necesare în documentaţia de atribuire a achiziţiei şi a documentelor adiacente, solicitate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) urmare evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), sau de alte instituţii cu atribuţii în acest sens/operatori economici interesaţi, după caz, urmare răspunsurilor la clarificări solicitate pe parcursul derulării procedurii.

Art. 8: Se mandatează Preşedintele ADID Timiş să semneze, în numele şi pe seama unităţii administrative teritoriale Timişoara, contractual de delegare gestiune prin concesiune, în conformitate cu art. 10 alin. (3) din Documentul de poziţie, după aprobarea de către AGA ADID a hotărârii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale în judeţul Timiş - zona 1 Timişoara, după parcurgerea procedurii de atribuire.

Art. 9: Se mandatează ADID Timiş pentru monitorizarea executării contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale în judeţul Timiş şi pentru urmărirea îndeplinirii obligaţiilor asumate de operatori.

Art. 10: Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara www.primariatm.ro

Art. 11: Cu aducearea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 12: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţia Comunicare;
-Direcţia Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-SC Retim Ecologic Service SA;
-Birou Salubrizare;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Studiu_Oportunitate_delegare_serv._colectare-transport.pdf

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare a

deseurilor municipale din cele cinci zone ale judetului Timis

1

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN CELE CINCI ZONE ALE JUDEŢULUI TIMIŞ

BENEFICIAR

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis

rev 1

2015

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

2

BORDEROU

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ................................................................................................ 4 1.1 Autoritate contractanta .................................................................................................. 4 1.2 Scopul Studiului de oportunitate ................................................................................... 4 1.3 Procesul de luare a deciziilor ........................................................................................ 5 1.3.1 Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare ................................................. 5 1.3.2 Gestiunea serviciului de salubrizare ............................................................................. 7

CAPITOLUL 2. ASPECTE GENERALE .................................................................................. 13 2.1 Prezentarea judetului Timis......................................................................................... 13 2.2 Analiza legislatiei ......................................................................................................... 14 2.2.1 Legislatia de mediu ..................................................................................................... 14 2.2.2 Legislatia conexa ......................................................................................................... 16 2.2.3 Legislatia primara si secundara a serviciilor de salubrizare ....................................... 17

2.3 Obiectivele si cerintele proiectului............................................................................... 18 2.4 Descrierea proiectului ................................................................................................. 20 2.5 Analiza partilor interesate............................................................................................ 20 2.6 Operatorii serviciului de salubrizare a localitatilor ...................................................... 21 2.7 Utilizatorii serviciilor publice ........................................................................................ 22 2.8 Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders) ..................................... 23 2.9 Relatia proiectului cu politicile publice relevante ........................................................ 24

CAPITOLUL 3. FEZABILITATEA PROIECTULUI .................................................................. 25 3.1 Fezabilitatea tehnica a proiectului............................................................................... 25 3.1.1 Descrierea activitatii de colectare-transport ............................................................... 25 3.1.2 Standarde de performanta si cantitati de lucrari ........................................................ 29 3.1.3 Utilitati disponibile si necesare .................................................................................... 37

3.2 Fezabilitatea economico-financiara a proiectului ....................................................... 40 3.2.1 Analiza economica si financiara .................................................................................. 40 3.2.2 Stabilirea tarifelor si mecanismul de plata .................................................................. 40

CAPITOLUL 4. MOTIVATIA ECONOMICO–FINANCIARA, SOCIALA SI DE MEDIU .......... 50 4.1 Motive de ordin economico–financiar ......................................................................... 50 4.2 Motive legate de protectia mediului ............................................................................ 50 4.3 Motive de ordin social ................................................................................................. 51

CAPITOLUL 5. RISCURI .......................................................................................................... 52

CAPITOLUL 6. CONCLUZII SI RECOMANDARI.................................................................... 58

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

3

BORDEROU TABELE

Tabel 1. Structura administrativa a judetului Timis, la nivelul anului 2013 .................................. 13

Tabel 2. Populatia judetului Timis impartita pe zone de colectare, la nivelul anului 2013 .......... 26

Tabel 3. Tinte de recuperare şi reciclare în judeţul Timis 2013. .................................................. 30

Tabel 4. Indicatorii de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile - 2013 ................ 31

Tabel 5. Fluxuri principale de deseuri generate ........................................................................... 31

Tabel 6. Cantitati de deseuri generate si colectate in to/2008 ..................................................... 33

Tabel 7. Compozitia medie a deseurilor municipale in judetul Timis ........................................... 34

Tabel 8. Compozitia estimata a deseurilor in mediul urban ......................................................... 34

Tabel 9. Compozitia estimata a deseurilor in mediul rural ........................................................... 34

Tabel 10. Deseuri municipale generate in judetul Timis in perioada 2007-2037 ......................... 35

Tabel 11. Cantitati de deseuri colectate separat in judetul Timis in anul 2013 ............................ 35

Tabel 12. Frecventa de colectare a deseurilor generate in mediul urban .................................... 36

Tabel 13. Necesarul de recipienti de colectare la nivelul judetului Timis ..................................... 37

Tabel 14. Pubele/ containere aferente Sistemului integrat de management al deseurilor Timis 37

Tabel 15. Necesar echipamente de colectare aferente Sistemului integrat de management al

deseurilor in judetul Timis ............................................................................................. 38

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

4

CCAAPPIITTOOLLUULL 11.. IINNTTRROODDUUCCEERREE

1.1 Autoritate contractanta

Autoritate contractanta pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare separata si

transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati

comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce

atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si

acumulatori, este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (denumita in

continuare ADID ), in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre.

1.2 Scopul Studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si

oportunitatii de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru urmatoarele activitati

(denumite in continuare „colectare-transport”) pe teritoriul judetului Timis, in cadrul proiectului

„Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”:

 colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor

similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv

fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de

echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori

Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de colectare –transport

deseuri menajere are drept scop analiza unor elemente relevante in baza carora a fost

definitivata aplicatia de finantare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor in

judetul Timiş” (denumit in continuare Proiectul/ SIMD), care includ:

 aspectele generale

 fezabilitatea tehnică

 fezabilitatea economică şi financiară

 analiza si selectia alternativelor

 aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale

 matricea riscurilor

 stabilire a duratei contractului incluzand perioada de amortizare a investitiilor ce se vor

realiza

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

5

1.3 Procesul de luare a deciziilor

1.3.1 Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare

Serviciile comunitare de utilitati publice (servicii de utilitati publice) sunt definite ca totalitatea

actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor esentiale de

utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale cu privire la:

a) alimentarea cu apă;

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

e) salubrizarea localităţilor;

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi

altele asemenea;

h) transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt :

 autoritatile administratiei publice locale;

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat

producerea de deseuri si poluare cu un impact asupra mediului iar la realizarea serviciilor

trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protectiei si conservarii acestuia, pentru

asigurarea unei dezvoltari durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 republicata a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia

secundara pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurator si obtinerea tuturor

autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 republicata este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati

publice si reglementeaza activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 republicata a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea

cadrului juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si

controlul functionarii serviciului public de salubrizare a localitatilor si se aplica serviciului public

de salubrizare a localitatilor, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor,

judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare

intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare”.

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si

se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de autoritatile deliberative

ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de importanta

economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport

cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

6

Prin salubrizare, in contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor

aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 82/2015, se intelege: “Totalitatea operatiunilor si activitatilor

necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor".

Acest Studiu de oportunitate analizeaza masurile cuprinse in aplicatia de finantare aprobata, cu

referire exclusiva la activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere

si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii

colectate separat, la Statia de transfer/Centrele de colectare a deseurilor municipale provenind

de la populatie, institutii publice si operatori economici din judetul Timis.

Serviciile de salubrizare se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor

publice si ale operatorilor economici si vor asigura:

 imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

 promovarea calitatii si eficientei activitatilor de salubrizare;

 dezvoltarea durabila a serviciilor;

 protectia mediului inconjurator.

Principiile de organizare si functionare a serviciilor de salubrizare ca o componenta a serviciilor

publice de gospodarie comunala sunt:

 protectia sanatatii publice

 responsabilitatea fata de cetateni

 conservarea si protectia mediului inconjurator;

 asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;

 tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 securitatea serviciului;

 dezvoltarea durabila.

Serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta prevazuti in caietele

de sarcini, respectiv contractele aferente serviciilor de salubrizare la nivelul judetului Timis,

dupa dezbaterea publica a acestora.

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de

salubrizare avandu-se in vedere:

 continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatile administratiei publice locale/ADID

sunt responsabile;

 prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

 respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii

populatiei;

 implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si

securitatii muncii

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la:

 contractarea serviciului de salubrizare;

 masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

7

 mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si

obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

 solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza zonei de colectare

pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare: informare, consultanta.

 atingerea tintelor privind gestionarea deseurilor.

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

 gestiunea activitatilor serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere si similare;

 gradul asigurarii recipientilor de colectare a producatorilor de deseuri;

 evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

 inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea

contravalorii activitatilor efectuate;

 inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

Activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor

similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate

separat, se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care,

impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza o parte a sistemului

public de salubrizare a localitatii, respectiv printr-un ansamblu tehnologic si functional, care

cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului, precum:

puncte de colectare separata a deseurilor; pubele si containere pentru colectarea selectiva a

deseurilor menajere; baze de garare si intretinere a autovehiculelor de salubritate, baza

operationala si administrativa.

Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza si se exploateaza prin intermediul

unor operatori licentiati in conditiile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati

publice, republicata, cu exceptia activitatilor mentionate la Art.4 alin.(3) din Legea nr.101/2006

republicata, care sunt reglementate prin legi speciale.

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai la

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in

vigoare aplicabile depozitelor de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor

prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.

1.3.2 Gestiunea serviciului de salubrizare

Potrivit art.12 din Legea nr.101/2006 republicata, coroborat cu art. 22 din Legea nr.51/2006

republicata, gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaza prin urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in

numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit

toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea

serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor

publice de salubrizare aferente acestora;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

8

Gestiunea directa a unor activitati care fac obiectul serviciului de salubrizare in cadrul SIMD

Timis reprezinta o optiune legala dar care nu va fi adoptata datorita prevederilor exprese

cuprinse in Statutul Asociatiei, coroborate cu conditiile care stau la baza obtinerii finantarii

nerambursabile prin POS Mediu, rolul beneficiarului in acest context fiind acela de

supraveghetor al modului in care operatorul desemnat in urma licitatiilor publice isi indeplineste

obligatiile contractuale.

b) gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale

de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare

intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama

unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori

numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea

serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente

serviciului, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza

unui contract de delegare a gestiunii.Aprobarea delegarii de gestiune a serviciului de

salubrizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale

sau ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, in conformitate cu strategiile si

programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati, precum si in conformitate cu

prevederile Legii nr. 51/2006, republicata.

Astfel fiecarei unitati administrativ-teritoriala membre ADID i se va solicita emiterea unei

Hotarari de Consiliu local in vederea aprobarii:

 infiintarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID)

 studiului de oportunitate in vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului

public de colectare – transport deseuri municipale din judetul Timis,

 regulamentului serviciului de salubrizare

 documentatiei de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare -

transport deseuri municipale in judetul Timiş

Prin aceeasi Hotarare de Consiliu Local se va mandata reprezentantul unitatii adminitrativ-

teritoriale pentru a duce la indeplinire, in cadrul AGA ADID, prevederile aprobate in CL al

fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

Proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”(SIMD) este finantat din

Fonduri Europene, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa prioritară 2

– Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate

istoric. In acest sens, conform Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara creata in

vederea implementarii proiectului, Autoritatea contractantă pentru contractele de colectare a

deşeurilor va fi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (denumita in continuare

ADID).

Gestiunea activităţilor componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul prezentului

Studiu de oportunitate, se află în responsabilitatea membrilor ADID si va fi realizată sub forma

gestiunii delegate, în baza contractelor de delegare a gestiunii care vor fi atribuite operatorilor

în urma procedurilor de licitaţie publică organizate în acest scop. Chiar dacă atribuirea acestor

contracte prin licitaţie publică nu este impusă prin norme legale imperative, acestea vor fi astfel

atribuite pentru a se încadra în condiţiile impuse de POS Mediu pentru obţinerea finanţării din

fonduri europene (atribuirea directă a acestora, chiar cu respectarea regulilor impuse de lege

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

9

pentru atribuirea directă nu corespunde criteriilor obligatorii impuse în acest sens de POS

Mediu).

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, contractelor de lucrări

publice, şi contractelor de servicii de concesiune, apobat cu modificări prin Legea nr. 337/2006

cu modificările ulterioare, prevede două tipuri de contracte referitoare la aceste servicii:

1) contracte de servicii definite la art. 6 paragraful (1) ca şi contract de achiziţie publică, altul

decât contracte pentru furnizare lucrări şi produse, având ca obiect prestarea unuia sau a mai

multor servicii conform celor prevăzute în anexele 2A şi 2B din OUG 34/2006; şi

2) contracte de concesiune pentru serviciile definite la art. 3 litera (h), contractul având aceleaşi

caracteristici ca şi contractul de servicii, cu diferenţa că contractorul, ca şi concesionar, primeşte

o parte din serviciile prestate, de la autoritatea de atribuire, ca şi concedent, dreptul de a

exploata serviciile pentru perioada definită sau acest drept cu plata valorii predeterminate.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de salubrizare se

organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini,

aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale

asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz. Regulamentul serviciului de salubrizare a

localitatilor si caietele de sarcini ale serviciului se intocmesc in conformitate cu regulamentul-

cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul

nr.82/2015 si respectiv Ordinul nr.111/2007 ale presedintelui A.N.R.S.C.

Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare,

dupa caz, sunt reglementate prin:

a. hotararea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;

b. contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a

localitatilor se stabileste in baza prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de

concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizia de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea si

exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente, se ia de catre ADID pentru toate sau

numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciului, pe baza studiului de

oportunitate.

Astfel, dintre activitatile serviciului de salubrizare, decizia de delegare a gestiunii in ADID se va

lua doar pentru componenta de colectare separata si transportul separat al deseurilor

municipale, inclusiv fractii colectate separat, la Statia de transfer/Centrele de colectare, dupa

infiintarea serviciului de salubrizare. Pentru celelalte componente ale serviciului de salubrizare,

constand in activitati de transfer –transport - tratare mecano-biologica si/sau compostare –

sortare – depozitare, a fost infiintat serviciul de salubrizare la nivelul Consiliului Judetean Timis.

Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare

intercomunitara si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de

presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

10

salubrizare a localitatilor, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in

baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor este un contract

incheiat in forma scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual

sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator

licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia

de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, dupa caz, activitati din componenta acestui

serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-

edilitara aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

a) caietul de sarcini;

b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor

administrativ-teritoriale aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

Caietul de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui

serviciu în conditii de eficienta si siguranta.

Caietul de sarcini va fi elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta în

vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini va contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la

nivelul calitativ, tehnic si de performanta, indicatorii de performanta, siguranta în exploatare,

precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii

cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la

algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor,

precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile, în legatura cu

desfasurarea serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini va preciza, totodata, reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii,

la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe

parcursul prestarii serviciului/activitatii specifice din cadrul serviciului de salubrizare si care sunt

în vigoare.

Prin Regulamentul serviciului de salubrizare al localitatilor se stabileste cadrul juridic unitar

privind desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie

indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, conditiile tehnice, raporturile dintre

operator si utilizator.

Fiecare din aceste activitati este detaliata in Capitolul al II-lea al Regulamentului, “Asigurarea

serviciului de salubrizare si conditii de functionare”.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

11

Regulamentul stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura

serviciul de salubrizare si precizeaza documentele necesare exploatarii, precum si modul de

intocmire, actualizare, pastrare si manipulare a acestora.

Regulamentul contine, de asemenea, prevederi referitoare la drepturile si obligatiile operatorilor.

Regulamentul serviciului de salubrizare la nivel judetean pentru activitatile ce fac obiectul

proiectului si Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare-transport se elaboreaza in cadrul

ADID, se supun aprobarii autoritatilor administrative publice locale ale unitatilor administrativ-

teritoriale membre prin HCL, urmand ca in baza mandatelor de reprezentare a unanimitatii

membrilor ADID a se aproba ulterior in cadrul adunarii generale a asociatiei

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea

partilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile si obligatiile partilor

contractante; programul lucrarilor de investitii, atat fizic cat si valoric; sarcinile si

responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, precum si la conditiile de finantare

a acestora; indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin

caietul de sarcini si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii; tarifele

practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; modul de tarifare si

incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redeventei sau al altor obligatii,

dupa caz; raspunderea contractuala; forta majora; conditiile de redefinire a clauzelor

contractuale; conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice

cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate; mentinerea

echilibrului contractual; conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

administrarea patrimoniului public si privat preluat; structura fortei de munca si protectia sociala

a acesteia; alte clauze convenite de parti, dupa caz.

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea

acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina

operatorilor prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungita, in aceleaşi conditii

contractuale, ori de cate ori autoritatea administratiei publice locale solicita operatorului, pentru

buna executare a serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate in termenul

ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si taxelor.

Prelungirea se poate face cu conditia ca durata maxima a contractului sa nu depaseasca 49 de

ani.

Prelungirea va fi aprobata de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, in

acest caz, de ADID.

Cadrul institutional propus pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in

judetul Timis” include mentiunea ca “După ce se va finaliza faza de investiţii, managementul

acestor facilităţi va fi delegat prin contracte de delegare de gestiune operatorilor, prin

intermediul licitaţiilor publice. „Contractul de delegare de gestiune” este titlul legal folosit pentru

acest tip de contract, indiferent de procedura de acordare a licitatiilor (de ex. procedura pentru

contracte de servicii sau procedura pentru contracte de concesiune, ambele prevazute prin

OUG 34/2006).”

In baza Raportului de evaluare institutionala pentru judetul Timis si a solutiilor tehnice adoptate

in cadrul proiectului, judetul va fi impartit in 5 zone de colectare. Contractele de delegare a

gestiunii serviciilor pentru toate zonele de colectare se vor semna de catre presedintele ADID,

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

12

in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora,

cu operatorii privati desemnati pentru fiecare zona in parte.

Atat Aplicatia de finantare cat si Raportul de evaluare institutionala pentru proiectul „Sistem

integrat de management al deseurilor in judetul Timis”, recomanda incheierea a 5 contracte de

delegare cu viitorii operatori ai activitatii de colectare-transport deseuri menajere, cate unul

pentru fiecare zona de colectare.

Raporturile juridice dintre ADID şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate,

conform art. 13 al Legii nr. 101/2006 republicata, respectiv art. 23 al Legii 51/2006 republicata,

in cazul gestiunii delegate, prin hotarari de atribuire si incheierea contractelor de delegare a

gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, dupa caz, de autoritatile deliberative ale

unitatilor administrativ teritoriale. /AGA ADID.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

13

CCAAPPIITTOOLLUULL 22.. AASSPPEECCTTEE GGEENNEERRAALLEE

2.1 Prezentarea judetului Timis

Judetul Timis este situat in partea de vest a tarii, in Regiunea de dezvoltare 5 Vest. Se

învecinează la Vest cu judetul Csongrad - Ungaria si la Sud-Vest cu provincia Voievodina -

Serbia, legătura între cele doua judete fiind asigurată de punctele de trecere a frontierei de la

Cenad, respectiv cele de la Stamora Moravita si Jimbolia. Judetele române vecine cu judetul

Timis sunt Arad la Nord, Hunedoara la Est si Caras-Severin la Sud-Est.

Judetul Timis, cel mai mare judet al Romaniei, cu o suprafata de 8.697 km2, beneficiaza de o

clima temperata, are doua treimi din teritoriu acoperite cu campii traversate de raurile Timis,

Bega si Barzava. La est, campia se ridica bland printre dealuri acoperite de vii si livezi spre

inaltimile medii ale Muntilor Poiana Ruscai (1300-1400m).

Judetul este populat, la nivelul anului 2014, o populatie de 739.217 locuitori, dintre care cca.

62% traiesc in zona urbana reprezentata de doua municipii - Timisoara si Lugoj si opt orase -

Buzias, Ciacova, Deta, Gataia, Jimbolia, Sannicolau Mare, Recas si Faget.

Judetul Timis include 2 municipii, 8 orase, 89 comune si 313 sate.

Populatia, dupa domiciliu, pe localitati, la nivelul anului 2014 in judetul Timis, este

prezentata in tabelul de mai jos.

Tabel 1. Structura administrativa a judetului Timis, la nivelul anului 2014

Municipii/ nr de locuitori

Orase/ nr de locuitori

Comune/ nr de locuitori

Timişoara 333.531 Buzias 8.369 < 500 locuitori 3 1.204

Lugoj 48.078 Ciacova 5.414 intre 501- 1.500 locuitori 7 8.146

Deta 7.655 intre 1.501 – 5.000 locuitori 64 176.510

Faget 7.640 > 5.000 locuitori 15 98.369

Gataia 6.496

Jimbolia 13.696

Recas 9.439

Sannicolau Mare

14.670

Total zona urbana Total zona rurala

454.988 61,55% 284.229 38,45 %

Numar total de locuitori in judetul Timiş

739.217 locuitori

Sursa: Directia Regionala de Statistica Timis

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

14

2.2 Analiza legislatiei

In prezent activitatea de salubrizare din Romania se desfasoara in conformitate cu prevederile

actelor normative prezentate in continuare.

2.2.1 Legislatia de mediu

Legislatia generala

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.

220 din 28 martie 2014 )

Acest act normativ reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a deseurilor care trebuie sa

asigure un nivel înalt de protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu.

Depozitarea deseurilor

 Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Nationale de

Gestionare a Deseurilor (Monitorul Oficial nr. 954 / 18.10.2004); modificata prin Hotararea

Guvernului nr. 358 din 11/04/2007 (Monitorul Oficial, nr. 271 din 24/04/2007)

 Ordinul comun al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor si al Ministrului Integrarii

Europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a

deseurilor (Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007), modificat cu Ordinul 2854/2011

(Monitorul Oficial nr. 815/14.02.2012).

Aceste acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planului National de Gestionare a

Deseurilor continând prognoza, obiective si tinte, un plan de actiune si alternative în ceea ce

priveste deseurile municipale, inclusiv deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile.

 Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (Monitorul Oficial nr.

394 din 10.05.2005), cu modificarile si completarile ulterioare - stabileste cadrul legal

pentru desfasurarea activitatii de depozitarea a deseurilor, atat pentru realizarea,

exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi cat si

pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea postinchiderea a depozitelor existente;

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea

Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01.

2005), completat si modificat prin Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din

7.12. 2005) - aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor, constructia,

exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-

tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deseuri în concordanta cu actele juridice în

vigoare privind calitatea apei;

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 ce defineste criteriile ce

trebuie îndeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui

depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deseuri

(Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03. 2005) - aproba normele tehnice privind procedurile

preliminare de acceptare a deseurilor, criteriile de acceptare a deseurilor si lista nationala

de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

15

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului

de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si

incinerare deseurilor (Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005) - reglementeaza conditiile

pentru închiderea depozitelor de deseuri, a incineratoarelor spitalicesti si eliberarea

permiselor pentru închiderea acestor instalatii; completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008

(Monitorul Oficial nr. 425/06.06.2008)

 Ordonanta nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu(Monitorul Oficial nr. 553/30.08.2013)

Ambalaje si deseuri de ambalaje

 Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje (Monitorul Oficial nr. 639 din 20.07.2005), cu modificarile si completarile

ulterioare- reglementeaza gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje, stabilind

obiective si tinte nationale privind valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje;

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu (Monitorul

Oficial nr. 393 din 8.05. 2006), cu modificarile si completarile ulterioare - aproba nivelul

taxelor platite de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate daca acestia nu

îndeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si

deseurilor din ambalaje;

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 794/2012 privind procedurile de

raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseurile din ambalaje (Monitorul Oficial nr.

130 din 23.02.2012) - aproba procedura de raportare a informatiilor privind ambalajele si

deseuri din ambalaje;

 Ordinul MMGA nr. 2742/3190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de

autorizare a operatorilor economici în vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea

obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje (Monitorul Oficial

Partea I, nr. 48 din 20.01. 2012), cu modificarile si completarile ulterioare - reglementeaza

procedurile si criteriile de acordare a permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua

responsabilitatile privind atingerea tintelor de reciclare si valorificare a bunurilor ambalate;

Clasificarea deseurilor

 Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din

5.09.2002) - reglementeaza pastrarea de informatii privind gestionarea deseurilor, inclusiv

colectarea, transportul, depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea de catre

operatorii economici, modificata prin H.G. nr. 210/2007 (Monitorul Oficial nr.

187/19.03.2007)

Deseuri de echipamente electrice si electronice

 Ordonanta de Urgenta nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

(Monitorul Oficial nr. 253 din 16.04.2015) - are drept obiectiv prevenirea producerii

deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), cât şi reutilizarea, reciclarea şi

alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri

eliminate, masuri specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si

electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea

personalul din punctele de colectare;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

16

 Ordinul comun MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor

de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluarii responsabilitatii

privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a

deseurilor de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 161 din

21.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare- reglementeaza procedura si criteriile

de evaluare si autorizare a entitatilor colective ce preiau responsabilitatea de atingere a

tintelor anuale de la producatorii si importatorii de echipamente electrice si electronice;

 Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a

producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si

electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr.1 din

3.01.2006), cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul MMD si MEF nr.

1667/706/2007) ;

 Hotarârea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictii de utilizare a anumitor substante

periculoase în echipamentele electrice si electronice (Monitorul Oficial nr 822 din

12.09.2005), cu modificarile si completarile ulterioare - reglementeaza regimul de

introducere pe piata a EEE ce contin substante periculoase; de la 1.01.2007 este interzisa

introducerea pe piata a EEE ce contin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB si DEPB; de asemenea,

este reglementat nivelul admis al concentratiilor de anumite metale grele si alti compusi

toxici în echipamentele electrice si electronice;

 Ordinul MMD si MEF nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piata

dupa data de 31 decembrie 2006 (Monitorul Oficial nr.608 din 13.07.2006) -

reglementeaza tipul si masurile etichetelor pentru diferite bunuri, introduse pe piata dupa

31 Decembrie 2006, precum si identificarea producatorului.

2.2.2 Legislatia conexa

 Hotarârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind

accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice (Monitorul Oficial nr. 2995

din 3.4.2005) - prevede urmatoarele: se infiinteaza Comitetul interministerial pentru

monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice si Unitatea Centrala de

Monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice in vederea asigurarii cadrului

institutional pentru implementarea “Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii

serviciilor comunitare de utilitati publice”; responsabilitati clare pentru Ministerul Afacerilor

si Internelor si pentru autoritatile judetene si locale privind elaborarea Planurilor

Municipale de Gestionare a Deseurilor; Fondurile IID (fonduri pentru întretinere inlocuire si

dezvoltare) pentru operatorii economici care dezvolta proiecte de servicii publice

comunitare privind infrastructura cu fonduri europene nerambursabile;

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind Constituirea, alimentarea şi

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă

din partea Uniunii Europene

 Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale (Monitorul Oficial

nr 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile si responsabilitatile ce revin autoritatilor publice

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

17

locale, institutiilor publice, intreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat în

asezarile urbane si rurale;

 Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei

cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate ale caror

prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din

19.03.2004) - aproba lista ce include standardele românesti armonizate cu standardele

europene referitoare la ambalaje si la deseurile din ambalaje, cu modificarile si

completarile ulterioare (Ordinul nr. 918/2009)

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de

concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Hotararea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de

concesiune de servicii, modificata si completata;

 Hotararea de Guvern nr. 71/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 08/02/2007) pentru

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (Monitorul Oficial, nr. 127 din 21/02/2014) pentru

aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

2.2.3 Legislatia primara si secundara a serviciilor de salubrizare

Legislatia primara si secundara a serviciilor de salubrizare este urmatoarea:

 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (republicata in Monitorul

Oficial 121 din 05 Martie 2013) a serviciilor comunitare de utilitati publice - asigura cadrul

legislativ si institutional unitar in domeniul serviciilor publice din Romania cu privire la

obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare pentru infiintarea,

organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul

furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice;

 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 (republicata in Monitorul

Oficial nr. 658/08.09.2014) a serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste cadrul

juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea,

monitorizarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare al localitatilor; se

aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al

sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara

avand ca obiectiv serviciile de salubrizare;

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de

salubrizare a localitatilor - reglementeaza modul de determinare a tarifelor pentru

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, prestate de operatori;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

18

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al

serviciului de salubrizare a localitatilor - Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,

nr. 195 din 24.03.2015 - stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de

salubrizare, definind modalitatile si conditiile – cadru ce trebuie indeplinite pentru

asigurarea serviciului de salubrizare, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si

utilizator;

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste conditiile de desfasurare a

activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile

tehnice necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta;

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului- cadru de

prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor - contractul-cadru de prestare a

serviciului de salubrizare a localitatilor constituie modelul contractului de prestari servicii

care reglementeaza, alaturi de Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si

utilizatori.

2.3 Obiectivele si cerintele proiectului

Proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis” se referă la gestionarea

deşeurilor în judeţul Timis, în cadrul Regiunii de Vest a României (Regiunea 5). Proiectul este

finanţat din Fonduri Europene, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa

prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor

contaminate istoric. Finantarea acopera construirea infrastructurii, echipamentul şi asistenţa

tehnică specifice sistemului de gestionare a deseurilor si necesare pentru realizarea „Planului

de investiţii pentru infrastructurile prioritare“, identificate în Master Planul pentru gestionarea

deşeurilor în judeţul Timis. Proiectul este conform cu prevederile Planului Regional de

Gestionare a Deseurilor (PRGD) si Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) si isi

propune dezvoltarea si modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor existent in judetul

Timis.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

1. acoperire 100% cu servicii de salubritate in Judetul Timis;

2. optimizarea resurselor, managementul deşeurilor la nivel judeţean şi îmbunătăţirea

standardelor, prin introducerea de servicii de salubritate şi construirea de staţii de transfer;

3. asigurarea unei capacităţi de depozitare suficiente pentru a satisface nevoile pe termen

mediu ale judeţului;

4. introducerea practicilor de colectare separată a deşeurilor şi constructia de facilităţi pentru

recuperarea de deseuri de ambalaje, reducând astfel cantitatea de deseuri care trebuie

depozitata;

5. construirea de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile, pentru a atinge tintele de

deviere de la depozitare a deseului biodegradabil pentru anul 2013;

6. inchiderea depozitelor de deseuri urbane si rurale neconforme;

7. imbunătăţirea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale, în scopul de a asigura punerea în

aplicare corectă a proiectului şi exploatarea ulterioară a instalaţiilor şi a serviciilor

8. constientizarea populatiei cu privire la sistemele implementate şi cum să se adapteze la ele.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

19

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale, prin Strategia si Planul National de

Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor, Planul Judetean de

Gestionare a Deseurilor si Master Planul Judetului Timis privind gestionarea deseurilor, au fost

stabilite obiective si tinte clare cu termene maxime de implementare.

Obiectivele Proiectului, corelate cu strategiile existente in domeniul gestionarii deseurilor

municipale, pe categorii, sunt rezumate mai jos:

Prevenirea generării de deseuri

Principala tintă stabilită privind prevenirea generării de deseuri este: cresterea totală a cantitătii

de Deseu Municipal Solid (DMS) în perioada 2010 – 2020 să se situeze sub 5%.

Colectarea si transportul deseurilor municipale

Principalele tinte stabilite privind colectarea de deseuri includ:

2013 - O rată de conectare la serviciile de salubrizare de 100% în zonele urbane si rurale;

- Modernizarea sistemelor municipale de colectare si transport deseuri existente;

- Cresterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul urban la 50%

- Implementarea si cresterea coeficientului de colectare selectiva in mediul rural la 20%

- Optimizarea transportului de deseu mixt colectat;

Deseuri biodegradabile

2013 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50 % din

cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995, reprezentand 89.254

tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2013;

2016 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din

cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 prin directionarea

investitiilor in statii de compostare si tratare, reprezentand 115.719 tone care trebuie

deviate de la depozitare in anul 2016

Ambalaje si deseuri de ambalaje

2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a

minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în

deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic

Pentru atingerea tintelor, atat Autoritatea Contractanta (ADID) cat si Operatorii, sunt

responsabili cu asigurarea serviciilor de colectare si transport a deseurilor municipale la Statiile

de transfer/centrele de colectare sau direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, asa

cum a fost prevazut in proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”,

pentru 100% din populatia judetului, precum si asigurarea colectarii selective si transportul

deseurilor reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla).

Initierea unor programe de constientizare si informare a populatiei cu privire la avantajele de

ordin financiar si de mediu ale sistemului de colectare selectiva propus si implementat prin

proiect reprezinta o cerinta obligatorie, cu rolul de a asigura atingerea obiectivelor stabilite prin

legislatia in domeniu.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

20

2.4 Descrierea proiectului

Proiectul implementat include urmatoarele componente ale investitiei finantate in cadrul

„Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”:

 Colectarea primara – colectare selectiva, cu separarea benevola a fractiilor reciclabile;

 Depozitul central amplasat in comuna Ghizela, inclusiv urmatoarele instalatii de tratare a

deseurilor: Statie de tratare mecano-biologica, Statie de sortare si Statie de compostare;

 Centre de colectare si statie de transfer;

 Mijloace de transport a deseurilor de la Statia de transfer si de la centrele de colectare la

depozitul central Ghizela;

 Mijloace de transport a deseurilor provenite din parcuri, gradini si stradale la statiile de

compostare si la depozitul central Ghizela;

 Inchiderea depozitelor urbane neconforme;

 Constientizarea populatiei, asistenta tehnica si supervizare;

Principalele investitii ale Sistemului Integrat de Management al Deseurilor sunt:

 Construirea unei statii de transfer in Timisoara (zona 1 – cu o capacitate de 6.833 tone) si a

trei centre de colectare in Jimbolia (Zona 2 – cu o capacitate de 16.325 tone), Faget (Zona 4

– cu o capacitate de 5.504 tone) si in Deta (Zona 3 – cu o capacitate de 11.489 tone);

 Construirea unui depozit central la Ghizela (Zona 0 – cu capacitatea primei celule de

623.000 m3);

 Construirea unei statii de sortare in cadrul depozitului din Ghizela (Zona 0 - cu o capacitate

de 16.111 tone);

 Construirea unei statii de compostare si TMB in cadrul depozitului din Ghizela (Zona 0 – cu o

capacitate de 78.799 tone);

 Inchiderea a 6 depozite urbane neconforme.

Suplimentar, in cadrul Sistemului Integrat de Management al Deseurilor vor fi integrate

urmatoarele investitii, care nu sunt realizate prin fondurile proiectului:

 Statia de compostare deseuri vegetale din Timisoara cu o capacitate de 10.140 tone

(investitie care va fi realizata de Primaria Municipiului Timisoara);

 Statia de sortare (avand capacitatea de 41.834 tone in 2013) si linie de valorificare

energetica (avand capacitatea de 134.874 tone in 2013) SC RETIM Ecologic Service SA

(investitie realizata de SC RETIM Ecologic Service SA si functionala din Iunie 2010);

 Proiecte PHARE;

Componentele relevante pentru serviciul public de colectare-transport deseuri menajere care

face obiectul prezentului Studiu de oportunitate, sunt:

1. Colectarea primara - colectare selectiva, cu separarea benevola a fractiilor reciclabile

2. Autogunoierele compactoare utilizate pentru colectarea deşeurilor

3. Compostarea la domiciliu a biodeseurilor

2.5 Analiza partilor interesate

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare pentru judetul Timis:

- Utilizatori / Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizare:

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

21

 Populatie: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai judetului Timis

 Operatori economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Timis

 Institutii publice cu sedii sau filiale in judetul Timis

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID) – are ca obiectiv realizarea

unor servicii de salubrizare de calitate de catre operatorii de salubrizare, scop in care

efectueaza controlul si urmarirea activitatilor de salubrizare executate de catre operatori.

- Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obtinerea unui profit in schimbul

serviciilor oferite

- Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populatiei:

 Garda de Mediu – printre atributiile careia se numara urmarirea si controlul aplicarii de

catre persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si

recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru

incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului.

 Agentia de Protectie a Mediului - printre atributiile careia se regasesc coordonarea si

urmarirea stadiului de indeplinire al obiectivelor din strategia nationala de gestionare a

deseurilor, colaborand cu autoritatile publice locale in vederea implementarii Planului local

de gestionare a deseurilor. Totodata, realizeaza inspectii la operatorii economici

generatori de deseuri si detinatori de substante chimice periculoase.

 Directia de Sanatate Publica – are ca scop realizarea controlului respectarii conditiilor

igienico-sanitare prevazute de reglementarile legale in domeniul sanatatii publice.

 Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice –

ANRSC – atributii: pregatirea pietei serviciilor publice de gospodarie comunala pentru

intrarea pe piata comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizari controlate pe

piata serviciilor publice comunitare.

2.6 Operatorii serviciului de salubrizare a localitatilor

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobandeste in conditiile Legii nr.51/2006.

Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotarare de dare in administrare, in

cazul gestiunii directe, fie prin hotarare de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate.

Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de

drept privat, care pot fi:

a) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale,

infiintate de autoritatile deliberative ale acestora;

b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes

local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data

intrarii in vigoare a prezentei legi, al caror capital social este detinut in totalitate de

unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic;

c) societati comerciale cu capital social privat;

d) societati comerciale cu capital social mixt.

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea

gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

22

calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico-materiale adecvate, prin care sa

garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti

in caietul de sarcini si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza

serviciul de salubrizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente

acestui serviciu, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza

licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Operatorii cu statut de societati

comerciale al caror capital social este detinut in totalitate de unitati administrativ-teritoriale se

organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare

aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de

adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile

de utilitati publice.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si obligatii

in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de

organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de

modalitatea de gestiune adoptata.

Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare,

obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare

se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in caietul de sarcini.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii,

accesibilitatii, continuitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. Acestia se obliga sa puna in

aplicare metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de

operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in

vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodata respectarea cerintelor specifice din

legislatia privind protectia mediului.

Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului

de delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati sa detina toate avizele,

acordurile si autorizatiile necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare,

prevazute de legislatia in vigoare, si sa respecte normele si reglementarile in vigoare cu privire

la igiena si sanatatea populatiei, respectiv la protectia si conservarea mediului, emise de

autoritati competente in aceste domenii.

Operatorii care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii vor tine evidente

distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip

de activitate, serviciu şi localitate de operare.

2.7 Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatori(persoane fizice si juridice) ai serviciului de salubritate sunt locuitorii unitatilor

administrativ-teritoriale (UAT) membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara. UAT-urile,

prin intermediul ADID, pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor,

in numele utilizatorilor, selecteaza prin procedura de licitatie publica operatorul/operatorii care

vor asigura prestarea serviciilor, iar acestia vor incheia cu utilizatorii (persoane fizice si juridice)

contracte, de prestare/furnizare a activitatii de colectare-transport a deseurilor.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

23

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul

serviciului, aprobat prin hotarari de consiliu local ale autoritatilor deliberative ale unitatilor

administrativ-teritoriale sau prin AGA in ADID, regulament care este elaborat pe baza

regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al

presedintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice

referitoare la serviciul de salubrizare, atat operatorul cat si autoritatile administratiei publice

locale avand obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la

structura tarifara si la clauzele contractuale.

Beneficiarul direct al activitatii de colectare-transport sunt utilizatorii, reprezentati de UAT-urile

membre ADID, care, in conformitate cu art 10 alin.c) din Documentul de pozitie, au acordat

mandat ADID in vederea derularii si gestionarii in numele membrilor a activitatilor de colectare-

transport, inclusiv in vederea derularii procedurii de delegare a gestiunii acestei activitati,

atribuirii contractului/contractelor si monitorizarea acestora. In judetul Timis exista urmatoarele

unitati administrativ-teritoriale: 2 municipii, 8 orase, 89 comune si 313 sate. Structura

administrativa a judetului este detaliata in Tabelul 1 de mai sus.

ADID Timis, in calitate de reprezentant al UAT-urilor membre, are calitate de autoritate

contractanta in procesul de delegare a gestiunii activitatii de colectare-transport a deseurilor.

2.8 Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders)

In general, deseurile municipale se numara printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai

mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile municipale, in ordinea in care sunt

percepute de populatie, sunt:

 modificari de peisaj si disconfort vizual

 poluarea aerului

 poluarea apelor de suprafata – in cazul eliminarii necontrolate si ilegale a deseurilor in

apropierea raurilor (pe malul acestora)

 poluarea panzei freatice – prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reactiile

chimice ce au loc in depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

 modificari ale fertilitatii solurilor si a compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in

cazul depozitării neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare in judetul Timis

au diverse nevoi, care vor fi analizate in cele ce urmeaza.

Utilizatorii serviciilor de salubrizare:

 sa circule pe strazi curate

 sa se plimbe si sa se recreeze in parcuri curate

 sa nu fie nevoiti sa respire aer infestat din cauza depozitarilor clandestine/ilegale de

deseuri.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara are ca obiective/nevoi:

 imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei

serviciilor publice de salubrizare

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

24

 cresterea calitatii vietii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piata,

realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile pentru

comunitatea locală

 dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protectia mediului inconjurator

 organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel incat să satisfaca nevoile populatiei,

ale institutiilor publice si operatorilor economici

Operatorii de Servicii de Salubrizare:

 realizarea unui profit in urma prestarii serviciilor de salubrizare;

 prestarea serviciilor in conditii de calitate

Institutii ale Statului: Garda de Mediu, Agentia de Protectie a Mediului, Directia de Sanatate

Publica, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

– A.N.R.S.C. sunt interesate de:

 imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui climat de igiena;

 protejarea mediului inconjurator;

 inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deseuri;

 protectia starii de sanatate a locuitorilor.

2.9 Relatia proiectului cu politicile publice relevante

Proiectul in ansamblul sau este în deplină concordanţă cu obiectivele strategice ale Comunităţii

Europene, privitoare la gestionarea deşeurilor, recapitulate mai jos:

 Prevenţie, prin introducerea unor campanii de conştientizare care să încurajeze utilizarea

produselor ce creează mai puţine deşeuri (linie urmărită de noua directivă-cadru privind

deşeurile — 2008/98/CE)

 Recuperarea deşeurilor, prin optimizarea procesului de colectare selectivă a fluxurilor de

deşeuri reciclabile

 Prevenirea/reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului

Proiectul este conform cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), a

Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) si Planului Judetean de Gestionare a

Deseurilor (PJGD). De asemenea, proiectul respecta prevederile, obiectivele si tintele prevazute

in Master Planul pentru gestionarea deseurilor in judetul Timis.

Prin implementarea si operarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor propus prin

Proiect, se va asigura atingerea tintelor prevazute in Planul de Implementare pentru Directiva

privind depozitarea deseurilor (cu privire la scaderea cantitatii de biodeseuri depozitata) precum

si in Planul de Implementare pentru Directiva privind ambalajele si deseurilor de ambalaje (cu

privire la valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje).

De asemenea, operarea corespunzatoare a sistemului asigura respectarea legislatiei interne

privind protectia mediului si a sanatatii populatiei, precum si legislatia conexa detaliata la

capitolul 2.2 al prezentului Studiu de oportunitate.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

25

CCAAPPIITTOOLLUULL 33.. FFEEZZAABBIILLIITTAATTEEAA PPRROOIIEECCTTUULLUUII

3.1 Fezabilitatea tehnica a proiectului

3.1.1 Descrierea activitatii de colectare-transport

Colectarea deşeurilor menajere este activitatea prestată de către Operator, ce constă efectiv în

încărcarea deşeurilor menajere din containere/pubele amplasate in puncte de precolectare in

autogunoiere compactoare. În desfăşurarea acestei activităţi, operatorul trebuie să respecte

prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1028/2004. Activitatea de colectare a deşeurilor

menajere se desfăşoară conform programelor prestabilite în concordanţă cu nevoile populaţiei

şi ale agenţilor economici.

Transportul deşeurilor menajere se face de către Operatori la Statia de transfer/centrul de

colectare aferent zonei de deservire si direct la depozitul de la Ghizela pentru zona 0, cu

execeptia deseurilor colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane, care vor fi

transportate direct la instalatiile de sortare Retim.

Teritoriul judeţului a fost împărţit în 5 zone de colectare, conform figurii de mai jos. Patru dintre

aceste zone vor avea propria staţie de transfer/centru de colectare şi toate deşeurile provenite

din zona respectivă vor fi aduse in autogunoiere compactoare la staţia de transfer/centrul de

colectare aferent, cu execeptia deseurilor colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune

periurbane, care vor fi transportate direct la instalatiile de sortare Retim. În ceea ce priveşte cea

de-a cincea zonă, distanţele medii până la depozit sunt mai mici, iar autogunoierele colectoare

vor duce deşeurile colectate direct la depozit.

es « WASTE AMOUNTS WHICH ARE PASSING THE TRANSFER STATION AND COLLECTION CENTERS IN TIMIS COUNTY E ga at nr ret CRETA tr at tre a nat eee tarta put tm ra pr Da ad e Ca E pa ea nt pa a a ao td trata m a a a a a ap Tr a ta a aa aa ran e a SE FT ra DT a în e 7-a at a a a oa pîna E ar a

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

26

Deşeurile colectate si transferate la Statia de transfer/ Centrele de colectare vor cuprinde

deşeuri menajere si deşeurile similare deşeurilor menajere.

In tabelul urmator este prezentata populatia judetului pe zonele de colectare:

Tabel 2. Populatia judetului Timis, dupa domiciliu, impartita pe zone de colectare, la nivelul anului 2014

Zona, denumire Populatia urbana

deservita (locuitori)

Populatia rurala

deservita (locuitori)

Total populatie

deservita (locuitori)

Zona 1 Timisoara 333.531 134.221 467.752

Zona 2 Jimbolia 28.366 53.448 81.814

Zona 3 Deta 19.565 33.994 53.559

Zona 4 Faget 7.640 20.696 28.336

Zona 0 Depozitul de

deseuri nepericuloase

Ghizela

65.886

41.870

107.756

Total populatie deservita 454.988 284.229 739.217

Sursa: Directia Regionala de Statistica Timis

Comunele periurbane municipiului Timisoara sunt: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc,

Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu Roman, cu o populatie de 54.136

locuitori la nivelul anului 2014.

Accesul la Statiile de transfer sau la Statia RETIM se face, in functie de zona, dupa cum

urmeaza:

Statia de sortare RETIM si Linia de sortare in vederea valorificarii energetice RETIM se afla la

aceeasi adresa, in vecinatatea Statiei de transfer Timisoara.

Prin investitiile propuse se urmareste atingerea urmatoarele tinte:

 extinderea sistemului de colectare in zona urbana si mai ales in zona rurala a Judetului Timis

pana la 100%;

 implementarea sistemului de colectare selectiva;

 imbunatatirea si extinderea echipamentelor existente de colectare si transport;

 optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor de gestionare a deseurilor;

 promovarea si incurajarea compostarii individuale in zona rurala;

Zona de transfer Deşeurile sunt transportate la:

Zona 1 Timisoara - Statia de transfer Timisoara, cu acces din DN 59, pe strada Sulina

- Statia de sortare RETIM si Linia de sortare in vederea valorificarii

energetice RETIM, cu acces din Calea Sagului

Zona 2 Jimbolia Centrul de colectare Jimbolia, cu acces din DN 59C

Zona 3 Deta Centrul de colectare Deta, cu acces din DC 184

Zona 4 Faget Centrul de colectare Faget, cu acces din DJ 681

Zona 0 Depozitul de

deseuri nepericuloase

Ghizela

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, direct

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

27

Sistemul de colectare propus este un sistem simplu de colectare la punct fix pentru deseuri

reziduale si deseuri de ambalaje.

Nici in Aplicatia de finantare, nici in Acordul de mediu nu se precizeaza ca operatorii alesi prin

procedura de delegare vor colecta si alte categorii de deseuri decat cele menajere si similare

(ex: gradini si parcuri sau stradale), exceptie facand deseurile din piete.

In aceste conditiii, pentru celelalte categorii de deseuri (gradini si parcuri sau stradale), serviciul

va fi organizat separat, la nivel local.

Consumatorii vor asigura separarea deşeurilor de ambalaje la sursă, după cum urmează:

Colectarea deseurilor in mediul urban include urmatoarele activitati:

 colectarea deseurilor reziduale provenite de la populatie;

 colectarea deseurilor reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) de la populatie;

 colectarea deseurilor reciclabile similare (hartie si carton, plastic, metale si lemn) provenind

de la operatori economici si institutii publice;

 colectarea deseurilor din sticla;

 colectarea deseurilor biodegradabile provenite din piete.

 colectarea separata, periodica, a deseurilor periculoase din deșeurile menajere

 colectarea separata, periodica, a deseurilor voluminoase din deșeurile menajere

Colectare deseurilor in mediul rural include urmatoarele activitati:

 colectarea deseurilor reziduale de la populatie;

 colectarea deseurilor reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) de la populatie;

 colectarea deseurilor din sticla;

 colectarea deseurilor reziduale similare provenind de la operatori economici si institutii

publice;

 colectarea deseurilor reciclabile similare (hartie si carton, plastic, metale si lemn) provenind

de la operatori economici si institutii publice;

 colectarea separata, periodica, a deseurilor periculoase din deșeurile menajere

 colectarea separata, periodica, a deseurilor voluminoase din deșeurile menajere

Tipuri de recipienti prevazuti pentru colectarea deseurilor in mediul urban:

 pubele de 240 litri pentru colectarea deseurilor reziduale;

 pubele de 240 litri pentru colectarea deseurilor reciclabile;

 containere de 1.100 litri tip clopot pentru colectarea deseurilor din sticla.

Tipuri de recipienti prevazuti pentru colectarea deseurilor in mediul rural:

 pubele de 120 litri pentru colectarea deseurilor reziduale;

 saci din plastic (de culoare galbena) de 120 litri pentru colectarea deseurilor reciclabile;

 containere de 1.100 litri tip clopot pentru colectarea deseurilor din sticla.

Prin proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”, finantat din fonduri

europene, s-a prevazut achizitionarea si livrarea de unităţi de compostare in mediul rural,

respectiv un numar de 35.687 unităţi de compostare cu capacitatea de 280 litri.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

28

Pentru transportul deseurilor colectate la Statia de transfer/ centrele de colectare/depozit, la

nivelul Aplicatiei de finantare, s-a recomandat utilizarea autogunoierelor compactoare cu 3 osii,

de 16 mc.

Mijloacele de transport recomandate pentru colectarea deseurilor in mediul urban sunt:

 autogunoiera de 16 mc cu bena simpla, dotata cu sistem de ridicare-descarcare a

containerelor de 240 litri, compactare cu capacul de inchidere spate al benei si descarcare

cu lama culisanta; utilizeaza autosasiu cu doua osii. Aceste autogunoiere pot fi utilizate

pentru colectarea si transportul deseurilor biodegradabile, in amestec si reciclabile;

 cap tractor cu platforma prevazut cu macara de ridicare a containerelor cu capacitatea de 14

mc si macara de ridicare a containerelor de tip clopot; utilizeaza autosasiu cu trei osii; Se

poate utiliza pentru colectarea si transportul deseurilor din sticla.

Mijloace de transport prevazute pentru colectarea deseurilor in mediul rural sunt:

 autogunoiera de 16 mc cu bena simpla, cu sistem de ridicare-descarcare a containerelor de

120 litri, compactare cu capacul de inchidere spate al benei si descarcare cu lama culisanta;

utilizeaza autosasiu cu doua osii. Se poate utiliza pentru colectarea si transportul deseurilor

biodegradabile, in amestec si reciclabile;

 cap tractor cu platforma prevazut cu macara de ridicare a containerelor cu capacitatea de 14

mc si macara de ridicare a containerelor de tip clopot; utilizeaza autosasiu cu trei osii. Se

poate utiliza pentru colectarea si transportul deseurilor din sticla.

Deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate in judetul Timis vor fi transportate la

Statia de sortare/ Centrul de colectare/ Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, exceptand

municipiul Timisoara si 9 comune periurbane ale acestuia, dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara:

– deseurile reziduale colectate din zona de colectare 1, exceptand municipiul Timisoara si 9 comune periurbane ale acestuia, vor fi transportate la statia de transfer Timisoara.

– deseurile reziduale colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane vor fi transportate la Linia de sortare in vederea valorificarii energetice Retim.

– deseurile reciclabile colectate din zona de colectare 1, inclusiv din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane ale acestuia, vor fi transportate la statia de sortare Retim,

Timisoara.

Zona 2 Jimbolia: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si

mediul rural din zona de colectare 2, vor fi transportate la Centrul de colectare Jimbolia.

Zona 3 Deta: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul

rural din zona de colectare 3, vor fi transportate la Centrul de colectare Deta.

Zona 4 Faget: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul

rural din zona de colectare 4, vor fi transportate la Centrul de colectare Faget

Zona 0: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul rural din

zona de colectare 0, vor fi transportate direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

29

Sticla va fi transportată de catre operatorul colector direct la reciclatorul sau

recuperatorul de sticlă (nu va trece printr-o staţie de transfer/ centru de colectare).

Deșeurile voluminoase si deseurile periculoase din deșeurile menajere vor fi colectate

separat, in cadrul unor campanii de colectare trimestriale și transportate dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara: la Statia de transfer Timisoara

Zona 2 Jimbolia: la Centrul de colectare Jimbolia

Zona 3 Deta: la Centrul de colectare Deta

Zona 4 Faget: la Centrul de colectare Faget

Zona 0: direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

Deseurile din piete colectate din zona urbana a judetului Timis, vor fi transportate, in vederea

tratarii, dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara: la Statia de compostare deseuri vegetale Timisoara, care va fi realizată de Primăria Timișoara.

Zona 2 Jimbolia: prin intermediul Centrului de colectare Jimbolia, la Statia de tratare mecano- biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

Zona 3 Deta: prin intermediul Centrului de colectare Deta, la Statia de tratare mecano-biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

Zona 4 Faget: prin intermediul Centrului de colectare Faget, la Statia de tratare mecano- biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

Zona 0: la Statia de tratare mecano-biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

3.1.2 Standarde de performanta si cantitati de lucrari

Operatorii activitatii de colectare-transport au obligatia asigurarii unui grad de acoperire a

serviciilor de 100% atat in mediul urban cat si in mediul rural. In acest sens, toti locuitorii, atat

din mediul urban cat si din mediul rural, vor beneficia de serviciile de salubritate.

Operatorii au obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor de la populatie, operatori

economici si institutii publice.

Operatorii vor fi responsabili, impreuna cu Autoritatea Contractanta, de indeplinirea obiectivelor

stabilite prin Planul Judetean, Planul Regional, Planul National si Strategia Nationala de

Gestionare a Deseurilor precum si de atingerea tintelor stabilite prin legislatia in vigoare pentru

diferite categorii de deseuri (exemplu: ambalaje si deseuri de ambalaje, biodeseuri, etc).

Hotararea de Guvern 621/2005, completata si modificata cu HG 247/2011, Anexa 4, stabileste

tintele de reciclare a deşeurilor de ambalaje pana in anul 2013, dupa acest an mentinandu-se

cel putin nivelul stabilit la 2013. Ţintele privind reciclarea deşeurilor de ambalaje stabilite pentru

anul 2013 la nivelul judetului Timis sunt urmatoarele:

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

30

Tabel 3. Tinte de recuperare şi reciclare în judeţul Timis 2013.

Indicator Tinta conform PJGD

(2013)

Hartie si carton (populatie) 8.205

Hartie si carton (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 5.499

Hartie si carton (ICI gestionat direct de generatori) 8.249

Hartie si carton TOTAL 21.952

Hartie si carton – tinte reciclare 20.622

Plastic (populatie) 9.609

Plastic (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 4.268

Plastic (ICI gestionat direct de generatori) 6.402

Plastic TOTAL 20.280

Plastic – tinte reciclare 7.503

Sticla (populatie) 5.824

Sticla (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 1.671

Sticla (ICI gestionat direct de generatori) 2.507

Sticla TOTAL 10.002

Sticla – tinte reciclare 8.954

Metal (populatie) 1.874

Metal (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 311

Metal (ICI gestionat direct de generatori) 467

Metal TOTAL 2.652

Metal – tinte reciclare 2.433

Lemn (populatie) 655

Lemn (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 0

Lemn (ICI gestionat direct de generatori) 1.500

Lemn TOTAL 2.155

Lemn – tinte reciclare 2.052

Lemn valorificare energetica 7.796

Valorificare energetica RETIM 7.067

Total reciclare 57.041

Total reciclare conform tinte 55.761

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

31

Indicator Tinta conform PJGD

(2013)

Total valorificare 71.904

Total valorificare conform tinte 60.830

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

In conformitate cu dispozitiile H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cantitatea de

deseuri biodegradabile admisa la depozitare si cantitatea de deseuri biodegradabile care

trebuie deviata de la depozitare se regaseste in tabelul urmator:

Tabel 4. Tinte privind cantitatea de deseuri depozitata in judetul Timis

Tinte Termen Admis la depozitare

(tone)

Deviat de la depozitare

(tone)

Reducere cu 50% fata de

cantitatea depozitata in 1995

2013 77.350 89.254

Reducere cu 65% fata de

cantitatea depozitata in 1995

2016 54.145 115.719

Indicatorii de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile sunt stabiliti in cadrul

Studiului de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

Tabel 5. Indicatorii de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile - 2013

Nr.

crt.

Indicator Unitate de

masura

Valoare Indicator de

performanta (2013)

1 Total populatie implicata in sistemul de

colectare selectiva a deseurilor

locuitori*1000 643,3

2 Rata de reciclare a hartiei si cartonului to/an 18.684

3 Rata de reciclare a plasticului to/an 14.401

4 Rata de reciclare a sticlei to/an 7.738

5 Rata de reciclare a metalului to/an 4.475

6 Rata de reciclare a lemnului to/an 690

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”/ PJGD 2009

In ceea ce priveste categoriile principale de generare a deseurilor municipale ne-periculoase si

periculoase (din deseurile municipale), urmatorul tabel prezinta o sinteza a acestora.

Tabel 6. Fluxuri principale de deseuri generate

Fluxuri principale Categorii de deseuri

Deseuri municipale si asimilabile

din comert, industrie, institutii

Deseuri menajere reziduale

Deseuri asimilabile celor menajere, colectate in

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

32

Fluxuri principale Categorii de deseuri

amestec de la agenti comerciali, institutii, industrie

Deseuri municipale si asimilabile, colectate separat

Deseuri voluminoase

Deseuri din gradini si parcuri

Deseuri din piete

Deseuri stradale

Namoluri Namoluri provenite de la statiile de epurare ale apelor

uzate orasenesti

Deseuri din constructii si demolari Deseuri inerte sau in amestec provenite din activitatile

de constructii

Fluxuri speciale Deseuri de echipamente electrice si electronice DEEE

Vehicole scoase din uz

Anvelope auto uzate

Deseuri periculoase

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”/ Metodologia de intocmire a PRGD

In functie de zona de generare, sunt prezentate mai jos tipurile de deseuri generate:

Gospodarii: deseuri menajere reziduale (fiind principalul flux de deseuri, cu un continut

important al fractiei biodegradabile), deseuri menajere colectate separate (in vederea reciclarii/

recuperarii de material: hartie si carton, plastic, sticla, metal, lemn; include si o mica fractie

biodegradabila si alte fractii), deseuri voluminoase (reprezentate de deseuri cu forme si

volumuri necorespunzatoare pentru a fi depuse in containerele de colectare – piese de mobilier,

utilaje de bucatarie, etc), deseuri menajere periculoase (reprezentate de mici cantitati de baterii

pentru aparataj electronic, medicamente expirate, resturi de vopsele si diluanti, etc).

Sectorul industrial: deseuri similare in compozitie celor menajere, provenite din diferite activitati

ale industriei (cladiri administrative, cantine, etc); deseuri industriale ne-periculoase (deseuri in

general depozitate in depozite proprii)

Sector comercial si institutional: deseuri similare in compozitie celor menajere, deseuri din

ambalaje (parte din aceste deseuri sunt reciclate si recuperate, parte din aceste cantitati sunt

returnate producatorilor sau sunt depuse la deposit), deseuri voluminoase; deseuri medicale

periculoase si deseuri periculoase, nominalizate in lista deseurilor periculoase, nu fac obiectul

acestui proiect.

Sectorul de constructii: fluxul principal este constituit de deseuri din constructii si demolari

(includ diverse cantitati de lemn, metal, sticla, plastic, etc – mare parte a acestor materiale sunt

recuperate, restul consituie un refuz inert, care de obicei se depoziteaza).

Sectorul municipal: este reprezentat de diverse tipuri de deseuri rezultate din activitatile de

curatenie si intretinere a infrastructurii municipale – deseuri stradale (rezultate din curatenie, din

pubelele publice, si reprezinta un amestec de fractii biodegradabile, material recuperabile, dar si

praf si alte resturi), deseuri din piete (in general resturi specifice activitatii din piete – deseuri

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

33

verzi, fractii biodegradabile, ambalaje, etc), deseuri din parcuri si gradini (deseuri verzi rezultate

din activitatile de curatenie si intretinere a spatiilor verzi).

Activitati cu impact asupra mediului: namoluri (provenite din statiile de epurare ale apelor uzate

menajere), reziduuri de incinerare (constiuite din rezultatul incinerarii deseurilor); in cazul

reabilitarii sau relocarii depozitelor rurale ne-conforme, anumite cantitati de deseuri vor trebui

redistribuite;

Fluxuri speciale de deseuri: deseuri periculoase, deseuri provenite din echipamente electrice si

electronice, deseuri rezultate din scoterea din uz a autovehicolelor, deseuri de anvelope uzate.

La nivelul anului 2008 au fost generate urmatoarele cantitati de deseuri:

Tabel 7. Cantitati de deseuri generate si colectate in to/2008

Nr.

crt.

Tip de deseu Cod deseu Cantitate de deseuri

(to/2008)

1 Deseuri municipale generate, din care: 20 05 01 264.644,00

1.1 Deseuri municipale colectate de la populatie 20 03 01 166.188,00

1.2 Deseuri asimilabile celor menajere, colectate de

la agenti comerciali, institutii, industrie

20 03 01 52.932,00

1.3 Deseuri municipale si asimilabile, colectate

separat

20 01 0,00

1.4 Deseuri voluminoase 20 03 07 5.723,00

1.5 Deseuri din gradini, parcuri si piete 20 02 13.951,00

1.6 Deseuri stradale 20 03 03 15.098,00

1.7 Deseuri generate si necolectate 20 01 15 01 10.753,00

2 Namoluri provenite in prezent de la statiile de

epurare ape uzate orasenesti (substanta

uscata)/ Namoluri provenite dupa punerea in

exploatare a celor 10 statii de epurare ape

uzate orasenesti aferente tuturor oraselor din

Judetul Timis (substanta uscata)

- 3.522,00/ 11.279,00

3 Deseuri din constructii si demolari - 11.447,00

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Proiectia deseurilor solide municipale generate, pe orase si in zonele urbane si rurale din judet,

este detaliata in Anexa 5.1 la Studiul de fezabilitate pentru „Sistem integrat de management al

deseurilor in judetul Timis”.

Compozitia deseurilor. Estimarile privind compozitia medie de deseuri menajere este preluata

din Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor in

judetul Timis” si are la baza informatii din PRGD, la nivelul anului 2005:

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

34

Tabel 8. Compozitia medie a deseurilor municipale in judetul Timis

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”/ PJGD 2007 si 2009

Compozitia estimata a deseurilor municipale functie de sursa de generare este redata in tabelele de mai jos:

Tabel 9. Compozitia estimata a deseurilor in mediul urban

Fractie [%]

------------- Anul de referinta

Lemn Metal Sticla Plastic

Alte tipuri (textile,

compozite, minerale

etc.)

Hartie si carton

Deseu biodegradabil

(altul decat hartie

si carton)

2013 1 5 6 12 10 12 54

2018 1,5 5,5 7 14 8 14 50

2037 2 6 8 15 7 15 47

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Tabel 10. Compozitia estimata a deseurilor in mediul rural

Fractie [%]

------------- Anul de referinta

Lemn Metal Sticla Plastic

Alte tipuri (textile,

compozite, minerale

etc.)

Hartie si carton

Deseu biodegradabil

(altul decat hartie

si carton)

2013 0 4 4 8 10 9 65

2018 0 5 5 9 9 11 61

2037 0 5,5 6 9,5 8 12 59

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Cantitatile de deseuri municipale estimate a fi generate si colectate la nivelul judetului Timis in

perioada 2007-2037, sunt sintetizate mai jos:

Compozitie

(valori in %)

2003 2005

Urban Rural Mediu Urban Rural Mediu

Hartie-carton 11,0 9,0 10,7 15,2 9,00 12,10

Sticla 4,9 4,2 4,8 1,76 4,20 2,98

Metal 4,6 3,9 4,5 7,08 3,90 5,85

Plastic 8,6 7,9 8,5 7,00 - 7,00

Lemn 3,4 2,1 3,2 - - -

Biodegradabile 54,0 65,9 55,8 65,16 65,90 65,58

Altele 13,5 6,9 12,5 3,80 9,10 7,10

Total 100 100 100 100 100 100

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

35

Tabel 11. Deseuri municipale generate in judetul Timis in perioada 2007-2037

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Cantitatile de deseuri estimate a fi colectate separat in judetul Timis la nivelul anului 2013, sunt

prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 12. Cantitati de deseuri colectate separat in judetul Timis in anul 2013

Tipul deseurilor Urban Rural

Deseuri colectate de

la populatie

(to)

Deseuri colectate de

la agenti economici

(to)

Deseuri colectate de

la populatie

(to)

Deseuri reciclabile 33.616 18.223 6.105

Deseuri din sticla 5.172 1.671 895

Deseuri reziduale 104.871 35.189 21.794

Total 143.659 55.083 28.794

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Cantitatile de deseuri speciale estimate a fi colectate la nivelul judetului Timis, in cadrul

Studiului de fezabilitate, sunt sintetizate mai jos:

- Deseuri voluminoase: 5.956 tone in 2013

Deseuri municipale colectate (to) Deseuri Deseuri anul Deseuri | “miez | | Rezauri | | | “pane mensjere | „comert. | “parcuri, | stradale | municipal | necolectate |. generate fo) nel industries | Parcur rada colectate sI institutii to) to) a Goa | 20050 | | 2002, ac | 8 [ms] mona | 208| men | 2 | maree 2007 155256 2511 13540 14570 234557 | 22.753 257.350 2008 165158 52532 12851 15096 249168 | 10.753 256.922 2009 172751 52355 14062 15218 255397 |__as71 250.068 2010 178527 14175 15340 261.524 o 251.826 2011 178326 54212 14286 15468 265258 | a 253.269 2012 160128 54.646 14402 15507 264755 | a 264.763 2013 160853. 55088 14518 15711 265255] 256245 2014 162525. 5524 14634 15597 268515 0 256.518 2015 163754 55.56 14751 15564 210457 270437 2016 164.183. 56416 14568 16092 271570 0 271.570 2017 164534 5557 14586 16220 212700 |___a 272709 2018 185827 15108 16350 214707 | a ZATOT 2021 168247 55.708 15478 16746 200175 | a 250.175 2025 152125 s0510 15s74 17286 20595 | a 285.855 2030 201341 55075 16624 17591 250025 fa 255029 2037 206977 17STT 19028 312.168 0 312.168

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

36

- DEEE-uri: 2.619 tone in 2008

- Deseuri din constructii si demolari: 11.912 tone in 2013

In Ordinul nr. 119/2014 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate

publica privind mediul de viata a populatiei (la Capitolul V - Norme de igiena referitoare la

colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide, Art. 39 se prevede ca evacuarea

deseurilor menajere de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare sa se faca

de preferinta zilnic, fara a se depasi urmatoarele termene maxime:

a) In perioada 1 aprilie - 1 octombrie:

- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare cu

paturi, gradinite si crese;

- la cel mult doua zile, din celelalte zone.

b) In perioada 1 octombrie -1 aprilie:

- la cel mult 3 zile, din toate zonele.

Frecventele de colectare recomandate de Asistenta Tehnica pentru Sistem integrat de

management al deseurilor in judetul Timis, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 13. Frecventa de colectare a deseurilor generate

Tipul deseului colectat Frecventa de colectare (zile/ an)

Urban Rural

Deseu reciclabil 52 24

Deseu rezidual 104 52

Gradini si parcuri 52 -

Piete 104 -

Stradale 52 -

Sticla 24 12

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Pentru atingerea tintelor privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate, s-a

prevazut sistemul de compostare individuala in zonele de case cu gradini din mediul rural, prin

dotarea gospodariilor cu compostoare individuale. Compostarea individuala este o masura-

cheie pentru atingerea tintelor privind depozitarea deseurilor biodegradabile.

Operatorii vor fi responsabili, alaturi de Autoritatile publice, de atingerea tintelor stabilite in

strategiile nationale, regionale si judetene de gestionare a deseurilor si/sau de legislatia in

domeniu, prin:

 organizarea de campanii care sa promoveze colectarea selectiva a deseurilor, atat a

deseurilor de ambalaje cat si a deseurilor care se primesc pe platformele publice de

colectare amplasate in cadrul Statiei de transfer si a centrelor de colectare (DEEE-uri,

deseuri voluminoase si deseuri periculoase din deseuri menajere);

 organizarea de campanii care să promoveze compostarea la domiciliu;

 sprijinirea acestor metode printr-o campanie intensa de constientizare si informare a

populatiei si prin instrumente economice care sa constituie stimulente pentru toti cei implicati;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

37

 etapizarea acestor masuri pe o anumita perioada de timp si o atenta monitorizare a

rezultatelor

3.1.3 Utilitati disponibile si necesare

In tabelul urmator este prezentat necesarul de recipienti de colectare pentru tot Judetul Timis,

pe fiecare zona propusa in Sistemul integrat de management al deseurilor.

Tabel 14. Necesarul de recipienti de colectare la nivelul judetului Timis

Zona

URBAN RURAL

Pubele 240 l pentrugospodarii si

blocuri (bucati)

Pubele 240 l pentru

ICI

(bucati)

Pubele 120 l

(bucati)

Sac din plastic de

120 l (buc./an)

Container

1,100 l

(bucati)

Deseuri

reziduale

Reciclabile Deseuri

reziduale

Reciclabile Sticla Deseuri

reziduale

Reciclabile Sticla

1 Timisoara 63.229 61.457 8.632 4.167 453 38.769 930.456 335

2 Jimbolia 7.913 7.899 456 220 22 16.150 387.600 89

3 Deta 6.651 6.641 362 175 17 11.808 283.392 61

4 Faget 2.176 2.172 132 64 6 7.986 191.664 37

0 Ghizela 20.638 20.574 1.234 596 75 16.556 397.344 104

Total 100.606 98.743 10.816 5.222 573 91.269 2.190.456 626

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Vor beneficia de recipienti de colectare selectiva a deseurilor achizitionati prin Proiect, numai

localitatile in cadrul carora contractele de salubrizare existente au expirat sau expira in perioada

intrarii in functiune a sistemului integrat de management al deseurilor in Judetul Timis.

Dotarile achizitionate prin proiectul POS Mediu in vederea punerii la dispozitia Operatorilor

pentru desfasurarea activitatii de colectare-transport deseuri menajere sunt cele de mai jos:

Tabel 15. Pubele/ containere aferente Sistemului integrat de management al deseurilor Timis

Nr.

crt.

Mediul Zona Europubele 120

litri (bucati)

Europubele 240

litri (bucati)

Clopote 1100 litri

(bucati)

1 Rural 1 14.892 0 125

Total ZONA 1 14.892 0 125

2 Rural 2 11.272 0 58

Total ZONA 2 11.272 0 58

3 Rural 3 4.585 0 22

Total ZONA 3 4.585 0 22

4 Rural 4 4.293 0 19

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

38

Total ZONA 4 4.293 0 19

Nr.

crt.

Mediul Zona Europubele 120

litri (bucati)

Europubele 240

litri (bucati)

Clopote 1100 litri

(bucati)

0 Rural 0 9.102 0 54

Total ZONA 0 9.102 0 54

TOTAL JUDET 44.144 0 278

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

In cadrul Proiectului au fost realizate investitii aferente recipientilor de pre-colectare necesari in

mediul rural, doar pentru o parte dintre localitatile care vor face obiectul delegarii de gestiune in

prima etapa (care vor fi operate de catre Operatorii desemnati prin procedura de delegare a

gestiunii serviciilor pe zone de colectare), dupa cum urmeaza:

 pubele de 120 litri pentru colectarea deseurilor reziduale,

 containere de 1.100 litri tip clopot pentru colectarea deseurilor din sticla

Viitorii operatori de colectare vor pune la dispozitie diferenta intre necesarul de recipienti

de colectare si recipientii de colectare achizitionati prin proiect, constand in:

 pubele de 240 litri necesare pentru colectarea deseurilor reziduale in mediul urban (pentru

populatie si operatori economici) – 111.422 bucati

 pubele de 240 litri necesare pentru colectarea deseurilor reciclabile in mediul urban (pentru

populatie si operatori economici) – 103.965 bucati

 containere de 1100 litri pentru colectarea sticlei in mediul urban – 573 bucati

 pubele de 120 litri necesare pentru colectarea deseurilor reziduale in mediul rural (diferenta

intre necesar si achizitionat prin proiect) – 47.125 bucati

 saci de plastic pentru colectarea deseurilor reciclabile in mediul rural – 2.190.456 bucati

 containere de 1100 litri pentru colectarea sticlei in mediul rural (diferenta intre necesar si

achizitionat prin proiect) – 348 bucati

Operatorii vor asigura dotarea cu echipamentele de colectare aferente fiecarei zone de

colectare. In tabelul de mai jos este prezentat necesarul de echipamente de colectare, asa

cum a fost estimat in Studiu de fezabilitate.

Tabel 16. Necesar echipamente de colectare aferente Sistemului integrat de management al deseurilor in judetul Timis

Nr. crt.

Mediul Zona Autogunoiera 16 m 3

Camion 26 tone cu carlig si macara

1 Urban - Timisoara 1 46 8

Rural 1 13 2

Total ZONA 1 59 10

2 Urban - Jimbolia 2 4 1

Rural 2 6 1

Total ZONA 2 10 2

3 Urban - Deta 3 3 1

Rural 3 4 1

Total ZONA 3 7 2

4 Urban - Faget 4 2 1

Rural 4 3 1

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

39

Total ZONA 4 5 2

0 Urban - Ghizela 0 9 2

Rural 0 5 1

Total ZONA 0 14 3

TOTAL JUDET 95 19

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Camioanele de 26 tone cu carlig si macara pentru colectarea deseurilor din sticla necesita

dotare cu containere de 14 mc.

Proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis” finantat prin programul

POS Mediu, urmareste imbunatatirea sistemului actual de gestionare a deseurilor la nivelul

intregului judet.

Totusi, exista situatii care impun restrangerea zonei de servicii pentru operatorii care vor fi

desemnati prin procedura de licitatie in vederea delegarii gestiunii activitatii de colectare. Aceste

situatii includ:

- unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Timis, membre ADID, care au incheiat contracte

de servicii/ de delegare a gestiunii/concesiune a serviciului de salubrizare, inainte de lansarea

proiectului judetean de deseuri si pentru care nu sunt prevazute clauze de incetare la

momentul implementarii proiectului integrat

- unitatile administrativ-teritoriale angajate in proiectele Phare a caror integrare nu se poate

realiza la data delegarii gestiunii activitatii de colectare pe fiecare zona in parte, dupa caz.

Conform Analizei institutionale, „...in vederea asigurarii unui sistem integrat de management al

deseurilor la nivel judetean pentru a indeplini angajamentele de mediu asumate, autoritatile

locale din judetul Timis au decis ca daca una sau mai multe unitati administrative-teritoriale din

zona conectata la o statie de transfer/centru de colectare/depozit, la momentul delegarii

gestiunii serviciului de salubritate, are incheiat un contract valabil cu un operator, licitatia pentru

delegarea gestiunii serviciului se va realiza si pentru aceasta/aceste unitati administrativ

teritoriale, cu mentiunea ca operatorul selectat va incepe operarea la expirarea contractului

existent.

Pe de alta parte, in localitatile in care serviciul de salubritate este asigurat prin gestiune directa,

de catre structuri specializate in cadrul Primariilor, respectiva structura isi va inceta activitatea in

momentul selectarii noului operator.

In ceea ce priveste contractele PHARE, acestea vor fi integrate in noul sistem dupa expirarea

conditionalitatilor impuse prin Contractele de Grant PHARE. Licitatia pentru atribuirea noilor

contracte de colectare se va organiza de catre ADI si pentru aceste localitati, cu mentiunea ca

noile contracte vor intra in vigoare pentru aceste zone dupa expirarea conditionalitatilor PHARE,

dupa caz.”

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

40

3.2 Fezabilitatea economico-financiara a proiectului

3.2.1 Analiza economica si financiara

O analiza financiara si economica detaliata a fost efectuata in relatie cu cererea adresata

Uniunii Europene in scopul obtinerii cofinantarii FEDR pentru proiectul Sistem integrat de

management al deseurilor in judetul Timis.

Tarifele maxime au fost stabilite astfel incat sa indeplineasca anumite criterii legate de principiul

„poluatorul plateste“, sustenabilitatea financiara, suportabilitate si de parcurgerea in timp a

pasilor stabiliti prin proiect.

Proiectia tarifului propus prevede aducerea tarifului rezidential de 180 Lei/to (in preturi

constante 2009, fara TVA), la un nivel ce corespunde limitei de suportabilitate din 2011. Din

anul 2011, tariful aplicat gospodariilor se va aprecia in functie de limita de suportabilitate de

1.8% pana in 2027, cand atinge nivelul DPC (Dynamic Prime Cost = Cost Unitar Dinamic) si

ramane la acea valoare pana la terminarea perioadei de analiza (anul 2033).

Tarifele ce nu vizeaza consumul casnic, pe de alta parte, nu sunt constranse de considerente

legate de suportabilitate. Intrucat este imposibila asigurarea unui management eficient in limita

tarifelor aplicabile populatiei, s-a propus aplicarea unui tarif diferit operatorilor economici, mai

exact, a unui tarif per tona de deseu colectat echivalent cu nivelul DPC al sistemului (335 Lei/t)

incepand cu 2012. Acest tarif, ce ar permite recuperarea integrala a cheltuielilor, ramane

neschimbat din 2012 pana la sfarsitul perioadei analizate (anul 2033).

Asadar, se tine cont de limita de suportabilitate pentru clientii rezidentiali, principiul “poluatorul

plateste” se aplica fara exceptie tuturor clientilor non-rezidentiali, si, totodata, operatorii isi vor

putea pastra lichiditatea financiara.

Criteriul de testare a sustenabilitatii financiare a sistemului de management al deseurilor in

conditiile de asistenta financiara si tarifare propuse il reprezinta faptul ca acesta ramane solvabil

pe perioada de referinta, cu alte cuvinte, fluxul de numerar acumulat (sau „banii lichizi“) va

trebui sa fie pozitiv in fiecare an, iar veniturile din exploatare sa fie intotdeauna superioare

costurilor de exploatare si intretinere si costului financiar al imprumuturilor.

Obiectivul analizei economice este acela de a garanta ca proiectul are o contributie socio-

economica neta pozitiva (beneficiile depasesc costurile) pentru societatea romana in general si

judetul Timis in particular. Analiza economica detaliata in cadrul Aplicatiei demonstreaza ca

beneficiile proiectului depasesc costurile cu un factor de 1,25, respectiv proiectul isi merita

investitiile. Conform analizei detaliate, cel mai mare beneficiu economic il constituie reducerea

emisiilor de gaze cu efect de sera, reprezentand in jur de trei patrimi (3/4) din totalul beneficiilor.

3.2.2 Stabilirea tarifelor si mecanismul de plata

Utilizatorii au obligatia de a achita contravaloarea serviciilor de salubrizare.

Conform Studiului de fezabilitate si a Aplicatiei de finantare pentru proiectul „Sistem integrat de

management al deseurilor in judetul Timis„, mecanismul de plata recomandat se bazeaza pe

sistemul de tarife, atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

41

Acest sistem va asigura plata serviciului de salubritate de catre toti generatorii de deseuri, pe

de-o parte, si un flux corespunzator al veniturilor catre prestatorii serviciului, pe de alta parte.

Plata serviciilor se va face prin incheierea de contracte individuale intre operatorii de colectare-

transport si utilizatorii serviciilor, atat populatie cat si operatori economici si institutii publice din

zonele urbane si rurale.

Conform prevederilor Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului

„Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Timis”:

“Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara va stabili, in exercitarea mandatului conferit de fiecare

unitate administrativ teritoriala din cadrul ei, o politica tarifara coerenta la nivelul intregii arii a

Serviciului, conform Statutului acesteia.

Nivelurile tarifelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finantare, din

Contractul de Finantare si a prevederilor legale aplicabile.(...)

Redeventa va fi directionata catre Fondul pentru Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (IID),

conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005, cu modificarile si

completarile ulterioare.”

Nivelul tarifelor va fi diferit in mediul urban fata de cel rural, in functie de rata de generare a

deseurilor, fara a depasi nivelul maxim stabilit prin Planul anual de evolutie a tarifelor de

salubritate in judetul Timis, aprobat prin Aplicatie.

Tariful pentru serviciile de salubrizare va acoperi atat costuri de operare si intretinere aferente

serviciului cat si o marja/ cota de profit.

Costurile de operare si intretinere cuprind acele costuri directe si indirecte necesare

functionarii serviciilor de colectare-transport deseuri menajere, incluzand cheltuieli de productie/

exploatare, cheltuieli de intretinere si reparatii curente, costuri de protectie a mediului, costuri de

securitate si sanatate in munca, costuri cu organizarea de campanii de constientizare si

informare a populatiei, costuri care deriva din contractul de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare, inclusiv cheltuieli financiare.

De asemenea, costurile de operare vor include si amortizarea aferenta capitalului imobilizat in

active corporale si necorporale achizitionate de catre operator in vederea desfasurarii

activitatilor. Investitiile realizate de operatorul de drept privat din fonduri proprii pentru

reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de catre

acesta pe durata contractului de delegare.

Pe langa costurile efective ale prestarii serviciilor de salubrizare, operatorul va adauga o marja/

cota de profit.

Pentru utilizatorii care nu beneficiaza de contract de salubrizare, precum si pentru prestatiile

efectuate de catre Operator in beneficiul intregii comunitati (in baza aprobarii prealabile a

acestor prestatii de catre ADID/ Consiliul Local), se vor achita taxe speciale, instituite de

autoritatile publice locale.

La momentul inceperii activitatii operatorului desemnat castigator, toata infrastructura necesara

desfasurarii activitatilor va fi disponibila. Descrierea detaliata a investitiilor realizate prin proiect

si puse la dispozitia operatorului se regaseste la capitolul 3.1. din prezentul studiu. Bunurile

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

42

proprietate publica utilizate pentru prestarea serviciilor vor fi concesionate operatorilor

desemnati in urma procedurii de licitatie.

Investitii suplimentare si conexe necesare

Investitiile suplimentare necesar a fi asigurate de catre Operatori la momentul inceperii activitatii

sunt detaliate la capitolul 3.1 din prezentul studiu si constau, in principal, in asigurarea

echipamentelor de colectare a deseurilor.

Forta de munca

Operatorii vor asigura personalul necesar direct productiv cat si personal corespunzator

operational conex si administrativ. De asemenea, personalul trebuie instruit corespunzator si

dotat cu echipament de protectie adecvat activitatilor prestate.

In situatia achizitiei bunurilor de infrastructura prin proiecte care beneficiaza de asistenta

financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii

serviciilor publice, conform Normelor aprobate prin OUG nr. 198/2005, este obligatorie

constituirea, alimentarea si utilizarea fondurilor necesare pentru intretinerea, inlocuirea si

dezvoltarea investitiilor realizate prin aceste proiecte, precum si pentru asigurarea fondurilor

necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinantarii acestor proiecte. Prin

urmare, chiar daca pentru realizarea acestor investitii nu au fost contractate imprumuturi si nu

exista o datorie publica care trebuie rambursata, Fondul de intretinere, inlocuire si

dezvoltare (Fondul IID) trebuie constituit pentru a asigura tocmai resursele necesare pentru

intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea acestor bunuri. In acest sens art. 4 alin. (1) din Norme

prevede ca „Operatorul si unitatea administrativ-teritoriala care realizeaza proiecte cu asistenta

financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligatia ca de la semnarea

memorandumului de finantare sau acordului de imprumut pentru cazurile specificate la art. 3

alin. (1) din ordonanta de urgenta sa constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe intreaga perioada de

viata a investitiei”.

In cazul serviciilor de salubrizare unde se implementeaza montajul institutional creat conform

POS Mediu, unitatile administrativ-teritoriale contribuie la Fondul IID cu sume incasate in

bugetele locale sau judetene, dupa caz, cel putin egale cu:

 redeventa aferenta bunurilor concesionate societatilor comerciale care beneficiaza de

asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

 impozitul pe profit platit de operatori unitatii administrativ-teritoriale;

 dobanzi aferente disponibilitatilor Fondului IID.

 TVA-ul platit din Fondul IID si recuperat ulterior de la bugetul de stat, potrivit legii bugetului

de stat.

Fondul IID va fi utilizat in urmatoarea ordine de prioritati1 pentru:

 plata serviciului datoriei publice, constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte

costuri aferente imprumutului destinat cofinantarii proiectului, daca este cazul;

1 Sursa: OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru

proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene si “Ghid privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localitatilor”, publicat pe www.posmediu.ro/ axaprioritara2

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

43

 cheltuieli neeligibile reprezentand cheltuielile cu achizitia activelor considerate neeligibile,

cheltuielile cu functionarea unitatii de implementare a proiectului, precum si pentru alte

categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

 inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare/concesiune, inclusiv a celor dezvoltate

cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul

aprobat de autoritatea administratiei publice locale.

 plata TVA-ului aferent lucrarilor de constructie, inlocuirii si dezvoltarii activelor realizate cu

finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul

aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau cu programul specific de operare si

intretinere, convenit cu Comisia Europeana

ADID Timis este Autoritatea Contractanta pentru delegarea activitatii de colectare-transport

deseuri menajere. Contractele de delegare vor fi semnate de ADID Timis. Contractele vor fi

administrate de ADID Timis sau de Unitatea de Management a Proiectului (de la Consiliul

Judetean), in numele ADID Timis.

Consiliul Judetean Timis a constituit Fondul IID pentru proiect în care sunt virate contribuţiile

diverşilor factori implicaţi şi din care vor fi efectuate plăţile către contractanţi, conform

prevederilor aplicabile în domeniul finanţelor publice, precum si ale OUG 198/2005;

Pentru redeventa aferenta echipamentelor de colectare operatorul vireaza direct redeventa in

contul IID (Fond de Intretinere, Inocuire si Dezvoltare, deschis de catre Consiliul Judetean si

clar identificat),

Redeventa va fi, de altfel, una dintre sursele de alimentare a Fondului IID, avand destinatie

speciala in acest sens, conform legislatiei romanesti in vigoare. Plata redevenţei va fi în

responsabilitatea exclusivă a operatorului şi acesta nu va fi îndreptăţit să motiveze prin absenţa

solicitării din partea autorităţii locale faptul că nu a plătit la termen redevenţa datorată. De

asemenea, suma şi condiţiile de plată a redevenţei pot fi modificate prin acordul părţilor conform

prevederilor ce reglementează modificarea contractului de delegare.

Mecanismul de plata propus in cadrul Aplicatiei si asumat prin Documentul de pozitie este

prezentat in figura de mai jos:

Zona de colectare 0 — Operator Ghizela x Statie de sortare (depozit, statie de Operatori Timisoara (zona de rt tatie d de colectare oare si si transport ( CT tratare mecano- Statii de biologica) —-P| transfer/centre de colectare Pi Ţ l I s i Ss s — l ş ş 3 Contract i 5 Contract de a i 5 £ de i 3 delegare 3 $ 5 —1 Il 5 8 delegare l E i E L x Consiliul Judetean Timis ADI

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

44

Fluxurile financiare care rezulta din Mecanismul de plata propus in cadrul Aplicatiei, sunt

detaliate mai jos:

Flux financiar F1 – Generatorii de deseuri (populatie, operatori economici si institutii publice

din zona urbana si rurala) vor plati catre Operatorii de colectare – transport un tarif de

salubritate care sa acopere toate costurile aferente sistemului integrat de management al

deseurilor, caracteristic fiecarei zone de transfer.

Pentru zona de colectare 0, tariful de salubrizare va acoperi costurile de colectare a deseurilor

reziduale si reciclabile, transportul lor la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, tratarea

deseurilor reziduale in cadrul TMB si depozitarea (tariful pentru TMB include si tariful pentru

depozitare) precum si tratarea deseurilor reciclabile in cadrul Statiei de Sortare Ghizela.

Pentru zona de colectare 1, tariful de salubrizare va acoperi costurile de colectare a deseurilor

reziduale si reciclabile, transportul deseurilor reziduale la statia de transfer si managementul ST

(pentru deseurile reziduale provenind din zona 1, exceptand Timisoara si cele 9 comune

periurbane, cost care include si tratarea/depozitarea in instalatiile din cadrul Depozitului de

deseuri nepericuloase Ghizela), transportul si tratarea deseurilor reziduale provenind din

Timisoara si cele 9 comune periubane la Linia de sortare in vederea valorificarii energetice

Retim (inclusiv costul neutralizarii/depozitarii ulterioare), transportul si tratarea deseurilor

reciclabile provenind din zona 1, inclusiv Timișoara și cele 9 commune periurbane, la Statia de

sortare Retim Timisoara.

Pentru zonele de colectare 2, 3 si 4, tariful de salubrizare va acoperi costurile de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, transportul deseurilor colectate la centrul de colectare aferent fiecarei zone si managementul CC, transportul lor la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, tratarea deseurilor reziduale in cadrul TMB si depozitarea (tariful pentru TMB include si tariful pentru depozitare) precum si tratarea deseurilor reciclabile in cadrul Statiei de Sortare Ghizela.

Nivelul tarifelor va fi diferit in mediul urban fata de cel rural, in functie de rata de generare a

deseurilor, fara a depasi nivelul maxim stabilit prin Planul anual de evolutie a tarifelor de

salubritate in judetul Timis, aprobat prin Aplicatie.

In plus, pentru colectarea deseurilor din piete, Administratia Pietelor sau Administratiile Locale,

dupa caz, vor plati Operatorului de colectare-transport, contravaloarea serviciilor de colectare-

transport-tratare- depozitare pentru aceasta categorie de deseuri.

Flux financiar F2 – Operatorii de colectare-transport vor plati Redeventa catre ADID Timis, ca

mandatar al unitatilor administrativ teritoriale membre, in contul bancar apartinand CJ Timis.

Nivelul redeventei va acoperi cel putin amortizarea dotarilor (pubele de 120 l si containere de

1100 l) achizitionate prin Proiect, pentru fiecare zona de colectare.

Flux financiar F3 – Operatorii de colectare-transport vor plati contravaloarea serviciilor de

transfer si management al ST/CC precum si contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in

cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela catre operatorul ST/CC, prin aplicarea

formulei:

Suma de plata catre Operatorul ST/CC = Suma de plata pentru deseuri reziduale +Suma de

plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete, unde:

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

45

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

ST/CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la fiecare ST/CC

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer + Tarif pentru

tratare in cadrul Statiei de sortare) * Cantitate de deseuri reciclabile colectata si transportata la

fiecare CC

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer + Tarif pentru

tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata la fiecare CC.

Reamintim ca, in cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru Concesionarea activitatii de

operare a Depozitului de deseuri nepericuloase din comuna Ghizela, jud. Timis, s-a prevazut ca

tariful aferent tratarii mecano-biologice (TMB) sa includa si costul depozitarii deseurilor rezultate

in urma tratarii.

Operatorul de colectare- transport din zona de transfer 0 Ghizela nu va suporta costuri

aferente activitatii de transfer, ca urmare a faptului ca toate deseurile colectate vor fi

transportate direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela. El va plati direct Operatorului

Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela contravaloarea aferenta gestionarii deseurilor

transportate la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, pe categorii, dupa cum urmeaza:

Suma de plata catre Operatorul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela = Suma de plata

pentru deseuri reziduale + Suma de plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru

deseuri din piete, unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = Tarif pentru tratare in cadrul TMB * Cantitate de

deseuri reziduale colectata si transportata la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare *

Cantitate de deseuri reciclabile colectata si transportata la Depozitul de deseuri nepericuloase

Ghizela

Suma de plata pentru deseuri din piete = Tarif pentru tratare in cadrul TMB * Cantitate de

deseuri din piete colectata si transportata la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 1 Timisoara, va efectua plati, dupa

cum urmeaza:

Suma de plata catre operatorul Statiei de transfer Timisoara = (Tarif pentru activitatea de

transfer si management al ST + Tarif pentru tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri

reziduale colectata si transportata la ST

Suma de plata catre operatorul Statiei de sortare Retim Timisoara = Tarif pentru tratare in

cadrul Statiei de sortare * Cantitate de deseuri reciclabile colectata si transportata la SS Retim

Timisoara

Suma de plata catre operatorul Retim Timisoara – Linia de sortare in vederea valorificarii

energetice = Tarif pentru tratare pe Linia de sortare in vederea valorificarii energetice, inclusiv

costul neutralizarii/depozitarii * Cantitate de deseuri reziduale colectata si transportata la Retim

Timisoara

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

46

Suma de plata catre operatorul Statiei de compostare Timisoara = Tarif pentru tratare in cadrul

Statiei de compostare Timisoara * Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata la SC

Timisoara

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 2 deservita de Centrul de colectare

Jimbolia, va plati contravaloarea serviciilor de transfer si management al CC, inclusiv

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela catre operatorul CC Jimbolia, prin aplicarea formulei:

Suma de plata catre Operatorul /CC Jimbolia= Suma de plata pentru deseuri reziduale + Suma

de plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete, unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB Ghizela) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la CC.

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare Ghizela) * Cantitate de deseuri reciclabile

colectata si transportata la CC.

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata

la CC

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 3 deservita de Centrul de colectare

Deta, va plati contravaloarea serviciilor de transfer si management al CC, inclusiv

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela catre operatorul CC Deta, prin aplicarea formulei:

Suma de plata catre Operatorul CC Deta = Suma de plata pentru deseuri reziduale + Suma de

plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete, unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB Ghizela) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare Ghizela) * Cantitate de deseuri reciclabile

colectata si transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata

la CC

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 4 deservita de Centrul de colectare

Faget, va plati contravaloarea serviciilor de transfer si management al CC, inclusiv

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela catre operatorul CC Faget, prin aplicarea formulei:

Suma de plata catre Operatorul CC Faget = Suma de plata pentru deseuri reziduale + Suma de

plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete, unde:

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

47

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB Ghizela) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare Ghizela) * Cantitate de deseuri reciclabile

colectata si transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer si management al

CC + Tarif pentru tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata

la CC

Flux financiar F4 – Operatorul ST/CC va realiza activitatea de transfer al deseurilor din ST/CC

la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, inclusiv managementul ST/CC.

El va primi de la operatorii colectori contravaloarea atat a serviciilor de transfer, cat si

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor transferate in cadrul Depozitului de deseuri

nepericuloase Ghizela.

In consecinta, Operatorul ST/CC va plati Operatorului Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela contravaloarea serviciilor acestuia din urma, din valoarea incasata de la operatorii

colectori, dupa cum urmeaza:

Suma de plata catre Operatorul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela = Suma de plata

pentru tratare deseuri reziduale si din piete + Suma de plata tratare pentru deseuri reciclabile,

unde:

Suma de plata pentru tratare deseuri reziduale si din piete = Tarif pentru tratare deseuri

reziduale si din piete in TMB * Cantitate de deseuri reziduale si din piete transferata din ST/CC

la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

Suma de plata pentru tratare deseuri reciclabile = Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare

* Cantitate de deseuri reciclabile transferata din CC la Depozitul de deseuri nepericuloase

Ghizela

In cadrul Proiectului s-a luat in considerare faptul ca la Statia de transfer Timisoara va sosi,

ulterior tratarii, refuzul din compostare rezultat din Statia de compostare Timisoara care va fi

transferat ulterior la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, in vederea depozitarii.

Pentru aceasta categorie de deseuri, Operatorul ST Timisoara va primi de la Operatorul Statiei

de compostare Timisoara, contravaloarea activitatilor de transfer si depozitare a refuzului din

compostare: (Tarif pentru transfer + Tarif pentru depozitare) * Cantitatea de refuz din

compostare livrata.

Ulterior, Operatorul ST Timisoara va asigura transferul la Depozitul central Ghizela, platind

Operatorului Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela, contravaloarea activitatii de

depozitare a refuzului din compostare (Tarif pentru depozitare * Cantitatea de refuz din

compostare livrata.

In plus fata de fluxurile de deseuri mentionate, in Statia de transfer si Centrele de colectare vor

fi aduse, prin aport voluntar de catre populatie/campanii trimestriale organizate de operatorul de

colectare, si deseuri voluminoase, DEEE-uri si deseuri periculoase din deseuri menajere.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

48

Aceste categorii de deseuri vor fi receptionate gratuit in cadrul ST/CC pentru a incuraja

colectarea selectiva si/sau imbunatatirea ratelor de reciclare pentru aceste categorii de deseuri.

Flux financiar F5 – Operatorul ST/CC va plati Redeventa catre CJ Timis. Nivelul redeventei

este stabilit prin aplicarea unui procent la valoarea lunara aferenta serviciilor prestate de catre

Operator, rezultat prin aplicarea formulei:

Valoare redeventa operare ST/CC = Tarif pentru activitatea de transfer si management al

ST/CC conform contract (lei/to) * Cantitate de deseuri gestionata in ST/CC si transferata la

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela (to) * Procent aferent redeventei (24,24%)

Valoarea anuala a redeventei nu va fi mai mica de 805.632 lei/an + TVA.

Flux financiar F6 – Operatorul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela va plati

Redeventa catre CJ Timis, conform prevederilor din Documentatia de atribuire pentru

Concesionarea activitatii de operare a Depozitului de deseuri nepericuloase din comuna

Ghizela, jud. Timis.

Principiul compunerii acestor fluxuri financiare este reprezentat de dimensionarea corecta a

fiecarui flux financiar astfel incat toate interesele entitatilor implicate in cadrul sistemului integrat

sa fie sustinute iar conditiile legale sa fie indeplinite.

Fluxul financiar propus optimizeaza riscurile de natura financiara pe care ADID si Consiliul

Judetean trebuie sa si le asume iar in simultan, din perspectiva eficientei operationale,

reglementeaza in mod clar relatia dintre operatorii de instalatii / depozit / statii si operatorii de

colectare.

In SIMD Timis componentele Tarifului de salubrizare sunt urmatoarele: tarif colectare-transport

la ST/CC/instalatiile de sortare Retim/direct la Depozitul Ghizela (dupa caz), tarif transfer-

transport la Ghizela, tarif tratare mecano-biologica -sortare-depozitare la depozitul de deseuri

nepericuloase Ghizela.

Referitor la modalitatea de ofertare financiara, au fost identificate doua optiuni:

1. Ofertantii vor oferta tariful aferent realizarii activitatii de colectare – transport (lei/tona + TVA)

2. Ofertantii vor oferta tarifele pe care le vor incasa, in baza contractelor individuale semnate cu beneficiarii finali: persoane fizice din mediul urban, persoane fizice din mediul rural si operatori economici si institutii publice, exprimate dupa cum urmeaza:

a. Tarif/ persoana/ luna pentru populatia din mediul urban (lei + TVA)

b. Tarif/ persoana/ luna pentru populatia din mediul rural (lei + TVA)

c. Tarif/ tona pentru operatori economici si institutii publice (lei + TVA)

O explicitare a componentelor tarifelor care se vor oferta si pe care le vor incasa viitorii operatori de colectare de la populatie, operatori economici si institutii publice este prezentata mai jos:

 Zona 0: Tarif de salubrizare = A+D

 Zona 1: Tarif de salubrizare = A+B *(o parte din cantitatea de deseuri colectata)+C*(o

parte din cantitatea de deseuri colectata)+ D*(o parte din cantitatea de deseuri

colectata)

 Zona 2,3,4: Tarif de salubrizare = A + C +D, unde:

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

49

A= tarif ofertat pentru plata activitatii de colectare-transport la ST/CC, la instalatiile Retim sau la

depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

B= tarif contractat de operatorul statiei de sortare si Liniei de sortare in vederea valorificarii

energetice RETIM care include si tariful de depozitare a fractiei reziduale

C = tarif contractat de operatorul statiei de transfer Timisoara/centrelor de colectare din zonele

1, 2, 3, 4, exceptand zona 0 unde nu se va aplica acest tarif intrucat deseurile municipale nu vor

trece printr-o statie de transfer/centru de colectare

D= tarifele contractate de operatorul depozitului de deseuri de la Ghizela pentru plata

activitatilor in cadrul depozitului (tratare mecano-biologica, sortare, compostare, depozitare)

Se recomanda optiunea 2, respectiv ofertarea, de catre operatorii de colectare, a tarifului de

salubrizare care sa includa toate componentele aferente colectarii-transportului-tratarii si

depozitarii deseurilor, tinand cont de urmatoarele considerente:

- In cadrul Aplicatiei de finantare au fost stabilite tarife maxime in functie de gradul de

suportabilitate aferent populatiei din mediul urban si mediul rural precum si in functie de

cantitatea estimata a fi generata/ colectata in mediul urban si rural. Tarifele maxime aprobate

prin Planul anual de evolutie a tarifelor respecta structura propusa in cadrul optiunii 2.

- Mecanismul financiar propus in cadrul Aplicatiei de finantare si detaliat mai sus, propune

incasarea tarifului de salubrizare, cu toate componentele sale, de catre operatorii colectori

- Ofertantii, respectiv viitorii operatori, vor prelua riscul de incadrare a tuturor costurilor

aferente activitatii de gestionare a deseurilor menajere in tarifele ofertate, care nu pot fi mai

mari decat tarifele maxime aprobate prin Aplicatia de finantare. Astfel, se elimina riscul ca

populatia sa plateasca tarife care sa depaseasca limita de suportabilitate, respectiv valorile

aprobate prin Planul anual de evolutie a tarifelor.

Referitor la perioada de concesionare a activitatii de colectare-transport deseuri menajere, se

propune o durata de 10 ani, din urmatoarele considerente:

1. Conform HG 2139/2004 - Catalogul privind clasificarea si duratele normale de

functionare a mijloacelor fixe, pct. 2.1.24.2. Masini, utilaje si instalatii de salubritate si

ingrijirea spatiilor verzi, amortizarea autogunoierelor pe care operatorii trebuie sa le

achizitioneze se face pe o perioada de 6 - 10 ani. Conform Studiu de fezabilitate, durata

de viata estimata a echipamentelor de colectare este de 10 ani.

2. Conform HG 2139/2004 - Catalogul privind clasificarea si duratele normale de

functionare a mijloacelor fixe, amortizarea containerelor destinate colectarii deseurilor

menajere se face pe o perioada de 6-10 ani. Conform Studiu de fezabilitate, durata de

viata estimata a containerelor, a pubelelor si a unitatilor de compostare achizitionate prin

proiect este de 7 ani. Astfel, viitorii operatori vor putea sa isi amortizeze investitiile

aferente recipientilor de colectare intr-o perioada de 7-10 ani.

3. Operatorii vor gestiona, treptat, activitatea de colectare- transport pentru toate localitatile

din judet, operand astfel in sistem integrat la nivel zonal, asa cum a fost prevazut in

Aplicatia de finantare.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

50

CCAAPPIITTOOLLUULL 44.. MMOOTTIIVVAATTIIAA EECCOONNOOMMIICCOO––FFIINNAANNCCIIAARRAA,, SSOOCCIIAALLAA SSII DDEE MMEEDDIIUU

4.1 Motive de ordin economico–financiar

Argumentele care stau la baza delegarii gestiunii prin licitatie publica a serviciului de colectare-

transport deseuri menajere in judetul Timis constau in:

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara nu dispune de organizare, personal calificat si nici

de experienta in domeniu pentru a putea gestiona direct activitatea de colectare-transport

deseuri menajere in judetul Timis

 Prin organizarea unei proceduri de licitatie deschisa se va urmari realizarea unui raport

calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractelor si un echilibru intre

riscurile si beneficiile asumate prin contracte.

 Conform OUG nr. 198/2005, „Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează

proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca

de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile

specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID

pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”.

 Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiilor si vor fi in

conformitate cu prevederile legale, fiind stabilite prin metode competitive (licitatie deschisa).

Actualizarea lor va fi facuta anual conform prevederilor legale in vigoare si a prevederilor

contractuale. Modificarea taxelor speciale se va face in situatii de schimbare semnificativa a

echilibrului contractelor si va fi aprobata de catre ADID si consiliile locale implicate.

 Sistemul de colectare a datelor privind serviciile de colectare-transport deseuri menajere,

cantitati de deseuri generate, compozitia deseurilor, etc. va fi mai usor de centralizat si va

reflecta situatia reala a judetului Timis, permitand, astfel, dezvoltarea unor strategii de

dezvoltare pe termen lung specifice problemelor identificate, mai eficiente si fara a depasi

posibilitatile reale de plata ale populatiei.

 Sistemul de colectare a tarifelor este deja aplicabil in aproape tot judetul, cu o rata de

incasare foarte buna, populatia fiind deja obisnuita cu acest sistem. Se asteapta o rata de

incasare de aproape 100%, sub supravegherea consiliilor locale care cunosc cel mai bine

generatorii de deseuri si pot sustine cresterea ratei de colectare.

 Fluxul de numerar pentru asigurarea exploatarii continue a intregului sistem de management

al deseurilor este asigurat prin plati.

4.2 Motive legate de protectia mediului

Prin implementarea proiectului se urmareste asigurarea unui sistem de colectare-transport

deseuri menajere cu impact minim asupra factorilor de mediu, prin:

 Asigurarea colectarii selective a deseurilor din toate localitatile judetului

 Asigurarea de mijloace de transport corespunzatoare, etanşe, acoperite, cu rate reduse de

emisie a poluanţilor. Reducerea emisiilor de poluanţi din gazele de eşapament ale

vehiculelor de transport se va realiza prin achiziţionarea de camioane moderne, cu

catalizator.

 Dotarea cu utilaje noi si performante impusa de criteriile de selectie a ofertelor pentru

asigurarea serviciului de colectare- transport (autogunoire compactoare) va duce la

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

51

realizarea unui nivel scazut de poluare a intregului judet. Astfel, viitorii operatori de

salubrizare vor trebui sa faca dovada detinerii unui numar suficient de autogunoiere

performante, cu care vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicata. In plus,

operatorii vor trebui sa asigure întreţinerea echipamentelor în stare bună de funcţionare pe

intreaga durata a contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.

 Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi si prietenoase

cu mediu. Datorită măsurilor de protecţie a atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de

containere – etanşe şi prevăzute cu capac şi utilizarea de motoare cu catalizator), emisiile

surselor de poluanţi din zona de impact a activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor

trebuie sa se incadreze in valorile limită stipulate în Ordinul MAPM nr. 592/2002.

Activitatile de colectare şi transport al deşeurilor nu vor facilita înmulţirea si diseminarea

agenţilor patogeni si a vectorilor acestora: insecte, şobolani, ciori, câini vagabonzi.

 Efectele benefice majore se vor manifesta prin reducerea emisiilor de gaze de fermentare,

ca urmare a eliminarii depozitării neconforme a deşeurilor şi prin efecte colaterale induse de

reducerea consumului de resurse, obţinută prin recuperarea şi reciclarea unor materiale.

 Criteriile de selectie vor favoriza ofertantii care detin certificarea sistemului de management

al calitatii conform ISO 9001 si a sistemului de management al mediului conform ISO 14001,

ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciilor si a protejarii mediului.

Impactul proiectului asupra mediului a fost detaliat in documentul Raport la studiul de evaluare

a impactului asupra mediului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Timis”.

4.3 Motive de ordin social

Desfasurarea serviciului de salubritate in conditiile descrise in studiul de oportunitate va

contribui la imbunatatirea semnificativa a aspectului urbanistic si peisagistic precum si la

diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potentiale privind sanatatea oamenilor. In plus, prin

implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de munca

pentru populatia din zona.

Prin implementarea proiectului, 100% dintre locuitorii din mediul urban si din mediul rural vor

avea acces la servicii de colectare-transport deseuri menajere de calitatea şi complexitatea

cerută de normele româneşti şi europene.

ADID, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), va monitoriza modul de constituire al

tarifelor si justificarea modificarilor acestora, in vederea protectiei utilizatorilor privind cresterile

nejustificate ale tarifelor de salubritate. Operatorii vor avea obligatia efectuarii serviciilor de

salubritate la un nivel superior calitativ si cantitativ, fara a fi afectati factorii de mediu si

sanatatea populatiei.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

52

CCAAPPIITTOOLLUULL 55.. RRIISSCCUURRII

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

Finantator si finantare

Finantator incapabil Operatorul nu mai are posibilitatea sa

plateasca forta de munca sau

efectuarea serviciului necesita o

finantare mai mare decat cea estimată

de catre Operator.

Nerealizarea serviciului de

salubrizare, ceea ce pune in pericol

sanatatea populatiei si integritatea

factorilor de mediu

O corectă şi aprofundată analiză a

resurselor financiare prezentate în

oferta depusa de catre viitorul

Operator (angajamentele

finanţatorului).

Garantarea realizării investiţiiilor de

catre Operator(Garanţie bancară de

bună execuţie).

Modificari de taxe Pe parcursul derularii serviciului de

salubrizare regimul de impozitare

general se schimbă în defavoarea

Delegatului.

Impact negativ asupra veniturilor

financiare ale Delegatului.

Veniturile estimate ale Delegatului

trebuie sa permita acoperirea

diferentelor nefavorabile in cadrul

unui an fiscal, iar in cazul in care

aceste modificari au un impact

semnificativ asupra veniturilor

Delegatului, modificarile pot face

obiectul cererii de ajustare/

modificare a tarifului.

Finantare suplimentara Din cauza schimbărilor de legislaţie,

de politică sau de altă natură, sunt

necesare finanţări suplimentare pentru

retehnologizare, constructie, re-

echipare, modificare, etc.

Delegatul nu poate suporta

financiar consecinţele schimbărilor.

Delegatul poate acoperi o parte din

refinanţare în limita resurselor

disponibile. Partea rămasă

neacoperită se suportă de catre

ADID prin CJT, din fondul IID.

Valorile vor fi analizate in functie de

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

53

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

disponibilitatile existente atat la

nivelul FIID cat si la operator si vor

face obiectul unui act aditional la

contractul de delegare.

Operare

Resurse la intrare Operatorul nu dispune de toate

echipamentele, utilajele si/ sau dotarile

necesare desfasurarii serviciului de

salubrizare.

Cresterea cheltuielilor de investitii

si nerealizarea tuturor activitatilor

din cadrul serviciului de

salubrizare.

Operatorul poate elimina riscul prin

fundamentarea corecta a ofertei,

respectiv prin respectarea cerintelor

Caietului de sarcini.

Solicitari suplimentare ale

ADID, în afara limitelor agreate

prin contract

Pe parcursul derularii contractului,

ADID solicita prestarea de servicii

suplimentare care nu au putut fi

prevazute la data semnarii contractului

si care sunt în afara limitelor agreate

prin contract

Servicii suplimentare solicitate pe

parcursul desfasurarii serviciului

conduce la creşterea costurilor de

operare.

ADID trebuie sa defineasca cat mai

exact cerintele sale inca din faza de

organizare a licitatiei, iar in cazul in

care in decursul derularii

contractului, apare necesitatea de

solicitari suplimentare atunci partile

vor analiza impactul acestora

asupra serviciului si vor reglementa

prin act aditional cerintele

suplimentare.

Operarea actualelor proiecte

Phare de catre alti operatori

Operatorii proiectelor finantate prin

programul Phare trebuie sa asigure

operarea directa a sistemelor pe o

perioada de minim 5 ani de la

implementare.

La momentul intrarii in vigoare a

contractului de delegare a gestiunii

atribuit de catre ADID pentru o

anumita zona de transfer, sa existe

un alt operator/ alti operatori,

pentru zona/zonele Phare.

Contractele pentru serviciile de

colectare-transport vor cuprinde si

zonele deservite de proiectele

Phare. Pentru aceste zone,

contractul va intra in vigoare dupa

finalizarea contractelor Phare.

Operarea serviciilor de catre alti

operatori (existenti) in unele

Operatorii existenti vor asigura

operarea serviciilor de colectare-

La momentul intrarii in vigoare a

contractului de delegare a gestiunii

Licitatia pentru delegarea gestiunii

serviciului se va realiza si pentru

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

54

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

localitati din judet, unde au fost

incheiate contracte de servicii/

delegare a gestiunii/

concesiune a serviciului de

salubrizare, inainte de lansarea

proiectului judetean de deseuri

si pentru care nu sunt

prevazute clauze de incetare la

momentul implementarii

proiectului

transport in localitatile pentru care au

semnate Contracte, pana la finalizarea

acestora.

atribuit de catre ADID pentru

anumite localitati, sa existe alti

operatori.

unitatile administrative teritoriale

care au in derulare contracte cu alti

operatori, cu mentiunea ca

operatorul selectat va incepe

operarea la expirarea contractelor

existente.

Cantitati de deseuri Cantitatile de deseuri colectate (in

total/ pe fractiuni) sunt diferite fata de

cele estimate initial, cu impact asupra

frecventelor de colectare

Modificarea planului tarifar al

operatorilor.

Modificarea frecventelor de

colectare pentru anumite fractiuni.

Operatorul isi asuma acest risc.

Diferentele semnificative vor

conduce la renegocierea tarifelor cu

operatorul precum si la revizuirea

programului de operare, daca se

impune. Revizuirea tarifelor poate

avea loc doar dupa primul an de

operare.

Schimbari demografice O schimbare demografică sau socio-

economică afectează semnificativ

cererea pentru prestaţiile contractate

Venituri sub proiecţiile financiare

anterioare

Operatorul are obligaţia să prevadă

în calculele sale eventuale

modificări de venituri.

Piata

Neincasarea tarifelor pentru

serviciul prestat

Venituri sub predictiile financiare Imposibilitatea Operatorilor de a-si

acoperi costurile si/sau de a

efectua plata serviciilor catre ceilalti

Operatori (de la Statia de

transfer/Centre de Colectare, Statia

de Sortare Retim, Depozitul de

ADID, prin consiliile locale, trebuie

sa acorde sprijin Operatorilor in

incasarea tarifelor de la populatie si

operatori economici si sa impuna

tuturor cetatenilor sa plateasca

serviciul de salubritate, prin

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

55

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

deseuri nepericuloase Ghizela,

Statia de Compostare Timisoara).

instituirea taxei speciale.

Neplata de către Operator a

Tarifelor datorate către alţi operatori

de salubrizare cu care are obligaţia

încheierii de contracte, după caz, în

caz de mai mult de 3 facturi

neplătite la termen sau în cazul

unor întârzieri la plata unor astfel de

facturi de mai mult de 60 de Zile, da

dreptul Autoritatii Contractante sa

rezilieze contractul

Inflatia Valoarea plăţilor în timp este

diminuată de inflaţie.

Diminuarea în termeni reali a

veniturilor din proiect.

Inflatia se acopera prin cererile de

ajustare a tarifelor formulate de

catre operator, anual, potrivit

Ordinului nr. 109/2007 al

presedintelui ANRSC.

Risc legal si de politica a ADID

Reglementarea (1) Existenţa unui cadru statutar de

reglementări care vor afecta

Operatorul.

Efect asupra costurilor şi veniturilor Operatorul evaluează sistemul de

reglementări şi ia măsurile

necesare.

Reglementarea (2) Activitatile aferente serviciului de

salubrizare care fac obiectul delegarii

gestiunii

Operatorul nu este autorizat de

ANRSC.

Operatori care presteaza servicii

de salubrizare neautorizat.

Scaderea calitatii serviciilor si

imposibilitatea organizarii unui

sistem integrat, respectiv a

respectarii tintelor prevazute de

ADID trebuie sa concesioneze

exclusiv acele activitati ale

serviciului de salubrizare prevazute

la art. 2 din Legea nr. 101/2006

Consiliile locale trebuie sa se

asigure ca nu exista operatori care

presteaza servicii de colectare-

transport deseuri menajere de la

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

56

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

strategiile privind managementul

deseurilor

populatie fara contrat de delegare si

fara licenta

ADID va incheia contracte exclusiv

cu operatorii care detin licenta

ANRSC pentru serviciile care fac

obiectul delegarii gestiunii si pentru

clasa corespunzatoare numarului

de utilizatori deserviti

Schimbări

legislative/de

politică (1)

Schimbare legislativă şi/sau a politicii

ADID, care nu poate fi anticipată la

semnarea contractului şi care este

adresată direct, specific şi exclusiv

proiectului, ceea ce conduce la costuri

de capital sau operaţionale

suplimentare din partea operatorului.

O creştere semnificativă în

costurile operaţionale ale

Operatorului şi/sau necesitatea de

a efectua cheltuieli de capital

pentru a putea răspunde acestor

schimbări.

ADID poate diminua riscurile prin

excluderea schimbarilor precum

cele legate de politica privind

gestiunea deseurilor la nivel

judetean

Operatorul va realiza schimbările în

aşa manieră încât efectul financiar

asupra sa să fie minimizat.

Schimbări

legislative/de

politică (2)

Schimbare legislativă şi/sau a politicii

ADID, care nu poate fi anticipată la

semnarea contractului şi care este

generală în aplicarea sa (nu specifică

proiectului), ceea ce conduce la

costuri de capital sau operaţionale

suplimentare din partea Operatorului.

O creştere semnificativă în

costurile operaţionale ale

Operatorului şi/sau necesitatea de

a efectua cheltuieli de capital

pentru a putea răspunde acestor

schimbări.

Modificarile legislative care vor avea

impact asupra derularii contractului

nu pot fi prevazute si asumate de

niciuna din parti. In asemenea caz

se vor realiza modificarile

contractuale impuse de noile

prevederi legale.

Retragerea

sprijinului

complementar

ADID îşi retrage sprijinul

complementar, proiectul fiind afectat

negativ.

Consecinţe asupra calitatii

proiectului si/sau asupra

imposibilitatii atingerii obiectivelor

si tintelor stabilite prin proiect.

Operatorul va încerca să redreseze

financiar proiectul după schimbările

ce afectează în mod discriminatoriu

proiectul, în special în cazul

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

57

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

proiectelor în care utilizatorul terţ

este cel care plăteşte.

Activele Delegatului

Deprecierea tehnica Deprecierea tehnica este mai mare

decat cea prevazuta

Cresterea costurilor de

retehnologizare

Operatorul poate lua masurile

necesare pentru eliminarea unei

astfel de situatii prin exploatarea

bunurilor incredintate de catre

autoritatea contractanta cu diligenta

unui bun proprietar si cu

respectarea manulalelor de

exploatare. In cazul in care se

dovedeste ca operatorul nu a

exploatat bunurile in conditiile mai

sus mentionate, operatorul va

raspunde de aducerea in

paramentrii de functionare a

echipamentelor.

Forta majora

Forta majora Forta majora, asa cum este definita

prin lege, impiedica realizarea

contractului

Pierderea sau avarierea utilajelor,

echipamentelor si/sau dotarilor şi

pierderea/diminuarea posibilităţii de

obţinere a veniturilor preconizate

Operatorul poate lua măsuri de

asigurare a utilajelor,

echipamentelor si/sau dotarilor şi

urmăreşte repararea sau înlocuirea

acestora în cel mai scurt timp

posibil

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

58

CCAAPPIITTOOLLUULL 66.. CCOONNCCLLUUZZIIII SSII RREECCOOMMAANNDDAARRII

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de salubritate in judetul Timis este gestiunea

delegata.

Conform Legii nr. 51/2006 republicata, gestiunea indirecta sau delegata “este modalitatea de

gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de la nivelul autoritatilor administrativ-

teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate

serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre,

atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si

responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si

concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligatia de

administrare si exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a

gestiunii.”

In cazul gestiunii delegate, se parcurg urmatorii pasi:

 Adoptarea de catre ADID a unei hotarari privind stabilirea procedurii de atribuire a

gestiunii serviciului de salubrizare;

 Intocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor

optime de delegare a gestiunii serviciilor;

 Intocmirea si aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor intocmit

in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 82/2015 pentru aprobarea regulamentului –

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

 Intocmirea si aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a localitatilor

intocmite;

 Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de Delegare a

gestiunii serviciului. Organizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a

gestiunii se face in baza documentatiei de atribuire care este formata din:

o Caietul de sarcini/documentatia tehnica pentru delegarea gestiunii care trebuie

aprobat de ADID ;

o Contractul de delegare a gestiunii care trebuie aprobat prin hotararea ADID;

o Fisa de date pentru derularea procedurii de delegare a gestiunii care va fi

aprobata de ADID;

o Anuntul de participare si formularele aferente procedurii de delegare.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, coroborat cu dispozitiile O.U.G nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile

ulterioare si in conformitate cu HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normei de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a

contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, incheierea contractelor de servicii se

face prin licitatie publica deschisa.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

59

Legea nr. 51/2006 republicata, stabileste, la art. 30, ca „Organizarea si desfasurarea

procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice

prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)—g)2 se fac in baza unei documentatii de atribuire intocmite de

delegatar in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfasurarea si

atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice. Documentatia

de atribuire se elaboreaza in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract.”

Potrivit art. 14(3) din Legea nr. 101/2006 republicata a serviciului de salubrizare se stabileste

ca “Procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-

teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 republicata, si ale Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari

si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Pentru activitatile de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al

deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii

colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si

electronice, baterii si acumulatori, delegarea gestiunii serviciilor publice se va face prin licitatie

publica deschisa, pe 5 loturi, cate unul pentru fiecare zona de colectare. De asemenea, la

nivelul judetului Timis, se vor incheia 5 contracte de delegare intre ADID si operatorii de

salubrizare pentru activitatile de colectare-transport deseuri menajere.

In conditiile in care va exista cate o oferta pentru fiecare zona in parte, automat putem asista la

tarife diferentiate.

Criteriile principale care trebuie urmarite pentru atribuirea contractului trebuie sa tina cont de

prevederile art. 17 si art. 18 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a

contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit cărora autoritatea contractanta

aplica doua categorii de criterii pentru atribuirea contractului astfel:

1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE REFERITOARE NUMAI LA:

a) situaţia personală a candidatului sau a ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c) situaţia economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calităţii;

f) standarde de protecţie a mediului.

2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

VARIANTE

1. Criteriul de atribuire propus este pretul cel mai scazut, determinat de valoarea cea mai mica a

tarifului de colectare-transport. Aceasta varianta nu poate fi luata in calcul intrucat la

concesionare nu este recomandat acest criteriu de atribuire conform Ghidului pentru

2 Litera e) serviciul de salubrizare a localitatilor.

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

60

implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania, elaborat de

Ministerul Finantelor Publice si ANRMAP.

2. Criteriul de atribuire propus este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-

economic

Factori de evaluare:

- Valoarea tarifelor de colectare – transport, cu respectarea unei

redevente minime

- Suma alocata campaniilor de constientizare si de stimulare a populatiei

privind colectarea selectiva

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile

organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico-

organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico-materiale

adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor

cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile

de activitati contractate.

Operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C., prestarea

activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara licenta sau cu licenta expirata, indiferent de

tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa.

Recomandari cu privire la diverse aspecte ale contractului de delegare:

1. Obiectul delegarii ar trebui sa il reprezinte delegarea unor activitati componente ale

serviciului de salubrizare din judetul Timis, asa cum sunt reglementate de art. 2 din Legea

nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 101/2006 republicata, serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele

activitati:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi

electronice, baterii şi acumulatori;

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe

timp de polei sau de îngheţ;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

61

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile

de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;

i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale

şi a deşeurilor similare;

k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Dispozitia legala de mai sus are caracter limitativ, numai activitatile mentionate in aceasta

dispozitie putand fi considerate activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

republicata, prin delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice se intelege actiunea prin

care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta,

in conditiile legii, atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a unei activitati din sfera

serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si concesiunea infrastructurii

tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia.

De asemenea, potrivit art. 29 alin.(2) din aceeasi lege, " Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi

publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente,

se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale

serviciilor (..) ".

Din coroborarea dispozitiilor legale de mai sus, rezulta ca delegarea poate sa priveasca

gestiunea tuturor sau unei parti din activitatile serviciului de salubrizare, astfel cum sunt acestea

prevazute in art. 2 din Legea nr.101/2006.

Potrivit prezentului studiu de oportunitate, obiectul contractului de delegare va avea in vedere

exclusiv activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale

şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, componenta a serviciului de

salubrizare al localitatilor, asa cum este reglementata de Legea nr. 101/2006 republicata.

2. Prevederi legislative privind obligatiile si competentele autoritãtilor deliberative ale unitãtilor

administrative teritoriale, conf. Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a

localitatilor, republicata.

ART. 6

(1) Autoritãtile deliberative ale unitãtilor administrative teritoriale au competente exclusive în

ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea si atribuirea serviciului de

salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu:

j) adoptarea mãsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectãrii selective a

deseurilor, în vederea valorificãrii, tratãrii si depozitãrii controlate a acestora;

k) stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea

reglementãrilor în vigoare;

n) sanctionarea operatorului, în cazul în care acesta nu opereazã la parametrii de eficientã si

calitate la care s-a obligat ori nu respectã indicatorii de performantã ai serviciului de salubrizare;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

62

o) monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de

salubrizare.

(2) În cazurile de nerespectare de cãtre operatori a obligatiilor contractuale asumate, autoritãtile

administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize si justificãri fundamentate,

retragerea licentei de cãtre A.N.R.S.C., penalizãri sau daune-interese, pot încasa garantiile de

bunã executie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

3. Durata recomandata a delegarii - 10 ani, astfel incat investitorul sa isi poata recupera

investitiile fara a pune presiune pe locuitori prin tarife care pot depasi limita suportabilitatii;

4. Redeventa: Redeventa va reprezenta contravaloarea dreptului exclusiv asigurat

Operatorului de a presta serviciul. Nivelul redeventei poate reprezinta un procent (%) din

valoarea serviciilor prestate de catre Operatori, dar nu mai putin decat valorile stabilite in

lei/an, pentru fiecare zona de colectare.

Nivelul redeventei este stabilit pentru fiecare zona de colectare, in functie de nivelul

investitiilor realizate prin Proiect pentru fiecare dintre aceste zone.

5. Investitiile: Investitorul va trebui sa faca dovada detinerii dotarilor si echipamentelor minime

impuse prin caietul de sarcini in momentul incheierii contractului de delegare, exclusiv

dedicate desfasurarii activitatii in zona de colectare aferenta din judetul Timis, pentru a

putea asigura operativitatea in cel mai scurt timp a serviciului. Utilajele prezentate in oferta

trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a

activitatii.

6. Regimul bunurilor – toate investitiile realizate de operator pe parcursul contractului de

delegare si care sunt necesare desfasurarii activitatii vor deveni Bunuri de Retur la

momentul incheierii contractului de delegare. Investitiile care se realizeaza din fonduri

proprii ale operatorului raman astfel in proprietatea acestuia pe perioada derularii

contractului de delegare, urmand ca la incetarea contractului acestea sa revina de drept,

gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului

public al acestora (conf. Art. 28 alin 3 Legea nr. 101/2006 republicata);

Bunurile preluate in exploatare de catre Operator vor fi gestionate de acesta cu diligenta

unui bun proprietar, iar la incetarea contractului vor fi restituite in buna stare si functionare,

acestea intrand in categoria Bunurilor de Retur.

7. Conditii de mediu – operatorii au obligatia de a-si desfasura activitatea in conditiile de

mediu conform legii, iar cheltuielile ocazionate de implementarea masurilor ce se impun cad

tot in sarcina operatorilor. Pe perioada derularii contractului de delegare se vor respecta

conditiile impuse de autorizatia de mediu. Pe toata perioada derularii contractului de

delegare, operatorii vor implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise

de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de

mediu;

8. Incetarea concesiunii – Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:

– in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului ;

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

63

– la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

– in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

– in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina ADID;

– in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Delegant, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina Delegatarului;

– in cazul in care Operatorul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase; – in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului; – cu acordul ambelor parti, in scris. – alte cauze de incetare.

9. Fondul IID va fi constituit de Consiliul Judetean Timis din acesta se pot asigura costurile

aferente inlocuirii si dezvoltarii activelor concesionate; alte categorii de cheltuieli neeligibile

necesare proiectului; etc .

10. Obligatiile si raspunderea partilor - Principala obligatie a Operatorilor va fi indeplinirea

obligatiilor contractuale in conditii de maxima eficienta si conform reglementarilor in vigoare.

Investitiile efectuate de operatori pentru functionarea serviciilor publice de salubrizare se vor

amortiza pe perioada de derulare a contractelor de delegare. Operatorii vor urmari ca

serviciile de colectare-transport deseuri menajere sa se realizeze un raport calitate/cost cat

mai bun pe perioada de derulare a contractelor de delegare si un echilibru intre riscurile si

beneficiile asumate prin contracte. Serviciile de salubrizare trebuie sa asigure prestarea

activitatilor in regim de continuitate pentru toti utilizatorii din aria de autorizare/ zona de

transfer, cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Obligatiile operatorului de servicii publice:

– sa respecte regulile asumate prin contractul de delegare; – sa presteze serviciul la utilizatorii la intervalele si la parametrii asumati prin contract; – sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost autorizat/atestat, in

conditiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

– sa respecte angajamentele asumate prin contractul de delegare cu privire la nivelurile de servicii (parametrii de performanta) stabilite de ADID;

– sa furnizeze ADID informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului public de salubrizare, in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

– sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare

Pe intreaga durata a contractelor operatorii sunt singurii responsabili fata de terti de

consecintele actelor personalului care presteaza serviciul contractat.

In caz de intrerupere a serviciului, partiala sau totala, operatorii trebuie sa preavizeze ADID

cu cel putin 30 zile inainte si sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se impun.

Pe de alta parte, Autoritatea Contractanta (ADID), are obligatia de a sprijini buna derulare a

activitatii Operatorilor pe durata contractelor, fara a permite altor operatori desfasurarea de

activitati similare pe teritoriul judetului Timis. Ofertantii declarati castigatori ai licitatiei, dupa

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea serviciului public de colectare –

transport deseuri menajere in judetul Timis

64

semnarea contractelor de delegare a gestiunii, vor avea, pe durata contractelor incheiate,

exclusivitatea prestarii serviciului contractat in zona de colectare aferenta.

Obligatia ADID este si aceea de a verifica realizarea obiectivelor stabilite prin contracte.

Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a operatorilor si in conditiile stabilite prin

contracte. In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce ii revin ADID va urmari cu

prioritate:

– consultarea cu utilizatorii de servicii de salubrizare in vederea stabilirii politicilor si strategiilor, adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de delegare a gestiunii;

– informarea periodica a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum si asupra necesitatii de instituire a unor taxe;

– monitorizarea obiectiva si controlul periodic al activitatilor de prestare a serviciilor publice de salubrizare si luarea de masuri in cazul in care operatorii nu asigura performanta

pentru care s-au obligat;

– medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre parti;

– sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice, cu precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la licitatii;

– sa aduca la cunostinta publica, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile si dispozitiile

avand ca obiect serviciul public de salubrizare;

– sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare;

11. Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

– Caietul de sarcini, inclusiv Regulamentul serviciului de salubrizare; – Oferta operatorului; – Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a ADID; – Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in inventar; – Lista indicativă a Bunurilor de Preluare; – Asigurările; – Garanţia de Bună Execuţie; – Programul de investiţii; – Programul de Operare; – Localitatile din Aria Delegarii pentru care se intocmeste

12. Solutionarea litigiilor Operatorii si ADID vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in

cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. Daca dupa 15 zile de la inceperea

acestor tratative neoficiale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala,

fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din raza

teritoriala a judetului Timis.

Atasament: Caiet_sarcini.pdf

0

Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara Deseuri Timiş

Caiet de sarcini

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A

SERVICIILOR DE COLECTARE- TRANSPORT AL

DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN CELE CINCI

ZONE ALE JUDEŢULUI TIMIŞ

2015

1

Cuprins

CAPITOLUL 1. Introducere ..................................................................................................................... 2

CAPITOLUL 2. Obiectul caietului de sarcini ......................................................................................... 6

CAPITOLUL 3. Cerinţe organizatorice minimale .................................................................................. 7

CAPITOLUL 4. Autorizaţii şi licenţe........................................................................................................ 8

CAPITOLUL 5. .......................................................................................................................................... 8

SECTIUNEA 1. Personal şi instructaj ............................................................................................... 8

SECTIUNEA 2. Identitatea firmei li identificarea personalului ...................................................... 10

SECTIUNEA 3. Echipament de protecţie şi siguranţă ................................................................... 10

SECTIUNEA 4. Sistemul de management integrat ........................................................................ 10

SECTIUNEA 5. Comunicarea ........................................................................................................... 11

SECTIUNEA 6. Controlul şi monitorizarea de mediu ..................................................................... 12

SECTIUNEA 7. Monitorizarea activităţii ........................................................................................... 12

SECTIUNEA 8. Securitatea obiectivelor şi instalaţiilor .................................................................. 14

CAPITOLUL 6. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor

similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii

şi acumulatori .......................................................................................................................................... 14

SECTIUNEA 1. Cantită şi de deşeuri municipale estimate a fi colectate .................................... 14

SECTIUNEA 2. Colectarea separată şi transportul deşeurilor menajere .................................... 20

SECTIUNEA 3. Colectarea separată şi transportul deşeurilor similare ....................................... 32

SECTIUNEA 4. Colectarea şi gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu

excepţia celor cu regim special ......................................................................................................... 34

SECTIUNEA 5. Colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,

instituţii publice şi agenţi economici ................................................................................................. 35

SECTIUNEA 6. Colectări ocazionale şi servicii suplimentare ....................................................... 36

SECTIUNEA 7. Întreţinere vehicule şi recipienşi ............................................................................ 37

SECTIUNEA 8. Determinări privind compoziţia deşeurilor ........................................................... 38

SECTIUNEA 9. Sistemul informatic si baza de date a operatiunilor ............................................ 39

SECTIUNEA 10. Sedinte si raportari ............................................................................................... 40

SECTIUNEA 11. Constientizarea Publicului ................................................................................... 45

SECTIUNEA 12. Matricea de alocare a riscurilor .......................................................................... 46

SECTIUNEA 13. Perioada de mobilizare si data programata pentru incepere ......................... 54

SECTIUNEA 14. Mecanismul de plata al serviciilor ...................................................................... 56

2

CAPITOLUL 1.

Introducere

1.1. INFORMATII GENERALE

Consiliul Judeţean Timiş, împreună cu un numar de 99 de consilii locale municipale, orăşeneşti

şi comunale din judeţul Timiş, au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş

(denumita in continuare “ADID“/ "Autoritatea Contractanta") in scopul realizarii proiectului de

interes comun „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş” (denumit in

continuare Proiectul/ SIMD).

Proiectul finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu are ca scop îmbunătăţirea

infrastructurii tehnico- edilitare a sistemelor existente de colectare, transport, depozitare şi

prelucrare a deşeurilor solide municipale în zonele de activitate a consiliilor locale asociate si

prestarea de servicii adecvate de colectare, transport, depozitare şi prelucrare a deşeurilor

solide in folosul comunitatilor membrilor ADID.

ADID Timiş, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, organizează

procedura de achizitie publica pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii prin

concesiune a servicului public de colectare-transport deseuri menajere în judeţul Timiş.

Caietul de sarcini este parte integrată din documentaţia necesară pentru derularea activităţii

serviciilor de colectare-transport deseuri menajere în judeţul Timiş.

Prezentul Caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile

minime in care trebuie sa se desfasoare procedura pentru delegarea de gestiune prin

concesiune a unor activitati componente ale serviciului public de salubrizare pe teritoriul

judetului Timis, respectiv activitatea de colectare separată şi transportul separat al

deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din

industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat.

Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare pentru activitatile mentionate mai sus si constituie ansamblul cerintelor tehnice de

baza.

Prezentul Caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare

la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, precum si sisteme de asigurare a calitatii si

autorizatiile si licentele necesare desfasurarii activitatii.

Informatiile furnizate de prezentul document au doar scopul de a-i ajuta pe ofertanţi să îşi

elaboreze ofertele, fără a avea un caracter exhaustiv. Cantitatile de deseuri sunt cantitati

estimate si nu sunt garantate de Autoritatea Contractanta.

Ofertanţii sunt încurajaţi sa-si organizeze propriile investigatii şi vizite în amplasamente pentru a

verifica informatiile, independent de cele continute de acest document informativ, precum şi

pentru a obtine alte informatii suplimentare, inainte de a depune ofertele.

3

1.2. CONTEXTUL PROIECTULUI

În Tratatul de Aderare au fost stabilite, pentru România, o serie de măsuri de tranziţie legate de

implementarea legislaţiei UE privind deşeurile, care vizează în primul rând Directiva privind

depozitarea deseurilor şi Directiva privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Implicaţiile

obligaţiilor ce revin judeţului Timiş au fost tratate şi clarificate în prin urmatoarele documente ce

reglementează gestionarea deşeurilor: Planul naţional de gestionare a deşeurilor (PNGD),

Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea de Regiunea de Dezvoltare 5 Vest (PRGD)

şi Master Planul pentru Gestionarea Deşeurilor în Judeţul Timiş (MPGDJB).

In ceea ce priveşte Directiva privind depozitarea deseurilor, ea implică faptul că toate depozitele

neconforme din judet trebuie inchise iar deseurile reziduale vor fi depozitate exclusiv la

Depozitul central amplasat in comuna Ghizela. În plus, ţintele pentru reducerea cantitatii de

deşeuri biodegradabile depozitate au în vedere ca Timisul să realizeze o reducere de 50% până

în 2013 şi de 65% până în 2016 (fata de cantitatile de deseuri depozitate la nivelul anului 1995).

În ceea ce priveşte Directiva privind ambalajele si deseurile de ambalaje, până în anul 2013,

judeţul trebuie să recupereze 60% din deşeurile de ambalaje, dintre care 55% prin reciclare.

Principalele obiective ale proiectului implementat, sunt:

1. acoperire 100% cu servicii de salubritate in Judetul Timiş;

2. optimizarea resurselor şi managementul deşeurilor la nivel judeţean şi îmbunătăţirea

standardelor serviciilor, prin introducerea de servicii de salubritate şi construirea de staţii de

transfer;

3. asigurarea unei capacităţi de depozitare suficiente pentru a satisface nevoile pe termen

mediu ale judeţului;

4. introducerea practicilor de colectare separată a deşeurilor şi constructia de facilităţi pentru

recuperarea de deseuri de ambalaje, reducând astfel cantitatea de deseuri care trebuie

depozitata;

5. construirea de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile, pentru a atinge tintele de

deviere de la depozitare a deseului biodegradabil pentru anul 2013;

6. inchiderea depozitelor de deseuri urbane si rurale neconforme;

7. imbunătăţirea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale, în scopul de a asigura punerea în

aplicare corectă a proiectului şi exploatarea ulterioară a instalaţiilor şi a serviciilor

8. constientizarea populatiei cu privire la noile sisteme implementate şi cum să se adapteze

Proiectul va contribui, de asemenea, la:

 consolidarea, în judeţul Timiş, a capacităţii tehnice şi manageriale de a implementa şi opera

un proiect cu finanţare internaţională legat de deşeuri;

 sprijinirea autorităţilor locale în punerea la punct a unor strategii eficiente privitoare la tarife,

facturare şi încasarea facturilor;

 conştientizarea populaţiei asupra beneficiilor ce le aduce cu sine acest proiect, cuprinzând

aici colectarea şi reciclarea selectiva, şi încurajarea populaţiei să consume într-o manieră

care să împiedice, acolo unde este posibil, generarea de deşeuri.

Beneficiarul a pregatit, cu ajutorul Consultantului, documentaţiile de atribuire pentru contractele

de delegare, dupa cum urmeaza:

 5 Contracte de delegare a activitatilor de colectare şi transport la statiile de transfer (pentru

4 zone), respectiv direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela (pentru zona 0) a

deşeurilor solide municipale, cate un contract pentru fiecare zona de colectare;

4

 Un Contract de delegare a activitatilor de operare a Statiei de Transfer Timisoara si

centrelor de colectare Deta, Jimbolia si Faget si transferul deseurilor din ST/CC la Depozitul

de deseuri nepericuloase Ghizela

 Un Contract de delegare a activitatilor de operare pentru depozitul de deseuri Ghizela

impreuna cu facilitatile aferente – statie de sortare, statie de compostare/ tratare

mecano-biologica

Prezenta documentaţie se referă la contractele de delegare a gestiunii prin concesiune a

activitatilor de colectare şi transport a deşeurilor solide municipale din judetul Timiş.

1.3. DATE DESPRE JUDEŢ

Judetul Timiş este situat in partea de vest a tarii, in Regiunea de Dezvoltare 5 Vest. Se

învecinează la Vest cu judetul Csongrad - Ungaria si la Sud-Vest cu provincia Voievodina -

Serbia, legătura între cele doua judete fiind asigurată de punctele de trecere a frontierei de la

Cenad, respectiv cele de la Stamora Moravita si Jimbolia. Judetele române vecine cu judetul

Timiş sunt Arad la Nord, Hunedoara la Est si Caras-Severin la Sud-Est.

Judetul Timiş, cel mai mare judet al Romaniei, cu o suprafata de 8.697 km2, beneficiaza de o

clima temperata, avand doua treimi din teritoriu acoperite cu campii traversate de raurile Timiş,

Bega si Barzava.

Judetul are, la nivelul anului 2014, o populatie de 739.217 locuitori, dintre care cca. 62% traiesc

in zona urbana reprezentata de doua municipii - Timişoara si Lugoj si opt orase - Buzias,

Ciacova, Deta, Gataia, Jimbolia, Sannicolau Mare, Recas si Faget. Judetul Timiş include 2

municipii, 8 orase, 89 comune si 313 sate. Populatia, dupa domiciliu, pe localitatile din judetul

Timis, la nivelul anului 2014, este prezentata in Tabelul 1.

Tabel 1. Structura populatiei judetului Timiş, dupa domiciliu, la nivelul anului 2014

Municipii/ nr de

locuitori

Orase/ nr de

locuitori

Comune/ nr de locuitori

Timişoara 333.531 Buzias 8.369 < 500 locuitori 3 1.204

Lugoj 48.078 Ciacova 5.414 intre 501- 1.500 locuitori 7 8.146

Deta 7.655 intre 1.501 – 5.000 locuitori 64 176.510

Faget 7.640 > 5.000 locuitori 15 98.369

Gataia 6.496

Jimbolia 13.696

Recas 9.439

Sannicolau

Mare

14.670

Total zona urbana Total zona rurala

454.988 61,55% 284.229 38,45 %

Numar total de locuitori in judetul Timiş

739.217 locuitori

Sursa:Directia Regionala de Statistica Timis

Populatia judetului Timis, conform Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2011, este

prezentata in Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.

5

Judetul Timiş are o suprafata totala de 8,697 km2, rezultand o densitate a populatiei la nivelul

anului 2014 de cca 85 locuitori/km².

Figura 1. Harta judetului Timiş

1.4. SITUATIA ACTUALA PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR IN JUDET

În prezent, gestionarea deşeurilor în judeţul Timiş este responsabilitatea fiecărui municipiu, oraş

şi comună, prin operatori de salubritate (operatori economici cu profil specific de salubritate,

avind licenta de functionare; la nivelul consiliilor locale au fost infiintate servicii publice de

salubritate).

Sistemul actual de gestiune al deseurilor include servicii de colectare, transport si depozitare

finala a deseurilor colectate atat de la populatie cat si de la operatorii economici. Astfel de

operatori functioneaza in atat in Municipiile Timisoara si Lugoj, in orasele Deta, Buzias, Faget,

Jimbolia, Gataia, Recas, Ciacova si Sannicolau Mare, cat si in mediul rural. .

In ceea ce priveste depozitarea deseurilor, aceasta activitate se desfasoara exclusiv la

Depozitul central din comuna Ghizela, pus in functiune in anul 2012.

In prezent, la nivelul Judetului Timis exista o statie de sortare dotata cu o linie de sortare in

vederea valorificarii energetice care trateaza deseurile provenite din Municipiul Timisoara si

noua comune periurbane. Aceasta statie de sortare este realizata de catre SC RETIM

ECOLOGIC SERVICE SA in Municipiul Timisoara.

In prezent, sistemul de gestionare a deseurilor este insuficient si neconform cu legislatia la nivel

national si cu legislatia europeana privind gestionarea deseurilor. Cu toate ca sistemul de

gestionare a deseurilor la nivelul judetului Timis este imbunatatit continuu, acesta nu poate

asigure realizarea obiectivele fixate in strategiile de gestionare a deseurilor.

Indeplinirea obiectivelor strategice si atingerea tintelor prevazute in Tratatul de Aderare si in

planurile de gestionare a deseurilor (national, regional si judetean) pot fi realizate prin punerea

in aplicare a sistemului integrat de gestionare a deseurilor, respectiv prin gestionarea

corespunzatoare a investitiilor finantate prin Proiect.

Principalele investitii ale Sistemului integrat de management al deseurilor, finantate prin Proiect,

sunt:

6

 Construirea unei statii de transfer in Timişoara (zona 1 – cu o capacitate de 6.833 tone) si a

trei centre de colectare in Jimbolia (Zona 2 – cu o capacitate de 16.325 tone), Faget (Zona 4

– cu o capacitate de 5.504 tone) si in Deta (Zona 3 – cu o capacitate de 11.489 tone);

 Construirea unui depozit central la Ghizela (Zona 0);

 Construirea unei statii de sortare in cadrul depozitului Ghizela (Zona 0 - cu o capacitate de

16.111 tone/an);

 Construirea unei statii de compostare a deseurilor vegetale din gradini si parcuri (Zona 0 - cu

o capacitate de 1.781 tone/an)

 Construirea unei instalatii TMB in cadrul depozitului din Ghizela (Zona 0 – cu o capacitate de

77.018 tone/an);

 Inchiderea a 6 depozite urbane neconforme

Suplimentar, in cadrul Sistemului Integrat de Management al Deseurilor, vor fi integrate

urmatoarele investitii, care nu sunt realizate prin fondurile Proiectului:

 Statia de compostare deseuri vegetale din Timişoara cu o capacitate de 10.140 tone

(investitie care va fi realizata de Primaria Municipiului Timişoara. Pana la realizarea acestei

statii, deseurile din piete din Mun. Timisoara vor fi gestionate de Primaria Municipiului

Timisoara.

 Statia de sortare (avand capacitatea de 41.834 tone in 2013) si linie de sortare in vederea

valorificarii energetice (avand capacitatea de 134.874 tone in 2013) SC RETIM Ecologic

Service SA (investitie realizata de SC RETIM Ecologic Service SA si functionala din Iunie

2010);

 Proiectele finantate din fondurile PHARE, inclusiv Statia de sortare de la Satchinez cu o

capacitate de 2.000 tone/an.

CAPITOLUL 2.

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1.

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice

serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele

tehnice și organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă

şi siguranţă.

ART. 2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de

referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare.

ART. 3.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii

colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind

din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce

atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori şi

constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4.

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile

7

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi

sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu

standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din

actele normative şi reglementările, în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(4) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii,

la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe

parcursul prestării activităţii de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale

si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii

colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si

electronice, baterii si acumulatori şi care sunt în vigoare.

ART. 5.

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de

salubrizare, elaborat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (denumita

in continuare “ADID”) si prezentat in Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

CAPITOLUL 3.

Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6.

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena

muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat

funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de

delegare a gestiunii şi stipulaţi în Regulamentul serviciului de salubrizare, Anexa 1 la prezentul

Caiet de sarcini;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul

de salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de

salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-

teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de

deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de

precolectare;

g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea

costurilor de operare;

8

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantităţi

suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare

operativă a acestora;

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei periodic,

autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a

personalului de intervenţie;

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea

activităţilor în condiţiile stabilite prin contract;

q) alte cerinţe specifice stabilite de catre Autoritatea Contractanta.

ART. 7.

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în

Regulamentul serviciului, Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

CAPITOLUL 4.

Autorizaţii şi licenţe

ART. 8.

Operatorul va obţine şi va mentine valabile pe toată perioada prestării activităţii:

a) licenţele necesare pentru prestarea activităţilor de salubrizare eliberate de Autoritatea

Naţională de Reglementare pentru a Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în conformitate

cu prevederile legale în vigoare;

b) orice alte permise, aprobări sau autorizaţii, inclusiv autorizaţia de mediu şi/sau

autorizatia de gospodarire a apelor.

CAPITOLUL 5.

SECTIUNEA 1.

Personal şi instructaj

ART. 9.

Operatorul va detine o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de

servicii. Lista va cuprinde numele tuturor angajaţilor şi categoria lor de muncă. Calificările

9

profesionale şi istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

ART. 10.

Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este mentionat in Fisa

de date a achizitiei.

ART. 11.

Cerințele minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească personalul cheie sunt

precizate în fișa de date a procedurii.

ART. 12.

Operatorul îşi va angaja propriul personal şi va fi responsabil de comportamentul

acestuia pe timpul desfăşurării activităţii. Toţi conducătorii auto şi ceilalţi angajaţi trebuie să

deţină calificări relevante şi vor fi instruiţi în mod corespunzător şi calificaţi pentru sarcinile lor,

astfel încât echipamentele, instalaţiile, maşinile şi vehiculele utilizate să fie exploatate şi

întreţinute în conformitate cu cerinţele contractuale.

ART. 13.

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajaţii în caz de concediu, boală

sau alte indisponibilităţi. Orice angajat, care poate intra în contact direct cu producătorii de

deşeuri trebuie să fie capabil să înţeleagă, să vorbească şi să citească în limba română.

ART. 14.

Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere

desemnate să gestioneze şi supravegheze prestarea activităţii în numele său. În absenţa, din

orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizaţi înlocuitorul/înlocuitorii.

Personalul de conducere şi înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoştinţe temeinice tehnice şi

trebuie să fie capabili să înţeleagă, să vorbească, să scrie şi să citească în limba română.

ART. 15.

Persoana cu responsabilităţi de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să

negocieze şi să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări şi/sau servicii.

Când delegatarul solicită, aceasta trebuie să poată fi contactată şi disponibilă de a se prezenta

la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcţie de amploarea problemei.

ART. 16.

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru

ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaţionale, de sănatate şi securitate în

muncă şi de protecţia mediului.

ART. 17.

Operatorului şi angajaţilor săi nu li se permite să vândă sau să schimbe traseul

deşeurilor, fără permisiunea delegatarului.

ART. 18.

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să

primească vreo formă de compensaţie sau gratificaţii din partea cetăţenilor sau a altor

producători de deşeuri în scopul extinderii sau îmbunătăţirii calităţii serviciului.

10

SECTIUNEA 2.

Identitatea firmei şi identificarea personalului

ART. 19.

Operatorul va funcţiona sub numele propriei firme sau a liderului consortiului, marcând

tot echipamentul, vehiculele, pliantele, broşurile cu acelaşi logo sau slogan. Personalul

operaţional va purta îmbracamintea inscripţionată cu numele operatorului în timpul orelor de

program.

ART. 20.

Operatorul va furniza personalului carduri/ecusoane de identificare, conţinand numele,

fotografia şi numarul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată perioada prestării

serviciului.

SECTIUNEA 3.

Echipament de protecţie şi siguranţă

ART. 21.

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecţie şi siguranţă şi de

desfaşurarea tuturor operaţiunilor şi activităţilor în conformitate cu prevederile legale şi normele

privind sănatatea şi securitatea în muncă.

ART. 22.

Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi mentinute conform

prevederilor legale în vigoare.

SECTIUNEA 4.

Sistemul de management integrat

ART. 23.

Operatorul va implementa un sistem de management integrat calitate - mediu conform

cerinţelor standardelor ISO 9001 si ISO 14001 si va respecta legislatia in vigoare privind

cerintele de sănatate şi securitate ocupaţională.

ART. 24.

Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile

desfașurate de operator. Cerința minimală aplicată subcontractorilor pentru executarea de

lucrări sau furnizarea de servicii conexe activității de salubrizare este certificarea ISO 9001.

ART. 25.

Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile,

instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de

supraveghere și recertificare aferente sistemului.

ART. 26.

11

Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele

delegatarului privind raportarea.

ART. 27.

Operatorul trebuie să se asigure că toate activitățile le desfășoară în condițiile respectarii

standardelor și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

SECTIUNEA 5.

Comunicarea

ART. 28.

Operatorul va informa operativ delegatarul cu privire la orice problemă ce afectează

prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, impreună cu propunerile de

rezolvare a situației.

ART. 29.

Dispozițiile scrise date de delegatar operatorului sunt obligatorii.

ART. 30.

(1) Utilizatorii vor fi informați prin campanii de informare organizate de operator ca orice

cerere sau reclamație cu privire la serviciile de colectare și transport deșeuri să fie adresată in

primul rand acestuia.

(2) În acest scop, operatorul va inființa un serviciu telefonic funcțional între orele 8:00 şi

17:00 în toate zilele de colectare. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-

ul operatorului, respectiv trebuie adus la cunoștința publicului și prin orice alte surse de

informare.

(3) La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, operatorul are obligația să informeze

delegatarul cu privire la numarul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra

modului de rezolvare a acestora.

ART. 31.

Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a

recipientelor de colectare separată și despre sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării

acestora, inclusiv să îi înștiințeze, în scris, asupra eventualelor comportamente indezirabile

constatate, precum colectarea separată greşită a deşeurilor, deversarea deșeurilor lângă

recipiente, amestecarea deșeurilor municipale cu deșeuri periculoase sau cu deșeuri din

construcții și demolări.

ART. 32.

Înştiinţarea, în original, trebuie să fie lăsată în cutia poştală a proprietarului sau trimisă

reprezentantului legal al utilizatorului. O copie a înştiinţării trebuie păstrată de operator şi

folosită pentru raportul oferit autorităţii contractante.

ART. 33.

În niciun caz, operatorul nu va condiționa prestarea serviciului de existența unei

reclamații de la utilizator.

12

ART. 34.

Operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor privind doar acceptarea deșeurilor

ce pot aparea pe fluxul deșeurilor in relația cu operatorii instalațiilor de tratare.

ART. 35.

Operatorul este pe deplin răspunzator de toate situațiile care cad sub incidența Directivei

nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. 68/2007

privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra

mediului.

SECTIUNEA 6.

Controlul și monitorizarea de mediu

ART. 36.

Operatorul va monitoriza şi respecta cerinţele privind respectarea condiţiilor de protecţie

a mediului stabilite prin autorizaţii şi orice altă cerinţă suplimentară impusă de o autoritate

competentă privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

ART. 37.

Analizele fizico-chimice ale compoziţiei deşeurilor se vor determina în laboratoare de

încercari (interne sau ale unor terţe persoane) acreditate conform legii.

SECTIUNEA 7.

Monitorizarea activității

ART. 38.

Delegatarul va monitoriza activitatea operatorului in baza parametrilor de performanta

mentionati in prezentul Caiet de sarcini.

ART. 39.

In elaborarea Propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan/Program de

investiţii care sa cuprindă o descriere tehnică cât mai detaliată a investiţiilor care urmează a fi

executate conform cerinţelor prezentului Caiet de sarcini, graficul realizării investiţiilor şi

fondurile alocate. Perioada de implementare a graficului de realizare a investitiilor nu poate

depăsi perioada de mobilizare.

ART. 40.

(1) Operatorul va coopera pe deplin cu delegatarul în vederea monitorizării și efectuării

controlului serviciilor prestate, permițând permanent monitorizarea şi controlarea serviciilor şi va

permite permanent ADID Timiş să inspecteze toate înregistrările şi documentele păstrate de

Delegat privind Serviciile, şi să inspecteze facilităţile de pe amplasamente, inclusiv

echipamentele şi vehiculele

(2) Delegatarul/ ADID Timiş va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a

verifica respectarea Indicatorilor de Performanță si a Indicatorilor de Evaluare sau de a efectua

o inspecţie pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi va stabili data cea mai bună

pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuşi înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și

13

capacității Delegatarului şi/sau ADID Timiş de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular

dreptul său de a efectua, atunci când consideră necesar, inspecții aleatorii și/sau inopinate

privind orice aspecte legate de Serviciu.

(3) Procedura de monitorizare va fi elaborată de ADID Timiș, putând fi revizuită pe

parcursul derulării relației contractuale, după necesitățile reclamate de situațiile concrete.

(4) La sfârşitul fiecărei Perioade de Monitorizare, ADID Timiş va întocmi un “Raport de

monitorizare”, pe care îl va transmite Operatorului, în termen de 15 zile de la încheierea

Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Operatorul

trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 60 de zile. Lipsa unui răspuns

din partea Operatorului, după 15 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către

Operator, va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de

Raportul de monitorizare.

(5) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta ADID Timiş

propunerile sale de îmbunătăţire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv

Indicatorilor de Performanță, transmiţând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data

primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a) explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-şi îmbunătăţi

activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanţă;

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci când

obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă.

ART. 41.

ADID Timiș va fi informat în timp util cu privire la toate inspecțiile programate de oricare

dintre autoritățile statului pentru a putea participa la aceste inspecții, atunci când ADID Timiș

apreciază că este necesar.

ART. 42.

Delegatarul va organiza şedinţele de management al serviciilor cu participarea

operatorului şi, dacă este cazul, a altor operatori care gestionează pe fluxul deşeurilor instalaţii

de valorificare şi/sau eliminare a deşeurilor.

ART. 43.

(1) Indicatorii de perfomanta ai contractului de servicii sunt detaliati in Anexa 9 la Caietul

de sarcini. Operatorul va raporta trimestrial Delegatarului/ADID Timiş performanţa realizată în

ceea ce priveşte respectarea Indicatorilor de Performanţă stabiliţi pe o bază trimestrială.

(2) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în

conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului si

reglementarile aplicabile. Performanta va fi masurata prin intermediul Indicatorilor de evaluare

mentionati in Anexa 10 la prezentul Caiet de sarcini. Anexa include Indicatori de performanţă

(vizează eficienţa Operatorului cu privire la performanţă) şi Indicatori tehnici (vizează

contribuţia sau performanţa în atingerea tintelor)

(3) In cazul in care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau

prevederile contractului, operatorul va plati penalitati/sanctiuni contraventionale astfel cum sunt

stabilite prin contractul de delegare si Anexa 10 la Caietul de sarcini.

14

SECTIUNEA 8.

Securitatea obiectivelor şi instalaţiilor

ART. 44.

Intrarea în obiectivele administrate de operator va fi controlată şi limitată de către acesta

la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreţinerea,

controlul şi monitorizarea activităţilor. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în

scopuri educative, vor fi admise cu acceptul operatorului.

ART. 45.

Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de catre operator şi vor fi comunicate

delegatarului.

ART. 46.

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei şi a integrităţii protecţiei

perimetrale pentru toate obiectivele.

ART. 47.

Orice incident neobişnuit privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de

ordine publică şi va fi înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul va raporta autorităţii

contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul

şi delegatarul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ şi vor evalua caracterul

adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente

asemanatoare pe viitor.

ART. 48.

Operatorul va pregăti si implementa un plan de intervenţii in caz de evenimente

neprevazute şi işi va instrui personalul referitor la conţinutul acestui plan, pentru a fi pregatit în

cazul urgenţelor cum ar fi incendii, fum şi scurgeri de materiale periculoase.

CAPITOLUL 6.

Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere și al deșeurilor

similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv

fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente

electrice și electronice, baterii și acumulatori

SECTIUNEA 1.

Cantități de deșeuri municipale estimate a fi colectate

ART. 49.

(1) Cantitățile de deșeuri estimate a fi generate si colectate la nivelul judetului Timis in

perioada 2008-2037, sunt sintetizate in tabelul de mai jos:

15

Tabel 2. Deseuri municipale estimate a fi generate si colectate in judetul Timiş (to/an) si

(kg/loc/an)

Anul

Deseu

menajer

colectat de la

populatie

[to/an]

Deseu

asimilabil

din

industrie

comert si

de la

institutii

[to/an]

Total deseu

menajer

colectat si

asimilabil

[to/an]

Rata de

acoperire cu

servicii de

salubrizare

[%]

Populatie

[loc.]

Indice de

generare

anual

[kg/loc./an]

Indice de

generare

zilnica

[kg/loc./zi]

Total deseu

menajer si

asimilabil

necolectat

[to/an]

Deseuri

voluminoase

[to/an]

2008 166.183 52.932 219.114 95 654.693 270 0,74 10.758 5.723

2009 172.756 53.355 226.111 98 652.402 272 0,75 4.976 5.769

2010 178.527 53.782 232.309 100 650.119 275 0,75 0 5.815

2011 179.326 54.212 233.538 100 647.844 277 0,76 0 5.862

2012 180.128 54.646 234.774 100 645.577 279 0,76 0 5.909

2013 180.933 55.083 236.016 100 643.317 281 0,77 0 5.956

2014 182.523 55.524 238.047 100 643.541 284 0,78 0 6.004

2015 183.754 55.968 239.722 100 642.737 286 0,78 0 6.052

2016 184.193 56.416 240.609 100 639.162 288 0,79 0 6.100

2017 184.634 56.867 241.501 100 635.607 290 0,80 0 6.149

2018 185.925 57.322 243.247 100 634.971 293 0,80 0 6.198

2021 189.247 58.709 247.955 100 631.048 300 0,82 0 6.348

2025 192.123 60.610 252.733 100 620.541 310 0,85 0 6.554

2030 201.341 63.073 264.414 100 623.374 323 0,88 0 6.820

2037 208.877 66.691 275.569 100 613.136 341 0,93 0 7.211

Anul

Total deseu

menajer si

asimilabil

[to/an]

Deseu

verde din

parcuri si

gradini

[to/an]

Deseuri

din piete

[to/an]

Deseu din

curatenia

stradala

[to/an]

Total deseu

municipal

[to/an]

Populatie

[loc.]

Indice de

generare

anual

[kg/loc./an]

Indice de

generare

zilnica

[kg/loc./zi

Namol

de

epurare

[to/an]

Deseu din

demolari

[to/an]

2008 229.873 11.198 2.753 15.098 264.644 654.693 404 1,11 37.653 11.447

2009 231.087 11.288 2.775 15.219 266.137 652.402 408 1,12 37.954 11.539

2010 232.309 11.378 2.797 15.340 267.639 650.119 412 1,13 38.258 11.631

2011 233.538 11.469 2.819 15.463 269.151 647.844 415 1,14 38.564 11.724

2012 234.774 11.561 2.842 15.587 270.672 645.577 419 1,15 38.873 11.818

2013 236.016 11.653 2.864 15.711 272.201 643.317 423 1,16 39.184 11.912

2014 238.047 11.746 2.887 15.837 274.522 643.541 427 1,17 39.497 12.008

2015 239.722 11.840 2.910 15.964 276.488 642.737 430 1,18 39.813 12.104

2016 240.609 11.935 2.934 16.092 277.670 639.162 434 1,19 40.132 12.201

2017 241.501 12.031 2.957 16.220 278.858 635.607 439 1,20 40.453 12.298

2018 243.247 12.127 2.981 16.350 280.903 634.971 442 1,21 40.776 12.397

2021 247.955 12.420 3.053 16.746 286.522 631.048 454 1,24 41.763 12.696

2025 252.733 12.822 3.152 17.288 292.549 620.541 471 1,29 43.115 13.108

2030 264.414 13.344 3.280 17.991 305.848 623.374 491 1,34 44.868 13.640

2037 275.569 14.109 3.468 19.023 319.380 613.136 521 1,43 47.441 14.423

Sursa: Anexa 5.3. la SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

(2) Proiectia deseurilor solide municipale generate pe orase si in zonele urbane si rurale

din judetul Timis, estimata la nivelul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem integrat de

management al deseurilor in judetul Timiş”, este prezentata in Anexa 3 la prezentul Caiet de

sarcini.

16

ART. 50.

Deșeurile reciclabile ce vor fi colectate separat, vor fi transportate dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara: la statia de sortare Retim, Timisoara.

Zona 2 Jimbolia: la Centrul de colectare Jimbolia.

Zona 3 Deta: la Centrul de colectare Deta.

Zona 4 Faget: la Centrul de colectare Faget

Zona 0: direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

Sticla va fi transportată de catre operatorul colector direct la reciclatorul sau recuperatorul

de sticlă (nu va trece printr-o staţie de transfer/ centru de colectare).

ART. 51.

Deșeurile menajere si similare colectate în amestec vor fi transportate dupa cum

urmeaza:

Zona 1 Timisoara: deseurile colectate din zona de colectare 1, exceptand municipiul

Timisoara si 9 comune periurbane (Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua,

Ortisoara, Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu Roman), vor fi transportate la statia de transfer

Timisoara. Deseurile colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane ale

acestuia: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea Mare, Sag

si Sanmihaiu Roman, vor fi transportate la Linia de sortare in vederea valorificarii energetice

Retim.

Zona 2 Jimbolia: la Centrul de colectare Jimbolia.

Zona 3 Deta: la Centrul de colectare Deta.

Zona 4 Faget: la Centrul de colectare Faget

Zona 0: direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

ART. 52.

Deșeurile voluminoase vor fi colectate separat și transportate dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara: la Statia de transfer Timisoara

Zona 2 Jimbolia: la Centrul de colectare Jimbolia

Zona 3 Deta: la Centrul de colectare Deta

Zona 4 Faget: la Centrul de colectare Faget

Zona 0: direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

ART. 53.

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere vor fi colectate separat și transportate

dupa cum urmeaza:..

Zona 1 Timisoara: la Statia de transfer Timisoara

Zona 2 Jimbolia: la Centrul de colectare Jimbolia

Zona 3 Deta: la Centrul de colectare Deta

Zona 4 Faget: la Centrul de colectare Faget

17

Zona 0: direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

ART. 54.

Deseurile din piete vor fi colectate si transportate, in vederea tratarii, dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara: la Statia de compostare deseuri vegetale Timisoara, care va fi

realizată de Primăria Timișoara.

Zona 2 Jimbolia: prin intermediul Centrului de colectare Jimbolia, la Statia de tratare

mecano-biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

Zona 3 Deta: prin intermediul Centrului de colectare Deta, la Statia de tratare mecano-

biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

Zona 4 Faget: prin intermediul Centrului de colectare Faget, la Statia de tratare mecano-

biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela.

Zona 0: la Statia de tratare mecano-biologica din cadrul Depozitului de deseuri

nepericuloase Ghizela.

ART. 55.

Prestarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale se va executa astfel

încât să se realizeze:

i. continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea

prevederilor contractuale;

ii. corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;

iii. controlul calităţii serviciului prestat;

iv. respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

v. ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

vi. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea

administraţiei publice locale în condiţiile legii;

vii. prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv

reducerea costurilor de prestare a serviciului;

viii. asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi

utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;

ix. reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia,

încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de

calitate;

x. îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul

serviciului de salubrizare;

xi. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în

număr suficient.

xii. indeplinirea angajamentelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea

Europeana in ceea ce priveste valorificarea si reciclarea deseurilor si reducerea

cantitatii de deseuri biodegradabile de la depozitare.

18

Operatorul va avea obligatia de a efectua activitatea de colectare selectivă a deşeurilor

reciclabile colectate separat, din containerele/pubelele, respectiv sacii desemnati special.

Colectarea selectiva a deseurilor municipale se va face astfel incat sa se realizeze toate

cerintele de la punctele i-xii de mai sus.

ART. 56.

(1) In plus, pentru deseurile reciclabile:

 Vor fi colectate separat amestecul de deseuri reciclabile din ambalaje (exclusiv sticla) si

separat sticla, din toate punctele de colectare.

 Pe containerele destinate colectarii separate de deseuri reciclabile se vor aplica, in cazul in

care Operatorul constata ca precolectarea nu s-a facut in conformitate cu respectarea

deseurilor admisibile si inadmisibile, o Eticheta de Necolectare. In raportul sau zilnic,

Operatorul va instiinta ADID asupra locatiei, utilizatorilor aferenti si motivelor necolectarii.

Operatorul va propune masuri privind colectarea separata a deseurilor necolectate, aplicarea

de penalitati utilizatorilor care s-au facut vinovati, ori alte masuri reparatorii pe care le va

supune aprobarii ADID.

 Operatorul nu va amesteca sub nicio forma fluxurile de deseuri (sticla, reziduale, reciclabile,

din piete), separate la sursa, in acelasi mijloc de transport. In cazul in care se va observa o

astfel de practica de catre persoanele ADID insarcinate cu supervizarea activitatii

operatorului, Operatorul va fi notificat si va trebui sa remedieze de indata situatia. In caz

contrar, va plati penalitati, pana la remedierea situatiei. Repetarea situatiei ori incapacitatea

Operatorului de a isi indeplini aceasta obligatie poate permite Concendentului sa ceara

rezilierea contractului.

 In ceea ce priveste deseurile din sticla, comercializate direct de catre Operator, acesta va

tine o situatie separata in care va include cantitatile colectate, cantitatile aflate in stoc,

cantitatile vandute, inclusiv valoarea veniturilor din vanzari;

 In activitatea desfasurata, Operatorul va avea in vedere indeplinirea obiectivelor anuale

propuse de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje in vederea reciclarii şi valorificarii,

astfel incat sa se atinga tintele stabilite conform legii si mentionate mai jos, fara a se limita la

acestea.

(2) In legatura cu deseurile din piete colectate si transportate din zona 1 Timisoara la

statia de compostare Timisoara, Operatorul va conlucra strans cu operatorul statiei, respectand

intocmai calitatea deseurilor primite la compostare de Operatorul statiei.

ART. 57.

Operatorii serviciilor de salubrizare vor fi responsabili, impreuna cu Autoritatea

Contractanta, de indeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul Judetean, Planul Regional, Planul

National si Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor precum si de atingerea tintelor

stabilite prin legislatia in vigoare pentru diferite categorii de deseuri (exemplu: ambalaje si

deseuri de ambalaje, biodeseuri, etc), dupa cum urmeaza:

a) Hotararea de Guvern 621/2005, completata si modificata cu HG 247/2011, Anexa 4,

stabileste tintele de reciclare a deşeurilor de ambalaje pana in anul 2013, dupa acest an

mentinandu-se cel putin nivelul stabilit la 2013. Conform PJGD, tintele judetene cantitative

pentru atingerea obiectivelor pentru deseuri de ambalaje, la nivelul anului 2013, sunt cele de

mai jos:

19

Tabel 3. Tinte pentru atingerea obiectivelor pentru deseuri de ambalaje, conform PJGD- 2013

Indicator Tinta conform PJGD

(2013)

Hartie si carton (populatie) 8.205

Hartie si carton (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 5.499

Hartie si carton (ICI gestionat de generatori) 8.249

Hartie si carton TOTAL 21.952

Hartie si carton – tinte reciclare 20.622

Plastic (populatie) 9.609

Plastic (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 4.268

Plastic (ICI gestionat de generatori) 6.402

Plastic TOTAL 20.280

Plastic – tinte reciclare 7.503

Sticla (populatie) 5.824

Sticla (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 1.671

Sticla (ICI gestionat de generatori) 2.507

Sticla TOTAL 10.002

Sticla – tinte reciclare 8.954

Metal (populatie) 1.874

Metal (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 311

Metal (ICI gestionat de generatori) 467

Metal TOTAL 2.652

Metal – tinte reciclare 2.433

Lemn (populatie) 655

Lemn (ICI gestionat prin sistemul de colectare) 0

Lemn (ICI gestionat de generatori) 1.500

Lemn TOTAL 2.155

Lemn – tinte reciclare 2.052

Lemn valorificare energetica 7.796

Valorificare energetica RETIM 7.067

Total reciclare 57.041

Total reciclare conform tinte 55.761

Total valorificare 71.904

Total valorificare conform tinte 60.830

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

Indicatorii de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile sunt stabiliti in cadrul

Studiului de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

20

Tabel 4. Indicatorii de performanta pentru recuperarea deseurilor reciclabile - 2013

Nr.

crt.

Indicator Unitate de

masura

Valoare Indicator de

performanta (2013)

1 Total populatie implicata in sistemul de

colectare selectiva a deseurilor

locuitori*1000 643,3

2 Rata de reciclare a hartiei si cartonului to/an 18.684

3 Rata de reciclare a plasticului to/an 14.401

4 Rata de reciclare a sticlei to/an 7.738

5 Rata de reciclare a metalului to/an 4.475

6 Rata de reciclare a lemnului to/an 690

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”/ PJGD 2009

b) In conformitate cu dispozitiile H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cantitatea

de deseuri biodegradabile admisa la depozitare si cantitatea de deseuri biodegradabile care

trebuie deviata de la depozitare se regaseste in tabelul urmator:

Tabel 5. Tinte privind cantitatea de deseuri depozitata in judetul Timis

Tinte Termen Admis la depozitare

(tone)

Deviat de la depozitare

(tone)

Reducere cu 50% fata de

cantitatea depozitata in 1995

2013 77.350 89.254

Reducere cu 65% fata de

cantitatea depozitata in 1995

2016 54.145

115.719

SECTIUNEA 2.

Colectarea separată și transportul deșeurilor menajere

ART. 58.

Operatorul are obligația de a desfăşura activitatea de colectare şi transport a deşeurilor

menajere, în condiţiile legii, în unitățile administrativ-teritoriale din zona de colectare alocata,

asa cum sunt acestea prezentate in Anexa 2 - Zonarea judetului Timis, pe zone de colectare la

prezentul Caiet de sarcini.

ART. 59.

Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație în urma activităților

desfășurate în gospodăriile proprii.

ART. 60.

Numărul mediu de locuitori din fiecare zona de colectare este prezentat in Anexa 2 -

Zonarea judetului Timis, pe zone de colectare la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 61.

(1) Activitatea de precolectare se va face de catre generatorii de deseuri municipale, in

puncte de colectare unifamiliale si plurifamiliale, dotate cu recipiente de colectare

21

standardizate, care vor avea capacitatile corelate permanent cu numarul de locuitori si

ritmicitatea de colectare.

(2) Punctele de colectare plurifamiliale sunt amenajate pe amplasamentele puse la

dispozitie de catre autoritatile locale din judetul Timis, astfel incat sa respecte normele

sanitare si de protectie a mediului, fara a produce disconfort vecinatatilor, conform legislatiei

in vigoare.

(3) Punctele de colectare şi dotarea acestora, pe zone de colectare si localitati, sunt cele

din Anexa 5 - Lista punctelor de colectare, pe localitati si zone de colectare la prezentul Caiet

de sarcini.

ART. 62.

(1) Graficul de colectare a deşeurilor reziduale, colectate in amestec, este prezentat în

Anexa nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini.

(2) Schema de colectare a deseurilor reziduale este un sistem mixt de „colectare la punct

fix“, in puncte de colectare plurifamiliale si "colectare din poarta in poarta", in puncte de

colectare unifamiliale si cuprinde goliri regulate ale unui număr de recipiente, dupa cum

urmeaza:

- Mediul urban – pubele de 240 litri din material plastic, preluate atat din puncte de

colectare plurifamiliale cat si din puncte de colectare unifamiliale;

- Mediul rural – pubele de 120 litri din material plastic, preluate din puncte de colectare

unifamiliale.

ART. 63.

(1) Graficul de colectare a deşeurilor reciclabile colectate separat este prezentat în Anexa

nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini.

(2) Schema de colectare a deseurilor reciclabile colectate separat (hartie si carton, plastic

si metal, ambalaje compozite, lemn, sticla) este un sistem mixt de „colectare la punct fix“, in

puncte de colectare plurifamiliale si "colectare din poarta in poarta", in puncte de colectare

unifamiliale si cuprinde goliri regulate ale urmatoarelor tipuri de recipiente:

- Mediul urban:

 pubele de 240 litri din material plastic pentru colectarea deseurilor reciclabile (hartie si

carton, plastic si metal, ambalaje compozite, lemn) atat din puncte de colectare plurifamiliale

cat si din puncte de colectare unifamiliale

 containere de 1.100 litri tip clopot din material plastic pentru colectarea deseurilor din

sticla, amplasate in puncte de colectare plurifamiliala

- Mediul rural:

 saci din plastic (de culoare galbena) de 120 litri, inscriptionati corespunzator, pentru

colectarea deseurilor reciclabile din puncte de colectare unifamiliale;

 containere de 1.100 litri tip clopot din material plastic pentru colectarea deseurilor din

sticla, amplasate in puncte de colectare zonala a deseurilor de sticla

ART. 64.

(1) Numarul total necesar de recipiente de colectare pentru deseuri reziduale, asa cum a

fost el stabilit la nivelul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem integrat de management

al deseurilor in judetul Timis”, este prezentat, pe zone, in tabelul de mai jos:

22

Tabel 6. Necesarul de recipienti de colectare pentru deseuri reziduale in judetul Timis

Zona Urban Rural

Pubele de 240 l

pentru gospodarii si

blocuri (bucati)

Pubele de 240 l

pentru ICI (bucati)

Pubele de 120 l

(bucati)

1 Timisoara 63.229 8.632 38.769

2 Jimbolia 7.913 456 16.150

3 Deta 6.651 362 11.808

4 Faget 2.176 132 7.986

0 Ghizela 20.638 1.234 16.556

TOTAL recipienti 100.606 10.816 91.269

Sursa: Anexa 7.5 la SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

(2) Numărul total de recipiente de colectare pentru deseuri reziduale achizitionate prin

proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis” si care vor fi puse la

dispozitia viitorilor operatori este de 44.144 pubele de 120 litri pentru mediul rural, conform

detalierii din tabelul de mai jos.

Tabel 7. Recipienti de colectare pentru deseuri reziduale in judetul Timis, achizitionati prin

proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Nr. crt. Mediul Zona Europubele 120

litri (bucati)

Europubele 240

litri (bucati)

1 Timisoara 1 - 0

Rural 1 14.892 -

TOTAL ZONA 1 14.892 0

2

Jimbolia 2 - 0

Sannicolau Mare 2 - 0

Rural 2 11.272 -

TOTAL ZONA 2 11.272 0

3

Deta 3 - 0

Ciacova 3 - 0

Gataia 3 - 0

Rural 3 4.585 -

TOTAL ZONA 3 4.585 0

4 Faget 4 - 0

Rural 4 4.293 -

TOTAL ZONA 4 4.293 0

0

Recas 0 - 0

Lugoj 0 - 0

Buzias 0 - 0

Rural 0 9.102 -

TOTAL ZONA 0 9.102 0

TOTAL JUDET 44.144 0

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

(3) Viitorii operatori de colectare vor pune la dispozitie diferenta intre necesarul de

recipienti de colectare si recipientii de colectare pusi la dispozitie de catre Autoritatea

Contractanta.

23

(4) Lista recipientelor de colectare pentru deseuri reziduale achizitionate prin proiectul

SIMD si care vor fi puse la dispozitia viitorilor operatori precum si a dotarilor care vor fi asigurate

de catre Operatori, pentru fiecarei zona de colectare/localitate, este prezentata in Anexa 4 la

prezentul Caiet de Sarcini.

ART. 65.

(1) Numarul total necesar de recipiente de colectare pentru deseuri reciclabile, asa cum a

fost el stabilit la nivelul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem integrat de management

al deseurilor in judetul Timis”, este prezentat, pe zone, in tabelul de mai jos:

Tabel 8. Necesarul de recipienti de colectare pentru deseuri reciclabile in judetul Timis

Zona Urban Rural

Pubele de

240 l pentru

gospodarii si

blocuri

(bucati)

Pubele de

240 l

pentru ICI

(bucati)

Containere

1100 l

(bucati)

Saci de

plastic de

120 l

(bucati/an)

Containere

1100 l

(bucati)

1 Timisoara 61.457 4.167 453 930.456 335

2 Jimbolia 7.899 220 22 387.600 89

3 Deta 6.641 175 17 283.392 61

4 Faget 2.172 64 6 191.664 37

0 Ghizela 20.574 596 75 397.344 104

TOTAL recipienti 98.743 5.222 573 2.190.456 626

Sursa: Anexa 7.5 la SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

(2) Lista recipientelor de colectare pentru deseuri reciclabile achizitionate prin proiectul

SIMD si care vor fi puse la dispozitia viitorilor operatori, precum si a dotarilor care vor fi

asigurate de catre Operatori, pentru fiecarei zona de colectare/localitate, este prezentata in

Anexa 4 la prezentul Caiet de Sarcini.

(3) Numărul total de recipiente de colectare pentru deseuri reciclabile din sticla

achizitionate prin proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis” si

care vor fi puse la dispozitia viitorilor operatori este de 278 containere tip clopot de 1100 litri,

pentru mediul rural.

(3) Viitorii operatori de colectare vor pune la dispozitie diferenta intre necesarul de

recipienti de colectare si recipientii de colectare pusi la dispozitie de catre Autoritatea

Contractanta, asa cum sunt detaliate in Anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 66.

(1) Operatorul va avea obligatia de a asigura necesarul de recipiente de colectare pentru

toate fractiile de deseuri colectate, pe toata durata contractului.

(2) Operatorul va asigura distribuirea in teritoriu a pubelelor si containerelor achizitionate

prin proiect si care vor fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu

alocarea detaliata in Anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 67.

(1) Compozitia deseurilor. Estimarile privind compozitia medie de deseuri menajere este

preluata din Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor

in judetul Timiş” si are la baza informatii din PRGD, la nivelul anului 2005:

24

Tabel 9. Compozitia medie a deseurilor municipale in judetul Timis

Compozitie

(valori in %)

2003 2005

Urban Rural Mediu Urban Rural Mediu

Hartie-carton 11,0 9,0 10,7 15,2 9,00 12,10

Sticla 4,9 4,2 4,8 1,76 4,20 2,98

Metal 4,6 3,9 4,5 7,08 3,90 5,85

Plastic 8,6 7,9 8,5 7,00 - 7,00

Lemn 3,4 2,1 3,2 - - -

Biodegradabile 54,0 65,9 55,8 65,16 65,90 65,58

Altele 13,5 6,9 12,5 3,80 9,10 7,10

Total 100 100 100 100 100 100

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”/ PJGD 2007 si 2009

(2) Compozitia estimata a deseurilor municipale functie de sursa de generare este redata in

tabelele de mai jos:

Tabel 10. Compozitia estimata a deseurilor in mediul urban

Fractie

[%]

-------------

Anul de

Referinta

Lemn Metal Sticla Plastic

Alte tipuri

(textile,

compozite,

minerale

etc.)

Hartie si

carton

Deseu

biodegradabil

(altul decat

hartie

si carton)

2013 1 5 6 12 10 12 54

2018 1,5 5,5 7 14 8 14 50

2037 2 6 8 15 7 15 47

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

Tabel 11. Compozitia estimata a deseurilor in mediul rural

Fractie

[%]

-------------

Anul de

Referinta

Lemn Metal Sticla Plastic

Alte tipuri

(textile,

compozite,

minerale

etc.)

Hartie si

carton

Deseu

biodegradabil

(altul decat

hartie

si carton)

2013 0 4 4 8 10 9 65

2018 0 5 5 9 9 11 61

2037 0 5,5 6 9,5 8 12 59

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

Tabel 12. Compozitia prognozata a deseurilor municipale pentru anul 2018

Anul 2018

Compozitia deseurilor (%)

Deseuri menajere si deseuri

similare din comert, industrie si

institutii

Deseuri din gradini

si parcuri, deseuri

din piete

Reziduri

stradale

Zona urbana Zona rurala

Hartie si carton 14 11

Sticla 7 5 Metal 5.5 5

Plastic

14 9

25

Sursa: Anexa 4.6 la SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timiş”

(3) Pentru a determina volumul de deseuri municipale care trebuie colectat, trebuie facuta o

estimare a densitatii principalelor fractiuni. Luand in considerare valorile tipice mentionate in

bibliografia tehnica, sunt estimate urmatoarele densitati:

Tabel 13. Densitati estimate pentru diferite fractiuni de deseuri

Fractia Densitatea (t/m3)

Deseuri reziduale 0,3

Biodeseuri 0,4

Hartie-carton 0,08

Sticla 0,6

Plastic 0,05

Metal 0,5

ART. 68.

(1) Operatorul va asigura amplasarea si distribuirea pubelelor si containerelor

achizitionate de catre CJT prin proiectul SIMD, precum si a celor pe care el le va asigura,

conform obligatiilor asumate prin Oferta, in punctele de colectare unifamiliale si plurifamiliale, in

fiecare localitate din zona de colectare deservita, conform Anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini.

(2) Operatorul va asigura etichetarea corespunzatoare a tuturor recipientelor de colectare,

inclusiv a celor achizitionate de catre CJT prin proiectul SIMD. De asemenea, Operatorul va fi

responsabil cu remedierea oricaror defecte identificate la pubele si containere, inclusiv cele

preluate in gestiune de la Autoritatea Contractanta dupa expirarea perioadei de garantie, astfel

incat acestea sa nu prezinte deteriorari sau neetanseitati, pe toata durata utilizarii lor.

(3) In ceea ce priveste dotarile procurate prin Proiect si care vor fi concesionate

Operatorului, acesta le va primi impreuna cu etichetele realizate in faza de implementare a

proiectului in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale

2007-2013 in Romania. El va verifica daca toate etichetele sunt amplasate pe dotarile

concesionate iar in caz contrar, va completa etichetarea tuturor bunurilor realizate prin proiect.

Se pun la dispozitia Operatorilor urmatoarele etichete de afisare a investitiilor realizate prin

proiect, pentru dotarile concesionate (pubele, si containere):

Tabel 14. Etichete pentru echipamentele concesionate

Nr Denumire bun procurat prin

Proiect

Cantitate

totala

Dimensiuni eticheta (sm)

9 x 5

9 x 10

210 x 297

(A4)

1 Pubele 120l 44.144 44.144

2 Container tip „Igloo” 1.1 mc 278 278

TOTAL 44.144 278

Lemn 1.5 0 Biodegradabile 50 61 93,2 20 Altele 8 9 6,8 80

Total 100 100 100 100

26

ART. 69.

(1) Pentru colectarea deşeurilor sunt utilizate, in general, autogunoiere compactoare.

Operatorul responsabil cu activitatea de colectare şi transport intr-o zona de colectare va

achizitiona toate echipamentele de colectare aferente zonei deservite, recuperând apoi costurile

prin tarifele încasate..

(2) Numarul total de autogunoiere care se vor utiliza pentru asigurarea serviciului in

mediul urban va fi determinat de catre Ofertant in cadrul ofertei sale. Numarul si

capacitatea autogunoierelor propuse de catre Ofertant in cadrul ofertei sale trebuie sa asigure

colectarea si transportul intregii cantitati de deseuri estimata a fi colectata si transportata, pentru

fiecare zona de colectare. De asemenea, capacitatea propusa pentru autogunoiere va tine cont

de dimensiunea si starea drumurilor/ strazilor din judet si din localitatile care fac parte din

fiecare zona de colectare.

(3) Mijloacele de transport prevazute la nivelul Aplicatiei de finantare si a Studiului de

fezabilitate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

pentru activitatea de colectare a deseurilor in mediul urban sunt:

 autogunoiera de 16 mc cu bena simpla dotata cu sistem de ridicare-descarcare a

containerelor de 240 litri, compactare cu capacul de inchidere spate al benei si descarcare

cu lama culisanta. Autogunoierele vor avea in dotare autosasiu cu doua osii. Aceste

autogunoiere se vor utiliza pentru colectarea si transportul deseurilor biodegradabile, in

amestec, reciclabile;

 cap tractor cu platforma prevazut cu macara de ridicare a containerelor cu capacitatea de

14 mc si macara de ridicare a containerelor de tip clopot; Utilizeaza autosasiu cu trei osii;

Se utilizeaza pentru colectarea si transportul deseurilor din sticla.

Mijloace de transport prevazute la nivelul Aplicatiei de finantare si a Studiului de fezabilitate

pentru proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis” pentru

activitatea de colectare a deseurilor in mediul rural sunt:

 autogunoiera de 16 mc cu bena simpla. Are sistem de ridicare-descarcare a containerelor

de 120 litri, compactare cu capacul de inchidere spate al benei si descarcare cu lama

culisanta. Utilizeaza autosasiu cu doua osii; Se utilizeaza pentru colectarea si transportul

deseurilor biodegradabile, in amestec, reciclabile;

 cap tractor cu platforma prevazut cu macara de ridicare a containerelor cu capacitatea de

14 mc si macara de ridicare a containerelor de tip clopot; Utilizeaza autosasiu cu trei osii;

Se utilizeaza pentru colectarea si transportul deseurilor din sticla.

In tabelul de mai jos este prezentat necesarul de echipamente de colectare, asa cum a fost

acesta estimat in Studiu de fezabilitate.

Tabel 15. Necesar echipamente de colectare aferente SIMD in judetul Timis

Nr. crt. Mediul Zona Autogunoiera 16 m3 Camion 26 tone cu

carlig si macara

1 Urban - Timisoara 1 46 8

Rural 1 13 2

Total ZONA 1 59 10

2 Urban - Jimbolia 2 4 1

Rural 2 6 1

Total ZONA 2 10 2

27

3 Urban - Deta 3 3 1

Rural 3 4 1

Total ZONA 3 7 2

4 Urban - Faget 4 2 1

Rural 4 3 1

Total ZONA 4 5 2

0 Urban - Ghizela 0 9 2

Rural 0 5 1

Total ZONA 0 14 3

TOTAL JUDET 95 19

Sursa: SF „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Timis”

Camioanele de 26 tone cu carlig si macara pentru colectarea deseurilor din sticla trebuie

dotate, prin grija viitorilor operatori, cu containere de 14 mc.

ART. 70.

(1) Operatorul va asigura echipamente de colectare care vor fi utilizate exclusiv pentru

zona de colectare deservita. Operatorul se va asigura ca toate vehiculele sunt inmatriculate si

functioneaza in conformitate cu legile si reglementarile nationale in vigoare si sunt asigurate pe

toata durata derularii contractului.

(2) Fiecare vehicul folosit în derularea contractului trebuie să aibă marcaje obligatorii

specifice operatorului, amplasate în locuri vizibile.

(3) Toate dotarile, vehiculele şi echipamentele care vor fi asigurate de catre operator, vor

fi la dispoziţia exclusiva a acestuia la data începerii contractului.

ART. 71.

In vederea eficientizarii activitatii de transport, teritoriul judeţului este împărţit în 5 „zone

de colectare“, conform Figurii de mai jos; patru dintre ele (zonele I, II, III si IV) includ o staţie de

transfer sau centru de colectare aferent(a) ariei sale de acoperire, iar zona 0 prevede ca

vehiculele de colectare sa transporte deseurile direct la depozitul de la Ghizela, fără să mai

treacă pe la o staţie de transfer/ centru de colectare.

Figura 2. Zonele de colectare in judetul Timiş

WASTE AMOUNTS WHICH ARE PASSING THE TRANSFER STATION AND COLLECTION CENTERS IN TIMIS COUNTY DAC OS E STATE et Era a tar TC CEI _ Da n a a DA a aa

28

ART. 72.

(1) Dupa colectare, deseurile menajere se transporta dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara:

- Deseurile reziduale colectate din zona de colectare 1, exceptand municipiul Timisoara si

9 comune periurbane (Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara,

Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu Roman), vor fi transporatate la statia de transfer

Timisoara.

- Deseurile reziduale colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane ale

acestuia: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea

Mare, Sag si Sanmihaiu Roman, vor fi transportate la Linia de sortare in vederea

valorificarii energetice Retim.

- Deseurile reciclabile colectate din zona de colectare 1 vor fi transportate la statia de

sortare Retim, Timisoara.

Zona 2 Jimbolia: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si

mediul rural din zona de colectare 2, vor fi transportate la Centrul de colectare Jimbolia.

Zona 3 Deta: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul

rural din zona de colectare 3, vor fi transportate la Centrul de colectare Deta.

Zona 4 Faget: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul

rural din zona de colectare 4, vor fi transportate la Centrul de colectare Faget

Zona 0: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul rural din

zona de colectare 0, vor fi transportate direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

(2) Sticla va fi transportată de catre operatorul colector direct la reciclatorul sau

recuperatorul de sticlă (nu va trece printr-o staţie de transfer/ centru de colectare).

ART. 73.

Accesul la Statia de transfer/ Centrele de colectare/ Instalatiile de tratare a deseurilor se

face, in functie de zona, dupa cum urmeaza:

Tabel 16. Transportul deseurilor municipale colectate in judetul Timis

Zona de transfer Deşeurile sunt transportate la:

Zona 1 Timisoara Statia de transfer Timisoara (pentru deseurile reziduale

provenind din zona 1, cu exceptia municipiului Timisoara si a

celor 9 comune periurbane: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata,

Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu

Roman), cu acces din DN 59, pe strada Sulina

Linia de sortare in vederea valorificarii energetice Retim

(pentru deseurile reziduale provenind din municipiului Timisoara

si 9 comune periurbane: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc,

Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu

Roman), cu acces din Calea Sagului

Statia de sortare Retim (pentru toate deseurile reciclabile

provenind din zona 1), cu acces din Calea Sagului

Zona 2 Jimbolia Centrul de colectare Jimbolia, cu acces din DN 59C

Zona 3 Deta Centrul de colectare Deta, cu acces din DC 184

29

ART. 74.

Operatorul este obligat să colecteze deşeurile din toți recipienții care sunt plini sau parţial

pline (pubele si containere) de pe traseu. După golire, recipienții trebuie să ajungă la locul de

unde Operatorul le-a ridicat sau la locul lor obişnuit. Operatorul se va asigura că containerele

sunt protejate, blocându-le din nou roţile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu

închis după golire.

ART. 75.

(1) Operatorul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la

fiecare colectare.

(2) In cazul in care platformele de colectare nu sunt mentinute permanent in stare de

curatenie, operatorul va plati penalitati, conform Contractului de delegare si Regulamentului

serviciului de salubrizare.

ART. 76.

În cazul împrăştierii deşeurilor din containere sau vehicule în timpul colectării sau

transportului până la locul de transfer/tratare, Operatorul are obligaţia de a le îndepărta.

ART. 77.

Operatorul nu este obligat să colecteze deşeurile voluminoase care rămân lângă

recipienții pentru deşeuri dacă acestea sunt prea mari pentru vehiculul care colectează şi/ sau

dacă nu se încadrează în categoria deşeurilor menajere. Dacă apar astfel de situaţii la punctul

de colectare, Operatorul este obligat să notifice problema generatorului de deșeuri și să

stabilească o modalitate de colectare a acestora. De asemenea, Operatorul trebuie să

raporteze astfel de incidente Delegatarului.

ART. 78.

Operatorul nu va avea obligaţia de a goli recipientele pentru deşeuri in următoarele cazuri:

(1) Dacă recipienții care aparţin clienţilor individuali nu sunt amplasați în afara proprietăţii

acestora, pe domeniu public, la ora si data stabilită.

(2) Dacă proprietarii sau reprezentanţii acestuia şi-au neglijat responsabilitatea de a

curăţa de zăpadă aleile şi şoseaua/ trotuarul din faţa recipientului (dacă este necesar),

cauzând un inconvenient serios pentru personalul Operatorului.

(3) Dacă containerul conţine alte categorii de deșeuri (ex. deșeuri periculoase, DEEE

etc.). Generatorul de deşeuri va fi notificat referitor la faptul că deşeurile nu vor fi colectate.

ART. 79.

(1) În cazul în care recipienții sunt umpluți până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel

manipularea, Operatorul va trebui să ia următoarele masuri:

(a) Pentru recipienții în proprietate publică: Operatorul va furniza recipienți suplimentari

şi/sau va creşte frecvenţa colectării pentru a rezolva problema;

Zona 4 Faget Centrul de colectare Faget, cu acces din DJ 681

Zona 0 Depozitul de deseuri

nepericuloase Ghizela

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, direct

30

(b) Pentru recipienții în proprietate privată, Operatorul îl va informa pe utilizator despre

problemă printr-o înştiinţare, urmând ca Operatorul să îi furnizeze un recipient suplimentar.

(2) Dacă utilizatorii, autoritatile administratiei publice locale sau ADID constata ca un

operator nu goleste containerele din anumite puncte de colectare înainte ca acestea sa se

umple pana la refuz, vor instiinta operatorul asupra acestui fapt iar acesta este obligat să

colecteze unitatea necolectată in termen de 24 de ore, instiintand despre aceasta si ADID.

ART. 80.

(1) Operatorul va anunta imediat Autoritatea Contractanta daca, in timpul prestarii

serviciilor, identifica deseuri abandonate in locuri nepermise. El va anunta Autoritatea

Contractanta cu privire la tipul de deseuri, amplasamentul si volumul aproximativ. Dupa

investigare, ADID poate solicita operatorul sa colecteze si sa transporte aceste deseuri in

conditiile prevazute in sectiunea „Servicii suplimentare” a acestui Caiet de sarcini.

(2) In cazul in care aceste deseuri sunt abandonate de generatorii casnici in mod regulat

si in aceleasi locuri, operatorul se va consulta cu ADID si autoritatea locala competenta si va lua

masuri pentru prevenirea acestor situatii in viitor. Aceste masuri pot include amplasarea unui

punct de precolectare suplimentar in locul sau in apropierea locului de depozitare neautorizata.

(3) In cazul unor abandonari ocazionale, operatorul, in colaborare cu autoritatea locala

competenta, poate amplasa un indicator de interzicere a depozitarii sau poate lua orice masura

de prevenire a depozitarii de deseuri in locuri nepermise.

(4) Operatorul poate refuza colectarea deseurilor municipale amestecate cu deseuri

periculoase, deseuri din constructii si demolari sau deseuri industriale si comerciale. In aceste

situatii, el va informa ADID si/ sau autoritatea locala competenta in decurs de maxim o (1) zi iar

aceasta si/ sau generatorul de deseuri respectiv vor avea obligatia de a gestiona aceste

deseuri.

ART. 81.

(1) În cazul colectării „din uşă în uşă” de la gospodării individuale şi al colectării de la

utilizatori non-casnici, Operatorul poate refuza să preia deșeurile din acele recipiente care, în

urma inspecţiei vizuale, sunt considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale instalaţiei

căreia îi sunt destinate respectivele deșeuri, situaţie în care va întocmi un proces-verbal de

constatare a stării de fapt.

(2) Procesul-verbal astfel încheiat trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

numele, prenumele şi calitatea persoanei care l-a încheiat; data, locul şi ora constatării; numele,

prenumele/denumirea şi adresa/sediul utilizatorului – în măsura în care o astfel de identificare

este posibilă; descrierea situaţiei constatate; semnătura persoanei care l-a întocmi; modalitatea

de comunicare a procesului-verbal; numele, prenumele şi semnătura a de cel puţin un martor.

(3) Procesul-verbal de constatare se va încheia în două exemplare originale, dintre care

unul se va comunica, în termen de maxim 48 de ore sub semnătură de primire sau prin

scrisoare recomandată cu confirmare de primire utilizatorului – în măsura în care identificarea

acestuia a fost posibilă, iar în caz contrar se va afişa la momentul încheierii la limita de

proprietate (uşa, poarta etc.) de la locul constatării neconformităţii, făcându-se menţiune despre

aceasta în cuprinsul său, iar al doilea exemplar original va fi păstrat la sediul Operatorului. O

copie a procesului-verbal va fi comunicată în termen de 48 de ore de la data comunicării către

31

ADID Timiş.

ART. 82.

(1) Autospecialele vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu fie

posibila imprastierea lor pe caile publice. Este interzis sa se rastoarne recipientii in punctele de

colectare, in curti, pe strazi sau trotuare, in vederea reincarcarii deseurilor municipale in

autospeciale.

(2) Operatorul trebuie să se asigure ca deseurile nu vor cadea in timpul transportului. In

cazul imprastierii deseurilor din vehicule in timpul transportului pana la locul de depozitare,

operatorul are obligatia de a le îndeparta, manual sau cu ajutorul echipamentului de curatat din

dotare, astfel incat sa nu ramana nici un fel de deseuri pe carosabil sau trotuar in urma

desfasurarii activitatilor de colectare-transport.

ART. 83.

(1) Colectarea se va face de luni până sâmbătă, preferabil intre orele 22:00 – 6:00, pe

arterele cu iluminat public corespunzator, in functie de trafic si de posibilitatile de acces ale

operatorului la spatiile de colectare, nu şi duminica sau cu ocazia sărbătorilor legale. Pentru

fluidizarea traficului, reducerea costurilor si utilizarea eficienta a parcului de autovehicule,

autoritatile administratiei publice locale vor analiza oportunitatea colectarii deseurilor municipale

exclusiv in intervalul orar 22:00 – 6:00 de la operatorii economici si institutiile publice care

dispun de spatii de colectare.

(2) Colectarea se va face în intervalul 6:00-18:00 in zonele rezidentiale (cartiere), precum

si in zonele/arterele care nu dispun de iluminat public corespunzator.

ART. 84.

(1) Containerele care, prin natura deşeurilor conţinute, trebuie golite în fiecare zi în

sezonul cald, trebuie de asemenea golite şi în timpul sărbătorilor legale. Delegatarul poate de

asemenea solicita – în cazuri speciale – colectarea deşeurilor şi în zilele de duminică.

(2) Operatorul va modifica orarele de lucru in functie de zilele de sarbatori legale, de cate

ori va fi necesar, pentru a putea colecta deseurile produse in zilele de sarbatori legale, cu

instiintarea si aprobarea prealabila a Autoritatii contractante.

(3) In planificarea traseelor, operatorul va lua in considerare programul de functionare al

Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela si al statiei de transfer/ centrelor de colectare.

(4) Operatorul va presta Serviciile si va respecta cu strictete un program regulat de lucru,

iar orarul detaliat al Serviciilor va fi cuprins in Programul de Operare a Serviciilor si va fi adus la

cunostinta populatiei. Cand sunt necesare modificari ale Programului de Operare a Serviciilor in

afara orarului de lucru, operatorul va opera aceste modificari in modul cel mai practic cu putinta,

pentru a-si indeplini obligatiile fara sa reduca nivelul de performanta si calitate a Serviciilor si va

informa toti generatorii de deseuri afectati de eventualele modificari cu cel putin doua saptamani

inainte. Modificarile vor fi operate dupa o prelabila aprobare emisa de catre ADID.

32

SECTIUNEA 3.

Colectarea separată și transportul deșeurilor similare

ART. 85.

Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare și transport al deşeurilor

similare, în condiţiile legii, în unitățile administrativ-teritoriale din zonele de colectare arondate,

asa cum sunt acestea prezentate in Anexa 2 - Zonarea judetului Timis, pe zone de colectare la

prezentul Caiet de sarcini.

ART. 86.

Prin deșeuri asimilabile se întelege deșeurile similare ca natură și compoziție cu deșeurile

menajere, generate din comerț, industrie și instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de

birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.).

ART. 87.

Cantitatile estimate a fi colectate anual de la operatorii economici si institutiile publice

sunt prezentate in Tabelul 2 Deseuri municipale estimate a fi generate si colectate in judetul

Timiş (to/an) si (kg/loc/an) de mai sus.

ART. 88.

Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din fiecare zona de operare, la nivelul anului

2014, este prezentata in Anexa 7. Lista operatorilor economici si a institutiilor publice din judetul

Timis.

ART. 89.

Graficul de colectare a deşeurilor similare nesortate (colectate in amestec) de la operatorii

economici şi instituţiile publice este prezentat în Anexa nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 90.

Graficul de colectare a deşeurilor similare colectate separat de operatorii economici şi

instituţiile publice, este prezentat în Anexa nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 91.

Recipienții necesari pentru colectarea deșeurilor similare reziduale (colectate in amestec)

vor fi puși la dispoziție de către operatorul economic sau de catre Operatorul de colectare, dupa

caz. De asemenea, Operatorul va asigura înlocuirea acestora atunci când este cazul.

ART. 92.

Recipienții pentru colectarea separată a deșeurilor similare reciclabile vor fi asigurați de

către fiecare operator economic/instituție în parte.

ART. 93.

(1) Dupa colectare, deseurile similare se vor transporta dupa cum urmeaza:

Zona 1 Timisoara:

- Deseurile reziduale colectate din zona de colectare 1, exceptand municipiul Timisoara si

9 comune periurbane (Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara,

Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu Roman), vor fi transportate la statia de transfer

Timisoara.

33

- Deseurile reziduale colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane ale

acestuia: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea

Mare, Sag si Sanmihaiu Roman, vor fi transportate la Linia de sortare in vederea

valorificarii energetice Retim.

- Deseurile reciclabile colectate din zona de colectare 1 vor fi transporatate la statia de

sortare Retim, Timisoara.

Zona 2 Jimbolia: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si

mediul rural din zona de colectare 2, vor fi transportate la Centrul de colectare Jimbolia.

Zona 3 Deta: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul

rural din zona de colectare 3, vor fi transportate la Centrul de colectare Deta.

Zona 4 Faget: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul

rural din zona de colectare 4, vor fi transportate la Centrul de colectare Faget

Zona 0: deseurile reziduale si deseurile reciclabile colectate din mediul urban si mediul rural din

zona de colectare 0, vor fi transportate direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

(2) Sticla va fi transportată de catre operatorul colector direct la reciclatorul sau

recuperatorul de sticlă (nu va trece printr-o staţie de transfer/ centru de colectare).

ART. 94.

Deşeurile similare colectate separat se sortează la urmatoarele staţii de sortare din judet:

- Statia de sortare Retim, situata in Timisoara (pentru deseurile reciclabile colectate din

zona de colectare 1)

- Statia de sortare din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela (pentru deseurile

reciclabile colectate din zonele de colectare 2,3,4 si 0)

ART. 95.

Deseurile reziduale colectate in amestec se trateaza in instalatiile existente in judet, dupa

cum urmeaza:

- pe Linia de sortare in vederea valorificarii energetice Retim, situata in Timisoara (pentru

deseurile reziduale colectate din Timisoara si cele 9 comune periurbane din zona de colectare

1)

- in Statia de tratare mecano-biologica din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela (pentru deseurile reziduale colectate din zonele de colectare 1 cu exceptia municipiului

Timisoara si a celor 9 comune periurbane, 2,3,4 si 0)

ART. 96.

Depozitul de deşeuri în care se va depozita fractia inutilizabila (refuzul de la instalatiile de

tratare din judet- Statia de sortare Retim, inclusiv Linia de sortare in vederea valorificarii

energetice, Statia de compostare Timisoara, Statia de sortare Ghizela, Statia de compostare

Ghizela si Statia de tratare mecano-biologica Ghizela, deseuri stradale si namolul de la statiile

de epurare) este Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

ART. 97.

Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și

transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și

34

frecvența minimă de colectare cerută.

SECTIUNEA 4.

Colectarea și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu

excepția celor cu regim special

ART. 98.

Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare, transport, stocare

temporară și eliminare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu

regim special, în condiţiile legii, în unitățile administrativ-teritoriale din zona de colectare

arondata, asa cum sunt acestea prezentate in Anexa 2 - Zonarea judetului Timis, pe zone de

colectare la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 99.

Prin deșeuri periculoase menajere se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de

populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produși de

igienizare, baterii și acumulatorii portabili, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri,

ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

ART. 100.

(1) Operatorul va derula campanii de colectare a deşeurilor periculoase de la populaţie cu o

frecvenţă minimă trimestrială, utilizând un vehicul special pentru colectarea deşeurilor

periculoase. Operatorul este responsabil cu asigurarea vehiculului special de colectare a

acestui flux de deseuri.

ART. 101.

Programul campaniilor va fi anunţat în media locală (radio, TV, publicaţii) la începutul

fiecărui an. Ulterior, cu cel puţin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de

colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunţuri radio, TV, în ziare şi prin

distribuirea de fluturaşi informativi la fiecare generator în parte.

ART. 102.

Fluturaşii vor conţine informaţii privind locul (amplasament), data şi intervalul orar în care va

staţiona maşina de colectare, ce deşeuri periculoase pot fi aduse şi regulile de colectare

separată a acestora.

ART. 103.

În fiecare amplasament, maşina va staţiona pe parcursul a cel puţin o zi lucrătoare.

ART. 104.

Amplasamentele de staţionare vor fi indicate de către fiecare unitatea administrativ –

teritorială în parte.

ART. 105.

Dupa primul an, in functie de cantitatea de deseuri periculoase colectate, frecventa de

colectare poate fi crescuta sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a deseurilor

periculoase se face numai cu acordul Delegatarului.

35

ART. 106.

Conform prevederilor Studiului de fezabilitate pentru Sistem integrat de management al

deseurilor in judetul Timis, cantitatea de deseuri periculoase din deseuri menajere si similare

generate in judetul Timis, estimata la nivelul anului 2013 este de 1.058 tone.

ART. 107.

(1) Operatorul va transporta deseurile periculoase colectate la Statia de transfer/ Centrul de

colectare existent in fiecare zona de colectare sau la Depozitul de deseuri nepericuloase

Ghizela (zona 0).

(2) Pentru primirea deseurilor periculoase din deseuri menajere colectate prin campaniile de

colectare organizate de catre operatorul colector/ autoritati publice locale pentru aceste

categorii de deseuri, nu se vor percepe tarife.

SECTIUNEA 5.

Colectarea și transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,

instituţii publice şi agenţi economici

ART. 108.

Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare și transport a deşeurilor

voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de

echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori

economici, în unitățile administrativ-teritoriale din zona de colectare arondata, asa cum sunt

acestea prezentate in Anexa 2 - Zonarea judetului Timis, pe zone de colectare la prezentul

Caiet de sarcini.

ART. 109.

Conform prevederilor Studiului de fezabilitate pentru Sistem integrat de management al

deseurilor in judetul Timis, cantitatea de deseuri voluminoase generate in judetul Timis,

estimata la nivelul anului 2013, este de 5.956 tone.

ART. 110.

Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor voluminoase cu o frecvență

minim trimestrială.

ART. 111.

Generatorii de deseuri vor fi anuntati din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturasi in cutiile

postale) cu privire la detaliile campaniilor – zile si ore de derulare, trasee si puncte de

stationare, categoriile de deseuri ce vor fi colectate.

ART. 112.

Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele şi echipamentele necesare pentru

lucrul cu greutăţi, atunci când este cazul.

ART. 113.

Dupa primul an, in functie de cantitatea de deseuri voluminoase colectate, frecventa de

colectare poate fi crescuta sau scazuta. Modificarea frecventei de colectare a deseurilor

voluminoase se face numai cu acordul Delegatarului.

36

ART. 114.

Operatorul va transporta deseurile voluminoase colectate la Statia de transfer/ Centrul de

colectare existet in fiecare zona de colectare sau la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

(zona 0).

ART. 115.

Operatorul trebuie sa asigure masinile necesare pentru colectarea si transportul intregii

cantitati de deseuri voluminoase, avand in vedere frecventa minima de colectare ceruta.

ART. 116.

Pentru primirea deseurilor voluminoase colectate prin campaniile de colectare organizate

de catre operatorul colector/ autoritati publice locale pentru aceste categorii de deseuri, nu se

vor percepe tarife.

SECTIUNEA 6.

Colectări ocazionale și servicii suplimentare

ART. 117.

(1) În plus față de activităţile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor

exista activităţi de colectare care depind parţial de anotimpuri şi parţial de unele aranjamente

speciale etc. Acestea pot include colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, târguri,

campinguri şi alte situaţii sau locaţii similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deşeurile

generate în astfel de situaţii şi locaţii la cerere şi în urma solicitării din partea Delegatarului/

Autoritatea publica locala. Frecvenţa şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se

presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(2) Operatorul va colecta deşeurile generate în astfel de situaţii şi locaţii, la cerere, şi în

urma solicitării scrise din partea ADID si/sau a autoritatii publice locale.

(3) Deseurile depozitate/abandonate in locuri nepermise vor fi colectate la solicitarea

Autoritatii Contractante sau administratiei publice locale pe raza careia se afla deseurile si sunt

considerate servicii suplimentare.

ART. 118.

Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se

suplimentar, pe baza cantitatilor determinate prin cantarire, folosindu-se preţurile unitare din

fundamentarea tarifului si in urma aprobarii situatiei justificative de plata.

ART. 119.

De asemenea, Operatorul are obligatia de a colecta toate anvelopele abandonate pe

domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale si de a le

preda persoanelor juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau

celor care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care

introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este

autorizat pentru aceasta activitate in conditiile legii.

37

SECTIUNEA 7.

Întreținere vehicule și recipienți

ART. 120.

Operatorul trebuie să folosească dotarile de colectare furnizate de Delegatar. Dotarile vor

fi la dispoziţia Operatorului la data începerii contractului.

ART. 121.

În plus, în scopul prestării serviciului, Operatorul va furniza propriile vehicule și recipienți

în număr suficient şi adecvat pentru a se asigura că serviciile privind colectarea și transportul

deşeurilor se realizează într-un mod satisfăcător şi permite efectuarea numărului solicitat de

colectări/ goliri.

ART. 122.

Este responsabilitatea Operatorului să întreţină toate vehiculele de colectare folosite

pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp

util pentru a satiface complet toate cerinţele contractuale ale serviciului.

ART. 123.

Este exclusiv responsabilitatea Operatorului să furnizeze înlocuirea adecvată şi în timp util

a tuturor echipamentelor, pentru a satiface complet toate cerinţele contractuale. În caz de

defecţiune şi nefuncţionare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele cât de

repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariţia defecţiunii sau

nefuncţionării.

ART. 124.

Vehiculele folosite pentru colectarea deşeurilor colectate in amestec vor fi spălate lunar pe

dinafară şi pe dinăuntru benei. Dacă Operatorul trebuie să utilizeze unul şi acelaşi vehicul

pentru colectarea deşeurilor colectate in amestec şi a celor reciclabile, vehiculul trebuie curăţat

şi pe dinăuntru şi pe dinafara benei după ce deşeurile colectate in amestec au fost descărcate

şi înainte de colectarea deşeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

ART. 125.

Operatorul va spăla şi curăţa toți recipienții utilizați pentru colectarea deșeurilor colectate

in amestec, cel puţin o dată pe trimestru, in perioada mai-septembrie.

ART. 126.

Operatorul va asigura o modalitate mobilă de spălare pentru spălarea şi curăţarea

recipienților. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit.

Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru şi pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei

părţi a recipientului.

ART. 127.

(1) Autospecialele vor avea o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe

drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrefianti, sau lichide reziduale, vor fi compatibile

cu tipul recipientilor de precolectare, a benelor de incarcare, vor fi etanse si vor fi personalizate

cu o inscriptie vizibila pe cel putin doua laturi ale sale si nu mai mica de 1 mp.

(2) Operatorul va respecta capacitatea maxima utila a vehiculului de transport si se va

conforma tuturor celorlalte reguli ale traficului. Deşeurile de orice tip vor fi transportate doar în

38

vehicule autorizate care au permisiunea de a transporta deşeuri.

(3) Numai soferii calificati si detinatorii de permis de conducere vor putea conduce aceste

vehicule si utilaje. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse

în Regulamentul serviciului de salubrizare pentru judetul Timis.

ART. 128.

(1) Operatorul are obligatia de a utiliza amplasamente cu marimea adecvata si dotate

corespunzator pentru parcarea vehiculelor. Niciun vehicul nu va fi parcat in zona publica atunci

cand nu e folosit.

(2) Operatorul trebuie sa asigure atat un garaj corespunzator parcului auto utilizat cat si

un atelier auto dotat cu utilaje de intretinere sau alte facilitati necesare intretinerii sau reparatiilor

vehiculelor, precum si spalarii vehiculelor si containerelor.

(3) Operatorul va acoperi aceste costuri din tarif, nefiind prevazute decontari separate (in

afara tarifului) pentru aceste categorii de costuri.

ART. 129.

(1) Operatorul va fi responsabil cu şi va realiza toate lucrările de întreţinere şi reparaţie la

toate recipientele accesibile publicului, inclusiv la recipientele pentru deşeuri preluate de la

Autoritatea Contractantă.

(2) În cazul în care recipienții trebuie reparați, lucrarea trebuie iniţiată imediat ce s-a

descoperit acest lucru şi niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de

o săptămână înainte de a fi reparat sau înlocuit.

ART. 130.

În cazul în care recipienții sunt furați sau deteriorați fără a mai putea fi reparați, Operatorul

este obligat ca în termen de o săptămână să îi înlocuiască cu recipienți de aceeaşi capacitate și

calitate similară.

SECTIUNEA 8.

Determinări privind compoziția deșeurilor

ART. 131.

(1) Operatorul va realiza determinari anuale privind compozitia deseurilor menajere si a

deseurilor similare.

(2) Aceste determinări vor fi efectuate de un terţ, în conformitate cu prevederile Legii în

vigoare.

ART. 132.

Determinarile vor fi realizate conform standardului SR 13467:2002 Deşeuri urbane.

Metodologie pentru determinarea compoziţiei fizice.

ART. 133.

Compozitia deseurilor va fi determinata pentru fiecare localitate din mediul urban in parte

iar in cazul mediului rural se va realiza o proba medie care sa reprezinte deseurile generate in

toate unitatile administrativ – terioriale.

39

SECTIUNEA 9.

Sistemul informatic si baza de date a operatiunilor

ART. 134.

Operatorul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi

stocate si procesate datele legate de functionarea acestuia.

ART. 135.

Sistemul informational trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si

anuale prin agregarea si procesarea numarului mare de inregistrari primite zilnic.

ART. 136.

Sistemul informatic va fi implementat inca din etapa de mobilizare si va trebui sa fie

utilizabil la data inceperii serviciului.

ART. 137.

Sistemul informational trebuie astfel realizat incat sa faciliteze aplicarea cerintelor din

OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completarile ulterioare si a OM

578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul

pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obiectivul anual de

diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale colectate si trimise spre depozitare.

ART. 138.

Operatorul este liber sa aleaga solutiile hardware si software de realizare a Sistemului

informatic, tinand seama de cerintele minime privind raportarea.

ART. 139.

Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitatilor, care va curpinde cel putin urmatoarele

date:

(1) traseul de colectare si codul acestuia;

(2) conducatorul vehiculului;

(3) cantitatile si categoriile de deseuri colectate;

(4) instalatia la care au fost transportate;

(5) incidente, inregistrari ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate,

defectiuni si accidente, activitati de intretinere sau reparatii si timpii de oprire a

serviciilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice,

etc.;

(6) registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare echipament;

(7) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

(8) plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

(9) problemele aparute si solutiile folosite;

(10) orice alte date inregistrate solicitate de Delegatar.

ART. 140.

Delegatarul isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de Rapoarte zilnice.

40

Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Delegatar si Delegat inainte de

Data de incepere.

ART. 141.

Sistemul informational, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie sa poata genera rapoarte

lunare, trimestriale si anuale privind oricare categorie de inregistrari.

ART. 142.

Un raport anual consolidat se va depune nu mai tarziu de o luna dupa incheierea anului

calendaristic. Acest raport va fi structurat in functie de cerintele Delegatarului.

ART. 143.

Raportul anual va cuprinde si urmatoarele dovezi:

(1) de plata a tuturor impozitelor si a taxelor de asigurari si sociale, de somaj si de

sanatate datorate;

(2) de inmatriculare a vehiculelor,

(3) de control tehnic al vehiculelor si de incadrare in normele de control al

emisiilor,

(4) de autorizare a Delegatului,

(5) de posesie a autorizatiilor/avizelor care conditioneaza desfasurarea activitatii.

SECTIUNEA 10.

Sedinte si raportari

ART. 144.

(1) Operatorul va organiza sedinte de management cu ADID, privitor la prestarea

Serviciilor. Acestea vor avea loc:

 Lunar, in timpul perioadei de mobilizare precum si in primele 6 luni de la data de incepere.

 Trimestrial, dupa 6 luni de la data de incepere; si

 La solicitarea ADID sau a Operatorului.

(2) Obligatiile generale de raportare ale Operatorului includ:

 Raportarea periodica (zilnica,lunara, trimestriala si anuala) catre ADID;

 Raportarea catre autoritatea competenta de protectie a mediului;

 Raportarea catre Autoritatea de Reglementare

ART. 145.

Cu cel mult 14 zile inainte de data de incepere Operatorul va transmite ADID urmatoarele

manuale, planuri, documente:

1. Manuale proprii de operare/ functionare si intretinere

Aceste manuale vor include cel putin urmatoarele:

41

 structura organizationala si raspunderi;

 programe de intretinere si consumabile necesare unei bune functionari a unitatilor;

 regulamente de siguranta;

 controale de rutina si planificari in situatii de urgenta;

 lista cu piesele de rezerva si uzura recomandate;

 programe de functionare si conceptul general de functionare;

2. Programul de monitorizare al activitatilor de colectare, incluzand tematica pentru

inspectiile de monitorizare efectuate de catre Autoritatea Contractanta;

3. Programul de calificare si pregatire profesionala continua pentru personalul

operational si de supraveghere;

4. Planul de asigurare a calitatii;

5. Planul de management de mediu;

6. Planul de lucru care să descrie cel puţin:

 Traseele de colectare pentru fiecare vehicul în parte

 Informatii despre personalul alocat

 Informaţii concrete cu săptămânile şi zilele de colectare precum şi cu timpul necesar

colectării, pe durata unui an, pentru fiecare client individual.

 Schemă pentru curăţarea containerelor

Planurile si programele sunt obligatorii odată ce contractul intră în vigoare şi nu se poate

modifica decât cu acordul Autorităţii Contractante şi la înştiinţarea corespunzătoare a

utilizatorilor afectaţi. Acestea vor fi actualizate permanent ca parte a sistemului de management

al calitatii menţinut de Operator. Zilele stabilite pentru colectarea pe fractiuni in zona de

colectare trebuie respectate.

Planul de lucru trebuie revizuit cel puţin o dată în fiecare an, în funcţie de revizuirea

planului tarifar. Revizuirea planului va include cel puţin:

 Revizuirea şi modificările sugerate ale traseelor de colectare

 Revizuirea şi modificările sugerate ale zilelor de colectare

 Revizuirea şi modificările sugerate ale numărului de containere de pe platformele de

colectare

 Frecvenţa de golire a containerelor pentru deşeuri reziduale si reciclabile.

Numărul de containere şi frecvenţa golirii lor trebuie să reflecte cantităţile de deşeuri

produse. Utilizatorii trebuie să verifice mereu dacă containerele au un volum suficient pentru

depozitarea deşeurilor şi ca acestea să nu fie umplute până la refuz niciodată. Pe de altă parte,

volumul containerului şi frecvenţa de colectare trebuie planificată pentru a se atinge un nivel

corespunzător de umplere a containerelor pentru o operare economică a lor în sistemul de

colectare.

ART. 146.

Inainte de data de incepere (in timpul perioadei de mobilizare) operatorul va furniza ADID

urmatoarele:

42

 Un raport lunar al stadiului mobilizarii;

 Programul de intretinere si reparatii pentru cladirile, utilajele si echipamentele aflate in

dotare – proprii sau puse la dispozitie de catre ADID;

 Programul de interventie in situatii de urgenta;

 Programul de Sanatate si Securitate in Munca;

 Detalii despre implementarea sistemului informational, inclusiv despre sistemul de gestiune

al plangerilor si reclamatiilor.

ART. 147.

Rapoarte si procese verbale dupa data de incepere:

1. Raportari zilnice

Urmatoarele rapoarte vor fi disponibile, accesibile si la dispozitia ADID, in timp real in

format electronic sau in maximum 24 de ore de la solicitare, in format scris:

 Inregistrari ale problemelor, intreruperilor programate si neprogramate, defectiuni si

accidente, activitati de reparatie precum si timpul de oprire al autospecialelor sau unor

subansamble ale acestora, natura fiecarei defectiuni si activitatile de reparatie/ intretinere,

inlocuiri ale vehiculelor, utilajelor, containerelor sau personalului, conditii meteo, etc.;

 Registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii la autospeciale sau alte vehicule, puncte de

colectare si containere;

 Rapoarte ale personalului desemnat pentru supervizare si monitorizare;

 Rapoarte ale conducatorilor de autovehicule si operatorilor de pe autovehicule;

 Vehicule (utilizate/ neutilizate, motive pentru scoaterea din uz a vehiculelor, media sarcinilor

utile, distanta parcursa, etc.);

 Lista cu zonele si traseele unde personalul operatorului nu a reusit sa colecteze deseurile

din cauza imposibilitatii de parcare si revenirea la respectivele locatii;

 Rapoarte pentru deseurile necolectate;

 Cantitati, pe greutatea deseurilor solide colectate, pentru fiecare traseu de colectare propus/

vehicul de colectare :

a) deseuri menajere reziduale colectate;

b) deseuri reciclabile colectate de pe platformele de colectare unifamiliale, plurifamiliale

sau alte surse;

c) deseuri de sticla colectate si modul de valorificare al acestora;

e) alte tipuri de deseuri solide colectate (ex: periculoase din deseuri menajere);

 Registre cu reclamatii, instiintari si probleme aparute si solutiile acestora;

 Diverse (probleme neobisnuite, dispute, accidente de munca, situatii de urgenta, reclamatii,

instiintari si probleme aparute si solutiile acestora, etc.);

 Servicii neprogramate suplimentare;

 Orice alte rapoarte si procese verbale solicitate de ADID.

2. Rapoarte lunare

43

Un raport lunar al prestarii Serviciilor va fi transmis in decurs de zece (10) zile la sfarsitul

fiecarei luni si continand urmatoarele:

 Cuprinsul rapoartelor/ proceselor verbale zilnice din timpul perioadei de raportare;

 Raport lunar cumulat al prestarii Serviciilor;

 Servicii neprogramate suplimentare.

Continutul exact al acestui raport va fi stabilit de ADID Timis inainte de data de incepere.

3. Rapoarte trimestriale

Rapoartele trimestriale vor fi trimise in prima luna dupa perioada de trei luni (odata cu data

de incepere) cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de sedinta trimestriala de management al

Serviciilor. Aceste rapoarte vor include informatii referitoare la prestarea Serviciilor pe perioada

de raportare conform solicitarilor ADID, cumulate pe luni, inclusiv:

 Informatii despre vehicule (separat pentru fiecare vehicul):

a) Zile utilizare/ neutilizare;

b) Motivele neutilizarii vehiculelor;

c) Incarcaturi nete medii;

d) Distanta parcursa;

e) Inlocuiri ale vehiculelor, containerelor si personalului;

f) Inregistrarea problemelor, avariilor, defectiunilor, etc;

 Starea containerelor si a punctelor de colectare unifamiliale si plurifamiliale pentru fiecare

comuna, oras si municipiu:

a) Numarul si tipul containerelor plasate;

b) Numarul containerelor reparate;

c) Numarul containerelor inlocuite;

d) Numarul containerelor furate, distruse si avariate;

e) Numarul punctelor de colectare avariate si reparate;

f) Numarul punctelor de colectare care au trebuit mai intai sa fie curatate inainte ca

vehiculul sa ajunga la containere.

 Personal

a) Numarul de membri ai personalului angajati pentru colectare, si altele;

b) Inlocuiri;

 Reclamatii/plangeri/sesizari si actiuni intreprinse pentru solutionarea acestora;

 Statistici referitoare la colectarea deseurilor:

a) Cantitate totala de deseuri menajere colectate;

b) Cantitate totala de deseuri similare colectate;

c) Cantitatea de deseuri reziduale colectate;

d) Cantitatea de deseuri reciclabile colectate, pe fractiuni

44

e) Alte cantitatea de deseuri colectate, pe fractiuni;

f) Cantitati de deseuri colectate din locuri neamenajate/ nepermise;

g) Deseuri respinse la colectare si cauzele respingerii;

 Date caracteristice:

a) Deseuri colectate pe traseu/ pe zi;

b) Deseuri colectate pe ora/ echipament de colectare;

 Diverse

1) Colectari neefectuate;

2) Informatii despre siguranta si securitate;

3) Situatii speciale;

4) Alte activitati;

5) Dispute.

4. Raport anual

Un raport anual bine documentat va fi emis acoperind aceleasi subiecte ca cele detaliate

in rapoartele trimestriale, nu mai tarziu de sfarsitul primei luni a anului urmator pentru anul

anterior. Toate rapoartele si documentele solicitate pe durata Contractului vor fi remise ADID in

doua (2) exemplare si in format digital, intr-un format accesibil Autoritatii Contractante.

ART. 148.

(1) Alte solicitari de informatii. ADID isi rezerva dreptul de a solicita diferite informatii

ulterioare incluse in rapoarte.

(2) Pentru orice schimbare, imbunatatire sau extindere a oricarui amplasament precum si

pentru inlocuirea pieselor principale si modificari aduse vehiculelor, utilajelor, containerelor si

personalului, operatorul va notifica ADID in prealabil, iar in cazul in care aceste operatiuni

vizeaza bunurile puse la dispozitia operatorului de catre ADID, operarea modificarilor se va

realiza cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante.

(3) Referitor la inmatriculari, inregistrari, permise guvernamentale si taxe, in decurs de

douazeci si opt (28) de zile de la inceputul fiecarui an de lucru, operatorul va remite ADID

dovada:

 de plata a tuturor taxelor, asigurarilor si impozitelor datorate,

 de inmatriculare a vehiculelor,

 de siguranta la drum a vehiculelor si de control adecvat al emisiilor

 inregistrarii operatorului;

 de detinere a tuturor aprobarilor necesare.

45

SECTIUNEA 11.

Constientizarea Publicului

ART. 149.

(1) Operatorul va coopera cu ADID Timis si celelalte autoritati ale administratiei publice

locale implicate in procesul de informare si constientizare a generatorilor de deseuri referitor la:

 cerintele asociate cu modalitatea de realizare a colectarii selective a deseurilor,

 orarul de desfasurare al serviciilor,

 proceduri de urmat in eventualitatea inaintarii unor reclamatii cauzate de prestarea

defectuoasa a serviciilor de catre Operator sau orice alte solicitari specifice.

(2) Activitatile de constientizare, informare si educare a publicului se vor subordona

atingerii tintelor propuse prin proiect, care sunt obligatorii. Scopul principal al campaniilor de

constientizare este acela de a creste gradul de participare eficienta si de responsabilitate a

utilizatorilor fata de reducerea cantitatilor de deseuri generate si fata de colectarea lor separata,

in mod corect si responsabil, in toata aria de servicii, avand ca beneficiu atingerea tintelor

propuse prin proiect, mentinerea nivelului tarifelor la nivelul programat, un mediu mai curat si

sanatos si asigurarea sustenabilitatii si dezvoltarii sistemului.

(3) Operatorul va initia si sustine propriile campanii periodice de informare si

constientizare a utilizatorilor, atat in mediul urban cat si in mediul rural, pe baza aprobarii primite

de la Autoritatea Contractanta. Campaniile se vor desfasura in stransa cooperare cu ADID

Timis, in calitate de reprezentant al autoritatilor administrativ teritoriale, cu autoritatile publice

locale si operatorii serviciilor de transfer, tratare si depozitare a deseurilor menajere.

(4) Inainte de tiparire/distribuire/publicare/prezentare, orice document sau material va

trebui supus de operator aprobarii ADID Timis.

ART. 150.

(1) Operatorul este obligat sa organizeze si desfasoare minimum:

 O campanie de constientizare de inceput, inainte de inceperea operarii

 Campanii de constientizare semestriale. Durata acestor campanii de informare si

constientizare trebuie sa fie de minim 7 zile/ semestru.

 O campanie de constientizare de tranzitie, inainte de a preda serviciul la incheierea

contractului;

(2) In cadrul acestor campanii Operatorul va avea in vedere urmatoarele aspecte:

 va promova sistemul de selectare la sursa si colectare separata a materialelor

reciclabile. Aceste campanii vor fi implementate împreună cu ADID Timis si autoritatile

publice locale. Activitatile propuse vor viza informarea asupra conditiilor pe care trebuie

sa le indeplineasca generatorii de deseuri in vederea colectarii separate, dar si asupra

tintelor propuse pentru fiecare categorie de deseuri.

 va promova compostarea in gospodariile rurale, in special pentru locuitorii care vor primi

unitati de compostare, in cadrul proiectului.

 va stabili, impreuna cu Autoritatea Contractanta, modalitati si/sau instrumente de natura

sa constituie stimulente pentru toti cei implicati

 va informa utilizatorii inainte de punerea in practica a oricaror schimbari in efectuarea

46

serviciilor, inclusiv in orarul de functionare, atat pentru deseurile menajere, deseurile

reciclabile, cat si pentru alte categorii de deseuri (ex. fluxuri de deseuri speciale). In

vederea acestei informari vor fi distribuite pliante publicitare si/sau vor fi folosite orice

alte mijloace publicitare aprobate de catre ADID. Generatorii de deseuri vor fi informati

in legatura cu procedurile de urmat in eventualitatea inaintarii unor reclamatii cauzate de

prestarea defectuoasa a Serviciilor de catre Operator sau orice alte solicitari specifice. In

cadrul primei campanii, Operatorul va informa utilizatorii asupra organizarii si functionarii

sistemului de colectare separata, a beneficiilor acestuia si a cerintelor imediate.

ART. 151.

(1) In propunerea sa tehnica, Operatorul va prezenta o STRATEGIE DE INFORMARE

SI CONSTIENTIZARE care va cuprinde :

 Planul anual de informare si constientizare – masuri propuse, resurse alocate, termene

de realizare, corelat cu cerintele anexei 11 la Caietul de sarcini

 Descrierea metodelor pe care intentioneaza sa le aplice

 Modalitati de monitorizare a indeplinirii masurilor din plan

(2) In propunerea sa financiara, Operatorul va prezenta suma alocata cheltuielilor

cu constientizarea si informarea.

ART. 152.

In termen de maxim 28 zile de la data semnarii Contractului, Operatorul va prezenta

Strategia pentru informarea si constientizarea publicului si planul actualizat, urmand ca ADID

sa aprobe documentele finale in termen de maxim 15 zile de la data receptionarii lor. Operatorul

va organiza si desfasura cel putin o campanie de constientizare de inceput, inainte de

inceperea operarii serviciilor, in perioada de mobilizare.

In fiecare an, cu cel putin 30 de zile inainte de incheierea anului, Operatorul va prezenta

gradul de indeplinire a planului, precum si planul si programul actualizat, pentru anul urmator.

SECTIUNEA 12.

Matricea de alocare a riscurilor

ART. 153.

Modul de alocare a responsabilităţilor principale între ADID Timiş şi operator este

prezentat în tabelul de mai jos:

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

Riscuri juridice şi de mediu

Modificari

legislative

relevante

Modificari

legislative si/sau

de reglementare

care pot avea

impact asupra

X

In cazul adoptarii de reglementari

legislative cu impact asupra

activitatii operatorului, inclusiv cu

impact financiar, atat Autoritatea

Contractanta cat si Operatorul vor

47

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

activitatii si/sau

asupra situatiei

financiare a

operatorului

lua toate masurile ce se impun in

vederea conformarii cu

prevederile legale, proportional cu

obligatiile ce le revin in cadrul

contractului.

In cazul in care se impun investitii

suplimentare, Autoritatea

Contractanta isi asuma riscul

conformarii cu solicitarile

legislative.

In cazul in care modificarile

legislative conduc la cresterea

costurilor operationale, Operatorul

poate solicita, justificat,

modificarea/ ajustarea tarifului.

Tinte privind

recuperarea si

reciclarea

diferitelor

fractiuni de

deseuri

Imposibilitatea de

a atinge tintele

nationale si

judetene privind

recuperarea si

reciclarea

plasticului, sticlei,

metalului, hartiei

si cartonului

X

Operatorul va contribui la

atingerea tintelor stabilite prin

legislatia in vigoare prin

organizarea de campanii care sa

promoveze colectarea selectiva a

deseurilor, respectiv prin

participarea la campaniile de

constientizare a publicului

organizate de catre ADID si/sau

CJ Timis; minim doua campanii

anuale

Conformitatea

cu prevederile

legale

Nerespectarea

altor prevederi

legale/

reglementari

relevante privind

gestiunea

deseurilor

X

Operatorul va suporta toate

consecintele care decurg din

nerespectarea prevederilor legale

in vigoare.

Plangeri/

reclamatii

Costul

reclamatiilor si a

procedurilor

legale ca urmare

a desfasurarii

neconforme a

activitatii

operatorului

X

Operatorul va suporta orice

consecinte decurg din

desfasurarea neconforma a

activitatii.

Operatorul trebuie sa asigure

operarea corespunzatoare a ,

echipamentelor, ur, cu

respectarea Acordului de mediu, a

Manualelor de operare, intretinere

si exploatare, a prevederilor

prezentului Caiet de sarcini si a

48

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

legislatiei in vigoare privind

protectia mediului

A treia parte

prejudiciata

Ranirea

persoanelor si

pierderea sau

prejudicierea

proprietatii in

timpul

desfasurarii

activitatilor

operatorului

X

Operatorul va interzice accesul

persoanelor neautorizate in incinta

obiectivelor administrate, va

asigura paza si protectia

obiectivelor, va incheia polite de

asigurare, astfel incat sa

minimizeze acest risc.

Forta majora

Riscuri

neasigurabile in

legatura cu

evenimente de

forta majora

X

In cazul unor evenimente de forta

majora cu consecinte asupra

activitatii concesionate, atat

Autoritatea Contractanta cat si

Operatorul vor fi responsabili cu

remedierea situatiei, in limita

cadrului contractual.

Riscuri privind cantitatile de deseuri generate si colectate

Cantitatea

totala de deseu

rezidual

generat si

colectat/

transportat

Riscul ca aceste

cantitati sa difere

de cele estimate

de catre

Beneficiar

X

In cazul in care, in primele 12 luni

de Contract, se constata fluctuatii

ale cantitatii de deseuri fata de

cantitatile estimate in Caietul de

sarcini (in plus sau in minus),

Operatorul isi asuma acest risc.

Dupa primul an de operare,

Operatorul poate solicita

modificarea justificata a tarifului

de operare.

Cantitatea de

deseuri

reciclabile

generate si

colectate/

transportate

Cantitatile de

deseuri reciclabile

rezultate din

colectarea

selectiva difera

de cantitatile

estimate

X

In cazul in care, in primele 12 luni

de Contract, se constata fluctuatii

ale cantitatii de deseuri fata de

cantitatile estimate in Caietul de

sarcini (in plus sau in minus),

Operatorul isi asuma acest risc.

Dupa primul an de operare,

Operatorul poate solicita

modificarea justificata a tarifului

de operare.

Capacitate

neadecvata a

recipientelor de

colectare puse

la dispozitia

Dimensionarea

neconforma a

capacitatii

containerelor, pe

fractiuni de

X

In cazul in care se constata

necesitatea suplimentarii

recipientelor de colectare pentru a

garanta prestarea serviciilor la

standardele prevazute in Caietul

49

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

Operatorului deseuri, necesita

reajustarea

programului de

colectare si/sau a

numarului de

goliri

de sarcini si/sau Regulamentul de

salubrizare, Operatorul isi asuma

acest risc, prin asigurarea

necesarului de recipiente, cu

avizul prealabil al Autoritatii

Contractante.

Dupa primul an de operare,

Operatorul poate solicita

modificarea justificata a tarifului

de operare.

Campanii de

constientizare

si informare

limitate si/sau

ineficiente

Colectarea

selectiva a

deseurilor

reciclabile

insuficienta si/sau

incorecta

X

Operatorul este responsabil cu

organizarea a minim doua

campanii anuale de constientizare

si informare a publicului.

Operatorul isi asuma riscul privind

eficienta acestor campanii si

modalitatea de informare a

intregului grup tinta.

Schimbari

demografice

Schimbarile

demografice

conduc la

schimbari in

programul de

colectare

X

In cazul in care, in primele 12 luni

de Contract, se constata

schimbari demografice care

conduc la fluctuatii ale cantitatii de

deseuri fata de cantitatile estimate

in Caietul de sarcini (in plus sau in

minus), Operatorul isi asuma

acest risc.

Dupa primul an de operare,

Operatorul poate solicita

modificarea justificata a tarifului

de operare.

Riscul colectarii

altor categorii

de deseuri

decat cele

municipale

Deteriorarea

containerelor si a

vehicolelor de

colectare

rezultata din

depunerea, de

catre clienti, a

unor tipuri de

deseuri

neadecvate

X

Operatorul va diminua acest risc

prin corecta informare a populatiei

si operatorilor economici cu privire

la categoriile de deseuri care vor fi

depuse in fiecare tip de container.

Riscuri operationale

Licente si

permise

Licentele si

permisele

necesare

X

Operatorul va obtine si va mentine

valabile, pe toata durata de

executare a serviciilor, atat licenta

50

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

Operatorului

pentru

desfasurarea

activitatii

cat si orice permis/ autorizatie

necesare desfasurarii activitatii,

conform legii.

Calitatea

serviciilor de

colectare

Calitatea si

sincronizarea

serviciului de

colectare diferite

de obligatiile

contractuale

X

Serviciile vor fi prestate cu

respectarea prevederilor

Contractuale, inclusiv ale

prezentului Caiet de sarcini. Pe

durata desfasurarii contractului,

atat Autoritatea Contractanta cat

si Operatorul pot propune solutii

de imbunatatire a calitatii

serviciilor, in limita tarifelor

ofertate.

Necesitatea

unor utilitati

si/sau dotari

suplimentare

Costuri

neprevazute,

cauzate de

necesitatea unor

utilitati si sau

dotari/echipament

e suplimentare,

fara de care

operarea

conforma este

dificila sau chiar

imposibila

X

In cazul in care Operatorul

considera ca sunt necesare

utilitati si/sau dotari / echipamente

suplimentare, le poate achizitiona

pe cheltuiala sa, urmand a

recupera eventualele investitii din

tariful ofertat. Aceste categorii de

investitii nu pot face obiectul unei

solicitari de majorare/ajustare a

tarifului ofertat.

Se recomanda ca stabilirea

necesitatilor suplimentare sa fie

realizata in etapa de ofertare si

costurile aferente sa fie incluse in

tariful ofertat.

Dotari puse la

dispozitie de

catre

Autoritatea

Contractanta

Deficiente ale

unor dotari puse

la dispozitia

Operatorui,

determinand

costuri de

intretinere mai

mari decat cele

prevăzute.

X

Daca se constata deficiente ale

unor dotari puse la dispozitia

Operatorului de catre Autoritatea

Contractanta, dupa expirarea

perioadei de garantie, deficiente

care au drept consecinta

cresterea costurilor de intretinere

si reparatii, atunci Operatorul va

suporta, cu acordul prealabil al

Autoritatii Contractante, costurile

aferente remedierii problemelor.

Operatorul este indreptatit la

solicitarea recuperarii acestor

cheltuieli.

51

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

Siguranta

muncii si

sanatatea

salariatilor

Respectarea

reglementarilor

existente si

responsabilitatea

pentru ranirea

sau imbolnavirea

salariatilor

operatorului

X

Operatorul va asigura un Program

de training si calificare pentru

personalul operational si de

supraveghere, va respecta toate

prevederile legale privind

sanatatea si securitatea in munca

si va pregati propriul Plan SSM.

Conditii

climatice

adverse, altele

decat forta

majora

Riscul intarzierii

serviciului sau

costuri crescute

ca rezultat al

conditiilor

climatice adverse

X

Operatorul va respecta frecventa

de prestare a serviciilor conform

prevederilor prezentului Caiet de

sarcini. Riscul intarzierii serviciilor

sau costuri suplimentare

inregistrate ca urmare a acestor

intarzieri este suportat de

Operator si nu poate face obiectul

unei solicitari de

modificare/ajustare a tarifelor.

Intreruperea si

intarzierea

serviciilor

Costuri

suplimentare

rezultate de

actiuni

independente,

altele decat forta

majora

X

Operatorul va respecta frecventa

de prestare a serviciilor conform

prevederilor prezentului Caiet de

sarcini. Riscul intarzierii/

intreruperii serviciilor sau costuri

suplimentare inregistrate ca

urmare a acestor

intarzieri/intreruperi este suportat

de Operator si nu poate face

obiectul unei solicitari de

modificare/ajustare a tarifelor.

Deseuri plasate

in afara

recipientilor pe

platformele de

colectare

Tipuri de deseuri

plasate in afara

containerelor, pe

platformele de

colectare

prevazute in

contract

X

Operatorul are obligatia de a

colecta toate deseurile reziduale

si reciclabile de pe platformele de

colectare, chiar daca sunt

amplasate in afara containerelor

de colectare si de a lasa locul

curat dupa efectuarea operatiilor

de golire a containerelor. Pentru

minizimarea acestui risc,

Operatorul va informa populatia si

operatorii economici cu privire la

modalitatea corecta de

precolectare a deseurilor si/sau va

asigura suplimentarea

recipientelor de colectare, daca se

52

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

considera necesar, cu acordul

prealabil al Autoritatii

Contractante.

Alte tipuri de

deseuri plasate

in interiorul sau

in afara

containerelor

Volume mari,

deseuri din

constructii,

deseuri

periculoase sau

alte tipuri de

deseuri, altele

decat solide,

plasate la vedere

in sau in afara

containerelor

X

Pentru minizimarea acestui risc,

Operatorul, impreuna cu

Autoritatea Contractanta, vor

informa populatia si operatorii

economici cu privire la

modalitatea corecta de colectare a

acestor categorii speciale de

deseuri.

Capacitatea

vehicolelor de

colectare

Capacitatea

insuficienta de

colectare si

transport a

vehicolelor de

colectare

X

Operatorul are obligatia de a

prevedea, inca din etapa de

ofertare, echipamente de

colectare care sa asigure

colectarea cantitatilor de deseuri

estimate in prezentul Caiet de

sarcini.

De asemenea, Operatorul are

obligatia de a asigura capacitate

suficienta de colectare si transport

pe intreaga durata de derulare a

contractului.

Suplimentarea mijloacelor de

colectare initiale se poate face

numai justificat, cu acordul

prealabil al Autoritatii

Contractante. In cazul in care se

considera necesar, ca urmare a

cresterii cantitatilor de deseuri,

Operatorul va asigura vehicule de

colectare adecvate, care sa

respecte prevederile din prezentul

Caiet de sarcini si pe care sa le

poata amortiza, prin tarife, pana la

finalizarea contractului.

Curatarea

platformelor de

colectare

Curatarea

platformelor de

colectare in urma

deversarii

deseurilor, dupa

X

Operatorul are obligatia de a lasa

punctele de colectare/ locul in

care sunt amplasate containerele

de colectare curat(e), dupa fiecare

golire. Nerespectarea acestei

53

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

fiecare golire, sau

in urma altor

situatii

asemanatoare

obligatii reprezinta incalcarea

obligatiilor contractuale si

Operatorul va fi sanctionat in

consecinta.

Repararea si

intretinerea

containerelor

Repararea si

intretinerea

containerelor

pentru a asigura

o folosire

corespunzatoare

X

Repararea si intretinerea

containerelor reprezinta obligatia

Operatorului iar costurile aferente

acestei activitati vor fi incluse in

tariful ofertat in etapa de licitatie.

Inlocuirea

containerelor

invechite

Inlocuirea

containerelor

pentru care

repararea nu este

convenabila;

pentru containere

puse la dispozitie

de Autoritatea

Contractanta si

pentru care

inlocuirea se face

din fondul IID, se

impune

aprobarea

prealabila a ADID

X

Inlocuirea containerelor pentru

care repararea nu este

convenabila din punct de vedere

financiar este in sarcina

Operatorului; pentru containerele

puse la dispozitie de Autoritatea

Contractanta si pentru care

inlocuirea se face din fondul IID,

se impune aprobarea prealabila a

ADID, dupa acceptarea de catre

CJT a alocarii sumei

Repararea si

intretinerea

punctelor de

colectare

Intretinerea

regulata a

punctelor de

colectare pentru

asigurarea unei

folosiri

corespunzatoare

X

Intretinerea regulata a punctelor

de colectare pentru asigurarea

unei folosiri corespunzatoare este

in sarcina Operatorului. Costurile

aferente acestei activitati vor fi

incluse in tariful ofertat.

Deteriorarea

punctelor de

colectare

Riscuri de

deteriorare,

inclusiv actele de

vandalism ale

punctelor de

colectare; pentru

costurile care pot

fi acoperite din

fondul IID se

impune

aprobarea

prealabila a ADID

X

Riscuri de deteriorare, inclusiv

actele de vandalism ale punctelor

de colectare este in sarcina

Operatorului; pentru costurile care

pot fi acoperite din fondul IID se

impune aprobarea prealabila a

ADID

54

Categoria de

risc Descriere

Propunere de alocare a

riscului Managementul riscului

Operator ADID

Timis

Risc

Comun

Riscuri financiare

Disponibilitatea

resurselor

financiare

Fonduri necesare

pentru investitiile

angajate in

scopul asigurarii

activitatii si a

capitalului de

lucru necesar

X

Operatorul trebuie sa asigure

capitalul de lucru necesar unei

bune functionari a serviciilor, pe

toata durata Contractului, luand in

considerare modalitatea de plata

a serviciilor prestate, inca din

etapa de ofertare.

Cresterea

(descresterea)

costurilor

Costuri de

operare si

intretinere pentru

derularea

activitatii diferite

de cele estimate,

indiferent de

costul de

indexare permis.

X

Operatorul trebuie sa estimeze

corect, inca din etapa de ofertare,

costurile de operare si intretinere.

Orice consecinte legate de o

estimare eronata, sunt suportate

integral de catre Operator si nu

pot face obiectul unei ajustari a

tarifului.

Modificare taxe

indirecte

Modificari ale

taxelor indirecte

(TVA),

introducerea/

eliminarea taxarii

indirecte

X

Modificarea taxelor indirecte va fi

suportata atat de catre Operator

cat si de catre Autoritatea

Contractanta, putand face obiectul

unei solicitari de modificare a

tarifului.

Modificare taxe

directe

Ex: Modificari ale

impozitului pe

profit

X

Modificarea taxelor directe va fi

integral suportata de catre

Operator.

SECTIUNEA 13.

Perioada de mobilizare si data programata pentru incepere

ART. 154.

(1) Perioada de mobilizare reprezinta perioada dintre data semnarii contractului si data

de incepere a contractului si va fi de maxim 120 de zile de la semnarea contractului. In timpul

perioadei de mobilizare, Operatorul, de comun acord cu ADID si autoritatile administratiei

publice locale, va anunta generatorii de deseuri, in legatura cu detaliile noilor servicii de baza

care fac obiectul Contractului si va planifica introducerea etapizata a serviciilor, va identifica toti

generatorii de deseuri persoane fizice si juridice si va semna contracte de prestari servicii cu toti

acestia.

(2) Data de incepere stabilita este definita in Programul de Operare a Serviciilor (Anexa

la Contract) care va fi pregatit de operator si va fi inaintat spre aprobare ADID in termen de 28

de zile de la data semnarii contractului. ADID se va pronunta asupra acestui program in

55

termen de 28 de zile de la data primirii, dar fara a depasi termenul de 120 zile al perioadei de

mobilizare. Refuzul ADID de aprobare a programului trebuie fundamentat pe motive ce tin de

nerespectarea caietului de sarcini, Regulamentului serviciului, reglementarilor specifice

serviciului de salubrizare.

(3) Programul de operare cuprinde, fara a se limita la, urmatoarele informatii: Programul

privind incheierea contractelor de prestari servicii cu toti utilizatorii (populatie si operatori

economici si institutii publice), Programul de lucru pe activitati (colectare deseuri reziduale,

colectare deseuri reciclabile) si categorii de utilizatori (populatie, operatori economici si institutii

publice), Programul de intretinere a punctelor de colectare, Programul de spalare recipienti,

Program de constientizare publica propus, Sistemul informational implementat, Manuale de

functionare si intretinere, Programul de monitorizare (inclusiv traseele planificate pentru fiecare

vehicul), Programul de training si calificare pentru personalul operational si de supraveghere;

Manualul de asigurare a calitatii; Planul de management de mediu.

(4) In timpul perioadei de mobilizare (maxim 120 zile de la semnarea contractului),

operatorul va definitiva pregatirile pentru punerea in aplicare a Serviciilor.

In acest sens, operatorul:

 va obtine toate avizele, acordurile, autorizatiile necesare desfasurarii serviciilor conform

legislatiei in vigoare;

 va semna contracte de prestari servicii cu toti utilizatorii populatie si operatori economici

si institutii publice;

 va prelua echipamentele puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, respectiv:

pubelele si containerele destinate colectarii precum si platformele de colectare

plurifamiliale (Anexa la Conditii Contractuale);

 va eticheta corespunzator si va distribui containerele destinate colectarii deseurilor pe

fractiuni si va asigura echiparea standard a platformelor de colectare, dupa caz;

 va achizitiona orice vehicule, utilaje si echipamente conform prezentului Caiet de sarcini

si pe care le considera necesare punerii in aplicare a activitatii de colectare si transport a

deseurilor;

 va angaja si va instrui personalul necesar;

 va obtine acces la orice amplasamente, facilitati si locatii necesare pentru prestarea

serviciilor;

 cu cel mult 14 zile inainte de data de incepere, operatorul va furniza ADID traseele

planificate si stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numarul de angajati pe fiecare

vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executarii tuturor activitatilor. Rutele si orarul

de parcurs vor respecta normele de sanatate si siguranta, tinand seama de nivelul de

zgomot si asigurand confortul lucratorilor la temperaturi extreme. Traseele si orarul de

parcurs vor fi coordonate in functie de orarul de functionare al Statiei de transfer/

Centrelor de colectare sau al Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela, si al

generatorilor de deseuri (operatori economici si institutii publice);

 cu cel mult 14 zile inainte de data de incepere, operatorul va trimite ADID manualele si

documentele specificate la Sectiunea a 10-a din prezenta documentatie. Aceste

manuale vor fi revizuite anual, actualizate si republicate de cate ori va fi necesar.

Operatorul isi va finaliza in timp util obligatiile prevazute in prezenta Sectiune conform cu

Programul de Operare a Serviciilor si va anunta ADID de orice abateri anticipate sau efective de

56

la datele stipulate in Programul de Operare a Serviciilor imediat ce va fi posibil, explicand toate

motivele existente.

(5) Operatorul va accepta amendarea Programului de Operare a serviciului si a cerintelor

tehnice din prezentul Caiet de Sarcini ori de cate ori va fi necesar, ca urmare a modificarii

regulamentelor locale privind gestionarea deseurilor, in cazul in care respectivele modificari sunt

facute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari nationale.

(6) În Perioada de Mobilizare, Operatorul va prezenta Autoritatii Contractante dovezile

care confirmă:

a) constituirea Garanţiei de Bună Execuţie, conform clauzelor contractuale;

b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate prin Contract la Articolul “Asigurări;

c) licenţa eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Operatorului i se acordă

permisiunea furnizării/prestării Serviciului în aria delegării;

d) obținerea celorlalte Autorizaţii necesare conform Legii pentru începerea prestării

Serviciului.

(7) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operator, Părţile pot încheia

Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de către Autoritatea Contractanta

în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de Incepere a Contractului.

SECTIUNEA 14.

Mecanismul de plata al serviciilor

ART. 155.

(1) Structura si nivelul tarifelor ofertate vor reflecta costul efectiv al prestatiei. Ofertantii vor

prezenta in mod obligatoriu in oferta lor de pret, tarifele de operare propuse pentru activitatea

de colectare-transport deseuri, care includ si costurile aferente activitatilor de transfer/tratare/

depozitare deseuri, conform formularului de oferta din sectiunea “Formulare”, insotit de

justificarea tarifelor ofertate in conformitate cu fisa de fundamentare insotita de memoriul

tehnico-economic justificativ, conform Anexei 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin

Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

(2) Tarifele ofertate pentru activitatea de colectare-transport vor include costul aferent

transferului, tratarii si depozitarii deseurilor colectate, acestea reprezentand tarifele pe care

beneficiarii finali (populatie, operatori economici, institutii publice) le vor achita operatorului

pentru activitatea de salubrizare, in baza contractelor individuale semnate intre acestia si

Operator.

(3) Neprezentarea fisei de fundamentare conform cerintelor specificate mai sus

echivaleaza cu lipsa fisei de fundamentare fapt ce va conduce la declararea ca neconforma a

ofertei.

(4) Nivelul tarifelor va fi diferit în mediul urban faţă de cel rural, in functie de rata de

generare a deseurilor, fara a depasi nivelul maxim stabilit prin Planul anual de evolutie a

57

tarifelor de salubritate, aprobat prin Aplicatie si anexat prezentului Caiet de sarcini (Anexa 8.

Planul anual de evolutie a tarifelor de salubritate in judetul Timis).

(5) Nivelul maxim al tarifelor ofertate pentru activitatea de colectare – transport,

inclusiv activitatile de transfer/ tratare/ depozitare deseuri, respectiv nivelul tarifelor de

salubritate care vor fi prevazute in contractele individuale semnate intre operator si

beneficiarii finali (populatie si operatori economici) nu va depasi urmatoarele valori:

- Tarif pentru populatia din mediul urban: 8,65 lei /persoană/lună (exclusiv TVA)

- Tarif pentru populatia din mediul rural: 3,82 lei/persoană/lună (exclusiv TVA)

- Tarif pentru operatori economici si institutii publice: 335,11 lei/tona + TVA

(6) Tarifele pentru prestarea celorlalte servicii din cadrul gestionarii deseurilor in judetul

Timis pe care viitorii operatori ai activitatii de colectare-transport le vor lua in calcul la stabilirea

ofertei financiare, sunt prezentate mai jos:

1. Tariful pentru tratarea deseurilor reciclabile in Statia de sortare Retim, la nivelul anului

2015, este de 44,70 lei/tona + TVA, in cazul in care procentul de impuritati nu

depaseste 25%. In caz contrar, se va percepe tarif pentru procesare deseuri reziduale.

2. Tariful pentru procesarea deseurilor reziduale pe Linia de sortare in vederea valorificarii

energetice Retim, la nivelul anului 2015, este de 131 lei/tona + TVA.

3. Tariful aferent transferului deseurilor de la Statia de transfer/Centrele de colectare la

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, la nivelul anului 2015, este de 82,77 lei/to

+ TVA.

4. Tarifele stabilite la nivelul anului 2014 pentru tratarea si depozitarea deseurilor in cadrul

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela sunt prezentate mai jos:

- Tarif depozitare (Tarif 1) = 56,00 lei/tona + TVA

- Tarif tratare TMB (Tarif 2) = 66,10 lei/tona + TVA

- Tarif compostare (Tarif 3|) = 53,00 lei/tona + TVA

- Tarif sortare (Tarif 4) = 44,70 lei/tona + TVA

Mentiune: Tariful 2 aferent tratarii deseurilor in instalatia TMB include si costul de

depozitare al deseurilor rezultate in urma tratarii

ART. 156.

(1) Mecanismul de plata. Utilizatorii serviciilor de salubritate au obligatia de a achita

contravaloarea acestor servicii. Conform Studiului de fezabilitate si a Aplicatiei de finantare

pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş», mecanismul de

plata se bazeaza pe sistemul de tarife, atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural.

Plata serviciilor se va face prin incheierea de contracte individuale intre operatorul de

colectare-transport si utilizatorii serviciilor, atat populatie cat si operatori economici/institutii

publice din zonele urbane si rurale.

(2) Tariful pentru serviciile de salubrizare platit de populatie si operatori economici/

institutii publice, va acoperi tarifele aferente tuturor activitatilor necesare pentru prestarea

serviciilor: colectare si transport deseuri menajere la ST/CC/ Depozitului de deseuri

58

nepericuloase Ghizela; transferul de la ST/CC la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela si

operarea ST/CC; tratarea deseurilor in cadrul Statiei de sortare/ Statiei de compostare/ TMB din

cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela si si depozitarea in Depozitul de deseuri

nepericuloase Ghizela / tratarea deseurilor in Statia de sortare, inclusiv Linia de sortare in

vederea valorificarii energetice Retim.

(3) Operatorii desemnati pentru activitatea de colectare - transport prin prezenta

procedura, vor aplica fluxul financiar descris mai jos:

Flux financiar F1 – Generatorii de deseuri (populatie si operatori economici din zona

urbana si rurala) vor plati catre Operatorul de colectare – transport un tarif de salubritate

care să acopere toate costurile aferente sistemului integrat de management al deseurilor,

caracteristic fiecarei zone de colectare.

Pentru zona de colectare 0, tariful va acoperi costurile de colectare a deşeurilor reciclabile si

reziduale, transportul lor la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, tratarea deseurilor

reziduale in cadrul TMB si depozitarea (tariful pentru TMB include si tariful pentru depozitare) si

tratarea deseurilor reciclabile in cadrul Statiei de Sortare din cadrul Depozitului de deseuri

nepericuloase Ghizela .

Pentru zona de colectare 1, tariful de salubrizare va acoperi costurile de colectare a deseurilor,

transportul deseurilor reziduale la statia de transfer si managementul ST (pentru deseurile

reziduale provenind din zona 1, exceptand Timisoara si cele 9 comune periurbane), operarea

TMB din cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela pentru deseurile reziduale

colectate din zona 1, exceptand Timisoara si cele 9 comune periurbane, inclusiv depozitarea

(tariful pentru TMB include si tariful pentru depozitare), transportul si tratarea deseurilor

reziduale provenind din Timisoara si cele 9 comune periubane la Linia de sortare in vederea

valorificarii energetice Retim, transportul si tratarea deseurilor reciclabile la Statia de sortare

Retim Timisoara.

Pentru zonele de colectare 2, 3 si 4, tariful de salubrizare va acoperi costurile de colectare a

deşeurilor reciclabile si reziduale, transportul deseurilor colectate la centrul de colectare aferent

fiecarei zone şi managementul CC, transportul deşeurilor reziduale si reciclabile la Depozitul de

deseuri nepericuloase Ghizela, tratarera deseurilor reciclabile in Statia de sortare din cadrul

Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela, tratarera deseurilor reziduale in intalatia TMB din

cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela si depozitarea (tariful pentru TMB include

si tariful pentru depozitare).

Nivelul tarifelor va fi diferit în mediul urban faţă de cel rural, in functie de rata de generare a

deseurilor, fara a depasi nivelul maxim stabilit prin Planul anual de evolutie a tarifelor de

salubritate in judetul Timis, aprobat prin Aplicatie.

In plus, pentru colectarea deseurilor din piete, Administratia Pietelor sau Administratiile Locale,

dupa caz, vor plati Operatorului de colectare-transport, contravaloarea serviciilor de colectare-

transport-tratare- depozitare pentru aceasta categorie de deseuri.

Flux financiar F2 Operatorii activitatii de colectare-transport vor plati Redeventa catre

ADID Timis, in calitate de Autoritate Contractanta, ca mandatar al unitatilor administrativ

teritoriale membre. Plata se va realiza direct in contul bancar apartinand CJ Timis, care este

beneficiarul proiectului SIMD si proprietarul investitiilor realizate.

59

In schimbul delegarii gestiunii serviciilor, Operatorul se obliga sa plateasca Autorității

Contractante o redeventa lunara. Nivelul redeventei va acoperi cel putin amortizarea dotarilor

achizitionate prin Proiect si care vor fi puse la dispozitia viitorului operator, pentru fiecare zona

de colectare, conform valorilor mentionate in Tabelul de mai jos.

Plata redevenţei va fi în responsabilitatea exclusivă a Operatorilor şi acestia nu vor fi îndreptăţiti

să motiveze prin absenţa solicitării din partea Autorității Contractante faptul că nu au plătit la

termen redevenţa datorată.

Redevenţa va fi plătită trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare.

Valoarea redeventei nu poate fi mai mica decat valorile indicate in tabelul de mai jos, la care se

adaugă T.V.A, pentru fiecare zona de colectare si an.

Tabel 17. Valoarea redeventei minime/ zona/an (lei)

Valoarea

redevent

ei/ zona

/an (lei)

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Redeventa

Zona 0

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

101.304,

39

Redeventa

Zona 1

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

172.294,

05

Redeventa

Zona 2

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

123.870,

91

Redeventa

Zona 3

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

50.101,

31

Redeventa

Zona 4

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

46.624

,91

Cuantumul redevenţei se va actualiza anual cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional

de Statistică.

Neplata la termen a redevenţei atrage penalitati si majorari conform contractului de delegare.

Neplata a trei rate consecutive a redevenţei duce la retragerea obligaţiilor restante (redevenţă şi

majorări de întârziere) din contul de garanţie. În termen de 30 de zile de la retragerea obligaţiilor

restante din contul de garanţie, operatorul are obligaţia să reconstituie garanţia la nivelul

prevăzut in contract. Nerespectarea obligatiei de plata a redeventei poate atrage incetarea de

drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte

formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei de judecată.

Flux financiar F3 – Operatorii de colectare-transport vor plati contravaloarea serviciilor

de transfer si management al ST/CC, inclusiv contravaloarea serviciilor de tratare a

deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela catre operatorul ST/CC.

Pentru zona 1, Operatorul de colectare-transport va achita si contravaloarea serviciilor

de tratare a deseurilor in instalatiile Retim (Statia de sortare si Linia de sortare in vederea

valorificarii energetice) si in cadrul Statiei de compostare deseuri vegetale Timisoara, care

60

va fi realizata de Primaria Timisoara. In acest sens, se vor aplica urmatoarele formule, pe

fiecare zona de colectare:

Operatorul de colectare- transport din zona de colectare 0 Ghizela nu va suporta costuri

aferente activitatii de transfer, ca urmare a faptului ca toate deseurile colectate vor fi

transportate direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela. El va plati direct Operatorului

Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela contravaloarea aferenta gestionarii deseurilor

transportate la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, pe categorii, dupa cum urmeaza:

Suma de plata catre Operatorul Depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela = Suma de plata

pentru deseuri reziduale + Suma de plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru

deseuri din piete, unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = Tarif pentru tratare in cadrul TMB * Cantitate de

deseuri reziduale colectata si transportata la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare *

Cantitate de deseuri reciclabile colectata si transportata la Depozitul de deseuri nepericuloase

Ghizela

Suma de plata pentru deseuri din piete = Tarif pentru tratare in cadrul TMB * Cantitate de

deseuri din piete colectata si transportata la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 1 Timisoara, va efectua plati, dupa

cum urmeaza:

Suma de plata catre operatorul Statiei de transfer Timisoara = (Tarif pentru activitatea de

transfer conform contract + Tarif pentru tratare in cadrul TMB) * Cantitate de deseuri reziduale

colectata si transportata la ST

Suma de plata catre operatorul Statiei de sortare Retim Timisoara = Tarif pentru tratare in

cadrul Statiei de sortare * Cantitate de deseuri reciclabile colectata si transportata la SS Retim

Timisoara

Suma de plata catre operatorul Retim Timisoara – Linia de sortare in vederea valorificarii

energetice = Tarif pentru tratare pe Linia de valorificare energetica * Cantitate de deseuri

reziduale colectata si transportata la Retim Timisoara

Suma de plata catre operatorul Statiei de compostare Timisoara = Tarif pentru tratare in cadrul

Statiei de compostare Timisoara * Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata la SC

Timisoara (dupa punerea in functiune a acestei statii).

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 2 deservita de Centrul de colectare

Jimbolia, va plati contravaloarea serviciilor de transfer si management al CC, inclusiv

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela catre operatorul ST/CC, prin aplicarea formulei:

Suma de plata catre Operatorul Centrului de Colectare Jimbolia = Suma de plata pentru deseuri

reziduale + Suma de plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete,

unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract +

Tarif pentru tratare in cadrul TMB Ghizela) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la CC.

61

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract

+ Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare Ghizela) * Cantitate de deseuri reciclabile

colectata si transportata la CC.

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract +

Tarif pentru tratare in cadrul TMB)* Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata la CC

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 3 deservita de Centrul de colectare

Deta, va plati contravaloarea serviciilor de transfer si management al CC, inclusiv

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela catre operatorul ST/CC, prin aplicarea formulei:

Suma de plata catre Operatorul Centrului de Colectare Deta = Suma de plata pentru deseuri

reziduale + Suma de plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete,

unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract +

Tarif pentru tratare in cadrul TMB Ghizela) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract

+ Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare Ghizela) * Cantitate de deseuri reciclabile

colectata si transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract +

Tarif pentru tratare in cadrul TMB)* Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata la CC

Operatorul de colectare-transport din zona de colectare 4 deservita de Centrul de colectare

Faget, va plati contravaloarea serviciilor de transfer si management al CC, inclusiv

contravaloarea serviciilor de tratare a deseurilor in cadrul Depozitului de deseuri nepericuloase

Ghizela catre operatorul ST/CC, prin aplicarea formulei:

Suma de plata catre Operatorul Centrului de Colectare Faget= Suma de plata pentru deseuri

reziduale + Suma de plata pentru deseuri reciclabile + Suma de plata pentru deseuri din piete,

unde:

Suma de plata pentru deseuri reziduale = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract +

Tarif pentru tratare in cadrul TMB Ghizela) * Cantitate de deseuri reziduale colectata si

transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri reciclabile = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract

+ Tarif pentru tratare in cadrul Statiei de sortare Ghizela) * Cantitate de deseuri reciclabile

colectata si transportata la CC

Suma de plata pentru deseuri din piete = (Tarif pentru activitatea de transfer conform contract +

Tarif pentru tratare in cadrul TMB)* Cantitate de deseuri din piete colectata si transportata la CC

62

LISTA ANEXE

Anexa 1. Regulamentul serviciului de salubrizare

Anexa 2. Zonarea judetului Timis, inclusiv data la care Operatorii preiau in gestiune serviciul de

colectare-transport pentru fiecare localitate

Anexa 3. Proiectia deseurilor solide municipale generate pe localitati, pentru fiecare zona de

colectare din judetul Timis

Anexa 4. Necesarul de recipienti de colectare pe localitati si zone de colectare

Anexa 5 Lista punctelor de colectare pe localitati si zone de colectare

Anexa 6. Grafic de colectare pe localitati si zone de colectare

Anexa 7. Lista operatorilor economici si a institutiilor publice din judetul Timis, pe localitati si

zone de colectare

Anexa 8. Planul anual de evolutie a tarifelor de salubritate in judetul Timis

Anexa 9. Indicatori de performanta pentru activitatea de colectare si transport

Anexa 10. Indicatori de evaluare pentru activitatea de colectare si transport

Anexa 11. Lista masuri de informare si constientizare asigurate de catre operator

Atasament: Regulamentul_de_salubritate.pdf

1

REGULAMENT

de organizare si functionare a serviciului

public de salubrizare din judetul Timis

Revizia 2 - iunie 2015

2

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART.1

1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare de pe raza

judetului Timis, infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 140/30.09.2013 (denumit

in continuare serviciu de salubrizare). Activitatile serviciului sunt prestate pe raza teritoriala a

judetului Timis, in localitatile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri

Timis (denumita in continuare „ADID”) pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor

publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unitati administrativ-

teritoriale.

2) Regulamentul stabileste cadrul juridic privind organizarea si functionarea serviciilor de

salubrizare gestionate la nivelul judetului Timis, definind modalitatile si conditiile ce trebuie

indeplinite pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, precum si relatiile dintre operatori si

utilizatori.

3) Prevederile regulamentului se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si

intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare la nivelul judetului

Timis, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

4) Operatorii serviciilor de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care

este organizata gestiunea serviciior de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului

regulament.

5) Conditiile tehnice prevazute in prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Judetean

Timis sau Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis (ADID) poate aproba si alte

conditii tehnice pentru serviciile de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, dupa

dezbaterea publica a acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare:

1. colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare

provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat,

fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si

acumulatori;

2. organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor -

activitatea de tratare a biodeseurilor in statii de compost si in unitatile de compostare

individuale; activitatea de tratare a deseurilor reziduale pe linia de sortare in vederea

valorificarii energetice din cadrul Statiei de sortare Retim - Timisoara

3. operarea/administrarea statiei de transfer/centrelor de colectare pentru deseurile menajere si

deseurile similare;

4. sortarea deseurilor menajere si a deseurilor similare in statiile de sortare;

3

5. organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor menajere si a deseurilor similare;

6. administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor menajere si

a deseurilor similare;

ART. 3

Modul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza

urmatoarelor principii:

a) protectia sanatatii populatiei;

b) responsabilitatea fata de cetateni;

c) conservarea si protectia mediului inconjurator;

d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;

e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

f) securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabila.

ART.4

Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupa cum urmeaza:

4. 1. „Asociatia” sau „ADID” - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis ADID

definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea,

monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice pe raza de

competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a

unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii,

modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor

servicii, avand la baza managementului activitatilor un Sistem Integrat de Management al

Deseurilor;

4. 2. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

4. 3. aria delegarii/aria serviciului - raza teritoriala a unitatilor administrative care formeaza

impreuna Delegatarul si care utilizeaza Sistemul Integrat de Management al Deseurilor

4. 4. biodeseuri - conform definitiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul

deseurilor, republicata;

4. 5. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin

descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

4. 6. colectare - conform definitiei prevazute in Legea nr. 211/2011, republicata;

4. 7. colectare separata - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata;

4. 8. depozit - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005

privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. 9. deseu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca ori are intentia sau obligatia

sa le arunce;

4. 10. deseuri biodegradabile – deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi

deseurile alimentare ori de gradina, si care pot fi valorificate material;

4

4. 11. deseu cu regim special – deseu ale carui manipulare, colectare, transport si depozitare se

supun unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative

asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

4. 12. deseuri din constructii provenite din locuinte - deseuri generate de activitati de

reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor

4. 13. deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele

definitiei de deseu, exclusiv deseuri de productie;

4. 14. deseuri menajere - deseurile provenite din gospodarii/locuinte, inclusiv fractiile colectate

separat, si care fac parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului

nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

4. 15. deseuri municipale - deseuri menajere si deseuri similare, inclusiv fractiile colectate

separat;

4. 16. deseuri periculoase – conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata;

4. 17. deseuri de productie – deseuri rezultate din activitati industriale, ce fac parte din

categoriile 03 – 14 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile

ulterioare;

4. 18. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie

pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

4. 19. deseuri reziduale (municipale mixte) - deseurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv

cele rezultate in urma proceselor de tratare, altele decat deseurile reciclabile;

4. 20. deseuri de origine animala – subproduse de origine animala ce nu sunt destinate

consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;

4. 21. deseuri similare – deseuri provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii

care, din punctul de vedere al naturii si al compozitiei, sunt comparabile cu deseurile

menajere, exclusiv deseurile din productie, din agricultura si din activitati forestiere;

4. 22. deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea

cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide

provenite din atmosfera;

4. 23. deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente, care, datorita dimensiunilor

lor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata

fata de acestea, din punct de vedere al preluarii si transportului;

4. 24. deseuri verzi - biodeseurile provenind din parcuri sau gradini, precum: frunze, iarba, flori,

garduri vii, crengi, etc

4. 25. delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice - actiunea prin care o unitate

administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in

conditiile Legii, atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a unei activitati din sfera

serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si concesiunea

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia; delegarea gestiunii unui serviciu

de utilitati publice implica dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata

sistemul de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegate. Delegarea gestiunii

poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate

5

serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ- teritoriale

membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;

4. 26. detinator de deseuri - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata;

4. 27. eliminare – conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata;

4. 28. gestionarea deseurilor - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata;

4. 29. gura de scurgere – componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se

asigura evacuarea apelor pluviale;

4. 30. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura,

realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor;

4. 31. instalatie de incinerare/ valorificare energetica - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si

echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii

de ardere rezultate, al carei randament energetic este egal sau mai mare decat minimul

prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicata;

4. 32. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul

de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul

operatorului titular al licentei;

4. 33. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de

operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe

activitati ale acestuia;

4. 34. producator de deseuri - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata;

4. 35. reciclare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata;

4. 36. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect

curat al localitatilor;

4. 37. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor

functionale si dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se

realizeaza serviciul de salubrizare;

4. 38. SIMD - sistem integrat de management al deseurilor

4. 39. sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor

reciclabile in vederea transportarii lor la operatorii economici specializati in valorificarea

acestora;

4. 40. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor, in

vederea transportarii centralizate a acestora la o statie de sortare/tratare sau la un depozit

de deseuri.

4. 41. tratare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata;

4. 42. tratare mecano-biologica – tratarea deseurilor municipale colectate in amestec utilizand

operatii de tratare mecanica de separare, sortare, maruntire, omogenizare, uscare si operatii

de tratare biologica prin procedee aerobe si/sau anaerobe;

4. 43. utilizatori - conform definitiei prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare;

4. 44. valorificare - conform definitiei prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,

republicata.

6

ART. 5

(1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare

specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza sistemul

public de salubrizare a judetului, denumit in continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care

cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de

salubrizare, precum:

a) puncte de colectare separata a deseurilor;

b) statii de transfer (statia de transfer Timisoara si centrele de colectare Jimbolia, Deta, Faget);

c) statii de tratare mecano-biologice (Statia TMB Ghizela)

b) statii de producere compost (Statia de compostare Ghizela si Statia de compostare Timisoara,

unitati de compostare individuale);

e) statii de sortare (statia de sortare Ghizela, statia de sortare Retim si statia de sortare

Satchinez);

f) baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

g) depozite de deseuri (depozitul de deseuri Ghizela);

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta din

caietul de sarcini al serviciului si contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobati de

Consiliiile Locale, Consiliul Judetean si ADID.

SECTIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localitatilor membre ale ADID

din judetul Timis, unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia

de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de

salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele

contractuale.

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa

asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor

autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului.

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform

programului aprobat de Consiliul Judetean Timis si ADID Timis, in numele si pe seama

7

unitatilor administrativ teritoriale membre, cu exceptia cazurilor de forta majora care vor fi

mentionate in contractul de delegare.

SECTIUNEA a 3-a

Documentatia tehnica

ART. 8

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care

asigura serviciul de salubrizare, pe raza administrativ-teritoriala a judetului Timis in unitatile

administrativ-teritoriale membre ale ADID.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si modul de intocmire,

actualizare, pastrare si manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si

reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor

tipuri de instalatii.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activitatii de salubrizare

prestate, urmatoarele documente, care se vor regasi si in Caietul de Sarcini pentru delegarea

gestiunii serviciului sau care vor fi puse la dispozitie de catre ADID Timis/Consiliul Judetean

Timis, in perioada de mobilizare:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare,

actualizate cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau

completarile la zi;

e) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in

functiune a acestora;

g) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de

lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

h) proiectele de executie a lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul,

devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu:

1. procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

2. procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie,

buletinele de verificari, analiza si incercari;

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

4. procese-verbale de punere in functiune;

5. lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;

8

6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea

neconformitatilor si a remedierilor;

7. documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu

actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui

agregat si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k) instructiunile producatorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj

privind manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor,

precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

l) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei

instalatii sau fiecarei activitati;

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a

obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale;

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg

personalul;

o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de

masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

q) instructiuni privind accesul in incinta si instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de

admitere la lucru etc.;

t) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice intocmite conform prevederilor

legale, inclusiv bilantul de mediu.

(2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa si pastra

conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei".

ART. 10

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmita de

operatorii economici specializati in proiectare, se preda titularului de investitie odata cu

proiectul lucrarii respective.

(2) Operatorii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de

executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, in final, sa

inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren,

si sa predea proiectul, inclusiv in format electronic, impreuna cu instructiunile necesare

exploatarii, intretinerii si repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa

predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren.

In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar

din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(4) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant,

fara avizul acestuia.

ART. 11

9

(1) Autoritatile administratiei publice locale si/sau Consiliul Judetean Timis si/sau ADID,

detinatoare de instalatii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum si operatorii

care au primit in gestiune delegata serviciul de salubrizare, in totalitate sau numai unele

activitati componente ale acestuia, au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea

documentelor de baza prevazute la art. 9 alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasit orice

document cu usurinta.

(2) La incheierea activitatii, operatorul va preda autoritatii administratiei publice locale sau,

dupa caz, asociatiei de dezvoltare intercomunitare ADID, pe baza de proces-verbal, intreaga

arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document

original sau copie.

SECTIUNEA a 4-a

Indatoririle personalului operativ

ART. 12

(1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile,

instalatiile si echipamentele specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, in baza

activitatilor contractate si desfasurate in conformitate cu SIMD, avand ca sarcina principala de

serviciu supravegherea sau asigurarea prestarii in mod nemijlocit a activitatilor contractate.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si

responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile

operationale.

(3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in

procedurile proprii in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic.

ART. 13

(1) In timpul prestarii serviciului personalul trebuie sa asigure functionarea instalatiilor, in

conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne,

graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau

tehnico-administrativa.

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizata astfel incat sa se asigure:

a) protejarea sanatatii populatiei;

b) protectia mediului inconjurator;

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora;

e) continuitatea serviciului.

10

CAPITOLUL 2

Asigurarea serviciului de salubrizare si conditii de functionare

SECTIUNEA 1

Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al

deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si

institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de

deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori

ART. 14

Urmatoarele categorii de deseuri vor fi colectate separat de pe teritoriul UAT membre ADID din

judetulTimis si transportate la statia de transfer/centrele de colectare/ depozitul de deseuri

Ghizela/ statia de sortare/ tratare stabilite prin Master Plan si Studiul de Fezabilitate:

a) deseuri reziduale;

b) deseuri biodegradabile;

c) deseuri reciclabile (hartie si carton, plastic si metal, sticla), inclusiv deseuri de ambalaje;

d) deseuri periculoase din deseurile menajere;

e) deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici.

ART. 15

Operatorul care colecteaza, transporta, trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri menajere si

similare trebuie sa cunoasca:

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

b) cerintele tehnice generale;

c) masurile de precautie necesare;

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de

deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente.

ART. 16

(1) Operatorul impreuna cu Autoritatea administratiei publice locale/ADID, au obligatia sa

identifice toti producatorii de deseuri, indiferent de natura acestor deseuri, si sa actioneze in

vederea crearii facilitatilor necesare prestarii activitatii de colectare separata si transport separat

al deseurilor menajere si deseurilor similare.

(2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale aproba/instituie tarife/taxe de

salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finantarii activitatii

11

ART. 17

(1) Persoanele fizice si juridice producatoare de deseuri municipale trebuie sa realizeze

activitatea de colectare separata, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unitatii

administrativ - teritoriale, in conditii salubre, in spatii special amenajate si prin sistemele

propuse si asigurate de catre autoritatea administratiei publice locale/operatorul de salubrizare.

(2) In vederea realizarii activitatii de colectare separata, punctele de colectare amenajate sunt

dotate, conform legii, cu recipiente si containere de colectare prin grija operatorului sau a CJ

Timis/ UAT/ ADID Timis, dupa caz. La gospodariile individuale colectarea se va face in

recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de

vedere sanitar si al protectiei mediului.

(3) Recipientele si containerele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de deseuri

vor fi inscriptionate cu denumirea deseurilor pentru care sunt destinate si marcate in diverse

culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului ministrului

mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor nr.

1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru

diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective.

ART. 18

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate in culorile stabilite de actele

normative in vigoare, avand capacitatea de stocare corelata cu numarul de utilizatori arondati si

cu frecventa de ridicare, asigurand conditii de acces usor pentru autovehiculele destinate

colectarii.

(2) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale se stabileste conform tabelului 2

din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de

proiectare a punctelor pentru precolectare.

(3) In vederea prevenirii utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a deseurilor municipale,

acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incat sa nu poata fi sters

fara ca prin aceasta operatie sa nu ramana urme vizibile.

Pentru recipientii procurati prin finantari nerambursabile, se vor aplica inscriptionarile in

conformitate cu Manualele de identitate vizuale ale programului de Finantare prin care acestia

au fost achizitionati.

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin marirea numarului de

recipiente, in cazul in care se dovedeste ca volumul acestora este insuficient si se stocheaza

deseuri municipale in afara lor.

(5) Mentinerea in stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de

colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice in cazul in care acestea se afla in spatii

apartinand utilizatorului ori operatorului in cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul

public.

(6) Pentru asociatiile de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuale, care nu dispun

de spatiile interioare de colectare a deseurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare

dotate cu recipiente pentru colectarea separata a deseurilor. Aceste puncte vor fi amenajate

conform prevederilor din strategia locala de dezvoltare a serviciului si amplasate in locuri care

sa permita accesul usor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a

12

punctelor de colectare se va face astfel incat distanta pana la ferestrele spatiilor cu destinatie de

locuinta sa fie mai mare de 10 m.

(7) Platformele spatiilor necesare colectarii deseurilor care se vor realiza prin grija autoritatilor

administratiei publice locale vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, in mediul urban, si

in cazul in care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii ori a celei

meteorice, vor fi prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare.

(8) Operatorul va urmari starea de etanseitate a recipientelor de colectare urmand a le inlocui

imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

(1) Colectarea in containere si recipiente a deseurilor menajere si similare se realizeaza, conform

proiectului SIMD, astfel:

a) deseurile reziduale se colecteaza in pubele de culoare verde /gri/negru si sunt de tip:

1. resturi de carne si peste, gatite sau proaspete;

2. resturi de produse lactate (lapte, smantana, branza, iaurt, unt, frisca);

3. oua intregi;

4. grasimi animale si uleiuri vegetale (in cazul in care nu se colecteaza separat);

5. excremente ale animalelor de companie;

6. scutece/tampoane;

7. cenusa de la sobe (daca se ard si carbuni);

8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

9. lemn tratat sau vopsit;

10. continutul sacului de la aspirator;

11. mucuri de tigari;

12. vesela din portelan/sticla sparta, geamuri sparte.

13. resturi de fructe si de legume proaspete sau gatite;

14. resturi de paine si cereale;

15. zat de cafea/resturi de ceai;

16. par si blana;

17. haine vechi din fibre naturale (lana, bumbac, matase) maruntite;

18. coji de oua;

19. coji de nuca;

20. cenusa de la sobe (cand se arde numai lemn);

21. rumegus, fan si paie;

22. resturi vegetale din curte (frunze, crengi si nuiele maruntite, flori);

23. plante de casa;

24. ziare, hartie, carton maruntite, umede si murdare.

b) deseurile reciclabile de tip hartie si carton curate si maruntite si deseurile reciclabile din

material de tip plastic, metal si lemn se colecteaza in pubele de culoare albastra/galbena in

mediul urban, respectiv in saci de culoare galbena in mediul rural;

c) deseurile reciclabile din material de tip sticla alba/colorata se colecteaza in containere tip

clopot de culoare alba/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deseuri din materiale de tip

portelan/ceramica.

13

(2) Sistemul de colectare in judetul Timis prevede colectarea separata pe trei fluxuri: un flux

umed (deseuri reziduale, inclusiv biodeseuri), fluxul uscat (deseuri reciclabile, respectiv hartie-

carton, plastic, metal, lemn) si un flux de sticla.

In mediul urban colectarea separata se va realiza din puncte de colectare dotate dupa cum

urmeaza:

- pubele de 240 litri, din material plastic, cu capac actionat manual si roti pentru deplasare,

pentru colectarea deseurilor reziduale din mediul urban; puncte de colectare unifamiliare si

plurifamiliale;

- pubele de 240 litri, din material plastic, cu capac actionat manual si roti pentru deplasare,

pentru colectarea deseurilor reciclabile din mediul urban; puncte de colectare unifamiliare si

plurifamiliale;

- containere de 1100 litri tip clopot, din material plastic, pentru punctele mari de colectare

plurifamiliara si respectiv punctele de colectare amenajate zonal a deseurilor din sticla.

In mediul rural colectarea separata se va realiza din puncte de colectare, dupa cum urmeaza:

- pubele de 120 litri, din material plastic, cu capac actionat manual si roti pentru deplasare,

pentru colectarea deseurilor reziduale din mediul rural; puncte de colectare

unifamiliale/plurifamiliale;

- saci din plastic de culoare galbena de 120 litri, inscriptionati corespunzator, pentru colectarea

deseurilor reciclabile din mediul rural; puncte de colectare unifamiliale/plurifamiliale

- containere de 1100 litri tip clopot, din material plastic, pentru punctele mari de colectare

plurifamiliala si respectiv punctele de colectare zonala a deseurilor din sticla.

(3) Biodeseurile specifice predominant vegetale, provenind din parcuri si gradini vor fi

transportate in vederea tratarii prin compostare, la statiile de compostare. Biodeseurile produse

in gospodarii vor fi tratate prin compostare la locul de producere, in gospodariile dotate cu

unitati de compostare individuale.

(4) Deseurile din piete vor fi colectate si transportate de catre Operator, in vederea tratarii, direct

sau prin intermediul centrelor de colectare, la Statia de compostare deseuri vegetale Timisoara

(pentru zona 1 sau la Statia de tratare mecano-biologica Ghizela (pentru zonele 0,2,3 4).

(5) In vederea reducerii cantitatii de DEEE eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru

atingerea unui nivel ridicat de colectare separata, posesorii de DEEE pot sa le predea, prin aport

voluntar, la punctele de colectare special amenajate in acest scop de catre unitatile administrativ

teritoriale (in conformitate cu Art.10 alin 2 din OUG 5/2015 privind DEEE-urile), la Statia de

transfer sau Centrele de colectare din judet sau la Depozitul Ghizela.

(6) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii pentru

fiecare locatie, din care sa rezulte:

a) data in care s-a realizat preluarea acestor deseuri;

b) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat;

c) descrierea succinta a tipului de deseu preluat;

d) cantitatile transportate la instalatia de sortare/ valorificare/ depozitul de deseuri

ART. 20

(1) Dupa colectare, deseurile menajere si deseurile similare vor fi supuse procesului de

sortare/tratare.

14

(2) Este interzisa depozitarea deseurilor biodegradabile netratate si a deseurilor reciclabile

colectate separat.

ART. 21

(1) Colectarea separata a deseurilor se realizeaza cu o frecventa stabilita de operator impreuna

cu autoritatea administratiei publice locale/ADID TIMIS sau prin contract, in functie de

cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare, atat cantitatile cat si frecventele

urmand a fi precizate in caietul de sarcini /contractul de delegare a gestiunii.

ART. 22

(1) Colectarea deseurilor menajere si similare se se poate face in urmatoarele moduri:

a) colectarea in containere/recipiente inchise;

b) colectarea prin schimb de recipiente;

c) colectare realizata prin selectare in saci/pungi de plastic asigurati de operator;

d) alte sisteme care indeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a

mediului.

(2) Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special

echipate pentru transportul acestora.

(3) Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea

imprastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru

executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.

(4) Incarcarea deseurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face direct din

recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in

autovehicule.

(5) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel incat sa nu

se produca praf, zgomot sau sa se raspandeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport.

Dupa golire, recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate.

(6) In cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al imprastierii accidentale a

deseurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa

incarce intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat, fiind dotat

corespunzator pentru aceasta activitate.

(7) Personalul care executa colectarea este obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate

de deseuri existente la punctele de colectare, lasand locul curat si maturat chiar daca exista

deseuri municipale amplasate langa containerele de colectare.

(8) In cazul in care in/langa recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri

din constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, instiintand in scris utilizatorul despre

acest fapt, precum si despre suma suplimentara pe care trebuie s-o plateasca pentru colectarea

acelor deseuri.

ART. 23

15

Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv

cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale, si sa le predea persoanelor juridice care

desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea

gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/ori

anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate in

conditiile legii.

ART. 24

(1) Deseurile periculoase din deseuri menajere se vor transporta de catre detinatori, prin aport

voluntar, la Statia de transfer sau Centrele de colectare. Este interzisa amestecarea deseurilor

periculoase cu alte fluxuri de deseuri menajere.

(2) Colectarea deseurilor menajere periculoase se realizeaza si in cadrul unor campanii

periodice de colectare, cu masini specializate pentru colectarea si transportul deseurilor

periculoase. Colectarea se va realiza dupa un program stabilit la inceputul anului, in puncte fixe.

Atat programul de colectare, cat si punctele de stationare a masinii vor fi comunicate cetatenilor

din fiecare unitate administrativ-teritoriala la inceputul fiecarui an. Deseurile periculoase

menajere colectate vor fi transportate si stocate temporar in spatiile special amenajate in acest

scop. Preluarea, stocarea temporara, precum si tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

menajere se realizeaza in conditiile legii.

ART. 25

Deseurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din

activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii au

acelasi regim cu cel al deseurilor rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor

legale specifice. Persoanele care isi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si

cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile

rezultate in recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor

depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de a le

primi. Cabinetele medicale vor respecta legislatia specifica in domeniu. Se interzice colectarea

deseurilor rezultate din ingrijiri medicale in containerele de colectare a deseurilor municipale.

ART. 26

(1) In cazul unitatilor sanitare si veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai

pentru colectarea deseurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu deseurile

similare sau predarea catre operatorii de salubrizare, daca acestia nu sunt autorizati, a

urmatoarelor categorii de deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati

veterinare si/ori cercetari conexe:

a) obiecte ascutite;

b) fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sange si sange conservat;

c) deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea

infectiilor;

d) substante chimice periculoase si nepericuloase;

16

e) medicamente citotoxice si citostatice;

f) alte tipuri de medicamente;

g) deseurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2) Colectarea si stocarea deseurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza in conditiile reglementate

de legislatia specifica, aplicabila deseurilor medicale. Colectarea, transportul si eliminarea

acestor tipuri de deseuri se realizeaza de catre operatori economici autorizati in conditiile legii.

ART. 27

(1) Deseurile voluminoase constau in deseuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier,

covoare, saltele, obiecte mari de folosinta indelungata, altele decat deseurile de echipamente

electrice si electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare a deseurilor

municipale.

(2) Deseurile voluminoase se vor transporta de catre detinatori, prin aport voluntar, la Statia de

transfer, Centrele de colectare sau Depozitul Ghizela.

(3) Deseurile voluminoase provenite de la detinatorii de deseuri vor fi colectate in cadrul unor

campanii periodice de catre operatorul de salubrizare, conform unui program intocmit si aprobat

de autoritatea administratiei publice locale/ADID.

(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului

orar de asa natura incat detinatorii de deseuri voluminoase sa poata preda aceste deseuri, iar

operatorul serviciului de salubrizare sa poata asigura colectarea si transportul periodic al

deseurilor voluminoase spre instalatiile de tratare.

(5) Deseurile voluminoase vor fi transportate de detinatorul acestora in vederea preluarii de catre

operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritatea locala si amenajate in acest scop si

unde exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din

cauza spatiului limitat, deseurile vor fi aduse de detinator in alte locuri special stabilite de

autoritatea administratiei publice locale sau direct la mijlocul de transport in locul/la data/ora

stabilite, astfel incat sa nu fie incomodata circulatia rutiera.

(6) Operatorul trebuie sa aiba un sistem de evidenta a gestionarii deseurilor voluminoase din

care sa rezulte:

a) data in care s-a realizat colectarea, transportul si depozitarea la instalatia de tratare;

b) punctele de colectare de unde s-a facut colectarea;

c) cantitatile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public si privat;

d) cantitatile de deseuri rezultate in urma tratarii, pe sortimente;

e) cantitatile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deseuri.

ART. 28

(1) Transportul deseurilor, in functie de tipul acestora, se realizeaza numai de operatorul

serviciului de salubrizare care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite

si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita

imprastierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul

17

transportului.

(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile

publice si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare, fara scurgeri de levigat sau alte

lichide.

(3) Autovehiculele care transporta deseuri municipale trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie

personalizate cu sigla operatorului.

(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura

localitatilor si structura arhitecturala a diferitelor cladiri, dotarea tehnica necesara pentru

interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii deseurilor.

(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea

transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze

deseurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea

populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Pentru

minimizarea distantelor de transport se vor utiliza statiile de transfer si centrele de colectare.

(7) Consiliile locale, impreuna cu ADID Timis, stabilesc arterele si intervalul orar de colectare a

deseurilor municipale, preferabil intre orele 22:00 – 6:00, pe arterele cu iluminat public

corespunzator, in functie de trafic si de posibilitatile de acces ale operatorului la spatiile de

colectare.

(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor si utilizarea eficienta a parcului de

autovehicule, autoritatile administratiei publice locale vor analiza oportunitatea colectarii

deseurilor municipale exclusiv in intervalul orar 22:00 – 6:00 de la operatorii economici si

institutiile publice care dispun de spatii de colectare.

(9) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, benele si

containerele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la

exterior, conform normelor tehnice precizate de producator sau in actele normative in vigoare,

numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare,

separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din spalatul autovehiculelor

vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu exista statie de epurare

proprie.

ART. 29

(1) In situatia in care, ca urmare a executiei unor lucrari planificate la infrastructura tehnico-

edilitara, este impiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul

autovehiculelor destinate transportului deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu,

operatorul, pe baza notificarii transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa

anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile inainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele

de colectare care se utilizeaza temporar in aceasta perioada si programul de colectare.

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care

urmeaza a fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente si sa reduca

intervalul intre doua colectari succesive, daca este cazul.

(3) In cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect intreruperea serviciului sau diminuarea

18

cantitatilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa

factureze numai cantitatile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producatori de deseuri, precum si operatorii economici specializati in

conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de

eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din

activitatile existente;

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase;

d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

e) sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a

reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament;

f) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

g) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

ART. 31

Operatorii care presteaza activitatea de colectare si transport al deseurilor au si urmatoarele

obligatii:

a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte

provenienta deseurilor/ locul de incarcare, tipurile de deseuri, locul de destinatie si, dupa caz,

cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;

b) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si

a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale/ ADID Timis;

c) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe

cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt

inglobate in deseurile municipale;

d) sa informeze populatia privind colectarea separata a deseurilor, precum si modalitatile de

prevenire a generarii deseurilor. Informarea si constientizarea populatiei se va realiza prin

campanii de informare si constientizare, atat in mediul urban cat si in mediul rural, prin

distributia de pliante, brosuri, afise, prin activitati educative, prin clipuri publicitare la radio si

televiziune, in localitatile mentionate, pentru fiecare zona de colectare, in Anexa 1 la prezentul

Regulament.

ART. 32

(1) Dupa colectarea lor separata, deseurile municipale vor fi transportate separat, dupa cum

urmeaza:

- Zona 1 Timisoara:

 Deseurile reziduale colectate din zona de colectare 1, exceptand municipiul Timisoara si

9 comune periurbane (Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara,

Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu Roman), vor fi transportate la statia de transfer

Timisoara.

19

 Deseurile reziduale colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune periurbane ale

acestuia: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Remetea

Mare, Sag si Sanmihaiu Roman, vor fi transportate la Linia de sortare in vederea

valorificarii energetice Retim.

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) colectate din zona de

colectare 1 vor fi transportate la statia de sortare Retim, Timisoara.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

 Deseurile din piete vor fi transportate la Statia de compostare deseuri vegetale Timisoara

 Deseurile verzi din gradini si parcuri vor fi transportate la Statia de compostare deseuri

vegetale Timisoara

 Deseurile stradale vor fi transportate la Linia de sortare in vederea valorificarii

energetice din cadrul statiei de sortare Retim.

- Zona 2 Jimbolia:

 Deseurile reziduale si deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn)

colectate din mediul urban si mediul rural din zona de colectare 2, vor fi transportate la

Centrul de colectare Jimbolia.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

 Deseurile verzi din gradini si parcuri vor fi gestionate si compostate local, prin grija

Consiliilor locale

 Deseurile din piete vor fi transportate prin intermediul centrului de colectare Jimbolia la

statia de tratare mecano biologica din cadrul depozitului central Ghizela

 Deseurile stradale vor fi transportate la Depozitul central Ghizela

- Zona 3 Deta:

 Deseurile reziduale si deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn)

colectate din mediul urban si mediul rural din zona de colectare 3, vor fi transportate la

Centrul de colectare Deta.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

 Deseurile verzi din gradini si parcuri vor fi gestionate si compostate local, prin grija

Consiliilor locale

 Deseurile din piete vor fi transportate prin intermediul centrului de colectare Deta la

statia de tratare mecano biologica din cadrul depozitului central Ghizela;

 Deseurile stradale vor fi transportate la Depozitul central Ghizela

- Zona 4 Faget:

 Deseurile reziduale si deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn)

colectate din mediul urban si mediul rural din zona de colectare 4, vor fi transportate la

Centrul de colectare Faget.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

 Deseurile verzi din gradini si parcuri vor fi transportate la Statia de compostare Ghizela.

 Deseurile din piete vor fi transportate prin intermediul centrului de colectare Faget la

statia de tratare mecano biologica din cadrul depozitului central Ghizela;

 Deseurile stradale vor fi transportate la Depozitul central Ghizela

- Zona 0 Ghizela:

 Deseurile reziduale vor fi transportate direct la Statia de tratare mecano-biologica (TMB)

Ghizela

20

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) vor fi transportate direct la

statia de sortare Ghizela

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

 Deseurile din piete vor fi transportate direct la Statia de tratare mecano-biologica (TMB)

Ghizela

 Deseurile verzi din gradini si parcuri vor fi transportate la Statia de compostare Ghizela

 Deseurile stradale vor fi transportate la Depozitul central Ghizela

(2) Operatorul de colectare va transporta deseurile colectate la statia de transfer/centrul de

colectare/ instalatia de tratare mentionata la alin (1) din zona deservita, fiindu-i interzis in mod

ferm sa duca deseurile colectate intr-o zona la statia de transfer/centru de colectare/ instalatie de

tratare aferent altei zone de colectare.

(3) Este interzisa depozitarea fara sortarea/tratarea prealabila a deseurilor municipal.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a

deseurilor

ART. 33

(1) Indiferent de natura deseurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare si

valorificare materiala si energetica.

(2) In vederea reducerii cantitatii de deseuri ce urmeaza a fi depozitate conform tintelor stabilite

prin legislatia in vigoare si in vederea valorificarii unor cantitati de deseuri, urmatoarele

activitati de prelucrare, neutralizare si valorificare materiala sau energetica vor fi organizate la

nivelul judetului Timis:

- activitatea de tratare a biodeseurilor provenind din parcuri si gradini in statiile de compost

Timisoara (pentru zona 1) si Ghizela (pentru zonele 0 si 4)

- activitatea de tratare a biodeseurilor provenind din piete in statia de compost Timisoara

(pentru zona 1)

- activitatea de tratare a biodeseurilor rezultate din gospodarii in unitatile de compostare

individuale, acolo unde acestea au fost dotate cu recipienti corespunzatori;

(3) Operatorii trebuie sa isi organizeze activitatea astfel incat sa se asigure un grad cat mai mare

de valorificare a deseurilor.

(4) Metodele si tehnologiile de valorificare a deseurilor trebuie sa respecte legislatia in vigoare,

sa fie in concordanta cu planurile de gestionare de deseurilor la nivel national, regional si

judetean si cu prevederile Master Plan-ului si Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat

de Management al Deseurilor in judetul Timis.

ART. 34

(1) Deseurile biodegradabile colectate separat, respectiv cele preponderent vegetale provenite

din parcuri, gradini, curti si alte spatii verzi sunt transportate la statia de compostare pentru

obtinerea de compost, care trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate pentru utilizarea sa in

agricultura.

21

(2) Statiile de compostare vor fi operate astfel incat sa se obtina compost de calitate care sa

poata fi utilizat in agricultura iar cantitatea de reziduuri ce urmeaza a fi depozitata sa fie minima.

Operatorii statiilor de compostare vor informa ADID cu privire la modalitatile de valorificare a

compostului, astfel incat cantitatile care ajung la depozitare sa fie minime.

(3) Apele uzate rezultate din procesul de compostare sunt colectate si gestionate conform

prevederilor din autorizatiile de gospodarire a apelor.

ART. 35

(1) In cazul gospodariilor individuale din mediul rural si al celor din zonele periferice ale

localitatilor din mediul urban se pot amenaja instalatii proprii de neutralizare prin compostare in

amenajari proprii, care nu polueaza mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10 m

de locuinte, in incinta gospodariei.

(2) O parte dintre biodeseurile alimentare si deseurile verzi generate in zona de case cu gradini

din mediul rural, vor fi tratate la locul de generare, prin utilizarea recipientilor de compostare

individuala cu capacitate de 200-350 litri, puse la dispozitie utilizatorilor casnici de catre

Consiliul Judetean Timis. Aceste compostoare vor asigura tratarea a cca 35% din cantitatea de

deseuri biodegradabile care se produce in mediul rural in judetul Timis.

(3) In vederea promovarii activitatii de compostare la domiciliu, operatorii de colectare,

impreuna cu ADID Timis, vor organiza campanii de informare si constientizare si vor

monitoriza periodic rezultatele acestei activitati.

SECTIUNEA a 3-a

Operarea/ administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale

ART. 36

(1) In vederea optimizarii sistemului integrat de gestionare a deseurilor la nivel judetean, s-a

stabilit zonarea aferenta judetului Timis in 5 zone de colectare (Anexa 1) cu facilitatile

mentionate in Anexa 2 la prezentul Regulament. Astfel, SIMD include functionarea unei statii

de transfer (ST) si a trei centre de colectare (CC), cate o facilitate de transfer pentru 4 dintre cele

5 zone ale judetului Timis, dupa cum urmeaza:

- Statia de transfer Timisoara care deserveste Zona 1 de colectare (exceptand Municipiul

Timisoara si 9 comune periurbane ale acestuia)

- Centrul de colectare Jimbolia care deserveste Zona 2 de colectare

- Centrul de colectare Deta care deserveste Zona 3 de colectare

- Centrul de colectare Faget care deserveste Zona 4 de colectare

- Zona 0 nu cuprinde o statie de transfer intrucat distantele permit transportul deseurilor

colectate din aceasta zona direct la Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela.

(2) In incinta Statiei de transfer Timisoara si a Centrelor de colectare Jimbolia, Faget si Deta

sunt amenajate spatii prevazute cu containere, pentru colectarea prin aport voluntar, a

urmatoarelor fluxuri speciale de deseuri: DEEE, deseuri voluminoase si deseuri periculoase din

deseuri menajere.

(3) De la Statia de transfer Timisoara, deseurile vor fi transportate dupa cum urmeaza:

22

 Deseurile reziduale vor fi transportate la Statia de tratare mecano-biologica (TMB)

Ghizela

 Refuzul din compostare provenind de la Statia de compostare Timisoara va fi transportat,

in vederea depozitarii, la Depozitul Ghizela

(4) De la Centrele de colectare, deseurile vor fi transportate dupa cum urmeaza:

 Deseurile reziduale vor fi transportate la Statia de tratare mecano-biologica (TMB)

Ghizela

 Deseurile reciclabile vor fi transportate la statia de sortare Ghizela,

 Deseurile din piete vor fi transportate la Statia de tratare mecano-biologica (TMB)

Ghizela

ART. 37

(1) Operarea statiilor de transfer se va realiza de catre operator numai dupa obtinerea avizelor si

autorizatiilor solicitate prin actele normative in vigoare.

(2) Operatorul va accepta in statiile de transfer numai deseurile municipale livrate de operatorii

serviciilor de colectare desemnati de ADID Timis si operatorii detinatori de licenta carora

unitatile administrativ-teritoriale le-au atribuit prin contract de delegare prestarea activitatii de

colectare selectiva a deseurilor, deseuri industriale asimilabile celor municipale, precum si

deseurile aduse prin aport voluntar de populatie (DEEE-uri, deseuri voluminoase si deseuri

periculoase din deseuri menajere).

ART. 38

(1) Transportul deseurilor de la facilitatile de transfer la facilitatile de tratare sau depozitare se

realizeaza de operatorul activitatii de transfer, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate

acestui scop.

(2) Operatorul va asigura transferul din statiile de transfer catre instalatiile de tratare a deseurilor

municipale colectate separat, fara amestecarea acestora.

(3) Transportul deseurilor din zona de colectare la statia de transfer se va face numai de catre

operatori licentiati de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separata si transport separat al

deseurilor municipale.

(4) Autovehiculele care transporta deseuri trebuie sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate

cu sigla operatorului.

(5) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile

publice si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare.

(6) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum si dotarea tehnica

necesara pentru interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportarii

deseurilor.

(7) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea

transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze

deseurile pe traseu.

(8) Stocarea temporara in statia de de transfer/centrele de colectare a deseurilor degradabile se

face pentru maximum 24 de ore.

23

SECTIUNEA a 4-a

Sortarea deseurilor menajere si a deseurilor similare in statiile de sortare

ART. 39

(1) Deseurile de hartie si carton, de plastic, metal si lemn colectate separat de la toti

producatorii de deseuri de pe teritoriul UAT -urilor membre ADID din judetul Timis se

transporta catre statiile de sortare numai de catre operatorii licentiati A.N.R.S.C. care au

contracte de delegare a gestiunii incheiate cu autoritatile administratiei publice locale sau ADID

Timis.

(2) Sortarea se realizeaza pe tipuri de materiale, in functie de cerintele de calitate solicitate de

reciclatori.

ART. 40

Deseurile din sticla colectate separat de la producatorii de deseuri vor fi transportate direct la

operatori economici specializati in reciclarea sticlei.

ART. 41

Operatorii care asigura activitatea de sortare a deseurilor au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea temporara a deseurilor ce urmeaza a fi

sortate, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;

b) sa asigure valorificarea intregii cantitati de deseuri sortate, evitand formarea de stocuri;

c) sa foloseasca, pentru sortarea deseurilor, tehnologii si instalatii care indeplinesc conditiile

legale privind functionarea acestora;

d) sa se ingrijeasca de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deseurilor la

Statia de sortare din cadrul Depozitului central Ghizela si la statia de sortare RETIM, respectiv

de valorificarea energetica a deseurilor rezultate din procesul de sortare a fractiei umede, in

statia de sortare Retim.

ART. 42

Spatiile in care se desfasoara activitatea de sortare vor trebui sa indeplineasca cel putin

urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de o platforma betonata cu o suprafata suficienta pentru primirea deseurilor si

pentru stocarea temporara, separata, a fiecarui tip de deseu reciclabil;

b) sa fie prevazute cu cantar electronic de cantarire a autovehiculelor, cu transmisia si

inregistrarea datelor la dispecer si cu verificarea metrologica in termenul de valabilitate;

c) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din

procesul tehnologic de sortare si spalare;

d) sa aiba instalatie de spalare si dezinfectare;

e) sa fie prevazute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor in vigoare, sau sa

existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate;

f) sa fie prevazute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g) sa existe posibilitatea de acces in fiecare zona de stocare, fara a exista posibilitatea de

contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deseuri;

24

h) sa existe grupuri sanitare si vestiare conform normativelor in vigoare;

i) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare care sa asigure o luminanta necesara

asigurarii activitatii in orice perioada a zilei;

j) sa fie prevazute cu instalatii de detectie si de stins incendiul;

k) sa fie prevazute cu instalatii de presare si balotare pentru diferite tipuri de materiale

reciclabile.

ART. 43

(1) Operatorul statiei de sortare, impreuna cu ADID /Consiliul Judetean Timis vor stabili

modalitatea de predare si valorificare a materialelor recuperate.

(2) Operatorii serviciilor de salubrizare, impreuna cu unitatea administrativ teritoriala / ADID si

Consiliul Judetean Timis vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si

constientizarea populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective si valorificarii materialelor

recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la indemana: media scrisa si audiovizuala,

brosuri, afise si alte materiale publicitare, inclusiv in unitatile de invatamant.

ART. 44

Dupa colectare, deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) vor fi transportate

de catre operatorii colectori, dupa cum urmeaza:

- Zona 1 Timisoara:

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) colectate din zona de

colectare 1 vor fi transporatate la statia de sortare Retim, Timisoara.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

- Zona 2 Jimbolia:

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) colectate din mediul urban

si mediul rural din zona de colectare 2, vor fi transportate la Centrul de colectare

Jimbolia.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

- Zona 3 Deta:

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) colectate din mediul urban

si mediul rural din zona de colectare 3, vor fi transportate la Centrul de colectare Deta.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

- Zona 4 Faget:

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) colectate din mediul urban

si mediul rural din zona de colectare 4, vor fi transportate la Centrul de colectare Faget.

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

- Zona 0 Ghizela:

 Deseurile reciclabile (hartie si carton, plastic, metale si lemn) vor fi transportate direct la

statia de sortare din cadrul Depozitului central Ghizela

 Deseurile de sticla vor fi transportate direct catre operatorii reciclatori.

ART. 45

25

(1) Deseurile reziduale (fractia umeda) colectate din municipiul Timisoara si cele 9 comune

periurbane ale acestuia: Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara,

Remetea Mare, Sag si Sanmihaiu Roman, vor fi transportate la Linia de sortare in vederea

valorificarii energetice RETIM.

(2) Deseurile valorificabile energetic, rezultate in urma procesului de tratare mecanica, sunt

balotate si transportate catre agenti economici autorizati in vederea co-procesarii in industria

cimentului.

SECTIUNEA a 5-a

Organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale

ART. 46

(1) In cadrul statiei de tratare mecano-biologica se primesc, in vederea tratarii prin procedee

mecanice si biologice, numai fractia umeda din deseurile municipale (deseuri reziduale colectate

in amestec cu deseuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deseurile reciclabile colectate

separat si deseurile periculoase.

(2) Toata cantitatea de deseuri municipale care ajunge in statie trebuie sa fie supusa tratarii,

inainte de eliminarea in depozit, conform Directivei UE nr. 99/31.

(3) Operatorul statie TMB va organiza activitatea de procesare /tratare a deseurilor astfel incat sa

respecte masurile de protectie a sanatatii si sigurantei personalului, publicului larg si mediului

inconjurator, precum si sa evite riscurile de poluare a solului, apelor de suprafata si aerului.

ART. 47

(1) Instalatiile de tratare mecanica se opereaza astfel incat sa se separe mecanic componenta

biodegradabila din deseurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se

descompun greu, inclusiv de metalele feroase si neferoase cu potential de valorificare.

(2) Deseurile reciclabile care sunt recuperate in urma procesului de separare vor fi colectate,

stocate temporar si transportate spre reciclatori pentru valorificare.

(3) Pregatirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin maruntire.

ART. 48

(1) Biodeseurile municipale separate in cadrul statiei vor fi transportate catre zona de

compostare in vederea stabilizarii si maturarii. Fractia biostabilizata astfel obtinuta, va fi

utilizata ca material de umplere, de acoperire zilnica, temporara sau finala sau pentru alte

operatii adecvate de reabilitare sau va fi chiar eliminat in depozit.

(2) Reziduul rezultat in urma procesului de tratare a deseurilor va fi eliminat prin depozitare in

cadrul Depozitului central Ghizela.

(3) Pentru deseurile periculoase depistate accidental in deseurile menajere/municipale se

recomanda o zona de depozitare temporara pana la transportul final catre statiile de tratare si/sau

locatii adecvate de depozitare a deseurilor periculoase

26

ART. 49

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologica sunt colectate si gestionate conform

prevederilor din autorizatia de gospodarire a apelor.

ART. 50

Pentru protectia si prevenirea poluarii solului, toate suprafetele din cadrul statiei de tratare

mecano-biologica trebuie sa fie betonate.

ART. 51

(1) Operatorul statiei de tratare mecano-biologica are obligatia de a monitoriza urmatorii

parametri:

a) cantitatea si tipul de deseuri intrate in statie; cantitatea de deseuri si datele de identificare ale

vehiculului vor fi notate intr-un registru de evidenta;

b) tipul si cantitatile de deseuri reciclabile generate pe amplasament;

c) cantitatea si calitatea deseurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

d) cantitatea deseurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

(2) Operatorii statiilor de tratare mecano-biologica vor defini in procedurile operationale proprii

modul de valorificare a deseurilor/materialelor rezultate, astfel incat cantitatea de deseuri

reziduale trimisa la depozit sa fie minima.

SECTIUNEA a 6-a

Administrarea depozitului de deseuri municipale

ART. 52

(1) Eliminarea prin depozitare a deseurilor menajere si a celor similare este permisa numai la

depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in

vigoare aplicabile depozitelor de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor

prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.

(2) Este interzisa depozitarea deseurilor inainte de tratarea acestora in statia de sortare, statia de

compostare sau TMB, dupa caz.

ART. 53

La depozitare vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

a) prevederea si respectarea metodelor si tehnicilor adecvate de acoperire si asigurare a

deseurilor, conform Manualului de operare si intretinere si a prevederilor Autorizatiei integrate

de mediu; acoperirea si asigurarea se fac zilnic;

b) in cursul operatiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deseurilor vor circula

numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Daca accesul autovehiculelor de

transport pe suprafata deseurilor nu poate fi evitat in mod temporar, se asigura conditii de

spalare si dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la iesirea din depozit;

27

c) pe perioada exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor

prin dezinsectie si deratizare;

d) organizarea depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei in general, protectia sanatatii

personalului si protectia mediului; se acorda atentie deosebita imprejmuirii si perdelelor de

protectie.

ART. 54

Depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela este amplasat, construit, exploatat, controlat,

monitorizat si va fi inchis si urmarit postinchidere, conform prevederilor HG nr. 349/2005

privind depozitarea deseurilor si a celorlalte acte normative in vigoare.

ART. 55

Administrarea si exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licentiati de

A.N.R.S.C. care trebuie sa ia toate masurile necesare prevenirii accidentelor si limitarii

consecintelor acestora.

ART. 56

(1) Protejarea solului, a apelor subterane si a apei de suprafata pe perioada exploatarii se

realizeaza prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe

perioada postinchiderii se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice si cu o

impermeabilizare la suprafata.

(2) Bariera geologica trebuie sa aiba o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni riscul

potential pe care depozitul il poate prezenta pentru sol si pentru apele subterane.

(3) Sistemul de colectare a levigatului si de etanseizare trebuie sa garanteze faptul ca acumularea

de levigat de la baza rampei de gunoi este mentinuta la nivelul minim posibil.

ART. 57

(1) In depozitele de deseuri, mai ales in acelea in care fractiunea organica este mare, se va

acorda o atentie deosebita controlului asupra gazelor formate in depozit, luandu-se masurile

necesare pentru a controla acumularea si migrarea gazelor generate.

(2) Gazul generat in depozit trebuie colectat pentru a fi tratat si apoi utilizat. Cand gazul colectat

nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3) Operatiile de colectare, tratare si utilizare a gazelor generate in depozitele de deseuri se

efectueaza astfel incat sa minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului si riscul pentru

sanatatea umana

ART. 58

(1) In depozitul pentru deseuri nepericuloase pot fi depozitate deseurile reziduale inerte care au

rezultat in urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologica si de incinerare, precum si

deseurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantitatii acestora sau a pericolelor pe

28

care le prezinta pentru sanatatea umana ori pentru mediu si nici nu pot fi valorificate.

(2) Depozitul pentru deseuri nepericuloase poate fi utilizat pentru depozitarea:

a) deseurilor municipale;

b) deseurilor nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile de acceptare a

deseurilor in depozitele pentru deseuri nepericuloase stabilite in conformitate cu prevederile

prezentului regulament si a actelor normative in vigoare si mentionate in Anexa la Autorizatia

integrata de mediu.

(3) Urmatoarele deseuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii:

a) deseuri lichide;

b) deseuri care, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt

definite ca infectioase conform normativelor in vigoare;

d) anvelope uzate intregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie in depozit;

e) orice alt tip de deseuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul

regulament si in actele normative in vigoare.

ART. 59

(1) Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie sa indeplineasca conditiile necesare acceptarii

acestora in depozitul autorizat. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care

administreaza depozitul, in conformitate cu dispozitiile actelor normative in vigoare.

(2) Operatorii care administreaza depozitele de deseuri trebuie sa stabileasca criteriile de

acceptare a deseurilor intr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:

a) masurilor necesare pentru protectia mediului si in special a apelor subterane si a apelor de

suprafata;

b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, in special cele de impermeabilizare

si de tratare a levigatului;

c) protejarii proceselor avute in vedere pentru stabilizarea deseurilor in interiorul rampei;

d) protectiei impotriva pericolelor pentru sanatatea umana.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda:

a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei;

b) limitari ale continutului in materie organica al deseurilor;

c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a deseurilor organice;

d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculosi;

e) limitari ale nivelului potential si estimat al levigatului in cazul anumitor componenti, posibil

daunatori/periculosi;

f) proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

ART. 60

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum si cele estimate pentru inchidere si operatiile

postinchidere si postmonitorizare pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite de

tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deseuri autorizate a fi depozitate.

ART. 61

29

Pentru exploatarea depozitelor de deseuri operatorul care asigura activitatea de administrare a

depozitului trebuie sa aiba documente relevante din care sa rezulte:

a) categoria depozitului de deseuri;

b) lista tipurilor definite si cantitatea totala de deseuri autorizata spre depunere in depozitul de

deseuri;

c) gradul de pregatire a depozitului, pentru operatiile de depozitare a deseurilor si pentru

procedurile de supraveghere si control, inclusiv planurile pentru situatii neprevazute, precum si

cerintele temporare pentru inchidere si operatiile postinchidere;

d) obligatia operatorului de a informa cel putin trimestrial autoritatile competente cu privire la:

1. tipurile si cantitatile de deseuri depozitate;

2. rezultatele programului de monitorizare;

3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care sa rezulte respectarea conditiilor

impuse si modul de comportare a diferitelor deseuri in depozite;

e) controlul de calitate al operatiilor analitice ale procedurilor de supraveghere si control si/sau

al analizelor mentionate obligatorii efectuate in laboratoarele de specialitate.

ART. 62

(1) Operatorul care asigura operarea depozitului trebuie sa aiba si sa intocmeasca o

documentatie specifica urmaririi starii si comportarii depozitului in functie de factorii de mediu

si de deseurile depozitate.

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de

afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3) Din punctul de vedere al deseurilor intrate in depozit se vor consemna in rapoartele operative

zilnice urmatoarele:

a) cantitatile de deseuri intrate in depozit pe tipuri de deseu;

b) compozitia deseurilor intrate in depozit;

c) provenienta deseurilor;

d) data si ora fiecarui transport;

e) locul de depozitare in cadrul depozitului.

(4) Operatorul care administreaza depozitul trebuie sa:

a) accepte introducerea in depozit numai a deseurilor permise, mentionate in autorizatie, si sa

respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat infiintarea depozitului;

b) supravegheze permanent modul de depozitare a deseurilor sub aspectul stabilitatii si

etanseitatii si sa efectueze masuratorile necesare stabilite in prezentul regulament si in

autorizatie, pentru exploatarea in conditii de siguranta a depozitului;

c) exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze

cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu

sau in colaborare cu alte laboratoare atestate;

e) nu permita accesul in incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 63

30

(1) In vederea depozitarii deseurilor, operatorul care presteaza activitatea de transport a

deseurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot fi

acceptate pentru depozitare in conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care

administreaza depozitul de deseuri si ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare

stabilite in prezentul Regulament si in actele cu caracter normativ in vigoare, precum si in

Autorizatia integrata de mediu.

(2) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o

anumita clasa de depozitare.

CAPITOLUL III

Drepturi si obligatii

SECTIUNEA 1

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 64

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in

gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a detinatorilor de deseuri in "operatori

activi de mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu.

(2) Consiliul Judetean Timis impreuna cu Consiliile Locale si ADID au obligatia sa infiinteze

sistemele de colectare separata si sa se implice in instruirea populatiei privind conditiile de

mediu, impactul deseurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitatile de invatamant

pe care le gestioneaza.

(3) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea colectarii separate, in paralel cu

informarea si constientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deseuri care se depun in

recipientele de colectare.

ART. 65

(1) Drepturile si obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol

distinct in cadrul:

a) regulamentului serviciului de salubrizare;

b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 66

Operatorii Serviciului au urmatoarele drepturi:

a) sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului

aprobat de autoritatile administratiei publice locale, determinat in conformitate cu normele

metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din

economie;

31

d) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului

contractual;

e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale/ ADID

Timis;

g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz

de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea

facturii;

h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 67

Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii:

a) sa tina gestiunea separata pe fiecare activitate sau tip de serviciu, avand contabilitate separata

pentru fiecare tip de activitate, serviciu si localitate de operare, daca presteaza mai multe tipuri

de activitati sau mai multe servicii, dar si pentru a se putea stabili tarife juste in concordanta cu

cheltuielile efectuate;

b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu

respectarea prezentului regulament, a prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

c) sa prezinte lunar catre Consiliul Judetean/ADID evidenta privind cantitatea de deseuri

gestionata, pe fractiuni;

d) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din

culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor de

protectie instituite, conform prevederilor legale;

e) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului de salubrizare

si sa acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii

serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare;

f) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale/ ADID Timis, respectiv A.N.R.S.C.,

informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora

presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

g) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in

desfasurarea activitatilor;

h) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor

specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

i) sa respecte angajamentele fata de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de

salubrizare;

j) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din zona de colectare pentru care are

contract de delegare a gestiunii, sa colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in

stare de curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de colectare si domeniul public;

k) sa doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu

respectarea normelor in vigoare;

l) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu si

fara contracte de prestari servicii, in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local, pe

baza taxelor speciale (taxa speciala) instituite in acest sens. ;

32

m) sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii,

continuitati, adaptabilitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori

n) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si

precizati in caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu

calitatea serviciilor prestate;

o) sa aplice metode performante de management, conforme cu SIMD, care sa conduca la

reducerea costurilor specifice de operare;

p) sa puna la dispozitia detinatorilor de deseuri containerele/recipientele, precum si, dupa caz,

sacii necesari realizarii activitatii de colectare separata a deseurilor;

r) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de colectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta

defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;

s) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de

ADID/ Consiliul Judetean Timis, la tarife legal aprobate;

t) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de

functionare permanent;

u) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de

rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat

si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii,

numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul

are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora;

v) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia,

conform reglementarilor in vigoare;

w) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase si sa nu genereze fenomene de

poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

y) sa comunice utilizatorilor informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la

structura tarifara si la clauzele contractuale;

z) sa se supuna controlului si sa se conformeze masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control,

precum si sa puna la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale sau,

dupa caz, al autoritatilor de reglementare competente, toate datele si informatiile solicitate.

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

ART. 68

(1) Utilizatorii serviciului de salubritate sunt membrii comunitatilor locale componente ale

ADID Timis, persoane fizice si juridice, definite potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati

publice.

(2) Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la serviciul de salubrizare, de utilizare a

acestuia, precum si la informatiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atat operatorul

cat si autoritatile administratiei publice locale/ ADID avand obligatia de a comunica informatii

cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale in

conformitate cu obligatiile asumate prin contractele de delegare.

33

ART. 69

Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile prezentului

regulament si a contractului de delegare;

b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau

compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor

contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ,

parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale/ ADID si celei competente orice

deficiente constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizand inlaturarea

acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii Serviciului;

d) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea

intereselor proprii;

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind Serviciul, despre deciziile luate in legatura cu

acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale/ ADID, A.N.R.S.C. sau operator,

dupa caz;

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative,

in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile

din sectorul serviciului de salubrizare;

g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative,

autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea

prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

h) sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, ale celorlalte

acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in contract;

i) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale;

j) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau

autoritatilor administratiei publice locale si centrale/ ADID cu privire la neindeplinirea unor

conditii contractuale;

k) sa fie dotati de operator cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de incarcare si de

transport ale acestora, conform SIMD;

l) sa li se garanteze dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora.

m) hotararile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor

fi aduse la cunostinta publica; orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa

conteste prevederile acestora, in conditiile legii

ART. 70

Utilizatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a

serviciului de salubrizare;

b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului

de prestare a serviciului de salubrizare, sau sa achite taxa de salubrizare aprobata de autoritatea

administratiei publice locale, in cazul in care beneficiaza de prestarea activitatii fara contract;

c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

34

d) sa execute operatiunea de colectare in recipientii cu care sunt dotate punctele de colectare, in

conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei publice locale/ ADID;

e) sa asigure colectarea separata, pe categoriile reglementate si in conditiile in care au fost

instruiti sa o faca, in recipiente de colectare distinct inscriptionate si amplasate in spatii special

amenajate, a deseurilor pe care le-au generat in propria gospodarie sau ca urmare a activitatilor

lucrative pe care le desfasoara;

f) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari

prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-

edilitare;

g) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare;

h) sa incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile serviciului de salubrizare numai

cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati in aria teritorial-administrativa in

care se afla utilizatorul;

i) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face colectarea, precum si recipientii in care

se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii, daca sunt amplasati pe proprietatea

acestuia;

j) sa execute operatiunea de colectare a deseurilor in recipientele de colectare in conditii de

maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat

sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri;

k) sa nu introduca in recipientele de colectare deseuri din alte categorii decat cele pentru care

sunt prevazuti si marcati recipientii, din categoria celor periculoase cu regim special

(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau

curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac

obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile

de mediu;

l) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul

public (pana la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locale se vor ingriji de

salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor.

CAPITOLUL IV

Determinarea cantitatilor si volumului de servicii prestate

ART. 71

(1) La incheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona in

contract cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate.

(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate

gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu

acelasi cod postal.

(3) In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si

tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.

(4) Contractele de prestari servicii se vor incheia cu urmatoarele categorii de utilizatori:

35

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;

b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;

c) operatori economici;

d) institutii publice.

ART. 72

(1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deseurile

menajere provenite de la utilizatorii casnici, necesarul acestora se va stabili prin documentatia

de atribuire a contractelor de delegare. Operatorii au obligatia de a asigura permanent necesarul

de recipiente, avand in vedere cantitatea de deseuri produse zilnic.

(2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul

acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele

mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente.

(3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la intrarea in statia de transfer/centrele de

colectare/ statiile de sortare/statiile de compostare/TMB/depozit se face numai prin cantarire. De

asemenea, cantitatile de deseuri vor fi cantarite si la iesirea din statia de transfer/ centrele de

colectare pentru transport la statia de sortare/ statia de compostare/TMB/depozit.

CAPITOLUL V

Indicatori de performanta si de evaluare ai serviciului de

salubrizare

ART. 73

1) Consiliile locale, Consiliul Judetean Timis si ADID Timis stabilesc si aproba valorile

indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare si penalitatile aplicate operatorului in

caz de nerealizare, dupa dezbaterea publica a acestora.

2) Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se precizeaza in caietul de sarcini

precum si in contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

3) Autoritatile publice locale, Consiliul Judetean Timis si ADID sunt responsabili de stabilirea

nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanta ce trebuie indeplinite de operatori, astfel

incat sa se asigure atingerea si realizarea tintelor/obiectivelor conform legislatiei in vigoare din

domeniul gestionarii deseurilor.

4) ADID aplica penalitati contractuale operatorilor activitatilor serviciului de salubrizare in

cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametri de eficienta si calitate la care s-a obligat

ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare.

ART. 74

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile care trebuie respectate de operatori pentru

asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor cu privire la:

36

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatile administratiei publice locale/ADID

sunt responsabile;

c) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

d) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

e) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

f) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii

populatiei;

g) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si

securitatii muncii.

ART 75.

Indicatorii de performanta trebuie sa asigure evaluarea continua a operatorului cu privire la

urmatoarele activitati:

a) contractarea serviciului de salubrizare;

b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva

a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza zonei de colectare pentru

care are contract de delegare a gestiunii;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare: informare, consultanta.

h) atingerea tintelor privind gestionarea deseurilor.

ART. 76.

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorii activitatilor serviciului

de salubrizare trebuie sa asigure:

a) gestiunea activitatilor serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b) gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere si similare;

c) gradul asigurarii recipientilor de colectare a producatorilor de deseuri;

d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii

activitatilor efectuate;

f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora

ART. 77.

In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei

publice centrale si locale/ ADID, precum si A.N.R.S.C., au acces neingradit la informatii

necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

37

c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in

contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul

de delegare a gestiunii;

e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 78

Prezentul regulament a fost elaborat si adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru,

in functie de particularitatile judetene si de interesele actuale si de perspectiva, ale judetului

Timis.

ART. 79

(1) Contraventiile in domeniul serviciului de salubrizare din Judetul Timis atat pentru utilizatori,

cat si pentru operatori, si cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevazute in:

- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si

completarile ulterioare

- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localitatilor, republicata

- Hotararile Consiliilor Locale, ale Consiliului Judetean, ale ADID sau ale altor autoritati

deliberative competente.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de persoanele

imputernicite in acest sens, in conformitate cu prevederile Legii 51/2006, ale Legii 101/2006,

precum si cu hotararile Consiliilor Locale, ale Consiliului Judetean sau ADID, dupa caz.

(3) La constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale sunt aplicabile

prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 80

(1) Categoriile de deseuri care fac obiectul prezentului regulament sunt deseurile menajere si

deseurile similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii

colectate separat.

(2) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa reglementeze modalitatea de gestionare a

celorlalte categorii de deseuri, prin regulamente locale.

(3) Scheme detaliate ale fluxurilor de deseuri aferente zonelor de colectare din judet sunt

prezentate in Anexa 3 a prezentului Regulament.

ART. 81

38

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice va

monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 82

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura tehnica,

tehnologica si legislativa, prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., prin hotararea Consiliului

Judetean Timis, ADID Timis si a consiliilor locale membre ADID.

ART.83

Prezentul regulament intra in vigoare dupa 30 zile de la data publicarii, data la care isi inceteaza

aplicabilitatea actualul Regulament al serviciului de salubrizare aprobat prin hotararea Consiliul

Judetean Timis si a consiliilor locale, membre ADID Timis.