keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 52/03.08.2016 privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 52/03.08.2016
privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18754/29.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009 - privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" a construcţiilor "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 548 din 11.11.2014 - privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.108 din 05.04.2016 - privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciului Public Crese Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr. SC2016-018644/28.07.2016 prin care Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" renunta la dreptul de admnistrare asupra imobilelor care au facut obiectul Hotararii Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009;
Conform art. 869 şi art. 868 din Codul Civil.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), art.36 alin.(5) lit.a) si art.36 alin.(6 ) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se retrage dreptul de administrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra imobilelor situate în Timisoara, strada Dragasani , nr.1.
Art. 2: Se transmite imobilul situat in Timisoara, strada Dragsani , nr.1 in administrarea Serviciului Public Crese al Municipiului Timisoara.
Art. 3: Destinatia imobilelor prevăzute la articolul 2 rămâne aceea de creşă.
Art. 4: Predarea imobilelor in administrarea Serviciului Public Crese se va face de o comisie stabilită prin Dispoziţie a Primarului.
Art. 5: Se aprobă stabilirea sediului social al Serviciului Public Creşe în imobilul din Timişoara, strada Drăgăşani nr.1.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Prestări Servicii Timiş;
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu";
- Serviciului Public Crese al Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: doc01078220160808065703.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS APROBAT MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL PUBLIC CREŞE Nr. SC2016 — (Sf54 RI: 07 AoC REFERAT privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” asupra construcţiei “Creşă cu program săptămânal nr. 17” situată în Timişoara, strada Drăgăşani nr.1 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009 a fost aprobată darea în administrare a construcţiilor “Creşă cu program săptămânal nr. 17” şi “Spălătorie creşă” situate în Timişoara, strada Drăgăşani nr. 1, pe o durată de 5 ani, Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii “Louis Ţurcanu”. În urma Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 548 din 11.11.2014 s-a aprobat prelungirea, cu o durată de 5 ani, a termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009, asupra construcţiilor “Creşă cu program săptămânal nr. 17” şi “Spălătorie creşă” situate în Timişoara, strada Drăgăşani nr. 1. Exercitarea dreptului de administrare al Spitalului de Urgenţă pentru copii “Louis Țurcanu” a început din data 24.11.2009 şi se va încheia în 24.11.2019. Prin Protocolul de Predare — Primire încheiat între Municipiul Timişoara şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Loius Ţurcanu” s-a preluat administrarea imobilelor: - Clădire Creşă — nr. inventar 19273 cu valoarea de inventar de 19.582, 31 lei; - Spălătorie Creşă — nr. inventar 19274 cu valoarea de inventar de 2,30 lei; - Împrejmuiere — nr. inventar 19275 cu valoarea de inventar de 2,30 lei. La data predării construcţiile au fost utilizate de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis” Ţurcanu” pentru desfăşurarea activităţii de creşe. Înscrierea construcţiilor în cartea funciară s-a făcut prin grija Municipiului Timişoara după ce s-a clarificat situaţia juridică a terenului pe care sunt situate. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 05.04.2016 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public Creşe şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Public Creşe Timişoara care în prezent nu are un sediu social. Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime este necesară stabilirea acestuia. Destinația imobilului situat în Timişoara, str. Drăgăşani nr.l, se va menține, aceasta fiind în continuare tot aceea de creşă. Prin adresa cu nr. SC 2016 - 018644/28.07.2016 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” renunţă la dreptul de administrare asupra imobilelor care au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 24.11.2009. Conform art. 869 din Codul Civil, privind stingerea dreptului de administrare, acesta încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă intereseul public o impune, de organul care l-a constituit.

Ca urmare a încetării dreptului de administrare a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis” Ţurcanu” asupra construcţiilor mai sus menţionate şi în urma acordului unităţii, Serviciul Public Creşe îşi poate exercita dreptul de administrare conform art. 868 din Codul Civil prin care dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local; titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire. Predarea imobilelor se va face pe baza de protocol de predare primire, de o comisie stabilită prin Dispoziţie a Primarului. Având în vedere cele de mai sus, PROPUNEM: Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” asupra imobilelor situate în Timişoara, strada Drăgăşani nr. 1 şi transmiterea lor în administrarea Serviciului Public Creşe al Municipiului Timişoara cu menţinerea destinaţiei de creşă şi pentru stabilirea sediului social al administratorului. VICEPRIMA Dan DIACOQ ( fa Întocmit, i [i / Ramona CRIŞAN 7 hi < - / a , A, A DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, SERVICIUL JURIDIC COD FO 53 — 05, ver. 1 e