keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 65/09.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 65/09.09.2016
privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-21275/31.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr.11349/29.07.2016 al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.a). din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara conform Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara .
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
- Mass-media locală.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_sustinere_proiect_HCL_Spitalul_de_Copii_Louis_Turcanu_-_august_2016.pdf

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea şi aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timşsoara

Având în vedere referatul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara înregistrat cu nr. 11349/29.07.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara.

Secretar, Simona Drăgoi

Consilier juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Gabriela Iova Rodica Aurelian

FO-53-01 ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 21275 /31.08..2016

Atasament: anexa_spital.pdf

a EEE -INIC DE URGENTA APROBAT JIS TURCANU" TIMISOARA PRIMARIA TIMISOARA R - Nicolae Robu STAT DE FUNCTII valabil cu data de 01.07.2016 Denumirea functiei conf. Legii Numele si prenumele Observatii SECTIA CLINICA PEDIATRIE | COMPARTIMENT PEDIATRIE personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 Ss 1 ooloR MARCOVIAI TAMARA MEDIC SEF SECTIE Ss 0,50|DR.OLARIU LAURA Ss | 0,50[VACANT personal mediu sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 8,00 n E ASISTENT SEF pr n pr DUMITRA MARIETA LIVIA Sectie/asist.princ i CIMPEANU MIHAELA | 5 lasist.med.pr. asistent med princ.licentiat asistent med princ.licentiat | 8 [asistent med princ. | 9 [asistent med princ. 1,00[POPESCU CARMEN 1,00|RAFFA SIMONA 1,00[PAMFILIE DANELA 1,00|SICLOVAN ERIKA

med en ȚPPLȚ 1 00[URSAN CLAUDIA VASILICA mod gen [ PL Ț—1.00[VACANT 5,00 FINANTAT 5,00 100VACANT TI [1,00[RADU STELUTA 00[TOMUT MARIANA [1,0 [MOLDOVAN MIHAELA DANIELA 00 | [ 10 [asistent med princ. [ 11 [asistent med princ. personal auxiliar sanitar NORMAT COMPARTIMENT NEFROLOGIE ersonal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 17 |medic primar, spec 18 [medic primar NE IN personal mediu sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 8,00 princ.licentiat = asistent med. fr 21 fr RECSKY MONICA [1 MICU TATIANA PI VINCA ELISABETA PTT personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 5,00 infirmi | ] SG Ț 100[CUZUBMANUELA Of G | 100[MRCOVRODICA A 12| | + SG | 100VULPEVALENTINA 1,00[VACÂNT G 1,00[VACANȚ COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 pediatrie/gastroente] S | 1,00[PROF.DR.SIMEDREA IOAN

personal mediu sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 8,00 asistent med princ.licentiat pediatrie Ss 34 [asistent med princ. [ PL | 1,00[RUS DANIELA 35 |asistent med princ. 36 [asistent med princ. | PL | 1,00[SILAGHI MARICICA med gen.pr PL | 1,00[KUBICZ MIRELA pediatrie PL[ 1,00[ROMAN LAVINIA MIHAELA | S | 100| | PL | 100| IG 1.00[URECHIE VALENTINA | 1 SG | 100[GOGA NICOLETA TI personal auxiliar sanitar NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 ingriji | G | 1,00[GALAN ELENA [Ss Ț__T100[GRADINARU GEORGINA TITI MARIA TITI SȚA,00[BrAGA VIORICA ŢII [1.00[MANOLE RINA TITI personal auxiliar sanitar NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 AMBULANTA POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 asistent med princ.licentiat pediatrie Ss 1,00|POPESCU DANIELA | 54 [asistent med princ. pediatrie | PL | 1,00[IRIMESCU LIVIA TEODORA

SPITALIZARE DE Zi - POST FIX personal mediu sanitar NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 [ 55 [asistent med princ. pediatrie [ Ss | MARIA PT] STATIE DE HEMODIALIZA personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT pediatrie [Ss] _1.00[VACANT personal mediu sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 57 [asistent med princ. pediatrie [PL] 1,00[LOVRENSCHI IVANCA 58 [asistent med princ. | PL | 1,00/[BRAILA LINA VALERIA pf] 59 [asistent med princ. | PL [ 1,00[GHICA TANIA pn personal auxiliar sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 | 60 [infirmiera infirmiera G „00 infirmiera | G | 1,00|[POPESCU MILICA SECTIA CLINICA PEDIATRIE Il COMPARTIMENT PEDIATRIE personal medical NORMAT 1,00 FINTA 1,00 medic primar pediatrie — medic specialist pediatrie | s| pediatrie ra VACANT INTEGRARE AMBULATOR pediatrie rs | 00 VACANT INTEGRARE AMBULATOR NORMAT 5,00 FINANTAT pediatrie sl 100 TAMAS SIMONA BOGDANA delegatie asist sef

| 68 [asistent med, med gen asistent REZERVARE POST med.princ.licentiat pediatrie CHEBARUS CRISTINA | 70 fasistentmed. _ [medgen | STEFANOVICI BILIANA | 71 Jasistentmed. __Jmedgen [PL personal auxiliar sanitar NORMAT 5.00 FINANTAT 3,00 infirmiera | Ț GT 100MTRUIRINA LI infirmiera | | G [| 100VACANT O infirmiera | [e [| 100[CABALAU CRISTINA [1 COMPARTIMENT ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 pediatrie si imunologie si alergologie/oncologi 16 |medic primar/specialist |e medicala 1,00|CONF.DR.CUCURUZ MARIA personal medical NORMAT 5,00 FINANTAT 5.00 PL | _1.00|VACANT [ 77 asistent med princ. pediatrie | | 78 [asistent med princ. pediatrie | PL [| 1,00[GRELUS ANICA LUCICA PO | 79 lasistentmed princ. |medgen | PL | 1,00[TAUT FELICIA AURICA MARIA |CICTOPLICEANU | | 80 [asistentmed _ | PL | 100[BALASOIUMIHAEIA | 81 [asistent med PL [| 100[VACANT II personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 [82 infirmiera | Ț 6] 100[TIMBOTAERICA_ Of infirmiera o TA infirmiera SG [ 1.00[TIGANASANGELA [1

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE PEDIATRICA personal medical NORMAT 3,00 FINANTAT 2,50 pediatrie/nematolog ie si oncologie 85 |medic primar/specialist |medicala hematologie 86 |medic primar 87 |medic specialist personal medical pediatrie pediatrie NORMAT 14,00 FINANTAT 14,00 asistent med princ. asistent med princ.licentiat asistent med. med gen asistent med. asistent med princ. asistent med. asistent med princ. asistent med princ. asistent med princ. asistent med. asistent med. m asistent med princ. | 101 [asistent med princ. 102 |asistent med princ. medan____ PL 199 SANFIR MARINELA pr 1,00|NISTOR CRISTINA ELENA personal auxiliar sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 8,00 | 103 [infirmiera | ] 6 | 100IUHASZILONKA po

100 ILEANA | 1,00[SCURTU RODICA | 1,00|ISTRATE LUCIA | s | 0,50|PROF.DR.PUIU MARIA VACANT | 113 [asistent med. | 1,00[DODA ALEXANDRA CIC NEGREA 1,00|BARBULESCU ROXANA RUXANDRA AMOREIA 1,00|LUCA RODICA ELENA | 117 [asistent med. | | 1,00[BUCATARU MARIA 5,00 FINANTAT 3.00 RE | | SG] 100JMUTESCU MIHAELA | 7] G | 100VACANT pn | __1.00|VACANT pn) | 118 [infirmiera | 119 infirmiera infirmiera plaje COMPARTIMENT INGRIJIRI PALEATIVE personal medical NORMAT pediatrie/oncologie 121 |medic primar/spec medicala 1,00 FINANTAT 1,00 0,50|DR.BOERIU ESTERA s pediatrie | S | 0,50[VACANT

personal medical NORMAT 5,00 FINANTAT 5,00 CIC | 124 |asistent med princ. ___lpediatrie | PL | 100[CISMASCRISTINA MONICA | | 125 |asistent med. [pediatrie | PL [ 100[LUCA RAZVAN |CFS MARIAN | | 126 [asistent med. [pediatrie | PL | 100VACANT JA | 127 asistent med. [pediatrie | PL LI personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 infirmiera G] 1,00[TRIF COSTEA MARIANA infirmiera infirmiera AMBULANTA - POSTURI FIXE personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 asistent med asistent med med.gen. STERILIZARE - POSTURI FIXE personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 TRANSFUZII - POSTURI FIXE personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 personal auxiliar sanitar NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 ingrijitoare | 138 [ingrijitoare 1,00|CICA EVA

personal auxiliar sanitar NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 G 1,00|DULL MIHAI 3,00 FINANTAT 3,00 1,00|OLARU MARIANA ingrijitoare 1,00[SAROSI IBOLYA ingrijitoare 1,00|PERNYESZ MARICA ingrijitoare 1,00|VACANT 1] alt personal superior _ NORMAT [_144 [psiholog princ. | 145 |psiholog princ. | 146 | 146 |asistent social 1,00|DIMOIU LILIANA CRISTINA COMPARTIMENT TRANSPLANT MEDULAR personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,50 Medic Sef pediatrie/oncologie Sectie/medic medicala,med.gen. CONF.DR.AGHIRESCU primar/specialist pediatrie 1,00|SMARANDA MEDIC SEF SECTIE hematologie si hemobiologie 1,00|DR.ISAC ANCA pediatrie NORMAT pediatrie asistent 156 |med.princ.licentiat pediatrie | 157 lasistent med. [pediatrie PL | Ss 1,00|IONASIU-REBREANU CRISTINA PL

158 |asistent med . pediatrie 159 |asistent med med gen 160 |asistent med - med gen personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 infirmiera 1,00|SCHIOPU EUGENIA infirmiera infirmiera 1,00|PERNYEZ ADELA | 164 infirmiera |_165 [infirmiera 1,00|LAZAR MILITA personal auxiliar sanitar NORMAT 10,00 1,00|VACANT 1,00|IANCU MIRELA 1,00|PERNIESZ DENISA 1,00jTULBURE DOINA 1,00|VACANT 1,00|SANTA AURA 1,00J|VACANT 1,00|BACIU VALERIA 1,00|CRETU MARIANA 1,00|VACANT SECTIA CLINICA PEDIATRIE III COMPARTIMENT PEDIATRIE personal medical NORMAT, 2,00 FINANTAT 2,00 1,00|DR.LESOVICI PETRICA 0,50|DR.MARUNTELUL 0,50|DR.NICOARA

N medic primar pediatrie personal mediu sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 8,00 asistent med princ. med gen PL 1,00|MIRON GABRIELA PT] asistent med. med gen PL 1,00|CUVEJDIAN COBRUTA ALINA [| asistent med.licentiat |med gen Ss 1,00|VACARU IRINA IE asistent med. PL 1,00|CIOBRA ANA f 184 [asistent med princ. PL 100|VACANT m E LAGRAMIOARA E 185 |asistent med. PL 1 EI LACRAMIOARA pr [ 188 [infirmiera [| 1,00[PADUREAN MONICA pf |_189 [infirmiera A TI infirmiera | 192 [infirmiera pn COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 1 | 198 Jasistentmed. | | _1.00[STURZA BOGDAN

[199 fasistent med. Jmedgen [PL] 1,00[VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 | 200 [infirmiera 1,00[LAZAR LAVINIA MARIA infirmiera GI 1,00|MIRAUTA SIMONA OLIMPIA infirmiera SI 1,00[VACANT COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 pediatrie 1,00[DR.MARAZAN MONICA 1] personal mediu sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 5,00 [ 204 [asistent med princ. pediatrie PL] 1,00[SILER FLORICA DORINA Pee en re a al 1,00|STELESCU ZAMFIRA | 206 | asistent med princ. pediatrie | 207 [asistent med. Jmedgen | | 208 jasistentmed. __ [medgen | personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 [ 209 [infirmiera | 210 [infirmiera | 211 [infirmiera COMPARTIMENT REUMATOLOGIE personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 pediatrie pediatrie DR.MILITARU ANDREEA 0,50|VIORICA CFS 0,50[DR.BRAD GIORGIANA FLAVIA | personal mediu sanitar NORMAT > E FINANTAT 3,00 | 215 [asistent med.princ O[PUSCAS VALERIA SMARANDA

216 [asistent med pediatrie [PL| 1,00|VACANT, | 217 [asistent med. med gen PL 1,00|VACANT | 218 [asistent med. med gen PL 1,00|VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 AMBULANTA POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 6,00 ingrijitoare 1,00[ARAZAN SILVIA ingrijitoare 1] 1,00[TILICA CAMELIA ingrijitoare ph Gl 1,00[DANCIAR RODICA | 228 [ingrijitoare | | G | _1,00[PINTEAN MARIA | 229 ingrijitoare [| „00[LASLAU IOANA | 230 ingrijitoare pr] 1,00[TILICA RALUCA ELIDA SECTIA CLINICA PEDIATRIE IV COMPARTIMENT PEDIATRIE personal medical medic primar NORMAT 1,00 FINANTAT 0,50 pediatrie 0,50|DR.POP MARIA 1,00|DR.MILANOVICI ELISABETA INTEGRARE AMBULATOR

pediatrie personal mediu sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 8,00 ES asistent med princ. pediatrie | PLŢ 1,00[EPURE EMILIA IUSTINA 235 |asistent med. | PL | 100LUPUMIHAEIA JJ pediatrie PL 1,00|CRISTESCU MIHAELA med gen | PL 1,00[NEAGOE LUMINITA GEANINA | | med gen PL 1,00[VACANT pediatrie PL 1,00[VACANT | | PE | 100VACANT II PL [| 100[VACANT [1 personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 42 [infirmiera 1,00[MANOLACHE IASMINA p 43 linfirmiera 1,00|FILIP RAVECA p 44 linfirmiera 1,00[DUDUTA ADRIANA pf 45 infirmiera 1,00|VACANT pf infirmiera 1,00|[VACANT | COMPARTIMENT CARDIOLOGIE personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,50 Medic Sef Sectie/medic 247 |primar/spec M medic primar/spec personal mediu sanitar NORMAT 8,00 FINANTAT 6,00 | 249 [asistent med princ. | 250 [asistent med princ. | 1,00,MORARIU CLAUDIA pediatrie/cardiologi e Ss pediatrie/cardiologi | 251 [asistent med princ. CIC RUSU VIOREL ILIE | 252 [asistent med princ. | 1,00[SCHIOPU NICOLETA

| 253 [asistent med princ. | 254 [asistent med princ. 255 |asistent med. 256 |asistent med. personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 infirmiera „00 infirmiera | 1,00[PEREANU CORINA 0 0 FINANTAT 3,00 59 infirmiera | 1,00[PIELE LENUTA 60 [infirmiera | 1,00|VACANT infirmiera | 1,00|VACANT COMPARTIMENT HIV/SIDA personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 medic primar infectioase personal mediu sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 5,00 asistent med princ. pediatrie PL 1,00|LACRAMIOARA asistent med princ. pediatrie PL 1,00|PETRESCU MIRELA GEORGETA asistent med princ. asistent med princ. | PL [| 100| 267 |asistent med princ. | PL | _1,00[DOROBANTU NELI personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 68 [infirmiera 69 |infirmiera 70 [infirmiera

COMPARTIMENT TOXICOLOGIE ersonal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 271 [medic [pediatrie I Ss | 1,00|VACANT personal mediu sanitar NORMAT 6,00 FINANTAT 3,00 272 |asistent med pediatrie 1,00/VACANT 273 lasistent med pediatrie 1,00|VACANT | 274 [asistentmed [pediatrie 1,00|VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 | 275 infirmiera 1,00|VACANT infirmiera 1,00|VACANT infirmiera DIALIZA PERITONEALA personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 [276 led primar/specialist |pediatrie/nefrologie Ss 0,50|DR.GAFENCU MIHAI | 279 |medic pediatrie Ss 0,50|VACANT personal mediu sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 280 |asistent med princ. pediatrie 1,00 |IFTIMIE OCTAVIANA 281 |asistent med princ. pediatrie 1,00|COMLOSAN CLAUDIA DANIELA | 282 |asistent med pediatrie 1,00[VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 5, A FINANTAT 3,00 |_283 [infirmiera 1, e FOGOROS MARIANA | 284 linfirmiera | 285 [infirmiera personal auxiliar sanitar NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 1,00JPOPESCU MARIA

[ 287 lingrijitoare ingrijitoare ingrijitoare 290 [ingrijitoare | 291 [ingrijitoare 1,00[VACANT VETURIA 1,00|MOISE TATIANA 1,00|VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 [ 292 |brancardier | 1,00[VACANT DIETETICA - POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 [ 293 |asistent med.princ. | 294 |asistent med.princ. | 295 [asistent med. 1,00|OBRAD MELINDA 1,00|PLESCAN KLEIN RENATE 1,00[ODONEANT DIANA CISANA dietetica dietetica dietetica SECTIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA COMPARTIMENT CHIRURGIE PED. personal medical NORMAT Medic Sef Sectie/medic primar chirurgie si ort.ped 1,00|PROF.DR.BOIA EUGEN SORIN MEDIC SEF SECTIE 3,50 FINANTAT 4,00 chirurgie si ort.ped chirurgie si ort.ped INTEGRARE AMBULATOR medic specialist chirurgie ped INTEGRARE AMBULATOR chirurgie si ort.ped DR.ANDREI GHE.ZENO ls] +00 BANATEANU MARIUS chirurgie si ort.ped

| aza | otorinolaringologie 1,00|DR.SMOC BORIS INTEGRARE AMBULATOR 25 |medic primar otorinolaringologie 1,00|DR.ZABOS DORINELA INTEGRARE AMBULATOR 3 326 |medic primar otorinolaringologie INTEGRARE AMBULATOR er | i i otorinolaringologie INTEGRARE AMBULATOR personal mediu sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 asistent med.gen.licentiat 1,00|SOTER ANDREA SARA | 329 lasistentmed [pediatrie PL | 1.00|CALIN ADELINA 330 |asistent med princ. pediatrie | 1,00|VACANT COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE personal medical NORMAT 0,50 FINANTAT 0,50 331 |medic specialist oftalmologie oftalmologie INTEGRARE AMBULATOR [asa medic primar oftalmologie personal mediu sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 | 334 [asistent med. [pediatrie L | 1.00[BONTEA OLIMPIA 335 |asistent med princ. pediatrie | 1,00|VACANT 336 [asistent med princ. pediatrie PL | 1,00[VACANT COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONTRUCTIVA SI ARSI personal medical NORMAT 1,00 FINANTAT 0,50 medic primar chirurgie si ort.ped s 0,50|DR.FUICU PAUN DR.STANCIULESCU MARIA medic specialist chirurgie ped. 50|CORINA INTEGRARE AMBULATOR

personal medical NORMAT 8,00 FINANTAT 5,00 | 339 [asistent med princ. pediatrie [ PL] 1,00[BALEAN FIRU DOINA ELENA asistent med.gen.licentiat 1,00|VAIDOS MIRELA 1,00|TANASE IRINA 1,00[VACANT ingrijitoare |_351 ]in | 352 | personal auxiliar sanitar NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 1,00[VACANT 1 AMBULANTA POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3.00 1,00|PETROVICI MARIANA 1,00|ALBU ANGELITA 1,00jUIUIU VASILICA NICOLETA

STERILIZARE POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 BLOC OPERATOR personal mediu sanitar NORMAT 11,00 FINANTAT 11,00 asistent med REZERVAT DIRECTOR princ.licentiat pediatrie 1,00|INGRIJIRI asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT asistent med princ. pediatrie 1,00|HARASIM GABRIELA asistent med princ.licentiat pediatrie 1,00|VACANT TEMPORAR asistent med princ.licentiat pediatrie 1,00|DOLGA LOREDANA ELVIRA asistent med.princ asistent med princ.licentiat pediatrie pediatrie deb MOLDOVAN ZOIA CALOTA DORINA

infirmiera 1,00 SECTIA CLINICA ORTOPEDIE PEDIATRICA PEDIATRICA COMPARTIMENT ORTOPEDIE PEDIATRICA personal medical NORMAT 3,00 _s | FINANTAT 3,00 | 1,00[REZERVARE MANAGER 8,00 1,00|DR.BABEU NICOLAE 1,00jDR.BORTEA CRISTIAN OVIDIU FINANTAT MEDIC SEF SECTIE DR.ADAM OVIDIU | 1,00 VACANT |_____1.00|VACANT 1,00[VACANT G G G 1,00[MELINTE LUCIA | 1,00|STRAUT ZAMFIRA | 1,00 VACANT

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA personal medical NORMAT chirurgie si ort.ped chirugie ped./ortopedie si 397 |medic primar/spec traumatologie 1,00 FINANTAT 1,00 INTEGRARE AMBULATOR INTEGRARE AMBULATOR personal mediu sanitar NORMAT 5,00 FINANTAT 3,00 ediatrie ediatrie 402 |asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT 1,00|VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 brancardier 1 1,00[VACANT pn AMBULANTA POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 | 410 lasistentmed [pediatrie 1,00|ANGHELUTA CAMELIA | 412 |asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT

SALA GIPS POSTURI FIXE personal mediu sanitar NORMAT [| 413 |asistent med princ. pediatrie 2,00 FINANTAT 2,00 | 414 [asistent med gen SECTIA CLINICA Afl COMPARTIMENT ATI personal medical NORMAT 4,00 FINANTAT 4,00 Las | Medic Sef ln sl 100 MEDIC SEF SECTIE CU 415 |Sectie/medic primar __|ATI s 1,00|DR.POPESCU BARBURA DELEGATIE 416 |medic primar ATI = DR.BADETI RODICA 417 |medic specialist ATI | 1,00|VACANT TEMPORAR REZERVARE POST PI meae | E Asist Sef/asistent princ.licentia | 420 | asistent med princ. 421 |asistent med princ. 422 |asistent med asistent med.gen.licentiat med gen asistent med princ. mei —— | RAMONA CORINA asistent med princ. asistent med princ. asistent med.gen.licentiat | asistent med gen. m CRAIOVEANU ANA MARIA 0[BOCI MAGDALENA CAROLINA TI

asistent . s 1,00| VACANT TEMPORAR REZERVARE POST | 430 [asistent me PL 1,00[BAGU CRISTINA PL 1,00|NISTRU MARILENA Ss 1,00[NICULICI MARIANA Is | 1,00|POP LAURA SILVIA —_— 1,00|VACANT PL 1,00[CUTUR MIHAELA PL | 1,00|CIRLAN MARICELA SORINA 1,00|VACANT 11,00 FINANTAT 11,00 1,00|KRAMER PERSA 1,00[CUCIUREANU VIORICA 1,00|[GROSULEAC MINODORA 1,00|VACANT - 1,00|VACANT 1,00|BAIES RAMONA 1,00|RADONEA ALINA 1,00|TANASE ROXANA MADALINA 1,00|TITFAN MARIOARA 1,00|VACANT G 1,00|VACANT COMPARTIMENT TI 25 personal medical NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 pediatrie/med fam Ss 0,50|DR.CRACIUN ADRIAN pediatrie Ss 0,50|DR.CHIRU DANIELA CIC DR.FARCHESCU LAVINIA GRATIANA

DR.STEFANESCU 453 |medic specialist EMANUELA MARIA primar/spec pediatre/ATI medic spec. 1 medic JTI | [medic ATI 1 | | | | | 100[CALOFIRPETRIA | asistent med princ.licentiat 1,00jLAITIN CONSTANTA 1,00jVACANT 1,00[EPURE DANIELA 1,00|VACANT 1,00[JECAN MELANIA pediatrie 1,00|TRIPPA GABRIELA LILIANA Ss 1,00|SALAJAN BIANCA pediatrie PL 1,00[BACAU MARIUS CIPRIAN medgen | PL | 100 | PL | 1,00[IONESCU CORINA SIMONA asistent med________|medgen____ | S | pediatrie _ 1,00|VACANT pediatrie PL | 1,00[VACANT | ____1.00[VACANT

infirmiera „00 infirmiera G | 100[SECUI STEFANA Of 1 infirmiera | | | 100[TUGURLANANGA fl |_481 [infirmiera | | G | 100|SURUGIUGETA JI |_482 [infirmiera | | SG | 100[MOCANANETA [1 |_483 [infirmiera | | G | 100[GOSTILAMIHAEIA [1 484 |infirmiera | | SG] 100VACANT II |_485 [infirmiera | | 6] 100VACANT_ |_486 [infirmiera | | 6 [ 100[RAPANELENA LI |_487 [infirmiera | | SG] 100VACANT II |_488 [infirmiera | | a] 1 489 [infirmiera | | SG] 100VACANT A 490 [infirmiera | | SG [| 100VACANT infirmiera | e) | I&I 1,00 | 492 lingrijitoare | 493 [ingrijitoare personal auxiliar sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 | 494 lbrancardier | | G | 100[COJOCARIU IULIAN CIPRIAN | 495 [brancardier | | G | 1,00JWOTRINGER GERLINDE CARMEN SECTIA CLINICA PSIHIATRIE PEDIATRICA personal medical NORMAT 2,50 FINANTAT 2,50 Medic Sef Sectie/medic spec psihiatrie ped Ss 1,00|DR.NUSSBAUM LAURA s| MEDIC SEF SECTIE medic primar psihiatrie ped S | 0,50[DR.JURMA ANDA MARIA TO medic specialist psihiatrie ped | S"| 1,00[DR.KANALASZ GIZEL A

psihiatrie medic primar ped/neurologie ped 1,00|DR.BOCHIANU CAMELIA INTEGRARE AMBULATOR psihiatrie ped/neurologie ped 1,00jDR.TUDORACHE ROXANA INTEGRARE AMBULATOR ASISTENT SEF 12,00 KATAROV PETRU ga 2 a o N asistent med princ. | 503 [asistent med princ. | 1,00|KELE MIHAI | 504 lasistent med princ. — BLAG DOINA 505 [asistent med princ. pediatrie | PL | 1,00|VICAR CLAUDIA MIOARA 506 |asistent med princ. pediatrie 507 asistent med. CICI |_508 [asistent med princ. pn asistent med princ. _|medgen | PL | asistent med princ. med gen | PL| ec] 1,00|EMANUELA PL | 1,00[MISARCIU SIMONA MARIA FINANTAT 9,00 [| 1,00[SUBI GABRIELA G | 1,00[SOFRAC DORINA an|a =|2 511 |asistent med princ. med gen | 512 [asistent med princ. | 513 [infirmiera 514 |infirmiera | 515 [infirmiera infirmiera infirmiera infirmiera | 519 [infirmiera CIC 1 PI _T pn]

G G G alt personal superior NORMAT s —_ | 1,00|SANDRU ELENA ANISOARA 0 | 1,00NICHIT MARIA 0 | 1,00[ROSZA ANGELA DANIELA | 1,00[ACHIM TATIANA „00[MOHAN ILDIKO 1,00[BIHOI ANGELICA 0 | 1,00|BAICI CODRUTA GABRIELA o 0 o o [| 1,00[DOBRA ANTON | 1,00|SUBI SORIN 4,00 1,00|VACANT SECTIA CLINICA NEUROLOGIE PEDIATRICA personal medical NORMAT 3,00 Medic Sef Ss 533 |Sectie/medic primar 534 jmedic spec ss | neurologie/psihiatrie neurologie ped. FINANTAT 2,00 +0) DR.CORCHES AXINIA | 1,00[DR.MANEA MIRELA MEDIC SEF SECTIE cu delegatie

personal mediu sanitar NORMAT 11,00 FINANTAT 7.00 CFS STOICOVICI Ă pediatrie BIANCA CLAUDIA | 536 [asistent med princ. pediatrie , GYONGY ANGELA | 557 |asistent med. |med gen CSS actori mot nea sea | | 539 med |med gen | 540 fasistentmed __ [pedi | 542 linfirmiera | 1,00[AIRIZER MARIA IULIANA infirmiera 1,00jKAFMANN GABRIELA infirmiera 1,00|VACANT infirmiera 1,00/VACANT infirmiera 1,00|VACANT infirmiera 1,00|VACANT SECTIA CLINICA V PEDIATRIE (RECUPERARE NUTRITIONALA) personal medical NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 CARMENCITA MEDIC SEF SECTIE pediatrie personal medical sanite NORMAT 14,00 FINANTAT 12,00 Asist.med.pr.Sef Sectie|pediatrie ASISTENT SEF asistent med.pr.licentiat pediatrie | 553 [asistent med.pr. pediatrie

pediatrie PL 1,00|DUMITRU CAROLINA pediatrie PL 1,00|BOBIC MONICA GABRIELA asistent med.pr. pediatrie PL 1,00|CRACIUNESCU LAVINIA IOANA asistent med.pr. . PL 1,00[COSTAR COSMINA NICOLETA 1,00|VACANT SG | 1 6 | 100TARABUTALUCIA | 1 6] 100TRIFIEAELA - G 1,00|MILOIU CONSTANTA | 1 SG] 100GANEAVIORICA G 1,00JOREVICIANU DORINA |] G | 1.00|MURESAN TINCUTA IRINA | | G | 100[TURCU CAMELIA ALINA | | SG | 100VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 1,00|VARGA ROZALIA 1,00|CERCEGA FLORICA | 580 [ingrijitoare 1,00|[GRIGORAS GEORGETA

SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE PREMATURI COMPARTIMENT NEONATOLOGIE PREMATURI personal medical NORMAT 7,00 FINANTAT 5,00 581 |medic specialist ediatrie DANIELA E 582 |medic 1,00|DR.DOANDES FLORINA 583 |medic 1,00|VACANT 584 |medic VACANT 585 (medic 1,00jVACANT ersonal mediu sanitar NORMAT 20,00 FINANTAT 15,00 586 |Asist Seffasist.med.pr. |pediatrie 587 |asistent med princ. ediatrie 588 |asistent med princ. ediatrie 589 |asistent med licentiat 590 jasistent med princ. 591 |asistent med princ. 1,00|DANDEA SANDA 1,00|PELE ALINA 1,00 |ICHIMOAJE RODICA 1,00|ROMAN MAIOGAN ANCUTA 1,00|KISS IBOLYA GHIZELA RITA ASISTENT SEF 1,00|TAMAS IOSZEFINA 592 |asistent med princ. med gen 593 |asistent med pediatrie 1,00|VACANT 594 |asistent med princ. ediatrie 595 |asistent med 1,00|VERMESAN MIHAELA 1,00|CURELEA DORINA 596 |asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT 597 |asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT 598 |asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT 599 |asistent med princ. pediatrie 1,00|VACANT 600 |asistent med princ. pediatrie 1,00lVACANT ersonal auxiliar sanitar NORMAT 10,00 FINANTAT 8,00 1,00|BADESCU PETRONELA infirmiera G infirmiera G 1,00jRANCEA ANDREEA MIRELA CFS CFS BN

1,00 | 1.00| 1,00 |_____1.00|VACANT VACANT VACÂNT COMPARTIMENT TI personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 | 0,50[DR.MANEA ANIKO MARIA | _0,50|VACANT asistent med princ. _ o asistent med princ. 1 asistent med princ. | 1,00[FASIE MIOARA -00 asistent med princ.licentiat 1,00|SZAPPANYOS MONIKA asistent med princ. | 1,00[VACANT asistent med princ. | 1,00|VACANT 1,0 asistent med princ. | 1,00[VACANT asistent med princ. asistent med princ. asistent med princ. „00|VACANT m = d o - m o - o oo NIN +6 a N ÎN o N Ww

personal auxiliar sanitar NORMAT infirmiera infirmiera 8,00 PANTA 8,00 infirmiera infirmiera | 1,00|SFERLE CLAUDIA SIMONA infirmiera — 0 VACANT infirmiera 1,00|VACANT infirmiera 1,00|VACANT infirmiera 1,00|VACANT COMPARTIMENT NEONATOLOGIE PATOLOGICA personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 DR.POP ELENA TI | PL | | [535 fasie ne | LŢ 159 VITALARU BRANDUSA | 639 [asistent med | 1,00|STOICA ANA MARIA MITRACHE MIHAELA asistent med iatri 1,00|LOREDANA | 641 Jasistentmed | 1,00[DAVID ILEANA DANIELA | 642 lasistentmed | 1,00[VACANT | 643 lasistentmed | 1,00|VACANT | 644 [asistent med | 1,00[VACANT

G 1,00|BALTA LAZARESCU TEODORA | | G | 100|VACANT pr G 1,00[VACANT pr G 1,00|VACANT pr G 1,00[VACANT pr 2,00 FINANTAT [ 651 ingrijitoare [| 1,00[SIRBU LILIANA II | 652 [ingrijitoare 1,00[FIRNEISZ MANUELA PO SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE din care Compartiment TBC 13 paturi personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 Medic Sef Sectie/Medic primar pneumoftiziologie Ss 1,00|DR.POPESCU ILEANA medic primar pneumologi s 1,00JDR.CRISTESCU SIMONA personal mediu sanitar NORMAT 9,00 FINANTAT 9,00 i pediatrie PL 1,00 [NICOARA MARIA pediatrie PL 1,00|FALALEIEV ESTERA med.gen PL 1,00|CIOBANU PETRUTA pediatrie 1,00|[ONEA NATALIA med.gen PL 1,00] SOMICU DANIELA LIVIA aa Fa 1,00|HROMEI MONICA nt ea BERCEANU CRISTINA ELENA PL 1 | «| imed.gen | 00 MARCU LIDIA ELENA MEDIC SEF SECTIE ASISTENT SEF cu delegatie asistent med.princ.licentiat

personal auxiliar NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 infirmier 1,00|TODOR ELISABETA G infirmier G 1,00|ARTEG NICOLETA CARMEN G 1,00|BORSA CLAUDIA | 666 [infirmier | 667 linfirmier G 1,00[PARLAPAN MARIANA |_668 [infirmier G 1,00|CHIDA DANIELA | 669 [infirmier G 1,00|ZABLATOVSCHI ANGELA personal auxiliar sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 [| 670 [ingrijitoare | ] G | 100[HROMEI SAVETA | 671 [ingrijitoare G 1,00|[CORNEA CLAUDIA RAMONA CIC SPITALIZARE DE ZI PEDIATRIE - 8 PATURI 0,00 SPITALIZARE DE ZI HIV-SIDA -4 PATURI 000 PR 1] LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA CU PUNCTE DE LUCRU personal medical NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 radiologie si MEDIC SEF LAB imagistica med 1,00|DR.PACURAR MARIANA DELEGATIE radiologie 1,00|DR.POPESCU MIRON radiologie si imagistica med 1,00|DR.CERBU SIMONA radiologie si imagistica med 1,00|VACANT TEMPORAR REZERVARE POST 100 DR.PUSCASIU TUDOR HOREA 00 er] medic specialist radiologie 10| DR.TOROK CARMEN ANDREEA

personal mediu sanitar NORMAT 20,00 FINANTAT 15,00 Asist Sefftehnician de |radiologie si rad-imag.princ.licentiat |imagistica med tehnician de rad- radiologie si imag.princ.licentiat imagistica med tehnician de rad- radiologie si imag.princ.licentiat imagistica med tehnician de rad- radiologie si imag.princ.licentiat imagistica med Ss 1,00|VARGA DANIELA tehnician de rad- radiologie si imag.licentiat imagistica med 1,00[MOLDOVAN ALINA ANGELICA asistent radiologie si med.princ.radiologie imagistica med 1,00|LEBU DRAGOSLAVA ANGELIA 1,00|POSA LIVIANA asistent sef cu delegatie 1,00[BOGOS IOAN ROBERT STANISAV MARINELA CAMELIA tehnician de rad.si radiologie si imagistica med.licentiat |imagistica med 1,00|COCOS RAMONA ELENA asistent MEN CONDESCU CAMELIA VIRSAVIA med.princ.radiologie tehnician de rad.si radiologie si imagistica med.licentiat imagistica med DANIELA ILEANA tehnician de rad.si radiologie si imagistica med.licentiat |imagistica med asistent radiologie si med.princ.radiologie imagistica med Ss 1,00|NICA MARTHA PL 1,00[NEGOITA LUCICA tehnician de rad.si radiologie si 689 [imagistica med.licentiat [imagistica med radiologie si asistent med. imagistica med esa, 1,00|[COCORMAN SORIN 1,00|VACANT

|radiologie si 691 |asistent med.. imagistica med Ss 1,00|VACANT aaa VACANT TEMPORAR SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA COMPARTIMENT CITOLOGIE, HISTOPATOLOGSIE, PROSECTURA personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 anatomie Medic Sef /medic patologica/med.leg MEDIC SEF LAB cu primar ala delegatie anatomie medic spec patologica anatomie medic primar patologica tehnician de rad.si radiologie si imagistica med.licentiat [imagistica med REZERVARE POST anatpat | M | 1.00[RUSNAC MISA PA

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE CU PUNCTE DE LUCRU personali medical personal mediu sanitar NORMAT laborator clinic medicina de laborator medicina de laborator microbiologie si parazitologie medicina de laborator medicina de laborator NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 ls | 100 DR.LESOVICI MARIA E DR.CIVIG CLAUDIA Ss | || MEDIC SEF LAB [+0 DR.TRASCA MILIANA ol DR.LELIK MIHAELA 100) DR.BAICA MIHAELA CRISTINA 24,00 FINANȚAT 24,00 706 |asistent med.pr. 107 |asistent med.pr. laborator laborator 1,00|PALUSAN ADELA ADRIANA 708 |asistent med.pr. | 709 |asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr. laborator laborator laborator laborator laborator 1,00|VACANT 1,00[BELADI EDITH L 1,00[OPREA VIORICA | 1,00|MILEA ELENA PL | 1,00|VACANT | 1,00[FURDEA DORU asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr.licentiat asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr. asistent med.pr. laborator laborator laborator laborator laborator laborator | laborator laborator | 0,50[NASTASOIU DOROTHEIA |___0,50|VACANT PL | 1,00[DAMIAN VIORICA „00|MILEA DOINA CAMELIA 1,00|CARADJOV ANAMARIA PL 1,00|CHIRA PAULINA PL | 1,00[0LARU CAMELIA SIMONA laborator PL ANCA MIHAELA PL 1,00jIGRET DANIELA

laborator | PL 1,00[VACANT | sI | 722 [asistent med.pr. asistent med.pr.licentiat 723 | 724 |asistent med.pr. laborator | S | 1,00[PETRE FLORINA | 725 |asistent med.pr. laborator | PL | 1,00|ILIS GORDANA laborator | PL | 1,00[HASCAU SORIN laborator laborator laborator r NORMAT 7,00 FINANTAT 7,00 Chimie organica Ss 1,00|VACANT Ss 1,00|VACANT Chimie anorganica 1,00|BEL DELIA 1,00|SAVESCU DELIA ILEANA | S | 100VACANT | | S | 100[VACANT 1] personal auxiliar sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 | 738 lingrijitoare [| 1,00[CALIN FELICIA | 739 [ingrijitoare | 1,00[GILINGER MARIA 7 36 |biolog COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL INFECTII NOZOCOMIALE - CPCIN personal medical NORMAT 1,50 FINANTAT 1,50 epidemiologie 741 |medic primar epidemiolog

personal mediu sanitar NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 lgena___ PL | 1,00[IESCAU IOAN VALENTIN gena | PL | 1,00ANDREI ADRIANA pn loiena__ [PL] _ 100[VACANT pn] FARMACIE alt personal medical _NORMAT 2,00 FINANTAT 2.00 | 745 farmacist spec.SEF ramane 9 CONSTANȚIN SORIN ADRIAN |cu delegaiie |_746 | Farmacie | _S_ | 1,00VACANT TEMPORAR pr [747 programatori | | S“[_ 1,00[CSOKANY AURA OANA POST FIX personal mediu sanitar NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 | 748 [asistent med.pr. 749 |asistent med.pr 750 |asistent med.pr. 751 |asistent med.pr. farmacie | PLI 1,00[TOADER CECILIA OTILIA farmacie [| PL | 1,00|COSTEA CHRISTINE farmacie _ 1,00 [COJOCARU ILEANA PL 1,00|PERINAT ALEXANDRA farmacie | 752 [asistent med.pr. farmacie [PL] 100| SZAPPANYOS IMRE CRISTIAN | 753 [asistentmed. _[famacie [ PL [ 1,00[TARLA IASMINA NICOLETA personal auxiliar sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 ingrijitoare | |] G | 100VACANT | | 6] 100[VACANT | 755 [ingrijitoare COMPARTIMENT DE PSIHIATRIE DE LEGATURA | ÎI HI 1 I[ 000 [personal spital CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE Si BOLI METABOLICE-COPII COMPARTIMENT EXPLORARI FUNCTIONALE - POST FIX asist.med. , ANT 756 i d 1,00|VAC

Aa3d 3I590104N3IN IS 3IYLVIHISd 15 VILD3S IS ILV 19 VILOIS 'd3d'd0Q1YO 15 VILI3S 1VIIQIW| 594 d3d 3JIDUNYIHID 13 VILOIS IS HIHI 13 VILIIS A Q3d 15 VILII3S TVIIA3A Il Q3d 15 VI133S HOLVHLSID3IYU Il Q3d 19 VILIIS DNIHd TVIIA3A HOLVULSIDII A-ll d3d 12 VILOIS V13194039 NI3S380DVI|00'L 1d3d 713 VILI3S. SII |. INV INIYd 8SL NOLVYLSID3IU -l 15 VILI3S ID Jeuos1ed UNIWVIVUL 3I90103INTVE IS VDIZIS DGIW 3190103NO-3190T01LYW3H

REGISTRATOR MEDICAL PRINC REGISTRATOR MEDICAL PRINC 1,00|IONESCU DANIELA REGISTRATOR MEDICAL Lu | JALBA MARIA REGISTRATOR MEDICAL 1,00|FURDI NICOLETA CARMEN REGISTRATOR MEDICAL PRINC 1,00|TIMIS ALINA ELENA REGISTRATOR MEDICAL PRINC PODORODETCHI JAN AMBULATOR INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE personal medical NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 ic pri dermatovenerolog 1 1,00[DR.GOLUB RADOICA obstetrica-ginecologi S 1,00[DR.HRUBARU BRIGITA 1,00[MOISE IOANA LOREDANA _— 1,00|VACANT | SALA DE GIMNASTICA alt personal medical NORMAT SECTIA CL PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE PED SECTIA CL PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE PED SECTIA CL PED.V SECTIA CL NEONATOLOGIE SECTIA CL PNEUMOLOGIE 1,00|MURGU LAVINIA GRATIELA -_ - N (AMBULATOR INTEGRAT 3,00 FINANTAT 3,00 personal mediu sanitar NORMAT 29,00 FINANTAT 29,00 asistent med gen Ss 1,00|BUNCIANU MARILENA med.pr.licentiat [782 asistent pl 100 DOBNER ELISABETA ANDREEA 733 fesistentmed____ PL OJCOSTEA VIOLETA | 784 asistent med.pr. 1,00|MATEU DELIA CRISTINA CABINET PEDIATRIE 1 CFS CABINET PEDIATRIE 2 CABINET PEDIATRIE 3 CABINET PEDIATRIE 4

| 1,00[VACANT CABINET PEDIATRIE 5 | PL [| 1,00JiLINCUTA MARIA CAB.CARDIOLOGIE PL 1,00|[VACANT CAB.CARDIOLOGIE CAB.CHIRURGIE SI ORTOPEDIE CAB.CHIRURGIE SI r 785 |asistent med.pr. 786 |asistent med.pr. 787 |asistent med.pr. pediatrie pediatrie 788 |asistent med.pr. 1,00|VACANT |» MINTIT m 789 |asistent med.pr. pediatrie 1,00|VACANT ORTOPEDIE | 790 |asistent med.pr. pediatrie | 1,00|COROIU TATIANA CAB.NEUROPSIHIAT | 791 |asistent med.pr. pediatrie | 100|VACANT__________ |CAB. | 792 asistent med. |medgen | PL | 1,00|ARDELEAN TENA CRISTINA CAB.DERMATOLOGIE | 793 [asistent med.pr. pediatrie | PL | 1,00[VACANT CAB.GINECOLOGIE | 794 lasistent med.pr. Imedgen | S | 1,00|BANCIU ANA CAB.ENDOCRINOLOG | 795 asistent med.pr. pediatrie | PL | 1,00|VACANT CAB.GASTROENTERL | 796 [asistent med.pr. PL 1,00|VACANT CAB.NEFROLOGIE CAB.GENETICA asistent med.pr. MEDICALA CAB.ALERGOLOGIE SI asistent med.pr. IMUNOLOGIE asistent med.pr. CAB.REUMAT - o d o 0 OLOGIE -1 o o 800 jasistent med.pr. CAB.PNEUMOLOGIE | 801 lasistent med. | CAB.OFTAMOLOGIE 802 |asistent med.pr. CAB.OFTAMOLOGIE | 803 lasistent med.pr. „00 CAB.ORL 804 |asistent med.pr. — RESTANTIA CARMEN LIANA CAB.ORL e med.pr. 1,00jGACEU CHRISTINE CAB.ORL 806 , asistent med.pr. CAB.ORL CAB.RECUP.MEDICINA 807 |asistent med.pr. FIZICA SI BALNEOLOGIE CAB.RECUP.MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 808 |asistent med.pr.

BRINDESZKU GABRIELA CAB.RECUP.MEDICINA 809 |asistent med pr. balneofizioterapie ELISABETA FIZICA SI BALNEOLOGIE FISIER personal mediu sanitar NORMAT | 810 [asist.med.pr. pediatrie | 811 |asist.med.pr. pediatrie 1,00|PLESA MARINELA 2,00 FINANTAT 2,00 personal auxiliar sanitar NORMAT 6,00 FINANTAT 6,00 G 1,00|FLURCHI ANISOARA SI 1,00[MARIAN ANA G 1,00|MASCAN AURORA ,00 | ] G | 1,00[BURLACU MIHAELA PERSONAL AUXILIAR SANITAR - ACTIVITATE SPALATORIE (600-800 kg.lunar/1 post) (aprox.12000 kg/luna) personal auxiliar sanitar NORMAT 20,00 FINANTAT 15,00 FLOREA VASILENA G 1,00|VACANT 1,00|PETRUT VALERICA | G | 1,00[DOBRE MARIANA | G | 1.00BRANDA IULIANA | 1,00[SUCIU DANIELA 1, po] pr pr po | |6s|l 824 |spalatoareasa | —u 00[ALBU DANIELA | G 1,00[KATONA ELISABETA | 1,00;SIMONESCU CORNELIA 827 |spalatoareasa 1,00|TARAMOREA | 828 [spalatoareasa | 1,00|[CENDOM MARIA ca N sg 5 9 LA Ș a o o «m o DISTROFICI

DISTROFICI | 830 || 6 G 829 830 | 831 [spalatoareasa | 832 | 1,00|HEGYESI IBOLYA 1,00|VACANT 1,00|RUS RODICA 1,00JURSULESCU FLOARE PERSONAL AUXILIAR SANITAR - GARDEROBIERE (peste 400 pat = 2/tura) personal auxiliar sanitar NORMAT spalatoareasa 4,00 FINANTAT 4,00 833 | GT 100VACANT | | 834 |garderobiera | | G] 100[RISTEA MARINELA 835 garderobiera_____ | 1,00 PEDIATRIE II-IV | 836 | [6] 100 PEDIATRIE II-IV PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, SOCIO-ADMINISTRATIV 39+1 posturi personal aparat functior NORMAT 40,00 FINANTAT 40,00 COMPARTIMENT JURIDIC NORMAT 2,00 FINANTAT 1,00

E n SERVICIUL RESURSE UMANE NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 6+1 NORMAT 7,00 FINANTAT 7,00 sef serv.RUNOS cu delegatie REZERVARE POST 1,00j[COHERT GABRIELA | 1,00JVACANT TEMPORAR | 1,00[STURZA DORINA pn 1,00|NICOLETA referentspecl_ | | S | 1,00|SELEA EUGENIA —— | 849 [referent spec! | | S_ | 1,00[TRIFAN MIHAELA VERONICA COMPARTIMENTUL DE INFORMATICA NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 850 [programatoria__ | | S | 100[ARMEGA RODICA | 851 |informatician/referent | | S [| 100[VACANT pn COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 853 jreferent IA registratura COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATEA 7+2 NORMAT 9,00 FINANTAT 9,00

| SI | s || TIsuousssi 00£ IVINVNIJ 00'€ LYWUHON INVLOVULNOD “ZINBNAd LNIWILUVAWOD 1LIVALNOID ILUZIHIV 3] 978 | | s48 | sauvw nauvsjoot | SI TESTE NVIAVIIO | S [ Psurde 00'€£ 1YLNVNIJ 00'*£€ JYWUHON DINHIL LNI3WILAVANOID Is | INVvovAjoot | s | VHOMGNIN DIW N | W_| WI 0 | — ua NIVO [00 L | VI IH9V1IS[00L | | 498 | | | 00's IVINWNI4 00%S LVWHON ALI LN3WILUVAWNOD VZYd “DINHIL oo [s| INSS+ISd VI ds vos | [| s | WSS+ISd €98 | 002 1VINYNI4 002 1VWUAON YVIN394N 3 IS VIIAID JILIILOUY| "ISd VILVIIUNDIS SAI LNIWILUVAWOD 1SOd orebejep N IIUUDL'UpYy NDIAJSS JOS ISS | Los VI deus

— [_ Is] [ 877 Jeconomisti 1 1,00[BELEIU ADRIANA ] COMPARTIMENT APROVIZIONARE NORMAT 4,00 FINANTAT 4,00 [ 878 Jeconomist [SI VACANT | 879 Jeconomist | | s| 1,00[VACANT 880 magaziner [mercsolog | M [1.00] O[HUDREA IOAN NORMAT 1,00 FINANTAT 1,00 1,00lROMAN FLORICA ACTIVITATE PAZA 1,5% NORMAT 13,00 FINANTAT 6,00 | 882 [paznic [1 | 883 |paznic 884 lpaznic | | 885 paznic | 1] G | 100 | 886 |paznic | J IER IOANEL PO] 1,00|BRISC DUMITRU MUNCITORI INTRETINERE CLADIRI SI INSTALATII, APA, LUMINA SI INCALZIRE 1500 paturi conventionale [855 Țruntor 1 mes Ț e | 1,00[GEOROCEANU IOAN muncitor Îl lacatus mec. IOAN 890 |muncitor | lacatus mec. 1,00|FILIP SORIN 8 eat munctori —— Jacstue mec E) 1,00[BLOANCA FLORIN | 892 [muncitor lll tamplar | 1,00[VACANT | 893 [muncitor ll amr 1,00|VACANT muncitor Il electrician 1,00|ZLOTEA SORIN muncitor | electrician | 100 NESIN JIVCO 896 |muncitor ll 1,00[MOHAN CONSTANTIN zugrav

| _100VACANT | muncitor | V, |_____1.00|VACANT 897 898 [muncitor | ________Jmecanie | 899 | 897 |munci 6 1 |_898 | 6 | 1 instalator incalzire muncitor | centrala si gaze G 1,00|VACANT DESERVIRE POSTURI FIXE LA CENTRALE TERMICE, LIFTIERI, CENTRALE TELEFONICE NORMAT 17,00 FINANTAT 17,00 |muncitori | G | 1,00JONESI GHEORGHE muncitor Il | e | 1.00[GHILEZAN IONEL munctor IV | G | 1.00|VACANT munctoriV______| lenjoreasa muncitori | G | 100BOLOBOSERIKA | telefonista [muncitor II telefonista [muncitor | muncitor nec.| curte | 1,00[OLARU VASILE STEFAN lenjereasa muncitor | el soferi | |___1,00|GHIULAI IOAN Ss | 914 soferii pn sofer FI 914 915 | aprovizionare,manipulare, depozitare si deservire mij 916 |muncitor de trans. 917 |muncitor 918 |arhivar 919 |sef depozit | gestionar 920 |magaziner gestionar | 921 [referent [curierat |

PREPARAREA HRANEI IN BLOCURI ALIMENTA NORMAT 20,00 FINANTAT 20,00 22 bucatar [| G | 100jVACANT TI | 923 [bucatar |muncitori | G | 1,00|PETIAN MARGARETA ROZALIA | [924 [bucatar |muncitori | G | _ IULIANA ELISABETA [1 925 [bucatar | _G | 100|VACANT II m 1,00|[TUROIU VOICHITA OI | 927 [bucatar | | G | 100|STOIANNATASA ÎNPE | | 928 bucatar | | G | _100|PANTEA RAMONA EUGENIA [| | | 929 [bucatar [muncitori | G | 100|MAFTEIMIHAELIA |DISTROFICI | 930 bucatar muncitori ] G | 1,00[SILAGHI GABRIEL VASILE pn bucatarie Tu ROSCA DOINA GABRIELA O bucatarie G 1,00,RUS RAICA RODICA bucatarie | G | 1,00[BALAN IACOBEANU MIHAELA bucatarie | G | 100JFIIP ELENA Of) bucatarie [| G | 1,00[BAGIU DORICA ADRIANA pn bucatarie | G | 100[VACANT_ bucatarie | G | 100VACANT A TEODOROVICI SILVIA II bucatarie G 1,00|GERTRUDE bucatarie G 1,00|CSIKI VERONICA E bucatarie | G | 1,00[PATRASCU MARIA DISTROFICI bucatarie | G | 1,00[TOADER MARINELA bucatarie | G [| 1,00[DANICI SLAVITA COMPARTIMENT PROBLEME SPECIALE, INFRASTRUCTURA CRITICA NATIONALA, DOCUMENTE CLASIFICATE (PS, ICN, DC)

N DEPARTAMENT IMPLEMENTARE PROIECTE EUROPENE NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 944 [economist 1,00|VACANT inginer 1,00|VACANT informatician 1,00|VACANT COMPARTIMENT DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE NORMAT 5,00 FINANTAT 5,00 DR.CARAION BUZDEA 0,50 CONSTANTIN 1,00|[GHERLAN RALUCA MARIA 1,00|EPURE BIANCA CARMEN 1,00|BACI ALINA 1,00| TEODOSIU MIHAELA CLAUDIS A 0,50jVACANT managementul calitatii serv.med. 9 | 952 [referent de spec. TOTAL POSTURI "ASIGURARI" 827,50 CENTRU DE SANATATE MINTALA Si STATIONAR DE ZI 50 LOCURI personal medical NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 | ss | N NUSSBAUM LILIANA MARIA SEF SECTIE cu 953 |Medic primar sef sectie |neurologie ped. Psi delegatie 954 |medic primar 1,00j|VACANT TEMPORAR REZERVARE POST 955 |medic primar 1,00|VACANT alt personal medical NORMAT 3,00 FINANTAT 3,00 956 |Asistent social deb Asistenta soc. 1,00|GADAU ELEONORA 1,00|VACANT 1 1,00|PETCANA MONICA Asistenta soc. Psihologie | 957 |Asistent social deb

Psihologie VACANT VACANT) VACANT | [VACANT] ARDELEAN RODICA MILIN GERTRUDE COMAN LUMINITA | 1,00|PISARU CODRUTA RAMONA | PL] _1.00|VACANT 1,00|VACANT 1,00|VACANT | 971 [statistician med.pr. | 972 [instructor educ. | M | 1,00[VACANT | 973 [instructor educ. | 1,00|VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 | 975 |infirmiera | 1,00|VACANT personal auxiliar sanitar NORMAT 2,00 FINANTAT 2,00 Ingrijitoare [| G| 1,00[BLOANCA CORNELIA 977 [ingrijitoare | G | 100[GRAB VALERIA pn

COLECTIV DE CERCETARE PENTRU PATOLOGIA ONCO-HEMATOLOSGICA COPIL, personal medical NORMAT 5,50 FINANTAT 5,50 ore. asist.cercetare N enetica Ss [050 POPA CRISTINA ANNEMARI amfoter pe [e | eso | cercetator stiintific Dee borator [sl vo DR.CERNAT LAURA MONICA MM cercetator stiintific m diatrie sl +00 DR.URSU EMILIA CRISTINA asist.cercetare BALINT-GIB LOREDANA medic spec. ped s 1,00| SIMONA Ss 983 |asist cercetare Biolog princ. 1,00|VACANT o o o o UNITATE DE PRIMIRI URGENTE personal medical NORMAT 11,00 FINANTAT 11,00 Medic Sef UPU DI DR.BABEU ALINA MARIA MEDIC SEF SECTIE cu med.primar Pediatrie delegatie medic primar Pediatrie 1,00|VACANT TEMPORAR REZERVARE POST Pediatrie 1,00|DR.PRODAN ILINA DANIELA Pediatrie 1,00[DR.CHELU FELICIA Pediatrie 1,00|[DR.PETRE DACIANA DR.FINTINEANU CRISTINA- medic primar Med.Urg. 1,00|ALINA medic specialist Med.Urg. 1,00|DR.BADEA MARIUS ADRIAN Pediatrie 1,00|BUT ANDRA Med.Urg. 1,00/VACANT Med.Urg. 1,00|VACANT medic rezident ultim an VACANT

personal mediu sanitar NORMAT 14,00 FINANTAT 14,00 995 |asist.med.principal pediatrie 996 |asist.med.principal pediatrie pediatrie S pediatrie | PL | 100[RUPA CRISTIAN | Imedgen | PL] 1,00|CRACIUN CALIN IONUT Imedgen. | PL] 100[BUSUIOC ROXANA | medgen. | PL] 100[SUTA LAURA | medgen. | PL | 100MISARASLAURA | | PL] 1,00[PETRI DIANA GRATIELA = 1,00|[TRAILA SEBASTIAN | PL 1,00JOPRITA IONELA LUCIANA PL 1,00|ENYEDIMIHAI ZOLTAN PL 1,00|VACANT PL 1,00|VACANT 1,00|HULEA CORINA-DIANA 1,00|VACANT 1,00|[PRANGATE AURELIA 1,00|SIRBU FLORIN — MARINCU DORINA LUCIA 1,00|STOIAN MARIA GEORGETA ACSENTE HORTENSIA 1,00|GIORGIANA

1,00|CIOATA RADOSAVA 1,00|VACANT 7,00 FINANTAT 7,00 ambulantier G 1,00[ORSA REMUS ingrijitor |) SG | 100|NISTORAURELIA | | | G | 100|NNCOVDUSITA | | | SG | 100[BUDIMIR LILIANA MARIA | cs [| 100 | 1027 |brancardier | | G | 100[GOGA ROBERT NICOLAE | 1028 |brancardier | | G | 100[DIACONU NICOLAE | 1029 |brancardier | | G] _ 100|VACANT 1030 | | G | 100[VACANT TOTAL POSTURI "TRANSFERURI" 77,30 Centrul Regional de Genetica Medicala cu judetele arondate :Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, [genetica [| Ss Ţ 1,00[VACANT | S | 100|VACANT Centrul de Endocrinologie si Diabetologie Pediatrica PI FIII personal spital _] TOTAL POSTURI CENTRE 4,00

MEDICI REZIDENTI 1032 |Medic rezident an | PSIHIATRIE | 1,00[ADAM IOANA ROXANA 1033 |Medic rezident an | PEDIATRIE | S | 1,00[ARDELEAN ANDRADA MARA 1034 (Medic rezident an | PEDIATRIE | S | 1,00[ASPRONIU RALUCA GENETICA 1035 (Medic rezident an | MEDICALA Ss 1,00|BADLEH NADIM ALEXANDER RADIOLOGIE SI IMAGISTICA 1036 (Medic rezident an | MEDICALA Ss 1,00|BARBU LAURENTIU SORIN 1037 |Medic rezident an | PEDIATRIE | S | 1,00[BARNA NICOLETA LARISA 1038 |Medic rezident an | PEDIATRICA Ss 1,00|BODEANU SUZANA - MIHAELA 1039 |Medic rezident an | Ss 1,00|BODESCU DENISA ADELINA PEDIATRICA 1040 |Medic rezident an | PEDIATRIE 1,00|BOLOJAN MIHAELA BIANCA 1041 |Medic rezident an | ORTOPEDIE 1042 |Medic rezident an 1 1043 |Medic rezident an | 1044 |Medic rezident an | 1045 |Medic rezident an | 1046 |Medic rezident an | 1047 |Medic rezident an | 1048 |Medic rezident an | 1049 |Medic rezident an | 1050 |Medic rezident an | PEDIATRICA PSIHIATRIE 1,00[BORCA CIPRIAN IOAN pr | | | | 1 | pn] INFANTILA CHEVERESAN GEORGIANA PEDIATRIE 00|MARINELA PEDIATRIE | S | 1,00[COLDEA ESTERA OANA PEDIATRIE | S | 1.00[COROBEA MARIA - ANDRA PEDIATRIE Ss | 1,00[COSTINAS DANIELA TEODORA PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE ORTOPEDIE PEDIATRICA PEDIATRIE COVASALA ENCEA JENI 1,00|DANIELA | 1,00|COVRIG DIANA MARIA | 1,00|CRACIUN VOICHITA GABRIELA | 1,00[DUMITRU ANDRADA IOANA [100 DUSCA ANDREI | 1,00[DUTULESCU LUIZA MIRELA 1051 |Medic rezident an | 1052 |Medic rezident an | ve [2

PSIHIATRIE 1053 |Medic rezident an | INFANTILA 1,00|ENACHE CRISTINA 1054 |Medic rezident an | PEDIATRIE S STI 1,00[FANTANA CRISTINA IOANA FLORESCU S. G. ROXANA- 1055 |Medic rezident an | PEDIATRIE Ss 1,00jBEATRICE 1056 |Medic rezident an | PEDIATRIE Ss PSIHIATRIE 1057 |Medic rezident an | PEDIATRICA 1058 |Medic rezident an | PEDIATRIE 1059 |Medic rezident an | PEDIATRIE 1060 |Medic rezident an | ORTOPEDIE 1061 |Medic rezident an | CHIRURGIE 1062 |Medic rezident an | PEDIATRICA 1064 Medic rezident an | ol PEDIATRIE PSIHIATRIE PEDIATRICA a 1,00|MĂLĂESCU 1. RALUCA-IULIANA CFS 1065 jMedic rezident an | PEDIATRICA si 1,00|MARCU STEFAN 1066 |Medic rezident an | PEDIATRIE Ss 1,00|MARDAN MADALINA IULIA 1067 |Medic rezident an | PEDIATRICA Ss 1,00JMECHEA ANDREEA - MIRELA [1068 |Medic rezident an | [PEDIATRIE | S_[_1,00|MITITELU CATALINA E 1069 |Medic rezident an | PEDIATRIE | S | 1,00|[MOATAR AURICA ELISEBETA CFS ore GENETICA 1070 |Medic rezident an | MEDICALA s 1,00|MOMILCA RAMONA ELENA 1071 |Medic rezident an | PEDIATRIE Ss O[MUNCUS MARIA MONALISA Jele TI 1072 |Medic rezident an Il PEDIATRIE CHIRURGIE PEDIATRICA CHIRURGIE PEDIATRICA 1,00|MUNTEANU ANDREI IOAN NITA CIPRIAN 1,00[PAUNCU |. IONELA 1073 |Medic rezident an | 1074 (Medic rezident an | 1,00

GENETICA MEDICALA CHIRURGIE PEDIATRICA GENETICA MEDICALA 1075 |Medic rezident an Il 1076 |Medic rezident an | 1077 |Medic rezident an | 1078 |Medic rezident an | 1079 |Medic rezident an | 1080 |Medic rezident an | 1081 |Medic rezident an | 1082 |Medic rezident an | 1083 |Medic rezident an | 1084 |Medic rezident an | 1085 |Medic rezident an |! 1086 |Medic rezident an | 1087 |Medic rezident an I 1088 |Medic rezident an | 1089 |Medic rezident an | 1090 |Medic rezident an i 1091 |Medic rezident an | 1,00|PERVA IULIA TEOBDORA PINZARU VALENTIN 1,00|ALEXANDRU Ss 100 POPA ANCA MARIA CHIRURGIE PEDIATRICA Ss 1,00|POPESCU RADU OVIDIU PEDIATRIE | S | 1,00[PUIULESCU DIANA ADINA FARMACOLOGIE Ss 1,00|RAILEANU MIOARA CIC CLINICA PEDIATRIE Ss 1,00|RATIU CORINA DANINA PEDIATRIE Ss 1,00|[ROGOJINA MARINA | ORTOPEDIE | SIME ARABELA - ANCA - PEDIATRICA s 1,00[RALUCA A-T.I. | S | 1,00|SMIDA VICTOR OVIDIU PEDIATRICA Ss 1,00|STAN RADU - ALEXANDRU ORTOPEDIE STRATILA ANDREEA - PEDIATRICA Ss 1,00|MADALINA PEDIATRIE s 1,00[TAMAS ANGELA ANA CHIRURGIE PEDIATRICA s 1,00|TANDREA VIOREL PEDIATRIE | Ss | 100| GENETICA sl MEDICALA Ss 1,00|TIUGAN DIANA ANDREEA PEDIATRIE Ss 1,00, TOFAN SONIA CHIRURGIE PEDIATRICA s 1,00|TOFANA IULIANA GENETICA MEDICALA Ss 1,00|TUTAC PAUL CALIN PEDIATRICA s 1,00|VELIMIROVICI MILAN DANIEL 1092 |Medic rezident an | 1093 (Medic rezident an | 1094 |Medic rezident an i

e —_ 1145 [Medic rezident an 1ll 1146 |Medic rezident an îl PEDIATRIE PEDIATRIE ORTOPEDIE PEDIATRICA PEDIATRIE CHIRURGIE PEDIATRICA | 1,00[MUTICĂ R. NCOLETA-ADELINA NAGY B. KRISZŢINA 1147 |Medic rezident an Il 1148 |Medic rezident an Ill 1149 |Medic rezident an Ill | 1150 [Medic rezident an II! [PEDIATRIE | 1151 [Medic rezident an III [PEDIATRIE 1182 |Medic rezident an III PEDIATRIE 1,00|PAL I. ALEXANDRA-CORNELIA | 1,00[POPA ADINA IOANA s | 1,00[POPAT. TEODORA 1,00|PORTARU T. LAURA TEODORA | pn 1,00|NEGRU MARIUS 1,00[OPRIŞ M. ROXANA-MIHAELA 1 Cle | 1,00|ANISOARA ! s 1,00|ALEXANDRA s 1,00|COSMINA pn Ss 1,00|VORNICU F.V. FLAVIA-MARIA 1,00,[ABRUDAN LILIANA 1153 |Medic rezident an III _|PEDIATRIE 1154 |Medic rezident an Ill 1155 1156 1157 |Medic rezident an IV 1158 |Medic rezident an IV 1159 |Medic rezident an IV = Medic rezident an IV 1161 |Medic rezident an IV 1162 (Medic rezident an IV PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE GENETICA MEDICALA PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PEDIATRIE PSIHIATRIE PEDIATRICA Medic rezident an lIl Medic rezident an Ill 1,00|AMARICAI COSMINA 1,00[ARSOVAN BIANCA 1,00[BIRO i. ELENA MONICA 1,00|BIZEREA M.D. TEOFANA OTILIA | 1,00[BOC E.L. MADALINA ADELA BURNECI G. GEORGIANA 1,00|MARINELA CAZAN C.E. RUXANDRA 1,00[CARMEN 1,00|CIULPAN N. ADRIAN-BOGDAN COJOCARU D. FLOAREA 1,00|ADRIANA 1,00 [DOBRESCU N. ANDREEA IULIA CICI CICI | CIC Ce 1 MUMN|M 1163 |Medic rezident an IV 1164 |Medic rezident an IV 1165 [Medic rezident an IV PEDIATRIE PEDIATRIE PSIHIATRIE PEDIATRICA PEDIATRIE 1166 |Medic rezident an IV 1167 |Medic rezident an IV

V13940359 DS | VHINYX31YV 1 VWO1|00'L V13INVAOVINIAVI '! NDLIYULS|00L Ss YIIIM3IA VIILINIS JIH1VIQ3d JIM3dOLYO AI UB JUSpIZeI DIPSW| 6SLL A UE Juspizei pom Ai UE JUSpIZSI IPSW| /SLL MM Aj ue juspizer JIpsy PA pn IN VIYVIN VNYV d NIS3r0oTO1S|00T Ss VIVA CA vIII31Sloot [| Ss III "ST Ss 007 MN UE JUSpIZOI IIPSIN| S8LL Al UB IPS VSLL ID] VIHOLIIA YNVIA 'A 3138093 s VIAIS 'A ADSIdOd Pr S'4vdOoaloot | s E PI Tv d pr pn Al UE Juepizei IIPSN Al UE IPS A ue JUSPIZEI poi AI UE JUspizor NpsN LSLL 08LL o ele V13Y4ONY 'W VLIHOAN|0OL VI3YHIN QNVIINNW[00L YVINV431S|00 L V33YANY NISINIYVW pn VN3T3 1 | s | VINIAVI | VITA LvNIWIS-VOUNrjooL | s VOHIVIA3d 1] T39NY 'S NNVYI|0OT AI VIHISd pn VLITOIDIN [s| m SI 007 Ss 3RHIVIa3a TF VIVA VNIOQ 1 SO9Dvuqa|oo' Al UR JuSpIze Ip N UE JuspiZei AI ue IpoNW SZLL SLLL ZI AN ue juopizei 9711 | N ue juopize1 Ipow| |] N ue juepIZSI IPSW[ FIII | MN UE juopizei IIPon| ELL JISOT10YNIN IRHLVIM3d AI UR Al ue juepizer bb S43 Y VINVOS YV13102IN YVI3VHIW 3NYODNID YNYVZNS IOJ4OLHOJ Al ue Juopizei psi AI UB Juspizei IIpsW III VIHISd VIDIULVIA3Ad JIULVIHISd A ue Juspizei IPS

1190 |Medic rezident an V” Medic rezident an V 1192 |Medic rezident an V PEDIATRIE LE O[BALTATEANU MARIA PEDIATRIE 1,00[BENEA ALA E PEDIATRIE 1,00|BOGDAN D. MIHAELA 1193 |Medic rezident an V PEDIATRIE Ss 1,00|BOUR D. ALEXANDRA MARIA COSTACHESCU M. RADMILA PEDIATRIE 1,00jELENA PEDIATRIE 1,00|DUTA G. GABRIELA SILVIA ENESCU M. AURELIAN- PEDIATRIE 1,00|NICOLAE PEDIATRIE FE HERGHELEGIU S. IRINA Ss PEDIATRIE | 1,00[KISS FLORENTINA CHIRURGIE PEDIATRICA PEDIATRIE CHIRURGIE PEDIATRICA PEDIATRIE CHIRURGIE PEDIATRICA NEONATOLOGIE PEDIATRIE CHIRURGIE GENERALA 1,00|[GEORGIANA TOTAL POSTURI MEDICI REZIDENTI 175,00 TOTAL POSTURI SPITAL: 1184,00 MANAGER DR.ADAM OV; SEF SERVICIU RUNOS EC.COHERT GABRIELA Con